Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Postanowienia Ogólne ART. 1 DEFINICJE 1. Nagła ciężka choroba: Każda potwierdzona przez zakład opieki medycznej zmiana stanu zdrowia, wymagająca opieki lekarskiej oraz skutkująca zaprzestaniem wszelkiej aktywności zawodowej i innej. 2. Nieszczęśliwy wypadek: Każdy uszczerbek na zdrowiu nie spowodowany w sposób zamierzony przez ubezpieczonego, wynikający z nagłego działania przyczyny zewnętrznej, stwierdzony przez zakład opieki medycznej i skutkujący zaprzestaniem wszelkiej aktywności zawodowej i innej. 3. Bagaż : Torby podróżne, walizki, rzeczy osobiste i przedmioty osobistego użytku niezbędne w czasie podróży będącej przedmiotem niniejszej umowy, z wyłączeniem ubrania, które ubezpieczony ma na sobie. 4. Miejsce stałego zamieszkania : stałe miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej na terenie Europy, 5. Członek rodziny: Współmałżonek lub konkubent/konkubina, wstępni lub zstępni, teściowie, (*ojczym), teściowe, (*macocha), siostry, bracia, szwagrowie, szwagierki, zięciowie, synowe osoby ubezpieczonej. 6. POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA rozumiane są jako wszelkie uszkodzenia ciała, wynikające z nagłego działania przyczyny zewnętrznej, potwierdzone przez lekarza, wymagające zaprzestania aktywności zawodowej i innej oraz uniemożliwiające samodzielne poruszanie się. 7. Kradzież dokonanie zaboru mienia z pomieszczeń lub bagażnika samochodu (uprzednio zamkniętych na zamek) po usunięciu siłą zabezpieczeń, przy użyciu narzędzi albo dopasowanego lub podrobionego klucza 8. Wartość rynkowa wartość rzeczy w obrocie z uwzględnieniem zużycia i wieku 9. Zdarzenie uważa się każde zdarzenie, które może powodować odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikającą z przedmiotu ubezpieczania określanego niniejszą umową. 1

2 ODWOŁANIE PODRÓŻY ART. 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA L EUROPEENNE D ASSURANCES udziela ochrony osobie ubezpieczonej w zakresie kosztów związanych z odwołaniem podróży, którymi ubezpieczony został obciążony przez organizatora podróży - usługodawcę zgodnie z warunkami sprzedaży, w przypadku odwołania podróży PRZED JEJ rozpoczęciem, z powodu jednej z wymienionych poniżej przyczyn, które wystąpiły po zawarciu umowy ubezpieczenia: a) śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub nagłej ciężkiej choroby ubezpieczonego, członka jego rodziny, b) uprzednio nieznanych przeciwwskazań do szczepienia lub nieprzewidzianych komplikacji po szczepieniu, c) choroby psychicznej, umysłowej lub depresji, wymagającej hospitalizacji przez okres ponad trzech dni, d) komplikacji ciążowych uniemożliwiających podróż, e) poważnej szkody spowodowanej pożarem, wybuchem, wodą lub siłami natury w miejscu pracy lub nieruchomości będącej własnością ubezpieczonego (w tym również w tymczasowym miejscu zamieszkania) pod warunkiem, że nieruchomości te zostały zniszczone w ponad 50 %, f) kradzieży w miejscu pracy lub w nieruchomości ubezpieczonego, jeśli kradzież ta wymaga jego/jej obecności oraz jeśli nastąpiła w okresie 48 godzin poprzedzających wyjazd. g) zwolnienia osoby ubezpieczonej, jego/jej współmałżonka lub konkubiny/konkubenta ubezpieczonych niniejszą umową oraz pod warunkiem, że mieli odbyć podróż wraz z ubezpieczonym, z pracy z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy, h) odmowa wydania wizy turystycznej przez władze kraju docelowego podróży, pod warunkiem, że wniosek wizowy złożono w terminie określonym przez odpowiednie władze tego kraju, i) odwołanie podróży przez osobę, która miała towarzyszyć w podróży osobie ubezpieczonej, i która jednocześnie wykupiła ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela w zakresie tych samych ryzyk, gdy odwołanie podróży spowodowane jest jedną z przyczyn wymienionych powyżej i gdy przyczyna ta wystąpiła po rozpoczęciu okresu objętego ubezpieczeniem. ART. 2 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczonego składki, ochrona zaczyna obowiązywać od momentu zawarcia niniejszej umowy i wygasa w chwili wyjazdu. ART. 3 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 1. Odszkodowanie przysługujące z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwot należnych z tytułu rezygnacji określonych w warunkach mających zastosowanie przy odwołaniu podróży, z zastrzeżeniem ust.2 i Odszkodowanie przysługujące z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć faktycznie naliczonych kosztów rezygnacji wynikających z obciążeń naliczonych przez usługodawcę z powodu rezygnacji. 3. Ponadto odszkodowanie nie może przewyższać następujących limitów: Maksymalnie 800 EUR na osobę (włączając podatki) lub EUR na jedno zdarzenie (włączając podatki). 4. Składka ubezpieczeniowa i koszty wizy nie podlegają refundacji. 5. Odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej. 6.Odszkodowanie przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. ART. 4 UDZIAŁ WŁASNY Nie obowiązuje. 2

3 ART. 5 - WYŁĄCZENIA 1. Wyłączeniu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej podlegają wszelkie zdarzenia nie wymienione w treści Art.1, w szczególności z ochrony wyłączone są koszty odwołania podróży będące następstwem poniższych zdarzeń: a) choroby lub wypadku, o których ubezpieczający wiedział przed dokonaniem rezerwacji podróży lub przed zawarciem niniejszej umowy, b) operacją plastyczną, kuracją, aborcją, zapłodnieniem in vitro oraz ich konsekwencjami, c) brakiem wymaganych szczepień, d) chorobą umysłową, depresją lub chorobą psychiczną wymagającą hospitalizacji krótszej niż trzydniowa, e) epidemią 2. Jeżeli ubezpieczony dokona odwołania podróży z opóźnieniem, L Européenne d Assurances zapłaci jedynie te koszty odwołania podróży, jakie były należne do zapłaty w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego odwołanie podróży. 3. Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto po wystąpieniu zdarzenia stanowiącego powód odwołania podróży a ubezpieczający był tego świadomy, odszkodowanie nie przysługuje. 3

4 UBEZPIECZENIE BAGAŻU ART. 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. L EUROPEENNE D ASSURANCES obejmuje ochroną ubezpieczeniową bagaż osoby ubezpieczonej na terenie kraju docelowego podróży, poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia EUR na osobę (włączając podatki), od kradzieży, całkowitego lub częściowego zniszczenia, obejmującego zniszczenia spowodowane siłami natury, lub utraty podczas transportu bagażu przewożonego przez odpowiednio upoważnioną firmę przewozową, z zastrzeżeniem ust.2, 3 i Szkody w bagażu powstałe w trakcie transportu we wszelkiego rodzaju pojazdach są objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży pomiędzy godziną wschodu a godziną zachodu słońca (oficjalny czas w danym kraju) oraz tylko w przypadku, gdy nie są one widoczne z zewnątrz pojazdu posiadającego dach wykonany z trwałego materiału, oraz którego wszystkie drzwi są zamknięte i zabezpieczone zamkiem. 3. Ubezpieczenie obejmuje również przedmioty wartościowe maksymalnie do wysokości 40 % sumy ubezpieczenia określonej w ust.1 powyżej, jedynie w następującym zakresie: - biżuteria, przedmioty z metali szlachetnych, perły, kamienie szlachetne i zegarki objęte są ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży i jedynie wówczas, gdy zdeponowano je w sejfie hotelowym lub gdy osoba ubezpieczona ma je na sobie, - sprzęt fotograficzny, filmowy, radiowy, służący do zapisywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu oraz jego akcesoria, futra oraz broń myśliwska są objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży i jedynie wówczas, gdy osoba ubezpieczona ma je przy sobie lub ich używa, lub gdy przekazano je do transportu za pokwitowaniem. 4. Przedmioty nabyte w czasie podróży objęte są ubezpieczeniem maksymalnie do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia. 5. W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika, przekraczającego 24 godziny, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do kwoty 150 EUR za nabyte przez ubezpieczonego przedmioty osobistego użytku, na podstawie przedstawionych rachunków. ART. 2 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od momentu dopełnienia formalności związanych z wejściem na pokład środka transportu, którego datę wskazano na dokumentach rezerwacji i w chwili gdy wygasa ochrona z tytułu odwołania podróży. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie wykonania usługi przez linie lotnicze. ART. 3 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 1. Odszkodowanie oblicza się na podstawie wartości rynkowej w dniu zdarzenia. 2. Odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej. 3. Odszkodowanie przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. ART. 4 UDZIAŁ WŁASNY L EUROPEENNE D ASSURANCES potrąca udział własny ubezpieczonego w wysokości 15 EUR na osobę. ART. 5 WYŁĄCZENIA 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następujących przedmiotów: Gotówki, zapalniczek, wiecznych piór, kart kredytowych, kart pamięci, biletów podróżnych, akcji, certyfikatów udziałowych i wszelkiego rodzaju certyfikatów własności, dokumentów zapisanych na taśmie lub filmie, wszelkiego rodzaju dokumentów w formie papierowej, kolekcji i sprzętu profesjonalnego, kluczy, rowerów, przyczep, pojazdów kempingowych oraz wszelkiego rodzaju sprzętu transportowego, okularów, soczewek kontaktowych, sztucznych kończyn, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych. 1. Nadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: a) kradzieży bagażu w następstwie roztargnienia lub zaniedbania ze strony osoby ubezpieczonej, to znaczy pozostawienia bagażu bez dozoru w miejscu publicznym, pozostawienia bagażu widocznego z zewnątrz pojazdu bądź bez dokładnego zamknięcia drzwi i zabezpieczenia ich zamkiem, 4

5 b) szkód w instrumentach muzycznych, c) dzieł sztuki i antyków, d) szkód pośrednich: utraty wartości, utraty możliwości użytkowania, wszelkiego rodzaju grzywn i kar pieniężnych, e) szkody wynikającej z wady w ubezpieczonym przedmiocie, wynikającej z normalnego zużycia lub z powodu zamoczenia, zapomnienia lub zamiany przedmiotów, f) szkód poniesionych podczas przeprowadzki, g) szkód w sprzęcie sportowym jakiegokolwiek rodzaju, za wyjątkiem sytuacji gdy został on powierzony przewoźnikowi na czas transportu, h) szkody będącej skutkiem kradzieży z kempingów, i) szkód wynikających z wypadków spowodowanych paleniem tytoniu, j) szkody w przedmiotach tłukących się, k) szkód wynikających z opóźnień w dostarczeniu bagażu występujących po powrocie osoby ubezpieczonej do jej zwykłego miejsca zamieszkania. 5

6 OBOWIĄZKI OSOBY UBEZPIECZONEJ W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA ODWOŁANIA PODRÓŻY / UBEZPIECZENIA BAGAŻU Osoba ubezpieczona i osoba towarzysząca jest zobowiązana: 1. Niezwłocznie poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o niemożności odbycia podróży. 2. Niezwłocznie poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o zdarzeniu mogącym powodować odpowiedzialność ubezpieczyciela na piśmie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych (dwóch dni roboczych w przypadku kradzieży). Po upływie tego czasu nie będzie przysługiwało odszkodowanie, jeśli zwłoka w powiadomieniu spowodowała szkodę dla L EUROPEENNE D ASSURANCES. 3. W przypadku gdy bagaż został utracony lub uszkodzony podczas gdy był powierzony przewoźnikowi, albo gdy kradzież nastąpiła w hotelu, ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć ubezpieczycielowi raport o poniesionej szkodzie, który upoważniony przedstawiciel firmy przewozowej lub hotelu winien sporządzić. Ponadto w przypadku kradzieży osoba ubezpieczona zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu odpowiedniej jednostce policji. 4. W przypadku odzyskania, w jakimkolwiek momencie, wszystkich lub części skradzionych lub utraconych przedmiotów, osoba ubezpieczona zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym L EUROPEENNE D ASSURANCES: a) jeśli odzyskanie przedmiotów ma miejsce przed wypłatą odszkodowania, osoba ubezpieczona musi ponownie przyjąć te przedmioty w posiadanie. b) jeśli odzyskanie wspomnianych przedmiotów ma miejsce po wypłacie odszkodowania, osoba ubezpieczone jest zobowiązana do podjęcia decyzji o przyjęciu przedmiotów z powrotem i dokonaniu zwrotu wypłaconego odszkodowania lub zbycia praw własności do tych przedmiotów na rzecz ubezpieczyciela. Osoba ubezpieczona zobowiązana jest powiadomić ubezpieczyciela o swej decyzji w przeciągu 15 dni od daty powzięcia wiadomości o odzyskaniu przedmiotów. Po upływie tego terminu, w przypadku braku pisemnej decyzji ubezpieczonego L EUROPEENNE D ASSURANCES uzna, że osoba ubezpieczona zbywa prawo własności do tych przedmiotów na rzecz ubezpieczyciela. 5. Przesłać do L EUROPEENNE D ASSURANCES oryginały dokumentów uzasadniających roszczenie, zależnie od charakteru zdarzenia, zaświadczenia, kartę leczenia szpitalnego lub świadectwo zgonu, kopię raportu policji, opis okoliczności szkody, szczegółowy wykaz wraz z wyceną utraconych przedmiotów, oszacowanie kosztów napraw lub oryginały rachunków za naprawę, faktury dokumentujące nabycie utraconych przedmiotów. 6. Zwolnić lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i dostarczyć L EUROPEENNE D ASSURANCES wszystkie wymagane informacje medyczne. 7. Poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o polisach wykupionych u innych ubezpieczycieli z tytułu tych samych ryzyk. 8. Przedłożyć pierwotnie wystawione i niewykorzystane bilety podróżne. 9. Niewykonanie przez ubezpieczonego obowiązków wymienionych w punktach 1-8 powyżej skutkować może odpowiednio częściową lub całkowita odmową wypłaty odszkodowania, jeżeli niewykonanie obowiązków powoduje niemożność ustalenia przyczyny szkody, jej rozmiaru bądź wysokości odszkodowania. PRAWO REGRESU 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez L Européenne d Assistance roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń do wysokości zapłaconego odszkodowania. 2. Nie przechodzą na L Européenne d Assistance roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. POMOC W POWROCIE DO KRAJU ART. 1 CHOROBA UBEZPIECZONEGO LUB USZKODZENIE CIAŁA W WYNIKU WYPADKU: W przypadku choroby ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku: 6

7 1. L Européenne d Assistance skontaktuje się z lekarzem opiekującym się ubezpieczonym lub lekarzem rodzinnym, w celu podjęcia działań mających na celu udzielenie ubezpieczonemu najlepszej opieki medycznej. 2. L Européenne d Assistance dokona uzgodnień dotyczących transportu ubezpieczonego do centrum medycznego najbliższego miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub do innej placówki medycznej. Transport odbywa się odpowiednim środkiem transportu adekwatnym do stanu zdrowia ubezpieczonego, w tym ambulansem, samolotem lub prywatnym medycznym transportem lotniczym. 3. Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego umożliwia powrót do miejsca zamieszkania L Européenne d Assistance dokona repatriacji ubezpieczonego. O ile wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego L Européenne d Assistance opłaci podróż do kraju jednej osoby towarzyszącej, będącej współuczestnikiem podróży. 4. Jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie wymaga hospitalizacji lub przewiezienia do kraju oraz jeśli ubezpieczony nie może wrócić do kraju w pierwotnie planowanym terminie, L Européenne d Assistance pokryje faktyczne koszty związane z przedłużeniem pobytu w hotelu oraz koszty przedłużenia pobytu osoby pozostającej przy ubezpieczonym maksymalnie do wysokości 50 EUR za dobę oraz maksymalnie do 10 dni pobytu. Pokrycie kosztów następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających opłacenie kosztów przedłużonego pobytu, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie, do momentu repatriacji ubezpieczonego. O ile stan zdrowia ubezpieczonego umożliwia podróż powrotną ubezpieczonego do kraju, L Européenne d Assistance opłaci podróż ubezpieczonego do kraju oraz podróż jednej osoby towarzyszącej, która była współuczestnikiem podróży i towarzyszyła ubezpieczonemu. 5. Jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany i jeśli jego stan nie wymaga ani nie wyklucza repatriacji lub natychmiastowego powrotu, L Européenne d Assistance zorganizuje pobyt w hotelu dla jakiejkolwiek osoby wskazanej przez ubezpieczonego, która winna być już na miejscu i pozostać przy ubezpieczonym, i pokryje faktycznie poniesione niespodziewane koszty do maksymalnej wysokości 50 EUR za noc, po przedstawieniu potwierdzających dokumentów, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie, do momentu repatriacji ubezpieczonego. L Européenne d Assistance zapłaci za podróż tej osoby z powrotem, jeśli nie może ona wykorzystać uprzednio zorganizowanego planu podróży. 6. Jeśli pobyt ubezpieczonego w szpitalu przekroczy 7 dni, i jeśli ubezpieczonemu nie towarzyszy w podróży żadna osoba, L Européenne d Assistance opłaci osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego koszt transportu do miejsca hospitalizacji ubezpieczonego, pod warunkiem rozpoczęcia podróży w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, i pokryje koszt pobytu tej osoby maksymalnie do 50 EUR (brutto włącznie z wszelkimi podatkami) za dobę oraz maksymalnie do 10 dni pobytu. Pokrycie kosztów następuję po przedłożeniu dokumentów potwierdzających pokrycie kosztów pobytu, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie. O ile pozwala na to stan zdrowia ubezpieczonego L Européenne d Assistance opłaci podróż powrotną do kraju zamieszkania ubezpieczonego oraz osoby towarzyszącej, która pozostawała przy ubezpieczonym. 7. W przypadku gdy stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi ubezpieczonego będącymi współuczestnikami podróży i gdy nie towarzyszy im żadna inna osoba pełnoletnia, L Européenne d Assistance opłaci koszt transportu osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego, w celu sprowadzenia dzieci z powrotem do miejsca zamieszkania. ART. 2 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO L Européenne d Assistance zorganizuje przewiezienie ciała osoby ubezpieczonej, która zmarła w trakcie podróży, do miejsca pochówku w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, w tym do Szwajcarii. Koszty pogrzebu zostaną opłacone maksymalnie do wysokości EUR (brutto włącznie z wszelkimi podatkami) 7

8 L Européenne d Assistance jeśli będzie to niezbędne, opłaci podróż do miejsca pochówku ubezpieczonego każdemu członkowi rodziny, będącemu uczestnikiem tego samego wyjazdu i objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach tej samej polisy co osoba ubezpieczona. ART. 3 INNY RODZAJ POMOCY 1. Powrót w przypadku skrócenia pobytu: jeśli ubezpieczony musi przerwać wyjazd z powodu: 1) śmierci członka rodziny, osoby opiekującej się jego małoletnimi lub niepełnosprawnymi dziećmi, 2) hospitalizacji z powodu poważnej nagłej choroby lub poważnego wypadku współmałżonka lub konkubenta/konkubiny, wstępnych lub zstępnych, przebywających w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, z zastrzeżeniem iż diagnoza i raport lekarza prowadzącego zostanie uprzednio przedłożona L Européenne d Assistance w celu akceptacji, 3) wystąpienia poważnych szkód będących wynikiem pożaru, eksplozji, kradzieży lub spowodowanych przez siły natury w nieruchomości ubezpieczonego lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności, i wymagających jego obecności, 4) L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci powrotną podróż ubezpieczonego do miejsca zamieszkania; pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest wymagana w celu kontynuowania podróży L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci podróż ubezpieczonego z powrotem do miejsca z którego ubezpieczony może dołączyć do pozostałych uczestników podróży. 2. Repatriacja lub transport innych ubezpieczonych: Jeśli w wyniku powrotu ubezpieczonego do kraju, inni podróżni będący współuczestnikami podróży i którzy są wymienieni na tej samej polisie, nie mogą wrócić do domu, zgodnie z pierwotnym planem, L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci ich podróż powrotna do miejsca zamieszkania. 3. Wydatki medyczne: Pod warunkiem udokumentowania przez ubezpieczonego uprzedniego zgłoszenia wniosku o pokrycie kosztów wydatków medycznych przez odpowiednią instytucję ubezpieczenia zdrowotnego L Européenne d Assistance dokona refundacji poniesionych kosztów, na które składają się wszelkie koszty medyczne, koszty leków, operacji bądź hospitalizacji, poniesione poza krajem zamieszkania ubezpieczonego, do następującego limitu na każdą podróż: EUR (brutto włączając wszelkie podatki) (z potrąceniem udziału własnego w wysokości 30 Euro za każdą szkodę) Ponadto jeśli ubezpieczony znajduje się poza krajem zamieszkania i nie jest w stanie opłacić kosztów medycznych wynikających z hospitalizacji z powodu poważnej nagłej choroby lub wypadku mającego miejsce podczas okresu ubezpieczenia, L Européenne d Assistance może, na wniosek ubezpieczonego wystawić gwarancję pokrycia kosztów leczenia, pod warunkiem wcześniejszego złożenia w depozycie czeku na kwotę odpowiadającą szacowanym kosztom. Depozyt w formie czeku zostanie zwrócony ubezpieczonemu po przedłożeniu kopii oficjalnej decyzji ubezpieczenia społecznego o pokryciu powstałych kosztów leczenia. Gwarancja ta wygasa w dniu, w którym L Européenne d Assistance uzyska możliwość przeprowadzenia repatriacji ubezpieczonego do kraju jego pochodzenia. 4. Choroba lub wypadek jednego z małoletnich lub niepełnosprawnych dzieci ubezpieczonego pozostających w kraju zamieszkania: W przypadku gdy podczas podróży ubezpieczonego któreś z jego małoletnich lub niepełnosprawnych dzieci pozostających w kraju zamieszkania ubezpieczonego zachoruje lub ulegnie wypadkowi, L Européenne d Assistance nawiąże kontakt z osobą opiekującą się tym dzieckiem, aby zorganizować jego transport do szpitala w celu zapewnienia opieki wymaganej przez stan zdrowia dziecka. Pomoc organizowana jest jedynie pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego w tym zakresie. L Européenne d Assistance zapewni powrót dziecka ubezpieczonego do domu i będzie pozostawać w kontakcie z ubezpieczonym o ile jest to możliwe. 8

9 Jeśli z powodu choroby lub wypadku dziecka wymagana jest obecność ubezpieczonego, L Européenne d Assistance zorganizuje transport powrotny ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 5. Wysyłka leków: L Européenne d Assistance pokryje koszt przesyłki leków niezbędnych ubezpieczonemu podczas podróży, pod warunkiem że leki te lub ich odpowiedniki nie mogą być zakupione w miejscu pobytu ubezpieczonego. Koszt zakupu leków pokryje ubezpieczony. 6. Przekazanie ważnych i pilnych wiadomości: L Européenne d Assistance udzieli pomocy w nawiązaniu kontaktu z ubezpieczonym oraz przekaże wszelkie wiadomości dla niego przeznaczone, w sytuacji gdy nie jest on bezpośrednio osiągalny. L Européenne d Assistance nawiąże kontakt z członkiem rodziny ubezpieczonego w celu przekazania mu informacji od ubezpieczonego. 7. Pomoc prawna: L Européenne d Assistance opłaci do wysokości EUR (brutto włączając wszelkie podatki) honoraria za usługi prawnika, z którego ubezpieczony ma prawo skorzystać, jeśli przeciw ubezpieczonemu wszczęto postępowanie wyjaśniające, pod warunkiem że podjęte przeciwko niemu działania nie wynikają z faktu podlegania sankcjom karnym danego kraju. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z działalnością zawodową ubezpieczonego lub użytkowania pojazdów mechanicznych. 8. Pożyczka na poczet kaucji: W przypadku naruszenia przepisów prawnych kraju odwiedzanego przez ubezpieczonego, jeśli od ubezpieczonego wymaga się zapłacenia kaucji, L Européenne d Assistance przekaże pożyczkę na zapłatę kaucji do wysokości EUR (brutto włączając wszelkie podatki). Pożyczka winna zostać spłacona w terminie jednego miesiąca od momentu otrzymania od L Européenne d Assistance wezwania do zapłaty. W przypadku gdy kaucja została zwrócona ubezpieczonemu przez władze danego kraju przed tym terminem, ubezpieczony winien poinformować o tym Ubezpieczyciela i niezwłocznie zwrócić pożyczkę. Ubezpieczony odpowiada wobec Ubezpieczyciela za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku. 9

10 ART. 4 OGRANICZENIA ODPOWIDZIALNOŚCI L EUROPEENNE D ASSURANCES 1. L Européenne d Assistance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek zamieszek, strajków, niepokojów społecznych, ograniczenia swobody poruszania się, sabotażu, aktów terroryzmu, wojny domowej lub międzypaństwowej, skutków promieniowania lub wszelkich innych przypadków działania siły wyższej. 2. W przypadku gdy podczas podróży pomoc nie była organizowana za pośrednictwem L Européenne d Assistance, odszkodowanie nie przysługuje. 3. Jeśli ubezpieczony jest rezydentem kraju innego niż jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Szwajcaria, L Européenne d Assistance może, na wniosek ubezpieczonego, dokonać jego repatriacji do miejsca zamieszkania lub do najbliższego względem jego miejsca zamieszkania centrum medycznego. W takim przypadku ubezpieczony wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów repatriacji poniesionych dodatkowo przez L Européenne d Assistance w stosunku do kosztów jakie ubezpieczyciel poniósłby na repatriację na obszarze Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa wchodzi w życie w dniu wyjazdu i wygasa w momencie powrotu, obowiązując przez okres wskazany w rezerwacji podróży, z zastrzeżeniem dziewięćdziesięciodniowego limitu. 4. Suma ubezpieczenia w przypadku danego roszczenia wynosi: a) Assistance : EUR (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) tj. maksymalnie na osobę EUR na jedno zdarzenie (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) b) Wydatki medyczne: wszystkie kraje: EUR (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) tj. maksymalnie na osobę EUR na jedno zdarzenie (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków). ART. 5 WYŁĄCZENIA OCHRONY Ponadto L Européenne d Assistance nie odpowiada za: 1. Szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, katastrofami naturalnymi. 2. Koszty związane z zachorowaniami lub urazami, które mogą być leczone na miejscu i nie wymagają przerwania pobytu lub podróży. 3. Koszty operacji plastycznej, szczepienia, nabycia protez, aparatów, okularów lub szkieł kontaktowych. 4. Koszt leczenia komplikacji ciążowych, które występują po 32 tygodniu ciąży. 5. Koszty leczenia stomatologicznego. 6. Koszty leczenia będącego celem podróży. 7. Koszty poniesione po zakończeniu podróży powrotnej lub po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej. 8. Koszty poniesione bez zgody l Européenne d Assistance. 9. Wydatki telefoniczne inne niż koszty połączeń do centrum pomocy. ART. 6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Udzielenie pomocy Assistance: W momencie wystąpienia zdarzenia, przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu skorzystania z ochrony Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Pomocy L Européenne d Assurances. Centrum pomocy L Européenne d Assistance jest czynne 24 godziny na dobę Numer telefonu zależy od kraju 10

11 Ubezpieczony powinien podać swój numer umowy, rodzaj wymaganej pomocy oraz adres i numer telefonu, pod którymi można się z nim skontaktować. Ubezpieczony winien także wyrazić zgodę, na udostępnienie L Européenne d Assistance wszelkiej dokumentacji medycznej. 2. Refundacja kosztów: 1. Ubezpieczony powinien: a) powiadomić L Européenne d Assurances na piśmie o zdarzeniu w terminie pięciu dni roboczych po jego wystąpieniu. Po upływie tego terminu oraz pod warunkiem, że zwłoka spowoduje zwiększenie szkody, ubezpieczony nie będzie miał prawa do odszkodowania, b) załączyć do zgłoszenia roszczenia: certyfikat ubezpieczenia lub polisę, szczegółowy raport medyczny wskazujący dokładny charakter i datę wystąpienia choroby lub urazu. 2. W wypadku śmierci: odpis aktu zgonu wydane przez miejscowe władze. 3. Potwierdzenie zobowiązania pokrycia kosztów z ubezpieczenia społecznego wraz z kopią kosztów medycznych. 4. W przypadku niedostarczenia L Européenne d Assurances informacji medycznej wymaganej do rozpatrzenia sprawy, odszkodowanie nie należy się. 5. Pod warunkiem, że L Européenne d Assistance pokrywa koszty przewozu ubezpieczonego, ubezpieczony winien zwrócić swój pierwotny niewykorzystany bilet powrotny. Klauzule wspólne 1. Sposób zawarcia umowy a. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą lub certyfikatem ubezpieczeniowym. b. Polisa lub certyfikat muszą zawierać co najmniej imię i nazwisko ubezpieczonego i ubezpieczającego, okres trwania ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia oraz wysokość składki. 2. Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej a. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryf obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia. b. Składka jest płatna jednorazowo, w całości, najpóźniej jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia 3. Postępowanie w razie braku akceptacji decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami L Européenne d Assurances co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, uprawniony może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji L Européenne d Assurances, zgłosić na piśmie za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce, wniosek o ponowne rozpatrzenie roszczenia przez Zarząd L Européenne d Assurances z siedzibą w Paryżu. 4. Skargi i zażalenia c) Skargi i zażalenia Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia będących osobami fizycznymi rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd L Européenne d Assurances lub ustanowionego pełnomocnika. d) Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, o których mowa w punkcie a., stanowisko L Européenne d Assurances przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 5. Sąd właściwy e) Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, lub uprawnionego lub uposażonego z umowy ubezpieczenia. f) Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 11

12 6. Zawarcie umowy na rzecz osoby trzeciej a. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień punktu b. poniżej. b. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego na gruncie prawa polskiego. 12

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo