SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dalej zwana SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dalej zwana SIWZ"

Transkrypt

1 Zadania od nr 1 do nr 3 Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w ramach osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Zadanie nr 4 Śląsk wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Saksonia, oś priorytetowa 1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. KPN/6/2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane postępowaniem - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej ustawą Pzp, ustawą lub PZP. przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów położonego w Jeleniej Górze Etap I/A kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D SIWZ z załącznikami zatwierdzam: r. Dyrektor KPN Dr inż. Andrzej Raj 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego Jelenia Góra Tel Faks Mail zwany dalej Zamawiającym zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów położonego w Jeleniej Górze Etap I/A kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja termomodernizacja budynku Dom Ogrodnika na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów Etap I/A - kontynuacja. Kody CPV: , Zadanie nr 2. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie Stodoła Elektryczna wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów Etap I/B. Kody CPV: , Zadanie nr 3. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Zadanie składa się z dwóch etapów: Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A oraz Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni Etap II/B Kody CPV: ,

3 Zadanie nr 4. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Przebudowa budynku Małej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną - Etap II/D Kody CPV: , Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w DZ.U.UE nr 2020/S na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 4. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej, a po otwarciu ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 8. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 9. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji (rysunek nr 1) na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 196, działka ewidencyjna nr 19, obręb 0012; Sobieszów I objęte pozwoleniami na 3

4 budowę nr 716/2015r z dnia r., nr 716/2015/2017 z dnia r. oraz nr 716/2015/2017/II z dnia r. Wszystkie obiekty budowlane wraz z całą działką i jej pozostałą zabudową wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A/5033/900/J z dnia r. 2. Ramowy zakres rzeczowy poszczególnych zadań: 1) Zadanie nr 1. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja termomodernizacja budynku Dom Ogrodnika na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów Etap I/A kontynuacja obejmującego: a) Kontynuację remontu budynku pałacu Sobieszów wraz z kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej z wyłączeniem robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej, które zostały już wykonane, a opisane zostały w zał. nr 1 litera r. b) Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - uszczegółowienie tych rozwiązań jest opisane w załączniku nr 2 litera b, rys. 16. c) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku pałacu Sobieszów. d) Wykonanie sieci drenażowej budynku pałacu Sobieszów wraz ze studnią zbiorczą (załącznik nr 2 litera i, rys. Is-01 i Is-10). e) Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Dom Ogrodnika. f) Wykonanie przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i Domu Ogrodnika. Graficzny zakres przedmiotu zamówienia przedstawia rysunek nr 2. 2) Zadanie nr 2. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie Stodoła Elektryczna wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów Etap I/B obejmującego: a) Rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu Stodoła Elektryczna. b) Usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych. c) Rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu. 4

5 d) Wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie Stodoła Elektryczna. e) Wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu Stodoła Elektryczna i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6. f) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem. g) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 6 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 6 litera e). h) Odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie Stodoła Elektryczna w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 6 litera b). Graficzny zakres przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik graficzny nr 3. 3) Zadanie nr 3. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Zadanie składa się z dwóch etapów: Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A oraz Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni Etap II/B obejmującego: Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjnoprzyrodniczą - Etap II/A obejmuje: a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Wielkiej Stajni, dostosowujący obiekt do ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej w tym: częściowe podbicie fundamentów, renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 9 litera c), wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych, dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi, przebudowa i naprawa więźby dachowej z wymianą całego pokrycia dachowego, wymiana wszystkich instalacji budynku oraz wykonanie nowych, -wykonanie przyłączy gazowych, wodno kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci. b) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Wielkiej Stajni. c) Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń biurowych, warsztatowych, toalet i zapleczy socjalnych. 5

6 UWAGA: Przedmiot zamówienia NIE obejmuje wyposażenia ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej: Klimatyczne Karkonosze. d) Remont zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: zewnętrznych schodów, murków oporowych oraz wykonanie terenów zielonych w zakresie pokazanym w załączniku graficznym nr 7. Graficzny zakres Etapu II/A przedstawia załącznik graficzny nr 5. Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni Etap II/B obejmuje: a) Rozbiórkę i utylizację, w zakresie potrzebnym do realizacji etapu, wszystkich podziemnych i naziemnych konstrukcji budowlanych i małej architektury takich jak m.in.: stare fundamenty i ściany, stare instalacje, zbiorniki, ogrodzenia itp. (zakres zadania obejmuje również zabezpieczenie, transport oraz składowanie ewentualnych elementów kamiennych na terenie Centrum Muzealno Edukacyjnego Pałac Sobieszów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu). b) Wykonanie nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych, konstrukcji nowych klatek schodowych oraz montaż prefabrykowanego stropu. c) Wykonanie nowej, stalowo drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką ceramiczną. d) Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazu z koniecznymi przyłączeniami do poszczególnych sieci oraz wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych. e) Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych) z koniecznymi przyłączeniami do zewnętrznych sieci i instalacji (w tym do instalacji światłowodowych). f) Wykonanie szklano-drewnianej elewacji wraz elementami wykończeniowymi. g) Wykonanie całego układu funkcjonalnego wraz z jego wykończeniem (tynki, drzwi, posadzki, podłogi). h) Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń socjalnych, warsztatowych, szatni oraz punktu informacyjnego. i) Wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: nawierzchni, ogrodzenia, zieleni i elementów małej architektury w zakresie pokazanym w graficznym załączniku nr 8. Graficzny zakres Etapu II/B przedstawia załącznik graficzny nr 6. 4) Zadanie nr 4. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Przebudowa budynku Małej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną - Etap II/D obejmującego: a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Małej Stajni, dostosowujący obiekt do nowej funkcji w tym: 6

7 rozbiórkę istniejącego I piętra wraz stropodachem i stropem między parterem, a I piętrem, rozbiórkę łącznika między budynkiem Małej Stajni, a budynkiem Bursy (będącym elementem III etapu inwestycji), wykonanie renowacji zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 13 litera c), wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych w tym nowych ścian I piętra i konstrukcji dachu z pokryciem, wykonanie konstrukcji i wykończenia łącznika pomiędzy budynkiem Małej Stajni, a Budynkiem Wejściowym (będącym przedmiotem innego zamówienia Etap II/B), wymiana, dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi, wykonanie przyłączy gazowych, wodno kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci, zakup i montaż wyposażenia części I piętra i łącznika budynku Małej Stajni. b) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Małej Stajni. c) Wykonanie elementów zewnętrznych: ścieżek dla pieszych i części ogrodzenia w zakresie pokazanym na rys. nr 9. Graficzny zakres Etapu II/D przedstawia załącznik graficzny nr Załączniki graficzne do opisu przedmiotu zamówienia: 7

8 Rys. nr 1 Etapowanie inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów. 8

9 Rys. nr 2 Zakres zadania nr 1 Etap I/A - kontynuacja (zaznaczony czerwoną linią). 9

10 Rys. nr 3. Zakres zadania nr 2 Etap I/B (zaznaczony żółtą linią). 10

11 Rys. nr 4. Zakres renowacji i odtworzenia muru ceglano-kamiennego w zadaniu nr 2 Etap I/B. 11

12 Rys. nr 5. Zakres zadania nr 3 Etap II/A (zaznaczony czerwoną linią). 12

13 Rys. nr 6. Zakres zadania nr 3 Etap II/B (zaznaczony niebieską linią). 13

14 Rys nr 7. Zakres zewnętrznych elementów Małej Architektury zadania nr 3 Etapu II-A. 14

15 Rys nr 8. Zakres zewnętrznych elementów zadania nr 3 Etapu II-B. 15

16 Rys. nr 9. Zakres zadania nr 4 Etap II/D (zaznaczony czarną linią). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: ZADANIE NR 1 Etap I/A - kontynuacja 1) PROJEKTY BUDOWLANE - (załącznik nr 1) a) Projekt architektoniczno-budowlany część architektura i informacja BIOZ b) Program prac konserwatorskich dotyczących Pałacu Schaffgotschów c) Projekt architektoniczno-budowlany część konstrukcyjna d) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje elektryczne wewnętrzne e) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje sanitarne f) Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskiej w rejonie projektowanego Centrum Muzealno-Edukacyjnego g) Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologicznoinżynierskich w rejonie projektowanego Centrum Muzealno-Edukacyjnego h) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015 r. z dnia r. i) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017 z dnia r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015 z dnia r. j) Kopia decyzji nr 1364/15 z dnia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. k) Kopia decyzji nr 2207/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. l) Kopia decyzji nr 2210/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 16

17 m) Kopia decyzji nr 2111/17 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. n) Projekt architektoniczno-budowlany zamienny etap I. o) Errata do dokumentacji opracowanie dodatkowe, wielobranżowe. p) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017/II z dnia r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017 z dnia r. q) Rysunki rewizje Projektanta. r) Zestawienie wykonanych robót budowlanych. s) Kopia Projektu Budowlanego z nieistotnymi zamianami. t) Uwagi i rysunki w ramach nadzoru autorskiego Projektanta. u) Programy prac naprawczych. v) Dodatkowa errata do dokumentacji opracowanie dotyczące architektury. w) Opracowanie stratygraficzne. x) Opracowania chiropterologiczne i ornitologiczne. y) Dodatkowe wyjaśnienia. UWAGA: Prace budowlane objęte zamówieniem stanowią część zakresu objętego pozwoleniami na budowę Etapu I nr 716/2015 z dnia r., nr 716/2015/2017 z dnia r. oraz nr 716/2015/2017/II z dnia r. 2) PROJEKTY WYKONAWCZE (załącznik nr 2) a) Pałac Architektura b) Pałac Detale architektoniczne i wnętrzarskie c) Pałac Elementy podlegające rozbiórce d) Pralnia przebudowa e) Pałac Konstrukcja f) Pałac Projekt naprawy więźby dachowej g) Pałac Instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu h) Pałac Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja i) Pałac Instalacje wewnętrzne wod.-kan. j) Pralnia przebudowa - Instalacja c.o. k) Pralnia przebudowa Wewnętrzne instalacje wod.-kan. l) Pałac AKPiA i BMS m) Pałac Instalacje elektryczne n) Pałac Instalacje elektryczne słaboprądowe o) Instalacja elektryczna i logiczna multimedialnej ekspozycji edukacyjnej p) Pralnia Instalacje elektryczne 3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 3 a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - roboty budowlane Pałac, b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje sanitarne - Pałac, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje elektryczne - Pałac, d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - roboty budowlane - Pralnia, e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje sanitarne - Pralnia, 17

18 f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje elektryczne - Pralnia 4) PRZEDMIARY ROBÓR I ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE (załącznik nr 4) dokumenty pomocnicze a) Pałac - część budowlana b) Pałac - instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu c) Pałac - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja d) Pałac - instalacje wewnętrzne wod.-kan. e) Pałac - AKPiA i BMS f) Pałac - instalacje elektryczne g) Pałac - instalacje elektryczne słaboprądowe h) Pralnia część budowlana, i) Pralnia - instalacje C.O., j) Pralnia - instalacje wewnętrzne wod.-kan., k) Pralnia - instalacje elektryczne. l) Pałac program prac naprawczych piwnic ZADANIE NR 2 Etap I/B 1. PROJEKTY BUDOWLANE ETAP I- (załącznik nr 5) a) Projekt architektoniczno-budowlany część architektura i informacja BIOZ b) Projekt architektoniczno-budowlany część konstrukcyjna c) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje elektryczne wewnętrzne d) Projekt architektoniczno-budowlany zamienny etap I. e) Projekt zagospodarowania terenu - architektura f) Projekt zagospodarowania terenu - zamienny g) Projekt zagospodarowania terenu zamienny II h) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015 r. z dnia r. i) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017 z dnia r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015 z dnia r. j) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017/II z dnia r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 716/2015/2017 z dnia r. k) Kopia decyzji nr 1364/15 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. l) Kopia decyzji nr 2207/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. m) Kopia decyzji nr 2210/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. n) Kopia decyzji nr 2111/17 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. o) Errata do dokumentacji opracowanie dodatkowe, wielobranżowe. p) Dodatkowe wyjaśnienia UWAGA: Prace budowlane objęte zamówieniem stanowią część zakresu objętego pozwoleniami na budowę Etapu I nr 716/2015 z dnia r., nr 716/2015/2017 z dnia r. oraz nr 716/2015/2017/II z dnia r. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE (załącznik nr 6) a) Stodoła Elektryczna - budowa 18

19 b) Mała Architektura (UWAGA: Załącznik nr 6 dokumentacji litera b dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania remontu ogrodzenia przy obiekcie Elektryczna Stodoła ) c) Stodoła Elektryczna Konstrukcja d) Stodoła Elektryczna Instalacja wentylacji mechanicznej e) Instalacje zewnętrzne wod.-kan. (UWAGA: Załącznik nr 6 dokumentacji litera e dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej wraz z studniami zbiorczymi D24, D23, D22 znajdujących się w obrębie obiektu Elektryczna Stodoła ) f) Stodoła Elektryczna Stacja transformatorowa g) Stodoła Elektryczna Instalacja fotowoltaiczna h) Stodoła Elektryczna Instalacje elektryczne i) Pałac AKPIA i BMS (UWAGA: Załącznik nr 2 dokumentacji litera i stanowi przedmiot zamówienia tylko w zakresie dotyczącym obiektu Elektryczna Stodoła ) j) Instalacje elektryczne zewnętrzne k) Drogi, Ulice, Place (UWAGA: Załącznik nr 2 dokumentacji litera k dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania nawierzchni obiektu Elektryczna Stodoła ) 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 7) a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - roboty budowlane Stodoła Elektryczna, b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje sanitarne Stodoła Elektryczna, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - instalacje elektryczne Stodola Elektryczna część 1; część 2, d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap I - roboty budowlane Mała Architektura, e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Drogowych branża drogowa, f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje zewnętrzne wod.- kan. g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje zewnętrzne elektryczne 4. PRZEDMIARY ROBÓR I ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE (załącznik nr 8) dokumenty pomocnicze a) Stodoła Elektryczna część budowlana, b) Stodoła Elektryczna instalacje elektryczne, c) Stodoła Elektryczna stacja transformatorowa, d) Stodoła Elektryczna instalacja fotowoltaiczna, e) Stodoła Elektryczna instalacja wentylacji mechanicznej, f) Instalacje zewnętrzne wod.-kan. część 1 (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera f dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej wraz z studniami zbiorczymi D24, D23, D22 znajdujących się w obrębie obiektu Elektryczna Stodoła ) g) Mała Architektura, (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera g dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania remontu ogrodzenia przy obiekcie Elektryczna Stodoła ) h) Branża drogowa drogi, chodniki i place. 19

20 (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera h dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania nawierzchni obiektu Elektryczna Stodoła ) i) Mała Architektura II (UWAGA: załącznik nr 4 dokumentacji litera i dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie wykonania furtki w ogrodzeniu przy obiekcie Elektryczna Stodoła ) ZADANIE NR 3 Etap II/A i Etap II/B 1. PROJEKTY BUDOWLANE (załącznik nr 9) a) Projekt architektoniczno-budowlany część architektura i informacja BIOZ b) Projekt architektoniczno-budowlany część konstrukcyjna c) Program prac konserwatorskich dotyczący Wielkiej i Małej Stajni w Jeleniej Górze d) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje elektryczne wewnętrzne e) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje sanitarne f) Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskiej w rejonie projektowanego Centrum Muzealno-Edukacyjnego g) Projekt robót geologicznych dla na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce nr 19 w Jeleniej Górze Sobieszów w woj. dolnośląskim h) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/2017r. z dnia r. i) Kopia decyzji nr 2210/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE (załącznik nr 10) a) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Architektura b) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Wnętrza wraz z wyposażeniem meblowym c) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Mała Architektura (UWAGA: Załącznik nr 2 dokumentacji litera c dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie pokazanym na rysunku nr 7 i 8) d) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Konstrukcja e) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Naprawa więźby dachowej i rys w murach f) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu g) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja h) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Instalacje wewnętrzne wod.-kan. i) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy AKPiA i BMS j) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Instalacje elektryczne k) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Instalacje elektryczne słaboprądowe l) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Multimedia m) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Drogowa n) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy Zieleń (UWAGA: Załącznik nr 2 dokumentacji litery m, n dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie pokazanym na rysunku nr 7 i 8) 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 11) a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Wymagania Ogólne, Architektura, Konstrukcja b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Mała Architektura c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Wnętrza z wyposażeniem meblowym 20

21 d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Instalacje sanitarne e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Instalacje elektryczne f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Multimedia g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Drogowa h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Zieleń 4. PRZEDMIARY ROBÓR I ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE (załącznik nr 12) dokumenty pomocnicze a) Wielka Stajnia (etap II/A) branża budowlana b) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy (etap II/A i II/B) Mała Architektura (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera b dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie pokazanym na rysunku nr 7 i 8) c) Wielka Stajnia (etap II/A) - instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu d) Wielka Stajnia (etap II/A) - wentylacja mechaniczna e) Wielka Stajnia (etap II/A) - instalacje wewnętrzne wod.-kan. f) Wielka Stajnia (etap II/A) - AKPiA i BMS g) Wielka Stajnia (etap II/A) - instalacje elektryczne h) Wielka Stajnia (etap II/A) - instalacje elektryczne słaboprądowe i) Wielka Stajnia (etap II/A) wnętrza z wyposażeniem meblowym j) Budynek wejściowy (etap II/B) branża budowlana k) Budynek wejściowy (etap II/B) - instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu l) Budynek wejściowy (etap II/B) - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja m) Budynek wejściowy (etap II/B) - instalacje wewnętrzne wod.-kan. n) Budynek wejściowy (etap II/B) - AKPiA i BMS o) Budynek wejściowy (etap II/B) - instalacje elektryczne p) Budynek wejściowy (etap II/B) - instalacje elektryczne słaboprądowe r) Budynek wejściowy (etap II/B) wnętrza z wyposażeniem meblowym s) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy (etap II/A i II/B) Drogowa (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera s dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie pokazanym na rysunku nr 7 i 8) t) Wielka Stajnia, Bud. Wejściowy (etap II/A i II/B) Zieleń (UWAGA: Załącznik nr 4 dokumentacji litera t dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w zakresie pokazanym na rysunku nr 7 i 8). ZADANIE NR 4 Etap II/D 1. PROJEKTY BUDOWLANE - (załącznik nr 13) a) Projekt architektoniczno-budowlany część architektura i informacja BIOZ b) Projekt architektoniczno-budowlany część konstrukcyjna c) Program prac konserwatorskich dotyczący Wielkiej i Małej Stajni w Jeleniej Górze d) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje elektryczne wewnętrzne e) Projekt architektoniczno-budowlany część instalacje sanitarne f) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/2017 r. z dnia r. g) Kopia decyzji nr 2210/16 z dnia r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE (załącznik nr 14) a) Mała Stajnia Architektura b) Mała Stajnia Wyposażenie wnętrz 21

22 c) Mała Stajnia Mała Architektura d) Mała Stajnia Konstrukcja e) Mała Stajnia Instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu f) Mała Stajnia Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja g) Mała Stajnia Instalacje wewnętrzne wod.-kan. h) Mała Stajnia AKPiA i BMS i) Mała Stajnia Instalacje elektryczne j) Mała Stajnia Instalacje elektryczne słaboprądowe k) Mała Stajnia Multimedia l) Mała Stajnia Drogowa 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 15) a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Wymagania Ogólne, Architektura, Konstrukcja, b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II Mała Architektura, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II Wnętrza z wyposażeniem meblowym, d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Instalacje sanitarne, e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II - Instalacje elektryczne, f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II Multimedia, g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Etap II Drogowa. 4. PRZEDMIARY ROBÓR I ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE (załącznik nr 16) dokumenty pomocnicze a) Mała Stajnia - Branża budowlana, b) Mała Stajnia Mała Architektura, c) Mała Stajnia - Instalacje C.O. C.T. wody chłodzącej i gazu, d) Mała Stajnia - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, e) Mała Stajnia - Instalacje wewnętrzne wod.-kan., f) Mała Stajnia Rozbiórka instalacji wod.-kan. i ogrzewania, g) Mała Stajnia - AKPiA i BMS, h) Mała Stajnia - Instalacje elektryczne, i) Mała Stajnia - Instalacje elektryczne słaboprądowe, j) Mała Stajnia Zestawienie ilościowe - wnętrza, k) Drogowa Etap II. Cała powyższa dokumentacja udostępniona będzie w postaci papierowej oraz elektronicznej w formatach nie edytowalnych jak.pdf,.cdf itp. Pliki edytowalne typu jak.dwg lub inne nie będą udostępnione. 5. Zamawiający wymaga aby nadzór inwestorski był prowadzony zgodnie z opracowaniem pt. Program prac konserwatorskich dotyczący Pałacu Schaffgotschów będącym załącznikiem nr 1.b) i Program prac konserwatorskich dotyczący Wielkiej i Małej Stajni w Jeleniej Górze będącymi odpowiednio załącznikami 9.c) i 13.c) 6. Nadzór, polegający na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków. 22

23 1) na etapie realizacji inwestycji: a) pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynikających z Ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz z przepisów szczególnych; b) współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych związanych z realizacją zadania; c) weryfikacja i opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego uaktualnień przedstawianych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; d) opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót Budowlanych; e) koordynacja robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawców Robót Budowlanych; f) organizowanie spotkań koordynacyjnych pomiędzy wykonawcami i/lub podwykonawcami poszczególnych zadań objętych zamówieniem oraz innych robót budowlanych wynikających z innych postępowań o zamówienie publiczne; g) analiza i wprowadzanie korekt w harmonogramach rzeczowo-finansowych Wykonawców poszczególnych części robót budowlanych we współdziałaniu z Zamawiającym; h) w razie powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego lub/i Wykonawcę związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań, uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących tych wątpliwości. i) wykonywanie wizyt koordynatora zespołu inspektorów nadzoru opisanego w załączniku nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na terenie budowy nie rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu, a pozostałych inspektorów nadzoru wskazanych w załączniku nr 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - nie rzadziej niż przez 2 dni w tygodniu w zależności od rodzaju prac prowadzonych w danym czasie, co powinno być udokumentowane i potwierdzone podpisem w rejestrze pracy inspektorów prowadzonym przez Zamawiającego; j) nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie przeprowadzanie narad roboczych z udziałem przedstawicieli Wykonawców Robót Budowlanych i Zamawiającego oraz innych podmiotów, których obecność nadzór uzna za konieczną na danym etapie inwestycji (np. projektantów, służb konserwatorskich, itp.), sporządzanie protokołów odbiorów z narad i niezwłoczne (nie dłużej niż 3 dni robocze) ich przekazywanie zainteresowanym stronom; przechowywanie oryginałów protokołów odbiorów w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiającemu po jej zakończeniu.; k) sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunków roboczych Wykonawcy Robót Budowlanych; l) zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez Wykonawców Robót Budowlanych do wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania po konsultacji z Zamawiającym i w szczególnych przypadkach uzgadnianie z projektantem; m) kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi oraz innych o podobnym charakterze, w celu niedopuszczenia do zastosowania urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce bądź niezgodnych z dokumentacją projektową; w przypadku zastosowania przez Wykonawców Robót Budowlanych, materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich 23

24 równoważności w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, Zamawiającym i (w razie konieczności) ze służbami konserwatorskimi; n) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń składowanych na terenie budowy; o) kontrola zabezpieczenia placu budowy oraz drzew rosnących przy budynkach; weryfikacja i zatwierdzenie technologii wykonywania robót budowlanych w rejonie korzeni drzew przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; p) weryfikacja i zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym metod i technologii wykonywania wszelkich robót budowlanych w tym w szczególności konserwatorskich, w tym przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych; q) weryfikacja i zatwierdzanie metod i technologii wykonywania zabezpieczeń i rusztowań, przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych; r) monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym (zgodności z obowiązującymi harmonogramami rzeczowo-finansowym) oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji robót budowlanych; przedstawianie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych; s) weryfikacja konieczności wykonywania ewentualnych robót zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę robót Budowlanych i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji Zamawiającego, koniecznych do wykonania tych robót; t) w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z Wykonawcami Robót Budowlanych lub odstąpienia przez Wykonawców Robót Budowlanych od realizacji zadania przedstawienie Zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. u) przedkładanie, na żądanie Zamawiającego, sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie Zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności: opis postępu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowofinansowego, nakłady finansowe poniesione na roboty w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, plan robót i finansowania na kolejne miesiące, opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz zmian w dokumentacji projektowej, inne informacje wnioskowane przez Zamawiającego. v) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcami Robót Budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; w) dokonywanie w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po wcześniejszym poinformowaniu o tych odbiorach Zamawiającego. x) nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów po wcześniejszym poinformowaniu o tych odbiorach Zamawiającego; weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez Wykonawcę Robót Budowlanych instrukcji eksploatacyjnych; 24

25 y) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty, w szczególności częściowych faktur przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji rozliczeniowej zgodnej z wymogami instytucji zewnętrznych finansujących inwestycję; z) sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów; aa) potwierdzanie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru bb) końcowego; przeprowadzanie odbiorów częściowych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich po wcześniejszym poinformowaniu tj. min 3 dni robocze przed terminem odbioru, Zamawiającego i przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru. 2) na etapie odbioru końcowego: a) sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; b) zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z przechowywaną dokumentacją materiałową, dokumentacją prac konserwatorskich, w tym fotograficzną i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną budową; c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych oraz prac konserwatorskich wraz z Zamawiającym i przekazanie mu protokołów odbioru technicznego; d) przygotowanie, we współpracy z Wykonawcą Robót Budowlanych, kompletu dokumentów niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT); e) nadzór i ocena nad przygotowaniem przez Wykonawców Robót Budowlanych kompletu dokumentów, uzgodnień, pozwoleń koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; f) przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji. 3) w okresie gwarancyjnym: a) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych; b) nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z usuwaniem wad i usterek; c) odbiór wykonanych robót budowlanych i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad i usterek. 7. Ponadto, na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym, składanie niezwłocznie na wniosek Zamawiającego wyczerpujących informacji i wyjaśnień w sprawach z zakresu pełnionych obowiązków w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 8. W przypadku nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru (np. z powodu choroby), wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały okres nieobecności inspektora. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 2 tygodnie, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje, doświadczenie nie niższe niż zastępowani inspektorzy (spełniają wymagania zawarte w SIWZ) i podlegają akceptacji Zamawiającego. 9. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są materiały pomocnicze do sporządzenia oferty: a. Dokumentacja projektowa b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 25

26 10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący spełnienie warunków m.in. : 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), 2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), 3) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609). 11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: Wykonywanie czynności określonych przedmiotem zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz nie można określić wymagania związane z realizacją zamówienia określone w art. 29 ust 4 PZP jak i wymagań w zakresie dostępności dla osób o których mowa w art. 29 ust 5 ustawy PZP. 12. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi zarządzania budową III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 od dnia podpisania umowy do oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych) Zadanie nr 2 od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych przez okres 12 miesięcy oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych) - (wykonawca nie został jeszcze wyłoniony) Zadanie nr 3 od dnia podpisania umowy do II/A i II/B oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych) Zadanie nr 4 od dnia podpisania umowy do r oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych) IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej. 26

27 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 1) Wykonawca nie stawia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt IV ust. 2 ppkt 1) SIWZ 2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt IV ust. 2 ppkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że odpowiednio: Zadanie nr 1 a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min ,00 PLN. Zadanie nr 2 a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min ,00 PLN. Zadanie nr 3 a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min ,00 PLN. Zadanie nr 4 a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min ,00 PLN. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, kwota ubezpieczenia musi być odpowiednio wyższa (suma z poszczególnych zadań). 3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt IV.ust. 2 ppkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Zadanie nr 1 1) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. nadzór nad robotami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie, 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia minimalnie: a) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych /koordynator zespołu inspektorów nadzoru/ - co najmniej 1 osoba posiadająca łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 27

28 w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych); co najmniej 18-miesieczną praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytków; doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu co najmniej jednego obiektu budowlanego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2 ; b) inspektor nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych - co najmniej 1 osoba posiadająca łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych); co najmniej 18-miesieczną praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytków; doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej lub telekomunikacyjnej w co najmniej jednym obiekcie budowlanym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2 ; c) inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej 1 osoba posiadająca łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych); co najmniej 18-miesieczną praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytków, doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej w co najmniej jednym obiekcie budowlanym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m 2. 28

Adres strony internetowej zamawiającego: (Biuletyn Informacji Publicznej)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (Biuletyn Informacji Publicznej) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wokis.bydgoszcz.com (Biuletyn Informacji Publicznej) Bydgoszcz: Nadzór Inwestorski dla zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze .. (pieczęć zamawiającego) załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro Znak sprawy OG.7013.12.2017.A.B.... (adres i nazwa wykonawcy) Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa pomieszczeń i terenu na potrzeby utworzenia laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/

Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/ Zał. nr 4 do zaproszenia Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/ nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 22+691 gm. Zwierzyn, Stare Kurowo

Bardziej szczegółowo

Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej

Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ ZAKRES RZECZOWY PODLEGAJĄCY NADZOROWI NA STANOWISKU INSPEKTORA ROBÓT INSTALACJNYCH SIECI KANALIZACYJNEJ Zakresem obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16,

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16, Chrzanów: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie. Numer ogłoszenia: 181177-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Inspektor robót elektrycznych

Inspektor robót elektrycznych Inspektor robót elektrycznych I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ ZAKRES RZECZOWY PODLEGAJĄCY NADZOROWI NA STANOWISKU INSPEKTORA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Zakresem obowiązków będzie pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-07-29 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją

Bardziej szczegółowo

TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/TP-2/231/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Realizację zadania.: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu data zamieszczenia: 06.12.2013 ZAMAWIAJĄCY NAZWA

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, Jaraczewo 1,

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, Jaraczewo 1, Jaraczewo: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

znak sprawy ZP Miechów, r.

znak sprawy ZP Miechów, r. znak sprawy ZP.271.6.19 Miechów, 03-04-2019 r. O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul.

w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Gliwice, dn. 23.03.2018 r. Nr sprawy: CKZIU1.081.1a.2018 ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice NIP: 6311006640 w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Ogólny opis Przedmiotu zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Więckowskiego 4, Narutowicza12, Narutowicza 4 w Łodzi w ramach Programu Mia 100 kamienic Numer ogłoszenia: 214776-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

GMINA POPIELÓW Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / fax 77/

GMINA POPIELÓW Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / fax 77/ GMINA POPIELÓW POLSKA NAGRODA JAKOSCI 46-090 Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / 427 58 22 fax 77/ 427 58 38 e-mail: kancelaria@popielow.pl www.popielow.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Popielów, 12.09.2019 r. Pełnienie

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro. Węgierska Górka 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej 30 000 euro. Wójt Gminy Węgierska Górka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A )

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A ) SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A.26.7.2018) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt nr RPDS.03.04.03-IŻ.00-02-255/17 ZIT AJ w ramach Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Spółka Wodno-Ściekowa Prosna ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz Adres do korespondencji: Kuchary 52, 63-322 Gołuchów tel.: 62 76 96 600 fax: 62 76 96 602 e-mail: sekretariat@prosna.com.pl Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie". I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2012-02-20 14:39 Zamość: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach dostosowania infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego do obowiązujących przepisów prawa Numer ogłoszenia: 50446-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze. Numer ogłoszenia: 418618-2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Urząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Urząd Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: FPiI.7013.9.2017 Nowy Targ 20.06.2017 r. wg rozdzielnika Urzędu Miasta Nowy Targ w ramach zamówienia do 30 000 euro do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków

Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków Maków, dnia 17 kwietnia 2018 roku Gmina Maków Znak sprawy: RI.271.7.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na zadanie pn.: budynku przy ul. Hubala 20

Bardziej szczegółowo

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji:

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy Latowicz, dnia 11 września 2014 r. ul. Rynek 10 05-334 Latowicz tel./fax 25 752 11 75 NIP 8221714742 REGON 040120530 Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane w

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów Załącznik nr 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA PROJEKTU PN. OCHRONA WÓD ZBIORNIKA WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI GÓRNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ETAP I ZADANIE 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW.PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE Z PRZEZNACZENIEM NA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik Nr 1 do Umowy. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO 1. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy: 1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie ul. Komunalna 2 tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 46 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl Jelenia Góra: Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we Wspólnym Słowniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY OGRODOWEJ DO ULICY WERBENY W JÓZEFOWIE 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe na usługę

Opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe na usługę Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia 1 Opis przedmiotu zamówienia Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla następujących zadań: 1) Przebudowa placu przydworcowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - wzór

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - wzór UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - wzór zawarta w dniu... 2019 r. w Wałczu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, adres: ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15- 97-178, zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129

Załącznik nr 1 do SIWZ. dla postępowania nr Z2/297129 Załącznik nr 1 do SIWZ dla postępowania nr Z2/297129 pn. Świadczenie usług inspektora nadzoru branży budowlanej do realizacji prac rozbiórkowych oraz przygotowania placu budowy na terenach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.

ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. GMINA RADZIŁÓW ul. Plac 500-lecia 14,19-213 Radziłów tel7fax(86) 273 71 10 Radziłów, 19 grudnia 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: ZP/PN/Rb/125/18 Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182189-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 081-182189 Sprostowanie Ogłoszenie zmian

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA NR

Załącznik nr 5 UMOWA NR Załącznik nr 5 UMOWA NR W dniu...2014 r. pomiędzy... reprezentowanym przez: l/..., 2/... zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a..., z siedzibą w..., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. Nr sprawy: AZ-6/2013 Muzeum Narodowe w Poznaniu Al K Marcinkowskiego 9 61 745 Poznań tel 61/ 8 568 117; fax: 61/ 8 568 156 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane I Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362254-2018:text:pl:html -Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362254 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-02-04 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A PT.2370.2.2017 S P E C Y F I K A C J A Istotnych warunków zamówienia publicznego udzielanego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Kielce: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu według warunków FIDIC dla projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach, z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu

Bardziej szczegółowo

Sprawa 73/ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu

Sprawa 73/ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu Sprawa 73/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa tel. 261 840 328 fax. 261 846

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Erazma i Pankracego w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała Bielsko-Biała, dnia 07.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z INFRASTTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP Siemiatycze dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP Siemiatycze dn r. ZP.272.1.13.2018 Siemiatycze dn. 14.02.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Orlika

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Page 1 of 15 Ogłoszenie nr 570556-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Przebudowa pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032) Tychy: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolnoprzedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej Numer ogłoszenia: 76397-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Numer ogłoszenia: 206454-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336796-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów- Gorce 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Nadzoru Inżynierskiego podczas realizacji robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm199lodz.wikom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm199lodz.wikom.pl Łódź: Remont elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 199 w Łodzi, ul. Łąkowej 13. Numer ogłoszenia: 194508-2015; data zamieszczenia: 30.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Olsztyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 23904 2017 z dnia 13 02 2017 Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Świebodzice: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 245001-2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:497933-2018:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S 218-497933 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Lubin: KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE PRZY UL. PRYMASA POLSKI STEFANA

Lubin: KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE PRZY UL. PRYMASA POLSKI STEFANA 1 z 5 2014-08-21 12:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl Lubin: KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl 1 z 6 2016-04-15 13:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl Wrocław: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r. Piaski, dn. 1.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Numer ogłoszenia: 116607-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo