Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń"

Transkrypt

1 Specjalność Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

2

3 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 3 Optymalne sterowanie ruchem Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) WYKŁADY: Optymalne sterowanie w projektowaniu maszyn i urządzeń, interdyscyplinarność i paradygmaty sterowania. Procedura projektowania i implementacji układów sterowania ruchem struktur mechanicznych. Modele matematyczne układów dynamicznych układy liniowe i nieliniowe. Kryteria i algorytmy optymalizacji. Aplikacja teorii sterowania do układów człowiek maszyna. Analiza symulacyjna modeli i układów pracujących w czasie rzeczywistym. ĆWICZENIA: Układanie równań macierzowych ruchu układów. Wyznaczanie obszarów stabilności na podstawie funkcji transmitancji, rozkładu biegunów, kryterium Hurwitza. Obserwowalność i sterowalność układów. Badanie wrażliwości układów na elementy i parametry ich struktury. Kryteria optymalizacji ich opis matematyczny i sposoby aplikacji. Wyznaczanie optymalnych układów wibroizolacji dla prostych układów mechanicznych metodą Wienera-Hopfa. Podstawowe struktury regulatorów i ich cechy. Człowiek jako regulator. Przykłady obliczania wybranych serwomechanizmów. Sterowanie minimalnoczasowe obiektu bezwładnościowego. Sterowanie ruchem wahadła obróconego. Dr hab. inż. Marek Książek, prof. PK Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Semestr, wymiar godz., pkt.: Sterowanie i automatyzacja maszyn VIII W E 2, C1, L2 (6 pkt.) WYKŁADY: Synteza układów automatyzacji maszyn: podstawy teoretyczne, przykłady syntezy układów automatyzacji. Wybrane elementy układów automatyki w maszynach: elementy pneumatyczne, elementy hydrauliczne, elementy elektryczne. Sterowanie i regulacja cyfrowa: dyskretyzacja sygnałów ciągłych, wykorzystywany sprzęt (karty sterujące, przetworniki A/C, C/A, komputery przemysłowe itp), stosowane oprogramowanie. Wybrane systemy sterowania ruchem w manipulatorach i maszynach roboczych: rodzaje regulacji położenia, planowanie trajektorii ruchu, zautomatyzowane systemy przy budowie obiektów inżynieryjnych. Przykłady automatyzacji pracy maszyn roboczych: układy load sensing, power sensor w maszynach roboczych, systemy ważące w maszynach roboczych, systemy zabezpieczeń przed przeciążeniem i utratą stateczności, wizyjne systemy sterowania. Automatyzacja prac montażowych: urządzenia indeksujące, urządzenia podające, mechanizmy wykonawcze, programowanie i systemy zabezpieczające. ĆWICZENIA: Opracowanie modeli matematycznych pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych układów sterujących. Badania symulacyjne ww. układów w programie VisSim. Opracowanie układu zdalnego sterowania maszyny z wykorzystaniem protokołów internetowych. LABORATORIA: Opracowanie cyfrowych układów sterowania w programach LabTech i LabView. Badania pneumatycznego systemu pozycjonowania: określenie wpływu rodzaju

4 4 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń i parametrów regulatora na czas i dokładność pozycjonowania. Badanie hydraulicznego układu load sensing : odpowiedź skokowa, charakterystyki częstotliwościowe, wpływ obciążenia. Programowanie pracy manipulatora pneumatycznego. Badanie cyfrowego układu sterowania ruchem: planowanie trajektorii ruchu, określenie dokładności pozycjonowania. Badanie układu sterowania PLUS1 wykorzystujące magistralę CANBus. Dr inż. Janusz Pobędza Identyfikacja i modelowanie układów mechanicznych Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Omówienie pojęć identyfikacji i modelowania układów mechanicznych. Identyfikacja i modelowanie systemów w stanie statycznym. Aproksymacja charakterystyk statycznych w warunkach deterministycznych i w warunkach losowych. Modelowanie analogowe. Analogie występujące między środowiskami fizycznymi. Redukcja struktury układu. Rekurencyjny algorytm metody najmniejszych kwadratów. Inne metody rekurencyjne estymacji. Identyfikacja modeli dynamicznych ciągłych metodą odpowiedzi skokowej. Identyfikacja modeli dynamicznych dyskretnych metodą najmniejszych kwadratów oraz metodą największej wiarygodności. LABORATORIA: Identyfikacja zjawiska tłumienia drgań w układzie mechanicznym o jednym stopniu swobody różne przypadki tłumienia. Identyfikacja podstawowych parametrów układów drgających na podstawie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej wyznaczonej przy użyciu aparatury cyfrowej. Zastosowanie metod AR przy identyfikacji doświadczalnej układów dynamicznych. Modelowanie wybranego układu elektromechanicznego. Badanie stabilności ruchu stacjonarnego. Modelowanie i symulacja cyfrowa dynamiki elementów układów pomiarowych. Modelowanie dynamiki mechanicznych układów nieliniowych. Dr hab. inż. Jacek Snamina Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) Semestr, wymiar godz., pkt.: Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn VIII W E 1, L2 (4 pkt.) WYKŁADY: Drgania i hałas jako zjawiska fizyczne. Charakterystyka drgań i hałasu. Przyczyny powstawania drgań i hałasu w maszynach. Pomiary drgań. Charakterystyki sygnału drgań. Pomiary hałasu. Charakterystyki sygnału hałasu. Analiza sygnałów wibroakustycznych układy analogowe i cyfrowe. Podstawowe zadania diagnostyki wibroakustycznej. Identyfikacja w zadaniach diagnostyki maszyn. Struktura systemu diagnostyki

5 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 5 maszyn opartej na pomiarach drgań. Systemy diagnostyki maszyn oparte na pomiarach hałasu. Podział maszyn w odniesieniu do systemów diagnostycznych i monitorowania. Analiza podstawowych defektów maszyn wirnikowych i ich zespołów. Zaawansowane metody diagnostyczne. Analiza trendu. Zintegrowane komputerowe metody analizy sygnałów wibroakustycznych. Zasady projektowania maszyn z wbudowanymi systemami diagnostycznymi. Systemy monitorowania stanu maszyn w zakładach przemysłowych. LABORATORIA: Pomiar wielkości charakteryzujących sygnały wibroakustyczne. Przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych. Numeryczne metody analizy. Zaawansowane metody analizy sygnałów zdeterminowanych i stochastycznych. Pomiar drgań maszyn w zastosowaniu do oceny ogólnego stanu dynamicznego. Diagnostyka przekładni zębatych oparta na pomiarach i analizie hałasu. Diagnostyka łożysk tocznych na podstawie analizy widmowej sygnału drgań. Hałas hydraulicznych układów napędowych i jego struktura. Metody diagnostyczne wykorzystujące sygnały drgań i hałasu. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Semestr, wymiar godz., pkt.: Napędy maszyn i urządzeń VIII W E 2, L1, P1 (5 pkt.) WYKŁADY: Układy napędu i sterowania hydraulicznego w maszynach przejezdnych, pojazdach i urządzeniach stacjonarnych. Synteza i analiza układów napędu i sterowania hydraulicznego maszyn roboczych. Wodne układy napędu i sterowania. Modele matematyczne pracy pomp i silników wyporowych. Analiza pracy wybranych elementów sterowania hydraulicznego. Systemy dławieniowego sterowania prędkością. Sterowanie i regulacja objętościowa przekładnia hydrauliczna. Zagadnienie pulsacji i uderzeń ciśnienia w układach. Zapowietrzenie i kawitacja. Ekologiczne ciecze robocze, w tym oleje biodegradalne i woda. Zanieczyszczenie i filtracja czynnika roboczego w eksploatacji układów hydraulicznych. LABORATORIA: Badania charakterystyk regulacyjnych przekładni hydrostatycznej. Badanie układów napędu i sterowania mechanizmów roboczych wysięgnika, ramienia i łyżki koparki. Badanie układów napędu i sterowania układu mechanizmów obrotu i jazdy koparki. Badania hydraulicznego układu sterowania mechanizmu skrętu kół. Badania akumulatora hydraulicznego jako wtórnego źródła energii. Badanie wodnego układu sterowania układu napędu i sterowania. PROJEKTY: Zasady tworzenia schematów funkcjonalnych układów napędu i sterowania hydraulicznego. Dobór podstawowych parametrów roboczych układu hydraulicznego, ciśnienie, objętościowe natężenie przepływu, dobór czynnika roboczego. Ustalenie sposobu i schematu sterowania układem. Dobór elementów wykonawczych, sterujących oraz pompy wyporowej. Obliczenia energetyczne układu napędu hydraulicznego. Obliczenia sprawdzające. Dr inż. Andrzej Sobczyk

6 6 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Programowalne systemy sterowania maszyn Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Systemy sterowania: podstawowe pojęcia; opis systemu; komputerowe systemy sterowania; komputery i ich programowanie; oprogramowanie zorientowane aplikacyjnie. Bezpośrednie sterowanie cyfrowe: typy układów sterowania; struktury systemów sterowania. Urządzenia wejściowe i wyjściowe: budowa toru pomiarowego; jednowymiarowe i wielowymiarowe przetworniki pomiarowe; cyfrowe i analogowe przetworniki wejściowe; urządzenia wyjściowe. Programowalne sterowniki logiczne: budowa i zasada działania; obszary danych w pamięci sterownika i ich przeznaczenie; kryteria doboru sterownika. Programowanie przy użyciu instrukcji podstawowych: elementy oprogramowania; instrukcje podstawowe; funkcje logiczne; układy pamięciowe; układy czasowe; układy liczenia. Podstawowe struktury programów: rozgałęzienia warunkowe; pętle; podprogramy; makroinstrukcje; przerwania. Wybór struktury programu i procedura jego tworzenia: strukturyzacja oprogramowania; sekwencyjna sieć działań; procedura tworzenia oprogramowania dla sterownika. LABORATORIA: Testowanie zaawansowanych bloków funkcyjnych oprogramowania PLC z wykorzystaniem sterowników firmy GE Fanuc: serii 90-30, VersaMax, RX3i i programu narzędziowego GE Fanuc Proficy Machine Edition Logic Developer PLC. Dr inż. Antoni Szymczak Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6) Sterowanie w systemach transportowych Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, L1 (2 pkt.); IX W1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Systemy transportu bliskiego cechy funkcjonalno-eksploatacyjne. Zarządzanie logistyczne i sterowanie procesami w systemach transportowo-magazynowych. Zintegrowane przepływy energii, materiałów i informacji ujęcie systemowe. Środki automatycznego sterowania przepływami ładunków w przemyśle. Środki automatycznej identyfikacji. Rozwiązania strukturalne systemów sterowania transportu bliskiego oraz magazynowania. Algorytmy operatywnego zarządzania i sterownia przepływem towarów. Klasyfikacja funkcjonalna i rodzaje sterowań: sterowanie hierarchiczne i ze sprzężeniem zwrotnym, układy automatycznego sterowania stabilizujące, programowe, nadążne oraz adaptacyjne (metodą uczenia). Przemysłowe implementacje układów sterowania właściwości dynamiczne obiektów na przykładzie zdalnego sterowania pracą suwnic. Wybrane zagadnienia sterowania grupowego pracą dźwignic na przykładzie dźwigów osobowych. Podstawowe funkcje kontrolingu w systemach transportowo-magazynowych. Systemy automatycznego pozycjonowania oraz sterowania układnicami magazynowymi. Systemy pozycjonowania autonomicznych transporterów przemysłowych.

7 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 7 ĆWICZENIA: Ustalanie strategii funkcjonowania logistycznie zintegrowanego systemu transportowo-magazynowego. Sterowanie procesami przeładunkowymi modelowanie czynności funkcjonalnych, wydajności i energochłonności środków przewozowego transportu ładunków w przemyśle. Schematy logicznych ciągów operacji roboczych układnicy w przestrzeni regałowej magazynu budowa algorytmu dla automatycznego systemu sterowania. Analiza funkcjonalna dla układu sterowania z programowaniem mechanicznym. Opracowanie przykładowych algorytmów oraz instrukcji sterowania w języku STEP (język drabinkowy) dla systemu pozycjonowania układnicą magazynową. LABORATORIA: Badania funkcjonalne zdalnego systemu sterownia pracą suwnicy podwieszonej KBK. Badania układu automatycznego sterowania ruchami roboczymi mobilnego transportera przemysłowego. Adaptacyjne sterowanie pracą hydraulicznego zespołu napędu dźwigu. Systemy sterowania nadrzędnego i grupowa automatyczna regulacja pracy jednostek transportowych (wyjazd do HTS). Dr inż. Wiesław Cichocki Semestr, wymiar godz., pkt.: Diagnostyka i monitoring maszyn VIII W E 1, L1 (2 pkt.); IX W1, L1 (5 pkt.) WYKŁADY: Diagnostyka techniczna (DT) i monitoring maszyn (MM), podstawowe pojęcia i definicje, cele i zadania DT oraz monitoringu stanów eksploatacyjnych w systemach maszyn roboczych, wskaźniki podatności diagnostycznej obiektów technicznych, źródła sygnałów, klasyfikacja i miary sygnałów. Procesy fizykochemiczne jako nośniki informacji o stanie obiektów technicznych (symptomy diagnostyczne). Wprowadzenie w problematykę miernictwa wielkości nieelektrycznych, budowa wybranych czujników pomiarowych, zakresy pomiarowe, czułość, stała urządzenia pomiarowego, impedancja wejściowa/wyjściowa czujnika, rodzaje błędów pomiarowych, klasa czujnika. Wybór systemu diagnostyczno-pomiarowego. Komputerowa technika pomiarowa: podstawowe kryteria wyboru systemu pomiarowego, karty pomiarowe. Podstawy cyfrowej analizy sygnałów: proces dyskretyzacji sygnału próbkowania i kwantowania, zdolność rozdzielcza, postprocessing. Wielokanałowe analizatory. Układy i systemy do stanowiskowych, laboratoryjnych oraz poligonowych badań diagnostycznych, Opis podstawowych układów akwizycji i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Systemy automatycznego monitorowania uszkodzeń wykorzystujące zaimplementowane elementy detekcyjne inteligentna technika pomiarowa. Wirtualne przyrządy i systemy pomiarowo-diagnostyczne, Wykorzystanie środowiska programowego LabView i LabTech do oprogramowania systemów pomiarowych. Kształtowanie jakości przetwarzania danych pomiarowych w komputerowym wspomaganiu badań maszyn roboczych. LABORATORIA: Praktyczna prezentacja czujników i układów pomiarowych, testy porównawcze jakości przetwarzania danych pomiarowych badania stanowiskowe. Identyfikacja parametrów układu mechanicznego na podstawie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych. Diagnostyka mikroklimatu w kabinach operatorów maszyn roboczych. Diagnostyka stopnia zapowietrzenia układów hydraulicznych. Diagnostyka warunków współpracy

8 8 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń koło linowe lina (badania atestacyjne). Układy akwizycji sygnałów pomiarowych systemy i oprogramowania LabTech oraz LabView. Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski Systemy zdalnego sterowania Semestr, wymiar godz., pkt.: IX W2, L1 (4 pkt.) WYKŁADY: Podstawowe definicje. Zastosowanie systemów zdalnego sterowania. Charakterystyka mediów transmisyjnych: fale radiowe, podczerwień, łącza kablowe. Protokoły przesyłu informacji w sieci dla potrzeb zdalnego sterowania. Szyfrowanie danych. Kontrola poprawności transmisji danych sumy kontrolne. Urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień. Systemy kodowania sygnałów. Transmisja danych przez Internet. Protokoły UDP, TCP/IP. Serwer wideo z wykorzystaniem karty Framegrabbera. Aplikacja klienta dla serwera wideo. Komunikacja z systemem mikroprocesorowym poprzez sieć Internet. LABORATORIA: Wykorzystanie łącza IRDA do sterowania robotem mobilnym. Komunikacja z systemem mikroprocesorowym poprzez sieć lokalną. Komunikacja systemów mikroprocesorowych przez łącze radiowe komunikacja systemów mikroprocesorowych poprzez modemy. Kodowanie RC5. Dr inż. Krzysztof Krupa Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6) Semestr, wymiar godz., pkt.: Systemy nadzorowania i wizualizacji IX W E 1, L2 (4 pkt.) WYKŁADY: Miejsce systemów nadzorowania i wizualizacji w informatycznym modelu zautomatyzowanej i zintegrowanej produkcji. Systemy MMI/SCADA: realizowane funkcje; podstawowe cechy użytkowe; przegląd systemów. InTouch jako czołowy pakiet oprogramowania do tworzenia przemysłowych aplikacji nadzorowania i wizualizacji: menu i narzędzia programu WindowMaker; zmienne i połączenia animacyjne; tworzenie skryptów; alarmy i zdarzenia w InTouchu; trendy bieżące i historyczne; DDE i programy komunikacyjne; komunikacja ze sterownikami PLC i z Excelem; nadzorowanie komunikacji; ActiveX oraz importowanie grafiki do InToucha; menu programu WindowViewer.

9 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 9 LABORATORIA: Praktyczne zapoznanie się z pakietem oprogramowania InTouch. Opracowanie aplikacji (projektu) nadzorowania i wizualizacji wybranego obiektu. Konfigurowanie komunikacji InTaucha z PLC i z Excelem. Nadzorowanie komunikacji. Dr inż. Antoni Szymczak Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6) Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Semestr, wymiar godz., pkt.: IX W1, P2 (4 pkt.) WYKŁADY: Systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zagadnienia podstawowe. Możliwości oprogramowania, metody modelowania, tworzenie wektorowych modeli trójwymiarowych, przekształcenia i manipulacje. Działania na modelach elementów maszyn i zespołów, tworzenie ruchu, wykrywanie kolizji. Integracja zadań inżynierskich w ramach jednego systemu komputerowego oraz integracja przy korzystaniu z różnych programów ogólnego zastosowania. Szczegółowe omówienie tworzenia modeli na przykładzie wybranych programów CAD, określenie prymitywów graficznych, tworzenie modeli części i zespołów. Zintegrowane systemy komputerowego wspomagania projektowania, łączenie badań symulacyjnych i tworzenie prezentacji multimedialnych. PROJEKTY: Tworzenie modeli 3D części przy zastosowaniu podstawowych brył geometrycznych. Projektowanie w wybranych programach typu Solid Edge, SolidWorks, Pro/Engineer itp. Opracowanie modeli wybranych części maszyn oraz podzespołów. Tworzenie modeli parametrycznych mechanizmów roboczych maszyn i robotów. Generowanie ruchu oraz multimedialna prezentacja projektu. Dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) Symulacja komputerowa układów sterowania Semestr, wymiar godz., pkt.: IX W2, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Założenia stosowane przy modelowaniu dynamiki maszyn. Modele dynamiczne maszyn. Charakterystyki napędów elektrycznych i hydraulicznych. Modelowanie sensorów i układów pomiarowych wielkości mechanicznych. Tworzenie modeli systemów mechatronicznych. Planowanie trajektorii wybranych ogniw maszyn. Kinematyka i dynamika odwrotna maszyn. Linearyzacja równań ruchu. Projekt struktury regulacji liniowego systemu mechatronicznego. Możliwości wykorzystania programów: Working Model 2D, MSC.visual Nastran 4D, VisSim, LabVIEW, Solid Works, do symulacji komputerowej układów sterowania.

10 10 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Wybrane przykłady symulacji komputerowej pracy maszyn i ich układów sterowania. Ocena wyników oraz błędy symulacji komputerowej. LABORATORIA: Symulacja komputerowa układów sterowania: osprzętu koparki, osprzętu ładowarki, osprzętu spycharki, osprzętu równiarki, podnośnika koszowego, symulatora ruchu pojazdów, manipulatora, suwnicy, żurawia wieżowego z poziomym wysięgnikiem, żurawia samowyładowczego. Dr inż. Grzegorz Tora Modelowanie inteligentnych systemów sterowania Semestr, wymiar godz., pkt.: IX W1, P1 (3 pkt.) WYKŁADY: Wprowadzenie w tematykę inteligentnych systemów sterowania. Sterowanie rozproszone i centralne. Analogie biologiczne. Podstawowe metody modelowania sztucznej inteligencji i sztucznego życia. Podstawy teorii sieci Petriego i Modelu Macierzowego w modelowaniu procesów współbieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. PROJEKTY: Projekt prostego systemu produkcyjnego (ograniczony do opisu wzajemnego współdziałania maszyn i urządzeń). Zapis działania tego systemu w postaci Modelu Macierzowego. Zapis działania systemu z wykorzystaniem Obiektowo Obserwowalnych Sieci Petriego. Wprowadzanie danych do istniejącego oprogramowania (opcjonalnie dla Sieci Petriego albo Modelu Macierzowego). Prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Systemy i Urzą dzenia. Transportowe

Systemy i Urzą dzenia. Transportowe Specjalność Systemy i Urzą dzenia Transportowe (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny TRANSPORT Liczba godzin S e m e s t r y Studia dzienne magisterskie Specjalność: Systemy i Urządzenia Transportowe

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Wykład 30/24h ( Lab.15/12h ) dr inż. Jan Deskur tel. 061665-2735(PP), 061 8776135 (dom) Jan.Deskur@put.poznan.pl (www.put.poznan.pl\~jan.deskur) Zakład

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Automatyka i robotyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot Automatyka i Robotyka Dr inż. Kamil Krot Agenda Kompetencje - oferta badawcza i przemysłowa Projekty zrealizowane Wyposażenie Patenty do komercjalizacji Oferta dla przemysłu projektowanie, integracja i

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2012/2013 INSTYTUT MASZYN ROBOCZYCH CIEŻKICH

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2012/2013 INSTYTUT MASZYN ROBOCZYCH CIEŻKICH PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2012/2013 INSTYTUT MASZYN ROBOCZYCH CIEŻKICH Lp. 1 2 3 4 5 6 Imię i nazwisko: opiekun naukowy P: prowadzącego konsultanta Temat pracy dyplomowej Imię i nazwisko studenta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej

Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej Witold Morawski FESTO DIDACTIC Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej Firma Festo Dział Dydaktyki oferuje placówkom dydaktycznym specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Automatyzacja Ćwiczenie 9 Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Rodzaje elementów w układach automatyki Blok: prostokąt ze strzałkami reprezentującymi jego sygnał wejściowy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012)

AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012) AIR II stopień pytania na egzamin dyplomowy (22.03.2012) GRUPA A 1. Na czym polega metoda elementów skończonych (MES). 2. Omów pojęcie współczynnika bezpieczeństwa. 3. Z jakich warunków równowagi wyznacza

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Wykaz zagadnień - egzamin dyplomowy inżynierski 2013 r. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i mechatronika I. Matematyka

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady

Bardziej szczegółowo

Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) Semestr II (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30)

Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) Semestr II (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) OPIS PRZEDMIOTÓW ECTS DLA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA SPECJALIZACJA: AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA FORMA STUDIÓW - STACJONARNE NABÓR 015-019 Semestr I (limit 30) 1 język angielski 30 z/o 09.1 technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 15 Przedmiot: Systemy automatyzacji procesów roboczych Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia drugiego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380)

STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380) STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380) Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja (EP), sem. V Szczegółowy program wykładu 15 godz. 1. Systemy sterowania w przemyśle. Podstawowe składniki sprzętowe systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe...

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe... 3 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU... 11 1. WPROWADZENIE... 15 1.1. Uwagi ogólne... 15 1.2. Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

znormalizowanych jednostek posuwowych.

znormalizowanych jednostek posuwowych. Tematy prac dyplomowych magisterskich realizacja semestr letni 2014/2015 kierunek AiR Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 1/I8/ARm/15/L Projekt jednostki Projekt jednostki wiertarskiej sterowanej w Rozeznanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo