PROTOKÓ / PROTOKOL / PROTOCOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓ / PROTOKOL / PROTOCOL"

Transkrypt

1 WYKONANO W RAMACH PRAC POLSKO-CZESKIEJ KOMISJI MIÊDZYRZ DOWEJ DS. WSPÓ PRACY TRANSGRANICZNEJ - GRUPA ROBOCZA DS. ROZWOJU REGIONU POGRANICZA ZPRACOVÁNA V RÁMCI ÈINNOSTI ÈESKO-POLSKÁ MEZIVLÁDNÍ KOMISE PRO PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCI PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ POHRANIÈÍ THE DOCUMENT HAS BEEN PREPARED WITHIN THE RAMEWORK O THE POLISH-CZECH INTERGOVERN-MENTAL COMMISSION OR CROSS-BORDER COOPERATION, WORKING GROUP OR THE BORDER AREA DEVELOPMENT Ze strony polskiej w pracach nad dokumentem uczestniczyli: przedstawiciele Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej przedstawiciele Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele Urzêdów Marsza³kowskich (województw dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skiego) przedstawiciele w³adz powiatowych z obszaru pogranicza w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele Euroregionów przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego przedstawiciele W³adzy Wdra aj¹cej Programy PHARE CBC rom the Polish part in the works on the document participated: representatives of the Polish-Czech Intergovernmental Commission for Cross-Border Co-operation, representatives of the Government Centre for Strategic Studies, representatives of Marshall Offices from dolnoœl¹skie, opolskie and œl¹skie regions, representatives of district (powiat) authorities from the border area, representatives of euroregions, representatives of regional development agencies, representatives of the PHARE CBC Implementing Authority Grupa redakcyjna: Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Borsa, przedstawiciele Urzêdów Marsza³kowskich (województw dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skiego): Stanis³aw Dendewicz, Ireneusz Ratuszniak, Leszek Labocha, Piotr M¹kosa, Danuta Jaz³owiecka, Andrzej Jaworowicz, Witold Dzier awski Editorial Team: Government Centre for Strategic Studies Maciej Borsa, Representatives of Marshal s Offices from dolnoœl¹skie, opolskie and œl¹skie regions: Stanis³aw Dendewicz, Ireneusz Ratuszniak, Leszek Labocha, Piotr M¹kosa, Danuta Jaz³owiecka, AndrzejJaworowicz, Witold Dzier awski Zespó³ autorski: Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego z siedzib¹ w Katowicach Maciej Borsa (kierownik Zespo³u), Witold Wieczorek, Krzysztof Wrana, Monika Strojecka, Joanna Kus, Katarzyna Mazur, Barbara Kornet, Barbara Koloch, Teresa Marcinów Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu Stanis³aw Dendewicz (kierownik Zespo³u); zespó³ Pracowni Regionalnej w Wa³brzychu : Izabela Wiele yñska (kierownik pracowni), Anna Grzonkowska, Iwona Stach-Janyst, Joanna Wac³awek, Jaros³aw Ba³uka, Ewa Skoczeñ, Gra yna Kownacka, Ma³gorzata Paciorek, Marta Gruszecka, Urszula Szymañska, Gra yna awniczak, Piotr Rycko; Tomasz Polañski (kierownik pracowni regionalnej w Jeleniej Górze) Urz¹d Marsza³kowski we Wroc³awiu Ireneusz Ratuszniak, Agata Szkliñska Urz¹d Marsza³kowski w Opolu Jolanta Paszkiewicz, Joanna K³opocka Urz¹d Marsza³kowski w Katowicach Iwona Krzy owska Authors: Government Centre for Strategic Studies, Bureau for Regional Development in Katowice - Maciej Borsa (director), Witold Wieczorek, Krzysztof Wrana, Monika Strojecka, Joanna Kus, Katarzyna Mazur, Barbara Kornet, Barbara Koloch, Teresa Marcinów. Regional Bureau for Urban Planning in Wroc³aw Stanis³aw Dendewicz (director), Regional Office in Wa³brzych Izabela Wiele yñska (director), Anna Grzonkowska, Iwona Stach Janyst, Joanna Wac³awek, Jaros³aw Ba³uka, Ewa Skoczeñ, Gra yna Kownacka, Ma³gorzata Paciorek, Marta Gruszecka, Urszula Szymañska, Gra yna awniczak, Piotr Rycka, Tomasz Polañski (director of the Regional Office in Jelenia Góra). Marshal s Office in Wroc³aw Ireneusz Ratuszniak, Agata Szkliñska, Marshal s Office in Opole Jolanta Paszkiewicz, Joanna K³opocka, Marshal s Office in Katowce Iwona Krzy owska. Wydano jako suplement do Biuletynu Pogranicza Polsko-Czeskiego nr 16(3/2000) ISSN X Vydáno jako doplnìk k Bulletinu èesko - polského pohranièí è. 16.(3/2000) ISSN X This document has been published as a supplement to the Bulletin of the Polish-Czech Border Area No. 16 (3/2000) ISSN X 2

2 Spis treœci PROTOKÓ / PROTOKOL / PROTOCOL... 5 WSTÊP / ÚVOD / INTRODUCTION Administracja i zagadnienia organizacyjno-prawne Uwarunkowania rozwoju Powierzchnia, podzia³ administracyjny Sídelní charakteristika území Demografia Demografie Aktywnoœæ zawodowa Zamìstnanost dle profesní struktury Poziom rozwoju gospodarczego Úroveò hospodáøskeho rozvoje Rolnictwo Zemìdìlství a rozvoj venkovského prostoru Infrastruktura Infrastruktura Uwarunkowania przyrodnicze Životní prostøedí Strategiczne perspektywy rozwoju Potencja³ rozwojowy obszaru Wizja i strategiczne cele rozwoju Strategiczne priorytety rozwoju w sferze spo³ecznej Strategiczne priorytety rozwoju w sferze ekonomicznej Strategiczne priorytety rozwoju w dziedzinie kszta³towania œrodowiska Vize a strategický cíl rozvoje Strategické priority rozvoje - spoleènost (lidské zdroje) Strategické priority rozvoje - hospodáøství Strategicke prirority v zivotním prostøedí Vision and strategic goals of development Strategic development priorities in social issues Strategic development priorities in economic sphere Strategic priorities of development in the field of environment formation

3 4

4 PROTOKÓ / PROTOKOL / PROTOCOL ze spotkania Przewodnicz¹cych Polsko-Czeskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej Praga, 28 marca 2000 roku. Przewodnicz¹cy Komisji zapoznali siê z dokumentem pn. Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, prezentowanym w ramach prac Komisji, wykonanym przez Grupê Robocz¹ ds. Rozwoju Regionu Pogranicza. Przewodnicz¹cy przyjêli powy szy dokument i uznali za podstawowy dla dalszych dzia³añ Komisji w dziedzinie rozwoju pogranicza. Mo e te on znaleÿæ zastosowanie na wszystkich szczeblach w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, celem w³aœciwego wykorzystania dostêpnych œrodków finansowych. Jednoczeœnie, zgodnie z ustaleniami polsko-czeskiego Wspólnego Komitetu Koordynacyjnego, przyjêtymi w Ustroniu w dniu 8 lutego 2000 r., Strategia stanowiæ bêdzie podstawê Wspólnego Dokumentu Programowego dla wykorzystania œrodków PHARE CBC w latach Kierunkiem dalszych dzia³añ Komisji bêdzie rozwijanie i konkretyzacja ustaleñ Strategii oraz wspieranie ich realizacji. Piotr Stachañczyk Jiøí Šitler Ze setkání pøedsedù Èesko-polské Mezivládní komise pro pøeshranièuí spolupráci Praha, 28. bøezna 2000 Pøedsedové Komise se seznámili s dokumentem "Strategie rozvoje èesko - polského pohranièí" prezentovaným v rámci èinnosti Komise, který zpracovala pracovní skupina pro regionálni rozvoj pohranièí. Pøedsedové schválili výše uvedený dokunxent a považují jej za výchozí v další èinnosti Komise pro rozvoj pohranièí. Dokument mùže být rovnìž využíván v èinnosti státních a samosprávních orgánù všech stugòù s cílem zajistit odpovídající využiti dostupných finanèních prostøedkù. Zároveò v souladu se závìry èesko - polského Spoleèného kooperaèního výboru schválenými v Ustroni dne 8. února 2000 bude Strategie základem pro Spoleèný programový dokument pro využívání prostøedkù Phare CBC v letech Smìrem dalšich èinností Komise bude rozvíjení a konkretizace závìrù Strategie i podpora jejich realizace. Piotr Stachañczyk Jiøí Šitler 5

5 Protocol of the meeting of the Presidents of the Polish - Czech Intergovernmental Commission for Cross - Border Cooperation in Prague, 28th of March The Presidents of the Comission became acquainted with a document entitled "Development Strategy for the Polish-Czech Border Region" which was prepared by the working group for border area development and presented within the framework of the Commission activities. The presidents accepted the above mentioned document and recognized it as a basis for further works of the Commission in the field of border area development. Both, state authorities and local governments at all levels can apply the strategy in order to use accessible financial means properly. According to the assignments of the Polish - Czech Joint Coordination Committee accepted in Ustroñ the 8th of ebruary 2000, the strategy will also constitute basis for Joint Programming Document which will enable to use the PHARE CBC resources in years The Commission will be responsible for future development and substantiation of the strategy assignments as well as for supporting its implementation. 6

6 WSTÊP / ÚVOD / INTRODUCTION Przemiany polityczne ostatniego 10-lecia zmieni³y sposób funkcjonowania pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej. Dotyczy to niemal wszystkich dziedzin ycia spo³ecznego i gospodarczego, a w aspekcie przestrzennym niemal wszystkich jednostek terytorialnych ró nych szczebli. Jednak wœród sektorów i regionów na których przemiany te wywar³y wp³yw s¹ takie, dla których transformacja mia³a znaczenie zasadnicze. Regiony graniczne s¹ w³aœnie takimi obszarami. W okresie gospodarki nakazowej i ograniczonych swobód obywatelskich pogranicza pe³ni³y funkcje mniej lub bardziej znacz¹cych stref buforowych rozdziela³y struktury spo³eczne, ekonomiczne i przestrzenne granicz¹cych pañstw, nawet jeœli w sferze politycznej pañstwa te by³y œciœle powi¹zane gospodarczo i tworzy³y sojusze militarne. Obszary pogranicza stanowi³y peryferia we wszystkich dziedzinach ycia, nie czerpi¹c nawet korzyœci z tranzytu osób i dóbr, jaki odbywa³ siê poprzez ich terytorium. Procesy transformacji ustrojowej otworzy³y przed obszarami pogranicza w tej czêœci Europy nowe mo liwoœci. Otwarcie granic da³o tym obszarom korzystniejsze szanse rozwojowe. Nast¹pi³ spontaniczny rozkwit wymiany handlowej i kontaktów spo³ecznych. Dynamika zmian w pewnych aspektach by³a tu wy sza ni na innych obszarach. Wzrost potrzeb przyci¹gn¹³ œrodki na rozwój zaniedbanej dot¹d infrastruktury. Skala po ¹danych zmian by³a na tyle du a, e wymaga³a efektywnej koordynacji i planowania. Tak opisane zmiany zachodzi³y na niemal wszystkich obszarach pogranicza. Jednak ka dy z nich posiada³ w³asn¹ specyfikê. Pogranicze polsko-czeskie charakteryzowa³o siê przede wszystkim tym, e rozdziela³o i jednoczeœnie ³¹czy³o kraje o podobnej sytuacji politycznej i spo³ecznej oraz zbli onym potencjale ekonomicznym. Oba kraje niemal równoczeœnie podejmowa³y kolejne etapy procesu integracyjnego z Uni¹ Europejsk¹, co sprawia³o, e zmiany na ich pograniczu tak e nakierowane by³y na wzajemn¹ integracjê wed³ug idei wspólnotowych. Wymuszone skal¹ dzia³añ planowanie i programowanie rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, nakierowane zosta³o na integracjê granicz¹cych struktur spo³ecznych, gospodarczych i przestrzennych. Jednak w procesie przemian ustrojowych, tak e mechanizmy planowania uleg³y w s¹siaduj¹cych krajach znacz¹cym przekszta³ceniom. Tak wiêc, pojawi³ siê techniczny problem, jak w nowych uwarunkowaniach takie wspólne transgraniczne planowanie powinno wygl¹daæ. Dyskusja nad tym zagadnieniem przebiega³a w obu krajach, na tle dyskusji nad nowym paradygmatem planowania sensu largo. W latach w strukturach rz¹dowych Polski i Czech powsta³ wspólny dokument Studium koordynacyjne rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, uaktualniony w roku 1997, który sta³ siê podstaw¹ programowania rozwoju. Jednak wobec perspektywy nasilenia procesów integracyjnych miêdzy obu krajami, jak i zwi¹zanego z tym wzrostu œrodków publicznych kierowanych bezpoœrednio na rozwój pogranicza, zaczêto poszukiwaæ nowej formu³y nadrzêdnego ponadnarodowego dokumentu planistycznego dla tego obszaru. Najwiêksze mo liwoœci dla kompleksowego rozwoju pogranicza dawa³o delegowanie procesu podejmowania decyzji w tej dziedzinie na szczeble powsta³ych w wyniku transformacji samorz¹dów regionalnych i lokalnych. Jednak wynikaj¹ce st¹d rozproszenie kompetencji wymaga³o stworzenia mechanizmu inspiracji, koordynacji oraz weryfikacji decyzji i dzia³añ podejmowanych w rozproszonych gremiach w³adzy. Dokumentem planistycznym, który móg³by zapewniæ sprawne dzia³anie takiego mechanizmu mog³a staæ siê Strategia rozwoju pogranicza. Dokumenty o charakterze strategii powstaj¹ obecnie na szczeblu narodowym oraz szczeblach regionalnych i lokalnych w obu krajach. Ich zadaniem jest wyznaczenie kierunków polityki rozwoju poszczególnych sektorów i obszarów. Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego ma za zadanie uzupe³niæ te dokumenty o œcis³¹ problematykê pogranicza. Jej zadaniem nie jest przeniesienie w obszar pogranicza ustaleñ innych dokumentów strategicznych. Chodzi raczej o dodanie do ich ustaleñ tych kierunków rozwoju regionalnego, które s¹ niezbêdne dla realizacji celu strategicznego rozwoju pogranicza. Cel ten wynika ze zwornikowej funkcji obszaru na styku rozwijaj¹cych siê struktur spo³ecznych, gospodarczych 7

7 i przestrzennych s¹siaduj¹cych krajów. Tak wiêc w zakresie swych ustaleñ strategia pogranicza uzupe³nia strategie narodowe, regionalne i lokalne po obu stronach granicy. Na jej realizacjê przeznaczone powinny byæ zatem œrodki niezale ne od œrodków przeznaczonych na realizacjê celów okreœlonych w pozosta³ych dokumentach strategicznych. W³adze szczebla regionalnego i lokalnego mog¹ przygotowywaæ propozycje projektów, zwi¹zanych z rozwojem pogranicza, zgodnych z ich potrzebami, mo liwoœciami i aspiracjami. W zakresie w jakim projekty te bêd¹ zgodne ze Strategi¹ rozwoju pogranicza, bêd¹ one mog³y byæ finansowane z puli œrodków, przeznaczonych na jej realizacjê. W tym rozumieniu Strategia rozwoju pogranicza wspieraæ bêdzie rozwój regionalny obszaru dofinansowuj¹c specyficzne cele rozwoju zwi¹zane z pogranicznym po³o eniem. Prace nad niniejszym dokumentem przebiega³y w ramach struktur Polsko-Czeskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej. W celu uwzglêdnienia opinii szerokiego krêgu podmiotów regionalnych i lokalnych powo³ano Komitet Strategii, czuwaj¹cy nad zgodnoœci¹ jej zapisu z innymi dokumentami dotycz¹cymi problematyki rozwoju na tym obszarze. Jego cz³onkami byli przedstawiciele w³adz centralnych, regionalnych i lokalnych obu krajów. Prace redakcyjne prowadzi³a Grupa Redakcyjna, powo³ana przez Przewodnicz¹cego Komisji Miêdzyrz¹dowej. Politické zmìny, které probìhly za posledních 10 let zmìnily i zpùsoby fungování státù støední a východní Evropy. Vztahuje se to na témìø všechny oblasti spoleèenského a hospodáøského života, z územního hlediska témìø všech územních jednotek rùzných stupòù. Mezi sektory a oblastmi, které tyto zmìny ovlivnily jsou však takové, pro nìž mìla transformace význam zásadní. Právì pohranièní území je takovou oblastí. Bìhem direktivního hospodáøství pøi omezených obèanských svobodách plnilo pohranièní území víceménì funkci nárazníkového pásma - dìlily jej struktury spoleèenské, ekonomické i vlastní hranièní území, i když z politického hlediska byly tyto státy úzce spjaty hospodáøsky a vytváøely vojenská spojenectví. Pohranièní území bylo periferií ve všech smìrech života, nemìlo ani prospìch z tranzitu lidí a statkù procházejícího jejich územím. Zmìna politického režimu dala pohranièním oblastem v této èásti Evropy nové možnosti. Otevøely se hranice a toto území získalo výhodnìjší vývojové možnosti. Došlo ke spontánnímu rozkvìtu obchodní výmìny i spoleèenských stykù. Dynamika zmìn zde byla v urèitých aspektech odlišná od jiných území. Zvyšovala se nutnost pøilákat prostøedky na rozvoj dosud zanedbané infrastruktury. Mìøítko požadovaných zmìn bylo tak vysoké, že vyžadovalo efektivní koordinaci a plánování. Tyto zmìny probíhaly témìø ve všech pohranièních územích, avšak každé z nich mìlo vlastní specifiku. Pro èesko - polské pohranièí bylo typické pøedevším to, že rozdìlovalo a souèasnì spojovalo zemì s podobnou situací politickou a spoleèenskou i blízkým ekonomickým potenciálem. Obì zemì zahájily témìø souèasnì jednotlivé etapy integraèního procesu s Evropskou Unií, což zpùsobilo, že i zmìny na jejich pohranièí byly zamìøeny na vzájemnou integraci. Nutné mìøítko pro plánování a programování rozvoje èesko - polského pohranièí bylo zamìøeno na integraci hranièních struktur spoleèenských, hospodáøských a územních. Avšak i procesy politických zmìn a plánovací mechanizmy se v sousedních zemích výraznì zmìnily. Objevil se tedy technický problém jak by mìlo v nových podmínkách takové pøeshranièní plánování vypadat. Diskuse o tìchto otázkách probíhala v obou zemích v souvislosti s novým paradigamtem plánování vùbec (sens largo). V letech zpracovali pøedstavitelé státních orgánù Èeské a Polské republiky spoleèný dokument Koordinaèní studie rozvoje èesko - polského pohranièí, která byla v roce 1997 aktualizována a stala se základem pro programování rozvoje tohoto území. Pro komplexní rozvoj pohranièí poskytuje významnou možnost to, že o nìm mohou rozhodovat rovnìž novì vznikající územní a místní samosprávy. Tyto koncepce však byly ponìkud rozdìleny, což vyžadovalo vytvoøit mechanizmus pro inspiraci, koordinaci a ovìøování tìchto krokù takto rozdìlených správních stupòù. Plánovacím dokumentem, který by zajiš oval správní èinnost tohoto mechanizmu se mohla stát Koordinaèní studie rozvoje èesko - polského pohranièí. 8

8 Avšak perspektivy zesílení integraèních procesù mezi obìma zemìmi jakož i rùst veøejných prostøedkù zamìøených pøímo na rozvoj pohranièí, který je s ním spjat, si vyžadují, vyhledávat nové formy vyšších nadnárodních plánovacích dokladù pro toto území. V obou zemích nyní vznikají dokumenty o charakteru Strategie na úrovni celostátní i regionální a místní. Jejich úkolem je urèit smìr cesty rozvoje jednotlivých sektorù a oblastí. Strategie èesko - polského pohranièí má za úkol doplnit tyto dokumenty úzkou konkrétní specifikovanou problematikou pohranièí. Jejím úkolem není pøenášet na pohranièní území obsah z jiných strategických dokumentù, ale zapojit do nich prvky regionálního rozvoje, které jsou pro plnìní strategického cíle rozvoje pohranièí nutné. O tomto cíli rozhoduje typická funkce tohoto území, která spojuje rozvíjející se spoleènosti hospodáøské i územní struktury rozvíjejících se území. Ve svých závìrech tak strategie pohranièí doplòuje strategie národní, regionální i místní na obou stranách státní hranice. Vedoucí orgány regionální a místní mohou pøipravovat návrhy projektù na rozvoj pohranièí podle svých potøeb, možností a aspirací i podle toho jak budou projekty v souladu s touto strategií rozvoje. Tak bude strategie podporovat regionální rozvoj tohoto území a doplòovat financování specifických cílù, typických pro polohu hranièních území. Tento dokument byl zpracován v rámci struktur stálé pracovní skupiny pro regionální rozvoj pohranièí pracující v rámci Èesko - polské mezivládní komise pro pøeshranièní spolupráci. Toto vydání má pøiblížit výsledky èinnosti pracovní skupiny širšímu okruhu zájemcù zabývajících se rozvojem èesko - polského pohranièí. As a result of the political transformations that took place in the last decade the mode of functioning of the Central and East European countries has also changed. This refers to nearly all fields of social and economic activities, as well as in terms of spatial arrangements to almost all territorial units on different levels. However, for some sectors and regions, the impact of the transformation turned out to be crucial. This is also the case of the border regions. During the period of the centrally planned economy and limited citizen freedoms the border regions played a role of buffer zones of varying significance they separated social, economic and spatial structures of neighbouring countries. Even if, from the political point of view, economies of the countries in question were strongly connected and the countries were military allies. Border areas used to be of peripheral character in every respect and did not even derive profit from the transit of people and goods through their territory. Due to the political system transition, new perspectives opened for the border areas in this part of Europe. Along with the state border opening the regions were offered better development opportunities. Spontaneous trade exchange and social relationships flourished. In some respects, the changes were more dynamic than in other areas. ollowing increasing demand, financial means for the development of hitherto neglected infrastructure were attracted. The demand for changes was big and called for efficient coordination and planning. The changes described above took place in most of the border areas. However, each of the areas was different. The Polish-Czech border area was characterised by the fact that it both separated and connected two countries in a similar political and social situation and with similar economic potential. Both countries were entering succeeding stages of the European integration process almost simultaneously, therefore changes in the border area could lead to mutual integration in accord with the Community ideas. The scale of the activities imposed such a way of planning and programming in the border Polish Czech area that enabled integration of the bordering social, economic and spatial structures. However, in the course of the political system transition, planning mechanisms in the neighbouring countries also changed to a great extent. Hence, a technical problem appeared what should such 9

9 common trans-border planning be like in the new circumstances. In the case of both countries the discussion on the problem was carried on the background of a wider discussion on the possible model of planning. In a common document Co-ordination Study on the Development of the Polish-Czech Border Area was elaborated on the intergovernmental level; the document was updated in This study became a basis for the development programming. The perspective of intensification of the integration process between both countries, as well as an increasing amount of public financial means assigned directly for the development of the border area brought about the necessity to prepare a new formula for a superior, trans-national planning document for the area. or the comprehensive development of the border area, the best option seemed to be the delegation of the decision-making in the field to regional and local self-governments. However, this resulted in a competence dispersion, which could be counteracted by creating suitable mechanism of inspiration, co-ordination and verification of the decisions and actions undertaken by various authorities. Efficiency of such a mechanism could be safeguarded by a Strategy for the Development of the Polish-Czech Border Area. The strategy documents are being prepared on the national and regional levels in both countries. They seek to form guidelines for the development policy for particular sectors and areas. The Strategy for the Development of the Polish-Czech Border Area is to complete the documents with trans-border issues. It has not been meant as an attempt to apply other strategic documents in the border areas. Its task is rather to enrich the documents by indicating such directions of the regional development that are essential for meeting the strategic goals of the border area development. The goal stems from the specific, connecting function of the area situated in the point of junction of developing social, economic and spatial structures of the neighbouring countries. Consequently, as regards its assignments, the strategy of border area is complementary to the national, regional and local strategies at both sides of the border. Regional and local authorities may prepare project proposals connected with border area development, which meet their needs, possibilities and aspirations. The projects consistent with the Strategy for the Development of the Border Area can be financed by funds allocated for its implementation. In this sense the strategy will support regional development of the area by cofinancing specific aims of development resulting from specific location near the border. The works on this document has been carried out within the framework of the Polish-Czech Intergovernmental Commission for Trans-Border Co-operation. The Committee of the Strategy has been appointed to take into consideration the opinion of the regional and local partners. The role of the Committee is to assure compliance of the Strategy with other documents concerning the development of this area. The members of the Committee represented national, regional and local authorities from both countries. Editorial works has been carried out by the team, which was appointed by the president of the Intergovernmental Commission. This publication is to acquaint a larger circle of people interested in Polish-Czech border area development with the results of these works. 10

10 1. Administracja i zagadnienia organizacyjno-prawne W wyniku przeprowadzonej reformy, zosta³ gruntownie przebudowany podzia³ terytorialny pañstwa oraz uk³ad w³adzy publicznej. Powsta³y trzy poziomy jednostek: wojewódzki jako poziom regionalny (16 województw) powiatowy jako poziom subregionalny lub mezoregionalny (308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu tzw. powiatów grodzkich) dotychczasowy gminny jako poziom mikroregionalny (2489 gmin) Drugi i trzeci poziom okreœla siê czêsto, jako poziom lokalny. Nowe województwa prezentuj¹ siê korzystnie pod wzglêdem kryteriów funkcjonalnych, potencja³u kulturowego i naukowego, si³y ekonomicznej, œrodków komunikacji spo³ecznej itp. S¹ wiêc zdolne do prowadzenia polityki regionalnej oraz kontaktów o charakterze transgranicznym. Równie dobrym partnerem do wspó³dzia³ania ponadgranicznego s¹ utworzone powiaty. Przy zachowaniu administracji rz¹dowej na szczeblu centralnym, trzy w/w poziomy jednostek terytorialnych dysponuj¹ podstawowymi atrybutami samorz¹dnoœci: prawem wyboru w³adz przedstawicielskich w wolnych, demokratycznych i powszechnych wyborach bud etem z prawem kreowania niektórych dochodów bud etowych (w ramach obowi¹zuj¹cego prawa) oraz decydowaniem o strukturze i kierunkach wydatków prawem kreowania g³ównych kierunków polityki regionalnej i lokalnej, w szczególnoœci prawem i obowi¹zkiem okreœlenia strategii rozwoju województwa przez samorz¹d wojewódzki; prawem do okreœlania priorytetów w zakresie wspó³pracy zagranicznej regionu. Uk³ad szczebli administracji zosta³ przedstawiony na stronie nastêpnej. Przedmiotem niniejszego opracowania s¹ dwa ponadgminne szczeble administracyjne : województwo ma status jednostki administracyjnej o charakterze rz¹dowo samorz¹dowym powiat jest jednostk¹ w pe³ni samorz¹dow¹ wykonuj¹c¹ zadania rz¹dowe. Oznacza to, e na poziomie województwa wystêpuj¹ dwa ogniwa w³adzy administracyjnej: administracja samorz¹dowa Zarz¹d Województwa na czele z Marsza³kiem administracja rz¹dowa reprezentowana przez Wojewodê nominowanego przez Premiera Rz¹du RP. Administracja rz¹dowa szczebla wojewódzkiego. Kompetencje Wojewody obejmuj¹ przede wszystkim: nadzór nad zgodnoœci¹ uchwa³ podejmowanych przez samorz¹dy z prawem polskim reprezentowanie Skarbu Pañstwa w podmiotach utworzonych z jego udzia³em na obszarze województwa a ponadto Wojewoda: 11

11 12

12 jest organem za³o ycielskim niektórych przedsiêbiorstw pañstwowych sprawuje nadzór nad systemem edukacji powo³uj¹c Kuratora Oœwiaty okreœla warunki robót przy regulacji wód wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady i pozwolenie na jej budowê wydaje koncesje na zarz¹dzanie liniami kolejowymi. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki rz¹du na obszarze województwa jak za dzia³aj¹ce pod jego zwierzchnictwem zespolone s³u by, inspekcji i stra y wykonuj¹ce okreœlone ustawowo zadania. Ze wzglêdu na istotê funkcji sprawowanych przez Wojewodê podlegaj¹ mu nastêpuj¹ce ogniwa i instytucje administracji specjalnej: - Dowódcy okrêgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupe³nieñ - Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzêdów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej - Dyrektorzy okrêgowych urzêdów miar i naczelnicy obwodowych urzêdów miar - Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych - Dyrektorzy okrêgowych urzêdów probierczych i naczelnicy obwodowych urzêdów probierczych - Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych - Dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej - Dyrektorzy urzêdów celnych - Dyrektorzy urzêdów statystycznych - Kierownicy inspektoratów eglugi œródl¹dowej - Komendanci dzia³ów Stra y Granicznej, komendanci granicznych palcówek kontrolnych i dywizjonów Stra y Granicznej - Regionalni inspektorzy celni. Samorz¹d województwa Zgodnie z ustaw¹1 z dnia 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie województwa, samorz¹d, miêdzy innymi, w ramach swych kompetencji: w zakresie polityki regionalnej: - okreœla strategiê i prowadzi politykê rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego regionu w ramach programów wojewódzkich - odpowiada za promocjê regionu, pozyskiwanie pieniêdzy oraz za wspó³pracê zagraniczn¹ - uchwala plan zagospodarowania przestrzennego - tworzy regionalne programy aktywnego zwalczania bezrobocia. w ramach wspó³pracy zagranicznej województwa okreœla: - g³ówne cele wspó³pracy zagranicznej - priorytety zagraniczne przysz³ej wspó³pracy - zamierzenia co do przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ regionalnych. w ramach funkcji us³ugowych na rzecz regionalnej spo³ecznoœci: - zarz¹dza sieci¹ dróg wojewódzkich - opiniuje lokalizacjê i przebieg autostrad - wspó³finansuje placówki publicznego szkolnictwa policealnego i specjalnego - utrzymuje placówki kulturalne o znaczeniu regionalnym (teatry, muzea, filharmonie, biblioteki wojewódzkie) - tworzy i likwiduje zak³ady opieki zdrowotnej, wojewódzkie oœrodki medycyny pracy - mo e wspieraæ i dofinansowywaæ publiczne uczelnie wy sze - wnioskuje w sprawie utworzenia na jego terenie wy szej szko³y zawodowej 13

13 - zak³ada i prowadzi biblioteki pedagogiczne oraz szko³y o zasiêgu regionalnym. Samorz¹d powiatowy Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym, powiat wykonuje w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ okreœlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: - edukacji publicznej - promocji i ochrony zdrowia - pomocy spo³ecznej - polityki prorodzinnej - wspierania osób niepe³nosprawnych - transportu i dróg publicznych - kultury i ochrony dóbr kultury - kultury fizycznej i turystyki - geodezji, kartografii i katastru - gospodarki nieruchomoœciami - zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego - gospodarki wodnej - ochrony œrodowiska i przyrody - rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego - porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli - ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro eniom ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska - przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - ochrony praw konsumenta - utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u ytecznoœci publicznej oraz obiektów administracyjnych - obronnoœci - promocji powiatu - wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. 14

14 2. Uwarunkowania rozwoju Powierzchnia, podzia³ administracyjny. Obszar pogranicza obejmuje 2 pasy powiatów po stronie polskiej oraz okresy bezpoœredniego s¹siedztwa granicy po stronie czeskiej. D³ugoœæ granicy Polski z Czechami wynosi 750 km, co stanowi ca 20% ogó³u granic pañstwa Polskiego. Polska czêœæ pogranicza po³o ona jest w granicach administracyjnych trzech województw regionów przygranicznych: dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skiego. Na terenie województwa dolnoœl¹skiego (pow km 2 ) znajduje siê 89 miast i 2930 miejscowoœci wiejskich. Teren województwa opolskiego (pow km 2 ) - 34 miasta i 1561 miejscowoœci wiejskich. Teren województwa œl¹skiego (pow km 2 ) - 68 miast i 1518 miejscowoœci wiejskich. Powierzchnia polskiej czêœci pogranicza to km 2 przestrzeni, która w podziale na województwa przedstawia siê nastêpuj¹co: Wyszczególnienie I PAS POWIATÓW 1 st range of powiats (districts) II PAS POWIATÓW 2 nd range of powiats Specification Liczba Liczba Pow. w % pow. Pow. w % pow. Powiatów km Number of Powiatów województwa km Area in km powiats Number of Województwa % of voivodship area Area in km powiats % of voivodship area WOJ. DOLNOŒL SKIE , ,5 WOJ. OPOLSKIE , ,5 WOJ. ŒL SKIE , ,0 Czesk¹ czêœæ pogranicza tworzy 13 okresów: Liberec, Jablonec nad Nis¹, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Knìžnou, Ùstí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, rýdek-místek oraz Ostrava miasto, o ³¹cznej powierzchni ok km 2 co stanowi 16% ogólonej powierzchni Republiki Czeskiej. Obszar pogranicza charakteryzuje siê du ym zró nicowaniem fizjograficznym; wystêpuj¹ tu wszystkie typy krajobrazu naturalnego z wyra n¹ przewag¹ krajobrazu górskiego i wy ynnego. Wzd³u granicy rozci¹gaj¹ siê pasma górskie Sudetów (woj. dolnoœl¹skie i opolskie) oraz Beskidu Œl¹skiego (woj. œl¹skie). Znaczna czêœæ obszaru pogranicza po³o ona jest w obrêbie Przedgórza Sudeckiego oraz Niziny Œl¹skiej. Obszar pogranicza jest atrakcyjny zarówno pod wzglêdem krajobrazu jak i charakteru œrodowiska przyrodniczego. Posiada równie bogate zasoby œrodowiska, których g³ównymi reprezentantami s¹: surowce mineralne: energetyczne, chemiczne, ceramiki szlachetnej, materia³ów ogniotrwa³ych, kamienie drogowe i budowlane, surowce przemys³u wapienniczego oraz kamienie szlachetne i pó³szlachetne bogate zasoby wód leczniczych i mineralnych wystêpuj¹ce g³ównie w województwie dolnoœl¹skim i œl¹skim kompleksy leœne, pe³ni¹ce istotne funkcje œrodowiskotwórcze wysokiej jakoœci u ytki rolne województwa opolskiego i dolnoœl¹skiego. Obszar polsko-czeskiego pogranicza niemal na ca³ej swej d³ugoœci obfituje w elementy przyrodnicze (przyrody o ywionej i nieo ywionej), które s¹ lub powinny byæ chronione. Tereny najcenniejsze zosta³y objête ró nymi formami ochrony. Z elementów wielkoprzestrzennych system ten po stronie polskiej tworz¹ parki narodowe - Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Sto³owych; parki krajobrazowe Park Krajobrazowy Doliny Bobru i Rudawski, Ksi¹ añski Park Krajobrazowy, Œnie nicki Park 15

15 Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sudetów Wa³brzyskich, Œlê añski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Zespó³ Rudnickich Parków Krajobrazowych (Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich) i Park Krajobrazowy Beskidu Œl¹skiego i Œl¹sko-Morawskiego oraz obszary chronionego krajobrazu : Karkonosze-Góry Izerskie, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Góry Bardzkie i Sowie, Góry Kamienne wraz z Zaworami, Kopu³a Che³mca i Trójgarbu, Wzgórza Niemczañsko-Strzeliñskie, Rejon Wronin-Maciowaksze, Rejon Mokre-Lewice, Rejon Las G³ubczycki, Rejon Otmuchowsko-Nyski. Bogatym walorom naturalnym, licznym zasobom kultury materialnej oraz dobrze rozwiniêtej sieci po³¹czeñ komunikacyjnych towarzyszy dobrze rozwiniêta baza turystyczna i sanatoryjna województw dolnoœl¹skiego i œl¹skiego. Dla obszaru polskiej strony pogranicza g³ównymi oœrodkami s¹: Wroc³aw i Katowice jako oœrodki krajowe oraz Opole oœrodek regionalny. Pozosta³e miasta po³o one w pasie pogranicza pe³ni¹ zró nicowan¹ funkcjê; pocz¹wszy od oœrodków subregionalnych, które przed reform¹ pañstwa pe³ni³y funkcjê miast wojewódzkich tj. Jelenia Góra, Wa³brzych, Bielsko-Bia³a, poprzez nowopowsta³e oœrodki powiatowe, których sieæ tworz¹ nastêpuj¹ce miasta : Zgorzelec, Lubañ, Lwówek Œl¹ski, Kamienna Góra, K³odzko, Z¹bkowice Œl¹skie, Boles³awiec, Jawor, Œwidnica, Dzier oniów, Strzelin w województwie dolnoœl¹skim; Nysa, Prudnik, Brzeg, Krapkowice, Kêdzierzyn-KoŸle, G³ubczyce w województwie opolskim; Racibórz, Wodzis³aw, Jastrzêbie Zdrój, Cieszyn, ywiec, Gliwice, Rybnik, ory, Pszczyna w województwie œl¹skim do oœrodków pe³ni¹cych funkcje podstawowe. Poprzez dobrze rozwiniêt¹ sieæ komunikacyjn¹ oraz liczne przejœcia graniczne obszar pogranicza odgrywa istotn¹ rolê w powi¹zaniach zewnêtrznych kraju Sídelní charakteristika území Do èesko - polského pohranièí byly na území Èeské republiky zaøazeny všechny okresy ležící na 760 km dlouhé státní hranici s Polskou republikou. Jedná se o 13 okresù - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Knìžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, rýdek-místek a mìsto Ostrava. Tyto okresy jsou zaøazeny do pìti krajù - kraje Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Ostravského na úrovni NUTS 3, které jsou zaøazeny do tøí NUTS 2 - Severovýchod, Støední Morava (kraj Olomoucký) a Ostravsko. Z iniciativy municipalit zahájily svou èinnost na celém území pohranièního regionu euroregiony: Nisa (v pohranièí okresy Liberec, Jablonec n. N., Semily), Glacensis (okresy Trutnov, Náchod, Rychnov nad Knìžnou, Ústí n. Orlicí, Šumperk, èást okr. Jeseník), Pradìd (èásti okresù Jeseník a Bruntál), Silesia (okres Opava, èást okr. Bruntál), Tìšinské Slezsko (okresy Karviná, èást okr. rýdek-místek). Pøipravuje se podpis èesko - slovensko - polského euroregionu Beskydy. Region èesko - polského pohranièí se táhne kolem 760 km dlouhé státní hranice Èeské republiky s Polskou republikou. Jedná se o území o rozloze ,1 km 2, tedy cca o 16 % území Èeské republiky. Na západì hranièí s Spolkovou Republikou Nìmecko a na východì pak se Slovenskou republikou. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé území s rozmanitým reliéfem krajiny a historickým vývojem, jsou zøejmé i rozdíly v sídelních charakteristikách a v hospodáøské struktuøe. Hranice mezi Èeskou republikou a Polskem je tvoøena pøevážnì pásmem hranièních hor, které od západu prochází Jizerskými horami, Krkonošemi (s nejvyšší horou Èeské republiky - Snìžkou 1602 m. n. m.), Orlickými horami, Hrubým Jeseníkem, Rychlebskými horami, Nízkým Jeseníkem a Moravskoslezskými Beskydami. Nezanedbatelná èást tohoto území je zaøazena do národních parkù Krkonošský národní park (KRNAP) a chránìných krajinných oblastí (Jizerské hory, Èeský ráj, Broumovsko, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy ), vèetnì ochranných pásem. 16

16 Struktura u ytkowania terenu / Struktura využití terénu / Structure of area usage Powiat Okres (district) Powierzchnia w km 2 Rozloha v km 2 Area in km 2 Udzia³ procentowy obszarów zurbanizowanych Podíl urbanizovanych oblastí n % Urban areas in % Udzia³ procentowy obszarów zalesionych Podíl zalesnìných oblastí n % Wooded areas in % Udzia³ procentowy u ytków rolnych Podíl zemìdìlské pùdy v % Rural areas in % WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE ZGORZELECKI ,1 44,5 39,1 LUBAÑSKI ,7 23,1 65,4 LWÓWECKI 710 6,3 33,6 57,1 JELENIOGÓRSKI ,2 48,4 38,5 JELENIA GÓRA - miasto ,0 44,5 47,8 KAMIENNOGÓRSKI ,1 35,8 55,2 WA BRZYSKI ,0 49,8 49,2 WA BRZYCH miasto ,0 29,2 36,7 K ODZKI ,8 42,4 48,5 Z BKOWICKI 802 5,1 19,7 70,5 BOLES AWIECKI ,0 48,7 31,4 Z OTORYJSKI 575 8,0 12,4 71,0 JAWORSKI 581 4,6 21,7 69,8 ŒWIDNICKI ,2 13,4 73,1 DZIER ONIOWSKI ,4 20,6 70,0 STRZELIÑSKI 623 3,1 8,5 83,0 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE NYSKI ,4 12,3 72,8 PRUDNICKI ,0 11,6 80,8 G UBCZYCKI ,0 6,0 83,9 BRZESKI 876 4,0 18,3 69,6 OPOLSKI ,0 45,3 43,3 OPOLE miasto ,0 9,5 52,1 KRAPKOWICKI ,1 23,7 60,7 KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKI ,7 24,0 61,6 WOJEWÓDZTWO ŒL SKIE RACIBORSKI ,7 25,7 61,6 WODZIS AWSKI ,8 9,9 64,7 JASTRZÊBIE ZDRÓJ - miasto ,0 7,6 65,4 CIESZYÑSKI ,3 36,2 47,1 GLIWICKI ,9 34,5 53,0 RYBNICKI ,3 33,1 52,5 RYBNIK miasto ,0 26,6 30,6 ORY miasto ,0 23,7 54,1 PSZCZYÑSKI ,0 28,7 49,7 BIELSKI ,4 28,1 50,6 BIELSKO BIA A - miasto ,0 23,8 34,4 YWIECKI ,8 50,4 35,3 CZECHY LIBEREC 925 * 41,9 48,1 JABLONEC n.n. 402 * 55,2 32,4 SEMILY 699 * 37,0 53,8 TRUTNOV * 46,5 44,0 NÁCHOD 851 * 26,8 62,0 RYCHNOV n.k. 998 * 37,2 54,5 USTI N.O * 31,4 59,9 ŠUMPERK * 48,2 42,9 JESENIK 719 * 59,2 33,8 BRUNTÁL * 44,5 47,3 OPAVA * 27,9 61,4 KARVINÁ 347 * 13,7 51,0 OSTRAVA 214 * 10,7 40,5 FRÝDEK- MÍSTEK * 49,1 39,5 * niepe³ne dane statystyczne wynikaj¹ z ró nic w zakresie i uk³adzie tematycznym badañ statystycznych 17

17 18,, À À Rys. 1 Obszary zurbanizowane (%) Urbanizované oblasti (%) Urbanized areas (%) Legenda: 1 do 8 8 do 16,8 16,8 do 47,4 47,4 do 100 Legenda: 6,1 do 8,2 8,2 do 8,2 8,8 DO 9,2 9,2 DO 44,1 Rys. 1a Obszary zainwestowane (%) Zestavìné a ostatní plochy (%) Invested areas (%)

18 @ Rys. 2 Udzia³ u ytków rolnych (%) Podil zamìdìlské pùdy (%) Share of agricultural lands (%) 20,6 29,2 45,3 59,2 do do do do Legenda: 6 20,6 29,2 45, do do do do Legenda: 30, ,8 64,7 Rys. 3 Udzia³ obszarów zalesionych (%) Podíl zalesnìných ploch (%) Share of wooded areas (%) 19

19 2. 2. Demografia Pas pogranicza polsko-czeskiego, obejmuj¹cy swym zasiêgiem po³udniowe czêœci trzech województw: dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skiego, tworzy obszar o ³¹cznej pow km2, stanowi¹cy oko³o 6,8 % powierzchni ca³ego kraju. Teren pogranicza zamieszkuje 46,8 % ogó³u ludnoœci woj. dolnoœl¹skiego, 74,4 % woj. opolskiego oraz 31,48 % woj. œl¹skiego, co stanowi ³¹cznie 9,7 % ludnoœci kraju ( osoby). Najwiêksze skupiska ludnoœci wystêpuj¹ na terenie woj. œl¹skiego, w miastach na prawach powiatu (Bielsko Bia³a, Rybnik) oraz w powiecie cieszyñskim, wodzis³awskim, ywieckim i bielskim. W województwie opolskim wyró nia siê powiat nyski i opolski oraz samo Opole. Natomiast w woj. dolnoœl¹skim dominuje powiat k³odzki i œwidnicki oraz Wa³brzych. Najmniej ludnoœci zamieszkuje powiat strzeliñski, z³otoryjski i kamiennogórski woj. dolnoœl¹skiego. Województwo œl¹skie charakteryzuje siê o ponad 220 %, a dolnoœl¹skie o ponad 20 % wy szym wskaÿnikiem gêstoœci zaludnienia ni przeciêtna w kraju. Natomiast wskaÿnik gêstoœci zaludnienia w woj., opolskim jest o prawie 6,5 % ni szy ni przeciêtnie w kraju. Najwy sz¹ gêstoœci¹ zaludnienia charakteryzuje siê woj. œl¹skie, przede wszystkim miasta: Bielsko Bia³a, Jastrzêbie Zdrój, Rybnik, ory oraz powiaty: wodzis³awski i rybnicki. Podwy szonymi wskaÿnikami charakteryzuje siê tak e Wa³brzych i Jelenia Góra oraz powiat dzier oniowski i œwidnicki w woj. dolnoœl¹skim. Na terenie woj. opolskiego z najwiêksz¹ gêstoœci¹ zaludnienia mamy do czynienia w Opolu oraz w powiecie kêdzierzyñsko-kozielskim i krapkowickim. W obszarze pogranicza najni sz¹ gêstoœæ zaludnienia obserwuje siê w powiatach: lwóweckim, boles³awieckim, z³otoryjskim, strzeliñskim, z¹bkowickim, jaworskim i jeleniogórskim, wchodz¹cych w sk³ad woj. dolnoœl¹skiego. Porównywalnie niski wskaÿnik gêstoœci zaludnienia wystêpuje w dwóch powiatach woj. opolskiego: g³ubczyckim i opolskim. W zagadnieniach demograficznych oprócz liczby ludnoœci i zwi¹zanej z ni¹ gêstoœci zaludnienia wa na jest struktura ludnoœci wg wieku, odzwierciedlaj¹ca obci¹ enia ludnoœci aktywnej zawodowo (w wieku produkcyjnym) ludnoœci¹ zawodowo biern¹ (przed i poprodukcyjn¹). Struktur¹ wiekow¹ województwo dolnoœl¹skie nawi¹zuje do tendencji ogólnokrajowych, z podkreœleniem g³êbszego spadku w grupie 0-19 lat (od 22 % w Jeleniej Górze, do 30,9 % w powiecie z³otoryjskim) oraz wiêkszego znaczenia ludnoœci w wieku produkcyjnym (od 57,1 % - powiat lwówecki do oko³o 62 % - Jelenia Góra). Natomiast, grupa wiekowa powy ej 65 lat stanowi od 10,6 % (powiat zgorzelecki) do prawie 16 % (Jelenia Góra) ludnoœci. Na terenie woj. opolskiego procentowy udzia³ ludnoœci w kolejnych grupach wiekowych jest porównywalny z woj. dolnoœl¹skim i wg struktury wiekowej wynosi odpowiednio: 0-19 lat od 24,3 % (Opole) do 30,5 % (powiat nyski) lat od 55,7 % (pow. g³ubczycki) do 62,4 % (Opole) powy ej 65 lat od 11,6 % (pow. krapkowicki) do 15,3 % (pow. g³ubczycki) W województwie œl¹skim, wskaÿnik, charakteryzuj¹cy grupê wiekow¹ 0-19 lat, jest nieco wy szy ni na terenie dwóch pozosta³ych województw i wynosi od 27,1 % w Bielsku Bia³ej do 34,7% w powiecie pszczyñskim. Natomiast w grupie ludnoœci powy ej 65 lat widaæ wyraÿny spadek wskaÿnika w stosunku do woj. dolnoœl¹skiego i opolskiego. Wynosi on od 4,4 % (dla miasta ory) do 12,5 % (dla pow. ywieckiego). Na kszta³towanie siê sytuacji demograficznej maj¹ wp³yw: przyrost naturalny oraz zjawiska migracji. W przypadku wiêkszoœci powiatów woj. dolnoœl¹skiego mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym. Najwy szy przyrost naturalny wystêpuje w pow. boles³awieckim (2,5 / 1000 M) i jest on wy szy od wskaÿnika przyrostu naturalnego dla woj. dolnoœl¹skiego (0,2 / 1000 M) oraz dla kraju (0,9/1000 M). W województwie œl¹skim wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu (oprócz Bielska-Bia³ej, dla których przyrost naturalny wynosi 0,0) charakteryzuj¹ siê dodatnim przyrostem naturalnym; najwy szym - ory (6,5) oraz Jastrzêbie Zdrój (6,0). 20

20 W województwie opolskim ujemny przyrost naturalny wystêpuje tylko w powiatach: prudnickim (- 0,4) i g³ubczyckim (- 0,1). W pozosta³ych powiatach wielkoœæ przyrostu naturalnego waha siê w granicach od 0,1 w Opolu do 2,0 w powiecie krapkowickim. Województwa opolskie oraz dolnoœl¹skie (z wyj¹tkiem Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego) charakteryzuj¹ siê ujemnym saldem migracyjnym, które jest wy sze, ni przeciêtne dla kraju (0,3/1000 M). Natomiast na terenie województwa œl¹skiego wystêpuje bardzo du e zró nicowanie wskaÿnika migracji; od bardzo wysokiego ujemnego -9,1 w mieœcie Jastrzêbie Zdrój, do dodatniego +3,9 dla powiatu bielskiego. Pozytywne zjawiska demograficzne, generalnie obserwuje siê w œl¹skiej czêœci pogranicza polsko-czeskiego. Natomiast, bardzo niekorzystne na obszarze województwa dolnoœl¹skiego oraz opolskiego i wyra aj¹ce siê wzrostem ludnoœci wieku poprodukcyjnego wysokim saldem migracji, co w efekcie doprowadzi do spadku aktywnoœci zawodowej a tym samym zamo noœci spo³eczeñstwa Demografie Hustota obyvatel na 1km 2 je závislá na koncentraci prùmyslových výrob, ale také na dostupnosti jednotlivých oblastí. Polovina okresù pøíhranièní oblasti nedosahuje celorepublikové hodnoty poètu obyvatel na 1 km 2, ale území jako celek prùmìr za ÈR z dùvodu existence velkých prùmyslových aglomerací pøevyšuje (dosahuje hodnoty 160 obyvatel na 1 km 2 ). Nejvyšší hodnoty hustoty obyvatelstva jsou v okresech Ostrava-mìsto (1510 obyvatel/km 2 ), Karviná (821 obyvatel/km 2 ) a Jablonec nad Nisou (220 obyvatel/km 2 ), kde dochází ke koncentraci prùmyslu a obyvatelstva. Tradiènì nejnižších hodnot dosahují horské okresy - Jeseník (60 obyvatel/km 2 ), Bruntál (64 obyvatel/km 2 ) a Rychnov nad Knìžnou (79 obyvatel/km 2 ), které jsou z dùvodu hornatého profilu podstatnì také hùøe infrastrukturnì vybaveny. V pøíhranièním regionu existují rozsáhlá území s pøevahou venkovského obyvatelstva (tj. více než 50% obyvatel žije ve venkovských obcích) - okresy Semily a Ústí nad Orlicí). Na území èesko-polského pohranièí trvale žije obyvatel. Což pøedstavuje 20 % obyvatelstva Èeské republiky. Jejich demografická struktura se výraznì neliší od demografické struktury Èeské republiky. Patrný je trend pøibývání lidí v poproduktivním vìku. Výraznìjší odchylky mezi okresy nejsou, lze je najít pouze v pøípadì okresù Bruntál a Semily. Okres Bruntál má vyšší podíl dìtí ve vìku 0-14 let (19,5 %) a obyvatelstva ve vìku let (66,1 %), z toho je zøejmé, že má nízký podíl obyvatelstva staršího 60 let (14,4 %), dá se tedy mluvit o progresivním typu vìkové struktury. Okres Semily je opaèný extrém, kdy podíl obyvatelstva ve vìku 0-14 let je 17,2 %, ve vìku let 62,8 % a ve vìku 60 a více 19,4 %, jde tedy o regresivní typ vìkové struktury, kdy pøevyšuje procentní zastoupení poproduktivního obyvatelstva staršího 60 let nad dìtmi do 14 let. V regionu èesko-polského pohranièí dochází k celkovému úbytku obyvatelstva. Tento úbytek není rovnomìrný z hlediska okresù, ale dochází ke znaèným extrémùm. Celkový pøírùstek obyvatelstva vykazují pouze okresy Ústí nad Orlicí (115) a Rychnov nad Knìžnou (89), ostatní okresy vykazují celkový úbytek, který je nejvyšší v okresech Ostrava-mìsto (-693) a Karviná (-673). 21

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza Opracowanie: Wojciech Piech Zespół ds. aktualizacji i uzupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 Nowy Sącz 2013 1. Cele i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK Z DZIAŁALNOŚCI. Izby Celnej w Katowicach. i podległych Urzędów Celnych. Izba Celna w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK Z DZIAŁALNOŚCI. Izby Celnej w Katowicach. i podległych Urzędów Celnych. Izba Celna w Katowicach Izba Celna w Katowicach SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK Z DZIAŁALNOŚCI Izby Celnej w Katowicach i podległych Urzędów Celnych ul. Słoneczna 34 40-136 Katowice tel.: +48 32 358 72 02 fax: +48 32 258 84 86 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo