e) wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej,

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e) wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej,"

Transkrypt

1 Zadania Zadania i kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do podstawowych zadań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko należy: Opiniowanie i uzgadnianie: 1) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko: a) opiniowanie w zakresie ochrony środowiska, następujących dokumentów, opracowywanych przez organy administracji i ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, projektów polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli ich realizacja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, b) uzgadnianie możliwości odstąpienia od prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, planów lub programów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, c) ustalanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii, d) wydawanie uzgodnień dla aglomeracji tworzonych w drodze aktu prawa miejscowego przez sejmik województwa, e) wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej, f) występowanie do Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na środowisko w sprawie wydania opinii w zakresie prowadzonych postępowań; 2) w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: a) wydawanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o obowiązku prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, c) wydawanie postanowień uzgadniających warunki realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, d) wydawanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania pozwolenia na budowę, e) uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w toku powtórnej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na etapie wydawania pozwolenia na budowę, w tym: uzyskanie opinii inspekcji sanitarnej, rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, wydanie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia zawierającego informacji o sposobie uwzględnienia uwag i wniosków złożonych w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, f) współdziałanie z Regionalną Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko, g) uzgadnianie analiz porealizacyjnych. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć: a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

2 d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, f) inwestycji w zakresie terminalu, g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a-g, i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 2) przenoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu; 3) występowanie do Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na środowisko w sprawie wydania opinii w zakresie prowadzonych postępowań; 4) przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań. Prowadzenie spraw dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych: 1) wydawanie, cofanie, ograniczanie lub wygaszanie pozwoleń i decyzji w zakresie: gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, pozwoleń zintegrowanych; 2) przenoszenie, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających z decyzji, na zainteresowanego nabyciem instalacji; 3) prowadzenie spraw dotyczących niezwłocznego zaniechania przez prowadzącego instalację naruszeń w odniesieniu do ustaleń zawartych w wydanych pozwoleniach i decyzjach; 4) przyjmowanie i analiza zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 5) przyjmowanie i analiza zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne; 6) ustalenie wymagań dotyczących eksploatacji instalacji w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 7) analiza wyników pomiarów wielkości emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska z instalacji; 8) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji substancji lub energii; 9) nakładanie na prowadzącego instalację dodatkowych wymagań wykraczających poza wskazania ustawowe, jeśli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska; 10) prowadzenie postępowania kompensacyjnego; 11) zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego; 12) wydawanie decyzji nakładających na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego; 13) wydawanie nakazu posiadaczowi odpadów w zakresie usunięcia odpadów z terenów zamkniętych składowanych bez zezwolenia; 14) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 należy: 1) ustanawianie w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, planów ochrony oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody; 2) ustanawianie w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000; 3) sporządzanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 do podpisu Ministra Środowiska; 4) nadzór i koordynowanie funkcjonowania obszarów Natura 2000 na obszarze swojego działania; 5) nadzorowanie wykonania kompensacji przyrodniczej związanej z realizacją działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000; 6) ustalanie i likwidowanie w drodze decyzji administracyjnej: strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową oraz prowadzenie spraw związanych ochroną strefową; 7) prowadzenie rejestru form ochrony przyrody oraz stref ochrony; 8) gromadzenie i zarządzanie danymi przestrzennymi;

3 9) przeprowadzanie kontroli ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych i ośrodków w zakresie ich działalności; 10) ustalanie warunków prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych; 11) dokonywanie oględzin i szacowań szkód, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; 12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze; 13) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 14) wydawanie zarządzeń w sprawie uznania za rezerwat przyrody oraz zarządzeń w sprawie zwiększenia, zmniejszenia, zlikwidowania lub zmiany celów ochrony rezerwatów przyrody; 15) wydawanie zezwoleń oraz zarządzeń w sprawach dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową; 16) przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska cyklicznych informacji w zakresie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry; 17) wydawanie zezwoleń w sprawach dot. gatunków obcych roślin, zwierząt i grzybów; 18) wydawanie zezwoleń w sprawach dot. gatunków zwierząt niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz kontrole w tym zakresie; 19) udział w procedurze związanej z określaniem potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w odniesieniu do form ochrony przyrody; 20) udział w procedurze dot. ustalania zakresów raportów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 21) udział w opiniowaniu i uzgadnianiu środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, w odniesieniu do obszarów Natura 2000; 22) prowadzenie procedury związanej ze stwierdzaniem potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji innych niż mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 23) udział w procedurze związanej ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do form ochrony przyrody podlegających ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 24) prowadzenie strategicznej oceny planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu; 25) ustalanie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do form ochrony przyrody podlegających ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 26) udział w procedurze związanej z udostępnieniem informacji o środowisku oraz szkodami w środowisku; 27) uzgadnianie projektów uchwał rad gmin w sprawie utworzenia lub zniesienia form ochrony przyrody, o których mowa w art. 44 ustawy o ochronie przyrody; 28) uzgadnianie wycinki drzew na wałach przeciwpowodziowych na podstawie ustawy Prawo wodne; 29) udział w procedurze uzgadniania projektów uchwał sejmiku wojewódzkiego w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmiany granic obszarów chronionego krajobrazu oraz parków krajobrazowych; 30) współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody; 31) przygotowanie wkładu merytorycznego dla wniosków o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na działania w zakresie ochrony przyrody; 32) wydawanie zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura Do podstawowych zadań Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem należy: 1) uzgadnianie w drodze decyzji warunków rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi, na zasadach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska; 2) prowadzenie postępowania zmierzającego do podejmowania działań mających na uwadze przeprowadzenie rekultywacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi, w przypadkach określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 3) uzgadnianie w drodze decyzji warunków przeprowadzenia działań naprawczych; 4) nadzorowanie, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, podmiotu korzystającego ze środowiska przy niezwłocznym podejmowaniu działań zapobiegawczych; 5) nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych;

4 6) prowadzenie postępowania zmierzającego do podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych, w przypadkach określonych ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 7) ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie władającego powierzchnią ziemi za szkody, jakie władający powierzchnią ziemi poniósł w wyniku działań zapobiegawczych lub naprawczych podejmowanych przez organ ochrony środowiska; 8) nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot korzystający ze środowiska prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 9) ustalanie w drodze decyzji obowiązku poniesienia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, wysokości tych kosztów oraz sposobu ich uiszczenia; 10) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, przekazywanie ich do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 11) przyjmowanie informacji o zakończeniu działań naprawczych od podmiotu korzystającego ze środowiska; 12) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zgłoszeń, wg ustalonego wzoru, o zakończeniu działań naprawczych; 13) realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na potrzeby komunikacji społecznej; 14) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; 15) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie; 16) prowadzenie spraw dotyczących wyłączania informacji z udostępniania oraz wydawanie decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępnienia; 17) odmowa, w drodze decyzji, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; 18) koordynacja zamieszczania informacji merytorycznych na stronie Regionalnej Dyrekcji we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 19) przygotowywanie materiałów informacyjnych, zestawień zbiorczych, wyników analiz o charakterze merytorycznym dla potrzeb wewnętrznych, zewnętrznych i komunikacji społecznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 20) współuczestniczenie w postępowaniu prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sprawie rejestracji organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 21) przygotowywanie pisemnej opinii na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie spełniania przez organizację, korzystającą ze środowiska na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wymagań prawnych dotyczących środowiska; 22) udzielenia organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji na temat wymagań prawnych dotyczących środowiska znajdujących się w ich kompetencjach oraz informacji na temat środków niezbędnych do wykazania w jaki sposób organizacje te spełniają odpowiednie wymagania prawne; 23) przygotowywanie projektów decyzji o odmowie udzielenia ww. informacji z przyczyn określonych w art. 8 ust.6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS; 24) opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie szkód w środowisku; 25) współudział w wydawaniu opinii dotyczącej określenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod kątem szkód w środowisku. Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Terenowych należy: 1) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 2) uzgadnianie projektów decyzji zezwalających na wycinkę drzew w pasach przydrożnych dróg publicznych; 3) współpraca z urbanistami i architektami sporządzającymi projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie aktualnie obowiązujących aktów prawa związanych z ochroną przyrody i ich interpretacji; 4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu dla obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 5) współpraca z zarządcami dróg publicznych, organami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody i sporządzającymi projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt, grzybów i porostów oraz inwentaryzacji dziupli i gniazd ptasich; dokonywanie oględzin i szacowań szkód, o których mowa w art. 126 ust. 1 o ochronie przyrody; 6) inwentaryzowanie zasobów przyrodniczych i monitorowanie stanu obszarów chronionych, w szczególności rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz stanowisk i ostoi chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 7) współdziałanie z Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową i zapobieganiu tym szkodom;

5 8) współdziałanie z Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w zakresie sprawowania nadzoru nad rezerwatami przyrody oraz stanowiskami gatunków chronionych; 9) wykonywanie lustracji terenowych i przygotowywanie opinii wewnętrznych na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji; 10) współpraca z właściwymi terytorialnie jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, administracją samorządową, ośrodkami naukowymi, parkami krajobrazowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów; 11) uzupełnianie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rejestracja wniosków oraz dokonywanie wpisów w Ekoportal. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy: 1) Zarządzanie zasobami ludzkimi i sprawy kadrowe; 2) Sprawy administracyjno - organizacyjne; 3) Sprawy finansowo gospodarcze. Struktura organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg,

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Agata Kosieradzka. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tytuł szkolenia / konferencji Miejscowość DD.MM.RRRR

Agata Kosieradzka. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tytuł szkolenia / konferencji Miejscowość DD.MM.RRRR Planowane zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Agata

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Katowice, dnia 8 grudnia 2014 r. Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Stan na dzień: 10.03.2014 r. *t.j. 1 t.j. Dz.U. 2013, poz. 686 2 t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 3 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 4 Dz. U. 2010 Nr 186, poz. 1249

Bardziej szczegółowo

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Warszawa, 15 czerwca 2018 r. Joanna Przybyś, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.z. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA 50. W skład Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wchodzą następujące oddziały: 1) Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Joanna Adamowicz Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa 15.06.2018 Międzynarodowe podstawy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Polski system ocen oddziaływania na środowisko

Polski system ocen oddziaływania na środowisko Polski system ocen oddziaływania na środowisko Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Warszawa, 3 czerwca 2008 r. Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Komentarz... 1

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Komentarz... 1 Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Literatura........................................ XIII XVII XXI Komentarz.......................................

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko MAREK GÓRSKI 2

Procedury oceny oddziaływania na środowisko MAREK GÓRSKI 2 1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko 2 3 Podstawy prawne - UE Dyrektywa PE i RU nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA Ewa Augustyniak-Olpińska OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA Oceny środowiskowe dla inwestorów 3. PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBECNIE 3.1 Procedura oceny

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Opracował dr Janusz Skrężyna Główny specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Podstawy prawne od art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Na podstawie 7 statutu Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 5 analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty i obszary

Bardziej szczegółowo

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko podsumowanie

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko podsumowanie Załącznik 9.2. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko podsumowanie Podstawą prawną do opracowania niniejszego Podsumowania jest Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) PLAN ZAJĘĆ definicja oceny oddziaływania na środowisko, rodzaje oddziaływań, podstawy prawne OOŚ dyrektywy UE, podstawy prawne OOŚ prawo krajowe, rodzaje OOŚ procedura

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Podstawa prawna ooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Sanitarna w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Alina Jamka

Inspekcja Sanitarna w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Alina Jamka Inspekcja Sanitarna w procesie inwestycyjnym mgr inż. Alina Jamka Wybrane akty prawne stosowane w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji administracyjnych

Proces podejmowania decyzji administracyjnych Proces podejmowania decyzji administracyjnych Debata nt. ochrony przed hałasem Warszawa, dn. 11 grudnia 2012 r. Czynniki wpływające na koniecznośd lub obowiązek budowy ekranów akustycznych Etap planowania

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r.

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r. Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej. - Wytyczne do projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA I. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2013 r. Poz. 1235 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 października 2013 r. Poz. 1235 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2013 r. Poz. 1235 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Szkody na obszarach Natura 2000

Szkody na obszarach Natura 2000 Szkody na obszarach Natura 2000 Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

Aspekty przyrodnicze w sooś i w planowaniu przestrzennym. Katarzyna Szczypka główny specjalista

Aspekty przyrodnicze w sooś i w planowaniu przestrzennym. Katarzyna Szczypka główny specjalista Współdziałanie RDOŚ w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagadnień przyrodniczych Aspekty przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA*

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Prawo wspólnotowe Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Ocena oddziaływania na środowisko i ochrona przyrody Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP w dniu 12 września 2013r. organizowanego w Rzeszowie przez Podkarpacką Agencję

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 12 /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 12 /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Warszawa, dnia 6 maja 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 12 /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 maja 2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne - projekt planu ochrony dla BTPK

Spotkanie konsultacyjne - projekt planu ochrony dla BTPK Plany ochrony dla parków krajobrazowych - zasady opracowania Piotr Sułek Podstawy prawne Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja gazu z łupków a gospodarka wodna kraju

Eksploatacja gazu z łupków a gospodarka wodna kraju Eksploatacja gazu z łupków a gospodarka wodna kraju Małgorzata Woźnicka - Państwowa Służba Hydrogeologiczna Gospodarka wodna i gospodarka odpadami w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Termin wydruku: 05-02-2017 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Alfred Kułak Dyrektor Wydziału pok. 215, tel. 17/ 22 28 934 Pracownicy Wydziału:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 0 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07. r. Prawo budowlane. Jednolity tekst: Dz.U..0 Zmiany: Dz.U..7, Dz.U.., Dz.U.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.0.00 r. w

Bardziej szczegółowo

Uwzględniono. W uzasadnieniu do Programu dodano zapisy dotyczące energii wiatrowej.

Uwzględniono. W uzasadnieniu do Programu dodano zapisy dotyczące energii wiatrowej. Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet Zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2014 rok. Lp.

Priorytet Zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2014 rok. Lp. Lista zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach, dla których w 2014 roku, na które nadal przyjmowane są wnioski (wraz z terminami naborów) Lp. 1. Ochrona zasobów wodnych: 1.1. Ochrona wód

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/784/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/784/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3587 UCHWAŁA NR XXXIX/784/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 4 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 4 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁÓWCZYCE DLA TERENU W MIEJSCOWOŚCI GŁÓWCZYCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE SŁUPSK 2010 mgr inż. arch. Aleksander

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko 1. Informacje ogólne.... 1 2. Ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r.

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r. Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą czerwiec 2014r. 2 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIAZANE Z PROCEDURĄ OCEN ODDZIŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Art. 3. Ustawy o ocenach 4) integralność obszaru Natura 2000 to integralność

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana na podstawie: ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO prawidłowe sporządzenie raportu

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO prawidłowe sporządzenie raportu OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO prawidłowe sporządzenie raportu Zamość, 28 maja 2010 r. JOANNA SZTYBER Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS

ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS Źródło informacji Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo