Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Będzin, dn. 19 marca 2014 r. Projekt nr POKL /13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M.Pasek Spółka Jawna Zaproszenie do konkursu ofert na realizację szkoleń w projekcie pn. Stawiamy na ekologię! Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Spółka Jawna zaprasza do wzięciu udziału w konkursie ofert na prowadzenie szkoleń w projekcie Stawiamy na ekologię!. I. Przedmiot zamówienia: Realizacja 19 szkoleń ogólnych Ekologiczna firma w formie kursów (w okresie IV XI.2014): 1. Gospodarka odpadami podstawy 2. Kategoryzacja odpadów 3. Sposoby likwidacji odpadów 4. Składowanie odpadów niebezpiecznych 5. Gospodarka odpadami podstawy prawne 6. Możliwości ograniczania produkcji odpadów 7. Ekologiczna marka produktu i wizerunek firmy I,II,III 8. Ekologiczny wizerunek firmy szansa czy zagrożenie 9. Ekologiczna marka a efektywność ekonomiczna 10. Ekologiczna marka a odpowiedzialny biznes 11. Ekologia jest modna korzyści płynące z budowy ekologicznej marki i wizerunku firmy 12. Zastosowanie ekoinnowacji w administracji str. 1

2 13. Zastosowanie ekoinnowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 14. EMS environmental management system 15. Ochrona środowiska naturalnego 16. ISO 14001: 1 wprowadzenie 17. ISO 14001: 2 proces certyfikacji ISO ISO 14001: 3 zagadnienia praktyczne i studia przypadku ISO Bezpieczna firma według ISO zagadnienia ekologiczne Szkolenia będą odbywały się na terenie Polski w dni robocze. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 2 grupy 10 osobowe. Każda z grup weźmie udział w 19 szkoleniach. Dzień szkoleniowy: 8 godzin szkoleniowych; 1 godzina szkoleniowa: 60 min (45 min szkolenie + 15 min przerwa kawowa). W trakcie jednego dnia szkoleniowego przewidziano też jedną półgodzinną przerwę obiadową. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Wykonawcą. W trakcie szkoleń Wykonawca przeprowadzi przygotowane przez siebie testy sprawdzające poziom wiedzy uczestników. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Dzienne listy obecności podpisane przez uczestników szkoleń będą dostarczane Zamawiającemu najpóźniej trzeciego dnia po zakończeniu szkolenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu treść materiałów edukacyjnych. Maksymalna objętość materiałów szkoleniowych na os/szkolenie wynosi 40 stron formatu A4 (druk materiałów nie jest objęty niniejszym zapytaniem). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić doświadczoną kadrę dydaktyczną przewidzianą do przeprowadzenia szkoleń objętych niniejszym zapytaniem. Wszelkie koszty pośrednie związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca, rozumie się przez to zapewnienie dojazdu, wyżywienia oraz miejsca noclegu dla kadry dydaktycznej. str. 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela: LP. NAZWA SZKOLENIA DŁUGOŚĆ SZKOLENIA (liczba dni szkoleniowych/grupa x liczba godzin) Ekologiczna firma" ILOŚĆ GRUP SZKOLENIOWYCH MAKSYMALNA CENA ZA DZIEŃ SZKOL. 1 Gospodarka odpadami podstawy 1dzień x 8 godzin zł 2 Kategoryzacja odpadów 1 dzień x 8 godzin zł 3 Sposoby likwidacji odpadów 1 dzień x 8 godzin zł 4 Składowanie odpadów niebezpiecznych 5 Gospodarka odpadami podstawy prawne 6 Możliwości ograniczania produkcji odpadów 7 Ekologiczna marka produktu i wizerunek firmy I,II,III 8 Ekologiczny wizerunek firmy szansa czy zagrożenie 9 Ekologiczna marka a efektywność ekonomiczna 10 Ekologiczna marka a odpowiedzialny biznes 11 Ekologia jest modna korzyści płynące z budowy ekologicznej marki i wizerunku firmy 12 Zastosowanie ekoinnowacji w administracji 1 dzień x 8 godzin zł 1 dzień x 8 godzin zł 2 dni x 8 godzin zł 3 dni x 8 godzin zł 2 dni x 8 godzin zł 2 dni x 8 godzin zł 1 dzień x 8 godzin zł 2 dni x 8 godzin zł 1 dzień x 8 godzin zł str. 3

4 13 Zastosowanie ekoinnowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2 dni x 8 godzin zł 14 EMS environmental 3 dni x 8 godzin zł management system 15 Ochrona środowiska 1 dzień x 8 godzin zł naturalnego 16 ISO 14001: 1 wprowadzenie 1 dzień x 8 godzin zł 17 ISO 14001: 2 proces certyfikacji ISO ISO 14001: 3 zagadnienia praktyczne i studia przypadku ISO Bezpieczna firma według ISO zagadnienia ekologiczne 4 dni x 8 godzin zł 3 dni x 8 godzin zł 1 dzień x 8 godzin zł Produkty szkoleń: liczba zrealizowanych szkoleń (2x 10 os. grupa po 19 szk.): 38 łączna liczba dni szkoleniowych: 66 liczba przeszkolonych osób: 20 liczba dni pracy trenerów: 66 (528h) liczba uczestnikogodzin: 5280 SZKOLENIA ZGODNIE ZE SŁOWNIKIEM CPV MAJĄ OZNACZENIA: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia personelu Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego str. 4

5 Zgodnie z przepisami prawa szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT, stąd cena BRUTTO = NETTO Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. Termin wykonania zamówienia: kwiecień 2014 r. listopad 2014 r. Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Przygotowanie do wdrożenia 2 konkretnych rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz podniesienie o min. 40% wiedzy wśród 20 pracowników (5 kobiet, 15 mężczyzn) w zakresie ekologii w przedsiębiorstwie poprzez cykl działań szkoleniowo doradczych i przyjęcie do realizacji Programu Wdrażania Działań Proekologicznych do końca XII Grupa docelowa: średnie przedsiębiorstwo (zgodnie z Załącznikiem 1 do rozporządzenia Komisji /WE/ nr 800/2008 z dn ), mające swoją siedzibę na terenie Polski oraz jego pracownicy (5 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, różnego szczebla, w tym 20% (1 kobieta, 3 mężczyzn) to osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Okres realizacji projektu: 1 marzec 2014 r. do 31 grudzień 2014 r. Obszar realizacji projektu: cała Polska II Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca prowadzi działalność szkoleniową min. 2 lata (Potwierdzenie za pomocą wyciągu z KRS kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Wykonawca nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych; Wykonawca nie ma innych zaległości finansowych; (Odnośnie powyższych warunków, oferenci przedstawią stosowne oświadczenia) Wykonawca osoba fizyczna przedstawi zaświadczenie o niekaralności; Wykonawca przygotuje merytorycznie materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników na każde szkolenie; Wykonawca przedstawi wyciąg (5 stron) ze skryptów 3 wybranych szkoleń (Gospodarka odpadami wprowadzenie, Ekologia jest modna, Składowanie odpadów niebezpiecznych); Ofertę należy sporządzić w języku polskim. OFERTY NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WARUNKÓW ZOSTANĄ ODRZUCONE. str. 5

6 III Kryteria oceny oferty: 1. Kryterium ceny (maks. 15 pkt.) Nazwa kryterium Opis Maks. liczba punktów 1/ Najniższa cena brutto. Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto). Oferta z najniższą ceną otrzymuje 15 punktów Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X/Y) *15, gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty 15pkt. W przypadku, gdy zaproponowana przez wybranego Oferenta cena brutto za całość zamówienia przewyższa kwotę przewidzianą na realizację zadania w budżecie projektu Zamawiający przeprowadzi z Oferentem negocjacje dotyczące wartości zamówienia w wyznaczonym miejscu i terminie. 2. Kryteria jakościowe (maks. 85 pkt.) 1/ Sposób realizacji szkolenia i metodyka 2/ Referencje wystawione przez klientów, dla których oferent świadczył podobne usługi Nazwa kryterium Opis Maks. liczba punktów Ocenie podlega: liczba dobranych technik, narzędzi i metod prowadzenia zajęć, opis merytorycznej zawartości szkoleń, szczegółowy opis (w punktach), wskazanie konkretnych tematów, opis przykładów, jakie zostaną wykorzystane podczas szkoleń, ew. kopie, skany autorskich opracowań szkoleń kursów. Ocenie podlega: liczba przedstawionych kopii Referencji na usługi zrealizowane w podobnym zakresie wystawionych w przeciągu 2 ostatnich lat : 2 lub więcej referencji: 10 pkt. 1 referencja: 5 pkt. 0 referencji: 0 pkt. 35pkt. 10 pkt. 3/ Zakres i wartość merytoryczna Ocenie podlega: 25 pkt. str. 6

7 programu szkolenia 4/ Jakość komunikacji z wykonawcy z zamawiającym i uczestnikami szkoleń przedstawiony przez oferenta przykładowy program szkolenia. Przy ocenie brana będzie pod uwagę liczba elementów zawartych w programie, wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów kursów. Ocenie podlegać będzie też liczba zadań praktycznych zawartych w programie oraz wskazanie przez wykonawcę interdyscyplinarności danego przedmiotu szkolenia, szczegółowy opis, w jaki sposób oferent zapewni interdyscyplinarność i innowacyjność programu szkolenia". Ocenie podlegać będzie liczba i jakość elementów interdyscyplinarnych i/lub innowacyjnych oraz stopień ich dopasowania do tematu zajęć. Ocena zostanie dokonana na podstawie wyciągów (5 stron) ze skryptów 3 wybranych szkoleń (Gospodarka odpadami wprowadzenie, Ekologia jest modna, Składowanie odpadów niebezpiecznych). Ocenie podlega: szczegółowy opis narzędzi i kanałów komunikacji z zamawiającym, szczegółowy opis narzędzi i kanałów komunikacji uczestnikami szkoleń częstotliwość komunikacji. 15 pkt. Sposób oceny oferty: Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Wybrana zostanie oferta, która spełnia: warunki udziału w postępowaniu, uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium ceny i kryteriach jakościowych łącznie. Spełnienie kryteriów sprawdzanie będzie na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, opisów, kserokopii, wyciągów z materiałów, itd. przedłożonych przez oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać drogą e mailową na adres: pocztą na adres siedziby Zamawiającego lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M.Pasek Spółka Jawna, ul. Małobądzka 101, Będzin do dnia 4 kwietnia 2014 roku do godziny 15:30 Wybór wykonawcy nastąpi do 3 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę i następnie powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. str. 7

8 KONTAKT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Spółka Jawna, ul. Małobądzka 101, Będzin TEL: e mail: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY LUB DO ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PRZEZ OFERENTÓW PYTANIA W TERMINIE 1 DNIA ROBOCZEGO OD ICH OTRZYMANIA. NA PYTANIA OTRZYMANE PO , GODZ ZAMAWIAJĄCY NIE ODPOWIE. DO OFERTY DOŁĄCZONO: Oświadczenie o braku powiązań. str. 8

9 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis oferenta str. 9

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 2/2013 NA PROWADZENIE SZKOLEŃ I. Zamawiający (nazwa i adres): MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, 68-200 Żary II. Przedmiot zamówienia: Ogólne szkolenia (warsztaty

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów, 16.04.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów, 16.04. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2015/21 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów Lubartów, 16.04.2015 INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo