Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków"

Transkrypt

1 Maków, dnia 17 kwietnia 2018 roku Gmina Maków Znak sprawy: RI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Maków ul. Główna Maków Fax: 46/ wew TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia: Usługi Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków Dla zadania pn. Budowa hali sportowej w Makowie Zadanie 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla inwestycji Budowa hali sportowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi: Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz budowa łącznika między halą a istniejącym budynkiem szkoły (wraz z wyposażeniem hali w sprzęt sportowy). Adres inwestycji: działka nr ew. 595/2 w miejscowości Maków, ul. Akacjowa 2, Gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa hali sportowej w Makowie ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcję koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia;

3 b) Co najmniej 3 pobyty inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na placu budowy, przy czym wielokrotny przyjazd na plac budowy w jednym dniu kalendarzowym liczony jest jako jeden pobyt; c) Co najmniej raz na 2 tygodnie inspektor nadzoru ma obowiązek zwołać i przeprowadzić naradę koordynacyjno-sprawozdawczą z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym oraz projektantem dotyczącą realizacji robót budowlanych; d) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; e) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; f) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; g) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; h) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; i) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót; j) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; k) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; l) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; m) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; n) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; o) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; p) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

4 q) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; r) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; s) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; t) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Stosownie do art. 36a ust. 2 Ustawy, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę czynności wskazanych wyżej w lit.: b i c. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnobudowlanej: - przy co najmniej jednej budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie obiektu budowlanego o funkcji sportowej/rekreacyjnej o kubaturze min. 7000m 3 - przy co najmniej jednej budowie obiektu budowlanego typu hala sportowa/magazynowa/przemysłowa o kubaturze minimum m 3 c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

5 d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zadanie 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla inwestycji Budowa hali sportowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi: Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z budową hali sportowej w Makowie (roboty w zakresie okablowania elektrycznego, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie okablowania komputerowego, elektrycznych urządzeń rozdzielczych, roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych). Adres inwestycji: działka nr ew. 595/2 w miejscowości Maków, ul. Akacjowa 2, Gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa hali sportowej w Makowie ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; b) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; c) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; d) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; e) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; f) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót instalacji elektrycznych; g) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; h) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub

6 elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; i) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; j) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; l) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; m) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; n) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; o) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; q) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej.

7 b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: - przy robotach budowlanych dotyczących budynku, w których o wartości branży elektrycznej robót wyniosła min , 00 zł c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zadanie 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla inwestycji Budowa hali sportowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi: a) Budowa instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku hali sportowej (wod-kan i p.poż., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji kotłowni wraz z instalacją zbiornikową na gaz). b) Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z postawieniem nowej przepompowni ścieków w związku z projektowaną rozbudową szkoły w Makowie (budowa łącznika między szkołą a projektowaną halą). c) Budowa przyłącza wodociągowego na odcinku od sieci wodociągowej do projektowanego budynku hali sportowej. Adres inwestycji: działka nr ew. 595/2 w miejscowości Maków, ul Akacjowa 2, Gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa hali sportowej w Makowie ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;

8 b) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; c) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; d) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; e) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; f) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót instalacji sanitarnych; g) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; h) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; i) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; j) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; l) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; m) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; n) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

9 - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; o) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; q) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej: - przy co najmniej jednej budowie kotłowni gazowej, - przy co najmniej jednej budowie instalacji sanitarnych o wartości robót min , 00 zł c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Dla zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie. Zadanie 4: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla inwestycji Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi:

10 Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 60m x 100m wraz ze strefą ochronną: wzdłuż boków 1m, za bramkami 3m. Wokół boiska projektuje się bieżnię lekkoatletyczną o długości 400m. W części wschodniej terenu, między boiskiem do piłki nożnej, a bieżnią projektuje się boisko do streetballa. Dodatkowo projektuje się wykonanie wiat dla zawodników oraz skateparku o powierzchni około 1156m 2. Adres inwestycji: działka nr ew. 574/1, 575/2, 577/1, 578/1, 579/2, 581/1, 582/1, 583/1, 595/2 w miejscowości Maków, ul. Akacjowa 2, gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcję koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia; b) Co najmniej 3 pobyty inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na placu budowy, przy czym wielokrotny przyjazd na plac budowy w jednym dniu kalendarzowym liczony jest jako jeden pobyt; c) Co najmniej raz na 2 tygodnie inspektor nadzoru ma obowiązek zwołać i przeprowadzić naradę koordynacyjno-sprawozdawczą z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym oraz projektantem dotyczącą realizacji robót budowlanych; d) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; e) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; f) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; g) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; h) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; i) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót; j) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

11 k) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; l) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; m) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; n) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; o) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; p) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; q) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; r) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; s) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; t) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty. Stosownie do art. 36a ust. 2 Ustawy, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę czynności wskazanych wyżej w lit.: b i c. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

12 a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnobudowlanej: - przy co najmniej jednej budowie boiska piłkarskiego o powierzchni min. 2000m 2, - przy co najmniej jednej budowie bieżni lub boiska o nawierzchni tartanowej o powierzchni min. 500m 2 c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zadanie 5: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla inwestycji Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie zewnętrzne boiska, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia piorunochronne masztów oświetleniowych). Adres inwestycji: działka nr ew. 574/1, 575/2, 577/1, 578/1, 579/2, 581/1, 582/1, 583/1, 595/2 w miejscowości Maków, ul. Akacjowa 2, gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;

13 b) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; c) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; d) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; e) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; f) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót instalacji elektrycznych; g) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; h) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; i) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; j) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; l) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; m) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; n) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

14 - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; o) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; q) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: - przy robotach budowlanych związanych z instalacją oświetlenia zewnętrznego o wartości min ,00 zł c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zadanie 6: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla inwestycji Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie. Zakres robót podlegający nadzorowi: Roboty budowlane w zakresie budowy odwodnienia i nawodnienia boiska piłkarskiego. Adres inwestycji: działka nr ew. 574/1, 575/2, 577/1, 578/1, 579/2, 581/1, 582/1, 583/1, 595/2 w miejscowości Maków, ul. Akacjowa 2, gmina Maków. Projekt budowlany do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie (

15 Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; b) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; c) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; d) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; e) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; f) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót instalacji sanitarnych; g) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; h) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; i) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; j) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; l) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; m) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

16 n) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; o) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; q) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: - przy robotach budowlanych dotyczących nawodnienia lub odwodnienia terenu o wartości robót min ,00 zł c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

17 Dla zadania pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Zadanie 7: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla inwestycji Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Zakres robót podlegający nadzorowi: Montaż oraz uruchomienie instalacji OZE w łącznej liczbie 340 instalacji. W obrębie prywatnych budynków mieszkalnych zamontowane zostaną następujące instalacje: a. Instalacje kotła na biomasę o mocy 15 kw 82 kpl. b. Instalacje kotła na biomasę o mocy 22 kw 8 kpl. c. Systemy spalinowe dla ww. kotłów na biomasę 90 kpl. d. Instalacje kolektorów słonecznych o mocy 2,338 kw (2 kolektory próżniowe) 249 kpl. e. Instalacje odgromowe dla ok. 40% lokalizacji 136 kpl. Na budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane następujące instalacje: a. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,12 kw 1 kpl. Adres inwestycji: teren Gminy Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Dokumentacja do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia pn.: Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych" ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Inspektor branży sanitarnej będzie zobowiązany przyjąć funkcję koordynatora nad całością realizacji zamówienia pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych ; b) Co najmniej 2 pobyty inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na placu budowy, przy czym wielokrotny przyjazd na plac budowy w jednym dniu kalendarzowym liczony jest jako jeden pobyt; c) Co najmniej raz na 2 tygodnie inspektor nadzoru ma obowiązek zwołać i przeprowadzić naradę koordynacyjno-sprawozdawczą z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym oraz projektantem dotyczącą realizacji robót budowlanych;

18 d) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; e) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; f) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; g) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; h) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; i) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót; j) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; k) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; l) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; m) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; n) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; o) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; p) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; q) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

19 - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; r) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; s) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; t) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Stosownie do art. 36a ust. 2 Ustawy, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę czynności wskazanych wyżej w lit.: b i c. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu: a) Warunek w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej. b) Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania minimum 8 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto warunkiem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej: - przy robotach budowlanych polegających na montażu odnawialnych źródeł energii typu panele słoneczne, fotowoltaika lub piece na pellet/gaz/olej zrealizowanych co najmniej na 5 różnych obiektach c) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) Warunek w zakresie pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zadanie 8: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla inwestycji Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia -

20 Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Zakres robót podlegający nadzorowi: Montaż oraz uruchomienie instalacji OZE w łącznej liczbie 340 instalacji. W obrębie prywatnych budynków mieszkalnych zamontowane zostaną następujące instalacje: a. Instalacje kotła na biomasę o mocy 15 kw 82 kpl. b. Instalacje kotła na biomasę o mocy 22 kw 8 kpl. c. Systemy spalinowe dla ww. kotłów na biomasę 90 kpl. d. Instalacje kolektorów słonecznych o mocy 2,338 kw (2 kolektory próżniowe) 249 kpl. e. Instalacje odgromowe dla ok. 40% lokalizacji 136 kpl. Na budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane następujące instalacje: f. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,12 kw 1 kpl. Adres inwestycji: teren Gminy Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Dokumentacja do wglądu na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków w zakładce Przetargi Ogłoszenia o przetargach Rok 2018 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia pn.: Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych" ( Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, podczas realizacji inwestycji jak i w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Ponadto zakres usługi obejmuje: a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; b) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; c) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy; d) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; e) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; f) Prowadzenie wszelkich spraw formalno prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót instalacji elektrycznych;

21 g) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; h) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; i) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową; j) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; k) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; l) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP; m) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; n) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości; o) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; p) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; q) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót, jeżeli wynikać to będzie ze złożonej oferty Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

Inspektor robót elektrycznych

Inspektor robót elektrycznych Inspektor robót elektrycznych I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ ZAKRES RZECZOWY PODLEGAJĄCY NADZOROWI NA STANOWISKU INSPEKTORA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Zakresem obowiązków będzie pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej

Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej Inspektorzy robót instalacyjnych sieci kanalizacyjnej I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ ZAKRES RZECZOWY PODLEGAJĄCY NADZOROWI NA STANOWISKU INSPEKTORA ROBÓT INSTALACJNYCH SIECI KANALIZACYJNEJ Zakresem obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Piłsudskiego 3, Siemiatycze .. (pieczęć zamawiającego) załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro Znak sprawy OG.7013.12.2017.A.B.... (adres i nazwa wykonawcy) Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul.

w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Gliwice, dn. 23.03.2018 r. Nr sprawy: CKZIU1.081.1a.2018 ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice NIP: 6311006640 w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP Siemiatycze dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP Siemiatycze dn r. ZP.272.1.13.2018 Siemiatycze dn. 14.02.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Orlika

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Nr.../2018

Projekt umowy Nr.../2018 Projekt umowy Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640 - w imieniu którego działa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą

Umowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą Umowa Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Powiat Ostrowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. pieczątka oferenta. ..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1. pieczątka oferenta. ..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY pieczątka oferenta Załącznik nr 1..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 17.04.2018 r oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Piaski, dnia 26 stycznia 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2018 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Piaskach. 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Formularz Ofertowy OFERTA składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: 67 250 01 87 e-mail: rektorat@pwsz.eu http://www.pwsz.eu ROZPOZNANIE CENOWE Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy OG A.B. Siemiatycze, (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy OG A.B. Siemiatycze, (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE .. (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy OG.7013.13.2017.A.B. Siemiatycze, 25.07.2017 (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Formularz Ofertowy OFERTA składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

GMINA POPIELÓW Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / fax 77/

GMINA POPIELÓW Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / fax 77/ GMINA POPIELÓW POLSKA NAGRODA JAKOSCI 46-090 Popielów ul. Opolska 13 tel. 77 / 427 58 22 fax 77/ 427 58 38 e-mail: kancelaria@popielow.pl www.popielow.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Popielów, 12.09.2019 r. Pełnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro 271.3.2015.PP Kampinos, dnia 8 stycznia 2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

OFERTA. Dane dotyczące Zleceniobiorcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Formularz Ofertowy OFERTA składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.9.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia... r. pomiędzy.., zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony, a : zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie dokonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - WARUNKI

ZAPYTANIE OFERTOWE - WARUNKI ZAPYTANIE OFERTOWE - WARUNKI Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro. Węgierska Górka 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej 30 000 euro. Wójt Gminy Węgierska Górka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/01/11/2017 Nowa Dęba, 9 listopada 2017 r. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: ZP/01/11/2017 Nowa Dęba, 9 listopada 2017 r. Zapytanie ofertowe Znak sprawy: ZP/01/11/2017 Nowa Dęba, 9 listopada 2017 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie zaprasza do złożenia ofert na,,pełnienie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.11.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia. pomiędzy Gminą Wojcieszów z siedzibą, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z INFRASTTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zwanymi dalej łącznie Stronami a każde indywidualnie Stroną

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zwanymi dalej łącznie Stronami a każde indywidualnie Stroną Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2017. WZÓR UMOWY Umowa nr Zawarta w dniu w Rzeszowie pomiędzy: Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie 35-301 przy ul. Lwowskiej 132,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA nr

Załącznik nr 2. UMOWA nr UMOWA nr zawarta w dniu... w Radomiu, między: Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, w imieniu którego działa: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Marek Krajewski

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Marek Krajewski Plan prezentacji O nas Planowanie inwestycji Obory, 25 marca 2011 r. O nas O nas Niezależne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do zapytania ofertowego Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt

Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.10.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia. pomiędzy Gminą Wojcieszów z siedzibą, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Adamówka, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Adamówka, dnia r. Zapytanie ofertowe Adamówka, dnia 28.03.2018 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) podstawa prawna: art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.21.2015 Mieroszów, dnia 27.07.2015 r. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Opis i cel Inwestycji 1 1.1. Inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie jest wspófinansowana ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Marek Krajewski

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych sp. z o.o. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Marek Krajewski Plan prezentacji Wyrób budowlany Planowanie inwestycji Obory, 25 marca 2011 r. Wyrób budowlany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA NR... O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik nr 2 UMOWA NR... O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Zawarta w dniu...w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy: Gminą Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, NIP: 621-169-34-40,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / WZÓR

UMOWA Nr / WZÓR UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora Nadzoru

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora Nadzoru I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski sprawowany w imieniu inwestora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Ogólny opis Przedmiotu zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAPYTANIE OFERTOWE. CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne I. 7010.46.2017 Nadarzyn, dnia 25.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Gmina Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 (tel. 022 729 81 85, fax 022 729 81 75, e-mail: inwestycje@nadarzyn.pl

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31,

Bardziej szczegółowo

1. prof. Danuta M. Goszczyńska - Dyrektor 2. mgr Magdalena Kłapot - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych POSTANOWIENIA UMOWY. Zakres i miejsce realizacji

1. prof. Danuta M. Goszczyńska - Dyrektor 2. mgr Magdalena Kłapot - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych POSTANOWIENIA UMOWY. Zakres i miejsce realizacji Wzór umowy Załącznik do siwz UMOWA NR 10-3,4/ZP/09 zawarta w dniu.2009 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 30 sierpnia 2011 roku. Nr sprawy: FSiSR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 30 sierpnia 2011 roku. Nr sprawy: FSiSR Szydłowiec, dnia 30 sierpnia 2011 roku Nr sprawy: FSiSR.0421.7.2011 Gmina Szydłowca w związku z realizacją projektu Równe sz@nse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Informacje ogólne Definicja Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W umowie tej przyjmujący

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie Kraków, ul. Babińskiego 29 ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie Kraków, ul. Babińskiego 29 ZAPYTANIE OFERTOWE Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29 tel.0-12/65-24-347 fax 0-12/26-21-335 REGON 000298554 NIP 676-20-96-303 Kraków, dnia 2018.08.24 II-21-7-2/17

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

ZAPROSZENIE do złożenia oferty Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. adres: ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski Tel. 084 664 2461 Fax 084 664 3519 strona internetowa:www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Umowa - projekt. Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa - projekt. Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa - projekt zawarta w dniu...2016 roku w Rząśni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: Tomasza Stolarczyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (39/2015/ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, 27.10.2015 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia r. Umowa projekt

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia r. Umowa projekt Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017r. Umowa projekt W dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., z siedzibą: 39-460 Nowa Dęba,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr NTI / R-10/2014 o nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych. roku Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr NTI / R-10/2014 o nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych. roku Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr NTI / R-10/2014 o nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych zawarta dnia. roku w Lubartowie między stronami: Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul. Cicha 6, NIP 714-020-00-33,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2012-02-20 14:39 Zamość: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach dostosowania infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego do obowiązujących przepisów prawa Numer ogłoszenia: 50446-2012;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pisz: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie prowadzoną przez Powiat Piski OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 1 S t r o n a

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 1 S t r o n a Znak: RI.7011.20.2017 Mniów, dnia 13.10.2017 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym", a zwanym w treści umowy Wykonawcą

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a zwanym w treści umowy Wykonawcą Umowa nr. Zawarta dnia... r. pomiędzy Powiatem Ełckim z siedzibą przy ul.piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 848 18 27 319, reprezentowanym przez: Stanisława Litmana Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś

Bardziej szczegółowo

- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego

- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego - projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego Załącznik nr 2 zawarta w dniu. roku pomiędzy: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15 wpisaną do Rejestru Podmiotów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BOK/ / Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, .. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr BOK/ / Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, .. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA Nr BOK/ /2018 zawarta w dniu....2018 r. w Bydgoszczy pomiędzy: Miastem Bydgoszcz, ulica Jezuicka 1, NIP 953-10-11-863, REGON 000596375, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie". I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.

ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. GMINA RADZIŁÓW ul. Plac 500-lecia 14,19-213 Radziłów tel7fax(86) 273 71 10 Radziłów, 19 grudnia 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji

UMOWA Nr na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji UMOWA Nr na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji Załącznik 2 wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry NIP: 821-25-36-471 Urząd Gminy w Suchożebrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000.

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000. Zwoleń 04.05.2015r. I. Zamawiający: Gmina Zwoleń Adres: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń www.zwolen.pl e mail: przetargi@zwolen.pl tel. 048 676 22 10, fax 048 676 24 18 Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kolno 02 lutego 2018 r. RG MC

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kolno 02 lutego 2018 r. RG MC RG.7011.8.2018.MC Kolno 02 lutego 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kolno zaprasza do składania ofert na usługę: pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy rozbudowie stacji uzdatniania wody w Kumelsku 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr KR-5/2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we Wspólnym Słowniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik A - załącznik Nr 1 do umowy

Załącznik A - załącznik Nr 1 do umowy Załącznik A - załącznik Nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiązki inspektora 1. W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OR Projekt

UMOWA nr OR Projekt UMOWA nr OR.032...2018 - Projekt W dniu...2018 r. w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, NIP 6080091886 z siedzibą, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2019/ri O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Umowa nr./2019/ri O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Projekt umowy Umowa nr./2019/ri O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt nr RPDS.03.04.03-IŻ.00-02-255/17 ZIT AJ w ramach Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

znak sprawy ZP Miechów, r.

znak sprawy ZP Miechów, r. znak sprawy ZP.271.6.19 Miechów, 03-04-2019 r. O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/

Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/ Zał. nr 4 do zaproszenia Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/ nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 22+691 gm. Zwierzyn, Stare Kurowo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr (wzór umowy)

Umowa nr (wzór umowy) Umowa nr (wzór umowy) Załącznik nr 4 do WZ Zawarta w dniu... 2018 roku w Wolsztynie Pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS pod nr 0000033810,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice - spółka z o.o., 32-005 Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice - spółka z o.o., 32-005 Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PI-III Baranów Sandomierski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

PI-III Baranów Sandomierski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE PI-III.271.2.12.2017 Baranów Sandomierski, dnia 06.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na:,,pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 500021020-N-2017 z dnia 31-08-2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju: : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa

Bardziej szczegółowo

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym:

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym: UMOWA nr 271/ 6.4/IN/2016 zawarta w roku w Pruchniku p o m i ę d z y: - GMINĄ PRUCHNIK, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, NIP: 792-20-33-885 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dębica, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dębica, dnia r. Dębica, dnia 05.09.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont boiska sportowego, ogrodzenia boiska, placów manewrowych, traktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sprawa nr ZIM-02/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sprawa nr ZIM-02/2017 Sprawa nr ZIM-02/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa części budynku A 1 Szpitala Uzdrowiskowego Zimowit w Rymanowie Zdroju, zlokalizowanego ul. Leśnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr IMP.272.31.2015

Umowa Nr IMP.272.31.2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa Nr IMP.272.31.2015 W dniu... 2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, 37 450 Stalowa Wola, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 1 Nazwa firmy: Z siedzibą: przy ul. o numerze REGON: i NIP: Oferujemy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: 03/2013 Piła, dnia 14 czerwca 2013 r.

Znak postępowania: 03/2013 Piła, dnia 14 czerwca 2013 r. Znak postępowania: 03/2013 Piła, dnia 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego na usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa - Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego a

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa - Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego a Wzór umowy - Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR 42/ZP/2013 zawarta w dniu...2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa - projekt. Załącznik nr 5C do SIWZ

Umowa - projekt. Załącznik nr 5C do SIWZ Umowa - projekt zawarta w dniu.. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: Tomasza Stolarczyka Wójta Gminy Rząśnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka zaprojektowanego obiektu. Budynek dwukondygnacyjny wraz z łącznikiem w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym symetrycznym o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,

Bardziej szczegółowo