ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/2014 NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/2014 NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/2014 NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W PROJEKCIE: Ekologia a tworzywa sztuczne. Program szkoleń i doradztwa dla Techniplastu i MK Marcin Kukuczka, firm z branży automotive numerze WND-POKL /13 Zamawiającym jest: "TECHNIPLAST" KUKUCZKA SPÓŁKA JAWNA, KONIAKÓW 849, KONIAKÓW Słownik CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego Usługi szkolenia zawodowego Cel projektu: Wzrost konkurencyjności 2 firm należących do MMŚP: TECHNIPLAST KUKUCZKA SP. J. i MK Marcin Kukuczka poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych dzięki udziałowi ich 32 (10K, 22M) pracowników w programie szkoleń i doradztwa z tematyki ekologicznej od do Grupa docelowa: 1 średnie przedsiębiorstwo i 1 mikroprzedsiębiorstwo oraz 32 prac. (10K, 22M) tych przedsiębiorstw, zatrudnionych na min 1/2 etatu na terenie Polski. 1

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LP Nazwa szkolenia Długość szkolenia(d ni) Liczba osób w grupie Liczba grup Łącznie dni szkoleniowy ch Termin szkolenia "MOŻLIWE DO WPROWADZENIA W FIRMIE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE (I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA)" r. 1 Gospodarka odpadami podstawy 2 Kategoryzacja odpadów 3 Sposoby likwidacji odpadów 4 Gospodarka odpadami - podstawy prawne 5 BAT - Best Available Technology - postępowanie z odpadami stałymi r r r r. 6 Recykling r r. 7 Możliwości ograniczania r. produkcji odpadów 8 Problematyka oczyszczania i uzdatniania wody 9 Ochrona powietrza - ograniczanie emisji 10 Emisja i imisja zanieczyszczeń powietrza - podstawy 11 Emisja i imisja zanieczyszczeń powietrza - normy prawne 12 Odnawialne źródła energii - wprowadzenie r r r r r r. 2

3 13 Porównanie źródeł r. energii - efektywność, cena, ekologia 14 Warunki uzyskania r. dotacji na odnawialne źródła energii "BUDOWANIE EKOLOGICZNEJ MARKI PRODUKTU I WIZERUNKU FIRMY " 15 Ekologiczna marka r. produktu i wizerunek firmy I, II, III 16 Fair trade - korzyści i r. zagrożenia 17 Budowanie r. ekologicznej marki na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego - koszty i zyski 18 Ekologiczny r. wizerunek firmy - szansa czy zagrożenie 19 Ekologia jest modna r. - korzyści płynące z budowy ekologicznej marki i wizerunku firmy "EKOINNOWACJE" 20 Ekoinnowacje r. procesów produkcyjnych 21 Zastosowanie r. ekoinnowacji w administracji 22 Zastosowanie r. ekoinnowacji w produkcji 23 Zastosowanie r. ekoinnowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24 Ekoinnowacje IT- w procesach administracyjnych r. 3

4 25 Ekoinnowacje IT - w procesach produkcyjnych r. "ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE" 27 Ochrona środowiska naturalnego r. 28 ISO 14001: 1 - wprowadzenie 29 ISO 14001: 2 - proces certyfikacji ISO ISO 14001: 3 - zagadnienia prkatyczne i studia przypadku ISO Bezpieczna firma według ISO zagadnienia ekologiczne 32 Zrównoważony rozwój 33 Metody pomiaru energochłonności 34 Podstawowe metody obniżenia energochłonności 35 Aplikacja i kontrola stosowania procesów gospodarki odpadami 36 Aplikacja i kontrola stosowania procesów oszczędzania energii r r r r r r r r r. 4

5 37 Analiza i ocena stosowanych procesów postępowania z odpadami chemicznymi 38 Zielony marketing I, II, III 39 Zielony marketing - moda czy konieczność? 40 Podstawy marketingu ekologicznego 41 Przegląd ekologicznych gadżetów reklamowych z uwzględnieniem branż działalności 42 Ekomarketing - Narzędzia, koszty, korzyści 43 Ekomarketing w przemyśle 44 Ekologiczne zakupy towarów i usług - wprowadzenie 45 Zielone zamówienia publiczne - regulacje prawne 46 Zielone zamówienie w sektorze prywatnym 47 Zielone zamówienia metodą budowania wizerunku firmy r. "MARKETING EKOLOGICZNY" r r r r r r. "ZIELONE ZAMÓWIENIA/ZAKUPY" r r r r. 5

6 Szkolenia odbędą się w siedzibie Wnioskodawcy. Dzienne daty i godziny organizacji każdego szkolenia ustalać będzie Zamawiający z Wykonawcą. Tryb organizacji szkoleń: realizacja zajęć w godzinach czasu pracy w dni powszednie; dzień szkoleniowy = 8h; godzina szkolenia = 45minut + 15 minut przerwy; Szczegółowy opis niezbędnych działań związanych z realizacją szkoleń i kursów, opisanych powyżej, które zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca: przygotowanie programu szkoleń i kursów, zapewniającego osiągnięcie planowanego wzrostu kwalifikacji i kompetencji uczestników; przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed i po każdym szkoleniu; opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny; dostosowanie poziomu szkoleń i kursów do poziomu wiedzy uczestników (na podstawie testów wiedzy); przygotowanie certyfikatów potwierdzających nabycie konkretnych kompetencji i umiejętności; opracowanie i przekazanie uczestnikom indywidualnych planów zajęć a Zamawiającemu merytoryczną treść materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej. Przedstawienie dokładnej liczby stron materiałów. Maksymalna objętość materiałów szkoleniowych na os/szkolenie = 40 stron A4. (druk materiałów nie jest objęty niniejszym zapytaniem). przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu list obecności z każdego dnia szkoleniowego; zapewnienie dojazdu, wyżywienia oraz noclegu dla trenerów prowadzących zajęcia. 6

7 zapewnienie odpowiednio doświadczonej kadry szkoleniowej; zapewnienie, że w przygotowywanych materiałach szkoleniowych uwzględniane będą wyniki analizy potrzeb szkoleniowych. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych: NIE Termin wykonania zamówienia: Miejsce i termin składania ofert: "TECHNIPLAST" KUKUCZKA SPÓŁKA JAWNA ul. Sportowa 13a, Ustroń; do 7 lutego 2014 r., do godz (decyduje data wpływu). Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną. Oferty nadesłane na nie będą rozpatrywane. Warunki udziału w postępowaniu: oferent prowadzi działalność szkoleniową min. 2 lata (potwierdzenie za pomocą wyciągu z KRS - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie); oferent nie ma innych zaległości finansowych (oświadczenie); w przypadku osób prywatnych, oferent przedstawi zaświadczenie o niekaralności; W konkursie ofert nie mogą również brać udziału przedsiębiorcy, którzy byli karani. oferent zapewni opracowanie i przekazanie uczestnikom indywidualnych planów zajęć a Zamawiającemu merytoryczną treść materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej. Przedstawi dokładną liczbę stron materiałów. Maksymalna objętość materiałów szkoleniowych na os/szkolenie = 40 stron A4. (druk materiałów nie jest objęty niniejszym zapytaniem). 7

8 oferent przedstawi wyciąg (5 stron) ze skryptów 3 wybranych szkoleń; oferta zostanie sporządzona w języku polskim; maksymalna cena za godzinę szkoleniową z tematyki: "MOŻLIWE DO WPROWADZENIA W FIRMIE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE (I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA)" nie przekroczy 300 zł. "BUDOWANIE EKOLOGICZNEJ MARKI PRODUKTU I WIZERUNKU FIRMY " nie przekroczy 293,75 zł. "EKOINNOWACJE" nie przekroczy 306,25 zł. "ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE" nie przekroczy 312,50 zł. "MARKETING EKOLOGICZNY" nie przekroczy 293,75 zł. "ZIELONE ZAMÓWIENIA/ZAKUPY" nie przekroczy 287,50 zł. Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. Kryteria oceny oferty: Lp. Zasady oceny Kryterium opis Sposób przedstawienia Punktacja 1. Cena Cena za dzień szkolenia. Liczba pkt. obliczana będzie na podstawie Oświadczenie oferenta, określające cenę, jaką zastosuje oferent. wzoru: (cena netto najniższa/cena z oferty)x10 = liczba pkt. 2. Opis szkoleń i kursów 3. Metodolog ia Opis merytorycznej zawartości szkoleń i kursów treść zajęć Zwięzły opis (w punktach), wskazanie konkretnych tematów. Opis planowanych do wykorzystania technik, narzędzi i metod prowadzenia zajęć. Maksymalna liczba punktów 30. Ocena dokonywana będzie na podstawie liczby elementów zawartych w opisie oraz ich jakości. Maksymalna liczba punktów 20. Ocena dokonywana będzie na podstawie liczby i różnorodności planowanych do 8

9 4. Ankiety oceniając e uczestnikó w 5. Testy wiedzy 6. Komunikac ja z zamawiają cym Krótki opis, w tym wskazanie konkretnych technik, narzędzi i metod z ich opisem. Opis zawartości ankiet oceniających uczestników Przykładowa ankieta, opis zawartości wszystkich ankiet. Opis zawartości testów (przeprowadzanych przed i po szkoleniach). Opis metodyki przeprowadzania testów. Przykładowe testy, opis metodyki (warunki przeprowadzania testów, zasady konstrukcji itd.). Opis sposobów, narzędzi, komunikacji, jaką zapewni wykonawca z zamawiającym i uczestnikami. Przejrzystość komunikacji. Zwięzły opis (w punktach), zawierający planowane do wykorzystania narzędzia komunikacji, zasady prowadzenia komunikacji, sposoby zapewnienia przejrzystości. wykorzystania technik, narzędzi i metod, a także ich jakości, dopasowania i przydatności do tematyki poszczególnych zajęć. Maksymalna liczba punktów 10. Ocena będzie dokonana na podstawie zawartości najwyższą ocenę uzyska ankieta najlepiej dopasowana do tematyki szkoleń oraz wybranych technik i metod szkoleń. Maksymalna liczba punktów 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie zawartości testów: -najwyższą ocenę cząstkową (5 pkt.) uzyska test najlepiej dopasowany do tematyki; -najwyższą ocenę cząstkową (5 pkt.) uzyska test, którego metodyka przeprowadzania zawierać będzie różnorodne elementy, zapewniające najbardziej wszechstronne sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności uczestników. Maksymalna liczba punktów 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie: -liczby narzędzi i kanałów komunikacji, jakie planuje wykorzystywać wykonawca, sposobów komunikacji z uczestnikami; -liczby oraz jakości cech i czynników, zapewniających przejrzystość komunikacji (dotarcie do wszystkich odbiorców, terminowość itp.). 9

10 7. Materiały dydaktycz ne Opis zawartości i metodyki przygotowania materiałów edukacyjnych skryptów. 5-stronicowe wyciągi ze skryptów do szkoleń, wymienionych w kolumnie Sposób punktacji/waga punktowa. Maksymalna liczba punktów 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie zawartości (ilościowej liczba elementów, i jakościowej) wyciągów (5 stron) skryptów do następujących szkoleń: Recykling Ochrona środowiska naturalnego Odnawialne źródła energii Sposób przyznawania punktacji: Punkty przyznawane będą za każde kryterium zgodnie ze sposobem opisanym w powyższej tabeli Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Spełnienie kryteriów wymienionych w warunkach udziału w postępowaniu: oraz w kryteriach oceny ofert zostanie sprawdzone na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, opisów, kserokopii, wyciągów z materiałów, itd. przedłożonych przez oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Wybór wykonawcy: W terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę. Następnie powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów przystępujących do zamówienia. Okres związania ofertą: 60 dni od ostatniego dnia składania ofert. 10

11 Niezbędne dokumenty: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach a) Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, zgodnie z pkt. 8 podsekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. b) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. a i b skutkować będzie jej odrzuceniem. Kontakt i informacje: Aneta Karch tel. (33) Załączniki: Oświadczenie o braku powiązań. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 11

12 ZAŁĄCZNIK Oświadczenie o braku powiązań. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis oferenta 12

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 2/2013 NA PROWADZENIE SZKOLEŃ I. Zamawiający (nazwa i adres): MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, 68-200 Żary II. Przedmiot zamówienia: Ogólne szkolenia (warsztaty

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/POKL/2012 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 (Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) w ramach projektu Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo