Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA Tel Fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA Tel Fax"

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo, Nasiona ponad 160 gatunków roślin iglastych, w tym jodeł, daglezji, sosen i świerków, ponad 450 gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych, a także liczne zioła, byliny i trawy ozdobne - to tylko część oferty firmy Florpak sp. z o.o., która od kilkudziesięciu lat zaopatruje w materiał szkółkarski klientów z Polski, jak i z zagranicy. Firma Florpak jest członkiem Międzynarodowej Federacji Nasiennej - ISF, dlatego decydując się na naszą ofertę, wybieracie Państwo najwyższą jakość i pewny zakup. Zapraszamy do skorzystania z naszej propozcji. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną (wypełniając formularz ze strony www lub jako wiadomość), listownie, telefonicznie lub faksem. Najbardziej aktualna oferta nasion jest zawsze dostępna w internecie pod adresem W naszym cenniku znajdziecie Państwo m.in.: - promocyjną ofertę cenową na wybrane gatunki nasion - tylko w sezonie 2018/2019 (str. 3) - aromatyczne zioła kuchenne (str. 4-6), - rośliny miododajne (str. 9-10) oraz rośliny lecznicze (str ), - roœliny ozdobne tarasowe oraz do uprawy w domu (str ), - drzewa i krzewy iglaste i liściaste, zagraniczne i krajowe (str ), - byliny (str ) i trawy ozdobne (str. 60), - sadzonki iglaków do szkółkowania, na plantacje choinkowe oraz różaneczniki (str ), - sadzonki róż i powojników duńskiego hodowcy Poulsen Roser A/S (str ), - poradniki i książki (str ), - AgroHydroGel (str. 73), Dodatkowo promocyjne warunki sprzeda y: Dla wszystkich Pañstwa, którzy z³o ¹ zamówienie na nasiona przekraczaj¹ce jednorazowo 300 z³ do dnia 31 grudnia 2018 roku przygotowaliœmy 5% rabatu* Ponadto przez cały sezon: Przy zamówieniu o wartoœci powy ej 1000 z³ - 6% rabatu* Przy zamówieniu o wartoœci powy ej 3000 z³ - 10% rabatu* *Rabaty nie podlegaj¹ sumowaniu Adres naszych magazynów w M³ynkach: Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA Tel Fax Nr konta: Najbardziej aktualna oferta zawsze w interncie:

2 -2- CENNIK NASION DRZEW I KRZEWÓW NA SEZON 2018/2019 Warunki sprzeda y : 1. Prowadzimy wy³¹cznie sprzeda wysy³kow¹. Przyjmujemy zamówienia przes³ane poczt¹, faxem, em lub telefoniczne. Zamówienia realizowane s¹ wg kolejnoœci ich wp³ywu, do wyczerpania zapasu. Oferowany asortyment mo e byæ nie w pe³ni dostêpny w danym sezonie, ze wzglêdu na brak urodzaju lub z³¹ jakoœæ nasion czego w chwili wydawania cennika sprzedaj¹cy nie jest w stanie przewidzieæ. Firma Florpak nie ponosi wiêc odpowiedzialnoœci za nie zrealizowanie lub tylko czêœciow¹ realizację zamówienia. 2. Z³o enie zamówienia bez wzglêdu na jego formê (pisemne, , fax, telefon) jest jednoznaczne z akceptacj¹ warunków sprzeda y. 3. Minimalna wartość zamówienia to 50zł. Je eli zamówienie w momencie wysy³ki nie mo e byæ zrealizowane w ca³oœci, może być dzielone na 2-3 przesy³ki. Koszt przesyłki pobraniowej zależny od wagi: pocztą tylko 14-18zł, kurierem od 17-25zł (max do 30kg). Wysyłka całopaletowa (80x120cm) na terenie Polski do 350kg - tylko 129zł. Sposób i termin realizacji zamówień można uzgadniać indywidualnie. 4. Minimalna iloœæ ka dego zamawianego gatunku to 10g (jeœli nie podano inaczej) z wyj¹tkiem gatunków oznaczonych * - minimum to 1 gram, ** - minimum 2 gramy oraz bylin, zió³ i traw - min. 1 gram. Prosimy zwracaæ uwagê na podan¹ w cenniku masê 1000 nasion. 5. Cennik nasion gatunków iglastych i liœciastych zawiera trzy ceny: dla iloœci do 99g, od 100g do 999g oraz dla 1kg i wiêcej. 6. Realizacja zamówieñ na nasiona krajowe w przypadku większych ilości mo liwa jest w ci¹gu 1-3 tygodni od terminów zbioru (prosimy o kontakt telefoniczny). 7. Nasiona s¹ przechowywane na sucho i nie s¹ przez Florpak przysposabiane do siewu (stratyfikacja, skaryfikacja, jaryzacja itp.), chyba że napisano inaczej przy danym gatunku. 8. Nasiona pochodzenia krajowego badane s¹ w naszym laboratorium b¹dÿ w stacji oceny nasion pod k¹tem czystoœci i ywotnoœci. Podana na opakowaniu ywotnoœæ nasion jest wy³¹cznie informacyjna. Florpak nie gwarantuje wschodów odpowiadaj¹cych tej informacji. 9. Ewentualne reklamacje mog¹ dotyczyæ tylko wyników oceny laboratoryjnej i uznane bêd¹ na podstawie œwiadectwa oceny nasion danej partii przed³o onego przez nabywcê, wykazuj¹cego ywotnoœæ ra ¹co odbiegaj¹c¹ od deklarowanej przez Florpak. 10. Zastrzegamy sobie mo liwoœæ zmiany ceny w uzasadnionych przypadkach, m.in. w przypadku przekroczenia kursów EUR>4,50zł lub USD>4,00zł. Najbardziej aktualna oferta znajduje się na stronie w dziale nasion. 11. Odpowiedzialnoœæ firmy Florpak wynikaj¹ca z realizacji zamówienia i zwi¹zanych z tym ewentualnych zaniedbañ lub pomy³ek ograniczona jest wy³¹cznie do kwoty zap³aconej firmie Florpak za zakupione nasiona i to w ka dych okolicznoœciach oraz bez wzglêdu na rodzaj, powód i wielkoœæ poniesionych strat. 12. Prosimy umieszczaæ na zamówieniu kody towaru zawarte w katalogu. Umo liwia to nam szybsz¹ realizacjê zamówienia oraz unikniêcie ewentualnych pomy³ek.

3 -3- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg SPRZEDA PROMOCYJNA NIZAB20 Abies nordmaniana - Ambrolauri 8,00 69,00 585,00 Jod³a kaukaska Gruzja, Ambrolauri Tlugi 75g 5,90 54,50 492,00 Drzewo szybko rosn¹ce do 30m wys. Korona gêsta uga³êziona do ziemi. Ig³y do 4cm d³. z wierzchu ciemnozielone silnie b³yszcz¹ce, od spodu wyraÿne dwa bia³e paski. Pochodzenie najbardziej odporne na mróz. NIZAB38 Abies nordmaniana - Apsheronsk 9,20 76,00 698,00 Jod³a kaukaska Rosja, Apsheronsk 105g 6,80 62,00 574,00 Jedno z pochodzeń najbardziej odpornych na mróz, wys m n.p.m.. Igliwie drobne, pokrój raczej wąski, późniejszy niż innych odmian rozwój pędów. Najlepsza odmiana na trudne warunki klimatyczne. NIZAB5 Abies concolor glauca 14,40 114, ,00 Jod³a jednobarwna srebrzysta USA, Cibola, NM 31g 10,50 88,00 828,00 Pochodzenie o stopniu wysrebrzenia igie³ zbli onym do odmiany 'Swift's Silver'. NIZAB10 Abies holophylla 8,70 76,40 634,00 Jod³a mand urska Chiny, Mand uria 54g 6,70 59,00 542,00 Drzewo 30m wys.o bardzo regularnej, gêstej koronie, z wzniesionymi sztywnymi ga³êziami. Ig³y k³uj¹ce 5cm d³. zielone, b³yszcz¹ce. W m³odoœci roœnie szybko i d³ugo zachowuje swój pokrój. Wytrzyma³e na mróz. NIZAB31 Abies numidica 9,90 78,80 671,00 Jod³a nuimidyjska S³owenia 50 g 7,60 66,00 610,00 Bardzo ³adna choinka o w¹skiej kopulastej koronie i d³ugich sztywnych ig³ach. Roœnie do wys. 20m. NLZAC21 Acer palmatum 7,80 61,80 532,00 Klon palmowy S³owenia 45g 5,60 49,00 461,00 Drzewo lub krzew do 5m wys. Szeroka korona, liœcie zmienne, 5-9 klapowe 5-10cm d³ugoœci. Jesieni¹ przebarwiaj¹ siê na kolor karminowoczerwony. Jeden z najpiêkniejszych klonów. Oryginalne pochodzenie nasion. NLZAC5 Acer palmatum var. atropurpureum 21,60 173, ,00 Klon palmowy odm. czerwonolistna Chiny 30g 16,20 137, ,00 Drzewo lub krzew do 5m wys.. Jeden z najpiêkniejszych klonów, niezwykle dekoracyjne czerwone liście. NLZLAG1 Lagerstroemia indica 6,50 52,00 472,00 Lagerstremia indyjska Chiny 11g 5,20 43,50 414,00 Piêkny krzew wysokości 1,5 do 3 metrów, ozdobny o czterokanciastych pêdach i d³ugich opadaj¹cych na zimê liœciach. Kwiaty ró owe zebrane w d³ugich wiechach. NLZLYC1 Lycium chinese 14,80 126, ,00 Kolcowój chiñski Chiny 1g 11,40 97,60 918,00 Œredniej wielkoœci krzew z ciernistymi wiotkimi przewisaj¹cymi pêdami. Liœcie jajowate. Kwiaty w kolorze fioletowym pojawiaj¹ siê od czerwca do wrzeœnia. Owoce jajowate w kolorze pomarañczowym. NLZMAA1 Maackia amurensis 9,50 75,60 663,00 Makia amurska Chiny 70g 7,90 69,50 622,00 Niewielkie drzewo lub krzew o gêstej jajowatej koronie i z³o onych liœciach. Kwiaty bia³e zebrane w gêstych wiechach. Kwitnie d³ugo, od czerwca do sierpnia. Doskonała do przydomowych ogrodów. Odporna na mróz. NIZPIC1 Picea asperata 17,70 141, ,00 Œwierk gruboig³owy Chiny 2,5g 12,50 102,00 974,00 Drzewo do 30m wys. bardzo odporne na susze, zadymienie i trudne warunki klimatyczne, polecane do nasadzeñ miejskich. Jako drzewko choinkowe cięte - nie zrzuca igieł aż do połowy lutego. NIZPIN30 Pinus uncinata 39,80** 355, Sosna hakowata Austria 6,6g 29,00** 272, Ma³e drzewo do 10m wys. uznawanê za odmianê kosodrzewiny, przez inych za osobny gatunek, o szerokiej gêstej koronie nisko uga³êzionej. Występuje w Pirenejach i zach. Alpach. Oryginalne pochodzenie nasion. NLZWIS2 Wisteria floribunda 15,90 134, ,00 Glicynia kwiecista Japonia 605g 11,90 108,00 961,00 Pn¹cze do wys. 8m. Liœcie pierzaste, przebarwiaj¹ siê jesieni¹ na żółto. Kwitnie w V-VI, kwiaty fioletowe zebrane w grona do 25cm. Gatunek uważany za najodporniejszy z glicynii, ale w młodym wieku wymaga przykrycia na zimę.

4 Ceny zawierają VAT. -4- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Nazwa polska Iloœæ nasion Cena towaru w g na brutto z³ Opis gatunku (odmiany) 1000 sadzonek 1 g 10g AROMATYCZNE ZIO A KUCHENNE NZZALL1 Allium schoeneprassum Szczypior 3g 3,90 10,40 Szczypiorek zawiera, obok soli mineralnych, sporo witamin i pobudzaj¹cych przemianê materii olejków eterycznych, ma wartoœci bakteriobójcze, pobudza apetyt, dodaje potrawom pikantnego smaku. NZZALL2 Allium tuberosum Szczypiorek czosnkowy 4,5g 3,90 9,50 Uprawiany zarówno jako roślina dekoracyjna jak i użytkowa. Aromatyczne liście używamy jako dodatek do past, twarogów, kanapek, zup oraz sosów. Rośliny znoszą praktycznie każde warunki. NZZALL3 Allium ursinum Czosnek niedźwiedzi 4,5g 4,60 36,50 Zapomniany w Polsce cud natury. W Chinach nazywany Niebiańskim czosnkiem Pojawia się marcu i jest pierwszą naturalną nowalijką. Ma bardzo szeroki zakres właściwości leczniczych. W kuchni można go przetwarzać na wiele sposobów. Bardzo wytrzymały na zmiany temperatury. NZZART1 Artemisia dracunculus Estragon 0,2g 5,50 42,00 Ziele o lekko pikantnym smaku, bogate w jod, wykorzystywane do dañ rybnych, bia³ego miêsa drobiowego i potraw z dziczyzny, znakomity do marynat. NZZBAS1 Basilia ocinum Bazylia w³aœciwa 5g 3,90 9,50 Ziele o balsamicznym, korzennym zapachu, zawieraj¹ce olejki eteryczne, wykorzystywane do dañ z pomidorami oraz jako przyprawa do potraw z wieprzowiny, baraniny, sk³adnik podstawowy sosu typu pesto. NZZBAS2 Basil Cinnamon Bazylia cynamonowa 5g 3,90 9,50 Oryginalny cynamonowy zapach świeżych i suszone liści to idealny dodatek do dań kuchni włoskiej, sałatek i mięs. Doskonale komponuje się z pomidorami. Jest też rośliną ozdobną. NZZBAS3 Basil Dark Opal Bazylia Czerwona 5g 3,90 13,80 Odmiana o pięknych bordowych liściach. Pachnie słodko i korzennie, w smaku lekko pikantna. Doskonała do dań kuchni śródziemnomorskiej. NZZBAS4 Basil Fine Verde Bazylia 5g 3,90 9,50 Śrenio wczesna odmiana o jasnozielonych wąskich i bardzo pachnących liściach. Odmiana ozdobna i zielarska. Doskonała do pesto. NZZBAS5 Basil Genovese Bazylia 5g 3,90 9,50 Najbardziej popularna odmiana bazylii. Do wszystkich dań z kuchni włoskiej, sałatek, twarogów. Doskonale komponuje się z innymi ziołami. NZZBAS6 Basil Large sweet Bazylia wielkolistna 5g 3,90 9,50 Odmiana o dużych zielonych liściach i białych kwiatach, przeznaczona do doniczek. Aromatyczna o korzennym smaku i zapachu. NZZBAS7 Basil Lemon Bazylia cytrynowa 5g 3,90 12,80 Cytrynowy aromat liści dodaje smaku sałatkom, sosom. Doskonała do dań z ryb i owoców morza, zapiekanek i twarożków. Niezastąpiona w kuchni azjatyckiej. NZZBAS8 Basil Lettuce leaved Bazylia sałatowa 5g 3,90 9,50 Ciekawa odmiana o dużych ciemnozielonych, kędzierzawych liściach o aromatycznym zapachu. Bogata w wiele cennych składników. Doskonała do sałatek, masła ziołowego, potraw z drobiu, wieprzowiny, dań z jaj i owoców morza. Można aromatyzować nią ocet, olej i oliwę. NZZBAS9 Basil Palla Compatto, Greek basil Bazylia 5g 3,90 9,50 Odmiana o niewielkich aromatycznych listkach. Idealna do uprawy doniczkowej. Jest krzaczasta i ma kulisty kształt. NZZBAS10 Basil Pot mixture Bazylia 5g 3,90 9,50 Mieszanka odmian bazylii idealnych do uprawy doniczkowej. NZZBAS11 Basil Red Rubin Bazylia 5g 3,90 9,90 Bardzo dekoracyjna bujna odmiana o pięknych, gładkich liściach koloru purpurowo - fioletowego. Liście bardzo aromatyczne dodaje się do sałatek, sosów, twarogu, zapiekanek, potraw mięsnych i ryb. Ułatwia trawienie, napar łagodzi kaszel.

5 Ceny zawierają VAT. -5- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Nazwa polska Iloœæ nasion Cena towaru w g na brutto z³ Opis gatunku (odmiany) 1000 sadzonek 1 g 10g NZZBAS12 Basil Siam Queen Bazylia tajska zielona 5g 4,80 36,50 Odmiana tajska o dużych, szerokich liściach. Dekoracyjne dwukolorowe liście są na szczytach bordowe, a niżej jasnozielone. Jej smak i aromat dodaje potrawom egzotycznego charakteru. NZZBAS13 Basil Sweet Bazylia wielkolistna 5g 3,90 9,50 Roślina o dużych wartościowych i aromatycznych liściach. Dorasta do 50 cm wysokości. Świetna do makaronów, sałatek, zup i wszystkich dań z kuchni włoskiej. NZZBAS14 Basil Thai Bazylia tajska właściwa 5g 3,90 28,80 Roślina wieloletnia. Popularna w kuchni tajskiej i wietnamskiej. Smak ma wyraźny z wyczuwalną nutą lukrecji i mięty i słodki zapach. Jest podstawowym składnikiem w tajskim czerwonym i zielonym curry. NZZBAS15 Ocimum sanctum Bazylia święta "Tulsi" 5g 6,50 48,60 Pochodzi z Indii, gdzie jest bardzo ceniona za swoje lecznicze właściwości. Zyskała miano eliksiru życia. W kuchni jest składnikiem sałatek, masła ziołowego, sosów, zapiekanek, pizzy, makaronów, przyprawą do sosów, zup. Doskonała do drobiu, wieprzowiny, owoców morza, twarogów, jaj i omletów. Można aromatyzować nią ocet, oliwę i olej. Jest podstawowym składnikiem włoskiego pesto. NZZCAR1 Carum carvi Kminek 10g 3,90 5,90 Nasiona kminku o lekko pikantnym smaku, zawieraj¹ce sole mineralne, wykorzystywane w kuchni do potraw miêsnych, jarzynowych, kiszonek oraz do produkcji wódek. NZZCLA1 Claytonia perfoliata Szpinak kubański 3,90 18,90 Inaczej zwany klajtonia przeszyta. Roślina ceniona ze względu na młode soczyste, delikatne i lekko kwaskowate listki. Zawierają dużo witaminy C oraz betakarotenu, są bogate w magnez, wapno i żelazo. W kuchni przygotowuje się je podobnie jak szpinak - doskonałe do wszelkiego rodzaju sałatek, zup, sosów czy omletów. Same listki są bardzo dekoracyjne, można nimi dekorować potrawy. NZZCOR1 Coriandrum sativum Kolendra siewna 3,90 5,20 Bardzo aromatyczne zioło, bogatym w witaminy i minerały. W kuchni wykorzystuje się zarówno nasiona, liście jaki i gotowane korzenie (kuchnia tajska). Młode, świeże zioło jest idealne do sałatek, potraw z ryb oraz zup. Jest podstawowym składnikiem salsy. Jest podstawą w kuchni azjatyckiej, meksykańskiej, południowo-amerykańskiej, hinduskiej. Nasiona kolendry są głównym składnikiem ostrej przyprawy "curry powder". Stosujemy do kiszonek, zup, sosów, owocowych deserów, potraw mięsnych oraz do grzanego wina. Pachnące nasiona kolendry można użyć do potpourri oraz pachnących saszetek. NZZDIP1 Diplotaxis tenuifolia Rukola Sylvetta 3,90 8,90 W smaku wyczuwa się nutkę pieprzu, orzechów i chrzanu. Idealna do kuchni włoskiej. Dwurząd ma wąskie, ostro wcinane liście, kwitnie na żółto, jest wieloletni, może zimować w gruncie. Tak jak inne rukole ma niewielkie wymagania, można je hodować na grządce, balkonie oraz w doniczce na parapecie okna. Kwiaty i świeże nasiona można wykorzystywać do przyprawiania potraw. NZZHYSS1 Hyssopus officinalis Hyzop 2g 3,90 10,80 Ziele o pikantnym smaku i mocnym zapachu,poprawiaj¹ce trawienie, w kuchni wykorzystywane do zaostrzania smaku potraw z fasoli oraz pasztetów, pieczonej wieprzowiny, sa³atek jarzynowych. NZZLAV1 Lavandula officinalis Lawenda 2g 3,90 16,50 Ziele o kusz¹cym zapachu, zawieraj¹ce olejki eteryczne dzia³aj¹ce uspokajaj¹co, w kuchni wykorzystywane do dañ rybnych, pieczeni oraz stosowane przy wêdzeniu wêdlin. NZZLEV1 Levisticum officinalis Lubczyk 8g 3,90 5,90 Ziele o aromatycznym, silnym zapachu zbli nym do selera, zawieraj¹ce sole mineralne, w kuchni wykorzystywane do zup (zastêpuje kostki roso³owe), sosów i duszonych miês. Wyci¹gi z ziela i korzeni s³u ¹ do wyrobu kostek przyprawowych typu maggi. NZZMAR1 Marticaria chamomila Rumianek pospolity 2g 3,90 7,20 Cenna roœlina lecznicza. Napar z rumianku dzia³a przeciwzapalnie, rozkurczowo, antybakteryjnie, moczopêdnie, uspokajaj¹co i przeciwbólowo, reguluje trawienie i znajduje zastosowanie jako bezpieczny œrodek higienicznoleczniczy dla ma³ych dzieci i osób starszych. NZZMEL1 Melissa officinalis Melisa 3g 3,90 10,80 Roœlina charakteryzuj¹ca siê mi³ym, cytrynowym zapachem, u ywana do herbaty zamiast cytryny. Œwie ych liœci u ywa siê do sa³atek warzywnych, pomidorów, ogórków, zielonej sa³aty, sosów, zup, potraw z sera, jaj, miês i ryb. Wykorzystywana do ozdabiania deserów. U³atwia trawienie, ma dzia³anie odprê aj¹ce i uspokajaj¹ce.

6 Ceny zawierają VAT. -6- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Nazwa polska Iloœæ nasion Cena towaru w g na brutto z³ Opis gatunku (odmiany) 1000 sadzonek 1 g 10g NZZMEN1 Mentha piperita Miêta pieprzowa 0,5g 8,80 69,00 Roœlina lecznicza i przyprawowa. W kuchni stanowi przyprawê do zup, ryb, miês, potraw z sera, sosów, twaro ków, sa³atek, jako dodatek do orzeÿwiaj¹cych napojów. U³atwia trawienie i reguluje pracê przewodu pokarmowego, ma dzia³anie bakteriobójcze. NZZNAS1 Nasturtium officinale Rukiew wodna 3,90 25,90 Zawiera wiele dobroczynnych składników odżywczych. Nazywana eliksirem młodości. Liście używamy do sałatek i kanapek. Ma ostry smak i korzenny zapach dobrze komponujący się z pomidorami, ziemniakami. Doskonała do zup i koktajli. Ma działanie lecznicze i jest wykorzystywana w kosmetyce. NZZNIG1 Nigella sativa Czarnuszka siewna 3,90 6,40 Roślina ozdobna i lecznicza. Właściwości lecznicze i walory smakowe znane są od starożytności. Jest przyprawą bardzo popularną w kuchni indyjskiej. Można jej użyć jako zamiennika pieprzu. Doskonała jako dodatek do wypieku domowego pieczywa. Nasiona nie pachną intensywnie, a po roztarciu przypominają oregano. Lekko gorzki smak z pikantną nutą, podkreśla egzotyczny charakter potraw. NZZORI1 Origanum vulgaris Oregano 1g 3,90 12,20 Inaczej lebiodka pospolita stanowi przyprawê u ywan¹ do zup, zapiekanek, pizzy, miês, sa³atek, pomidorów itd. Wykorzystywana przy wyrobie wódek, likierów i kosmetyków. Usprawnia procesy trawienia, dzia³a bakteriobójczo i rozkurczowo. NZZORI2 Origanum hirtum Oregano greckie białe 8,80 65,00 Zioło charakterystyczne dla kuchni tureckiej i greckiej. Odmiana ta jest uważana za najlepszą i najbardziej uniwersalną do zastosowań kulinarnych. Zioło aromatyczne o bardzo pikantnym smaku. Idealne do sosów, pizzy, mięs, sałatek. Można aromatyzować nim alkohole. Jest składnikiem ziół prowansalskich. NZZORI3 Origanum majorana Majeranek 3,90 7,80 Bliski kuzyn oregano. Jest ziołem leczniczym i przyprawowym bardzo popularnym w wielu kuchniach świata. Używamy świeżych i suszonych liści. Pachnie ziołowo ze słodką nutą tymianku i bazylii. Dodajemy go do sosów, wędlin, pieczeni, pasztetów, warzyw, ryb i owoców morza. NZZROS1 Rosmarinus officinalis Rozmaryn 5g 8,20 72,50 Ziele lecznicze i przyprawowe, poprawia trawienie i wzmaga apetyt, w kuchni stosowane jako przyprawa do miês, zup i sa³atek. K¹piele z dodatkiem naparów z rozmarynu dzia³aj¹ uspokajaj¹co i leczniczo na skórê. NZZSAL1 Salvia officinalis Sza³wia 15g 3,90 14,40 Roœlina lecznicza i przyprawowa, o pikantnym, korzennym, lekko gorzkawym smaku. Liœæ sza³wi stosuje siê przede wszystkim zewnêtrznie w postaci naparów jako skuteczny lek przeciwzapalny, odka aj¹cy i œci¹gaj¹cy. Dodaje siê j¹ do sosów, potraw z sera, warzyw str¹czkowych, ryb, dziczyzny, baraniny, cielêciny, drobiu, w¹tróbki. NZZSAT1 Satureja hortensis Cz¹ber 2g 3,90 28,80 Ziele silnie aromatyczne o smaku podobnym do pieprzu, polecane do dañ dietetycznych przy chorobach w¹troby, kamicy ó³ciowej, arteriosklerozie, roztarte liœcie przyk³ada siê w miejscach uk¹szeñ owadów. Œwie e ³ody ki dodane tu przed zakoñczeniem obróbki termicznej s¹ doskona³ym dodatkiem do zupy fasolowej, kartoflanki i krupniku, pieczeni wieprzowej i sa³atek. NZZTAG1 Tagetes lucida Estragon meksykański 5,20 38,80 Inaczej Aksamitka błyszcząca. Smak i aromat ma podobny do estragonu, ale jest dużo bardziej intensywny. Idealny do pikantnych potraw. Doskonale sprawdza się w maśle ziołowym i do aromatyzowania octu winnego. Dobrze harmonizuje z mięsem drobiowym. NZZTHY1 Thymus vulgaris Tymianek 1g 3,90 9,40 Inaczej macierzanka, w kuchni wykorzystywana jako przyprawa do potraw t³ustych i ciê kostrawnych - baraniny, wieprzowiny, dziczyzny, drobiu, pieczonych ziemniaków, pasztetów, kie³bas i potraw z warzyw str¹czkowych. Pobudza apetyt, u³atwia trawienie, dzia³a wykrztuœnie i przeciwzapalnie.

7 Ceny zawierają VAT. -7- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg Z ZAKĄTKA OGRODU BABCI NLKBE1 Betula pendula Brzoza brodawkowata Polska 0,3g 3,50 9,80 79,00 Sok uzyskany z pnia brzozy wzmacnia układ odpornościowy, jest pomocny przy przeziębieniach. Pomaga przy wrzodach żołądka i jest bombą witaminową. Świeży sok z liści brzozy ma działanie moczopędne i odtruwające organizm. Sok wyciśnięty z liści czy dojrzewających pączków brzozy stosujemy jako okłady przy bólach reumatycznych. NLKCOR2 Cornus mas Dereń jadalny Polska 160g 3,50 8,20 72,00 Czerwone soczyste, kwaskowate owoce zawierają dużo witaminy C. W swym składzie są pektyny, garbniki, cukry, flawonoidy, kwasy owocowe (winowy i jabłkowy) oraz składniki mineralne (głównie magnez i wapń). Owoce można spożywać na surowo lub ususzyć. Można zrobić z nich witaminowe herbatki, syropy, soki, wino. NLKCH1 Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński Polska 37g 3,50 12,20 98,00 Owoce nadają się do sporządzania soków, nalewek, marmolady, konfitur i galaretki. Zawierają cenne kwasy organiczne, flawonoidy, pektyny, fenole i antocyjany. Surowych owoców można użyć do herbaty, zamiast cytryny. NLKCRA2 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Polska 66g 3,50 5,80 49,00 Nalewka oraz napar jest stosowana w nadciśnieniu, chorobach serca, obniża poziom cholesterolu i poprawia krążenie, wzmacnia organizm. Z owoców głogu przygotowujemy dżemy, marmolady, przeciery, galaretki, kisiele. Doskonale nadają się również do win, nalewek, herbat. NLKHI1 Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity Polska 7,5g 3,50 21,50 179,00 Jedna z rzadkich roślin, których liście i owoce zawierają praktycznie wszystkie występujące w naturze witaminy (190 bioaktywnych składników). Poprawia odporność, odbudowuje komórki, opóźnia starzenie, przywraca energię i zmniejsza ryzyko chorób. Doskonały do sporządzania soków, koktajli, sałatek, zup, deserów oraz dżemów, konfitur i nalewek. NLZHIB1 Hibiscus syriacus Ketmia syryjska Wêgry 16g 3,50 11,80 98,00 Z liści i kwiatów można sporządzić herbatę, młode liście są też jadalne na surowo lub po ugotowaniu. Kwiat hibiskusa ma właściwości obniżające ciśnienie krwi i wzmacniające odporność organizmu. Działa też kojąco, przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia wątrobę i oczyszcza organizm. NIKJUN1 Juniperus communis Jałowiec pospolity Polska 10g 6,80 52,40 445,00 Owoce jałowca i olejek z nich otrzymywany wykorzystujemy do wyrobu jałowcówki i piwa domowego. Suszone owoce to doskonała przyprawa do potraw mięsnych zwłaszcza dziczyzny, bigosu, pasztetów, kwaszonej kapusty. Jałowiec działa moczopędnie, pobudza trawienie. Olejek jałowcowy wcierany w skórę łagodzi bóle reumatyczne i nerwobóle. Można go stosować również jako środek odkażający.

8 Ceny zawierają VAT. -8- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg NLKMO1 Morus alba Morwa biała Polska 2g 5,40 42,00 365,00 Obie morwy mają zastosowanie w lecznictwie. Dojrzałe owoce morwy zawierają dużo witamin, związków mineralnych i surowców antyoksydacyjnych. Owoce są niskokaloryczne, lekko przeczyszczające. Syrop z morwy ma działanie wykrztuśne. Z owoców można zrobić smaczne dżemy, marmolady, wykorzystuje się je do produkcji alkoholi oraz syropów, soków, kompotów i wina. Owoce można suszyć i kandyzować. NIKPIN1 Pinus sylvestris Sosna pospolita Polska 6,6g 6,90 48,50 425,00 Idealna do wyrobu domowego syropu sosnowego. Stosowanie go profilaktycznie przez cały rok wspomaga układ odpornościowy. Młode pędy sosny są bogate w sole mineralne, węglowodany i witaminę C. Syrop z pędów pomaga w leczeniu przeziębienia i nieżytu górnych dróg oddechowych działa wykrztuśnie i bakteriobójczo. NLKPR8 Prunus domestica Wangenheim Węgierka Wangenheima Polska 535g 3,50 7,80 62,00 Owoce smaczne i bardzo soczyste zawierają duże ilości magnezu, żelaza i witaminy A. Doskonałe do jedzenie na surowe oraz do sporządzania kompotów, soków, syropów, dżemów, wina oraz śliwowicy. Bardzo smaczne również jako suszone śliwki. NLKROSR1 Rosa rugosa Róża pomarszczona Polska 5,4g 3,50 7,50 64,00 Płatki wykorzystuje się do przyrządzania aromatycznych konfitur, a owoce do wina, likierów oraz soków. W róży owocowej obecnych jest około 130 związków, które mają dobroczynny wpływ na organizm ludzki, głównie witamina C. NLKSA1 Sambucus nigra Bez czarny Polska 2,5g 3,50 7,00 59,00 Wyciąg z kwiatów bzu działaja moczopędnie, napotnie oraz wzmacniająco naczynia krwionośne. Może być używany zewnętrznie do płukania gardła, jamy ustnej oraz do kąpieli zdrowotnych i kosmetycznych. Owoce są uważane za lek odtruwający i wspomagający przemianę materii. Działają również przeciwbólowo. Owce oprócz suszenia nadają się do wyrobu konfitur i soków. NLKSOR1 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Polska 20g 3,90 32,00 278,00 Surowcem leczniczym są kwiaty i owoce. Owoce jarzębiny są bogatym źródłem składników organicznych (m.in. witaminę C, A, B, E, K i PP). W postaci surowej są niejadalne. Przyrządzamy z nich herbatki ziołowe, nalewki, syropy, a także przetwory. NLKTIL1 Tilia cordata Lipa drobnolistna Polska 40g 3,50 5,80 49,00 Rozgrzewająca herbata z kwiatostanów lipy pomaga na pierwsze oznaki przeziębienia. Działa moczopędnie, lekko rozkurczowo, pobudzając wydzielanie soków żołądkowych. Herbata uspokaja i działa nasennie. Zawarte w niej związki śluzowe łagodzą kaszel, ból gardła.

9 -9- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg NASIONA ROŚLIN MIODODAJNYCH NZBMIX29 Bee mixture (annual+bienial+perenial) Miesznka miododajna dla pszczół (wieloetnie, dwuletnie, jednoroczne) 6,50 52,00 468,00 NZBMIX30 Specialist Bee mixture for dry areas Miesznka miododajna dla pszczół na tereny suche 8,80 73,50 625,00 (80% wieloetnie,20% jednoroczne) NZBMIX31 Specialist Bee mixture for wet and damp areas Miesznka miododajna dla pszczół na tereny podmokłe 8,80 73,50 625,00 (80% wieloetnie,20% jednoroczne) NLKAC1 Acer campestre Klon polny Polska 80g 3,50 5,50 45,00 Drzewo dorastające do 12 (maks. 25m) wysokości. Rzadziej spotykany od dwóch pozostałych rodzimych klonów. Bardzo dobrze rośnie w warunkach miejskich, polecany jest nawet dla okręgów przemysłowych. Zakwita z początkiem maja i kwitnie przez okres 2 tygodni. Wydajność miodowa do 50 kg z 1 ha. NLZAMO1 Amorpha fruticosa Amorfa zwyczajna Wêgry 12g 3,50 6,20 48,00 Krzew do 4m wys. Liœcie z³o one 6-30cm d³. od spodu ow³osione. Kwitnie od początku czerwca, kwiaty purpurowofioletowe zebrane w szczytowe wiechy lub k³osy. Odporny na mróz i suszê, nadaje siê na nieformowane ywop³oty. Zapach kwitnącej amorfy silnie wabi pszczoły. Formują one z pyłku odnóża o intensywnej ciemnopomarańczowej barwie. Wydajność miodowa do 100 kg z 1 ha. NLZARO1 Aronia melanocarpa Aronia czarnoowocowa Rosja 3g 5,40 42,40 385,00 Krzew o luÿnej koronie ze wzniesionymi ga³êziami. Liœcie eliptyczne, b³yszcz¹ce, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê na intensywny pomarañczowo czerwony kolor. Owoce jadalne, czarne z bardzo du ¹ zawartoœci¹ witaminy C, stosowane do wyrobu soków, d emów. Jest równie roœlin¹ lecznicz¹. Wydajność miodowa do kg z 1 ha. NLKCA1 Caragana arborescens Karagana syberyjska Polska 30g 3,50 12,20 98,00 Krzew dorastający do 5m wysokości, nazywana błędnie akacją syberyjską lub akacją żółtą, kwitnący od połowy maja. Kwiaty żółte, motylkowe, dł. około 2cm. Rośnie nawet na najbardziej jałowych glebach, stosowana także do wysadzania na nieużytkach i glebach zasolonych. Wydajność miodowa do 70 kg z 1 ha. NLZCOTO4 Cotoneaster divaricata Irga rozkrzewiona Wêgry 17g 4,50 37,60 345,00 Roz³o ysty krzew do 1,5m wysokoœci. Bia³e kwiaty pojawiaj¹ siê w czerwcu. Bardzo liczne ciemnoczerwone owoce. Liœcie jesieni¹ szkar³atnoczerwone. Doœæ dobrze znosi mróz. Wydajność miodowa do 190 kg z 1 ha. NLZCOTO6 Cotoneaster lucidus Irga b³yszcz¹ca USA 15g 11,50 98,50 880,00 Krzew silnie rosn¹sy podobny do C. acutifolia. Doskonale znosi przycinanie, jeden z najcenniejszych krzewow ywop³otowych, zielony już wczesną wiosną i czerwony na jesieni. Odporny na mróz i wytrzyma³y na suszê. Kwitnie w czerwcu, kwiaty białe lub biało-różowe, liczne. Wydajność miodowa nawet 250 kg z 1 ha. NLZGL1 Gleditsia triacanthos Glediczia trójcierniowa Wêgry 160g 3,50 5,30 42,00 Drzewo do 30m wys., korona szeroka, liœcie do 25cm d³., pierzaste, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê na ó³to. Kwiaty zielonkawożółte, miododajne, pachn¹ce, pojawiają się w czerwcu. Owoce - str¹ki d³. do 40cm. Doskonale nadaje się też na przycinane żywopłoty. Odporna na mróz. Wydajność miodowa do 25 kg z 1 ha.

10 -10- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg NZZHYSS1 Hyssopus officinalis Hyzop lekarski Polska 1g 10,80 99, Półkrzew z rodziny jasnotowatych, wys cm. Kwiaty zebrane w nibyokółki, korona zwykle niebieska, czasem różwowa lub biała. Kwitnie długo i obficie, od połowy lipca do końca sierpnia i jest zaliczany do bardzo dobrych roślin miododajnych. Miód jest aromatyczny, wydajność miodowa to nawet 400 kg z 1 ha. NLZKO1 Koelreuteria paniculata Mydleniec wiechowaty Wêgry 20g 3,50 25,90 226,00 Drzewo wys. 8-10m. Wyró nia siê piêknymi kwiatostanami ( ó³te, d³ugoœci do 35-50cm) i osobliwymi owocami - 4cm rozdête torebki. Kwitnie w czerwcu przez ponad 3 tygodnie, wydzielając bardzo duże ilości nektaru. Liœcie dekoracyjne, du e nieparzysto pierzaste przebarwiaj¹ce siê na ó³to lub pomarańczowo-czerwono. NLZLO3 Lonicera tatarica Wiciokrzew tatarski Wêgry 12g 4,60 36,80 330,00 Krzew do 4m. wys. silnie rosn¹cy. Kwitnie obficie w maju przez około 2-3 tygodnie, kwiaty jasnoró owe do 1,5cm d³ugości. Gatunek wytrzyma³y na mróz i na susze. Odznacza siê ma³ymi wymaganiami glebowymi. Jest to bardzo dobra roślina miododajna, wydajność miodowa ok. 50 kg z 1 ha. NLZPHYS1 Physocarpus opulifolius Pêcherznica kalinolistna Wêgry 1g 4,60 36,00 325,00 Krzew do 3m wysokoœci, liœcie 3-5 klapowe. Kwitnie od końca maja przez dwa tygodnie, kwiaty bia³o-ró owo z d³ugimi ró owymi pylnikami, miododajne. Odporna na suszê i mróz. Wydajność miodowa do 65 kg z 1 ha. NLKRO1 Robinia pseudoacacia Grochodrzew Polska 20g 3,50 8,60 74,00 Drzewo liściaste o luźnej i nieregularnej koronie, dorastjące do 25m wysokości. Kwiaty robinii są motylkowe, białe z żółtą plamką na żagielku, silnie pachnące, zebrane w grona 10-20cm. Kwitnie od końca maja do początku czerwca i należy do najbardziej miododajnych roślin występujących w Polsce. Miód akacjowy jest jasny, przezroczysty i nie krystalizuje. Z jednego ula, ustawionego w dużym skupisku robinii można uzyskać, przy sprzyjających warunkach, do nawet 10 kg miodu dziennie. Wydajność miodowa ok. 65 kg z 1ha. NLZSOP1 Sophora japonica Pere³kowiec japoñski Wêgry 110g 3,50 16,80 144,00 Oryginalne i dekoracyjne drzewo o regularnej, kulistej koronie. Szczególnie efektowne w lipcu i sierpniu, gdy obsypane jest ó³tymi, pachn¹cymi kwiatami, zebranymi w d³ugie (30cm) wiechy. Kwiaty łatwo dostępne i są masowo oblatywane przez pszczoły. Ze względu na porę kwitnienia i wysoką wydajność miodową jest niezwykle wartościowym pożytkiem. NLZSTA1 Staphylea pinnata K³okoczka po³udniowa Wêgry 275g 3,50 31,00 282,00 Krzew do 4m wys. o sztywnych wyprostowanych ga³êziach.odznacza siê zdrowym ulistnieniem i obfitym kwitnieniem. Kwiaty bia³e, do 1cm d³. w zwisajacych groniastych kwiatostanach do 12cm d³ugości, które są bardzo chętnie oblatywane przez pszczoły. Wytrzyma³y na susze i doœæ wytrzyma³y na mróz. Przypuszczalnie brak nasion. NLZPAR2 Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy Wêgry 45g 4,00 32,00 268,00 Silnie rosn¹ce pn¹cze, ³atwo wspinaj¹ce siê po g³adkich œcianach.liœcie zmienne, najczêœciej 3-klapowe. Piêkne jesieni¹, gdy tworz¹ du e czerwone i czerwonobr¹zowe plamy. Zakwita w pierwszej dekadzie sierpnia i kwitnie przez około 3-4 tygodnie. Wydajność miodowa wg niektórych źródeł wynosi kg z 1 ha. NLKTIL1 Tilia cordata Lipa drobnolistna Polska 40g 3,50 5,80 49,00 Rodzime drzewo do 35m wysokości, kwiaty żółtawobiałe, rozchylone. Kwiatostan zwykle składa się z 5-7 kwiatów; szypułka jego stanowi przedłużenie gałązki, z której wyrasta. Kwitnie pod koniec czerwca / początek lipca przez ok. 2 tygodnie, później niż lipa szerokolistna. Wydajność miodowa określono na ponad 200 kg z 1 ha. NLKTIL2 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Polska 90g 3,50 5,50 45,00 Rodzime drzewo do 40m wysokości o stożkowatej, szerokiej koronie. Kwitnie wcześniej niż drobnolistna, jednak nie dorównuje jej miododajnością. Ze względu na szybki wzrost sadzi się ją na otwartych terenach miejskich masowo. Wydajność miodowa kg z 1 ha.

11 NASIONA ROŚLIN LECZNICZYCH NLZACAN1 Acanthopanax senticosus Żeń-szeń syberyjski Chiny 5g 11,80 94,00 845,00 Krzew do 3m wys. liście dłoniaste. Surowcem leczniczym jest korzeń, który poprawia ogólne samopoczucie, podnosi odporność organizmu na choroby i stres, usprawnia procesy uczenia się, koncentracji, przypominania. Działa regeneracyjnie, obniża cholesterol w krwi, poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, stosowany w profilaktyce chorób niedokrwiennych, zawałów i wylewów, oraz obniża poziom cukru w krwi. NLZARC1 Arctostaphylos uva-ursi M¹cznica lekarska USA 14g 15,80 133, ,00 Zimozielona, gęsto ulistniona krzewinka. Pędy długości do 1m.. Surowcem leczniczym są liście, ma zastosowanie w medycynie naturalnej i kosmetyce. Pomocna przy infekcjach dróg moczowych działanie odkażające. W kosmetyce wykorzystywana jako składnik preparatów rozjaśniających przebarwienia np. potrądzikowe, posłoneczne. Stosowana jest również w leczeniu stanów zapalnych i trądziku. NOZCIN1 Cinnamomum camphora Cynamonowiec kamforowy Chiny 112g 6,30 52,30 462,00 Długowieczne drzewo dorastające do 12m wysokości. Surowcem do wytwarzania olejku kamforowego jest drewno, z wysuszonej kory uzyskujemy popularną przyprawę kuchenna cynamon. Olejek kamforowy w aromoterapii działa uspokajająco i relaksująco oraz ma działanie antybakteryjne, przeciwbólowe np. zapalenie ucha. Działa rozkurczowo oraz przeciwdziała nadmiernemu poceniu się. NIZGIN1 Ginkgo biloba Miłorząb japoński Chiny 1250g 3,50 17,90 158,00 Drzewo do 40m wysokości o wachlarzowatych sezonowych liściach. Posiada bardzo szerokie spektrum działania: usprawnia funkcjonowanie układu krwionośnego, zwalcza wolne rodniki powstrzymując starzenie się, usprawnia pamięć i funkcjonowanie mózgu, wspomaga przemianę materii. Wykazuje lecznicze działanie przy zaburzeniach koncentracji, depresji, zawrotach i bólach głowy, osłabieniu wzroku i słuchu, zaburzeniach hormonalnych oraz przy problemach ze skórą. NOZGLY1 Glycyrrhiza uralensis Lukrecja chińska Chiny 11g 7,50 67,00 607,00 Wieloletnia bylina z rodziny bobowatych, osiąga 1,5m wysokości. Liście skórzaste ciemnozielone, kwiaty drobne jasnoliliowe lub fioletowe. Owoc to czerwonobrązowy strąk zawierający 3-5 nasion. Surowcem zielarskim jest korzeń z rozłogami. Jest jedną z najstarszych roślin stosowanych w nieżytach dróg oddechowych łagodzi kaszel oraz w stanach zapalnych układu pokarmowego działa rozkurczowo. NIKJUN1 Juniperus communis Jałowiec pospolity Polska 10g 6,80 52,40 445,00 Wysmukły i wyniosły krzew iglasty dorastający od 1-3 metrów. Surowcem leczniczym są owoce, użwane jako składnik mieszanek ziołowych lub jako przyprawa kuchenna. Jagody te działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, moczopędnie, poprawiają trawienie. Olejek jałowcowy odświeża oddech, pobudza wydzielanie wszystkich soków trawiennych a także rozszerza oskrzela, ułatwiając oddychanie. NLZLYC1 Lycium chinese 14,80 126, ,00 Kolcowój chiñski Chiny 1g 11,40 97,60 918,00 Niewielki krzew o ciernistych zwisających pędach z bardzo dekoracyjnymi pomarańczowymi owocami. Słodkie owoce zawierają sporo składników odżywczych, beta-karoten, witaminy z grup C, B1, B2, oraz dużo cennych minerałów i antyutleniaczy. Spożywane jako susz w herbacie oraz przetworzone odmładzają ciało i komórki organizmu, zapobiegają siwieniu oraz łysieniu, poprawiają wygląd skóry, wzmacniają układ odpornościowy, wzrok, regulują poziom tłuszczu, wspomagają obniżanie cukru we krwi i utrzymanie zdrowego cholesterolu oraz prawidłowego ciśnienia krwi. Sprzedawane w postaci czystych nasion Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg PRO- MOC- JA!!!

12 -12- Opis i uwagi w gramach z³/10g z³/100g z³/1kg NLZMO1 Morus nigra Morwa czarna Węgry 1,8g 6,40 49,00 445,00 Drzewo o roz³o ystej koronie i jajowatych liœciach d³. 15cm. Owoce fioletowoczerwone, podobne do jeżyn. Morwa jest całkowicie odporna na niskie temperatury. Wiele cennych składników zawartych jest w liściach, z których wytwarza się napar stosowany m.in. na zapalenie gardła. Wywar z korzeni korzystnie działa na dolegliwości żołądkowe, natomiast sok z owoców - leczniczo na astmę, epilepsję, melancholię i ciężkie choroby gardła. Owoce świetnie nadają się do jedzenia, jak również można z nich robić dżemy, soki oraz wino morwowe. NOZOLE1 Olea europea Oliwka europejska Włochy 250g 3,50 23,00 185,00 Wiecznie zielone drzewo rosnące do wysokości 10m, ma szary pień i małe, skórzaste w dotyku liście. Kwiaty małe, rosnące w kiściach koloru zielonkawo-białego. Owoc (oliwka) jest zielony, kiedy dojrzewa zmienia barwę na czarną. Liście drzewa oliwkowego mają właściwości obniżające ciśnienie krwi i poprawiają funkcjonowanie układu krążenia, Oliwa z oliwek posiada właściwości poprawiające trawienie oraz chroni przewód pokarmowy, stosowana również jako środek opóźniający proces starzenia się. NIZPIN40 Pinus pinea Sosna pinia Słowenia 920g 4,00 31,50 285,00 Korona w kształcie parasola, igły dług. do 15cm. Surowcem leczniczym są pączki, młode pędy, pędy uiglone, kora i żywica. Pączki sosny działają wykrztuśne pomocne przy nieżytach oskrzeli. Olejek sosnowy, uzyskiwany z pączków, posiada również działanie bakteriobójcze, rozkurczowe i moczopędne. Używa się go do inhalacji w nieżytach górnych dróg oddechowych, a także w chorobach skóry jako środek antyseptyczny. Wyciągi z kory sosnowej są pomocne jako leki przeciwbiegunkowe. NLZSCH1 Schisandra chinensis Cytryniec chiński (Wu-Wei-Zi) Chiny 40g 12,40 102,50 924,00 Wieloletnie pnącze o właściwościach leczniczych bogate w witaminę E i wiele mikroelementów. Dojrzałe owoce można spożywać na surowo lub jako susz, sok, wyciąg, napar, itp. Pomocny w problemach z bezsennością, w nieżytach górnych dróg oddechowych, wzmacnia serce i poprawia przemianę materii, wspomaga układ nerwowy i działa antydepresyjnie. Gatunek sprzedawany w postaci czystych nasion, nie suszonych owoców jak poprzednio. NLZSOP1 Sophora japonica Perełkowiec japoński Wêgry 110g 3,50 16,80 144,00 Dekoracyjne drzewo o regularnej, kulistej koronie, kwiaty żółte, intensywnie pachnące zebrane w długie (30 cm) wiechy. Właściwości lecznicze posiada korzeń, który wykazuje działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne. Wspomaga układ nerwowy, obniża poziom cholesterolu oraz wspomaga wzrost włosów. NOZTHE1 Thea sinensis Herbata chińska Chiny 850g 7,80 64,80 588,00 Krzew do 3-4m wys. o grubych wieczniezielonych liściach. Surowcem leczniczym jest liść herbaty. Napary z liści herbaty łagodnie działają pobudzająco, zwiększają zdolność do dłuższego wysiłku umysłowego oraz szybkość kojarzenia i zapamiętywania. Ma właściwości przeciwbiegunkowe i przeciwbakteryjne. Pomocny w zatruciach pokarmowych, bakteryjnych oraz niektórymi związkami chemicznymi. NOZTOO1 Toona sinensis (=Cedrela) Drzewo warzywne (Ji-An) Chiny 12 g 6,80 54,20 474,00 Wyjątkowo ozdobne drzewo o wielobarwnych, stopniowo zmieniających kolor liściach pierzastych dł. do 50cm. Młode mają barwę ciemnoróżową i dopiero później poprzez różne odcienie stają się zielone. Kwiaty liczne, białe do jasnoróżowych, zebrane w wiechy długości do 30-40cm. Mrozoodporność do -25ºC. Młode liście o smaku cebuli, wykorzystywane jako warzywo, starsze używane do parzenia herbaty ziołowej. Owoce, kora i korzenie używane są w tradycyjnej medycynie chińskiej, m.in. pomagają na alergie, choroby skóry, prowadzone są badania dotyczące zmniejszania stężenia glukozy w osoczu oraz apoptozy komórek nowotworowych.

13 -13- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Pochodzenie Waga 1000 Cena towaru Nazwa polska nasion nasion brutto Opis i uwagi w gramach z³ ROŒLINY OZDOBNE TARASOWE ORAZ DO UPRAWY W DOMU NOZACA1 Acacia cyanophylla Włochy Akacja sina 19g 7,40/10g 59,70/100g Tworzy niewielkie drzewka lub zwarte krzewy o plączących koronach, dekoracyjna z żółtych, kulistych kwiatostanów, kwitnie bardzo obficie. Uprawiana w strefie klimatu suchego i gorącego (Australia, RPA). U nas wymaga zimowania w jasnych i ciepłych pomieszczeniach. NOZAGA1 Agave parryi USA Agawa parryi 11g 9,40/20szt. Pochodzi z gór Arizony i Nowego Meksyku, tworzy szarozielone rozety z³o one z eliptycznych, kolczastych liœci o d³ugości do 40cm i szer. 15cm, kolce na brzegach liœci s¹ mocno zagiête, br¹zowe, jak wszystkie agawy kwitnie tylko raz wydaj¹c kwiatostan do 4,5m wysokości, kwiaty ó³te do pomarañczowych. NOZALB2 Albizia julibrissin Włochy "Jedwabne perskie drzewo" 14g 8,90/10g 76,50/100g Występuje na szerokim obszarze od Chin po Iran. Szeroko uprawiana w krajach arabskich. Dorasta do 6-8 m. Dożywa do 30 lat. W uprawie pojemnikowej kwitną już okazy o wysokości 1,5m. Tworzy płaskie korony. Dekoracyjna z puszystych, różowych kwiatostanów sterczących ponad pierzastymi liśćmi. NOZALB1 Albizia lophanta Australia 73g 4,80/1g 38,60/10g Krzew wysokości do 2-4m o dużych, ciemnozielonych pierzastych liściach. Pochodzą z rodziny mimozowatych - zamykają na noc liście. Kwiaty bardzo dekoracyjne, kredowobiałe-seledynowe, w formie małych pędzelków obok siebie, kwitnie zimą. Doskonała do mieszkań i jako dodatek do bukietów. NOZARB1 Arbutus unedo USA Drzewo truskawkowe 4g 7,50/1g 66,80/10g Krzew zimozielony do wys. 4m. Kwiaty bia³e, owoce podobne do truskawek. Roœnie doœæ szybko, ju po kilku latach mo na posiadaæ okaza³y krzew, niestety wra liwy na niskie temperatury. Lubi stanowiska nas³onecznione. NOZASP1 Asparagus plumosus var. nanus Australia Asparagus pierzasty minimum 20 szt. 45g 0,33/szt. 27,50/100szt. Wieloletnia, dekoracyjna roœlina doniczkowa o charakterystycznych, drobnych ig³opodobnych listkach. Jest kar³owat¹ odmian¹ o zwartej budowie. Stosowana w bukieciarstwie i dekorowaniu wnêtrz. NOZBEA1 Beaucarnea recurvata Meksyk Nolina odgięta minimum 10 szt. 30g 0,61/szt. 50,80/100szt. Oryginalny sukulent do 1,5m wys.. Pień u podstawy bulwiasto rozdęty (kaudeks), nazywany stopą słoniową. Z wierzchołka pędu wyrastają długie, zwisające dekoracyjne liście. Wzrost dość powolny, nadaje się do mieszkań, biur i pomieszczeń publicznych. NOZBIS1 Bismarckia nobilis Madagaskar Palma Bismarcka 13000g 6,40/szt. 57,60/10szt. Tropikalna palma o niskim, masywnym pniu i rozbudowanej koronie. Bardzo efektowne, gęste wachlarzowate liście, koloru niebiesko-zielonego, a nawet srebrzyste, od spodu pokryte nalotem w rodzaju wełnistego wosku, z daleka przypominające pawi ogon. Latem ich białe kwiaty wynurzają się spod liści. NOZBRA1 Brahea edulis Ameryka Srodkowa minimum 5 szt. 2920g 1,76/szt. 151,00/100szt. Gatunek palmy o liœciach zielonych, bardzo sztywnych i wachlarzowatych, rosn¹cy w zró nicowanym œrodowisku Ameryki œrodkowej, owoce (jagody) jadalne. NOZBRA2 Brahea armata USA Niebieska palma minimum 5 szt. 1550g 2,75/szt. 238,00/100szt. Pochodząca z Kalifornii palma o gęstej szaro-niebieskiej koronie, wyjątkowo atrakcyjnie wygląda gdy jest młoda. Rośnie wolno, nadaje się do uprawy tarasowej, odporność na krótkotrwałe mrozy nawet do -25ºC. NOZBUT1 Butia capitata Ameryka Po³udniowa Bucja g³ówkowata minimum 5 szt. 1220g 1,42/szt. 119,50/100szt. Gatunek palmy o wielu formach, rosn¹cy w Ameryce Po³udniowej (Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Argentyna), w naturze osi¹ga do 5m wys. i œrednicê k³odziny do 0,5m, liœcie pierzaste, niebieskozielone lub szarozielone, sztywne, nasada ogonka liœciowego kolczasta.

14 -14- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Pochodzenie Waga 1000 Cena towaru Nazwa polska nasion nasion brutto Opis i uwagi w gramach z³ NOZCAE1 Caesalpinia pulcherrima Ameryka Środkowa Brezylka nadobna minimum 10 szt. 174g 0,94/szt. 87,00/100szt. Drzewo rajskich ptaków. Wyrafinowane, zebrane w grona do 40cm d³ugoœci, ognistoczerwone kwiaty (do 8cm œrednicy) z wystaj¹cymi ze œrodka piêknymi, d³ugimi pylnikami. Liœcie podobne do mimozy, dorasta do 3m. U nas mo e byæ uprawiana jako roœlina pokojowa lub do ogrodów, przenoszona na zimê w cieplejsze miejsce. NOZCAL1 Callistemon citrinus Australia Kuflik cytrynowy 0,1g 5,80/0,1g 48,50/1g Naturalnie roœnie w po³udniowo-wschodniej Australii, nazwa dotyczy cytrynowego zapachu zmia d onych liœci, tworzy w uprawie domowej krzewy do 1,5m wysokości, dekoracyjny z lancetowatych liœci i szkar³atnoczerwonych kwiatostanów podobnych do szczotek do mycia butelek. NOZCAR1 Caryota mitis Azja Po³udniowa Kariota bezbronna = miêkka 1100g 2,30/szt. 197,00/100szt. Gatunek palmy rosn¹cy w Azji Po³udniowej i Australii, jako jedna z nielicznych tworzy rozga³êzienia, dorasta do 10m wys., liœcie ciemnozielone, podwójnie pierzaste o du ych listkach, bardzo oryginalny gatunek. NOZCASS1 Cassia alata Brazylia Strączyniec 28g 4,40/1g 35,30/10g Roślina tropikalna do 1,5m wys., kwiaty gęste, intensywnie żółte, osadzone na pionowej łodydze. Przed rozkwitem pojedynczych kwiatów przypominają grubą, żółtą świecę. Rośnie szybko, kwitnie już w pierwszym roku wzrostu. Liście duże, o właściwościach leczniczych, wykorzystywane m.in. w dermatologii. NOZCASU1 Casuarina equisetifolia Australia Rzewnia skrzypolistna minimum 0,2g 1,2g 3,60/0,1g 28,50/1g Drzewo liściaste do 15m wys. z daleka łudząco podobne do sosny. Liście łuseczkowate, skrzypopodobne. Owoce szyszkowate, drobne kuleczki. Na terenie naturalnego występowania dostarcza cennego drewna budowlanego, odpornego na działanie termitów oraz opałowego. NOZCHA1 Chamaedora elegans Gwatemala Palma koralowa minimum 20 szt. 135g 0,71/szt. 60,80/100szt. Wolnorosn¹ca, kar³owa (do 1,5m) palma, idealna do domu, ma sztywne, pokryte zgrubieniami pêdy. Liœcie s¹ pierzaste, ostro zakoñczone. Jest roœlin¹ dwupienn¹, kwitnie niezale nie od pory roku. Bardzo ³atwa w uprawie. Kwiaty eñskie bardzo przyjemnie, delikatnie pachn¹. NOZCHA2 Chamaedorea seifritzii Madagaskar Palma bambusowa minimum 10 szt. 220g 1,14/szt. 97,50/100szt. Palma pochodząca z Ameryki Środkowej i Meksyku. Rośnie w dolnych warstwach dżungli, preferuje zatem cień i półcień. Liście pierzaste, wys. do 2-3m. Stosowana głównie w pomieszczeniach zamkniętych. NOZCHM1 Chamaerops humilis Włochy Karłatka europejska minimum 10 szt. 766g 0,80/szt. 71,80/100szt. Palma dorastająca do 3m wysokości. Rośnie w południowej Europie i północnej Afryce. Liście na długich ogonkach, wachlarzowate. Wymaga zimowania w pomieszczeniach jasnych ale chłodnych, w tym czasie podlewamy dość skąpo. Idealna jako gatunek na tarasy, patia i do ogrodów zimowych. NOZCHM2 Chamaerops humilis var. cerifera Włochy Karłatka europejska minimum 10 szt. 800g 0,92/szt. 85,20/100szt. Bardzo dekoracyjna odmiana jedynej w Europie rodzimej palmy o srebrzysto-niebieskich liściach. Łatwa w uprawie, nadaje się do miejsc słonecznych, jak i zacienionych. Wcześnie kwitnie, ma dobrą tolerancję na niskie temperatury. Ma gęsty pokrój i dobrze się rozkrzewia. NOZCHR1 Chrysalidocarpus lutescens Madagaskar Areka żółtawa minimum 10 szt. 600g 0,57/szt. 50,50/100szt. Atrakcyjna palma pochodząca z Madagaskaru, o wysokich bambusowatych łodygach, z których wyrastają łukowate, jasnozielone liście. Uprawiana w mieszkaniach, szklarniach i ogrodach zimowych. NOZCIN1 Cinnamomum camphora Chiny Cynamonowiec kamforowy 112g 6,30/10g 52,30/100g Drzewo wysokoœci do 12m wysokoœci. Liœcie ciemnozielone, b³yszcz¹ce, intensywnie pachn¹ce, kwiaty liczne, ó³te, zebrane w wiechy czêsto szersze ni d³ugie. Roślina lecznicza: wytwarza olejek kamforowy, stosowany w medycynie oraz przemyśle chemicznym, zbrojeniowym i perfumeryjnym.

15 -15- Kod Nazwa ³aciñska (=synonim) Pochodzenie Waga 1000 Cena towaru Nazwa polska nasion nasion brutto Opis i uwagi w gramach z³ NOZCIS1 Cistus libanotis Hiszpania Czystek libański 1,2g 6,80/1g 61,20/10g Krzew dorastający do 1m wysokości i szerokości. Dekoracyjny z białych, pięciopłatkowych kwiatów o średnicy 3,5cm z żółtymi pylnikami. Liście lancetowate ozdobne. NOZCIT1 Citrus histrix Azja Limonka Kaffir 50g 0,94/szt. 88,00/100szt. Ciernisty krzew pochodzący ze wschodniej Azji. Liście mają charakterystyczny kształt klepsydry, nazywane czasem skrzydłami anioła, o przyjemnym zapachu. Owoce zielone, silnie pomarszczona skórka, do 4cm średnicy. NOZCOF1 Coffea arabica Etiopia Drzewko kawowe minimum 20 szt. 265g 0,41/szt. 33,80/100szt. Zimozielony krzew lub ma³e drzewko, gatunek idealny do uprawy doniczkowej w pomieszczeniach (1-2m). Wartoœci¹ dekoracyjn¹ s¹ liœcie, ciekawy pieñ, œnie nobia³e kwiaty o przyjemnym zapachu, miododajne oraz ciemnoczerwone owoce. Kawa arabska jest najpopularniejsza i uwa ana za najlepsz¹. NOZCOF2 Coffea arabica nana Włochy Drzewko kawowe minimum 20 szt. 220g 0,47/szt. 38,50/100szt. Odmiana o wolnym wzroście ok cm rocznie. NOZCOR1 Cordyline australis Purpurea Nowa Zelandia Kordylina minimum 20 szt. 4g 0,52/szt. 43,50/100szt. Sukulent liściowy należący do rodziny agawowatych, często wysadzany do gruntu w ogrodach cieplejszych rejonów świata ze względu na bardzo efektowny wygląd. Liście purpurowo-czerwone, długie i ostre. NOZCOR2 Cordyline indivisa Hiszpania Kapuściane drzewo 2,5g 6,10/0,1g 48,70/1g Drzewo dorastające do 8m. Naturalnie rośnie w Nowej Zelandii. Dekoracyjne z długich (1-2m), lancetowatych, szerokich (10-30cm) liści. NOZCYC1 Cycas revoluta Japonia Sagowiec odwiniêty minimum 5 szt g 2,78/szt. 24,96/10szt. Wyj¹tkowo reprezentacyjne, bardzo wolno rosn¹ce drzewko przypominaj¹ce palmy (nale y do sagowców). Ma bardzo charakterystyczne, niespotykane pióropuszowate, skórzaste liœcie, rozchodz¹ce siê szerokimi ³ukami do do³u, pieñ podobny do ananasa. Nasiona bardzo du ych rozmiarów. ywa skamielina sagowce stanowi³y po ywnie dinozaurów. Idealne do domu, w okresie letnim tak e w ogrodzie. NOZDAS1 Dasylirion longissima Meksyk minimum 20 szt. 38g 0,46/szt. 41,50/100szt. Naturalnie wystêpuje w po³udniowych stanach USA i Meksyku, roœlina podobna do jukki, w naturze tworzy pieñ o wys. do 3,5m, dekoracyjny pióropusz w¹skich, mieczowatych, zielonych liœci, kwiatostan dorasta do 4,5m wys., kwiaty bia³e dzwonkowate. NOZDAS2 Dasylirion wheeleri Meksyk minimum 20 szt. 9g 0,46/szt. 41,50/100szt. Naturalnie wystêpuje w po³udniowych stanach USA i Meksyku, roœlina podobna do jukki, liœcie s¹ mieczowate, zarozielone i w odró nieniu od D. longissima kolczaste na brzegach, osi¹gaj¹ nawet 1m d³ugoœci, kwiatostan do 6m wysokości, kwiaty bia³e, dzwonkowate. NOZDEL1 Delonix regia Chiny P³omieñ Afryki 350g 12,40/10g 99,50/100g Nazywane najpiêkniejszym drzewem œwiata, pochodz¹ce z Madagaskaru. Kwiaty, podobne do alstromerii, ogromne (do 40cm), jasne, pomarañczowo-czerwone, gêsto oblepiaj¹ce drzewo w lecie. Gatunek wra liwy na mrozy (ju od -3ºC), musi byæ przenoszone na zimê do ch³odnego pomieszczenia. Uprawiane równie jako bonsai. NOZECH1 Echium fastuosum Hiszpania Żmijowiec 2g 6,70/0,1g 56,00/1g Wiecznie zielona bylina dorastająca do 2m. Liście gęsto ułożone na łodydze, kwiatostan w formie pionowego gęstego grona, kwiaty granatowe do fioletowych. W naszych warunkach można traktować jako jednoroczną. NOZEUC2 Eucalyptus cinerea Australia Eukalipus 2g 6,10/0,1g 48,70/1g Zimozielony krzew lub drzewko, w naturze dorasta do 4-10m, odporne na mrozy nawet do -12ºC. Atrakcyjne, skórzaste, niebiesko-zielone liście, wydzielają orzeźwiający mentolowy zapach. Niewielkie wymagania glebowe, odporne na suszę. Niektóre części rośliny są trujące.

Dom.pl Czarny bez. Jak uprawiać czarny bez w ogrodzie? Jakie właściwości ma czarny bez?

Dom.pl Czarny bez. Jak uprawiać czarny bez w ogrodzie? Jakie właściwości ma czarny bez? Czarny bez. Jak uprawiać czarny bez w ogrodzie? Jakie właściwości ma czarny bez? Kwiaty i owoce czarnego bzu wykorzystywane są jako zioła lecznicze, ozdobne, a także jadalne. Dzięki wyjątkowym właściwościom

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Czosnek niedźwiedzi. Uprawa w ogrodzie i zastosowanie

Dom.pl Czosnek niedźwiedzi. Uprawa w ogrodzie i zastosowanie Czosnek niedźwiedzi. Uprawa w ogrodzie i zastosowanie Czosnek niedźwiedzi to roślina o właściwościach leczniczych, stosowana w także w kuchni, jako dodatek do potraw. Ma wiele cennych właściwości, intensywny

Bardziej szczegółowo

prosta i nie przyniesie trudności nawet mało doświadczonemu ogrodnikowi.

prosta i nie przyniesie trudności nawet mało doświadczonemu ogrodnikowi. Oregano. Uprawa w domu i w ogrodzie Oregano to bardzo aromatyczne zioło, niezbędne we włoskiej kuchni. Świeże lub suszone liście oregano stanowią doskonały dodatek do dań z makaronu, pizzy, jako składnik

Bardziej szczegółowo

Zioła to jest to. Do czego można używać zioła

Zioła to jest to. Do czego można używać zioła Zioła to jest to Zioła stają się coraz bardziej popularne. Ich dobroczynne działanie jest znane od pokoleń, lecz trochę zapomniane w natłoku różnych łatwo dostępnych przypraw ze wzmacniaczami smaku i gotowych

Bardziej szczegółowo

Lubczyk - opis rośliny

Lubczyk - opis rośliny Uprawa lubczyku. Jak uprawiać lubczyk w ogrodzie? Lubczyk to znana w Polsce bylina, pochodząca jednak z terenów Iranu i Afganistanu. Do Europy sprowadzili ją starożytni Rzymianie, wierzący w jej magiczną

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Jak uprawiać estragon? Uprawa estragonu w ogrodzie i w doniczce

Dom.pl Jak uprawiać estragon? Uprawa estragonu w ogrodzie i w doniczce Jak uprawiać estragon? Uprawa estragonu w ogrodzie i w doniczce Estragon jest rośliną leczniczą i przyprawową, o charakterystycznym korzennym smaku. Prosta uprawa estragonu w ogrodzie i doniczce umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Rozmaryn. Jak uprawiać rozmaryn w ogrodzie i w doniczce?

Dom.pl Rozmaryn. Jak uprawiać rozmaryn w ogrodzie i w doniczce? Rozmaryn. Jak uprawiać rozmaryn w ogrodzie i w doniczce? Rozmaryn lekarski to popularna roślina ozdobna o właściwościach leczniczych, choć bardziej znana jest jako doskonała przyprawa, szczególnie do dań

Bardziej szczegółowo

Bazylia - Ocimum basilicum

Bazylia - Ocimum basilicum Bazylia - Ocimum basilicum Grupa ZIOŁA Opis - Typ: roślina jednoroczna, wieloletnia - Wysokość: 30-100 cm - Co i kiedy zbieramy: młode liście i wierzchołki pędów, przez całe lato - Mrozoodporność: powyżej

Bardziej szczegółowo

Owoce pomidora zawierają sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, karoten, biotynę, witaminy: K, B1, B2, B6, C, PP; kwasy: pantotenowy, foliowy, szczawiowy.

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Rumianek: pospolite zioło, które warto uprawiać w ogrodzie. Uprawa rumianku

Dom.pl Rumianek: pospolite zioło, które warto uprawiać w ogrodzie. Uprawa rumianku Rumianek: pospolite zioło, które warto uprawiać w ogrodzie. Uprawa rumianku Rumianek nie ma wysokich wymagań, dlatego często spotkać go można dziko rosnącego na łąkach czy przydrożach. Często też pojawia

Bardziej szczegółowo

pnącza Cytryniec chiński Schisandra chinensis P81 H,C

pnącza Cytryniec chiński Schisandra chinensis P81 H,C Dane aktualne na dzień: 25-01-2019 18:57 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/pnacza-cytryniec-chinski-schisandra-chinensis-p81-h-c-p-1586.html pnącza Cytryniec chiński Schisandra chinensis P81 H,C

Bardziej szczegółowo

Ziołowy ogródek: uprawa tymianka w ogrodzie i doniczce

Ziołowy ogródek: uprawa tymianka w ogrodzie i doniczce Ziołowy ogródek: uprawa tymianka w ogrodzie i doniczce Tymianek (Thymus vulgaris) to jedna z odmian macierzanki, która z uwagi na swój dekoracyjny, wdzięczny wygląd, często występuje w przydomowych ogródkach.

Bardziej szczegółowo

69 BORÓWKA BRUSZNICA

69 BORÓWKA BRUSZNICA 69 BORÓWKA BRUSZNICA BORÓWKA BRUSZNICA Systematyka 70 BORÓWKA BRUSZNICA Nazwa łacińska: Vaccinium vitis - idaea Rodzina: wrzosowate Ericaceae Jest także zwana borówką czerwoną. 71 BORÓWKA BRUSZNICA Opis

Bardziej szczegółowo

BEZ CZARNY Systematyka i występowanie

BEZ CZARNY Systematyka i występowanie 43 BEZ CZARNY 44 BEZ CZARNY Systematyka i występowanie Nazwa łacińska: Sambucus nigra var. cerulea (Raf.) B.L. Turner Rodzina: Przewiertniowate Caprifoliaceae Pierwotny zasięg występowania - trudny do

Bardziej szczegółowo

Rododendron wielkokwiatowy Dominik

Rododendron wielkokwiatowy Dominik Dane aktualne na dzień: 30-01-2019 04:54 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/rododendron-wielkokwiatowy-dominik-p-585.html Rododendron wielkokwiatowy Dominik Cena Dostępność 49,00 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

I. Małe drzewka o zwartym pokroju o dekoracyjnych kwiatach bądź liściach:

I. Małe drzewka o zwartym pokroju o dekoracyjnych kwiatach bądź liściach: Zał. nr 1 Proponowane gatunki drzew do nasadzeń na terenie miasta Racibórz: I. Małe drzewka o zwartym pokroju o dekoracyjnych kwiatach bądź liściach: 1. Śliwa wiśniowa /Prunus cerasifera/ - `Pissardii`

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: Czas wysyłki SZCZEGÓŁOWY OPIS

Link do produktu:   Czas wysyłki SZCZEGÓŁOWY OPIS Dane aktualne na dzień: 18-04-2019 02:26 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-dziwaczek-peruwianski-mirabilis-jalapa-b65-p-2395.html bylina Dziwaczek Peruwiański Mirabilis jalapa B65 Cena

Bardziej szczegółowo

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA Tel Fax

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA   Tel Fax Szanowni Pañstwo! Nasiona ponad 160 gatunków roślin iglastych, w tym jodeł, daglezji, sosen i świerków, ponad 450 gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych, a także liczne zioła, byliny i trawy ozdobne

Bardziej szczegółowo

Czas na rośliny zimozielone

Czas na rośliny zimozielone Czas na rośliny zimozielone Jeśli chcesz cieszyć się ogrodem pięknym o każdej porze roku, postaw na rośliny zimozielone. Poznaj najpopularniejsze gatunki, które ożywią go również zimą i wczesną wiosną:

Bardziej szczegółowo

Borówka brusznica Runo Bielawskie

Borówka brusznica Runo Bielawskie Dane aktualne na dzień: 13-08-2019 12:21 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/borowka-brusznica-runo-bielawskie-p-72.html Borówka brusznica Runo Bielawskie Cena Dostępność 16,90 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA Tel Fax

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B KOŃSKOWOLA   Tel Fax Szanowni Pañstwo! Nasiona ponad 160 gatunków roślin iglastych, w tym jodeł, daglezji, sosen i świerków, ponad 450 gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych, a także liczne zioła, byliny i trawy ozdobne

Bardziej szczegółowo

Miód - właściwości lecznicze

Miód - właściwości lecznicze Miód - właściwości lecznicze przyspiesza gojenie się ran leczy wrzody żołądka (szczególnie nadaje się do tego miód manuka pochodzący z Nowej Zelandii) działa przeciwbiegunkowo obniża ciśnienie tętnicze

Bardziej szczegółowo

Odetka wirginijska Physostegia virginiana

Odetka wirginijska Physostegia virginiana Dane aktualne na dzień: 27-01-2019 19:58 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-odetka-wirginijska-physostegia-virginiana-b178-h-p-1961.html bylina Odetka wirginijska Physostegia virginiana

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY WYKORZYSTANE W OGRODZIE

ROŚLINY WYKORZYSTANE W OGRODZIE ROŚLINY WYKORZYSTANE W OGRODZIE 1. sumak octowiec Krzew lub niskopienne drzewo. Korona parasolowata, palmowa, na niedużej wysokości. Pędy grube, gęsto pokryte brunatnymi włoskami, z dużym rdzeniem. Drzewo

Bardziej szczegółowo

Czas wysyłki. Numer katalogowy

Czas wysyłki. Numer katalogowy Dane aktualne na dzień: 19-10-2019 10:40 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/hebe-bukszpanowata-k74-p-2357.html Hebe bukszpanowata K74 Cena Dostępność Czas wysyłki Numer katalogowy 19,90 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki: Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać

Bardziej szczegółowo

Mięta w ogrodzie i doniczce. Idealna przyprawa na lato

Mięta w ogrodzie i doniczce. Idealna przyprawa na lato Mięta w ogrodzie i doniczce. Idealna przyprawa na lato Ostudzony napar z mięty świetnie gasi pragnienie. Jej liście dodajemy do letnich sałatek, deserów czy orzeźwiających drinków alkoholowych. Mięta złagodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW!

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! Polska to kraj pysznych owoców sezonowych. Szczególnie latem warto z tego bogactwa korzystać, bo owoce to nie tylko bomby witaminowe, lecz także doskonałe źródło składników

Bardziej szczegółowo

zioła Szałwia Purpurascens Salvia officinalis Purpurascens Z26 H

zioła Szałwia Purpurascens Salvia officinalis Purpurascens Z26 H Dane aktualne na dzień: 23-05-2019 13:40 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/ziola-szalwia-purpurascens-salvia-officinalis-purpurascens-z26-h-p-1445.html zioła Szałwia Purpurascens Salvia officinalis

Bardziej szczegółowo

Głóg K6. Czas wysyłki. Numer katalogowy SZCZEGÓŁOWY OPIS

Głóg K6. Czas wysyłki. Numer katalogowy SZCZEGÓŁOWY OPIS Dane aktualne na dzień: 13-08-2019 12:21 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/glog-k6-p-1662.html Głóg K6 Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki Numer katalogowy 16,00 zł 18,90 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

s, PRZEGLĄD ZIOŁ Szczypiorek Pietruszka Bazylia Czosnek bulwiasty Tl STRONA STRONA STRONA STRONA 48

s, PRZEGLĄD ZIOŁ Szczypiorek Pietruszka Bazylia Czosnek bulwiasty  Tl STRONA STRONA STRONA STRONA 48 s, PRZEGLĄD ZIOŁ Tl STRONA 40 71 STRONA 48 71 STRONA 54 71 STRONA 60 (Octmum basilicum) (Petroselmum crispum) (Alhum schoenoprasum) (Alhum tuberosum) Bazylia Pietruszka Szczypiorek Czosnek bulwiasty od

Bardziej szczegółowo

bylina Przetacznik kłosowy Alba B262 Przetacznik kłosowy Alba Veronica spicata Alba Opis produktu

bylina Przetacznik kłosowy Alba B262 Przetacznik kłosowy Alba Veronica spicata Alba Opis produktu Dane aktualne na dzień: 27-07-2019 21:07 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-przetacznik-klosowy-alba-b262-p-2034.html bylina Przetacznik kłosowy Alba B262 Cena Cena poprzednia Czas wysyłki

Bardziej szczegółowo

Róża wielkokwiatowa różowa Bel Ange

Róża wielkokwiatowa różowa Bel Ange Dane aktualne na dzień: 06-12-2017 11:57 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/roza-wielkokwiatowa-rozowa-bel-ange-p-81.html Róża wielkokwiatowa różowa Bel Ange Cena Dostępność 18,50 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

Żywopłot. - raz, dwa! 72 Żwywopłoty

Żywopłot. - raz, dwa! 72 Żwywopłoty 72 Żwywopłoty Żywopłot - raz, dwa! Jednym z podstawowych elementów w ogrodzie, który dodaje walorów dekoracyjnych, a jednocześnie zapewnia przestrzeń i prywatność, jest żywopłot. Sposobów na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Lubczyk ogrodowy Levisticum officinale

Lubczyk ogrodowy Levisticum officinale Dane aktualne na dzień: 05-12-2018 07:22 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/ziola-lubczyk-ogrodowy-levisticum-officinale-z31-h-p-1471.html zioła Lubczyk ogrodowy - Levisticum officinale Z31 H Cena

Bardziej szczegółowo

Azalia koreańska Poukhanense purpuroworóżowe

Azalia koreańska Poukhanense purpuroworóżowe Dane aktualne na dzień: 06-04-2019 23:01 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-koreanska-poukhanense-purpuroworozowe-p-707.html Azalia koreańska Poukhanense purpuroworóżowe Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Rododendron Balalaika Ro2

Rododendron Balalaika Ro2 Dane aktualne na dzień: 02-11-2019 23:52 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/rododendron-balalaika-ro2-p-11.html Rododendron Balalaika Ro2 Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Azalia wielkokwiatowa Cecile łososioworóżowe

Azalia wielkokwiatowa Cecile łososioworóżowe Dane aktualne na dzień: 01-04-2019 20:21 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-wielkokwiatowa-cecile-lososioworozowe-p-33.html Azalia wielkokwiatowa Cecile łososioworóżowe Cena Dostępność 28,90

Bardziej szczegółowo

Rośliny odstraszające komary

Rośliny odstraszające komary Rośliny odstraszające komary Komary potrafią zepsuć całą przyjemność odpoczywania w ogrodzie. Są różne sposoby walki z nimi. Niektórzy twierdzą, że wystarczy otoczyć miejsce wypoczynku odpowiednimi roślinami

Bardziej szczegółowo

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice ZIOŁA W OGRODZIE 2015-02-05 Nie muszę chyba nikogo przekonywać o korzystnym wpływie ziół na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Azalia wielkokwiatowa Feuerwerk ognistoczerwone

Azalia wielkokwiatowa Feuerwerk ognistoczerwone Dane aktualne na dzień: 04-06-2019 22:16 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-wielkokwiatowa-feuerwerk-ognistoczerwone-p-38.html Azalia wielkokwiatowa Feuerwerk ognistoczerwone Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

bylina Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora Opis produktu

bylina Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora Opis produktu Dane aktualne na dzień: 18-12-2018 05:25 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-glowienka-wielkokwiatowa-prunella-grandiflora-p-1930.html bylina Głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora

Bardziej szczegółowo

Rododendron wielkokwiatowy Diadem

Rododendron wielkokwiatowy Diadem Dane aktualne na dzień: 08-04-2019 06:27 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/rododendron-wielkokwiatowy-diadem-p-584.html Rododendron wielkokwiatowy Diadem Cena Dostępność 49,00 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

Szałwia jako przyprawa kuchenna

Szałwia jako przyprawa kuchenna Szałwia lekarska. Uprawa szałwii w ogrodzie ziołowym Szałwia lekarska to jedna z najpopularniejszych roślin leczniczych. Jej znakomite właściwości sprawiają, że uprawa szałwii jest powszechna w ogródkach

Bardziej szczegółowo

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B 24-130 KOŃSKOWOLA Tel. kom. 500 40 33 35 Tel. 81 881 73 26 Fax. 81 881 72 12

Florpak Sp. z o.o. Magazyn nasion M³ynki 131 B 24-130 KOŃSKOWOLA Tel. kom. 500 40 33 35 Tel. 81 881 73 26 Fax. 81 881 72 12 Szanowni Pañstwo! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce aktualną ofertę cenową firmy FLORPAK. Jak co roku, znajdą u nas Państwo szeroki wybór doskonałych jakościowo nasion drzew, krzewów iglastych i

Bardziej szczegółowo

Asta tanie przyprawianie

Asta tanie przyprawianie KATALOG PRODUKTÓW Asta tanie przyprawianie Dla wielu osób gotowanie to przyjemność i pomysł na relaks. Dla innych najlepszy sposób na codzienne pielęgnowanie więzi z najbliższymi. Domowy posiłek przyrządzany

Bardziej szczegółowo

Azalia Kermesina Alba białe Azj8

Azalia Kermesina Alba białe Azj8 Dane aktualne na dzień: 28-09-2019 09:25 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-kermesina-alba-biale-azj8-p-697.html Azalia Kermesina Alba białe Azj8 Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki

Bardziej szczegółowo

Zioła i przyprawy: SZAŁWIA - NOWOŚĆ

Zioła i przyprawy: SZAŁWIA - NOWOŚĆ Zioła i przyprawy: Zioła - dzięki badaniom naukowym w Polsce i na świecie roślinne preparaty ziołowe okazują się niejednokrotnie bardziej skuteczne w działaniu niż czysta chemia. Nasze zaufanie do ziół

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: Czas wysyłki.

Link do produktu:   Czas wysyłki. Dane aktualne na dzień: 27-07-2019 21:06 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-przetacznik-klosowy-ulster-dwarf-blue-b326-p-2258.html bylina Przetacznik kłosowy Ulster Dwarf Blue B326 Cena

Bardziej szczegółowo

Rododendron wielkokwiatowy Cheer

Rododendron wielkokwiatowy Cheer Dane aktualne na dzień: 09-01-2019 22:01 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/rododendron-wielkokwiatowy-cheer-p-543.html Rododendron wielkokwiatowy Cheer Cena Dostępność 49,00 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

bylina Orlik pospolity Nora Barlow różowy Aquilegia vulgaris Nora Barlow B153 H

bylina Orlik pospolity Nora Barlow różowy Aquilegia vulgaris Nora Barlow B153 H Dane aktualne na dzień: 06-04-2019 17:21 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-orlik-pospolity-nora-barlow-rozowy-aquilegia-vulgaris-nora-barlow-b153-hp-1105.html bylina Orlik pospolity Nora

Bardziej szczegółowo

001-003_AUHER_PL 6/29/09 1:42 PM Page 1 WIELKA KSIĘGA, ZIOŁ

001-003_AUHER_PL 6/29/09 1:42 PM Page 1 WIELKA KSIĘGA, ZIOŁ , WIELKA KSIĘGA ZIOŁ , WIELKA KSIĘGA ZIOŁ Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 6 Katalog ziół 8 Opisy ponad 100 ziół i porady na temat ich pielęgnacji, wykorzystania i przechowywania Ogrody 140 Informacje

Bardziej szczegółowo

bylina Przetacznik kłosowy Christa Veronica spicata B318 H Przetacznik kłosowy Christa Veronica spicata Opis produktu

bylina Przetacznik kłosowy Christa Veronica spicata B318 H Przetacznik kłosowy Christa Veronica spicata Opis produktu Dane aktualne na dzień: 17-05-2019 00:46 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-przetacznik-klosowy-christa-veronica-spicata-b318-h-p-2240.html bylina Przetacznik kłosowy Christa Veronica spicata

Bardziej szczegółowo

Pomysł na... ogród ziołowy

Pomysł na... ogród ziołowy Pomysł na... ogród ziołowy Są roślinami ozdobnymi, leczniczymi, a na dodatek dodają potrawom szczególnego smaku. Zobacz jak założyć ogród pełen ziół i ciesz się szczególnymi walorami tych aromatycznych

Bardziej szczegółowo

Porzeczka czarna. Numer katalogowy 1687 SZCZEGÓŁOWY OPIS

Porzeczka czarna. Numer katalogowy 1687 SZCZEGÓŁOWY OPIS Dane aktualne na dzień: 12-11-2017 19:22 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/porzeczka-czarna-p-762.html Porzeczka czarna Cena Dostępność 11,90 zł Dostępny Numer katalogowy 1687 Opis produktu PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Śliwowiśnia Pissardii Prunus cerasifera Pissardii

Śliwowiśnia Pissardii Prunus cerasifera Pissardii Dane aktualne na dzień: 07-01-2018 14:06 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/sliwowisnia-pissardii-prunus-cerasifera-pissardii-p-1675.html Śliwowiśnia Pissardii Prunus cerasifera Pissardii Cena

Bardziej szczegółowo

Róża wielkokwiatowa pomarańczowa Sika

Róża wielkokwiatowa pomarańczowa Sika Dane aktualne na dzień: 27-01-2018 15:49 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/roza-wielkokwiatowa-pomaranczowa-sika-p-91.html Róża wielkokwiatowa pomarańczowa Sika Cena Dostępność 18,50 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

bylina Aster tongolski Aster tongolensis B12 Aster tongolski Aster tongolensis Opis produktu

bylina Aster tongolski Aster tongolensis B12 Aster tongolski Aster tongolensis Opis produktu Dane aktualne na dzień: 13-06-2019 13:55 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-aster-tongolski-aster-tongolensis-b12-p-8.html bylina Aster tongolski Aster tongolensis B12 Cena Dostępność Czas

Bardziej szczegółowo

bylina Kołotocznik wierzbolistny B165 Kołotocznik wierzbolistny Buphthalmum salicifolium

bylina Kołotocznik wierzbolistny B165 Kołotocznik wierzbolistny Buphthalmum salicifolium Dane aktualne na dzień: 28-07-2019 08:03 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-kolotocznik-wierzbolistny-b165-p-1940.html bylina Kołotocznik wierzbolistny B165 Cena Cena poprzednia Czas wysyłki

Bardziej szczegółowo

bylina Płomyk wiechowaty Lizzy, floks różowy Phlox paniculata Lizzy B231 H

bylina Płomyk wiechowaty Lizzy, floks różowy Phlox paniculata Lizzy B231 H Dane aktualne na dzień: 10-01-2019 17:15 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-plomyk-wiechowaty-lizzy-floks-rozowy-phlox-paniculata-lizzy-b231-hp-1150.html bylina Płomyk wiechowaty Lizzy,

Bardziej szczegółowo

Wiśnia piłkowana Kanzan Prunus serrulata Kanzan. Wiśnia piłkowana Kanzan Prunus serrulata Kanzan. Opis produktu

Wiśnia piłkowana Kanzan Prunus serrulata Kanzan. Wiśnia piłkowana Kanzan Prunus serrulata Kanzan. Opis produktu Dane aktualne na dzień: 19-02-2018 02:13 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/wisnia-pilkowana-kanzan-prunus-serrulata-kanzan-p-2201.html Wiśnia piłkowana Kanzan Prunus serrulata Kanzan Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Rośliny Ogrodowe - śliwa w przydomowym sadzie

Rośliny Ogrodowe - śliwa w przydomowym sadzie Rośliny Ogrodowe - śliwa w przydomowym sadzie Dojrzałe śliwki to jeden z przysmaków drugiej połowy lata. Są nie tylko pyszne, ale i zdrowe, poza tym ich hodowla nie jest zbyt skomplikowana. Warto zatem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Stewia - naturalny słodzik zamiast cukru. Uprawa stewii w doniczce

Dom.pl Stewia - naturalny słodzik zamiast cukru. Uprawa stewii w doniczce Stewia - naturalny słodzik zamiast cukru. Uprawa stewii w doniczce Nie ma kalorii, nie powoduje próchnicy, a jedna łyżeczka jej sproszkowanych liści odpowiada szklance cukru. Możemy słodzić nią herbatę,

Bardziej szczegółowo

Azalia japońska Stewartstonian ciemnopurpurowoczerwone

Azalia japońska Stewartstonian ciemnopurpurowoczerwone Dane aktualne na dzień: 16-01-2019 16:31 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-japonska-stewartstonian-ciemnopurpurowoczerwone-p-710.html Azalia japońska Stewartstonian ciemnopurpurowoczerwone

Bardziej szczegółowo

Kalmia wąskolistna K229

Kalmia wąskolistna K229 Dane aktualne na dzień: 01-10-2019 06:21 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/kalmia-waskolistna-k229-p-733.html Kalmia wąskolistna K229 Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Miody. Wpisał Piotrek i Magda

Miody. Wpisał Piotrek i Magda MIÓD PSZCZELI: produkt wytworzony przez pszczoły robotnice z nektaru roślin lub spadzi jako pokarm dla rodziny pszczelej. Miód zawiera cukry proste, witaminy i mikroelementy, dzięki czemu jest on bardzo

Bardziej szczegółowo

Róża parkowa żółta Fresja Park yellow rose Fresja

Róża parkowa żółta Fresja Park yellow rose Fresja Dane aktualne na dzień: 19-09-2017 16:47 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/roza-parkowa-zolta-fresja-park-yellow-rose-fresja-p-1681.html Róża parkowa żółta Fresja Park yellow rose Fresja Cena

Bardziej szczegółowo

Kichaj na przeziębienie

Kichaj na przeziębienie Kichaj na przeziębienie Każdy ma swoje mniej lub bardziej skuteczne metody na walkę z wczesnymi objawami przeziębienia. Najważniejsze powinno być jednak wspieranie organizmu, zanim zacznie nam coś dokuczać.

Bardziej szczegółowo

Azalia wielkokwiatowa Klondyke złotożółte

Azalia wielkokwiatowa Klondyke złotożółte Dane aktualne na dzień: 16-01-2019 22:00 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-wielkokwiatowa-klondyke-zlotozolte-p-45.html Azalia wielkokwiatowa Klondyke złotożółte Cena Dostępność 28,90 zł

Bardziej szczegółowo

w w w. l e o n i u k. p l

w w w. l e o n i u k. p l www.leoniuk.pl Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowo - usługowym działającym w branży spożywczej od 1997 roku. Firma znajduje się w południowej części województwa podlaskiego zielonych płuc Polski. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Rośliny Egzotyczne - aloes w doniczce

Rośliny Egzotyczne - aloes w doniczce Rośliny Egzotyczne - aloes w doniczce Aloes nie należy może do najpiękniejszych roślin doniczkowych, jednak bardzo często decydujemy się na uprawę go w domu. Jego przeciętny wygląd rekompensują bowiem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) na: Sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) na: Sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczątka Wykonawcy)..., dnia...... 2013 r. Nr postepowania: ZP/197/055/D/13 FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) na: Sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców dla

Bardziej szczegółowo

Mieszanki przyprawowe

Mieszanki przyprawowe Katalog produktów Mieszanki przyprawowe Nasze mieszanki przyprawowe oparte są na tradycyjnych recepturach kuchni polskiej, orientalnej i śródziemnomorskiej. 20100233 20100228 20100230 20100231 20100244

Bardziej szczegółowo

Miniszklarnia: ziołowy ogródek na parapecie

Miniszklarnia: ziołowy ogródek na parapecie Miniszklarnia: ziołowy ogródek na parapecie Zioła dodają potrawom smaku, wzbogacają naszą dietę, mają właściwości lecznicze. Nic dziwnego, że oprócz suszonych ziół coraz chętniej sięgamy po świeże, aromatyczne

Bardziej szczegółowo

Hyzop lekarski Hyssopus officinalis

Hyzop lekarski Hyssopus officinalis Dane aktualne na dzień: 28-10-2019 21:11 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/ziola-hyzop-lekarski-hyssopus-officinalis-z3-h-p-1388.html zioła Hyzop lekarski Hyssopus officinalis Z3 H Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

pnącza Wiciokrzew Heckrotta Goldflame Lonicera heckrottii Goldflame P56 C

pnącza Wiciokrzew Heckrotta Goldflame Lonicera heckrottii Goldflame P56 C Dane aktualne na dzień: 04-04-2019 10:40 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/pnacza-wiciokrzew-heckrotta-goldflame-lonicera-heckrottii-goldflame-p56-cp-1528.html pnącza Wiciokrzew Heckrotta Goldflame

Bardziej szczegółowo

Wiśnia Łutówka podkł. Antypka Prunus cerasus Łutówka

Wiśnia Łutówka podkł. Antypka Prunus cerasus Łutówka Dane aktualne na dzień: 14-01-2019 22:47 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/wisnia-lutowka-podkl-antypka-prunus-cerasus-lutowka-p-1568.html Wiśnia Łutówka podkł. Antypka Prunus cerasus Łutówka

Bardziej szczegółowo

Azalia Orlice purpurowofioletowe Azj16

Azalia Orlice purpurowofioletowe Azj16 Dane aktualne na dzień: 02-11-2019 11:51 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-orlice-purpurowofioletowe-azj16-p-705.html Azalia Orlice purpurowofioletowe Azj16 Cena Cena poprzednia Dostępność

Bardziej szczegółowo

krzewy Berberys Thunberga Rose Glow Berberis thunbergii Rose Glow K208 H

krzewy Berberys Thunberga Rose Glow Berberis thunbergii Rose Glow K208 H Dane aktualne na dzień: 25-04-2019 23:47 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/krzewy-berberys-thunberga-rose-glow-berberis-thunbergii-rose-glow-k208-hp-1658.html krzewy Berberys Thunberga Rose Glow

Bardziej szczegółowo

Anafalis perłowy Anaphalis margaritacea

Anafalis perłowy Anaphalis margaritacea Dane aktualne na dzień: 16-05-2019 03:01 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-anafalis-perlowy-anaphalis-margaritacea-b2-p-1.html bylina Anafalis perłowy Anaphalis margaritacea B2 Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Aster karłowy Jenny Aster dumosus Jenny

Aster karłowy Jenny Aster dumosus Jenny Dane aktualne na dzień: 27-01-2018 14:39 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-aster-karlowy-jenny-aster-dumosus-jenny-p-7.html bylina Aster karłowy Jenny Aster dumosus Jenny Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Aronia Viking (Aronia melanocarpa Viking)

Aronia Viking (Aronia melanocarpa Viking) Aronia Viking (Aronia melanocarpa Viking) Ciemnogranatowe, niemal czarne. Dojrzewają od września do listopada. Zawierają witaminy C, E, A, zdrowe cukry i mikroelementy Szczególnie polecane dla dbających

Bardziej szczegółowo

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!!

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!! Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach Zapraszamy na seans!!! Krótki wstęp Zioła lecznicze dostarczają naszemu organizmowi wiele witamin, soli mineralnych oraz substancji leczniczych, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do ogłoszenia SP2/271/11/2017 CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do ogłoszenia SP2/271/11/2017 CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do ogłoszenia SP2/271/11/2017. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI Lp. Nazwa j.m. Wartość brutto Nazwa produktu, Przewidywana Cena jedn. Cena jedn. asortyment

Bardziej szczegółowo

Azalia japońska Kermesina Rose jasnoróżowe

Azalia japońska Kermesina Rose jasnoróżowe Dane aktualne na dzień: 06-04-2019 14:42 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/azalia-japonska-kermesina-rose-jasnorozowe-p-698.html Azalia japońska Kermesina Rose jasnoróżowe Cena Dostępność 28,90

Bardziej szczegółowo

Aster alpejski biały Aster alpinus albus

Aster alpejski biały Aster alpinus albus Dane aktualne na dzień: 13-06-2019 13:55 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-aster-alpejski-bialy-aster-alpinus-albus-b9-p-5.html bylina Aster alpejski biały Aster alpinus Albus B9 Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

bylina Wiesiołek czworokątny B366 Wiesiołek czworokątny Oenothera tetragona Opis produktu

bylina Wiesiołek czworokątny B366 Wiesiołek czworokątny Oenothera tetragona Opis produktu Dane aktualne na dzień: 15-10-2019 22:22 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-wiesiolek-czworokatny-b366-p-2000.html bylina Wiesiołek czworokątny Cena Czas wysyłki Numer katalogowy Kod producenta

Bardziej szczegółowo

bylina Płomyk wiechowaty BIAŁY, floks Phlox paniculata white B236 H

bylina Płomyk wiechowaty BIAŁY, floks Phlox paniculata white B236 H Dane aktualne na dzień: 10-01-2019 17:52 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-plomyk-wiechowaty-bialy-floks-phlox-paniculata-white-b236-h-p-1155.html bylina Płomyk wiechowaty BIAŁY, floks

Bardziej szczegółowo

Nachyłek wielkokwiatowy Coreopsis grandiflora H118

Nachyłek wielkokwiatowy Coreopsis grandiflora H118 Dane aktualne na dzień: 14-06-2019 00:35 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/nachylek-wielkokwiatowy-coreopsis-grandiflora-h118-p-1791.html Nachyłek wielkokwiatowy Coreopsis grandiflora H118 Cena

Bardziej szczegółowo

Liczba okazów Crataegus x media Paul s Scarlet Głóg pośredni

Liczba okazów Crataegus x media Paul s Scarlet Głóg pośredni 31 Tab. 4. Wykaz i charakterystyka projektowanych drzew Lp. Nazwa gatunku, odmiany drzewa Średnia możliwa do osiągnięcia Wysokość Średnica [m] korony [m] Liczba okazów Cechy dekoracyjne 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Słoneczniki: uprawa słonecznika w ogrodzie

Słoneczniki: uprawa słonecznika w ogrodzie Słoneczniki: uprawa słonecznika w ogrodzie Słoneczniki to łatwa w uprawie, ale niezwykle imponująca dekoracja ogrodu. Można tworzyć z nich grupy, sadzić pojedynczo bądź w rzędach przy domu czy ogrodzeniu.

Bardziej szczegółowo

SŁODYCZE Oferta 2012/13

SŁODYCZE Oferta 2012/13 SŁODYCZE Oferta 2012/13 OXALIS Polska 41-922 Radzionków ul. Sikorskiego 7F Tel. (32) 388 49 11 www.oxalis.pl Biuro czynne w godzinach: 8.00-16.00 LEGENDA: wzór stworzony specjalnie dla Oxalis Miody Miód

Bardziej szczegółowo

Villa Sandi - Veneto - Włochy

Villa Sandi - Veneto - Włochy Villa Sandi Pinot Grigio IGT Veneto Białe IGT Veneto Pinot Grigio 12% 5.9 g/l 5.7 g/l 6-8 Słomkowa barwa z zielonkawymi refleksami. W bukiecie gra aromatu mango, ananasa i zielonego jabłka. Na podniebieniu

Bardziej szczegółowo

Przyprawy naturalne Przyprawy naturalne Mieszanki dekoracyjno - smakowe

Przyprawy naturalne Przyprawy naturalne Mieszanki dekoracyjno - smakowe Przyprawy naturalne Przyprawy naturalne Mieszanki dekoracyjno - smakowe Mieszanki przyprawowe Mieszanki przypraw do wędlin tradycyjnych Mieszanki przypraw do wędlin homogenizowanych Mieszanki przypraw

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł OFERTA SPRZEDAśY Lp. Przyprawy Waga Cena 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł 2. Cynamon laski 40g 2,50zł 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł 4. Goździk 15g 2,50zł 5. Goździk mielony 15g 2,50zł 6. Gorczyca biała

Bardziej szczegółowo

Azalie w ogrodzie - stanowisko

Azalie w ogrodzie - stanowisko Azalie ogrodowe. Jak uprawiać azalie w ogrodzie? Azalia (różanecznik, rododendron) to piękna roślina z rodziny wrzosowatych, której uprawa w ogrodzie stanowi często najpiękniejszą dekorację przydomowej

Bardziej szczegółowo

Rododendron williamsianum Aprilglocke

Rododendron williamsianum Aprilglocke Dane aktualne na dzień: 18-01-2019 01:29 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/rododendron-williamsianum-aprilglocke-p-656.html Rododendron williamsianum Aprilglocke Cena Dostępność 49,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

bylina Kocimiętka właściwa Nepeta cataria B156 H

bylina Kocimiętka właściwa Nepeta cataria B156 H Dane aktualne na dzień: 16-04-2019 18:01 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-kocimietka-wlasciwa-nepeta-cataria-b156-h-p-1655.html bylina Kocimiętka właściwa Nepeta cataria B156 H Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo