SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI Budowa materii Wstęp Feliks Jaroszyk... 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI... 23. Budowa materii... 24. Wstęp Feliks Jaroszyk... 21"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp Feliks Jaroszyk CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI Budowa materii Rozdział 1. Hierarchiczność budowy żywych organizmów Feliks Jaroszyk Rozdział 2. Elementy teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Rozwój poglądów na istotę promieniowania świetlnego i fal materii Zasada nieoznaczoności Heisenberga Determinizm i indeterminizm w fizyce klasycznej i kwantowej Powłoka elektronowa Zjawisko absorpcji i emisji fotonów Widmo charakterystyczne promieni Roentgena. Prawo Moseleya Opis powłoki elektronowej za pomocą mechaniki kwantowej Postulat Pauliego. Tablica okresowa pierwiastków Rozdział 3. Jądro atomowe Marian Kucharski Składniki jądra atomowego Energia wiązania jądra. Siły jądrowe Rozpad promieniotwórczy Rozpad α Rozpad β Przemiana γ Promieniotwórczość naturalna Reakcje jądrowe. Sztuczne izotopy promieniotwórcze Detekcja promieniowania jądrowego (cząstek α, β, fotonów γ) Wyzwalanie energii jądrowej Rozszczepienie ciężkich jąder Synteza termojądrowa Rozdział 4. Cząsteczka Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe Wiązania jonowe

2 Wiązania kowalencyjne Charakter kierunkowy i nasyceniowy wiązań kowalencyjnych Wiązanie koordynacyjne Oddziaływania międzycząsteczkowe Oddziaływanie van der Waalsa Oddziaływania specyficzne Energie oraz widma cząsteczkowe Rodzaje energii cząsteczek Widma cząsteczkowe Rozpraszanie światła i jego zastosowania w badaniach cząsteczek Rozpraszanie Rayleigha Rozpraszanie Ramana Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) Rozdział 5. Związki wielkocząsteczkowe Informacje wstępne Feliks Jaroszyk Pojęcia ogólne o polimerach i biopolimerach Feliks Jaroszyk Zastosowanie polimerów w medycynie i stomatologii Honorata Shaw, Beata Czarnecka, Dariusz Włodarczyk Podstawy fizyczne materiałoznawstwa stomatologicznego Honorata Shaw, Beata Czarnecka, Dariusz Włodarczyk Rozdział 6. Stany skupienia materii Kryteria podziału Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Właściwości sprężyste Właściwości strukturalne Płyny. Podstawowe prawa fizyczne Feliks Jaroszyk Stan gazowy. Stan ciekły. Fizyczne pojęcie płynu Wybrane prawa fizyczne płynów doskonałych i rzeczywistych Struktura i właściwości fizyczne wody Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Stany powierzchniowe Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia powierzchniowa Napięcie powierzchniowe. Prawo Laplace a Zjawiska powierzchniowe Parachora Stan stały Piotr Piskunowicz Ciała krystaliczne i amorficzne Stan krystaliczny Roztwory stałe. Stopy Piotr Piskunowicz Biotermodynamika. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki Rozdział 7. Biotermodynamika Wstęp Feliks Jaroszyk Pojęcia podstawowe dotyczące układów i procesów termodynamicznych Feliks Jaroszyk Układ termodynamiczny Rodzaje procesów termodynamicznych Pierwsza zasada termodynamiki. Entalpia. Prawo Hessa Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Druga zasada termodynamiki Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Prawdopodobieństwo termodynamiczne

3 Entropia. Druga zasada termodynamiki Trzecia zasada termodynamiki Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia swobodna. Entalpia swobodna Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia swobodna Entalpia swobodna Procesy egzoergiczne i endoergiczne. Przykłady Wartości standardowe wybranych funkcji stanu Energia swobodna i entalpia swobodna gazu doskonałego Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Izotermiczne rozprężenie gazu doskonałego Mieszanie gazów. Roztwory Potencjał chemiczny Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Potencjał chemiczny. Współczynnik aktywności Zjawiska transportu masy Dyfuzja Dyfuzja przez błonę Osmoza Zastosowanie termodynamiki do opisu reakcji chemicznych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Rodzaje reakcji chemicznych Kierunek reakcji. Równowaga chemiczna Kinetyka chemiczna. Energia aktywacji Zasady termodynamiki w procesach biologicznych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Pierwsza zasada termodynamiki w procesach biologicznych Druga zasada termodynamiki w procesach biologicznych Zagadnienia termodynamiki nierównowagowej Wstęp Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Stan stacjonarny Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Procesy sprzężone. Dyssypacja energii Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Przykłady procesów sprzężonych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Termodyfuzja Filtracja i ultrafiltracja Zastosowania medyczne transportu błonowego. Sztuczna nerka Henryk Kowalski Kliniczne aspekty dyfuzji i ultrafiltracji w hemodializie Teoretyczne podstawy dializy zewnątrzustrojowej Budowa i właściwości dializatorów Aparatura Dializa otrzewnowa Procesy transportu ładunków elektrycznych. Zjawiska bioelektryczne Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Potencjał elektrochemiczny Potencjał elektrodowy Potencjał dyfuzyjny Potencjał błonowy Równowaga Donnana Rozwój i ewolucja. Fluktuacje i struktury dyssypacyjne Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski

4 Rozdział 8. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki Podstawy bioenergetyki Feliks Jaroszyk Wstęp Procesy oksydoredukcyjne Zarys teorii chemiosmotycznej Mitchella Podstawy termokinetyki Feliks Jaroszyk Mechanizmy transportu ciepła Przewodnictwo cieplne Konwekcja Promieniowanie Parowanie Bezwymiarowe liczby podobieństwa Straty cieplne Pole temperaturowe żywych organizmów stałocieplnych Mechanizmy transportu ciepła wewnątrz i na zewnątrz żywych organizmów stałocieplnych Wskaźniki środowiskowe. Bilans energii cieplnej organizmów stałocieplnych Straty cieplne wyrażone przez wskaźniki środowiskowe Termografia Feliks Jaroszyk, Piotr Piskunowicz Wstęp Podstawy fizyczne termografii Termograf AGA-Thermovision Główne zastosowania kliniczne termografii Elementy teorii informacji i sterowania. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie. Modelowanie w biofizyce i medycynie Rozdział 9. Elementy teorii informacji i sterowania Wojciech Warchoł, Teodor Świdziński, Feliks Jaroszyk Wstęp Niektóre zagadnienia teorii informacji Przepływ informacji łącze informacyjne Miara informacji. Nieokreśloność układu. Negentropia Inne wielkości związane z teorią informacji. Kodowanie. Redundancja Kodowanie informacji Kodowanie informacji w receptorze Przetwarzanie informacji w receptorach Układ cybernetyczny. Transformacja sygnałów. Operatory Układy dyskretne Operatory działaniowe, funkcyjne oraz operatory układów dynamicznych Sposoby badania układów cybernetycznych nazywanych czarną skrzynką Łączenie układów cybernetycznych Sterowanie i regulacja Sterowanie stężeniem leku w układzie jednokompartmentowym Regulacja. Układy ze sprzężeniem zwrotnym Układ regulacji automatycznej z ujemnym sprzężeniem zwrotnym Układy regulacji ze sprzężeniami dodatkowymi Homeostaza. Adaptacja. Antagonistyczny układ ultrastabilny

5 Rozdział 10. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie Piotr Jaśkowski Elementy teorii chaosu Układy dynamiczne Przestrzeń fazowa Atraktor Układy stochastyczne Prosty model rozwoju populacji Droga do chaosu Własności sygnału i atraktora układu chaotycznego Fraktalna geometria atraktora Wymiar Charakterystyka układów chaotycznych Jak odróżnić układ chaotyczny od stochastycznego? Układy chaotyczne w biologii i medycynie Rozdział 11. Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie Bolesław Turczyński Wstęp Rodzaje modeli Modele biologiczne Modele fizyczne Modele analogowe Modele matematyczne Modele statyczne Modele dynamiczne CZĘŚĆ II. BIOFIZYKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek Rozdział 12. Elementy biofizyki molekularnej Bartłomiej Kwiatkowski Podstawowe rodzaje makrocząsteczek biologicznych Białka Kwasy nukleinowe Lipidy Wybrane metody preparatywne i analityczne biofizyki molekularnej Sączenie żelowe Metody oparte na wirowaniu Elektroforeza Niektóre metody fizyczne badania struktury makrocząsteczek Rentgenografia Spektroskopia molekularna Spektroskopia elektronowa (UV/VIS) Spektropolarymetria Spektroskopia w podczerwieni (IR) Reometria kwasów nukleinowych i białek Rozdział 13. Wstęp do biofizyki komórki Budowa błony komórkowej Marek Tuliszka Transport przez błony Marek Tuliszka

6 Klasyfikacja procesów transportu Białka pośredniczące w transporcie przez błony Charakterystyki transportu aktywnego i biernego Rola transportu aktywnego w regulacji ciśnienia osmotycznego Dynamika procesów transportu Potencjał spoczynkowy Leszek Kubisz Model elektryczny błony komórkowej Leszek Kubisz Rozdział 14. Biofizyka tkanek Biofizyka tkanki nerwowej Krzysztof Michalak, Piotr Piskunowicz Potencjał czynnościowy komórki. Rola jonów sodu i potasu Warunki powstawania potencjałów czynnościowych Rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego Zjawiska zachodzące na synapsach Przetwarzanie informacji w procesie odczuwania bodźca Przetwarzanie informacji przez sieci neuronowe Biofizyka tkanki mięśniowej Mechanizm powstawania skurczu komórek mięśniowych Anna Kostrzewska Wstęp Ułożenie białek kurczliwych w komórkach mięśniowych Ślizgowa teoria skurczu Sprzężenie pobudzenia ze skurczem Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni gładkich Właściwości mechaniczne mięśnia Piotr Piskunowicz Mięsień niepobudzony Mięsień pobudzony Energetyka mięśnia Bolesław Turczyński Związek pomiędzy szybkością skracania mięśnia a jego obciążeniem. Moc mięśnia Biofizyka tkanki łącznej Ewa Marzec Elementy budowy tkanki łącznej Układ białko woda w tkance łącznej Właściwości dielektryczne tkanki łącznej Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice Bolesław Turczyński Wstęp Główne układy ruchu człowieka Aparat kostno-stawowy Praca i moc człowieka Podstawowe zagadnienia i prawa związane z odkształceniami Tkanka kostna jako materiał anizotropowy. Uogólnione prawo Hooke a Właściwości biomechaniczne tkanki kostnej Wytrzymałość tkanki kostnej a ciężar ciała (obciążenie) Modele reologiczne materiałów lepko-sprężystych i sprężysto-lepkich Właściwości biomechaniczne mięśni Biomechanika narządu żucia

7 Biofizyka narządów Rozdział 15. Biofizyka zmysłu słuchu Wstęp Aleksander Sęk Fizyczne podstawy drgań i fal akustycznych Aleksander Sęk Ruch drgający Klasyfikacja sygnałów Podstawy analizy sygnałów Pojęcie liniowości. Filtry Propagacja dźwięku w przestrzeni Natężenie dźwięku. Decybel Fala akustyczna na granicy ośrodków. Impedancja Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego Aleksander Sęk Droga fali akustycznej w układzie słuchowym Proces przetwarzania Wzmacniacz ślimakowy Nieliniowość układu słuchowego Emisje otoakustyczne Nerw słuchowy Percepcyjna analiza dźwięku w układzie słuchowym Aleksander Sęk Progi słyszalności i percepcja głośności Progi słyszalności Krzywe jednakowej głośności Skalowanie głośności Sumowanie w czasie. Progi różnicowe Selektywność częstotliwościowa Istota selektywności częstotliwości Wstęga krytyczna. Filtry słuchowe Percepcja barwy Głośność a selektywność częstotliwościowa Percepcja wysokości Wysokość tonów. Skalowanie wysokości Teorie percepcji wysokości Dyskryminacja częstotliwości Wysokość dźwięków złożonych Rozdzielczość czasowa ucha Lokalizacja dźwięków Czynniki lokalizacyjne wynikające z odsłuchów dwuusznych Rola małżowiny usznej Efekt precedensu Binauralne różnice poziomu maskowania Mowa Aleksander Sęk Wytwarzanie dźwięków mowy Głoski i fonemy Analiza dźwięków mowy. Spektrogram Dźwięki mowy Intonacja Wady słuchu i ich korekcje Dorota Hojan-Jezierska Wstęp Choroby narządu słuchu Metody badań uszkodzeń słuchu Korekcje wad słuchu

8 Metody dopasowania aparatów słuchowych Procedury oparte na audiometrii tonalnej Procedury oparte na skalowaniu głośności Potencjały wywołane Piotr Świdziński, Teodor Świdziński Badania elektrofizjologiczne Badanie potencjałów wywołanych drogi słuchowej Badanie potencjałów wywołanych drogi wzrokowej Badanie potencjałów wywołanych drogi węchowej Rozdział 16. Biofizyka układu wzrokowego Wstęp Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Promieniowanie elektromagnetyczne Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Podstawowe prawa optyki geometrycznej Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Załamanie światła w pryzmacie Załamanie światła na powierzchni sferycznej Układ optyczny oka Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Wady wzroku i ich korekcja Siatkówka oka Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Transdukcja sygnału w siatkówce Wrażliwość siatkówki Kanały włączeniowe i wyłączeniowe w siatkówce Pola recepcyjne komórek zwojowych Wielkość pól recepcyjnych Przetwarzanie informacji wzrokowej Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Funkcja czułości na kontrast Widzenie barwne Teoria trójchromatyczna Teoria opozycji barwnej Szlaki parvo i magno Kora wzrokowa Pierwszorzędowa kora wzrokowa (V1) Drugorzędowa kora wzrokowa Pola wzrokowe wyższego rzędu Dwie drogi wzrokowe Podstawy fotometrii i kolorymetrii Kamila Linkowska-Świdzińska, Teodor Świdziński Światło i kolor w medycynie Zagadnienia fotometrii Wielkości fotometryczne Zagadnienia kolorymetrii nauka o kolorze Rozdział 17. Biofizyka układu oddechowego Andrzej Pilawski, Kazimierz Narożny Mechanizm wentylacji płuc Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego warstwy powierzchniowej pęcherzyków. Histereza objętościowo- -ciśnieniowa Praca wykonywana przez układ oddechowy. Moc oddechowa Wymiana gazowa

9 Rozdział 18. Biofizyka układu krążenia Wstęp Piotr Piskunowicz Uproszczona budowa układu krążenia Piotr Piskunowicz Procesy transportu między układem krwionośnym a układem chłonnym Piotr Piskunowicz Energetyka serca Piotr Piskunowicz Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych Bolesław Turczyński Właściwości bierne i czynne Związek między naprężeniem sprężystym a właściwościami geometrycznymi naczynia krwionośnego i ciśnieniem krwi w stanie równowagi Związek między zmianą ciśnienia krwi i zmianą naprężenia sprężystego oraz właściwości geometrycznych naczynia krwionośnego Molekularne podstawy właściwości sprężystych naczyń krwionośnych. Napięcie czynne Dynamika krwi Impedancja tętnicza. Fala tętna Właściwości reologiczne krwi i ich rola Bolesław Turczyński Właściwości pseudoplastyczne i tiksotropowe Wpływ hematokrytu na lepkość krwi Odkształcalność erytrocytów Agregacja erytrocytów Elektryczna, magnetyczna i mechaniczna aktywność serca. Metody badawcze Feliks Jaroszyk Elektryczna i magnetyczna aktywność serca Elektrokardiografia Magnetokardiografia Mechaniczna czynność serca. Mechanokardiografia CZĘŚĆ III. ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA ŻYWY ORGANIZM Rozdział 19. Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm Wstęp Helena Gawda Wpływ fal sprężystych na organizm. Wprowadzenie Helena Gawda Infradźwięki i wibracje Helena Gawda Generacje ultradźwięków Helena Gawda Parametry fal i pola ultradźwiękowego Helena Gawda Rozchodzenie się ultradźwięków w tkankach Helena Gawda Czynne i bierne działanie ultradźwięków. Przykłady zastosowania Helena Gawda Litotrypsja Helena Gawda Ultrasonografia Helena Gawda, Dariusz Włodarczyk Dopplerowskie metody badania biologicznych struktur ruchomych Helena Gawda, Dariusz Włodarczyk Ocena szkodliwości oddziaływania ultradźwięków na obiekty biologiczne Helena Gawda Wpływ przyspieszeń Helena Gawda l. Wpływ przyspieszeń podłużnych +G z, G z Wpływ przyspieszeń poprzecznych

10 Stan nieważkości Wpływ zmienionego ciśnienia na organizm człowieka Helena Gawda Wpływ obniżonego ciśnienia Wpływ podwyższonego ciśnienia Rozdział 20. Wpływ temperatury i wilgotności Feliks Jaroszyk Wpływ temperatury otoczenia. Termoregulacja Wpływ pola temperatur na kinetykę procesów biologicznych Termoregulacja Wpływ temperatury otoczenia na pole temperatur organizmu stałocieplnego Wpływ wilgotności Rozdział 21. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm Józef Terlecki Właściwości elektryczne i magnetyczne Dielektryki Półprzewodniki i przewodniki Przewodność oraz przenikalność elektryczna komórek i tkanek Właściwości magnetyczne substancji Momenty magnetyczne elektronów i atomów Właściwości magnetyczne substancji biologicznych Zjawisko rezonansu magnetycznego Działanie pól elektromagnetycznych na żywe organizmy Oddziaływanie pól stałych i wolnozmiennych Oddziaływanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości skutki termiczne Zagrożenia wtórne Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 743 Rozdział 22. Wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm Tadeusz Rudnicki, Józef Terlecki Wstęp Ważniejsze źródła promieniowania jonizującego Źródła medyczne Promieniowanie rentgenowskie Źródła promieniowania gamma Radionuklidy naturalne Obiekty jądrowe Przechodzenie promieniowania jonizującego przez substancję Krótki przegląd fizycznych procesów wzajemnego oddziaływania cząstek naładowanych i substancji Straty energii jonizacyjne Przechodzenie promieniowania fotonowego (rentgenowskiego, gamma) przez substancję Wzajemne oddziaływanie neutronów i materii Podstawowe wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego Działanie biologiczne promieniowania jonizującego Wprowadzenie Efekty radiobiologiczne Dawki graniczne promieniowania jonizującego Czy istnieją dawki bezpieczne? Dawki graniczne dla niektórych grup ludności

11 Rozdział 23. Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm Charakterystyka promieniowania niejonizującego. Uwagi terminologiczne Marian Kucharski Wytwarzanie promieniowania niejonizującego Marian Kucharski Absorpcja promieniowania niejonizującego przez atomy i cząsteczki Marian Kucharski Zjawiska fizyczne zachodzące w cząsteczkach wzbudzonych. Fotoluminescencja. Schemat Jabłońskiego Marian Kucharski Reakcje fotochemiczne Marian Kucharski Przykłady biologicznie ważnych reakcji fotochemicznych Reakcje fotochemiczne związane z ozonem atmosferycznym Fotosensybilizacja. Tlen singletowy Marian Kucharski Melanina jako indywidualny fotoprotektor Marian Kucharski Fotomedycyna Marian Kucharski Lasery. Promieniowanie laserowe Urszula Kokowska Właściwości promieniowania laserowego Wpływ promieniowania laserowego na tkanki Zastosowanie laserów w medycynie i stomatologii Światłowody Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowym i chorym organizmie Bolesław Gonet Wolne rodniki w zdrowym organizmie Antyoksydanty Wolne rodniki w chorym organizmie Metody wykrywania wolnych rodników Podstawy fizyczne wybranych metod obrazowania tkanek i narządów. 826 Rozdział 24. Podstawy fizyczne metod obrazowania tkanek i narządów Edward Pankowski Tomografia transmisyjna KT Promienie rentgenowskie Mechanizm wytwarzania promieniowania rentgenowskiego Widmo promieniowania rentgenowskiego Osłabianie promieniowania rentgenowskiego Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa KT Rekonstrukcja obrazu w rentgenowskiej transmisyjnej tomografii komputerowej Rozwój transmisyjnej tomografii komputerowej Przestrzenna i gęstościowa zdolność rozdzielcza Obrazowanie trójwymiarowe Uboczne skutki badania za pomocą tomografii KT Rozdział 25. Spektroskopia i tomografia NMR Bolesław Gonet Wstęp Podstawy fizyczne zjawiska NMR Relaksacja Oddziaływanie spin sieć. Czas relaksacji podłużnej T Oddziaływanie spin spin. Czas relaksacji poprzecznej T Przekształcenie Fouriera Koncepcja spektroskopii NMR Przesunięcie chemiczne

12 Sprzężenie spin spin, rozprzęganie spinów Od spektroskopii do tomografii NMR Skanowanie i rekonstrukcja obrazów Parametry obrazowania MR Możliwości diagnostyczne tomografii NMR Rozdział 26. Tomografia emisyjna SPECT Edward Pankowski Wstęp Jednofotonowa emisyjna tomografia komputerowa SPECT Zdolność rozdzielcza Lokalizacja źródeł promieniotwórczych Rozdział 27. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) Edward Pankowski Wstęp Budowa i zasada działania tomografu emisyjnego PET Znaczniki izotopowe stosowane w tomografii PET Zastosowanie kliniczne tomografii emisyjnej PET Dodatek Feliks Jaroszyk Polecane piśmiennictwo Skorowidz

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów BIOFIZYKA TREŚCI PODSTAWOWE 4. Status modułu/przedmiotu OBOWIĄZKOWY 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 2 klasy (zakres podstawowy, klasy: matematyczno

Bardziej szczegółowo

(Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną

(Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów na uczelnie medyczne, fizykę medyczną i biofizykę Program nauczania opracowanie Patryk Wolny Spis treści I. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min]

B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min] B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat L.P. Wątek Tematy zajęć Treści nauczania Cele kształcenia wymagania szczegółowe. Uczeń potrafi Czas [min] (*) Czas [min] Liczba godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Europejski Dyplom Optometrii

Europejski Dyplom Optometrii Europejski Dyplom Optometrii Nowy program nauczania (Styczeń 2007) Część A: Optyka i przyrządy optyczne Przedmiot 1: Przedmiot 2: Przedmiot 3: Przedmiot 4: Przedmiot 5: Przedmiot 6: Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ ESZYTY NAUKOW E OLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Zbigniew PASZENDA KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ POLITECHNIKA SLĄSKA ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo