PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012"

Transkrypt

1 PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/ Ćwiczenia laboratoryjne c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 Przykład struktury służą do grupowania danych w ramach jednej zmiennej złożonej zwiększanie przejrzystości kodu łatwiejsze przekazywanie danych do funkcji poprawa lokalności kodu implementacja w asemblerze jako tablice o zmiennych rozmiarach elementy o różnych rozmiarach identyfikacja elementu przez nazwę (lub znacznik) adres startowy struktury offset elementu (wyznacza kompilator) do funkcji przekazywać można przez wartość (kopia na stos!) przez referencję (wskaźnik do struktury) przykładowa struktura w języku C struct S { short int x; // 2 bajty int y; // 4 bajty double z; // 8 bajtów funkcja z parametrem wskazującym na strukturę S ; void zero_y(s * sp); %define y_offset 4 _zero_y: enter 0,0 mov eax,[ebp+8]; EAX = sp mov dword [eax+y_offset],0 ; sp->y = 0 leave c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

2 Zmienne w strukturze Pola bitowe struktury makro (w stddef.h) zwracające offset elementu, np. offsetof(s,y) kompilator gcc układa zmienne w strukturze domyślnie na granicy podwójnego słowa można zdefiniować typ zmiennych umieszczanych na granicy bajtu (1), słowa (2) albo podwójnego słowa (4) jako parametr dla alligned typedef short int unaligned_int attribute ((alligned(1))); strukturę można pakować na minimum bajtów: struct S {... } attribute ((packed)); w strukturze C można definiować pola bitowe, np. struct S { unsigned f1: 3; // 3 LSB unsigned f2:10; unsigned f3:11; unsigned f4: 8; // 8 MSB zmienna typu S (32-bitowa) będzie udostępniać pola bitowe, na których można wykonywać operacje uwaga na układ bajtów zmiennej wielobajtowej w pamięci: big endian, little endian częste zastosowanie: dane dla kontrolerów urządzeń c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 Przeciążanie funkcji w C++ Jak kompilator C++ modyfikuje nazwy funkcje w C++ mogą być przeciążone (overloaded): ta sama nazwa do identyfikacji różnych funkcji #include <stdio.h> void f(int x){ printf("%d\n",x);} void f(double x){ printf("%g\n",x);} DJGPP modyfikuje nazwy dodając przyrostek F z kodem typu argumentu: dla integer: _f Fi dla double : _f Fd modyfikacja nazw (ang. mangling) gdy więcej argumentów funkcji, np. void f(int i, int y, double z) typy argumentów kodowane kolejno _f Fiid identycznie modyfikowane są nazwy zmiennych globalnych a także funkcje standardowe, np. prototyp int printf(const char *,...); po kompilacji nazwa funkcji: _printf FPCce gdzie kolejno: F funkcja, P pointer, C const, c character, e ellipsis gdy trzeba wołać funkcje z biblioteki C, to wskazać kompilatorowi: extern "C" int printf(const char *,...); c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

3 referencje służą do przekazywania parametrów do funkcji bez konieczności używania wskaźników explicite, np. void f(int &x){ x++;} int main(){ int y = 5; f(y); // kompilator użyje adresu y printf("%d\n", y); urn 0; } odpowiednią funkcję f piszemy w asemblerze tak, jakby prototyp był: void f(int * xp); c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 inline eliminuje konieczność wywoływania funkcji realizującej prosty kod, np. inline int g(int x){ urn x*x;} int main(){ int y, x = 5; y = g(x); printf("%d\n", y); urn 0; } y = g(x) zostanie skompilowane bez korzystania z instrukcji call mov eax,[ebp-8] ; imul eax,eax mov [ebp-4],eax ; x y c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 Funkcje składowe klasy Simple opisują typ obiektu klasa jest specjalną strukturą zawierającą składniki dane metody (funkcje składowe) przechowywane w pamięci poza strukturą class Simple{ Simple(); // konstruktor obiektów ~Simple(); // destruktor int get_data() const; void set_data(int); private: int data; } kompilator generuje kod w asemblerze służący do przekazania funkcji składowej niejawnego parametru wskaźnika this do obiektu danej klasy (tj. tego, na którym metoda ma operować) Simple::Simple(){ data = 0;} Simple::~Simple(){} int Simple::get_data() const { urn data; } void Simple::set_data(int x) { data = x; } c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

4 Kod asemblera dla funkcji składowej B od A funkcja składowa set_data(int x) w konwencji NASM _set_data 6Simplei: push ebp mov ebp, esp mov eax, [ebp+8]; EAX = this mov edx, [ebp+12]; EDX = x mov [eax], edx ; offset dla data jest zero leave offset = 0, bo tylko data w strukturze klasy Simple jako ostatni parametr wywołania tej funkcji na stos odkładany musi być adres obiektu, tj. this tak jakby prototyp w C był: void set_data(simple * this, int x); #include <cstddef> #include <iostream> using namespace std; class A { void cdecl m() { // Microsoft this przekazałby przez ECX cout << "A::m()" << endl;} int ad; class B : public A { void cdecl m() { cout << "B::m()" << endl;} int bd; c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 Funkcja otrzymująca wskaźnik do obiektu funkcja f void f(a *p) { p->ad = 5; p->m();} w asemblerze zawiera sztywne wywołanie metody A::m() _f FP1A: push ebp mov ebp, esp mov eax, [ebp+8]; adres obiektu mov dword [eax], 5; mov eax, [ebp+8]; push eax ; adres obiektu na stos call _m 1A ; "sztywne" wywołanie A::m() add esp, 4 leave aby funkcja f wywołała metodę B::m() gdy parametrem f jest wskaźnik do obiektu klasy B, trzeba wskazać kompilatorowi C++ by tworzył kod asemblera dla metod wirtualnych, np. #include <cstddef> #include <iostream> using namespace std; class A { virtual void cdecl m() { cout << "A::m()" << endl;} int ad; class B : public A { virtual void cdecl m() { cout << "B::m()" << endl;} int bd; c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

5 Kod asemblera dla funkcji f wywołującej metody wirtualne kompilator dla każdej klasy tworzy tablicę vtable, w której umieszcza adresy metod wirtualnych jeśli metoda virtualna jest dostępna w B na zasadzie dziedziczenia z A, to w tablicy wirtualnej dla obiektów klasy B umieszczany jest adres metody zdefiniowanej w A kompilator Windows, np. g++ umieszcza adres tablicy vtable w dodatkowym polu na początku struktury obiektu danej klasy (offset = 0) właściwa metoda wywoływana za pomocą instrukcji call z adresem metody wziętym z tablicy vtable jest to przykład późnego wiązania (ang. late push ebp mov ebp, esp mov eax, [ebp+8] mov dword [eax+4], 5 ; p->ad = 5; mov ecx, [ebp+8] ; ecx = p mov edx, [ecx] ; adres vtable pod offset = 0 obiektu push eax ; push "this" pointer call dword [edx] ; jest tylko jedna metoda wirtualna add esp, 4 pop ebp c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 Budowanie programu z modułów C++ i asemblera > nasm -f coff big_math.asm > g++ -c big_int.cpp > g++ -c test_big_int.cpp > g++ -o test_big_int test_big_int.o big_int.o big_math.o Ćwiczenia laboratoryjne 1 2 Ćwiczenia laboratoryjne c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

6 Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia laboratoryjne 1 Napisać obiektowy program wielomodułowy (moduł z funkcją main() w C++, poniższe funkcje składowe klas w modułach asemblera), taki że: funkcje napisane w asemblerze wykonują wskazane operacje bitowe na obiektach zawierających pole danych w postaci dwuwymiarowej tablicy danych typu całkowitego. Deklaracje klas i wejście/wyjście realizuje moduł w języku C++. operacja AND(A, B) operacja OR(A, B) operacja XOR(A, B) operacja NOT (A) operacja NAND(A, B) 2 Napisać program (funkcje w asemblerze), który będzie kodował wprowadzany ze standardowego wejścia łańcuch znaków ASCII w tablicy bajtów (np. pikseli obrazu) wykorzystując do tego celu 2 najmłodsze bity każdego elementu tablicy (zastosować strukturę z polami bitowymi). c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22 A. S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, J. Biernat, Architektura komputerów, OWPW, R. Hyde, Profesjonalne programowanie, Helion, R. Hyde, Asembler. Sztuka programowania, Helion, G. Mazur, Programowanie niskopoziomowe, P.A. Carter, PC Assembly Language, D.W. Lewis, Między asemblerem a językiem C. Podstawy oprogramowania wbudowanego, RM, c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad. 2011/ / 22

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 8: Procedury Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Linkowanie z bibliotekami zewnętrznymi Operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Najważniejsze platformy mobilne Android ios Windows Phone 8.1 BlackBerry OS Sailfish OS Tizen Brew Android

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Język asembler dla każdego

Język asembler dla każdego 2009-03-04 Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Bogdan Drozdowski Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji GNU LGPL w wersji

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 PROGRAMOWANIE Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 Witam w świecie programowania Win32.To prawda! Nie jest niemożliwe napisanie programu dla Windows w assemblerze. Tu skupię się na

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo