Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 2/2013 NA PROWADZENIE SZKOLEŃ I. Zamawiający (nazwa i adres): MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, Żary II. Przedmiot zamówienia: Ogólne szkolenia (warsztaty w grupach do 12 osób) dla pracowników firmy MAGOREX R. Górka s.j. z umiejętności komunikacyjnych, managerskich, zawodowych, językowych, komputerowych. Słownik CPV: Usługi szkoleniowe, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia zawodowego, Kursy komputerowe, Oferowanie kursów językowych III. Informacje o projekcie: Cele: Wzrost kompetencji pracowników firmy Magorex w zakresie umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zawodowych, językowych i komputerowych poprzez udział w szkoleniach. Okres realizacji: Miejsce realizacji: woj. lubuskie Grupa docelowa: 38 osób (15K/23M), w tym: kadra kierownicza (9 os, 2K/7M), administracja (8 os. 5K/3M), dział handlowy (7 os. 4K/3M) oraz prac. produkcji (14 os. 4K/10M) pracownicy zatrudnieni na min. 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis szkoleń i kursów: Umiejętności komunikacyjne: 1. Skuteczna komunikacja w firmie: 12 dni szkoleniowych (38 osób, 4 gr. szkol.*3 dni); termin: Argumentacja i negocjowanie "na żywo" i w rozmowie telefonicznej: 6 dni szkoleniowych (15 osób, 2 gr. szkol.*3 dni); termin: Sztuka odmawiania raz: savoir-vivre w stosunkach pracowniczych: 8 dni szkoleniowych (38 osób, 4 gr. szkol.*2 dni); termin: Obsługa klienta z zastosowaniem psychologii sprzedaży: 4 dni szkoleniowe (9 osób, 1 gr. szkol.*4 dni); termin: Rozwiązywanie reklamacji, problemów, skarg: 2 dni szkoleniowe (18 osób, 2 gr. szkol.*1 dni); termin:

2 Umiejętności managerskie: 6. Sposoby kierowania zespołem i motywowania pracowników: 3 dni szkoleniowe (9 osób, 1 gr. szkol.*3 dni); termin: Jak zbudować zespół i zwiększać jego efektywnosć : 4 dni szkoleniowe (11 osób, 1 gr. szkol.*4 dni); termin: Zarządzanie zmianami w czasie stagnacji i kryzysu: 2 dni szkoleniowe (11 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Podstawy HR i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: 3 dni szkoleniowe (9 osób, 1 gr. szkol.*3 dni); termin: Efektywne zarządzanie czasem : 4 dni szkoleniowe (22 osoby, 2 gr. szkol.*2 dni); termin: Umiejętności zawodowe: 11. Skuteczny kierownik: 2 dni szkoleniowe (9 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Zarządzanie podwładnymi i skuteczna komunikacja - dobry majster: 4 dni szkoleniowe (6 osób, 1 gr. szkol.*4 dni); termin: Pracownik działu zakupów: 2 dni szkoleniowe (6 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Techniki zdobywania i utrzymywania klientów - szkolenie handlowe: 4 dni szkoleniowe (11 osób, 1 gr. szkol.*4 dni); termin: Podstawy prawa, wybrane zagadnienia prawa pracy: 6 dni szkoleniowych (17 osób, 2 gr. szkol.*3 dni); termin: Zastosowanie marketingu w firmie: 4 dni szkoleniowe (20 osób, 2 gr. szkol.*2 dni); termin: Logistyka, optymalizacja procesów logistycznych i produkcyjnych: 5 dni szkoleniowych (10 osób, 1 gr. szkol.*5 dni); termin: Ekonomia, finanse, księgowość i podatki: 2 dni szkoleniowe (11 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Umiejętności językowe: 19. Język angielski - konwersacja z Native Speaker'em: 40 dni szkoleniowych (15 osób, 2 gr. szkol.*20 dni); termin:

3 Umiejętności komputerowe: 20. CorelDRAW (X3): 3 dni szkoleniowe (6 osób, 1 gr. szkol.*3 dni); termin: SolidWorks: 2 dni szkoleniowe (6 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Excel (2007) - dla menedżerów i ekonomistów: 2 dni szkoleniowe (12 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Excel (2007): 4 dni szkoleniowe (18 osób, 2 gr. szkol.*2 dni); termin: Administracja i konfiguracja sieci LAN: 2 dni szkoleniowe (5 osób, 1 gr. szkol.*2 dni); termin: Szkolenia odbędą się w siedzibie Wnioskodawcy. Konkretne daty i godziny organizacji każdego szkolenia ustalać będzie firma Mites (zarządzająca projektem), w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą. Sposób organizacji szkoleń komunikacyjnych, managerskich i zawodowych; zajęcia odbędą się podczas i po godzinach pracy; dzień szkoleniowy 8h (w trakcie szkolenia 2 przerwy kawowe i obiad [łącznie przerwy zajmą 2 godziny]); godzina szkoleniowa - 60 minut.; Sposób organizacji kursu językowego: zajęcia odbędą się podczas i po godzinach pracy; dzień szkoleniowy 2h; godzina szkoleniowa - 60 minut. Sposób organizacji szkoleń komputerowych: zajęcia odbędą się podczas i po godzinach pracy; dzień szkoleniowy - 6h (w trakcie szkolenia 2 przerwy kawowe i obiad [łącznie przerwy zajmą 2 godziny]); godzina szkoleniowa - 60 minut. V. Szczegółowy opis niezbędnych działań związanych z realizacją szkoleń i kursów, które zobowiązany będzie wykonać/zapewnić Wykonawca: przygotowanie szkoleń i kursów, zapewniających realny i mierzalny wzrost kwalifikacji i kompetencji uczestników; opracowanie indywidualnych planów zajęć dla uczestników; przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed i po każdym szkoleniu; opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń; dostosowanie poziomu szkoleń i kursów do umiejętności uczestników; przygotowanie i wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie konkretnych kompetencji i umiejętności; opracowanie i przekazanie uczestnikom materiałów edukacyjnych; przekazywanie Zamawiającemu list obecności z każdego dnia szkoleniowego; zapewnienie dojazdu, żywienia i noclegu trenerów prowadzących zajęcia (w zależności od potrzeb).

4 Nie dopuszczamy składania ofert cząstkowych. VI. Termin wykonania zamówienia: VII Miejsce i termin składania ofert: MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, Żary, r., do godz (decyduje data wpływu). VIII. Warunki udziału w postępowaniu: o Wykonawca prowadzi działalność szkoleniową min. 2 lata Potwierdzenie za pomocą wyciągu z KRS - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. o Wykonawca nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych; o Wykonawca nie ma innych zaległości finansowych; Odnośnie powyższych warunków, oferenci przedstawią stosowne oświadczenia. o Wykonawca osoba fizyczna przedstawi zaświadczenie o niekaralności; o Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników na każde szkolenie; o Wykonawca przedstawi wyciąg (5 stron) ze skryptów 4 wybranych szkoleń; o Ofertę należy sporządzić w języku polskim; Ceny netto za dzień szkoleniowy: o umiejętności komunikacyjne: nie więcej niż 2025,00 zł; o umiejętności menedżerskie : nie więcej niż 2070,00 zł; o umiejętności zawodowe : nie więcej niż 2160,00 zł; o kurs językowy: nie więcej niż 225,00 zł; o umiejętności komputerowe: w przypadku szkoleń z Corel Draw, Solid Works oraz administracji i konfiguracji sieci LAN ,00 zł; w przypadku szkoleń z Excela 1417,50 zł. Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. IX. Kryteria wyboru ofert: Każdej ofercie przypiszemy punkty, obliczane wg poniższych zasad: 1. Cena waga: 10 obliczenie liczby punktów: cena netto najniższa/cena z oferty)*10 = liczba punktów; Max. liczba pkt: 10

5 2. Treść szkoleń waga: 35 liczba elementów zawartych w opisie oraz ich jakość (konkretne tematy, przykłady do wykorzystania podczas szkoleń, autorskie opracowania szkoleń); najwyższa ocena dla szkoleń o najbogatszej zawartości, najlepiej dopasowanej do tematyki szkoleń; Max. liczba pkt: Metodyka waga: 25 różnorodność planowanych do wykorzystania technik, narzędzi i metod, jakość, przydatność do poszczególnych zajęć (konkretne techniki, narzędzia i metody); najwyższa ocena dla najpełniejszej i najlepiej dopasowanej do tematyki szkoleń metodyki; Max. liczba pkt: Testy waga: 10 jakość testów (zawartość, odniesienie do tematyki szkoleń, adekwatność form i sposobu oceny); ocena na podstawie przykładowych testów do min. 2 szkoleń; najwyższą ocenę uzyska test, który będzie najlepiej dopasowany i będzie wszechstronnie badał poziom umiejętności Max. liczba pkt: Materiały szkol. waga: 15 jakość materiałów (zawartość, odniesienie do tematyki szkoleń, atrakcyjność form); oceny dokonamy na podstawie 5- stronicowych wyciągów ze skryptów do szkoleń: Umiejętności interpersonalne Skuteczna komunikacja w firmie Umiejętności menedżerskie Sposoby kierowania zespołem i motywowania pracowników Umiejętności zawodowe - Zarządzanie podwładnymi i skuteczna komunikacja - dobry majster Umiejętności komputerowe - Excel dla menedżerów i ekonomistów. Max. liczba pkt: 15

6 6. Komunikacja waga: 5 kanały komunikacji, sposób zapewnienia przejrzystości komunikacji (terminy, zakres osobowy); najwyższa ocena dla systemu komunikacji o cechach i elementach gwarantujących bezproblemową i sprawną wymianę informacji oraz zapewniających najwyższą przejrzystość; Max. liczba pkt: 5 X. Sposób przyznawania punktacji: Punkty przyznawane będą za każde kryterium zgodnie ze sposobem opisanym powyżej. Uzyskać można nie więcej niż 100 punktów, przy czym wybrana zostanie oferta o najwyższej liczbie punktów (jednak nie mniej niż 60). Oferenci przedstawią oświadczenia, zaświadczenia, opisy, kopie i skany, stosownie do zapisów w punkcie VIII i IX. XI. Wybór wykonawcy: XII. XIII. XIV. XV. XVI. Do 5 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę i powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 60 dni. Okres związania ofertą: Niezbędne dokumenty: Oferent dołączy do oferty oświadczenia o braku powiązań, zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 6 miesięcy (licząc od dnia składania ofert). Nie dołączenie do oferty ww. dokumentów spowoduje jej odrzucenie. Kontakt: Mites sp. z o.o., tel Załączniki: Oświadczenie o braku powiązań. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

7 ZAŁĄCZNIK Oświadczenie o braku powiązań. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/POKL/2012 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 (Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) w ramach projektu Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień udzielanych w ramach projektu Razem łatwiej sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 29.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 05/POKL

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo