Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie będą miały istotny, pozytywny wpływ na pozycję rynkową i sytuację finansową grupy Apator w kolejnych latach. Ubiegły rok to okres prac związanych z aktualizacją strategii rozwoju. Nowa strategia, ogłoszona w lutym br., powstała dzięki zaangażowaniu całego kierownictwa, za co chciałbym wszystkim biorącym udział w tym procesie serdecznie podziękować. Nasz nowy plan zakłada intensywny, zrównoważony rozwój w sektorze energetyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów: systemów i urządzeń pomiarowych oraz automatyzacji sieci energetycznej. Podstawą planu są zaś zintegrowane rozwiązania obejmujące systemy teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia inteligentne. Dzięki takiej definicji priorytetów rozwojowych grupa Apator zamierza utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu oraz zapewnić atrakcyjną rentowność działalności, co przełoży się wprost na wartość firmy dla jej Akcjonariuszy. Ponadto, dzięki nowemu podejściu, zamierzamy zapewnić głębszą integrację spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Powyższy model biznesowy byłby trudny do wdrożenia gdyby nie przejęcie Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi. Transakcja ta w istotny sposób wzmacnia pozycję grupy Apator w sektorze energetycznym, uzupełnia nasze kompetencje i pozwala na dalszy rozwój zgodny z definicją nowej strategii. Wyniki roku 2013 są dowodem na to, że grupa Apator dobrze wykorzystuje pojawiające się na rynku możliwości i trendy. Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki są zbliżone do tych osiągniętych w 2012 roku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, iż po sprowadzeniu wyników w obydwu okresach do pełnej porównywalności, zarówno ubiegłoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży jak i skonsolidowane wyniki finansowe na wszystkich poziomach uległy istotnej poprawie. W szczególności nasze przychody ze sprzedaży i zysk netto za 2013 rok wzrosły odpowiednio o 12% (660 mln zł) i 23% (70 mln zł) w ujęciu rok do roku. Załączony raport zawiera szczegółowe omówienie korekt oraz opis kluczowych czynników wpływających na sytuację finansową grupy kapitałowej. Podsumowując: rok 2013 zamknęliśmy satysfakcjonującym wynikiem, z nową strategią rozwoju popartą przejęciem Elkomtech S.A. Korzystając z okazji chciałbym również podziękować Panu Januszowi Niedźwieckiemu, który przez ponad 13 lat, do 24 czerwca 2013 roku stał na czele Zarządu Apator S.A., a obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Bez niego sukces, który stał się udziałem grupy Apator, byłby trudny do osiągnięcia. Z poważaniem Andrzej Szostak Prezes Zarządu Apator S.A.

15 raport finansowy R-2013 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1

16 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne Informacje o jednostce Przedmiot działalności jednostki Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Informacje o podstawie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zasady zastosowanych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń Czas trwania działalności jednostki Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator S.A Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Stosowane zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia (zasady ogólne) Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne, koszty badań i prac rozwojowych Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostki zależne Leasing Nieruchomości inwestycyjne Zapasy Koszty finansowania zewnętrznego Dotacje państwowe Należności handlowe Instrumenty finansowe Kredyty bankowe Zobowiązania handlowe Rezerwy Przychody Nazwa jednostki: Apator SA Strona 2

17 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Transakcje w walutach obcych Podatki Ulga strefowa wynikająca z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Kapitały własne Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności Informacja dotycząca sezonowości działalności Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego Segmenty operacyjne Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe aktywa finansowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Pożyczki udzielone Środki pieniężne Rozliczenia międzyokresowe Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kredyty i pożyczki Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania Podatek dochodowy Koszty rodzajowe Pozostałe przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych Leasing finansowy Przyszłe płatności z tytułu leasingu operacyjnego nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Instrumenty finansowe Pochodne instrumenty finansowe, rachunkowość zabezpieczeń Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Informacje na temat podmiotów powiązanych Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Nazwa jednostki: Apator SA Strona 3

18 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Struktura zatrudnienia Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Dotacje Zmiany zasad rachunkowości Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Podpisy Nazwa jednostki: Apator SA Strona 4

19 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 5 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje o jednostce Spółka Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (ul. Gdańska 4a lok C4) została utworzona przez pracowników zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Apator w Toruniu. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy nastąpiła w dniu 14 stycznia 1993 roku pod numerem RHB W dniu 24 października 2001 roku dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Przedmiot działalności jednostki Zgodnie ze statutem Spółki podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna i usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz sprzedaż aparatury i systemów pomiarowych. Akcje APATOR S.A. notowane są na rynku podstawowym sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie przemysł elektromaszynowy Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Andrzej Szostak Prezes Zarządu (od 25 czerwca 2013 r.) Tomasz Habryka Członek Zarządu Jerzy Kuś Członek Zarządu Do 24 czerwca 2013 r. Prezesem Zarządu Apator SA był Janusz Niedźwiecki, który obecnie pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.) Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej do 24 czerwca 2013 r.) Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.) Do dnia 24 czerwca 2013 r. członkami Rady Nadzorczej byli: Ryszard Wojnowski i Eryk Karski. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 5

20 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 6 2. Informacje o podstawie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń 2.1. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Prezentowane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator S.A. na dzień oraz okres kończący się 31 grudnia 2013 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator S.A. obejmuje rok 2013 oraz zawiera dane porównawcze za rok Zasady zastosowanych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej STANDARDY ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) obowiązujące na dzień 1 stycznia 2013 roku: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: prezentacja pozycji innych całkowitych dochodów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później; Zmiany do MSR 12 Podatki Odroczony podatek dochodowy: Przyszła realizacja składnika aktywów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Zmiany do MSR 19 wydanego w 2011 roku Świadczenia pracownicze mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie w ramach regularnej procedury wprowadzania zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji z wyjątkiem MSR 19 nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Skutki zmian MSR 19 zostały opisane w punkcie STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania następujące standardy i interpretacje oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską: Nazwa jednostki: Apator SA Strona 6

21 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 7 - Zmiany do MSSF 9 wydanych w 2009 i w 2010 roku Instrumenty Finansowe" mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później; - Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe" i MSSF 7 instrumenty finansowe: ujawnienia" mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później; Zastosowanie nowych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE NIEZASTOSOWANE W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania istnieją standardy i interpretacje, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 27 wydanego w 2011 roku Jednostkowe sprawozdania finansowe mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 28 wydanego w 2011 roku Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Wspólne ustalenia umowne, Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 36: Utrata wartości aktywów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 39: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany te nie będą miały znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń Walutą sprawozdawczą niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) Czas trwania działalności jednostki Czas trwania działalności Apator S.A. jest nieoznaczony. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 7

22 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 8 Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od końca okresu sprawozdawczego Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone i podpisane przez Zarząd jednostki dnia 23 kwietnia 2014 roku. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 8

23 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 9 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator S.A Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej NOTA na dzień * Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Udzielone pożyczki długoterminowe jednostkom powiązanym - 83 Należności długoterminowe od pozostałych jednostek Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach Udzielone pożyczki krótkoterminowe jednostkom powiązanym Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM *przekształcenie zgodnie z notą 7.31 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 9

24 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 10 NOTA na dzień * Kapitał własny Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń (170) (49) Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Niepodzielony wynik finansowy niepodzielony wynik z lat ubiegłych wynik bieżącego okresu odpisy z wyniku bieżącego roku (9 932) (13 243) Zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki od pozostałych jednostek Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM *przekształcenie zgodnie z notą 7.31 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 10

25 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w okresie NOTA od od do do * Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Koszt sprzedanych produktów i usług ( ) ( ) - jednostkom powiązanym (19 780) (23 029) - pozostałym jednostkom (88 669) (89 135) Koszt sprzedanych towarów i materiałów (11 602) (28 274) - jednostkom powiązanym (1 997) (5 761) - pozostałym jednostkom (9 605) (22 513) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (9 524) (10 220) Koszty ogólnego zarządu (24 302) (24 163) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Przychody Koszty (961) (4 024) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe, w tym: Przychody Koszty (1 729) (3 144) Zysk przed opodatkowaniem Bieżący podatek dochodowy 7.16 (604) (4 829) Odroczony podatek dochodowy Zysk netto *przekształcenie zgodnie z notą 7.31 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 11

26 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 w okresie Inne całkowite dochody NOTA od od do do * Inne całkowite dochody netto (131) Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym (10) Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym (121) (49) Całkowite dochody ogółem Zysk netto na jedną akcję zwykłą: - podstawowy 1,55 2,09 - rozwodniony 1,55 2,09 Średnia ważona liczba akcji *przekształcenie zgodnie z notą 7.31 w okresie NOTA od od do do * Zysk z działalności operacyjnej Amortyzacja EBITDA *przekształcenie zgodnie z notą 7.31 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 12

27 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Niepodzielony wynik finansowy KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień (1 460) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: - Podział wyniku na kapitał zapasowy (12 901) - - Zysk za okres od do Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym - - (49) - - (49) Inne całkowite dochody ogółem - - (49) Całkowite dochody ujęte w okresie od do (49) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (24 830) (24 830) Wypłacone zaliczki na dywidendę (13 243) (13 243) Zakup akcji własnych - (200) (200) Rozwiązanie kapitału rezerwowego Rozwiązanie kapitału rezerwowego - (17 973) (17 973) Umorzenie akcji własnych (200) (200) Umorzenie akcji własnych Saldo na dzień (49) Nazwa jednostki: Apator SA Strona 13

28 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 14 Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Niepodzielony wynik finansowy KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień (49) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: - Podział wyniku na kapitał zapasowy (23 994) - - Zysk za okres od do Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym (10) - (10) Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: - Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym - - (121) - - (121) Inne całkowite dochody ogółem - - (121) (10) - (131) Całkowite dochody ujęte w okresie od do (121) (10) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (46 350) (46 350) Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego Wypłacone zaliczki na dywidendę (9 932) (9 932) Saldo na dzień (170) Nazwa jednostki: Apator SA Strona 14

29 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych w okresie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NOTA od od do do Zysk przed opodatkowaniem Korekty: (27 520) (42 180) Amortyzacja wartości niematerialnych Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (215) (23 405) (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 7.19 (255) - (Zyski) straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej 7.18 (160) 102 (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych (441) (613) Koszty odsetek Przychody z tytułu odsetek (62) (13) Przychody z tytułu dywidend 7.19 (36 635) (28 200) Inne korekty (158) 403 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów (560) Zmiana stanu należności 7.20 (1 323) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw 7.20 (174) 933 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 110 (350) Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (5 754) (449) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (2 528) (739) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 7.20 (9 944) (17 546) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (1) - Nazwa jednostki: Apator SA Strona 15

30 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 16 w okresie NOTA od od do do Wpływy ze sprzedaży udziałów / akcji w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostki zależne (3 247) - Pożyczki udzielone (3 000) - Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Inne wpływy (wydatki) (5 009) (2 986) Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (4 638) (41 000) Odsetki zapłacone (1 420) (2 273) Dywidendy wypłacone (43 050) (38 059) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (782) (116) Inne wpływy (wydatki) (60) (21) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (44 950) (55 319) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (3 212) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Nazwa jednostki: Apator SA Strona 16

31 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Stosowane zasady rachunkowości 4.1. Podstawa sporządzenia (zasady ogólne) Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjne) i instrumentów finansowych (instrumenty pochodne), które wyceniane są według wartości godziwej. Najistotniejsze ze stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w punktach od do Zasady i polityka rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu przez Spółkę. Niektóre dane porównawcze zostały przeklasyfikowane dla uzyskania zgodności z prezentacją bieżącego okresu (patrz nota 7.31) 4.2. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne, koszty badań i prac rozwojowych Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria: można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej, sprzedać, przekazać, licencjonować lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak też łącznie z powiązanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań albo wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań. Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za określony lub nieokreślony. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które jeszcze nie są użytkowane poddaje się co roku weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności, korygowane od początku następnego roku obrotowego. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące: Nazwa jednostki: Apator SA Strona 17

32 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 18 Patenty i licencje od 2 do 5 lat Prace rozwojowe od 3 do 5 lat Koszty prac badawczych i rozwojowych Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy: realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie); prawdopodobne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne; koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane. Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa rzeczowe posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji, dostarczania towarów lub świadczenia usług, oddania w odpłatne użytkowanie osobom trzecim lub w celach administracyjnych, co do których przewiduje się, że będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres. Wycenia się je według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z podejściem opartym na komponentach jednostka przyjmuje odmienne stawki amortyzacyjne dla znaczących elementów składowych rzeczowego aktywa trwałego. Rzeczowe aktywa trwałe w jednostce obejmują aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok. Rozpoczęcie amortyzacji następuje po miesiącu oddania do używania. Przy ustalaniu rocznych stawek amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznego użytkowania rzeczowego aktywa trwałego. Poprawność stosowania okresów i stawek amortyzacyjnych przez jednostkę jest okresowo weryfikowana przez kierowników działów produkcyjnych. Dla celów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników aktywów są następujące: Budynki i budowle od 10 do 70 lat Maszyny i urządzenia od 2 do 25 lat Środki transportu od 4 do 10 lat Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe od 3 do 10 lat Jeżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość sprawozdawcza rzeczowych aktywów trwałych może nie być odzyskiwana, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, iż mogła nastąpić utrata wartości, a wartość sprawozdawcza przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej Nazwa jednostki: Apator SA Strona 18

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo