Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1302

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1302"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządze w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a że kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 84 zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a że kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 oraz z 2012 r. poz. 1041) załączniki nr 1 3 otrzymują brzmie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 3 do nijszego rozporządzenia. 2. Rozporządze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1671). Nijsze rozporządze dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2013/17/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej które dyrektywy w dziedzi środowiska w związku z przystąpiem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z , str. 193).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 130 Załącznik nr 1 TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM Lp. Kod siedliska przyrodniczego 1) Nazwa siedliska przyrodniczego Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o wielkiej głębokości Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae Estuaria Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu Laguny przybrzeżne Duże, płytkie zatoki Rafy Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy Kidzina na brzegu morskim Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów Klify na wybrzeżu Bałtyku Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (Limonium spp.) Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae) Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae) Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część zbiorowiska nadmorskie)

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccitalia, część zbiorowiska śródlądowe) Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi) Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi) Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea) Śródziemnomorskie słone stepy (Limotalia) Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia) Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna) Bałtyckie wyspy typu ozy z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością Wyspy i wysepki północnego Bałtyku Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum) Nadmorskie wydmy szare Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea) Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich Wilgotne zagłębienia międzywydmowe 38 21A0 Roślinność typu machair, z wyjątkiem terytorium Irlandii Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami Nadmorskie wydmy z jałowcami (Juniperus spp.) Twardolistne zarośla na wydmach, Cist Lavenduletalia Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster) Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i janowcem (Genista) Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i bażyną czarną (Empetrum nigrum) Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) Pannońskie wydmy śródlądowe Jeziora lobeliowe Oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes spp.), występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodj części regionu śródziemnomorskiego Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.) Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne Suche jeziora typu turlough Jeziora na krasie gipsowym 59 31A0 Formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi (Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwanii Naturalne rzeki Fennoskandii Piorska roślinność na kamieńcach górskich potoków Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum, część z przewagą wrześni) Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici Myricarietum, część z przewagą wierzby)

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Stałe rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum) Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba) Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion 69 32A0 Kaskady tufowe na rzekach krasowych w Górach Dynarskich Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix strefy umiarkowanej Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z Erica vagans Makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccitum) Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) Endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcami 79 40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie 80 40B0 Rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa) 81 40C0 Ponto-sarmackie liściaste zarośla Trwałe kserotermiczne formacje z bukszpanem zwyczajnym (Buxus sempervirens) na skalistych stokach (Berberidion p.p.) Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach Drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.) Drzewiasty matorral z Zyziphus Drzewiasty matorral z Laurus nobilis Zarośla z Laurus nobilis Niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifach Ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zarośla Zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów (Astragalo Plantaginetum subulatae) Frygany Sarcopoterium spinosum Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością piorską (Alysso-Sedion) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) Murawy galmanowe Violetalia calaminariae Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śżne (Salicion herbaceae) Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śżne (Arabidion coeruleae) Makaronezyjskie mezofilne murawy Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero Brachypodietea Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion płaty bogate florystycz), gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków Subpannońskie murawy o charakterze stepowym Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Pannońskie stepy na podłożu piaszczystym Nizinne, bogate florystycz, murawy, suche do umiarkowa wilgotnych Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychod skał wapiennych A0 Wschod subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae) B0 Cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowym C0 Stepy pontyjsko-sarmackie D0 Górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiego Dehesas z wiecz zielonymi dębami (Quercus spp.) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) Łąki selernicowe (Cnidion dubii) Borealne łąki na glebach aluwialnych Łąki na podłożu torfowym w górach Troodos Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw (Arrhenatherion elatioris) Górskie łąki kotlicowe użytkowane ekstensyw (Polygono-Trisetion) Łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasem Subśródziemnomorskie murawy z Molinio- -Hordeion secalini Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji Torfowiska kołdrowe, jeśli są aktywne Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważ z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk Wysokogórskie piorskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscae Borealne trzęsawiska typu aapa Borealne trzęsawiska typu palsa Piargi i gołoborza krzemianowe Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae Zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiska Wschodniośródziemnomorskie rumowiska Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii Piorskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) Wapienne bruki Jaski udostępnione do zwiedzania Pola lawy i inne produkty dawnej działalności wulkanicznej Jaski morskie zanurzone częściowo lub w całości Stałe lodowce Zachodnia tajga Hemiborealne naturalne starodrzewy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifity Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wysionych partiach wybrzeży Subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem Lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związane

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasem Bagienne liściaste lasy Fennoskandii Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) Acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), kiedy że z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (Quercion robori petraeae lub Ilici-Fagenion) Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-fagenion) Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum) Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-acerion pseudoplatani) Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) A0 Stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich B0 Ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia C0 Lasy kaledońskie D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-sphagnetum, Sphagno girgensohnii-piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) G0 Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus H0 Pannońskie lasy z Quercus pubescens I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) J0 Lasy cisowe Wysp Brytyjskich K0 Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio Fagion)

10 Dziennik Ustaw 10 Poz LO Iliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion) M0 Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe N0 Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae) P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) R0 Laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-pinetum) S0 Zachodniopontyjski las bukowy T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) U0 Lasy sosnowe stepów sarmackich V0 Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion) W0 Mezyjskie lasy bukowe X0 Lasy bukowe Dobrudży Y0 Dackie lasy grądowe Z0 Mezyjskie lasy z lipą srebrzystą AA Wschod lasy dębowe BA Mezyjskie lasy jodłowe CA Rodopskie i bałkańskie bory sosnowe Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica) Iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis) Lasy z Quercus trojana Lasy z Castanea sativa Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis Lasy z Quercus frainetto Lasy cyprysowe (Acero-Cupression) A0 Lasy galeriowe z wierzbą białą Salix alba i topolą białą Populus alba B0 Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innymi

11 Dziennik Ustaw 11 Poz C0 Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis) D0 Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) Egejskie lasy z Quercus brachyphylla Lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp Lasy z Quercus suber Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia Lasy z Quercus macrolepis Makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea) Gaje palmowe z Phoenix sp Lasy z Ilex aquifolium Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia A0 Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae Quercetum infectoriae) Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część zbiorowiska górskie) Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae Piceetum) Górskie lasy z Pinus uncinata, jeżeli występują na podłożach gipsowych lub wapiennnych Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba Lasy z Abies pinsapo Śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymi Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami Endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskich Endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.) Lasy z Tetraclinis articulata Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) A0 Endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiego Objaś: 1) Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej Interpretation Manual of European Union Habitats EUR28 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2013 r.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Załącznik nr 2 GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM Lp. Kod 1) Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000 Gatunek o znaczeniu priorytetowym SSAKI OWADOŻERNE jeżowate MAMMALIA INSECTIVORA Erinaceidae jeż północnoafrykański Erinaceus algirus ryjówkowate Soricidae zębiełek kanaryjski Crocidura canariensis zębiełek sycylijski Crocidura sicula kretowate Talpidae wychuchol pirenejski Galemys pyrenaicus NIETOPERZE CHIROPTERA NIETOPERZE MICROCHIROPTERA 3) OWADOŻERNE podkowcowate Rhinolophidae podkowiec Blasiusa Rhinolophus blasii podkowiec śródziemnomorski Rhinolophus euryale podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum podkowiec mały Rhinolophus hipposideros podkowiec średni Rhinolophus mehelyi mroczkowate Vespertilionidae mopek Barbastella barbastellus podkasac Schreibersa Miniopterus schreibersii nocek Bechsteina Myotis bechsteinii nocek ostrouszny Myotis blythii nocek długopalcy Myotis capaccinii nocek łydkowłosy Myotis dasycneme nocek orzęsiony Myotis emarginatus nocek duży Myotis myotis NIETOPERZE OWOCOŻERNE rudawkowate MEGACHIROPTERA Pteropodidae rudawka nilowa Rousettus aegyptiacus

13 Dziennik Ustaw 13 Poz GRYZONIE RODENTIA popielicowate Gliridae 4) wiewiórkowate Myomimus roachi Sciuridae świs tatrzański Marmota marmota latirostris polatucha Pteromys volans (Sciuropterus russicus) suseł moręgowany Spermophilus citellus (Citellus citellus) suseł perełkowany Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Sciurus anomalus bobrowate Castoridae bóbr europejski Castor fiber, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkich chomikowate Cricetidae chomik europejski Cricetus cricetus Dinaromys bogdanovi chomik rumuński Mesocricetus newtoni nornikowate Microtidae nornik Cabrery Microtus cabrerae Microtus oeconomus arenicola Microtus oeconomus mehelyi darniówka tatrzańska Microtus tatricus skoczkowate Zapodidae smużka leśna Sicista betulina smużka stepowa Sicista subtilis jeżozwierze Hystricidae jeżozwierz afrykański Hystrix cristata DRAPIEŻNE CARNIVORA psowate Canidae lis polarny (piesiec) Alopex lagopus szakal złocisty Canis aureus wilk Canis lupus, z wyjątkiem populacji estońskiej, łotewskiej, litewskiej i fińskiej, natomiast populacje greckie wyłącz na połud od 39 równoleżnika, a populacje hiszpańskie wyłącz na połud od Duero dźwiedziowate Ursidae dźwiedź brunatny Ursus arctos, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich

14 Dziennik Ustaw 14 Poz łasicowate Mustelidae rosomak Gulo gulo wydra Lutra lutra kuna leśna Martes martes tchórz stepowy Mustela eversmanii norka europejska Mustela lutreola tchórz zwyczajny Mustela putorius perewiaska Vormela peregusna kotowate Felidae żbik Felis silvestris ryś Lynx lynx, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskich ryś iberyjski Lynx pardinus fokowate Phocidae foka szara Halichoerus grypus mniszka Monachus monachus nerpa (foka obrączkowana), Phoca hispida bottnica podgatunek bałtycki nerpa (foka obrączkowana), Phoca hispida saimensis podgatunek z jeziora Saimaa foka pospolita Phoca vitulina łaszowate Viverridae żeneta zwyczajna Genetta genetta mangusta egipska Herpestes ichneumon ZAJĘCZAKI zającowate LAGOMORPHA Leporidae zając bielak Lepus timidus PARZYSTOKOPYTNE jeleniowate ARTIODACTYLA Cervidae jeleń korsykański Cervus elaphus corsicanus renifer Rangifer tarandus fennicus krętorogie Bovidae żubr Bison bonasus koza bezoarowa Capra aegagrus (populacje naturalne) koziorożec alpejski Capra ibex koziorożec pirenejski Capra pyrenaica, z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaica koziorożec pirenejski Capra pyrenaica pyrenaica muflon Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon), populacje naturalne Korsyka i Sardynia

15 Dziennik Ustaw 15 Poz muflon cypryjski Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) kozica apenińska Rupicapra pyrenaica ornata (= Rupicapra rupicapra ornata) kozica Rupicapra rupicapra, z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata, Rupicapra rupicapra tatrica kozica bałkańska Rupicapra rupicapra balcanica kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica WALENIE CETACEA 6) morświn Phocoena phocoena delfin butlonosy Tursiops truncatus GADY ŻÓŁWIE żółwie lądowe REPTILIA TESTUDINATA Testudinidae żółw grecki Testudo hermanni żółw obrzeżony Testudo marginata żółw śródziemnomorski Testudo graeca żółwie morskie Cheloniidae karetta Caretta caretta żółw zielony Chelonia mydas żółw szylkretowy Eretmochelys imbricata żółw zatokowy Lepidochelys kempii żółwie skórzaste Dermochelyidae żółw skórzasty Dermochelys coriacea żółwie błotne Emydidae żółw błotny Emys orbicularis żółw kaspijski Mauremys caspica żółw hiszpański Mauremys leprosa JASZCZURKI jaszczurkowate SAURIA Lacertidae łusecznica mała (łusecznica Algyroides fitzingeri Fitzingera) łusecznica hiszpańska Algyroides marchi łusecznica peloponeska Algyroides moreoticus łusecznica wspaniała Algyroides nigropunctatus Dalmatolacerta oxycephala Dinarolacerta mosorensis Gallotia atlantica kanaryjka bieskoplama Gallotia galloti Gallotia galloti insulanagae jaszczur z El Hierro Gallotia simonyi

16 Dziennik Ustaw 16 Poz kanaryjka mjsza Gallotia stehlini jaszczurka zwinka Lacerta agilis jaszczurka tyrreńska Lacerta bedriagae Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta danfordi Lacerta dugesii jaszczurka grecka Lacerta graeca jaszczurka chorwacka Lacerta horvathi jaszczurka iberyjska Lacerta monticola jaszczurka Schreibera Lacerta schreiberi jaszczurka trójpręga Lacerta trilineata jaszczurka zielona Lacerta viridis 106 Lacerta vivipara pannonica jaszczurka wężooka Ophisops elegans murówka egejska Podarcis erhardii murówka maltańska Podarcis filfolensis Podarcis hispanica atrata murówka balearska Podarcis lilfordi murówka adriatycka Podarcis melisellensis Podarcis milensis murówka zwyczajna Podarcis muralis murówka peloponeska Podarcis peloponnesiaca murówka pitiuzyjska Podarcis pityusensis murówka ruinowa Podarcis sicula murówka krymska (murówka Podarcis taurica bałkańska) Podarcis tiliguerta scynkowate Podarcis wagleriana Scincidae okularowiec panoński Ablepharus kitaibelii ostajnica iberyjska Chalcides bedriagai ostajnica nakrapiana Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus wężowiec beznogi Ophiomorus punctatissimus gekonowate Gekkonidae gekon Kotschy'ego Cyrtopodion kotschyi gekon liściopalcy Phyllodactylus europaeus gekon kanaryjski Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri

17 Dziennik Ustaw 17 Poz agamowate Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Agamidae hardun Stellio stellio kameleonowate Chamaeleontidae kameleon pospolity Chamaeleo chamaeleon padalcowate Anguidae żółtopuzik bałkański Ophisaurus apodus WĘŻE połozowate SERPENTES Colubridae połoz kaspijski Coluber caspius połoz cypryjski Coluber cypriensis połoz podkowiasty Coluber hippocrepis Coluber jugularis Coluber laurenti połoz wysmukły Coluber najadum Coluber nummifer połoz żółtozielony Coluber viridiflavus gwosz plamisty Coronella austriaca Eirenis modesta wąż Eskulapa Elaphe longissima (Zamenis longissimus) wąż stepowy Elaphe quatuorlineata wąż lamparci Elaphe situla (Zamenis situla) zaskroc sardyński Natrix natrix cetti zaskroc korsykański Natrix natrix corsa zaskroc cypryjski Natrix natrix cypriaca zaskroc rybołów Natrix tessellata wąż koci Telescopus fallax żmijowate Viperidae żmija lewantyńska Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) żmija nosoroga Vipera ammodytes Vipera seoanni 7) żmija łąkowa Vipera ursinii, z wyjątkiem Vipera ursinii rakosiensis i Vipera ursinii macrops Vipera ursinii macrops węgierska żmija łąkowa Vipera ursinii rakosiensis żmija bliskowschodnia Vipera xanthina dusicielowate Boidae strzelec stepowy Eryx jaculus

18 Dziennik Ustaw 18 Poz PŁAZY OGONIASTE salamandrowate AMPHIBIA CAUDATA Salamandridae salamandra luzytańska Chioglossa lusitanica traszka pirenejska Euproctus asper traszka korsykańska Euproctus montanus traszka sardyńska Euproctus platycephalus salamandra egejska Mertensiella luschani (Salamandra luschani) Salamandra atra salamandra czarna Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) salamandra kotyjska Salamandra lanzai salamandra okularowa Salamandrina terdigitata traszka alpejska Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) traszka naddunajska Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) traszka włoska Triturus italicus traszka Karelina Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) traszka marmurkowa Triturus marmoratus traszka karpacka Triturus montandoni odmieńcowate Triturus vulgaris ampelensis Proteidae odmiec jaskiniowy Proteus anguinus bezpłucnikowate Plethodontidae jaskinnica zmienna Hydromantes (Speleomantes) ambrosii jaskinnica żółta Hydromantes (Speleomantes) flavus jaskinnica sardyńska Hydromantes (Speleomantes) genei jaskinnica cesarska Hydromantes (Speleomantes) imperialis jaskinnica francuska Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus) jaskinnica cętkowana Hydromantes (Speleomantes) supramontis BEZOGONOWE ANURA ropuszkowate Discoglossidae pętówka iberyjska Alytes cisternasii pętówka majorska Alytes muletensis pętówka babienica Alytes obstetricans kumak nizinny Bombina bombina

19 Dziennik Ustaw 19 Poz kumak górski Bombina variegata krągłojęzyczka korsykańska (ropuszka korsykańska) krągłojęzyczka (ropuszka krągłojęzyczna) krągłojęzyczka tyrreńska (ropuszka tyrreńska) żabowate Discoglossus galganoi (w tym Discoglossus jeanneae) Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Ranidae żaba moczarowa Rana arvalis żaba dalmatyńska Rana dalmatina żaba wodna Rana esculenta żaba strumieniowa Rana graeca żaba hiszpańska Rana iberica Rana italica żaba włoska Rana latastei żaba jeziorkowa Rana lessonae iberyjska żaba wodna Rana perezi żaba śmieszka Rana ridibunda żaba trawna Rana temporaria grzebiuszkowate Pelobatidae Pelobates fuscus insubricus grzebiuszka gibraltarska Pelobates cultripes grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus grzebiuszka syryjska Pelobates syriacus ropuchowate Bufonidae ropucha paskówka Bufo calamita ropucha zielona Bufo viridis rzekotkowate Hylidae rzekotka drzewna Hyla arborea rzekotka śródziemnomorska Hyla meridionalis rzekotka sardyńska Hyla sarda RYBY MINOGI minogowate PISCES PETROMYZONIFORMES Petromyzontidae minogi czarnomorskie Eudontomyzon spp minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, z wyjątkiem populacji fińskich i szwedzkich minóg strumieniowy Lampetra planeri, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich minóg padański Lethenteron zanandreai

20 Dziennik Ustaw 20 Poz minóg morski Petromyzon marinus, z wyjątkiem populacji szwedzkich JESIOTROKSZTAŁTNE ACIPENSERIFORMES jesiotrowate Acipenseridae 8) jesiotr adriatycki Acipenser naccarii jesiotr zachodni Acipenser sturio 223 ŚLEDZIOKSZTAŁTNE śledziowate CLUPEIFORMES Clupeidae alosa Alosa spp. ŁOSOSIOKSZTAŁTNE łososiowate SALMONIFORMES Salmonidae głowacica Hucho hucho, populacje naturalne pstrąg śródziemnomorski Salmo macrostigma pstrąg marmurkowy Salmo marmoratus łosoś atlantycki Salmo salar, tylko w wodach słodkich, z wyjątkiem populacji fińskich Salmothymus obtusirostris lipień Thymallus thymallus siejowate Coregonidae sieja ostronosa Coregonus oxyrhynchus, anadromiczne populacje w których sektorach Morza Północnego 231 Coregonus spp. 9), z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w których sektorach Morza Północnego) muławkowate Umbridae muławka bałkańska (muławka europejska) KARPIOKSZTAŁTNE karpiowate, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus Umbra krameri CYPRINIFORMES Cyprinidae ukleja biała Alburnus albidus (Alburnus vulturius) harabugo Anaecypris hispanica boleń Aspius aspius, z wyjątkiem populacji fińskich Aulopyge huegelii brzana iberyjska Barbus comiza brzanka Barbus meridionalis brzana południowa Barbus plebejus

21 Dziennik Ustaw 21 Poz Barbus spp., z wyjątkiem Barbus comiza, Barbus meridionalis, Barbus plebejus szemaja Chalcalburnus chalcoides świnka genueńska Chondrostoma genei Chondrostoma knerii świnka portugalska Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma phoxinus świnka iberyjska Chondrostoma polylepis (w tym C. willkommi) świnka włoska Chondrostoma soetta świnka podkowoustna Chondrostoma toxostoma kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus kiełb Kesslera Gobio kessleri kiełb długowąsy Gobio uranoscopus jelec hiszpański Iberocypris palaciosi gizani Ladigesocypris ghigii jelec włoski Leuciscus lucumonis jelec ruczejnik Leuciscus souffia ciosa Pelecus cultratus Phoxinellus spp strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus różanka Rhodeus sericeus amarus Rutilus alburnoides panjorca Rutilus arcasii płoć perłowa Rutilus frisii meidingerii płoć pardilska Rutilus lemmingii płoć portugalska Rutilus macrolepidotus płoć dunajska Rutilus pigus płoć adriatycka Rutilus rubilio wzdręga grecka Scardinius graecus kozowate Squalius microlepis Squalius svallize Cobitidae koza największa Cobitis elongata koza Cobitis taenia, z wyjątkiem populacji fińskich koza grecka Cobitis trichonica piskorz Misgurnus fossilis koza złotawa Sabanejewia aurata koza włoska i koza wenecka Sabanejewia larvata (Cobitis larvata oraz Cobitis conspersa)

22 Dziennik Ustaw 22 Poz SUMOKSZTAŁTNE SILURIFORMES sumowate Siluridae sum Arystotelesa Silurus aristotelis ATERYNOKSZTAŁTNE karpieńcokształtne ATHERINIFORMES Cyprinodontidae karpieńczyk hiszpański Aphanius iberus karpieńczyk pręgowany Aphanius fasciatus walencja hiszpańska Valencia hispanica karpieńczyk grecki Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) OKONIOKSZTAŁTNE PERCIFORMES okoniowate Percidae jazgarz Balona Gymnocephalus baloni szrecer Gymnocephalus schraetzer aspret Romanichthys valsanicola czop francuski Zingel asper Zingel spp., z wyjątkiem Zingel asper oraz Zingel zingel czop czarny Zingel zingel babkowate Gobiidae Knipowitschia croatica babka padańska Knipowitschia (Padogobius) panizzae babka włoska Padogobius nigricans babka Canestrigo Pomatoschistus canestrini SKORPENOKSZTAŁTNE głowaczowate SCORPAENIFORMES Cottidae głowacz białopłetwy Cottus gobio, z wyjątkiem populacji fińskich głowacz Petitiego Cottus petiti JAMOCHŁONY PARZYDEŁKOWCE COELENTERATA CNIDARIA koral szlachetny Corallium rubrum MIĘCZAKI ŚLIMAKI MOLLUSCA GASTROPODA zatoczek łamliwy Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula

23 Dziennik Ustaw 23 Poz Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa Helicopsis striata austriaca ślimak winniczek Helix pomatia Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Paladilhia hungarica Patella ferruginea Sadleriana pannonica Theodoxus prevostianus Theodoxus transversalis poczwarówka zwężona Vertigo angustior poczwarówka zmienna Vertigo genesii poczwarówka Geyera Vertigo geyeri poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana MAŁŻE BIVALIA omułkowate Mytilidae omułek daktylowy Lithophaga lithophaga przyszynka szlachetna Pinna nobilis skójkowate Unionoidae Microcondylaea compressa skójka gruboskorupowa Unio crassus perłoródkowate Unio elongatulus Margaritiferidae Margaritifera auricularia perłoródka rzeczna Margaritifera margaritifera racicznicowate Dreissenidae PIERŚCIENICE pijawkowate Congeria kusceri ANNELIDA Hirudinidea pijawka lekarska Hirudo medicinalis

24 Dziennik Ustaw 24 Poz SZKARŁUPNIE ECHINODERMATA jeżowce Echinoidea STAWONOGI SKORUPIAKI rakowate Centrostephanus longispinus ARTHROPODA CRUSTACEA Astacidae Austropotamobius pallipes rak kamienny Austropotamobius torrentium rak szlachetny Astacus astacus równonogi OWADY CHRZĄSZCZE Scyllaridae Scyllarides latus Isopoda Armadillidium ghardalamensis INSECTA COLEOPTERA Agathidium pulchellum Bolbelasmus unicornis ponurek Schneidera Boros schneideri bogatek wspaniały Buprestis splendens Carabus hampei biegacz węgierski Carabus hungaricus Carabus menetriesi pacholei Carabus olympiae biegacz urozmaicony Carabus variolosus biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii kozioróg dębosz Cerambyx cerdo Corticaria planula zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti pilnicznik fiołkowy Limoniscus violaceus jelonek rogacz Lucanus cervus Macroplea pubipennis średzinka Mesosa myops Morimus funereus pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) pogrzybnica Oxyporus mannerheimii

25 Dziennik Ustaw 25 Poz konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis Pilemia tigrina Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni rozmiazg kolweński Pytho kolwensis zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus nadobnica alpejska Rosalia alpina PLUSKWIAKI MOTYLE Stephanopachys linearis Stephanopachys substriatus Xyletinus tremulicola HEMIPTERA Aradus angularis LEPIDOPTERA Agriades glandon aquilo Apatura metis Arytrura musculus krasopani hera Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Clossiana improba strzępotek hero Coenonympha hero strzępotek edypus Coenonympha oedippus szlaczkoń szafrac Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia medusa polaris górówka sudecka Erebia sudetica barczatka kas Eriogaster catax przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia Fabriciana elisa Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Graellsia isabellae Hesperia comma catena Hyles hippophaes

26 Dziennik Ustaw 26 Poz przeplatka maturna Hypodryas maturna Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria osadnik wielkooki Lopinga achine czerwończyk parek Lycaena dispar czerwończyk fioletek Lycaena helle modraszek arion Maculinea (Phengaris) arion modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius Melanargia arge Nymphalis vaualbum Papilio alexanor paź korsykański Papilio hospiton pylak apollo Parnassius apollo pylak mnemozyna Parnassius mnemosyne Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata modraszek eroides Polyommatus eroides postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina Proterebia afra dalmata Pseudophilotes bavius Xestia borealis Xestia brunneopicta sówka puszczykówka Xylomoia strix zygzakowiec kokornakowiec Zerynthia polyxena MODLISZKI MANTODEA WAŻKI Apteromantis aptera ODONATA żagnica zielona Aeshna viridis Coenagrion hylas Coenagrion mercuriale łątka ozdobna Coenagrion ornatum Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis zalotka większa Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens

27 Dziennik Ustaw 27 Poz trzepla zielona Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes straszka północna Sympecma braueri PROSTOSKRZYDŁE ORTHOPTERA Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya harzi Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica zdarka dziewica Saga pedo PAJĘCZAKI PAJĄKI ZALESZCZOTKI Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA ARANEAE Macrothele calpeiana PSEUDOSCORPIONES Anthrenochernes stellae Objaśnia: 1) Kody gatunków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet będącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Brak oficjalnego kodu. 3) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedy gatunki z podrzędu Microchiroptera wymienione w tabeli. 4) Wszystkie gatunki zwierząt z tej rodziny (z wyjątkiem Glis glis oraz Eliomys quercinus) są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymaga jedy gatunek wymieniony w tabeli. Brak oficjalnej nazwy gatunku w języku polskim. 6) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedy gatunki wymienione w tabeli. 7) Gatunek ten jest przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, z wyjątkiem populacji hiszpańskich. 8) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tej rodziny są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedy gatunki wymienione w tabeli. 9) Wszystkie gatunki należące do tego rodzaju są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus.

28 Dziennik Ustaw 28 Poz Załącznik nr 3 GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM Lp. Kod 1) Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000 Gatunek o znaczeniu priorytetowym Abies nebrodensis Aconitum corsicum tojad morawski Aconitum firmum moravicum dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia Adonis distorta Aeonium gomeraense Aeonium saundersii Aichryson dumosum rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Alisma wahlenbergii Allium grosii Alyssum pintadasilvae Alyssum pyrenaicum Ammi trifoliatum Anacamptis urvilleana Anagyris latifolia Anarrhinum longipedicelatum Anchusa crispa Androcymbium europaeum Androcymbium psammophilum

29 Dziennik Ustaw 29 Poz Androcymbium rechingeri Androsace cylindrica Androsace mathildae Androsace pyrenaica Andryala crithmifolia Angelica heterocarpa starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre) Anthemis glaberrima Anthyllis hystrix Anthyllis lemanniana Anthyllis lusitanica Antirrhinum charidem Antirrhinum lopesianum Apium bermejoi selery błotne Apium repens Aquilegia alpina Aquilegia bertolonii Aquilegia kitaibelii Aquilegia pyrenaica cazorlensis Arabis kennedyae Arabis sadina Arabis scopoliana Arceuthobium azoricum Arctagrostis latifolia Arctophila fulva Arenaria ciliata pseudofrigida Arenaria humifusa Arenaria nevadensis Arenaria provincialis Argyranthemum lidii Argyranthemum pinnatifidum succulentum

30 Dziennik Ustaw 30 Poz Argyranthemum thalassophylum Argyranthemum winterii Armeria berlengensis Armeria helodes Armeria neglecta Armeria pseudarmeria Armeria rouyana Armeria sampaio Armeria soleirolii Armeria velutina arnika górska Arnica montana Artemisia campestris bottnica bylica skalna Artemisia eriantha Artemisia genipi Artemisia granatensis Artemisia laciniata Artemisia oelandica Artemisia pancicii Asphodelus bento-rainhae zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Asplenium hemionitis Asplenium jahandiezii Aster pyrenaeus Aster sorrentinii Astragalus algarbiensis Astragalus aquilanus Astragalus centralpinus Astragalus macrocarpus lefkarensis Astragalus maritimus Astragalus peterfii Astragalus tremolsianus

31 Dziennik Ustaw 31 Poz Astragalus verrucosus Asyneuma giganteum Athamanta cortiana Atractylis arbuscula Atractylis preauxiana Atropa baetica Avenula hackelii Azorina vidalii Bassia (Kochia) saxicola Bellevalia hackelli Bencomia brachystachya Bencomia sphaerocarpa Berberis maderensis Beta patula Biscutella neustriaca Biscutella vincentina Boleum asperum Borderea chouardii podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex Brassica glabrescens 104 3) Brassica hilarionis Brassica insularis Brassica macrocarpa Braya linearis Bromus grossus Bruchia vogesiaca Bryhnia novae-angliae Bryoerythrophyllum campylocarpum (Bryoerythrophyllum machadoanum) Bunium brevifolium Bupleurum capillare

32 Dziennik Ustaw 32 Poz Bupleurum handiense Bupleurum kakiskalae bezlist okrywowy Buxbaumia viridis Calamagrostis chalybaea kaldesia dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia Calendula maderensis Calypso bulbosa dzwonek karkonoski Campanula bohemica Campanula gelida Campanula morettiana Campanula romanica Campanula sabatia dzwonek piłkowany Campanula serrata Campanula zoysii Caralluma burchardii Carduus myriacanthus Carex holostoma Carex malato-belizii Carex panormitana dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Centaurea akamantis Centaurea alba heldreichii Centaurea alba princeps Centaurea attica megarensis Centaurea balearica Centaurea borjae Centaurea citricolor Centaurea corymbosa Centaurea gadorensis Centaurea horrida Centaurea immanuelis-loewii

33 Dziennik Ustaw 33 Poz Centaurea jankae Centaurea kalambakensis Centaurea kartschiana Centaurea lactiflora Centaurea micrantha herminii Centaurea deri Centaurea peucedanifolia Centaurea pinnata Centaurea pontica Centaurea pulvinata Centaurea rothmalerana Centaurea vicentina Centaurium rigualii Centaurium somedanum Centranthus trinervis Cephalanthera cucullata Cephalozia macounii Cerastium alsinifolium, Cerastium dinaricum Ceropegia chrysantha Chaenorrhinum serpyllifolium lusitanicum Chaerophyllum azoricum Chamaemeles coriacea Cheirolophus duranii Cheirolophus ghomerytus Cheirolophus junonianus Cheirolophus massonianus Chionodoxa lochiae Cinna latifolia Cirsium brachycephalum Cirsium latifolium Cistus chinamadensis

34 Dziennik Ustaw 34 Poz Cistus palhinhae chrobotki Cladonia subgenus Cladina warzucha polska Cochlearia polonica warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae Coincya rupestris Colchicum arenarium Colchicum corsicum Colchicum cousturieri koleantus delikatny Coleanthus subtilis Consolida samia Convolvulus argyrothamnus Convolvulus caput-medusae Convolvulus fernandesii Convolvulus lopez-socasii Convolvulus massonii Coronopus navasii Corydalis gotlandica Crambe arborea Crambe laevigata Crambe sventenii Crambe tataria Cremnophyton lanfrancoi Crepis crocifolia Crepis granatensis Crepis pusilla Crepis tectorum nigrescens Crocus cyprius Crocus etruscus Crocus hartmannianus Culcita macrocarpa Cyclamen fatrense

35 Dziennik Ustaw 35 Poz Cynodontium suecicum obuwik pospolity Cypripedium calceolus Cytisus aeolicus Dactylorhiza kalopissii Daphne arbuscula Daphne petraea Daphne rodriguezii Delphinium caseyi Degenia velebitica Dendriopoterium pulidoi Deschampsia maderensis Dianthus arenarius arenarius Dianthus arenarius bohemicus Dianthus cintranus cintranus Dianthus diutinus Dianthus lumnitzeri Dianthus marizii Dianthus moravicus goździk lśniący Dianthus nitidus Dianthus plumarius regis-stephani Dianthus rupicola żaglik włoskowaty Dichelyma capillaceum widłoząb zielony Dicranum viride Diplazium sibiricum Diplotaxis ibicensis Diplotaxis siettiana Diplotaxis vicentina Distichophyllum carinatum Doronicum plantagineum Tournefortii Dorycnium pentaphyllum transmontana

Lista rankingowa typów siedlisk przyrodniczych

Lista rankingowa typów siedlisk przyrodniczych Lista rankingowa typów siedlisk przyrodniczych Ranking siedlisk przyrodniczych Lista określająca potencjalną kolejnośd siedlisk przyrodniczych w badaniach monitoringowych została opracowana w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym Nazwa siedliska przyrodniczego

Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym Nazwa siedliska przyrodniczego Załącznik nr 1 Lp. TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Łysogóry na tle projektu planu ochrony ŚPN. mgr inż.wojciech Świątkowski

Obszar Natura 2000 Łysogóry na tle projektu planu ochrony ŚPN. mgr inż.wojciech Świątkowski Obszar Natura 2000 Łysogóry na tle projektu planu ochrony ŚPN mgr inż.wojciech Świątkowski SOO Natura 2000 Łysogóry jako korytarz ekologiczny. Obszar Natura 2000 Łysogóry na tle krajowego systemu korytarzy

Bardziej szczegółowo

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Robert Stańko Katarzyna Kiaszewicz Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie zlewni Czarnej Orawy - Czarna Orawa (PLH 120031) -Babia Góra (PLH

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa gatunków zwierząt

Lista rankingowa gatunków zwierząt Ranking gatunków Lista rankingowa gatunków zwierząt Przy ustalaniu priorytetów do monitoringu wśród gatunków o znaczeniu europejskim, przyjęto w ślad za załącznikiem I (Identyfikacja i monitoring) Konwencji

Bardziej szczegółowo

DOLINA DRWĘCY (PLH )

DOLINA DRWĘCY (PLH ) DOLINA DRWĘCY (PLH 280001) Powierzchnia obszaru: 12561.56 ha Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Kurzętnik. Parki krajobrazowe: Brodnicki PK Rezerwaty przyrody: Rzeka Drwęca, Bagno Mostki, Żurawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy Diagnoza obszaru Dolina Tywy Dolina Tywy Dolina Tywy -3754,9 ha, zachodniopomorskie, Gmina Banie Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: NIE Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 1098

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 1098 Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 1098 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OSTOJA BRODNICKA (PLH ) Powierzchnia obszaru:

OSTOJA BRODNICKA (PLH ) Powierzchnia obszaru: OSTOJA BRODNICKA (PLH 040036) Powierzchnia obszaru: 4176.86 ha Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Kurzętnik. Parki krajobrazowe: Brodnicki PK Rezerwaty przyrody: Rzeka Drwęca, Bagno Mostki, Żurawie

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru Dolina Noteci

Diagnoza obszaru Dolina Noteci Diagnoza obszaru Dolina Noteci Dolina Noteci (www.wyrzysk.pl) Obszar Natura 2000 PLH 300004 Przedmiot ochrony na obszarze Natura 2000: Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej),

Bardziej szczegółowo

kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE z 21.12.2013, L 350/287) oraz SDF aktualizacja na 2013-10 Powierzchnia obszaru (ha)

kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE z 21.12.2013, L 350/287) oraz SDF aktualizacja na 2013-10 Powierzchnia obszaru (ha) Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty pomorskie za: decyzja KE z dnia 07 listopada 2013 r., zatwierdzającą siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na Lp.

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Czarna Orawa. Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko

Czarna Orawa. Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko Czarna Orawa Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko Obszary Natura 2000 - Czarna Orawa (PLH 120031) - Babia Góra (PLH 120001) - Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLH 120016)

Bardziej szczegółowo

Zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura Dębnicko Tyniecki obszar łąkowy Skawiński obszar łąkowy Dolinki Jurajskie Michałowiec

Zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura Dębnicko Tyniecki obszar łąkowy Skawiński obszar łąkowy Dolinki Jurajskie Michałowiec Zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dębnicko Tyniecki obszar łąkowy Skawiński obszar łąkowy Dolinki Jurajskie Michałowiec PLH120065 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy Typy siedlisk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa Załącznik I Rodzaje siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów

Dyrektywa Siedliskowa Załącznik I Rodzaje siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Dyrektywa Siedliskowa Załącznik I Rodzaje siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony Symbol (*) oznacza typy siedlisk o pierwszorzędnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona nietoperzy w ramach działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Ochrona nietoperzy w ramach działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Ochrona nietoperzy w ramach działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Andrzej Langowski Departament Obszarów Natura 2000 GDOŚ Zakres działań Rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. Typy siedlisk naturalnych waŝnych dla miejscowych społeczności, których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów szczególnie chronionych.

ZAŁĄCZNIK 1. Typy siedlisk naturalnych waŝnych dla miejscowych społeczności, których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów szczególnie chronionych. ZAŁĄCZNIK 1 Typy siedlisk naturalnych waŝnych dla miejscowych społeczności, których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów szczególnie chronionych. Interpretacja Kod: Hierarchiczna klasyfikacja uzyskana z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1713 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1713 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1713 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 592 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządze w sprawie siedlisk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

MONITORING STANU OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

MONITORING STANU OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA MONITORING STANU OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Grzegorz Cierlik Abstrakt. Od 2006 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Instytut Ochrony Przyrody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1072

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1072 Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Martwe drewno w lesie jako element monitoringu i oceny stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych

Martwe drewno w lesie jako element monitoringu i oceny stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych Martwe drewno w lesie jako element monitoringu i oceny stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych Wojciech Mróz, Instytut Ochrony Przyrody PAN Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników Ilość martwego

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządze w sprawie siedlisk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. Elektronicz podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2013.11.08 15:31:13 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr.. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia... Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko w województwie wielkopolskim. 1. Etap I wstępny. 1.1.

Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko w województwie wielkopolskim. 1. Etap I wstępny. 1.1. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko w województwie wielkopolskim 1. Etap I wstępny 1.1. Informacje ogólne Nazwa obszaru Kod obszaru Opis granic obszaru SDF Położenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. Elektronicz podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 11:57:47 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1).go

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dziczy Las

Diagnoza obszaru. Dziczy Las Diagnoza obszaru Dziczy Las Dziczy las Dziczy Las - 1765,7 ha - Zachodniopomorskie, Gmina Banie Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: brak Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH 2009-2011

GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH 2009-2011 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 000 GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH 009-0 Przy

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH ) Powierzchnia obszaru: ha

OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH ) Powierzchnia obszaru: ha OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH 280043) Powierzchnia obszaru: 3430.62 ha Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Ostróda. Parki krajobrazowe: PK Wzgórz Dylewskich Rezerwaty przyrody: Jezioro Francuskie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Obszary Natura 2000 w powiecie kutnowskim

Ochrona przyrody. Obszary Natura 2000 w powiecie kutnowskim Ochrona przyrody Obszary Natura 2000 w powiecie kutnowskim Obszary Natura 2000 w powiecie kutnowskim O sieci Natura 2000 Obszary Natura 2000 wyznaczane są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

MONITORING GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH

MONITORING GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH MONITORING GATUNKÓW ZWIERZĄT W LATACH 2006-2008 Zakres wykonanych badań terenowych W sumie pracami objęto 20 gatunków zwierząt. Wyniki prac monitoringowych na stanowiskach poszczególnych gatunków zostały

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Zembaczyńska

mgr Katarzyna Zembaczyńska WSTĘPNE INFORMACJE NA TEMAT FAUNY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I PARKU KRAJOBRAZOWEGO PASMA BRZANKI NA PODSTAWIE ANALIZY DOSTĘPNYCH DANYCH ORAZ INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Definicje.

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Definicje. DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory Definicje. Artykuł 1 Dla potrzeb niniejszej dyrektywy: (a) ochrona oznacza zestaw działań

Bardziej szczegółowo

Chronione gatunki bezkręgowców żyjących w drewnie na obszarach Natura 2000 w Polsce a gospodarka leśna

Chronione gatunki bezkręgowców żyjących w drewnie na obszarach Natura 2000 w Polsce a gospodarka leśna ANDRZEJ ŁABĘDZKI ROBERT KUŹMIŃSKI ANDRZEJ MAZUR ARTUR CHRZANOWSKI Katedra Entomologii Leśnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Chronione gatunki bezkręgowców żyjących w drewnie na obszarach Natura 2000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 6630 ZARZĄDZENIE NR 26 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Specjalny obszar ochrony Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018

Specjalny obszar ochrony Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 Specjalny obszar ochrony Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 Wykonano w ramach projektu projektu nr POIS.05.03.00-00-280/10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 2163

Poznań, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 2163 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 2163 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLC BIESZCZADY INWENTARYZACJA SIEDLISK Z ZAŁĄCZNIKA I DS

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLC BIESZCZADY INWENTARYZACJA SIEDLISK Z ZAŁĄCZNIKA I DS INWENTARYZACJA I OCENA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH Z ZAŁĄCZNIKA I DS ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN Z ZAŁĄCZNIKA II DS (oprac. Marcin Kołodziej) Cel prac inwentaryzacyjnych dotyczących siedlisk przyrodniczych: - zebranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)

Bardziej szczegółowo

Natura Joanna Zalewska-Gałosz, Instytut Botaniki UJ. Fot. M. Scelina

Natura Joanna Zalewska-Gałosz, Instytut Botaniki UJ. Fot. M. Scelina Natura 2000 Joanna Zalewska-Gałosz, Instytut Botaniki UJ Fot. M. Scelina 1 Co to jest sieć Natura 2000? Główne narzędzie ochrony różnorodności biologicznej na terytorium Wspólnoty Europejskiej i obowiązek

Bardziej szczegółowo

Płazy i gady doliny Wisły

Płazy i gady doliny Wisły Cykl wykładów i wycieczek Świat zwierząt doliny Wisły Płazy i gady doliny Wisły Jerzy Romanowski Płaz Ziemno-wodny kręgowiec oddychający skrzelami, płucami i skórą, o nagiej skórze z gruczołami śluzowymi

Bardziej szczegółowo

Operat ochrony szaty roślinnej i grzybów. Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego Etap I Diagnoza stanu

Operat ochrony szaty roślinnej i grzybów. Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego Etap I Diagnoza stanu Operat ochrony szaty roślinnej i grzybów Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego Etap I Diagnoza stanu Zespół autorski Dr Bartosz Piwowarski zbiorowiska nieleśne, analiza florystyczna, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Gatunki Fauny przedmiot ochrony ostoi PLH 260002 Łysogóry. Bodzentyn 2013-10-29

Gatunki Fauny przedmiot ochrony ostoi PLH 260002 Łysogóry. Bodzentyn 2013-10-29 Gatunki Fauny przedmiot ochrony ostoi PLH 260002 Łysogóry Bodzentyn 2013-10-29 BEZKRĘGOWCE WYMIENIONE W SDF 1. skójka gruboskorupowa Unio crassus 2. trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 3. czerwończyk

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-118-08 Do druku nr 767 Warszawa, 22 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Warsztaty I ws. Planu Ochrony ŚPN 2013-2033, 8.11.2012r. Fot. B. Piwowarski Hierarchizacja celów ochrony ŚPN Cele zasadnicze Ochrona szaty roślinnej. Chronimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Rozdział 6 WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY Rozdział 6 WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY 1. Określa się następujące wskaźniki właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Jeż wschodni. (Erinaceus roumanicus) 1 1 x 1. Jeż zachodni. (Erinaceus europaeus) 2 1 x 2. Kret europejski. (Talpa europaea) 3 1 x 3

Jeż wschodni. (Erinaceus roumanicus) 1 1 x 1. Jeż zachodni. (Erinaceus europaeus) 2 1 x 2. Kret europejski. (Talpa europaea) 3 1 x 3 Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 1 1 x 1 Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 2 1 x 2 Kret europejski (Talpa europaea) 3 1 x 3 Zębiełek białawy (Crocidura leucodon) 4 1 x 4 Zębiełek karliczek (Crocidura

Bardziej szczegółowo

Alicja Kruszelnicka. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Alicja Kruszelnicka. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Alicja Kruszelnicka Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jezioro

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich

Bardziej szczegółowo

MONITORING GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WSTĘPNE PRACE BADAWCZE W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ

MONITORING GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WSTĘPNE PRACE BADAWCZE W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ MONITORING GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH 2006-2008 WSTĘPNE PRACE BADAWCZE W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ Dorota Radziwiłł Abstrakt W sierpniu ub. roku na zlecenie Głównego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z , str.

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z , str. 1992L0043 PL 01.05.2004 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z KONFERENCJA OTWIERAJĄCA SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego (29,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z , s.

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z , s. 1992L0043 PL 01.07.2013 006.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Pojezierze Myśliborskie

Diagnoza obszaru. Pojezierze Myśliborskie Diagnoza obszaru Pojezierze Myśliborskie Pojezierze Myśliborskie - Pojezierze Myśliborskie, zachodniopomorskie, Gmina Myślibórz 4 406,84 ha Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI z projekt_10_12_2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. LUBUSKIM ANDRZEJ JERMACZEK, MAREK MACIANTOWICZ Stan na 20.01.2017 Według stanu na koniec roku 2016 w województwie lubuskim były 64 rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny PK Pasma Brzanki

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny PK Pasma Brzanki Ochrona fauny: podsumowanie inwentaryzacji i waloryzacji fauny Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, analiza zagrożeń, wskazanie koncepcji ochrony i propozycji

Bardziej szczegółowo

1145 Piskorz Misgurnus fossilis, 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna, 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 1060 Czerwończyk

1145 Piskorz Misgurnus fossilis, 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna, 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 1060 Czerwończyk Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF

WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych: HCVF Obszary chronione HCVF a) Lasy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 388

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 388 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 388 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG. z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG. z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz.U.UE.L.1992.206.7 Dz.U.UE-sp.15-2-102 1992-06-10 sprost. Dz.U.UE.L.2007.218.15 ogólne 1995-01-01 zm. Dz.U.2004.90.864/29 art. 29 1997-11-28 zm. Dz.U.UE.L.1997.305.42 art. 1 2003-11-20 zm. Dz.U.UE.L.2003.284.1

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY Inspekcja Ochrony Środowiska BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY 7 2010/1 Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2010 Inspekcja Ochrony Środowiska BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY 7 2010/1 Biblioteka Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Płazy i gady. Drawieński Park Narodowy Płazy i gady

Płazy i gady. Drawieński Park Narodowy Płazy i gady Duża liczba śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych, ochrona miejsc przebywania i rozrodu sprawia, że na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego można spotkać większość płazów i gadów występujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Kwisy

Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Kwisy Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Kwisy w aspekcie planu zadań ochronnych Przejsław, 7 października 2014 r. Tekst i zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Gogolice- Kosa

Diagnoza obszaru. Gogolice- Kosa Diagnoza obszaru Gogolice- Kosa GOGOLICE- KOSA - 1424,9 ha Zachodniopomorskie, Gmina Dębno, miejscowość Gogolice Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: NIE

Bardziej szczegółowo

Jerzy SOLON Wstępne wyniki inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy Elementy oceny stanu ochrony i propozycji kierunków niezbędnych działań

Jerzy SOLON Wstępne wyniki inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy Elementy oceny stanu ochrony i propozycji kierunków niezbędnych działań Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 stycznia 1996 r. Grecja

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 stycznia 1996 r. Grecja Dziennik Ustaw Nr 58-1343 - Poz. 264 264 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str.

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 1992L0043 PL 01.01.2007 005.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 8.2 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH E20 I CE20 NA OBSZARY NATURA dr Michał Falkowski mgr Maciej Omelaniuk

ZAŁĄCZNIK 8.2 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH E20 I CE20 NA OBSZARY NATURA dr Michał Falkowski mgr Maciej Omelaniuk ZAŁĄCZNIK 8.2 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH E20 I CE20 NA OBSZARY NATURA 2000 dr Michał Falkowski mgr Maciej Omelaniuk Warszawa, marzec 2011 I. WPROWADZENIE.. 7 II. SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwego stanu ochrony. Andrzej Langowski

Ocena właściwego stanu ochrony. Andrzej Langowski Ocena właściwego stanu ochrony Andrzej Langowski Właściwy Stan Ochrony Pierwszy krok przed chwilą zrobiliśmy: musi być wiadomo co chronimy na obszarze Natura 2000 A teraz drugi krok: jak oceniać jakość

Bardziej szczegółowo

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych - Państwowy Monitoring Środowiska cele, zakres, organizacja, metodyki

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych - Państwowy Monitoring Środowiska cele, zakres, organizacja, metodyki Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych - Państwowy Monitoring Środowiska cele, zakres, organizacja, metodyki Dorota Radziwiłł Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2015/S 236-428702. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2015/S 236-428702. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428702-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2015/S 236-428702

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000

Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000 Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000 Opracował: Michał Szczepanik Lokalizacja: Powierzchnia: 2210.88 ha Województwo śląskie Powiat częstochowski Gmina Olsztyn Formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Obszary N2000 w Gorcach Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Natura 2000 w Małopolsce Płożenie obszarów Natura 2000 w Gorcach (PLB 120001, PLH 20018) na tle obszarów leśnych. OSO Gorce PLB 120001

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne. Zapobiegnięcie skutkowi polegającemu na usunięciu. poprzez jej pozostawienie w starorzeczach. w postaci zamiany starorzeczy

Działania ochronne. Zapobiegnięcie skutkowi polegającemu na usunięciu. poprzez jej pozostawienie w starorzeczach. w postaci zamiany starorzeczy Załącznik nr 5 do rządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2014 r. na Niecka Skaliska PLH280049 ze wskaniem podmiotów ch ich i obsrów ich wdrażania. Przedmiot Nr i nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH TOM 2 (wersja )

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH TOM 2 (wersja ) Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 TOM 2 (wersja 29.01.2016) Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-277/10 Przygotowanie planów zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 112 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09

Projekt nr: POIS /09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA SUWALSKA (PLH200003) ETAP II

OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA SUWALSKA (PLH200003) ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA SUWALSKA (PLH200003) ETAP II Koordynator: dr Małgorzata Falencka-Jabłooska Zakład Ekologii Lasu IBL SOO OSTOJA SUWALSKA Pow. 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska VII spotkanie z interesariuszami projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. Dz.U.2010.77.510 2012.10.05 zm. Dz.U.2012.1041 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,

Bardziej szczegółowo