Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Postanowienia Ogólne ART. 1 DEFINICJE 1. Nagła ciężka choroba: Każda potwierdzona przez zakład opieki medycznej zmiana stanu zdrowia, wymagająca opieki lekarskiej oraz skutkująca zaprzestaniem wszelkiej aktywności zawodowej i innej. 2. Nieszczęśliwy wypadek: Każdy uszczerbek na zdrowiu nie spowodowany w sposób zamierzony przez ubezpieczonego, wynikający z nagłego działania przyczyny zewnętrznej, stwierdzony przez zakład opieki medycznej i skutkujący zaprzestaniem wszelkiej aktywności zawodowej i innej. 3. Bagaż : Torby podróżne, walizki, rzeczy osobiste i przedmioty osobistego użytku niezbędne w czasie podróży będącej przedmiotem niniejszej umowy, z wyłączeniem ubrania, które ubezpieczony ma na sobie. 4. Miejsce stałego zamieszkania : stałe miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej na terenie Europy, 5. Członek rodziny: Współmałżonek lub konkubent/konkubina, wstępni lub zstępni, teściowie, (*ojczym), teściowe, (*macocha), siostry, bracia, szwagrowie, szwagierki, zięciowie, synowe osoby ubezpieczonej. 6. POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA rozumiane są jako wszelkie uszkodzenia ciała, wynikające z nagłego działania przyczyny zewnętrznej, potwierdzone przez lekarza, wymagające zaprzestania aktywności zawodowej i innej oraz uniemożliwiające samodzielne poruszanie się. 7. Kradzież dokonanie zaboru mienia z pomieszczeń lub bagażnika samochodu (uprzednio zamkniętych na zamek) po usunięciu siłą zabezpieczeń, przy użyciu narzędzi albo dopasowanego lub podrobionego klucza 8. Wartość rynkowa wartość rzeczy w obrocie z uwzględnieniem zużycia i wieku 9. Zdarzenie uważa się każde zdarzenie, które może powodować odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikającą z przedmiotu ubezpieczania określanego niniejszą umową. 1

2 ODWOŁANIE PODRÓŻY ART. 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA L EUROPEENNE D ASSURANCES udziela ochrony osobie ubezpieczonej w zakresie kosztów związanych z odwołaniem podróży, którymi ubezpieczony został obciążony przez organizatora podróży - usługodawcę zgodnie z warunkami sprzedaży, w przypadku odwołania podróży PRZED JEJ rozpoczęciem, z powodu jednej z wymienionych poniżej przyczyn, które wystąpiły po zawarciu umowy ubezpieczenia: a) śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub nagłej ciężkiej choroby ubezpieczonego, członka jego rodziny, b) uprzednio nieznanych przeciwwskazań do szczepienia lub nieprzewidzianych komplikacji po szczepieniu, c) choroby psychicznej, umysłowej lub depresji, wymagającej hospitalizacji przez okres ponad trzech dni, d) komplikacji ciążowych uniemożliwiających podróż, e) poważnej szkody spowodowanej pożarem, wybuchem, wodą lub siłami natury w miejscu pracy lub nieruchomości będącej własnością ubezpieczonego (w tym również w tymczasowym miejscu zamieszkania) pod warunkiem, że nieruchomości te zostały zniszczone w ponad 50 %, f) kradzieży w miejscu pracy lub w nieruchomości ubezpieczonego, jeśli kradzież ta wymaga jego/jej obecności oraz jeśli nastąpiła w okresie 48 godzin poprzedzających wyjazd. g) zwolnienia osoby ubezpieczonej, jego/jej współmałżonka lub konkubiny/konkubenta ubezpieczonych niniejszą umową oraz pod warunkiem, że mieli odbyć podróż wraz z ubezpieczonym, z pracy z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy, h) odmowa wydania wizy turystycznej przez władze kraju docelowego podróży, pod warunkiem, że wniosek wizowy złożono w terminie określonym przez odpowiednie władze tego kraju, i) odwołanie podróży przez osobę, która miała towarzyszyć w podróży osobie ubezpieczonej, i która jednocześnie wykupiła ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela w zakresie tych samych ryzyk, gdy odwołanie podróży spowodowane jest jedną z przyczyn wymienionych powyżej i gdy przyczyna ta wystąpiła po rozpoczęciu okresu objętego ubezpieczeniem. ART. 2 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczonego składki, ochrona zaczyna obowiązywać od momentu zawarcia niniejszej umowy i wygasa w chwili wyjazdu. ART. 3 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 1. Odszkodowanie przysługujące z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwot należnych z tytułu rezygnacji określonych w warunkach mających zastosowanie przy odwołaniu podróży, z zastrzeżeniem ust.2 i Odszkodowanie przysługujące z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć faktycznie naliczonych kosztów rezygnacji wynikających z obciążeń naliczonych przez usługodawcę z powodu rezygnacji. 3. Ponadto odszkodowanie nie może przewyższać następujących limitów: Maksymalnie 800 EUR na osobę (włączając podatki) lub EUR na jedno zdarzenie (włączając podatki). 4. Składka ubezpieczeniowa i koszty wizy nie podlegają refundacji. 5. Odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej. 6.Odszkodowanie przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. ART. 4 UDZIAŁ WŁASNY Nie obowiązuje. 2

3 ART. 5 - WYŁĄCZENIA 1. Wyłączeniu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej podlegają wszelkie zdarzenia nie wymienione w treści Art.1, w szczególności z ochrony wyłączone są koszty odwołania podróży będące następstwem poniższych zdarzeń: a) choroby lub wypadku, o których ubezpieczający wiedział przed dokonaniem rezerwacji podróży lub przed zawarciem niniejszej umowy, b) operacją plastyczną, kuracją, aborcją, zapłodnieniem in vitro oraz ich konsekwencjami, c) brakiem wymaganych szczepień, d) chorobą umysłową, depresją lub chorobą psychiczną wymagającą hospitalizacji krótszej niż trzydniowa, e) epidemią 2. Jeżeli ubezpieczony dokona odwołania podróży z opóźnieniem, L Européenne d Assurances zapłaci jedynie te koszty odwołania podróży, jakie były należne do zapłaty w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego odwołanie podróży. 3. Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto po wystąpieniu zdarzenia stanowiącego powód odwołania podróży a ubezpieczający był tego świadomy, odszkodowanie nie przysługuje. 3

4 UBEZPIECZENIE BAGAŻU ART. 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. L EUROPEENNE D ASSURANCES obejmuje ochroną ubezpieczeniową bagaż osoby ubezpieczonej na terenie kraju docelowego podróży, poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia EUR na osobę (włączając podatki), od kradzieży, całkowitego lub częściowego zniszczenia, obejmującego zniszczenia spowodowane siłami natury, lub utraty podczas transportu bagażu przewożonego przez odpowiednio upoważnioną firmę przewozową, z zastrzeżeniem ust.2, 3 i Szkody w bagażu powstałe w trakcie transportu we wszelkiego rodzaju pojazdach są objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży pomiędzy godziną wschodu a godziną zachodu słońca (oficjalny czas w danym kraju) oraz tylko w przypadku, gdy nie są one widoczne z zewnątrz pojazdu posiadającego dach wykonany z trwałego materiału, oraz którego wszystkie drzwi są zamknięte i zabezpieczone zamkiem. 3. Ubezpieczenie obejmuje również przedmioty wartościowe maksymalnie do wysokości 40 % sumy ubezpieczenia określonej w ust.1 powyżej, jedynie w następującym zakresie: - biżuteria, przedmioty z metali szlachetnych, perły, kamienie szlachetne i zegarki objęte są ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży i jedynie wówczas, gdy zdeponowano je w sejfie hotelowym lub gdy osoba ubezpieczona ma je na sobie, - sprzęt fotograficzny, filmowy, radiowy, służący do zapisywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu oraz jego akcesoria, futra oraz broń myśliwska są objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie na wypadek kradzieży i jedynie wówczas, gdy osoba ubezpieczona ma je przy sobie lub ich używa, lub gdy przekazano je do transportu za pokwitowaniem. 4. Przedmioty nabyte w czasie podróży objęte są ubezpieczeniem maksymalnie do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia. 5. W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika, przekraczającego 24 godziny, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do kwoty 150 EUR za nabyte przez ubezpieczonego przedmioty osobistego użytku, na podstawie przedstawionych rachunków. ART. 2 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od momentu dopełnienia formalności związanych z wejściem na pokład środka transportu, którego datę wskazano na dokumentach rezerwacji i w chwili gdy wygasa ochrona z tytułu odwołania podróży. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie wykonania usługi przez linie lotnicze. ART. 3 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 1. Odszkodowanie oblicza się na podstawie wartości rynkowej w dniu zdarzenia. 2. Odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej. 3. Odszkodowanie przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. ART. 4 UDZIAŁ WŁASNY L EUROPEENNE D ASSURANCES potrąca udział własny ubezpieczonego w wysokości 15 EUR na osobę. ART. 5 WYŁĄCZENIA 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następujących przedmiotów: Gotówki, zapalniczek, wiecznych piór, kart kredytowych, kart pamięci, biletów podróżnych, akcji, certyfikatów udziałowych i wszelkiego rodzaju certyfikatów własności, dokumentów zapisanych na taśmie lub filmie, wszelkiego rodzaju dokumentów w formie papierowej, kolekcji i sprzętu profesjonalnego, kluczy, rowerów, przyczep, pojazdów kempingowych oraz wszelkiego rodzaju sprzętu transportowego, okularów, soczewek kontaktowych, sztucznych kończyn, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych. 1. Nadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: a) kradzieży bagażu w następstwie roztargnienia lub zaniedbania ze strony osoby ubezpieczonej, to znaczy pozostawienia bagażu bez dozoru w miejscu publicznym, pozostawienia bagażu widocznego z zewnątrz pojazdu bądź bez dokładnego zamknięcia drzwi i zabezpieczenia ich zamkiem, 4

5 b) szkód w instrumentach muzycznych, c) dzieł sztuki i antyków, d) szkód pośrednich: utraty wartości, utraty możliwości użytkowania, wszelkiego rodzaju grzywn i kar pieniężnych, e) szkody wynikającej z wady w ubezpieczonym przedmiocie, wynikającej z normalnego zużycia lub z powodu zamoczenia, zapomnienia lub zamiany przedmiotów, f) szkód poniesionych podczas przeprowadzki, g) szkód w sprzęcie sportowym jakiegokolwiek rodzaju, za wyjątkiem sytuacji gdy został on powierzony przewoźnikowi na czas transportu, h) szkody będącej skutkiem kradzieży z kempingów, i) szkód wynikających z wypadków spowodowanych paleniem tytoniu, j) szkody w przedmiotach tłukących się, k) szkód wynikających z opóźnień w dostarczeniu bagażu występujących po powrocie osoby ubezpieczonej do jej zwykłego miejsca zamieszkania. 5

6 OBOWIĄZKI OSOBY UBEZPIECZONEJ W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA ODWOŁANIA PODRÓŻY / UBEZPIECZENIA BAGAŻU Osoba ubezpieczona i osoba towarzysząca jest zobowiązana: 1. Niezwłocznie poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o niemożności odbycia podróży. 2. Niezwłocznie poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o zdarzeniu mogącym powodować odpowiedzialność ubezpieczyciela na piśmie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych (dwóch dni roboczych w przypadku kradzieży). Po upływie tego czasu nie będzie przysługiwało odszkodowanie, jeśli zwłoka w powiadomieniu spowodowała szkodę dla L EUROPEENNE D ASSURANCES. 3. W przypadku gdy bagaż został utracony lub uszkodzony podczas gdy był powierzony przewoźnikowi, albo gdy kradzież nastąpiła w hotelu, ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć ubezpieczycielowi raport o poniesionej szkodzie, który upoważniony przedstawiciel firmy przewozowej lub hotelu winien sporządzić. Ponadto w przypadku kradzieży osoba ubezpieczona zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu odpowiedniej jednostce policji. 4. W przypadku odzyskania, w jakimkolwiek momencie, wszystkich lub części skradzionych lub utraconych przedmiotów, osoba ubezpieczona zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym L EUROPEENNE D ASSURANCES: a) jeśli odzyskanie przedmiotów ma miejsce przed wypłatą odszkodowania, osoba ubezpieczona musi ponownie przyjąć te przedmioty w posiadanie. b) jeśli odzyskanie wspomnianych przedmiotów ma miejsce po wypłacie odszkodowania, osoba ubezpieczone jest zobowiązana do podjęcia decyzji o przyjęciu przedmiotów z powrotem i dokonaniu zwrotu wypłaconego odszkodowania lub zbycia praw własności do tych przedmiotów na rzecz ubezpieczyciela. Osoba ubezpieczona zobowiązana jest powiadomić ubezpieczyciela o swej decyzji w przeciągu 15 dni od daty powzięcia wiadomości o odzyskaniu przedmiotów. Po upływie tego terminu, w przypadku braku pisemnej decyzji ubezpieczonego L EUROPEENNE D ASSURANCES uzna, że osoba ubezpieczona zbywa prawo własności do tych przedmiotów na rzecz ubezpieczyciela. 5. Przesłać do L EUROPEENNE D ASSURANCES oryginały dokumentów uzasadniających roszczenie, zależnie od charakteru zdarzenia, zaświadczenia, kartę leczenia szpitalnego lub świadectwo zgonu, kopię raportu policji, opis okoliczności szkody, szczegółowy wykaz wraz z wyceną utraconych przedmiotów, oszacowanie kosztów napraw lub oryginały rachunków za naprawę, faktury dokumentujące nabycie utraconych przedmiotów. 6. Zwolnić lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i dostarczyć L EUROPEENNE D ASSURANCES wszystkie wymagane informacje medyczne. 7. Poinformować L EUROPEENNE D ASSURANCES o polisach wykupionych u innych ubezpieczycieli z tytułu tych samych ryzyk. 8. Przedłożyć pierwotnie wystawione i niewykorzystane bilety podróżne. 9. Niewykonanie przez ubezpieczonego obowiązków wymienionych w punktach 1-8 powyżej skutkować może odpowiednio częściową lub całkowita odmową wypłaty odszkodowania, jeżeli niewykonanie obowiązków powoduje niemożność ustalenia przyczyny szkody, jej rozmiaru bądź wysokości odszkodowania. PRAWO REGRESU 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez L Européenne d Assistance roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń do wysokości zapłaconego odszkodowania. 2. Nie przechodzą na L Européenne d Assistance roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. POMOC W POWROCIE DO KRAJU ART. 1 CHOROBA UBEZPIECZONEGO LUB USZKODZENIE CIAŁA W WYNIKU WYPADKU: W przypadku choroby ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku: 6

7 1. L Européenne d Assistance skontaktuje się z lekarzem opiekującym się ubezpieczonym lub lekarzem rodzinnym, w celu podjęcia działań mających na celu udzielenie ubezpieczonemu najlepszej opieki medycznej. 2. L Européenne d Assistance dokona uzgodnień dotyczących transportu ubezpieczonego do centrum medycznego najbliższego miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub do innej placówki medycznej. Transport odbywa się odpowiednim środkiem transportu adekwatnym do stanu zdrowia ubezpieczonego, w tym ambulansem, samolotem lub prywatnym medycznym transportem lotniczym. 3. Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego umożliwia powrót do miejsca zamieszkania L Européenne d Assistance dokona repatriacji ubezpieczonego. O ile wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego L Européenne d Assistance opłaci podróż do kraju jednej osoby towarzyszącej, będącej współuczestnikiem podróży. 4. Jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie wymaga hospitalizacji lub przewiezienia do kraju oraz jeśli ubezpieczony nie może wrócić do kraju w pierwotnie planowanym terminie, L Européenne d Assistance pokryje faktyczne koszty związane z przedłużeniem pobytu w hotelu oraz koszty przedłużenia pobytu osoby pozostającej przy ubezpieczonym maksymalnie do wysokości 50 EUR za dobę oraz maksymalnie do 10 dni pobytu. Pokrycie kosztów następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających opłacenie kosztów przedłużonego pobytu, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie, do momentu repatriacji ubezpieczonego. O ile stan zdrowia ubezpieczonego umożliwia podróż powrotną ubezpieczonego do kraju, L Européenne d Assistance opłaci podróż ubezpieczonego do kraju oraz podróż jednej osoby towarzyszącej, która była współuczestnikiem podróży i towarzyszyła ubezpieczonemu. 5. Jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany i jeśli jego stan nie wymaga ani nie wyklucza repatriacji lub natychmiastowego powrotu, L Européenne d Assistance zorganizuje pobyt w hotelu dla jakiejkolwiek osoby wskazanej przez ubezpieczonego, która winna być już na miejscu i pozostać przy ubezpieczonym, i pokryje faktycznie poniesione niespodziewane koszty do maksymalnej wysokości 50 EUR za noc, po przedstawieniu potwierdzających dokumentów, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie, do momentu repatriacji ubezpieczonego. L Européenne d Assistance zapłaci za podróż tej osoby z powrotem, jeśli nie może ona wykorzystać uprzednio zorganizowanego planu podróży. 6. Jeśli pobyt ubezpieczonego w szpitalu przekroczy 7 dni, i jeśli ubezpieczonemu nie towarzyszy w podróży żadna osoba, L Européenne d Assistance opłaci osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego koszt transportu do miejsca hospitalizacji ubezpieczonego, pod warunkiem rozpoczęcia podróży w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, i pokryje koszt pobytu tej osoby maksymalnie do 50 EUR (brutto włącznie z wszelkimi podatkami) za dobę oraz maksymalnie do 10 dni pobytu. Pokrycie kosztów następuję po przedłożeniu dokumentów potwierdzających pokrycie kosztów pobytu, z wyłączeniem wydatków na wyżywienie. O ile pozwala na to stan zdrowia ubezpieczonego L Européenne d Assistance opłaci podróż powrotną do kraju zamieszkania ubezpieczonego oraz osoby towarzyszącej, która pozostawała przy ubezpieczonym. 7. W przypadku gdy stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi ubezpieczonego będącymi współuczestnikami podróży i gdy nie towarzyszy im żadna inna osoba pełnoletnia, L Européenne d Assistance opłaci koszt transportu osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego, w celu sprowadzenia dzieci z powrotem do miejsca zamieszkania. ART. 2 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO L Européenne d Assistance zorganizuje przewiezienie ciała osoby ubezpieczonej, która zmarła w trakcie podróży, do miejsca pochówku w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, w tym do Szwajcarii. Koszty pogrzebu zostaną opłacone maksymalnie do wysokości EUR (brutto włącznie z wszelkimi podatkami) 7

8 L Européenne d Assistance jeśli będzie to niezbędne, opłaci podróż do miejsca pochówku ubezpieczonego każdemu członkowi rodziny, będącemu uczestnikiem tego samego wyjazdu i objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach tej samej polisy co osoba ubezpieczona. ART. 3 INNY RODZAJ POMOCY 1. Powrót w przypadku skrócenia pobytu: jeśli ubezpieczony musi przerwać wyjazd z powodu: 1) śmierci członka rodziny, osoby opiekującej się jego małoletnimi lub niepełnosprawnymi dziećmi, 2) hospitalizacji z powodu poważnej nagłej choroby lub poważnego wypadku współmałżonka lub konkubenta/konkubiny, wstępnych lub zstępnych, przebywających w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, z zastrzeżeniem iż diagnoza i raport lekarza prowadzącego zostanie uprzednio przedłożona L Européenne d Assistance w celu akceptacji, 3) wystąpienia poważnych szkód będących wynikiem pożaru, eksplozji, kradzieży lub spowodowanych przez siły natury w nieruchomości ubezpieczonego lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności, i wymagających jego obecności, 4) L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci powrotną podróż ubezpieczonego do miejsca zamieszkania; pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest wymagana w celu kontynuowania podróży L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci podróż ubezpieczonego z powrotem do miejsca z którego ubezpieczony może dołączyć do pozostałych uczestników podróży. 2. Repatriacja lub transport innych ubezpieczonych: Jeśli w wyniku powrotu ubezpieczonego do kraju, inni podróżni będący współuczestnikami podróży i którzy są wymienieni na tej samej polisie, nie mogą wrócić do domu, zgodnie z pierwotnym planem, L Européenne d Assistance zorganizuje i opłaci ich podróż powrotna do miejsca zamieszkania. 3. Wydatki medyczne: Pod warunkiem udokumentowania przez ubezpieczonego uprzedniego zgłoszenia wniosku o pokrycie kosztów wydatków medycznych przez odpowiednią instytucję ubezpieczenia zdrowotnego L Européenne d Assistance dokona refundacji poniesionych kosztów, na które składają się wszelkie koszty medyczne, koszty leków, operacji bądź hospitalizacji, poniesione poza krajem zamieszkania ubezpieczonego, do następującego limitu na każdą podróż: EUR (brutto włączając wszelkie podatki) (z potrąceniem udziału własnego w wysokości 30 Euro za każdą szkodę) Ponadto jeśli ubezpieczony znajduje się poza krajem zamieszkania i nie jest w stanie opłacić kosztów medycznych wynikających z hospitalizacji z powodu poważnej nagłej choroby lub wypadku mającego miejsce podczas okresu ubezpieczenia, L Européenne d Assistance może, na wniosek ubezpieczonego wystawić gwarancję pokrycia kosztów leczenia, pod warunkiem wcześniejszego złożenia w depozycie czeku na kwotę odpowiadającą szacowanym kosztom. Depozyt w formie czeku zostanie zwrócony ubezpieczonemu po przedłożeniu kopii oficjalnej decyzji ubezpieczenia społecznego o pokryciu powstałych kosztów leczenia. Gwarancja ta wygasa w dniu, w którym L Européenne d Assistance uzyska możliwość przeprowadzenia repatriacji ubezpieczonego do kraju jego pochodzenia. 4. Choroba lub wypadek jednego z małoletnich lub niepełnosprawnych dzieci ubezpieczonego pozostających w kraju zamieszkania: W przypadku gdy podczas podróży ubezpieczonego któreś z jego małoletnich lub niepełnosprawnych dzieci pozostających w kraju zamieszkania ubezpieczonego zachoruje lub ulegnie wypadkowi, L Européenne d Assistance nawiąże kontakt z osobą opiekującą się tym dzieckiem, aby zorganizować jego transport do szpitala w celu zapewnienia opieki wymaganej przez stan zdrowia dziecka. Pomoc organizowana jest jedynie pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego w tym zakresie. L Européenne d Assistance zapewni powrót dziecka ubezpieczonego do domu i będzie pozostawać w kontakcie z ubezpieczonym o ile jest to możliwe. 8

9 Jeśli z powodu choroby lub wypadku dziecka wymagana jest obecność ubezpieczonego, L Européenne d Assistance zorganizuje transport powrotny ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 5. Wysyłka leków: L Européenne d Assistance pokryje koszt przesyłki leków niezbędnych ubezpieczonemu podczas podróży, pod warunkiem że leki te lub ich odpowiedniki nie mogą być zakupione w miejscu pobytu ubezpieczonego. Koszt zakupu leków pokryje ubezpieczony. 6. Przekazanie ważnych i pilnych wiadomości: L Européenne d Assistance udzieli pomocy w nawiązaniu kontaktu z ubezpieczonym oraz przekaże wszelkie wiadomości dla niego przeznaczone, w sytuacji gdy nie jest on bezpośrednio osiągalny. L Européenne d Assistance nawiąże kontakt z członkiem rodziny ubezpieczonego w celu przekazania mu informacji od ubezpieczonego. 7. Pomoc prawna: L Européenne d Assistance opłaci do wysokości EUR (brutto włączając wszelkie podatki) honoraria za usługi prawnika, z którego ubezpieczony ma prawo skorzystać, jeśli przeciw ubezpieczonemu wszczęto postępowanie wyjaśniające, pod warunkiem że podjęte przeciwko niemu działania nie wynikają z faktu podlegania sankcjom karnym danego kraju. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z działalnością zawodową ubezpieczonego lub użytkowania pojazdów mechanicznych. 8. Pożyczka na poczet kaucji: W przypadku naruszenia przepisów prawnych kraju odwiedzanego przez ubezpieczonego, jeśli od ubezpieczonego wymaga się zapłacenia kaucji, L Européenne d Assistance przekaże pożyczkę na zapłatę kaucji do wysokości EUR (brutto włączając wszelkie podatki). Pożyczka winna zostać spłacona w terminie jednego miesiąca od momentu otrzymania od L Européenne d Assistance wezwania do zapłaty. W przypadku gdy kaucja została zwrócona ubezpieczonemu przez władze danego kraju przed tym terminem, ubezpieczony winien poinformować o tym Ubezpieczyciela i niezwłocznie zwrócić pożyczkę. Ubezpieczony odpowiada wobec Ubezpieczyciela za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku. 9

10 ART. 4 OGRANICZENIA ODPOWIDZIALNOŚCI L EUROPEENNE D ASSURANCES 1. L Européenne d Assistance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek zamieszek, strajków, niepokojów społecznych, ograniczenia swobody poruszania się, sabotażu, aktów terroryzmu, wojny domowej lub międzypaństwowej, skutków promieniowania lub wszelkich innych przypadków działania siły wyższej. 2. W przypadku gdy podczas podróży pomoc nie była organizowana za pośrednictwem L Européenne d Assistance, odszkodowanie nie przysługuje. 3. Jeśli ubezpieczony jest rezydentem kraju innego niż jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Szwajcaria, L Européenne d Assistance może, na wniosek ubezpieczonego, dokonać jego repatriacji do miejsca zamieszkania lub do najbliższego względem jego miejsca zamieszkania centrum medycznego. W takim przypadku ubezpieczony wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów repatriacji poniesionych dodatkowo przez L Européenne d Assistance w stosunku do kosztów jakie ubezpieczyciel poniósłby na repatriację na obszarze Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa wchodzi w życie w dniu wyjazdu i wygasa w momencie powrotu, obowiązując przez okres wskazany w rezerwacji podróży, z zastrzeżeniem dziewięćdziesięciodniowego limitu. 4. Suma ubezpieczenia w przypadku danego roszczenia wynosi: a) Assistance : EUR (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) tj. maksymalnie na osobę EUR na jedno zdarzenie (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) b) Wydatki medyczne: wszystkie kraje: EUR (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków) tj. maksymalnie na osobę EUR na jedno zdarzenie (brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków). ART. 5 WYŁĄCZENIA OCHRONY Ponadto L Européenne d Assistance nie odpowiada za: 1. Szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, katastrofami naturalnymi. 2. Koszty związane z zachorowaniami lub urazami, które mogą być leczone na miejscu i nie wymagają przerwania pobytu lub podróży. 3. Koszty operacji plastycznej, szczepienia, nabycia protez, aparatów, okularów lub szkieł kontaktowych. 4. Koszt leczenia komplikacji ciążowych, które występują po 32 tygodniu ciąży. 5. Koszty leczenia stomatologicznego. 6. Koszty leczenia będącego celem podróży. 7. Koszty poniesione po zakończeniu podróży powrotnej lub po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej. 8. Koszty poniesione bez zgody l Européenne d Assistance. 9. Wydatki telefoniczne inne niż koszty połączeń do centrum pomocy. ART. 6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Udzielenie pomocy Assistance: W momencie wystąpienia zdarzenia, przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu skorzystania z ochrony Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Pomocy L Européenne d Assurances. Centrum pomocy L Européenne d Assistance jest czynne 24 godziny na dobę Numer telefonu zależy od kraju 10

11 Ubezpieczony powinien podać swój numer umowy, rodzaj wymaganej pomocy oraz adres i numer telefonu, pod którymi można się z nim skontaktować. Ubezpieczony winien także wyrazić zgodę, na udostępnienie L Européenne d Assistance wszelkiej dokumentacji medycznej. 2. Refundacja kosztów: 1. Ubezpieczony powinien: a) powiadomić L Européenne d Assurances na piśmie o zdarzeniu w terminie pięciu dni roboczych po jego wystąpieniu. Po upływie tego terminu oraz pod warunkiem, że zwłoka spowoduje zwiększenie szkody, ubezpieczony nie będzie miał prawa do odszkodowania, b) załączyć do zgłoszenia roszczenia: certyfikat ubezpieczenia lub polisę, szczegółowy raport medyczny wskazujący dokładny charakter i datę wystąpienia choroby lub urazu. 2. W wypadku śmierci: odpis aktu zgonu wydane przez miejscowe władze. 3. Potwierdzenie zobowiązania pokrycia kosztów z ubezpieczenia społecznego wraz z kopią kosztów medycznych. 4. W przypadku niedostarczenia L Européenne d Assurances informacji medycznej wymaganej do rozpatrzenia sprawy, odszkodowanie nie należy się. 5. Pod warunkiem, że L Européenne d Assistance pokrywa koszty przewozu ubezpieczonego, ubezpieczony winien zwrócić swój pierwotny niewykorzystany bilet powrotny. Klauzule wspólne 1. Sposób zawarcia umowy a. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą lub certyfikatem ubezpieczeniowym. b. Polisa lub certyfikat muszą zawierać co najmniej imię i nazwisko ubezpieczonego i ubezpieczającego, okres trwania ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia oraz wysokość składki. 2. Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej a. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryf obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia. b. Składka jest płatna jednorazowo, w całości, najpóźniej jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia 3. Postępowanie w razie braku akceptacji decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami L Européenne d Assurances co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, uprawniony może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji L Européenne d Assurances, zgłosić na piśmie za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce, wniosek o ponowne rozpatrzenie roszczenia przez Zarząd L Européenne d Assurances z siedzibą w Paryżu. 4. Skargi i zażalenia c) Skargi i zażalenia Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia będących osobami fizycznymi rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd L Européenne d Assurances lub ustanowionego pełnomocnika. d) Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, o których mowa w punkcie a., stanowisko L Européenne d Assurances przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 5. Sąd właściwy e) Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, lub uprawnionego lub uposażonego z umowy ubezpieczenia. f) Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 11

12 6. Zawarcie umowy na rzecz osoby trzeciej a. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień punktu b. poniżej. b. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego na gruncie prawa polskiego. 12

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia Podróż Radość Ubezpieczenie podróży zagranicznej Jasne i Proste Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Świat bez granic zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Classic wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ Pamiętaj! Wykup

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne 1 Podstawowe informacje o ubezpieczeniu 1. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają:

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO mdirect I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże ABC-HP-01/14 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO 11 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 3 DEFINICJE 4 18 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE PLATINUM Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron Deutsche Bank dbnet Biznes Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo