OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA"

Transkrypt

1 Ewa Augustyniak-Olpińska OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA Oceny środowiskowe dla inwestorów

2 3. PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBECNIE 3.1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla planów i programów Obecne przepisy wprowadziły szereg zmian dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tych zmian do dokumentów wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dodano projekty polityk, strategii, planów lub programów, innych niż wcześniej wymienione, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli realizacja postanowień tych dokumentów może znacząco oddziaływać na ten obszar, a podano sytuacje i warunki, które organ administracji musi uwzględnić w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla określonych dokumentów. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy organ uzna, że realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania może dotyczyć wyłącznie projektów polityk, strategii, planów lub programów stanowiących niewielkie modyfikacje ustaleń wcześniej przyjętych dokumentów albo obszarów granicach jednego powiatu. Doprecyzowane zostały również rodzaje przewidywanych oddziaływań na środowisko, które powinna określać, analizować i oceniać prognoza oddziaływania na środowisko, a także określono w przepisach zakres informacji, które należy załączyć do dokumentu. Ponadto został wprowadzony przepis, z którego wynika, że w prognozie oddziaływania na środowisko należy uwzględniać informacje, które zawarto już w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z tym projektem dokumentu, dla którego przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organ administracji, który opracowuje projekt dokumentu wymienionego wyżej lub wprowadzający zmiany do już przyjętego dokumentu, jest zobowiązany do przeprowadzenia dla niego analizy skutków realizacji jego ustaleń w zakresie oddziaływania na środowisko (z zachowaniem częstotliwości i metod wskazanych w informacji). Organami właściwymi do uzgadniania zakresu prognozy oraz opiniowania projektów dokumentów są: minister właściwy do spraw środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny (dla postępowań OOŚ prowadzonych przez centralne organy administracji), wojewoda i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dla postępowań pozostałych). Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny wymagają następujące rodzaje dokumentów (zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy POŚ): Projekt polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; Projekty planów zagospodarowania przestrzennego; Projekty strategii rozwoju regionalnego; Projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 13

3 terenu, opracowane przez organy administracji ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wymagających OOŚ); Projekty polityk, strategii, planów lub programów (innych niż wyżej wymienione), które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na ten obszar. W toku dokonywania oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionych wyżej dokumentów sporządza się dokument określony w Ustawie POŚ jako prognoza oddziaływania na środowisko. W ustawie tej przewidziano ustalenie zakresu prognozy, tzw. scoping, które jest obowiązkowym elementem i etapem procedury OOŚ. Prognoza oddziaływania na środowisko powinna się składać z następujących elementów: zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, określać, analizować i oceniać istniejące problemy związane z ochroną środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy z zakresu ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko, przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu, zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 14

4 3.2 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć Termin przedsięwzięcie oznacza obecnie inwestycję budowlaną lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu użytkowania terenu (w tym na wydobywaniu zasobów naturalnych), wymagającą wydania decyzji Rodzaje przedsięwzięć podlegających ocenie Obecnie przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane dla: przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura Podział przedsięwzięć ze względu na szkodliwość oddziaływania na środowisko wykonany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573), które weszło w życie 8 grudnia 2004 roku i nadal obowiązuje. Rozporządzenie to (podobnie jak poprzednie z 2002 roku) rozróżnia dwie podstawowe kategorie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Powyższe przedsięwzięcia odpowiednio zaliczane są do określanych potocznie przedsięwzięć I i II grupy. Rozporządzenie to zostało w 2005 r. znowelizowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769). Należy dodać, że obowiązują one razem, stanowiąc podstawę kwalifikowania przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uchwalenie w 2005 roku nowelizacji Ustawy POŚ wprowadziło nową kategorię przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia OOŚ, a mianowicie tzw. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura Są one potocznie określane jako przedsięwzięcia III grupy. Należy nadmienić, że Ustawa POŚ nie przewiduje określenia listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dlatego może to być praktycznie każde przedsięwzięcie. Zatem upraszczając, można stwierdzić, że dla przedsięwzięć z grupy I sporządzenie raportu jest obligatoryjne, a dla przedsięwzięć z grup II i III może być wymagane. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 15

5 Zakwalifikowanie przedsięwzięcia poprzedzone jest wykonaniem (przez właściwe organy) selekcji (kwalifikacji do wykonania raportu) na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę oraz odpowiednich kryteriów. Etap selekcji nie dotyczy tych przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne, natomiast jest istotny w pozostałych przypadkach. Zakończeniem etapu selekcji (tzw. screeningu ) jest wydanie postanowienia, w którym stwierdza się, że raport nie musi być wykonywany lub że należy go wykonać w ustalonym zakresie. Zgodnie z art. 47 Ustawy POŚ w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, dobra kultury, wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami oraz dostępność do złóż kopalin, możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, wymagany zakres monitoringu. Wprowadzone zmiany ustawowe istotnie zmieniły tok przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to w pewnym stopniu zostało uproszczone. Obecnie realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, a także innego przedsięwzięcia, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może znacząco oddziaływać na ten obszar, jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację przedsięwzięcia w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Tylko wydanie tej decyzji wymagać będzie przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Jest to najistotniejsza zmiana w procedurze OOŚ wynikająca ze zmian przepisów. Do tej pory przeprowadzenia postępowania wymagały wszystkie wymienione w ustawie decyzje. Dla tego samego przedsięwzięcia postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzane będzie jeden raz Kryteria kwalifikacyjne Kwalifikowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane następuje w wyniku szczegółowej analizy uwarunkowań. Aktualnie jako szczegółowe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienia się: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, - wykorzystywania zasobów naturalnych, - emisji i występowania innych uciążliwości, - ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 16

6 3.3 Dokumentacja wymagana w ocenie oddziaływania na środowisko Przepisy Ustawy POŚ przewidują w ramach przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia wymagalność następujących rodzajów dokumentacji: informacja o planowanym przedsięwzięciu, raport o oddziaływaniu na środowisko, analiza porealizacyjna Informacja o planowanym przedsięwzięciu Z informacją o planowanym przedsięwzięciu występuje wnioskodawca i to rozpoczyna proces oceny. Zakres składanej informacji wynika z treści art. 49 Ustawy POŚ. Powinna ona zawierać następujące dane na temat planowanego przedsięwzięcia: o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, o rodzaju technologii, o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, o rozwiązaniach chroniących środowisko, o rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, o obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia Raport o oddziaływaniu na środowisko Jeżeli ustalono potrzebę wykonania raportu, to wnioskodawca jest zobowiązany do jego przedłożenia. Raport stanowi podstawowy dokument w toku postępowania i zgodnie z art. 52 Ustawy POŚ powinien zawierać: opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, - główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, - przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 19

7 opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: - polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, - najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem wyboru; określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności na: - ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, - powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, - dobra materialne, - zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, - wzajemne oddziaływanie między elementami; opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z: - istnienia przedsięwzięcia, - wykorzystywania zasobów środowiska, - emisji, oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę; opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143; wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich, przedstawienie zagadnień w formie graficznej; analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji; wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 20

8 W przepisach wymieniono kilka przypadków, dla których określono wymagania szczególne, a są to: Szczególne wymagania dla dróg, Szczególne wymagania dla niektórych inwestycji liniowych, Szczególne wymagania dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, Szczególne wymagania dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania, Szczególne wymagania w przypadku oddziaływania transgranicznego, Szczególne wymagania dotyczące oddziaływania na obszary Natura Analiza porealizacyjna Analiza porealizacyjna jest to opracowanie, w którym dokonuje się porównania rzeczywistego oddziaływania zrealizowanego przedsięwzięcia z przewidywanym wpływem na środowisko projektu tego przedsięwzięcia. Jak sama nazwa wskazuje wykonanie tego opracowania ma miejsce po realizacji przedsięwzięcia, a zatem jest ostatnim etapem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko. Wykonywanie analizy porealizacyjnej jest praktykowane w wielu krajach, a instytucja analizy została przewidziana w Konwencji Espoo. Ten rodzaj analizy nie był dotychczas zbyt często stosowany w postępowaniach w naszym kraju i w większości przypadków nie była ona wymagana przez organ. Generalnie analiza porealizacyjna związana jest z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i wyrażeniem zgody na realizację przedsięwzięcia. Tą decyzją można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki: dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej, przedstawienia analizy porealizacyjnej w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem można uznać, że konieczność wykonania analizy porealizacyjnej musi wynikać z treści decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 21

9 3.4 Procedura w sprawie transgranicznego oddziaływanie na środowisko Przepisy o postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko mają na celu realizację dyrektyw wymagających stosowania specjalnej procedury w przypadku stwierdzenia potencjalnego oddziaływania transgranicznego. Do przeprowadzenia postępowania w takiej sprawie kwalifikują się następujące przypadki: 1) realizacja przedsięwzięcia w Polsce może oddziaływać na terytorium innego kraju, 2) realizacja przedsięwzięcia poza granicami może oddziaływać na terytorium Polski. W pierwszym przypadku postępowanie transgraniczne może dotyczyć: przedsięwzięć wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektów polityk, strategii, planów lub programów, pozwoleń zintegrowanych. W tym przypadku organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania i niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazuje informacje zawierające odpowiednie dane niezbędne do podjęcia odpowiednich działań. Szczegółowo procedura ta zostanie przedstawiona w punkcie 4.1. W drugim przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby się ujawnić na jej terytorium, przeprowadza się postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Organem odpowiedzialnym za przekazanie stanowiska strony polskiej jest minister właściwy do spraw środowiska, który po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu niezwłocznie przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na obszar, na którym możliwe jest wystąpienie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Minister powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie o stanowisku dotyczącym tego przedsięwzięcia. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 22

10 3.5. Nadzór i kontrola w zakresie oceny oddziaływania na środowisko Tak jak ulegał przemianom system ocen oddziaływania na środowisko, tak też ewoluowało podejście do kwestii wymagalności uprawnień wykonawców opracowań. Na początku byli to rzeczoznawcy, a w późniejszym okresie biegli, którym w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nadawano uprawnienia w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Przez długi czas lista uprawnionych sporządzana była przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a następnie przez właściwych wojewodów. Jakkolwiek w kolejnych zmianach przepisów nie zlikwidowano nadanych uprawnień, to obecne przepisy nie precyzują, kto powinien być wykonawcą opracowania raportu. Zatem w świetle prawa teoretycznie raport OOŚ może sporządzać każdy. Nie istnieją delegacje prawne, upoważniające potencjalnych wykonawców opracowań. Biorąc pod uwagę zasięg obszaru tematycznego problematyki ocen środowiskowych i określony przepisami zakres opracowań wymaganych w postępowaniach administracyjnych, można sądzić, że ich realizacja wymaga wysokich kwalifikacji i szerokiej wiedzy. Z praktyki wynika, że wykonawcą raportu jest zazwyczaj ekspert lub zespół ekspertów specjalizujących się w ocenie oddziaływania na środowisko. W naszym kraju działa wiele firm konsultingowych świadczących usługi tylko w tym zakresie lub w szerokim zakresie usług projektowych, technicznych i doradczych, a działalność taką prowadzą również instytuty resortowe. Kilka lat temu utworzona została Krajowa Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Środowiska w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Powołane zostały również wojewódzkie komisje do spraw oceny oddziaływania na środowisko, jako organy opiniodawczo-doradcze wojewodów. W obu przypadkach w skład komisji wchodzą przedstawiciele nauki, praktyki oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona środowiska. W naszym kraju działa Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych, które zrzesza wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki, sfery gospodarczej i administracji. W tym gronie znajdują się także członkowie Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Od kilku lat również ukazuje się kwartalnik pt. Problemy Ocen Środowiskowych, którego lektura pozwala nie tylko na śledzenie zmian w przepisach, zapoznanie się z komentarzami i opiniami znawców tematyki i problemów ocen środowiskowych, ale również na uzyskanie informacji o wielu przedsięwzięciach o zasięgu regionalnym i krajowym. W kwartalniku prezentowane są również protokoły z posiedzeń Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko i inne wydarzenia dotyczące IZOŚ. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 23

11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 4. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Istotną nowelizacją zmienionej Ustawy POŚ jest wprowadzenie nowego rodzaju decyzji, tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie tej decyzji jest obligatoryjne przy podejmowaniu realizacji następujących przedsięwzięć: przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcia innego niż mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar. Wydanie tej decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się tylko jeden raz. Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych następuje przed uzyskaniem: Decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, Decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, Koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, Koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupiska roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupisk gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb oraz innych organizmów wodnych, Decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów, Decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, Decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej. Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 24

12 ZAŁĄCZNIKI Procedury OOŚ Schemat nr 1 Elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu jest wymagane (wariant 1) Inwestor: zamiar realizacji przedsięwzięcia Inwestor: wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załącza raport (w pełnym zakresie, zgodnie z ustawą) Organ wydający decyzję: 1. Wpis informacji o wniosku i podanie do publicznej wiadomości 2. Poddanie wniosku (z raportem do uzgodnienia): - procedurze udziału społeczeństwa - uzgodnieniu przez organ uzgadniający Udział stron, organizacji ekologicznych, społeczeństwa: zgłoszenie uwag i wniosków Organ wydający decyzję: rozpatrzenie uwag i wniosków, ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Organ uzgadniający: wydanie opinii Organ wydający decyzję: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Organ wydający decyzję: podanie decyzji (z uzasadnieniem) do publicznej wiadomości Organ wydający decyzję: ewentualne nałożenie obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej Copyright 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. 45

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY: K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Znak: GK-6220.4.2011 Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 91 Wersja V KARTA STANOWISKOWA w sprawie: WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1. Od czego mam zacząć? należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć NUMER DRUKU: WSR - 01 KARTA SPRAWY NAZWA SPRAWY: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OGÓLNY OPIS: Realizacja planowanych przedsięwzięć: 1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

Polski system ocen oddziaływania na środowisko

Polski system ocen oddziaływania na środowisko Polski system ocen oddziaływania na środowisko Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Warszawa, 3 czerwca 2008 r. Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński System ocen oddziaływania na środowisko Sławomir Wodzyński SYSTEM OOŚ W UE PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata

Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg g Krajowych na lata Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska" Jak sprawnie przygotowywać inwestycje infrastrukturalne w świetle nowych wymogów ekologicznych? Wnioski z wyników w konsultacji społecznych Prognozy

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Twardowska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwo Środowiska

Katarzyna Twardowska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwo Środowiska UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI SYSTEM OCEN ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W POLSCE WARUNKI DOTYCZĄCE OCENY ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STAWIANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ BENEFICJENTOM ŚRODKÓW UNIJNYCH Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP w dniu 12 września 2013r. organizowanego w Rzeszowie przez Podkarpacką Agencję

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r. Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres...... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł) adres...... Swarzędz, dnia... nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie : Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Przebieg postępowania administracyjnego

Przebieg postępowania administracyjnego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Przebieg postępowania administracyjnego Krzysztof Mielniczuk Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 16/09/2011 Jakie przepisy regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Gdańsk, 08 lipca

Bardziej szczegółowo

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ kwiecień 2013 1 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Niegosławice... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 18, telefon:

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax, Burmistrz Miasta Świebodzice

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax,  Burmistrz Miasta Świebodzice WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Burmistrz Miasta Świebodzice Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO ELEMENT EWALUACJI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO ELEMENT EWALUACJI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH 1.2 STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO ELEMENT EWALUACJI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH Krzysztof Pyszny Doktorant w Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) PLAN ZAJĘĆ definicja oceny oddziaływania na środowisko, rodzaje oddziaływań, podstawy prawne OOŚ dyrektywy UE, podstawy prawne OOŚ prawo krajowe, rodzaje OOŚ procedura

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Agnieszka Hobot Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 października 2015 r. Podstawa prawna ü Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa(budynek B, pokój nr 19, telefon

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie I. Nazwa projektu: II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Art. 5 Konstytucji RP, stanowi, Ŝe: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Gospodarczego. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej Witnica

Wydział Rozwoju Gospodarczego. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej Witnica Wydział Rozwoju Gospodarczego 66-460 WITNICA, ul. KRN 6, woj. LUBUSKIE tel. +95 721 64 84, 751 50 08, fax. +95 751 52 18 DRUK: WRG.GMOŚ/RP - 01 Dane wnioskodawcy: Witnica, dnia:... imię i nazwisko / nazwa

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 .., dnia /Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/ Wójt Gminy Dębe Wielkie /adres siedziba/ ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie /nr telefonu kontaktowego, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Imię i nazwisko / nazwa inwestora Nowy Dwór Mazowiecki, dnia,. Adres Nr tel. Kontaktowego Imię i nazwisko pełnomocnika adres.. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo