SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI Budowa materii Wstęp Feliks Jaroszyk... 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI... 23. Budowa materii... 24. Wstęp Feliks Jaroszyk... 21"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp Feliks Jaroszyk CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI Budowa materii Rozdział 1. Hierarchiczność budowy żywych organizmów Feliks Jaroszyk Rozdział 2. Elementy teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Rozwój poglądów na istotę promieniowania świetlnego i fal materii Zasada nieoznaczoności Heisenberga Determinizm i indeterminizm w fizyce klasycznej i kwantowej Powłoka elektronowa Zjawisko absorpcji i emisji fotonów Widmo charakterystyczne promieni Roentgena. Prawo Moseleya Opis powłoki elektronowej za pomocą mechaniki kwantowej Postulat Pauliego. Tablica okresowa pierwiastków Rozdział 3. Jądro atomowe Marian Kucharski Składniki jądra atomowego Energia wiązania jądra. Siły jądrowe Rozpad promieniotwórczy Rozpad α Rozpad β Przemiana γ Promieniotwórczość naturalna Reakcje jądrowe. Sztuczne izotopy promieniotwórcze Detekcja promieniowania jądrowego (cząstek α, β, fotonów γ) Wyzwalanie energii jądrowej Rozszczepienie ciężkich jąder Synteza termojądrowa Rozdział 4. Cząsteczka Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe Wiązania jonowe

2 Wiązania kowalencyjne Charakter kierunkowy i nasyceniowy wiązań kowalencyjnych Wiązanie koordynacyjne Oddziaływania międzycząsteczkowe Oddziaływanie van der Waalsa Oddziaływania specyficzne Energie oraz widma cząsteczkowe Rodzaje energii cząsteczek Widma cząsteczkowe Rozpraszanie światła i jego zastosowania w badaniach cząsteczek Rozpraszanie Rayleigha Rozpraszanie Ramana Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) Rozdział 5. Związki wielkocząsteczkowe Informacje wstępne Feliks Jaroszyk Pojęcia ogólne o polimerach i biopolimerach Feliks Jaroszyk Zastosowanie polimerów w medycynie i stomatologii Honorata Shaw, Beata Czarnecka, Dariusz Włodarczyk Podstawy fizyczne materiałoznawstwa stomatologicznego Honorata Shaw, Beata Czarnecka, Dariusz Włodarczyk Rozdział 6. Stany skupienia materii Kryteria podziału Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Właściwości sprężyste Właściwości strukturalne Płyny. Podstawowe prawa fizyczne Feliks Jaroszyk Stan gazowy. Stan ciekły. Fizyczne pojęcie płynu Wybrane prawa fizyczne płynów doskonałych i rzeczywistych Struktura i właściwości fizyczne wody Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Stany powierzchniowe Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia powierzchniowa Napięcie powierzchniowe. Prawo Laplace a Zjawiska powierzchniowe Parachora Stan stały Piotr Piskunowicz Ciała krystaliczne i amorficzne Stan krystaliczny Roztwory stałe. Stopy Piotr Piskunowicz Biotermodynamika. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki Rozdział 7. Biotermodynamika Wstęp Feliks Jaroszyk Pojęcia podstawowe dotyczące układów i procesów termodynamicznych Feliks Jaroszyk Układ termodynamiczny Rodzaje procesów termodynamicznych Pierwsza zasada termodynamiki. Entalpia. Prawo Hessa Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Druga zasada termodynamiki Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Prawdopodobieństwo termodynamiczne

3 Entropia. Druga zasada termodynamiki Trzecia zasada termodynamiki Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia swobodna. Entalpia swobodna Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Energia swobodna Entalpia swobodna Procesy egzoergiczne i endoergiczne. Przykłady Wartości standardowe wybranych funkcji stanu Energia swobodna i entalpia swobodna gazu doskonałego Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Izotermiczne rozprężenie gazu doskonałego Mieszanie gazów. Roztwory Potencjał chemiczny Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Potencjał chemiczny. Współczynnik aktywności Zjawiska transportu masy Dyfuzja Dyfuzja przez błonę Osmoza Zastosowanie termodynamiki do opisu reakcji chemicznych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Rodzaje reakcji chemicznych Kierunek reakcji. Równowaga chemiczna Kinetyka chemiczna. Energia aktywacji Zasady termodynamiki w procesach biologicznych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Pierwsza zasada termodynamiki w procesach biologicznych Druga zasada termodynamiki w procesach biologicznych Zagadnienia termodynamiki nierównowagowej Wstęp Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Stan stacjonarny Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Procesy sprzężone. Dyssypacja energii Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Przykłady procesów sprzężonych Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Termodyfuzja Filtracja i ultrafiltracja Zastosowania medyczne transportu błonowego. Sztuczna nerka Henryk Kowalski Kliniczne aspekty dyfuzji i ultrafiltracji w hemodializie Teoretyczne podstawy dializy zewnątrzustrojowej Budowa i właściwości dializatorów Aparatura Dializa otrzewnowa Procesy transportu ładunków elektrycznych. Zjawiska bioelektryczne Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski Potencjał elektrochemiczny Potencjał elektrodowy Potencjał dyfuzyjny Potencjał błonowy Równowaga Donnana Rozwój i ewolucja. Fluktuacje i struktury dyssypacyjne Feliks Jaroszyk, Andrzej Pilawski

4 Rozdział 8. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki Podstawy bioenergetyki Feliks Jaroszyk Wstęp Procesy oksydoredukcyjne Zarys teorii chemiosmotycznej Mitchella Podstawy termokinetyki Feliks Jaroszyk Mechanizmy transportu ciepła Przewodnictwo cieplne Konwekcja Promieniowanie Parowanie Bezwymiarowe liczby podobieństwa Straty cieplne Pole temperaturowe żywych organizmów stałocieplnych Mechanizmy transportu ciepła wewnątrz i na zewnątrz żywych organizmów stałocieplnych Wskaźniki środowiskowe. Bilans energii cieplnej organizmów stałocieplnych Straty cieplne wyrażone przez wskaźniki środowiskowe Termografia Feliks Jaroszyk, Piotr Piskunowicz Wstęp Podstawy fizyczne termografii Termograf AGA-Thermovision Główne zastosowania kliniczne termografii Elementy teorii informacji i sterowania. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie. Modelowanie w biofizyce i medycynie Rozdział 9. Elementy teorii informacji i sterowania Wojciech Warchoł, Teodor Świdziński, Feliks Jaroszyk Wstęp Niektóre zagadnienia teorii informacji Przepływ informacji łącze informacyjne Miara informacji. Nieokreśloność układu. Negentropia Inne wielkości związane z teorią informacji. Kodowanie. Redundancja Kodowanie informacji Kodowanie informacji w receptorze Przetwarzanie informacji w receptorach Układ cybernetyczny. Transformacja sygnałów. Operatory Układy dyskretne Operatory działaniowe, funkcyjne oraz operatory układów dynamicznych Sposoby badania układów cybernetycznych nazywanych czarną skrzynką Łączenie układów cybernetycznych Sterowanie i regulacja Sterowanie stężeniem leku w układzie jednokompartmentowym Regulacja. Układy ze sprzężeniem zwrotnym Układ regulacji automatycznej z ujemnym sprzężeniem zwrotnym Układy regulacji ze sprzężeniami dodatkowymi Homeostaza. Adaptacja. Antagonistyczny układ ultrastabilny

5 Rozdział 10. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie Piotr Jaśkowski Elementy teorii chaosu Układy dynamiczne Przestrzeń fazowa Atraktor Układy stochastyczne Prosty model rozwoju populacji Droga do chaosu Własności sygnału i atraktora układu chaotycznego Fraktalna geometria atraktora Wymiar Charakterystyka układów chaotycznych Jak odróżnić układ chaotyczny od stochastycznego? Układy chaotyczne w biologii i medycynie Rozdział 11. Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie Bolesław Turczyński Wstęp Rodzaje modeli Modele biologiczne Modele fizyczne Modele analogowe Modele matematyczne Modele statyczne Modele dynamiczne CZĘŚĆ II. BIOFIZYKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek Rozdział 12. Elementy biofizyki molekularnej Bartłomiej Kwiatkowski Podstawowe rodzaje makrocząsteczek biologicznych Białka Kwasy nukleinowe Lipidy Wybrane metody preparatywne i analityczne biofizyki molekularnej Sączenie żelowe Metody oparte na wirowaniu Elektroforeza Niektóre metody fizyczne badania struktury makrocząsteczek Rentgenografia Spektroskopia molekularna Spektroskopia elektronowa (UV/VIS) Spektropolarymetria Spektroskopia w podczerwieni (IR) Reometria kwasów nukleinowych i białek Rozdział 13. Wstęp do biofizyki komórki Budowa błony komórkowej Marek Tuliszka Transport przez błony Marek Tuliszka

6 Klasyfikacja procesów transportu Białka pośredniczące w transporcie przez błony Charakterystyki transportu aktywnego i biernego Rola transportu aktywnego w regulacji ciśnienia osmotycznego Dynamika procesów transportu Potencjał spoczynkowy Leszek Kubisz Model elektryczny błony komórkowej Leszek Kubisz Rozdział 14. Biofizyka tkanek Biofizyka tkanki nerwowej Krzysztof Michalak, Piotr Piskunowicz Potencjał czynnościowy komórki. Rola jonów sodu i potasu Warunki powstawania potencjałów czynnościowych Rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego Zjawiska zachodzące na synapsach Przetwarzanie informacji w procesie odczuwania bodźca Przetwarzanie informacji przez sieci neuronowe Biofizyka tkanki mięśniowej Mechanizm powstawania skurczu komórek mięśniowych Anna Kostrzewska Wstęp Ułożenie białek kurczliwych w komórkach mięśniowych Ślizgowa teoria skurczu Sprzężenie pobudzenia ze skurczem Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni gładkich Właściwości mechaniczne mięśnia Piotr Piskunowicz Mięsień niepobudzony Mięsień pobudzony Energetyka mięśnia Bolesław Turczyński Związek pomiędzy szybkością skracania mięśnia a jego obciążeniem. Moc mięśnia Biofizyka tkanki łącznej Ewa Marzec Elementy budowy tkanki łącznej Układ białko woda w tkance łącznej Właściwości dielektryczne tkanki łącznej Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice Bolesław Turczyński Wstęp Główne układy ruchu człowieka Aparat kostno-stawowy Praca i moc człowieka Podstawowe zagadnienia i prawa związane z odkształceniami Tkanka kostna jako materiał anizotropowy. Uogólnione prawo Hooke a Właściwości biomechaniczne tkanki kostnej Wytrzymałość tkanki kostnej a ciężar ciała (obciążenie) Modele reologiczne materiałów lepko-sprężystych i sprężysto-lepkich Właściwości biomechaniczne mięśni Biomechanika narządu żucia

7 Biofizyka narządów Rozdział 15. Biofizyka zmysłu słuchu Wstęp Aleksander Sęk Fizyczne podstawy drgań i fal akustycznych Aleksander Sęk Ruch drgający Klasyfikacja sygnałów Podstawy analizy sygnałów Pojęcie liniowości. Filtry Propagacja dźwięku w przestrzeni Natężenie dźwięku. Decybel Fala akustyczna na granicy ośrodków. Impedancja Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego Aleksander Sęk Droga fali akustycznej w układzie słuchowym Proces przetwarzania Wzmacniacz ślimakowy Nieliniowość układu słuchowego Emisje otoakustyczne Nerw słuchowy Percepcyjna analiza dźwięku w układzie słuchowym Aleksander Sęk Progi słyszalności i percepcja głośności Progi słyszalności Krzywe jednakowej głośności Skalowanie głośności Sumowanie w czasie. Progi różnicowe Selektywność częstotliwościowa Istota selektywności częstotliwości Wstęga krytyczna. Filtry słuchowe Percepcja barwy Głośność a selektywność częstotliwościowa Percepcja wysokości Wysokość tonów. Skalowanie wysokości Teorie percepcji wysokości Dyskryminacja częstotliwości Wysokość dźwięków złożonych Rozdzielczość czasowa ucha Lokalizacja dźwięków Czynniki lokalizacyjne wynikające z odsłuchów dwuusznych Rola małżowiny usznej Efekt precedensu Binauralne różnice poziomu maskowania Mowa Aleksander Sęk Wytwarzanie dźwięków mowy Głoski i fonemy Analiza dźwięków mowy. Spektrogram Dźwięki mowy Intonacja Wady słuchu i ich korekcje Dorota Hojan-Jezierska Wstęp Choroby narządu słuchu Metody badań uszkodzeń słuchu Korekcje wad słuchu

8 Metody dopasowania aparatów słuchowych Procedury oparte na audiometrii tonalnej Procedury oparte na skalowaniu głośności Potencjały wywołane Piotr Świdziński, Teodor Świdziński Badania elektrofizjologiczne Badanie potencjałów wywołanych drogi słuchowej Badanie potencjałów wywołanych drogi wzrokowej Badanie potencjałów wywołanych drogi węchowej Rozdział 16. Biofizyka układu wzrokowego Wstęp Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Promieniowanie elektromagnetyczne Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Podstawowe prawa optyki geometrycznej Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Załamanie światła w pryzmacie Załamanie światła na powierzchni sferycznej Układ optyczny oka Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Wady wzroku i ich korekcja Siatkówka oka Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Transdukcja sygnału w siatkówce Wrażliwość siatkówki Kanały włączeniowe i wyłączeniowe w siatkówce Pola recepcyjne komórek zwojowych Wielkość pól recepcyjnych Przetwarzanie informacji wzrokowej Anna Przekoracka-Krawczyk, Piotr Jaśkowski Funkcja czułości na kontrast Widzenie barwne Teoria trójchromatyczna Teoria opozycji barwnej Szlaki parvo i magno Kora wzrokowa Pierwszorzędowa kora wzrokowa (V1) Drugorzędowa kora wzrokowa Pola wzrokowe wyższego rzędu Dwie drogi wzrokowe Podstawy fotometrii i kolorymetrii Kamila Linkowska-Świdzińska, Teodor Świdziński Światło i kolor w medycynie Zagadnienia fotometrii Wielkości fotometryczne Zagadnienia kolorymetrii nauka o kolorze Rozdział 17. Biofizyka układu oddechowego Andrzej Pilawski, Kazimierz Narożny Mechanizm wentylacji płuc Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego warstwy powierzchniowej pęcherzyków. Histereza objętościowo- -ciśnieniowa Praca wykonywana przez układ oddechowy. Moc oddechowa Wymiana gazowa

9 Rozdział 18. Biofizyka układu krążenia Wstęp Piotr Piskunowicz Uproszczona budowa układu krążenia Piotr Piskunowicz Procesy transportu między układem krwionośnym a układem chłonnym Piotr Piskunowicz Energetyka serca Piotr Piskunowicz Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych Bolesław Turczyński Właściwości bierne i czynne Związek między naprężeniem sprężystym a właściwościami geometrycznymi naczynia krwionośnego i ciśnieniem krwi w stanie równowagi Związek między zmianą ciśnienia krwi i zmianą naprężenia sprężystego oraz właściwości geometrycznych naczynia krwionośnego Molekularne podstawy właściwości sprężystych naczyń krwionośnych. Napięcie czynne Dynamika krwi Impedancja tętnicza. Fala tętna Właściwości reologiczne krwi i ich rola Bolesław Turczyński Właściwości pseudoplastyczne i tiksotropowe Wpływ hematokrytu na lepkość krwi Odkształcalność erytrocytów Agregacja erytrocytów Elektryczna, magnetyczna i mechaniczna aktywność serca. Metody badawcze Feliks Jaroszyk Elektryczna i magnetyczna aktywność serca Elektrokardiografia Magnetokardiografia Mechaniczna czynność serca. Mechanokardiografia CZĘŚĆ III. ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA ŻYWY ORGANIZM Rozdział 19. Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm Wstęp Helena Gawda Wpływ fal sprężystych na organizm. Wprowadzenie Helena Gawda Infradźwięki i wibracje Helena Gawda Generacje ultradźwięków Helena Gawda Parametry fal i pola ultradźwiękowego Helena Gawda Rozchodzenie się ultradźwięków w tkankach Helena Gawda Czynne i bierne działanie ultradźwięków. Przykłady zastosowania Helena Gawda Litotrypsja Helena Gawda Ultrasonografia Helena Gawda, Dariusz Włodarczyk Dopplerowskie metody badania biologicznych struktur ruchomych Helena Gawda, Dariusz Włodarczyk Ocena szkodliwości oddziaływania ultradźwięków na obiekty biologiczne Helena Gawda Wpływ przyspieszeń Helena Gawda l. Wpływ przyspieszeń podłużnych +G z, G z Wpływ przyspieszeń poprzecznych

10 Stan nieważkości Wpływ zmienionego ciśnienia na organizm człowieka Helena Gawda Wpływ obniżonego ciśnienia Wpływ podwyższonego ciśnienia Rozdział 20. Wpływ temperatury i wilgotności Feliks Jaroszyk Wpływ temperatury otoczenia. Termoregulacja Wpływ pola temperatur na kinetykę procesów biologicznych Termoregulacja Wpływ temperatury otoczenia na pole temperatur organizmu stałocieplnego Wpływ wilgotności Rozdział 21. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm Józef Terlecki Właściwości elektryczne i magnetyczne Dielektryki Półprzewodniki i przewodniki Przewodność oraz przenikalność elektryczna komórek i tkanek Właściwości magnetyczne substancji Momenty magnetyczne elektronów i atomów Właściwości magnetyczne substancji biologicznych Zjawisko rezonansu magnetycznego Działanie pól elektromagnetycznych na żywe organizmy Oddziaływanie pól stałych i wolnozmiennych Oddziaływanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości skutki termiczne Zagrożenia wtórne Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 743 Rozdział 22. Wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm Tadeusz Rudnicki, Józef Terlecki Wstęp Ważniejsze źródła promieniowania jonizującego Źródła medyczne Promieniowanie rentgenowskie Źródła promieniowania gamma Radionuklidy naturalne Obiekty jądrowe Przechodzenie promieniowania jonizującego przez substancję Krótki przegląd fizycznych procesów wzajemnego oddziaływania cząstek naładowanych i substancji Straty energii jonizacyjne Przechodzenie promieniowania fotonowego (rentgenowskiego, gamma) przez substancję Wzajemne oddziaływanie neutronów i materii Podstawowe wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego Działanie biologiczne promieniowania jonizującego Wprowadzenie Efekty radiobiologiczne Dawki graniczne promieniowania jonizującego Czy istnieją dawki bezpieczne? Dawki graniczne dla niektórych grup ludności

11 Rozdział 23. Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm Charakterystyka promieniowania niejonizującego. Uwagi terminologiczne Marian Kucharski Wytwarzanie promieniowania niejonizującego Marian Kucharski Absorpcja promieniowania niejonizującego przez atomy i cząsteczki Marian Kucharski Zjawiska fizyczne zachodzące w cząsteczkach wzbudzonych. Fotoluminescencja. Schemat Jabłońskiego Marian Kucharski Reakcje fotochemiczne Marian Kucharski Przykłady biologicznie ważnych reakcji fotochemicznych Reakcje fotochemiczne związane z ozonem atmosferycznym Fotosensybilizacja. Tlen singletowy Marian Kucharski Melanina jako indywidualny fotoprotektor Marian Kucharski Fotomedycyna Marian Kucharski Lasery. Promieniowanie laserowe Urszula Kokowska Właściwości promieniowania laserowego Wpływ promieniowania laserowego na tkanki Zastosowanie laserów w medycynie i stomatologii Światłowody Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowym i chorym organizmie Bolesław Gonet Wolne rodniki w zdrowym organizmie Antyoksydanty Wolne rodniki w chorym organizmie Metody wykrywania wolnych rodników Podstawy fizyczne wybranych metod obrazowania tkanek i narządów. 826 Rozdział 24. Podstawy fizyczne metod obrazowania tkanek i narządów Edward Pankowski Tomografia transmisyjna KT Promienie rentgenowskie Mechanizm wytwarzania promieniowania rentgenowskiego Widmo promieniowania rentgenowskiego Osłabianie promieniowania rentgenowskiego Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa KT Rekonstrukcja obrazu w rentgenowskiej transmisyjnej tomografii komputerowej Rozwój transmisyjnej tomografii komputerowej Przestrzenna i gęstościowa zdolność rozdzielcza Obrazowanie trójwymiarowe Uboczne skutki badania za pomocą tomografii KT Rozdział 25. Spektroskopia i tomografia NMR Bolesław Gonet Wstęp Podstawy fizyczne zjawiska NMR Relaksacja Oddziaływanie spin sieć. Czas relaksacji podłużnej T Oddziaływanie spin spin. Czas relaksacji poprzecznej T Przekształcenie Fouriera Koncepcja spektroskopii NMR Przesunięcie chemiczne

12 Sprzężenie spin spin, rozprzęganie spinów Od spektroskopii do tomografii NMR Skanowanie i rekonstrukcja obrazów Parametry obrazowania MR Możliwości diagnostyczne tomografii NMR Rozdział 26. Tomografia emisyjna SPECT Edward Pankowski Wstęp Jednofotonowa emisyjna tomografia komputerowa SPECT Zdolność rozdzielcza Lokalizacja źródeł promieniotwórczych Rozdział 27. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) Edward Pankowski Wstęp Budowa i zasada działania tomografu emisyjnego PET Znaczniki izotopowe stosowane w tomografii PET Zastosowanie kliniczne tomografii emisyjnej PET Dodatek Feliks Jaroszyk Polecane piśmiennictwo Skorowidz

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia 1. Ćwiczenie wprowadzające: Wielkości fizyczne i błędy pomiarowe. Pomiar wielkości fizjologicznych 2. Prąd elektryczny: Pomiar oporu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność:

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Nazwa przedmiotu: BIOFIZYKA Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Opis przedmiotu kształcenia- Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej

Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, jednolite studia magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Podstawy biofizyczne metod obrazowania 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne BIOFIZYKA. Wydział Lekarsko - Stomatologiczny (WLS) 1 rok 2012/2013; 2013/2014

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne BIOFIZYKA. Wydział Lekarsko - Stomatologiczny (WLS) 1 rok 2012/2013; 2013/2014 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu BIOFIZYKA Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Podstawy biofizyczne metod obrazowania 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: BIOFIZYKA. I. Informacje ogólne. Zakład Biomechaniki Kierownik: dr hab. Michał Wychowański. Kod przedmiotu.

PRZEDMIOT: BIOFIZYKA. I. Informacje ogólne. Zakład Biomechaniki Kierownik: dr hab. Michał Wychowański. Kod przedmiotu. PRZEDMIOT: BIOFIZYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 1 tomu I X 26 Optyka: zasada najkrótszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. SYABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. BIOFIZYKA Kod modułu K.3.B.001 I Wydział ekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział ekarski z Odziałem

Bardziej szczegółowo

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim Biofizyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Biophysics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

II SYMPOZJUM BIOFIZYKA A MEDYCYNA. 17-22 luty 2013 Czarna Góra - Poznań. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

II SYMPOZJUM BIOFIZYKA A MEDYCYNA. 17-22 luty 2013 Czarna Góra - Poznań. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu II SYMPOZJUM BIOFIZYKA A MEDYCYNA 17-22 luty 2013 Czarna Góra - Poznań Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ORGANIZATORZY: Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów BIOFIZYKA TREŚCI PODSTAWOWE 4. Status modułu/przedmiotu OBOWIĄZKOWY 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek zamawiany Biotechnologia Liczba studentów: 24 Liczba grup: 2 (po 12 osób) Liczba godzin na grupę: 60 Liczba ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne. Rok studiów I Semestr studiów: Letni (II) Typ przedmiotu

II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne. Rok studiów I Semestr studiów: Letni (II) Typ przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/ II- Naukowe podstawy medycyny Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Część

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Dr hab. M. Cholewa dr Wioletta Paśko dr Sylwia Budzik

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Dr hab. M. Cholewa dr Wioletta Paśko dr Sylwia Budzik SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Biofizyka Grupa szczegółowych efektów

Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Biofizyka Grupa szczegółowych efektów Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Biofizyka Grupa szczegółowych efektów Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarski lekarski Nie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu SYLABUS Biofizyka / Naukowe podstawy medycyny Lekarski I lekarski Jednolite studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii Ćw. 6/7 Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra. Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną. 1. Gęstość ciała. 2. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala. 3. Prawo Archimedesa. 4.

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski II. Poziom i forma studiów. Fizyka i Biofizyka Punkty ECTS 7

Wydział Lekarski II. Poziom i forma studiów. Fizyka i Biofizyka Punkty ECTS 7 Wydział Lekarski II Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształcenia Treści programowe Biotechnologia, specjalność Biotechnologia Medyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Biofizyka. Biofizyka. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński. podstawowy. dr Marek Wasek dr Joanna Giebułtowicz mgr Ryszard Marszałek NIE

Sylabus - Biofizyka. Biofizyka. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński. podstawowy. dr Marek Wasek dr Joanna Giebułtowicz mgr Ryszard Marszałek NIE Sylabus - Biofizyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne Rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń.

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. // // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny fizykalnej. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie.

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie. Pole elektromagnetyczne POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA... 3

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA... 3 PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO.................................. 1 PRZEDMOWA DO WYDANIA SZÓSTEGO................................ 2 1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA... 3 1.1. Zadania

Bardziej szczegółowo

Biofizyka. Biofizyka am_s_S0-1. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński. podstawowy. dr Marek Wasek dr Joanna Giebułtowicz mgr Ryszard Marszałek NIE

Biofizyka. Biofizyka am_s_S0-1. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński. podstawowy. dr Marek Wasek dr Joanna Giebułtowicz mgr Ryszard Marszałek NIE Biofizyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny, studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Biofizyka. wykład: dr hab. Jerzy Nakielski. Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

Biofizyka. wykład: dr hab. Jerzy Nakielski. Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin Biofizyka wykład: dr hab. Jerzy Nakielski Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin Biofizyka - wykłady Biotechnologia III rok Tematyka (15 godz.): dr hab. Jerzy Nakielski dr Joanna Szymanowska-Pułka dr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizjoterapii 1 Istota fizjoterapii 1 Problemy terminologiczne 2 Charakterystyka fizjoterapii 5 Cele fizjoterapii 6 Fizjoterapia jako metoda wywoływania reakcji na bodziec i usprawniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny KLASA PIERWSZA 1. Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Wielkości wektorowe i skalarne Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne - ćwiczenia Iloczyn skalarny i wektorowy

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w psychologii poznawczej Małgorzata Gut Katedra Psychologii Poznawczej WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie http://cogn.vizja.pl Wykład

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Janusz Cichowski, p. 68 jay@sound.eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

NARZĄD WZROKU

NARZĄD WZROKU NARZĄD WZROKU Oko można porównać do kamery cyfrowej, wyposażonej w: system soczewek (rogówka, soczewka, ciało szkliste) automatyczną regulację ostrości obrazu (akomodacja) automatyczną regulację przesłony

Bardziej szczegółowo

Sylabus rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Wstęp Spektroskopia jest metodą analityczną zajmującą się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Budowa atomu. Wiązania chemiczne strona /6 Budowa atomu. Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu; jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med.

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med. Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne dr n. med. Jolanta Meller Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej Rentgenodiagnostyka Ultrasonografia Rezonans magnetyczny Scyntygrafia Rentgenodiagnostyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS LABORATORIUM - MBS 1. ROZWIĄZYWANIE WIDM kolokwium NMR 25 kwietnia 2016 IR 30 maja 2016 złożone 13 czerwca 2016 wtorek 6.04 13.04 20.04 11.05 18.05 1.06 8.06 coll coll

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa 1.Podział materiałów elektrotechnicznych 2. Potencjał elektryczny, różnica potencjałów 3. Związek pomiędzy potencjałem i natężeniem pola elektrycznego 4. Przewodzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biofizyka 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 11. Optyka kwantowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ FIZYKA KLASYCZNA A FIZYKA WSPÓŁCZESNA Fizyka klasyczna

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE Promieniowanie o długości fali 2-50 μm nazywamy promieniowaniem podczerwonym. Absorpcja lub emisja promieniowania z tego zakresu jest

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu biofizyka Kod przedmiotu F II_05_SS_202

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

Lekcja 81. Temat: Widma fal. Temat: Widma fal. Lekcja 81 WIDMO FAL ELEKTROMAGNETCZNYCH Fale elektromagnetyczne można podzielić ze względu na częstotliwość lub długość, taki podział nazywa się widmem fal elektromagnetycznych. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM Laboratorium inżynierii materiałowej LIM wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego czyli skrót skróconego skrótu dr hab. inż.. Ryszard Pawlak, P prof. PŁP Fizyka Ciała Stałego I. Wstęp Związki Fizyki Ciała

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe dr Marcin Lipowczan Budowa atomu 897 Thomson, 0 0 m, kula dodatnio naładowana ładunki ujemne 9 Rutherford, rozpraszanie cząstek alfa na folię metalową,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA CHEMII. Wygaszanie fluorescencji (Fiz4)

PRACOWNIA CHEMII. Wygaszanie fluorescencji (Fiz4) PRACOWNIA CHEMII Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Wygaszanie fluorescencji

Bardziej szczegółowo

Światło ma podwójną naturę:

Światło ma podwójną naturę: Światło ma podwójną naturę: przejawia własności fal i cząstek W. C. Roentgen ( Nobel 1901) Istnieje ciągłe przejście pomiędzy tymi własnościami wzdłuż spektrum fal elektromagnetycznych Dla niskich częstości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo