REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP"

Transkrypt

1 REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni jako reprezentacji jej członków, osób prawnych będących członkami Spółdzielni, jak również najemców lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni. 2. Zawarte w regulaminie zasady rozliczeń uwzględniają aktualne uwarunkowania ekonomiczne Spółdzielni jej członków i osób nie będących członkami. 3a/ wszelkie zmiany wprowadzone do mniejszego regulaminu obowiązują w formie aneksu. Zarówno regulamin jak i też wprowadzone do regulaminu aneksy, winny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. b/ w szczególnych przypadkach, gdzie narażony jest interes Spółdzielni, Zarząd może wprowadzić określone zmiany w celu uniknięcia ewentualnych strat. Wprowadzone w takich przypadkach zmiany podlegają również zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 4. Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Statut Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119 z 2003r., poz. 1116, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003r., poz. 1848, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. Nr 105 z 1994r. poz. 509, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 z 1964r. poz. 93, z późniejszymi zmianami, Regulamin obejmuje: ROZDZIAŁ l - Podstawowe zadania administracji i członków Spółdzielni. ROZDZIAŁ 2 - Eksploatacja zasobów mieszkaniowych. ROZDZIAŁ 3 - Gospodarka finansowa i rozliczenia. ROZDZIAŁ 4 - Zasady naliczania i wykorzystania funduszu remontowego. ROZDZIAŁ 5 - Inne warunki korzystania z zasobów spółdzielczych. 1

2 ROZDZIAŁ l PODSTAWOWE ZADANIA ADMINISTRACJI I CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zespołem odpowiedzialnym za sprawne zarządzanie zasobami Spółdzielni jest Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (ZGZM). Jego strukturę ustala Zarząd Spółdzielni dostosowując ją do potrzeb Spółdzielni tak by zapewnić prawidłową, a jednocześnie oszczędną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Spółdzielni. Struktura ta podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Podstawowe zadania Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: przejmowanie od wykonawcy budynków do eksploatacji oraz sprawne zasiedlanie lokatorów, udział w przeglądach gwarancyjnych oraz zapewnienie usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, utrzymanie czystości i porządku oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i ich otoczeniu, zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z niezbędnych usług komunalnych /woda, kanalizacja, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda/, eksploatacja dźwigów osobowych i towarowych, zapewnienie dostarczenia sygnału RTV- tzw. pakiet socjalny, nadzór techniczny nad budynkami i urządzeniami z nimi związanymi, zapewnienie obsługi administracyjnej poprzez bieżącą konserwację i eksploatację /zakres prac określa niniejszy regulamin - rozdz. 2/, zapewnienie wykonawstwa robót remontowych Podstawowe obowiązki członków Spółdzielni oraz najemców lokali użytkowych: przestrzeganie regulaminu porządku domowego oraz przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, prawidłowa i oszczędna eksploatacja zajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych, utrzymanie czystości, wykonywanie napraw i konserwacji w lokalu, regulowanie terminowo należności czynszowych, przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych przyjętych w niniejszym regulaminie. 2

3 ROZDZIAŁ 2 EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 1. Przejęcie budynków do eksploatacji (od wykonawcy) Przyjęcie budynków od wykonawcy. Może być ono dokonane wówczas, gdy przyjmowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu spełnia warunki do umożliwienia jego eksploatacji. Do podstawowych warunków jakie winny być spełnione przy dokonaniu odbioru należy zaliczyć: wykonanie kompleksowo zakresu robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną, wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru, przygotowanie do odbioru obiektu oraz niezbędnej dokumentacji, do której należy zaliczyć: a) umowę pomiędzy wykonawcą a inwestorem, aneksy określające zakres robót dodatkowych i robót niewykonanych, b) sprawozdanie z budowy z wykazem zmian w stosunku do projektu, zestawienie wad nie dających się usunąć, c) inwentaryzacja obiektów i uzbrojenia w sieci podziemne i nadziemne, d) dokumentacja techniczna, e) dziennik budowy, f) ewentualne ekspertyzy wykonane w czasie realizacji, g) protokoły: technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, sprawdzenia i kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, odbioru instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, protokoły odbioru instalacji elektrycznych, telefonicznych, RTV, protokoły odbioru instalacji gazowej, protokoły badań skuteczności zerowania, oporności izolacji oraz uziemień odgromowych i wyrównawczych, protokoły innych odbiorów technicznych związanych z przekazaniem obiektu do użytku Rękojmia za wady. Do obowiązków Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w okresie rękojmi należy: przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych w terminach zapewniających możliwość egzekwowania usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie. Terminy określone są umową, egzekwowanie od wykonawcy usunięcie stwierdzonych w przeglądzie wad, naliczanie kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek w okresie rękojmi Określenie pojęć powierzchni użytkowych i ogrzewanych. 3

4 Jedną z podstawowych czynności jakich dokonywać winien Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przy przyjęciu od wykonawcy i przekazaniu użytkownikowi jest wykonanie pomiaru z natury. Podstawową jednostką rozliczeniową jest powierzchnia użytkowa lokalu. W przypadku lokalu mieszkalnego jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na sposób użytkowania. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania balkonów, tarasów, loggii, antresoli i schowków -(w ścianie - szafy projektowo wbudowane). Nie zalicza się do powierzchni użytkowej pralni, suszarni, piwnic oraz strychów nie przystosowanych do zamieszkania. Do powierzchni użytkowej nie zalicza się także powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi, której wysokość, tj odległość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Powierzchnia pomieszczenia lub jego części o wysokości od 140 do 220 cm wliczana jest do powierzchni użytkowej lokalu tylko w 50 %. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń oraz pomieszczeń przyległych takich jak: kuchnia, łazienka, magazyny, spiżarnie oraz piwnice z wyjątkiem strychów, balkonów, (w ścianach szafy projektowo wbudowane). Do powierzchni ogrzewanej centralnie zalicza się całą powierzchnię użytkową lokali, w którym znajdują się grzejniki oraz powierzchnie pomieszczeń wchodzących w skład lokali, nawet jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników c.o. np. korytarze, łazienki, ubikacje itp Dokumentacja i ewidencja zasobów mieszkaniowych. Każdy przyjęty do eksploatacji obiekt winien posiadać zespół dokumentów dotyczących danego obiektu. Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zobowiązany jest założyć książkę obiektu budowlanego wg ustalonego wzoru, w której dokonywane będą zapisy dotyczące badań stanu technicznego, przeglądów gwarancyjnych, remontów bieżących, zmian funkcji itp. Ponadto w skład dokumentacji winny wchodzić następujące dokumenty: plan realizacyjny z naniesionymi granicami działek stanowiącymi własność Spółdzielni Mieszkaniowej, dokumentacja powykonawcza uzbrojenia, dziennik budowy, projekty i protokoły wymienione w wykazie dokumentów niezbędnych do odbioru, przydziały lokali mieszkalnych i użytkowych, protokoły zdawczo-odbiorcze, umowy o dostawę mediów, protokoły pomiaru powierzchni, karty lokalu. Wymieniona dokumentacja winna być utrzymana w komplecie, a wszelkie czynności wykonywane w budynku winny być ewidencjonowane na bieżąco. 2. Przekazanie lokali użytkownikom. Od dnia podpisania odbioru końcowego budynku lub daty odbioru od poprzednich użytkowników do momentu przekazania lokali nowym użytkownikom pieczę nad budynkiem przejmuje Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Lokale przekazywane są użytkownikom przez administratora na podstawie ważnego przydziału lub podpisanej umowy. Z przekazania lokalu spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy określający wyposażenie i stan lokalu od strony ilościowej i jakościowej, który stanowi 4

5 podstawę do rozliczenia z użytkownikiem w przypadku zwolnienia przez niego lokalu w przyszłości. 3. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych Usługi komunalne. Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zobowiązany jest do: a) zapewnienia dostawy poszczególnych mediów do budynku poprzez zawarcie nowych umów lub poszerzenie zakresu rzeczowego umów obowiązujących z właściwymi jednostkami gospodarczymi w zakresie: dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej dla potrzeb administracyjnych, a dla potrzeb mieszkaniowych umowę zawiera członek spółdzielni, dostawy gazu umowę zawiera członek spółdzielni, dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. i centralnej ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych, konserwacji dźwigów, czyszczenia przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych b) nadzoru nad właściwym wypełnieniem warunków umów Ewidencje ludności. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji określone są w Ustawie z dnia r. o ewidencji ludności (zam. Dz.U. Nr 3/74; Dz.U. Nr 87/01, poz. 960, Dz. U. Nr 93/04 poz. 887, z późniejszymi zmianami). Potwierdzanie uprawnień na zameldowanie czyli wyrażanie zgody na zameldowanie w lokalu mieszkalnym typu lokatorskiego pozostaje w kompetencji Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu. Wniosek o zameldowanie winien być złożony przez członka spółdzielni osobiście lub osobę przez niego upoważnioną prawomocnym dokumentem np. potwierdzonym przez biuro notarialne. Obowiązuje dokładne i szczegółowe prowadzenie tej dokumentacji, jako że ma ona ścisły związek z rozliczaniem opłat eksploatacyjnych w pozycjach przypadających na osobę. Wszelkie zmiany w ewidencji administrator zgłasza do Działu Czynszów celem dokonania prawidłowych rozliczeń opłat eksploatacyjnych Kontrola sanitarna osiedli. Administracja ZGZM zobowiązana jest do prowadzenia rejestru protokołów kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowego Inspektora Sanitarnego i bieżącego nadzoru nad realizacją wydanych przez te organy decyzji i wniosków Utrzymanie czystości i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na administracji osiedla ciąży obowiązek zapewnienia utrzymania stanu sanitarnoporządkowego. Realizowane jest to przez sprawowanie nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie prac w tym zakresie Elementy stanu porządkowego nieruchomości Regulamin porządku domowego. Regulamin porządku domowego zawiera zbiór przepisów określających obowiązki i uprawnienia administracji i użytkowników lokali w zakresie ochrony budynków i lokali, utrzymania spokoju, porządku i czystości. Regulamin znajduje się na każdej klatce schodowej. 5

6 3.5.2.Spis lokatorów. Aktualizacji spisu lokatorów, który powinien znajdować się na każdej klatce schodowej dokonuje się każdorazowo przy zmianie lokatora i w wypadku zniszczenia lub kradzieży. Spis lokatorów nie obejmuje nazwisk osób, które nie wyraziły zgody w związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Elementy wyposażenia klatek schodowych. Na klatkach schodowych powinny znajdować się: tablica ogłoszeń, instrukcje przeciwpożarowe, informacje o dyżurach konserwatorskich, adres oraz numer telefonu Administracji osiedla, numery telefonów Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej, skrzynki pocztowe zbiorcze. W przypadku kradzieży lub zniszczenia w/w elementów uzupełnień dokonuje się raz na kwartał. Nie dotyczy to dyżurów konserwatorskich, które winny być uzupełniane na bieżąco Numeracja nieruchomości. Administracja osiedla zobowiązana jest do oznakowania nieruchomości tablicą zawierającą numer porządkowy, nazwę ulicy i nazwę zarządcy budynku zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie Pomieszczenia wspólnego użytkowania. Zasady korzystania z pomieszczeń wspólnych budynku określa Regulamin porządku domowego, a tryb ich przeznaczania na inne cele (wynajem, zmiana przeznaczenia) określone zostały w rozdz. 4, pkt l regulaminu Inne elementy. Warunki umieszczania reklam, montowania urządzeń radiowo-telewizyjnych, domofonów, przebudowy ścian piwnic, zmian funkcji mieszkań itp. zostały zawarte w dalszej części regulaminu Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zobowiązany jest również do: prowadzenia przeglądów technicznych budynków i terenów przyległych, mając na uwadze zapewnienie im pełną sprawność techniczną i użytkową. Szczegółowe zasady prowadzenia przeglądów zawarte są w "Regulaminie przeprowadzania przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych. 4. Utrzymanie stanu technicznego zasobów. W gospodarce zasobami mieszkaniowymi utrzymanie zasobów sprowadza się do zadań należących do: Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, użytkowników lokali mieszkalnych, najemców (osób), którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, dzierżawców terenu. 6

7 4.1. Obowiązki Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi realizuje swoje zadania poprzez nadzór nad wykonywaniem robót w zakresie remontów, konserwacji i eksploatacji zapewniających ciągłą obsługę terenów zewnętrznych i obiektów kubaturowych Konserwacje i eksploatacje. Obsługę zasobów mieszkaniowych w zakresie konserwacji i eksploatacji prowadzą zakłady wyłonione w ramach przetargu, z którymi SSM zawiera umowy o ich wykonanie. Zawarte umowy, łącznie z warunkami szczegółowymi, określają: teren obsługi, zakres robót, terminy wykonania robót, prowadzenie dyżurów, sposób rozliczeń za wykonane roboty. Zleceniobiorcy odpowiadają za rzetelną i fachową obsługę zasobów w zakresie i terminach wynikających z umowy Remonty. Zakres prac remontowych określany jest na podstawie bieżących i rocznych przeglądów zasobów spółdzielczych oraz książek zgłoszeń znajdujących się w administracji os. Traugutta I, II, III, Słowackiego i Błonie. Na tej podstawie opracowywany jest plan rzeczowo-finansowy remontów na dany rok, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą SSM. Jego zakres rzeczowy uwzględnia możliwości finansowe SSM i stopień pilności robót. Roboty ujęte w planie remontów realizuje się: w ramach przetargów, lub zleceń z wolnej ręki. Maksymalną wartość robót zlecanych z wolnej ręki przez ZGZM określa Zarząd Zakres robót wykonywanych w ramach remontów i konserwacji. Instalacja c.o. remonty i konserwacja rozdzielaczy c. o., wymiana armatury i aparatury kontrolnopomiarowej, wymiana, naprawa i uzupełnianie izolacji termicznej, wymiana wyeksploatowanych rur, zaworów z wyłączeniem zaworów termostatycznych na grzejnikach, grzejników, jeżeli uszkodzenia te nie powstały z bezpośredniej winy lokatorów, płukanie instalacji c.o. i grzejników, odpowietrzanie instalacji. Instalacja wody zimnej i ciepłej: wymiana zaworów na ciągach głównych przed i pod pionami, wymiana głowic, uszczelek w zaworach zarówno przed wodomierzami w lokalach mieszkalnych i użytkowych, jeżeli uszkodzenia nie powstały z winy użytkownika, wymiana rur, kształtek, złączek i dwuzłączek w instalacjach wewnętrznych przed i łącznie z wodomierzem. 7

8 Instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe: czyszczenie i remont kanalizacji od budynków do pierwszej studzienki na przykanaliku oraz instalacji w budynku w zakresie pionów z wyjątkiem przytkanych muszli klozetowych, syfonów umywalkowych i wannowych oraz kratek ściekowych w mieszkaniach, wymiana uszkodzonych odcinków rur, kolan, trojaków, czyszczaków oraz uszczelnianie złącz kielichowych. Jeżeli uszkodzenia te nie powstały z bezpośredniej winy lokatora (poziomy i piony), likwidacja uszkodzeń trwałych typu: załamania odcinka kanalizacji bądź przykanalika, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po ewentualnej awarii kanalizacji. Instalacja gazowa: remonty i konserwacja przewodów i zaworów od zaworu głównego (ogniowego) do zaworu przed licznikiem oraz od zaworu za licznikiem do zaworu odcinającego przed przyborami jak: kuchnie, podgrzewacze wody, kotły gazowe, termy (nie dotyczy tych urządzeń), przeglądy i próby gazowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Instalacja elektryczna i odgromowa i RTV: remonty tablic licznikowych, bezpiecznikowych, wymiana przewodów, bezpieczników w zabezpieczeniach przedlicznikowych, remonty instalacji zalicznikowych, jeżeli tworzy zagrożenie pożarowe lub/i porażeniowe w ramach posiadanych środków, wymiana automatów schodowych, żarówek, wyłączników, przycisków oświetlenia, puszek, lamp, świetlówek, opraw oświetleniowych itp. w pomieszczeniach ogólnodostępnych poza mieszkaniami, roboty remontowe i konserwacyjne zwodów odgromowych i zacisków, przeglądy i pomiary energetyczne w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Remonty i konserwacje instalacji RTV prowadzą zakłady Telewizji Kablowych działających w zasobach SSM. Podłoża: Remonty podłoży wykonuje się w przypadkach stwierdzenia niżej wymienionych wad nie powstałych z winy użytkownika: pylenie podłoża, spękania i uskoki w płaszczyźnie poziomej oraz klawiszowanie podłoża. Tynki wewnętrzne. naprawy tynków odparzonych i likwidacja uszkodzeń tynków nie zawinionych przez lokatorów. Stolarka okienna i drzwiowa: Konserwacja: malowanie drzwi wejściowych do budynku i okien na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, 8

9 malowanie drzwi wejściowych do mieszkań i lokali od strony wejść. Wymiana stolarki okiennej: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych odbywa się przez członka SSM przy dofinansowaniu Spółdzielni w wysokości: stolarka okienna i drzwi balkonowe o okresie użytkowania 30 lat i więcej 70% kosztów wymiany, stolarka okienna i drzwi balkonowe o okresie użytkowania lat 60% kosztów wymiany, stolarka okienna i drzwi balkonowe o okresie użytkowania lata 50% kosztów wymiany, stolarka okienna i drzwi balkonowe o okresie użytkowania lat 30% kosztów wymiany, stolarka okienna i drzwi balkonowe o okresie użytkowania do 14 lat bez dofinansowania. 2. Przez koszty wymiany stolarki rozumie się: koszt okna lub drzwi balkonowych, koszt demontażu i montażu stolarki, koszt zakupu nawietrzaka łącznie z montażem. 3. Dopłata do wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych, do których zastosowano partycypację z funduszu remontowego SSM obejmuje: w budynkach o okresie użytkowania do 40 lat 50% ilości okien i drzwi balkonowych będących w mieszkaniu (zaokrąglając w górę do pełnej ilości sztuk), w budynkach o okresie użytkowania powyżej 40 lat 100% ilości okien i drzwi balkonowych będących w mieszkaniu. 4. Warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania Bezwzględnie przestrzegać, aby wymiar zewnętrzny stolarki montowanej odpowiadał dotychczasowym wymiarom i podziałom kwater, z wyjątkiem gdy kwatera posiada szerokość ponad 1 m dopuszcza się inny jej podział Stolarka objęta wymianą musi spełniać wymogi izolacyjności termicznej według aktualnej normy dla naszej strefy klimatycznej Stolarka powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające stały dopływ powietrza (nawietrzaki min. 2 szt. w mieszkaniu) Dostarczyć do SSM odpis faktury wraz ze specyfikacją i protokołem odbioru na dokonaną wymianę stolarki W przypadku, gdy koszt wymiany stolarki wg faktury jest niższy niż koszt stolarki -ustalony przez Zarząd SSM zwrot następuje wg cen ujętych w fakturze W przypadku, gdy koszt wymiany stolarki wg przedłożonej faktury jest wyższy niż koszt stolarki ustalony przez Zarząd SSM zwrot następuje wg cen ustalonych przez Zarząd Przed wystawieniem noty uznaniowej przedstawiciel SSM sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym przedłożone dokumenty. 5. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych we własnym zakresie bez 9

10 dopłat z funduszu remontowego należy stosować warunki określone w pkt Podstawą partycypacji w kosztach wymiany stolarki z funduszu remontowego jest przedstawienie do SSM kopii faktury z protokołem odbioru, wystawionej na członka Spółdzielni lub współmałżonka (posiadającego lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność) z podpisem członka lub współmałżonka, stwierdzającego prawidłowość zamontowania stolarki. 7. Dopłaty z funduszu remontowego do wymiany stolarki Spółdzielnia realizuje z zachowaniem kolejności pisemnych wniosków od członków Spółdzielni, potwierdzonych przez SSM datą wpływu. 8. Realizacja partycypacji w kosztach wymiany stolarki następuje do wysokości nakładów ujętych w planie remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok kalendarzowy. 9. Członkowi Spółdzielni, który dokonał wymiany stolarki i sprzedał mieszkanie przed terminem przysługującego zwrotu dopłaty do wymiany okien, w/w dopłata nie przysługuje. 10. Stolarka okienna i drzwiowa pochodząca z demontażu winna być zagospodarowana we własnym zakresie. Klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia administracyjne: Inne roboty: malowanie barierek, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, węzłów c.o. oraz pomieszczeń ogólnego użytkowania odbywa się w okresach co 8 lat, naprawy i uzupełnianie pochwytów na poręczach. wymiana obróbek blacharskich i wylewek na balkonach i loggiach dokonuje się na wniosek członków spółdzielni, a także w wyniku przeglądów technicznych budynków Prace remontowe objęte planem realizowane są do wysokości środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na dany rok Obowiązki użytkowników mieszkań i lokali użytkowych Zakres robót odpłatnych przez użytkowników lokali. Część obowiązków w zakresie robót remontowo-konserwacyjnych ponosi lokator bezpośrednio. Zakres ten obejmuje: Instalacje c. o.; wymiana zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych. Instalacje wody zimnej i ciepłej wymiana baterii, dolnopłuków, zaworów do dolnopłuków, syfonów, grzybków do baterii, umywalek oraz wymiana podejść do urządzeń (całość instalacji za wodomierzem) w mieszkaniu, wymiana części instalacji bądź armatury w lokalach użytkowych w przypadku uszkodzenia zawinionego przez użytkownika. Kanalizacja sanitarna: udrażnianie muszli, syfonów umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych, likwidacje przecieków powstałych z winy lokatora np. w wyniku samowolnego lub niedbałego wykonania przeróbek, wymiana i naprawa urządzeń sanitarnych wraz z syfonami i podejściami do pionu 10

11 kanalizacyjnego. Instalacja gazowa: naprawy i wymiany - kuchni gazowych, term, podgrzewaczy wody, kotłów gazowych, piecyków dwufunkcyjnych i innych przyborów gazowych, naprawa i wymiana instalacji gazowej w przypadku samowolnych jej przeróbek (wykonanie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę przerobionej instalacji gazowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz wykonaniem próby szczelności instalacji z wynikiem pozytywnym). Instalacja elektryczna: wymiana zabezpieczeń, gniazd, wyłączników, dzwonków w mieszkaniach, przycisków dzwonkowych na klatce schodowej, naprawy i wymiany term elektrycznych. Instalacja RTV naprawa i konserwacja instalacji wewnątrz mieszkania nie ujętych w pkt Roboty ogólnobudowlane posadzki i podłoże - wymiana wykładzin podłogowych, cyklinowanie parkietów i mozaik, przekładanie parkietu i mozaiki, wymiana płytek PCV, naprawy posadzek lastricowych, lakierowanie posadzek parkietowych i mozaikowych, malowanie podłóg oraz roboty towarzyszące, stolarka okienna i drzwiowa - malowanie i kitowanie na zewnątrz i wewnątrz stolarki okiennej i drzwiowej (z wyłączeniem malowania zewnętrznej strony drzwi wejściowych), wymiana szyb i okuć stolarskich oraz innych akcesoriów stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniu, wymiana stolarki okiennej (w tym drzwi balkonowych) zgodnie z punktem 4.2. ewentualna ponowna wymiana stolarki odbywać się będzie na koszt członka spółdzielni, Roboty murarsko-malarskie - naprawa tynków wewnętrznych w przypadku zniszczeń spowodowanych przez lokatora, drobne naprawy loggii, balkonów z barierkami i malowanie w kolorystyce budynku, malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii, malowanie grzejników, rur oraz innych urządzeń techniczno-sanitarnych dla zabezpieczenia ich przed korozją Dodatkowe uwagi dotyczące użytkowania lokali. Użytkownicy mieszkań i lokali użytkowych mają obowiązek udostępnienia ich administracji spółdzielni i zakładom konserwacyjno-eksploatacyjnym w przypadku: konieczności usunięcia awarii, przeprowadzania przeglądów technicznych przez osoby do tego przez SSM upoważnione. W przypadku nie udostępnienia lokalu celem usunięcia awarii skutki i konsekwencje z zaistniałych okoliczności ponosi użytkownik lokalu. Wszystkie zmiany w lokalu stanowiące dodatkowe i ponadnormatywne wyposażenie mieszkania powinny być wykonane tak aby nie utrudniało to dostępu do wszelkiego typu instalacji i nie uniemożliwiało usunięcia awarii. W przypadku, gdy są one związane ze zmianą w układzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym w lokalu wymagają zgody Zarządu oraz spełnienia wymogów wynikających z ustawy Prawo budowlane. Takiej zgody wymagają również wszelkie przeróbki dotyczące instalacji gazowej, 11

12 centralnego ogrzewania, zmiany podłączeń do kanałów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych. W przypadku usuwania awarii, przywrócenie do poprzedniego stanu nie obejmuje dodatkowego i ponadnormatywnego wyposażenia mieszkań, za które SSM nie zwraca kosztów naprawy. ROZDZIAŁ 3 GOSPODARKA FINANSOWA I ROZLICZENIA 1. Rozliczenie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych zajmowanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali kosztami eksploatacji zasobów mieszkaniowych jest roczny koszt eksploatacji ujęty w planie finansowym na dany rok zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą SSM Koszty eksploatacji rozlicza się jednolicie na całość zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych w przeliczeniu na 1 m 2 p.u Dla lokali mieszkalnych, których właściciele nie są członkami spółdzielni (własnościowe prawo do lokali, odrębna własność) Spółdzielnia odlicza z kosztów eksploatacji pożytki. Pożytki wynikające z dzierżawy lokali użytkowych i odsetek bankowych. Równocześnie Spółdzielnia odlicza z kosztów eksploatacji koszty działalności kulturalno-oświatowej (Domy Kultury). 2. Rozliczenie kosztów usług komunalnych Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się zgodnie z "Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody", zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku. 2.2 Rozliczenie wody zimnej, ciepłej, podgrzania i odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych Warunki techniczne montażu wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad montażu ustalonych w normie PN 91/M Dopuszcza się do montażu wyłącznie wodomierze posiadające ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania i legalizacji. W przypadkach wymagających innych rozwiązań, konieczne jest uzgodnienie ich ze służbami technicznymi ZGZM (stosowanie wodomierzy montowanych zamiast głowic zaworów pod batonami itp.) Po każdym remoncie lub awarii wodomierzy wymagane jest świadectwo legalizacji Należy montować wodomierze o średnicy nominalnej równej lub mniejszej od średnicy nominalnej instalacji wodociągowej w miejscu montażu Zabrania się montażu wodomierzy w miejscach trudno dostępnych do odczytu Wszystkie wyloty instalacji wodociągowej w mieszkaniu (lokalu) przed wodomierzem (powstałe po likwidacji płuczki ustępowej) należy skutecznie 12

13 oplombować Osoby korzystające z pralni zobowiązane są do montażu wodomierza w pralni. Sposób montażu wg warunków jak dla wodomierzy pod pionem, ze wskazaniem osoby, która będzie obciążana za zużytą wodę Plombowanie wodomierzy dokonuje się po technicznym odbiorze w obecności użytkownika lokalu. Koszt założenia plomby pokrywa członek Spółdzielni w oparciu o ustalenia Zarządu Odbioru technicznego wodomierzy dokonuje upoważniony pracownik SSM (administrator) Ogólne zasady eksploatacji wodomierzy Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku w ramach kosztów remontów dokona montażu wodomierzy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Mieszkaniec potwierdza montaż wodomierza i jego stan na druku protokołu odbioru wodomierza. Odmowa podpisania protokołu spowoduje nie odebranie wodomierza Członek Spółdzielni zobowiązany jest do udostępnienia wodomierzy do odczytu Zabrania się zabudowy wodomierzy uniemożliwiającej ich odczyt i dostęp w celu sprawdzenia prawidłowości oplombowania oraz wymiany. W przypadku stwierdzenia zabudowy wodomierza w sposób uniemożliwiający sprawdzenie prawidłowości montażu i oplombowania, rozliczenie za zużytą wodę będzie się odbywało jak dla mieszkań nieopomiarowanych Odczyty wodomierzy dokonywane będą w przypadku: zamknięcia okresu rozliczeniowego, zmiany ceny wody zimnej, zmiany ceny podgrzania wody. O terminie i formie dokonywania odczytów firma rozliczająca wodę powiadomi członków Spółdzielni za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych na klatkach schodowych. Odczyty te będą dokonywane przez firmę rozliczającą wodę Odczytów stanów wodomierzy dokonuje się przy zaokrągleniu do pełnego metra sześciennego. Zasada zaokrąglania obowiązuje do 0,49 m 3 - w dół, od 0,5 m 3 - w górę W przypadku wystąpienia spraw spornych wniesionych przez członka SSM, będą one rozpatrywane przez Zarząd SSM przy udziale przedstawiciela firmy rozliczającej Opłaty za wodę oraz szczegółowe zasady jej rozliczania Członek Spółdzielni wnosi opłaty za wodę do SSM na podstawie dostarczonych przez SSM osobnych książeczek opłat. Książeczki opłat będą dostarczane przez firmę rozliczającą każdorazowo w przypadku: zmiany ceny wody zimnej, zmiany ceny podgrzania wody, rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego W skład opłaty za wodę w przypadku występowania c.c.w. wchodzi: opłata za wodę zimną, opłata za wodę ciepłą. 13

14 Opłata za wodę ciepłą zawiera: cenę dostarczenia wody zimnej z przeznaczeniem na ciepłą (tj. cenę czynnika), cenę podgrzania wody Rozliczeniu okresowemu za zużytą wodę podlegają wszystkie lokale Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zasady rozliczania lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne Warunkiem do naliczania należności za zużytą wodę według wodomierzy indywidualnych jest dokonanie technicznego odbioru montażu Po odbiorze wodomierza, do czasu ustalenia normy na lokal, przyjmuje się do naliczenia opłaty za wodę ryczałt w wysokości 4 m 3 /osobę miesięcznie. W lokalach, w których występuje c.c.w., w ryczałcie tym 2 m 3 stanowi woda ciepła oraz 2 m 3 - woda zimna Okres od odbioru wodomierza do pierwszego odczytu, na podstawie którego ustala się normę zużycia na mieszkanie, nie może być krótszy niż dwa miesiące. Odczyt ten dokonywany jest zawsze na koniec kwartału przez firmę rozliczającą Po dokonaniu pierwszego odczytu (jak w pkt 4.3.) naliczone zostanie średnie miesięczne zużycie wody w danym lokalu (norma na lokal). Związana z tym zmiana sposobu naliczania należności za wodę uwzględniona będzie w nowej książeczce opłat dostarczonej przez SSM Następne odczyty stanów wodomierzy indywidualnych dokonywane będą w przypadkach jak w pkt II Zmiana normy zużycia wody w książeczkach opłat następuje tylko w przypadku zakończenia jednego i rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego Termin zamknięcia jednego i rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego będzie każdorazowo ustalany przez SSM. Rozliczenie odbywać się będzie dwa razy w roku Ustalone na podstawie odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych normy zużycia obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym powiększa się o 5 % przeznaczone na: błędy wskazań wodomierzy, ubytki wody wynikające z tytułu awarii instalacji wodociągowej w budynku (np. wymiana zaworu) lub instalacji kanalizacyjnej (np. czyszczenie piwnic po awarii), korzystanie z instalacji w węzłach cieplnych, awarie wodomierzy indywidualnych Ewentualna wyższa od 5% różnica pomiędzy zużyciem wykazanym na wodomierzu głównym, a sumą zużyć wykazanych przez wodomierze indywidualne obciąża koszty eksploatacji W przypadku stwierdzenia awarii, bądź uszkodzenia wodomierza lokator zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym administrację osiedla. Wodomierz zostanie rozplombowany i spisana będzie na tę okoliczność notatka. Po naprawie wodomierza i jego legalizacji należy go ponownie zgłosić do odbioru. Koszt ponownego założenia plomby ponosi lokator. 14

15 Rozliczenie w przypadku zgłoszonej przez lokatora awarii wodomierza odbywać się będzie następująco: od dnia ostatniego prawidłowego odczytu wszystkich wodomierzy do dnia ponownego odbioru wodomierza po jego naprawie obowiązuje przy rozliczaniu norma ustalona na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego Rozliczenie to obowiązuje w przypadku awarii chociażby jednego z zamontowanych w mieszkaniu wodomierzy Stwierdzenie samowolnego zerwania lub naruszenia plomby, bądź innych form wstrzymywania wskazań chociażby jednego z zamontowanych wodomierzy upoważnia do rozliczenia w sposób następujący: od ostatniego rozliczenia do dnia stwierdzenia nieprawidłowości według normy 14 m 3 /osobę Po upływie okresu legalizacji SSM dokona wymiany wodomierzy. Rozliczenie w przypadku oddania wodomierza do legalizacji będzie się odbywać następująco: do dnia rozplombowania wodomierza wg stanu z niego odczytanego, w czasie przerwy w eksploatacji wg średniego zużycia za poprzedzający okres. Legalizacji wodomierza można dokonać do końca roku, w którym poinformowano o konieczności jej przeprowadzenia, natomiast okres wyłączenia z eksploatacji przy jego legalizacji nie może być dłuższy niż l miesiąc W przypadku braku możliwości odczytu wodomierzy indywidualnych przy zmianie cen wody lub zakończeniu okresu rozliczeniowego podstawą dokonania rozliczenia będzie: w przypadku odczytu zamykającego okres rozliczeniowy - średnie zużycie miesięczne wody z okresu rozliczeniowego poprzedzającego, w przypadku odczytu pośredniego (przy zmianie cen wody) - stan wodomierza przyjmuje się jak przy ostatnim odczycie W przypadku kwestionowania przez użytkowników zużycia wody na wodomierzach w lokalu (mieszkaniu) postępuje się następująco: SSM dokona wymiany wodomierza na nowy, zdemontowany wodomierz zostanie postawiony do sprawdzenia i legalizacji, w przypadku stwierdzenia, że wodomierz jest sprawny, koszty zużycia wody oraz koszty legalizacji ponosi użytkownik lokalu (mieszkania), w przypadku stwierdzenia, że wodomierz jest niesprawny, koszty zużycia wody zostaną naliczone jako średnia zużycia za wcześniejszy okres rozliczeniowy. Koszty legalizacji i sprawdzenia ponosi SSM obciążając eksploatację Każdy okres rozliczeniowy po terminie składania odwołań, o którym lokator powiadomiony jest każdorazowo przy dostarczeniu rozliczenia, uważa się za zamknięty bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian Zasady rozliczania lokali nie wyposażonych w wodomierze indywidualne Podstawą do naliczania należności za zużytą wodę są odczyty wskazań wodomierza głównego zamontowanego w budynku i wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach. 15

16 Różnicą pomiędzy zużyciem wykazanym przez wodomierz główny a sumą zużyć wykazanych przez wodomierze indywidualne i powiększonych o 5 % zostają obciążeni lokatorzy mieszkań nie posiadających indywidualnego opomiarowania w przeliczeniu na osobę. Maksymalna miesięczna norma przyjęta do rozliczeń nie może być większa jak 14 m 3 /osobę Po każdym okresie rozliczeniowym następuje zmiana średniej zużycia wody na jedną osobę, która będzie obowiązywać do następnego rozliczenia Rozliczanie energii cieplnej do podgrzania wody Podgrzanie wody rozlicza się następująco: W trakcie trwania okresu rozliczeniowego lokator wnosi opłaty zaliczkowo wg ustalonej z poprzedniego rozliczenia normy zużycia ciepła potrzebnego na podgrzanie l m 3 wody (w GJ) i przewidywanej ceny l GJ ciepła na podgrzanie wody Po zakończeniu okresu rozliczeniowego opłaty rozliczane są wg faktycznej - wynikowej z danego okresu normy zużycia ciepła (w GJ) na podgrzanie l m 3 wody i ceny wynikowej l GJ zużytego na podgrzanie wody Cena wynikowa l GJ do podgrzania wody zostanie wyliczona następująco: a) zsumowane zostaną całkowite koszty dostawy ciepła do podgrzania wody (wg obciążeń dostawcy ciepła) dla wszystkich mieszkań, b) zsumowane zostanie zużycie ciepła na podgrzanie wody we wszystkich budynkach wg liczników ciepła wody ciepłej, c) cena wynikowa będzie ilorazem sumy kosztów całkowitych podgrzania (a) i sumy zużycia ciepła na podgrzanie wody (b) Norma zużycia ciepła (w GJ) na podgrzanie l m 3 wody zostanie wyliczona następująco: a) zsumowane zostaną zużycia ciepła na podgrzanie wody we wszystkich budynkach (w GJ) wg liczników ciepła dla wody ciepłej, b) zsumowane zostaną zużycia wody ciepłej we wszystkich budynkach (w m 3 ) wg wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach, c) norma zużycia ilości ciepła na podgrzanie l m 3 wody będzie ilorazem sumy zużycia ciepła w GJ (a) i zużycia wody w m 3 (b) Bonifikaty za brak c.c.w. Bonifikata przysługuje w przypadku całkowitego braku ccw (dla mieszkań nie posiadających wodomierzy indywidualnych) bądź, gdy w punkcie czerpalnym w szczytowym okresie poboru, jak i przy minimalnym rozbiorze wody jej temperatura jest niższa od + 45 C Brak c.c.w. Bonifikata za całkowity brak c.c.w (przysługuje tylko dla mieszkań nie posiadających wodomierzy indywidualnych) w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej, licząc za każdy dzień w którym nastąpiła przerwa w dostawie Zaniżona temperatura wody ciepłej. Bonifikatę za dostarczenie wody, której temperatura jest niższa od + 45 C oblicza się jako iloczyn różnicy pomiędzy normatywnym a faktycznym zużyciem 16

17 ((podstawą określenia jest jej temperatura) ciepła na podgrzanie 1m 3 i ilości pobranych w tym okresie m Wszelkie zmiany w opłatach za wodę związane ze zmianą lokatora lub zmianami osobowymi w lokalach będą wprowadzane na podstawie informacji przekazanej przez administratora. Zmiany te będą obowiązywały od początku następnego miesiąca po zgłoszeniu przez lokatora Koszt wywozu nieczystości stałych rozlicza się na osobę zameldowaną wg ceny, którą ustala Rada Miasta Sanoka. Koszt wywozu nieczystości z lokali użytkowych rozlicza się z uwzględnieniem współczynników napełnienia, ustalonych w regulaminie wywozu nieczystości uchwalonego przez Radę Miasta. Spółdzielnia może wyrazić zgodę na zawarcie umowy o wywóz nieczystości przez użytkownika lokalu użytkowego bezpośrednio z odbiorcą. 3. Rozliczenie opłat czynszowych Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniem statutu oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Koszty eksploatacji są zróżnicowane z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności według następujących współczynników: a) parter - 95 % b) I piętro % c) II piętro % d) III piętro % e) IV piętro - 90 % f) V piętro - 70 % Współczynniki te stosuje się tylko do pozycji czynszu dotyczącej eksploatacji. Pozycja czynszu określona jako "eksploatacja" obejmuje: koszty utrzymania porządku i czystości, koszty zawierające ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe, koszty utrzymania lokali SSM, koszty czyszczenia kominów, sprzątanie klatek schodowych, konserwację domofonów, opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, podatki i opłaty za wieczyste użytkowanie terenów, koszty osobowe administracji i pozostałe koszty. Koszty sprzątania klatek schodowych i konserwacji domofonów nie podlegają zróżnicowaniu przez powyższe współczynniki Rozliczenie pozycji eksploatacji w przeliczeniu na osobę dotyczy zużycia wody w przypadku braku wodomierza indywidualnego oraz wywozu nieczystości. W przypadku zmiany ilości osób w mieszkaniu przy wymeldowaniu lub zameldowaniu na stałe, zmiana wysokości opłaty w pozycji czynszu rozliczanego na osobę winna być dokonana od następnego miesiąca po wymeldowaniu lub zameldowaniu. W tym celu najemca zobowiązany jest zgłosić fakt wymeldowania lub zameldowania w administracji osiedla 17

18 do dnia 30-go każdego miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Zgłoszenie po tym terminie powoduje zmianę opłaty dopiero w drugim miesiącu po zgłoszeniu Przy czasowym wymeldowaniu lub zameldowaniu trwającym do dwóch miesięcy nie zmienia się opłaty z tego tytułu. Wymeldowanie lub zameldowanie czasowe powyżej dwóch miesięcy powoduje zmiany opłaty od następnego miesiąca po zgłoszeniu Przy nie dopełnieniu obowiązku zgłoszenia faktu wymeldowania, rozliczeń wstecz nie dokonuje się. 4. Terminy płatności Każdy członek zobowiązany jest do systematycznego i regularnego wnoszenia opłat czynszowych w terminie do 20-go każdego miesiąca Najemcy lokali użytkowych oraz osoby prawne będące członkami Spółdzielni, opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali użytkowych wnoszą zgodnie z zawartą umową najmu. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zarówno dla członków jak i najemców lokali użytkowych. 5. Warunki przyjęcia i rozliczania mieszkania lokatorskiego Zwolnienie mieszkania lokatorskiego i przekazanie do administracji SSM następuje protokołem zdawczo-odbiorczym. Spółdzielnia zleca wycenę mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego. Na podstawie wyceny mieszkania Spółdzielnia wylicza zwrot wkładu dla uprawnionych osób Uzyskane ze zwrotu mieszkanie lokatorskie Spółdzielnia zbywa drogą postępowania przetargowego. Podstawą określenia ceny wywoławczej jest wycena wg cen rynkowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego W przypadku wzajemnej zamiany lokali między członkami posiadającymi lokatorskie prawo do lokalu, koszty odnowienia i ponad standardowego wyposażenia i odnowienia mieszkania rozliczone są pomiędzy zainteresowanymi stronami. 6. Warunki najmu lokali użytkowych i garaży będących własnością Spółdzielni Najem lokali użytkowych i garaży podlega zasadom ogólnym Kodeksu cywilnego art Szczegółowe warunki najmu ujęte są w umowie Wysokość czynszu winna być ustalona: w drodze przetargu nieograniczonego, w przypadku ogłoszenia 2-ch przetargów, które nie przyniosą rozstrzygnięcia - w drodze negocjacji W trakcie trwania umowy najmu ewentualne zmiany czynszów ustala Zarząd, chyba że zawarta umowa przewiduje inny sposób indeksacji Dla garaży wbudowanych wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SSM. Remonty garaży dokonuje właściciel garażu we własnym 18

19 zakresie. 7. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej z liczników administracyjnych upoważnia SSM do doprowadzenia instalacji do stanu pierwotnego, a kosztami obciąża się członka Spółdzielni (lub sprawcę zajścia) Jeżeli nastąpiło zniszczenie zieleni, urządzeń zabawowych, płotków, elewacji, malowanie klatek schodowych, wybijanie szyb w drzwiach wejściowych lub inne dewastacje mienia wymienioną szkodę usuwa sprawca /w przypadku nieletnich opiekunowie/ we własnym zakresie lub pokrywa koszty naprawy wyliczone przez administrację osiedla Stwierdzenie zamieszkiwania bez zameldowania w ewidencji Spółdzielni upoważnia SSM do naliczenia odpłatności za wywóz nieczystości za okres stwierdzonego nie zameldowania po cenach w dniu wyliczenia. ROZDZIAŁ 4 ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO 1. Zasady naliczania i wykorzystania funduszu remontowego wykonywane zgodnie z regulaminem tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego, zatwierdzonym i uchwalonym przez Radę Nadzorczą. ROZDZIAŁ 5 INNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 1. Używanie lokali dodatkowych Na wniosek zainteresowanego użytkownika lokalu, Zarząd może oddać w najem lub przydzielić na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu dodatkowy lokal pomocniczy taki jak piwnica, suszarnia, strychy pod warunkiem: uzyskania zgody potwierdzonej podpisem wszystkich mieszkańców danej klatki schodowej, w której znajduje się pomieszczenie, wnoszenie przez najemcę dodatkowej opłaty, której wysokość ustalona jest przez Zarząd Przy przeznaczeniu wymienionych w pkt 1.1. pomieszczeń na działalność gospodarczą, warunkiem dodatkowym jest: uzyskać zgodę Zarządu na prowadzenie działalności gospodarczej, 19

20 opomiarowanie zużycia energii elektrycznej, wody, gazu lub ustalenie sposobu rozliczania tych mediów, nieuciążliwa forma działalności, zawarcie umowy o korzystanie z wynajmowanych lokali dodatkowych Nie dopuszcza się montażu gniazd elektrycznych w piwnicach za wyjątkiem określonym w warunkach objętych pkt 1.1. oraz 1.2. rozdziału Umieszczanie reklam Zarząd na wniosek najemców lokali może wyrazić zgodę na zamieszczenie reklamy na budynku lub na terenie pod warunkiem: wniesienia opłaty rocznej za reklamę, określenia warunków montażu, nie utrudniania eksploatacji innym użytkownikom, uzgodnienia z administracją wielkości, sposobu i miejsca umieszczenia reklamy, w przypadku demontażu reklamy, doprowadzenie budynku lub terenu do stanu pierwotnego Wysokość opłat ustala Zarząd Dla najemców lokali użytkowych na zasadach własnościowego prawa do lokalu ustala się, że opłata ta dotyczy tylko tablic reklamowych (nie informacyjnych) Warunkiem zamieszczenie reklamy na budynku lub na terenie jest uwzględnienie warunków formalno-prawnych wynikających z ustawy: Prawo budowlane (jeżeli jest taka potrzeba). 3. Lokalizacja obiektów handlowo-usługowych Obiekty handlowo-usługowe na terenach spółdzielczych mogą być budowane na n/w zasadach: Zakład GZM dokonuje przeglądów terenów spółdzielczych proponując lokalizację punktów handlowo-usługowych Komisja GZM Rady Nadzorczej opiniuje w/w propozycje Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Nadzorczej, Zakład GZM przesyła lokalizację punktów handlowych do opinii Rad Dzielnicowych. W przypadku pozytywnych opinii ZGZM uzyska decyzję o warunkach zabudowy z Urzędu Miasta Sanoka Po uzyskaniu pozytywnych opinii i decyzji, Zakład GZM ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów pod punkty handlowo-usługowe. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu Wygrywający przetarg na dzierżawę terenu pod punkt handlowy zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zabudowy i obowiązującym Prawem budowlanym. 20

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania wody. Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu

Regulamin rozliczania wody. Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu Podstawa prawna Regulamin rozliczania wody Spółdzielni Mieszkaniowej Pomóż Sam Sobie w Świeciu 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. R E G U L A M I N Tekst jednolity rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie

REGULAMIN. rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie REGULAMIN rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10.04.1997r. "Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26 Nr.ewid.R/RN/19 Strona/stron 1/7 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA WODY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SANOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SANOKU WSTĘP

REGULAMIN ROZLICZANIA WODY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SANOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SANOKU WSTĘP REGULAMIN ROZLICZANIA WODY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SANOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SANOKU WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie rozliczania wody pobieranej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ Na podstawie 78 punkt 26 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN rozliczeń z tytułu pobierania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 51/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.04.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne:

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy. Legnica,

REGULAMIN. rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy. Legnica, Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 80/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.. REGULAMIN rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy Legnica, 27.08.2015

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie. I. PODSTAWA PRAWNA - Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Do obowiązków administracji Spółdzielni Mieszkaniowej należy:

Do obowiązków administracji Spółdzielni Mieszkaniowej należy: Regulamin montażu wodomierzy i indywidualnego rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków w mieszkaniach i lokalach użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie. 1 Podstawą niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Warunki wyposażenia lokali w podliczniki wody

Warunki wyposażenia lokali w podliczniki wody e) stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub plomby podczas dokonywanych odczytów lub kontroli i nie zgłoszenia przez użytkownika lokalu tego faktu ( do 3-ch dni od dnia uszkodzenia ) f) odmowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN.

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. 1 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali w zasobach SMPN. 2 1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo