SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25; Busko-Zdrój tel. : fax : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy PROMOCJA PROJEKTU Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr POIS / Zawartość: Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego JRP/061/5/2010

2 Spis treści: 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraj Beneficjenta Zamawiający Strony zaangażowane w Projekt Lokalizacja Cel przedsięwzięcia Tło przedsięwzięcia Orientacyjny zakres przedsięwzięcia ZAKRES ZAMÓWIENIA Cel ogólny zamówienia Cele szczegółowe zamówienia Przedmiot zamówienia Szczegółowy zakres zamówienia Prawa Wykonawcy Oczekiwane rezultaty LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE Lokalizacja świadczenia usługi Okres trwania zamówienia WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY Personel Wykonawcy (profil ekspertów) Pomieszczenia biurowe Środki zapewnione przez Wykonawcę MONITORING I OCENA ZAŁOŻENIA I RYZYKA Założenia leżące u podstawy projektu Ryzyko /18

3 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta RZECZPOSPOLITA POLSKA 1.2. Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka Busko - Zdrój tel fax Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (POZR) zgodnie z decyzją KE 1.3. Strony zaangażowane w Projekt Lp. Nazwa Opis 1. Wnioskodawca występujący o dofinansowanie ze środków Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju UE. 2. Beneficjant Projektu Podmiot, korzystający z publicznych środków wspólnotowych na podstawie Decyzji KE oraz Umowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 3. Instytucja Zarządzająca (IZ) 4. Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu I szczebla (IPZ I) 5. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający (SUZ) 6. Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu II szczebla (IPZ II) 7. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) 8. Podmiot Odpowiedzialny za Realizację (POZR) Instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację Środkami Unijnymi. Główny partner Komisji Europejskiej w kontaktach formalnych: Minister Rozwoju Regionalnego. Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań: Minister Środowiska. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający, powołany w Instytucji Pośredniczącej I szczebla (Ministerstwie Środowiska), nadzorujący skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska. Reprezentująca SUZ, odpowiedzialna za wdrożenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, powołany przez Beneficjenta (Measure Authorising Officer) i zatwierdzony przez SUZ. Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Odpowiedzialny w szczególności za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, zawieranie Umów z Wykonawcą i ich realizację. 9. Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 10. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) Jednostka Realizująca Projekt powołana przez Zamawiającego. 3/18

4 1.4. Lokalizacja Województwo: Powiat: Gmina, miasto: świętokrzyskie Busko-Zdrój Busko-Zdrój Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, położonej w powiecie buskim, w południowej części województwa świętokrzyskiego. Miasto Busko-Zdrój ma charakter ośrodka uzdrowiskowego ze względu na szczególnie bogate złoża wód siarkowych. W ramach projektu planowane jest wyposażenie Gminy Busko-Zdrój na obszarze wchodzącym w zakres Aglomeracji Busko-Zdrój., w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, poprzez budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zostanie przeprowadzona również przebudowa i remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach. W zakresie gospodarki wodnej inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej oraz przebudowie i remoncie systemu dystrybucji wody wodociągowej (magistrala i obiekty wodociągowe) dla ujęcia w miejscowości. Szczaworyż. W szczególności zakres przedsięwzięcia obejmuje: Budowę nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Łagiewniki, Chotelek, Mikułowice, Nowy Folwark, Zbrodzice, Wełecz, Bronina oraz w mieście Busko-Zdrój., w rejonie ulic: Wyszyńskiego i Armii Ludowej oraz Jabłoniowej o łącznej długości 69,8 km. Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenach miasta Busko-Zdrój o łącznej długości około 13,8 km. Przebudowę i remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Siesławicach polegający na remoncie lub adaptacji większości istniejących obiektów (w tym również obecnych obiektów ciągu oczyszczania mechanicznego i biologicznego) oraz budowie nowych obiektów: kontenerowego punktu przyjmowania ścieków dowożonych, zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, stacji dozowania koagulantu, stacji dmuchaw, osadników wtórnych, stacji mechanicznego odwadniania osadu z higienizacją, wiaty magazynowej osadu odwodnionego. Budowę nowej sieci wodociągowej w mieście Busko-Zdrój przy ul. Armii Ludowej oraz w rejonie ulicy Jabłoniowej, a także w miejscowości Wełecz o łącznej długości około 3,1 km. Przebudowę i remont systemu dystrybucji wody wodociągowej obejmujący: przebudowę przepompowni wody przy ul. 12-tego Stycznia w mieście Busko-Zdrój, przebudowę ujęcia wody w miejscowości Szczaworyż, przebudowę hydroforni wody przy ul. Łagiewnickiej w mieście Busko-Zdrój, przebudowę zbiornika wody pitnej przy ul. Łagiewnickiej w mieście Busko-Zdrój oraz remont magistrali wodociągowej o długości około 6,5 km łączącej ujęcie Szczaworyż ze stacją wodociągową przy ul. 12-go Stycznia w mieście Busko-Zdrój (magistrala przebiega przez następujące miejscowości: Szczaworyż, Skotniki Małe, Pęczelice, Owczary, Zbludowice oraz miasto Busko-Zdrój) Cel przedsięwzięcia Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie 4/18

5 gospodarki wodno-ściekowej miasta i gminy Busko-Zdrój do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródła i zasady zanieczyszczający płaci. Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze: - wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system wodociągowy, - wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny, - osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE i prawa polskiego, - redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, - ograniczenie strat zasobów wody, - wzrost zatrudnienia u Beneficjenta, których wskaźnikami ilościowymi są: - zwodociągowanie Gminy Busko-Zdrój w 99,9%, z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o 0,9%, - skanalizowanie aglomeracji Busko-Zdrój w ok. 98% w odniesieniu do ilości RLM, z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o 12% (z 86% obecnie), - zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji w aglomeracji i w Gminie Busko-Zdrój do około RLM, - wzrost ilości ścieków kierowanych na oczyszczalnię z RLM do RLM (razem ze ściekami dowożonymi), - zmniejszenie strat wody z 36% do 30% - wzrost zatrudnienia w fazie operacyjnej o 2 osoby Tło przedsięwzięcia Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Busko-Zdrój (powiat buski). W zakresie gospodarki ściekowej inwestycja będzie polegać na: budowie kanalizacji sanitarnej o długości około 69,8 km w systemie grawitacyjnotłocznym wraz z 20 przepompowniami ścieków (w tym 11 pompowni sieciowych i 9 przydomowych). Niniejsza budowa sieci kanalizacyjnej przewidziana została na terenie Gminy Busko- Zdrój w następujących miejscowościach: Łagiewniki, Chotelek, Mikułowice, Nowy Folwark, Wełecz, Bronina, Zbrodzice oraz na terenie samego miasta Busko-Zdrój (ulice Wyszyńskiego, Armii Ludowej oraz rejon ulicy Jabłoniowej). Liczba osób podłączonych do sieci wyniesie , a wskaźnik koncentracji 55 Mk/km. Wskaźnik koncentracji dla inwestycji nie przekracza 120 Mk/km, ale należy podkreślić, że całość inwestycji położona jest na terenach objętych ochroną przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, w związku z czym na podstawie 3.5 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z późn. zmianami, nie ma obowiązku jego dotrzymania. (Mapa ilustrująca położenie obszarów objętych ochroną przyrody stanowi załącznik nr 12 do studium). 1 Liczba ludności podana według prognoz na rok /18

6 przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Zdrój o długości około 13,8 km przebudowie i remoncie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Siesławicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni po przeprowadzonej przebudowie będzie się składał z następujących obiektów: o Krat wstępnych (wymiana istniejących). o Przepompowni ścieków ogólnych (adaptacja istniejącej). o Zbiornika retencyjnego ścieków (adaptacja istniejącego osadnika wtórnego). o Kontenerowego punktu przyjmowania ścieków dowożonych (obiekt nowy). o Zbiornika buforowego ścieków dowożonych (adaptacja istniejącego zbiornika retencyjnego). o Zblokowanej oczyszczalni mechanicznej (obiekt nowy umieszczony w projektowanym budynku technicznym). o Stacji dozowania koagulantu (obiekt nowy umieszczony w projektowanym budynku technicznym). o Stacji dmuchaw napowietrzających (obiekt nowy umieszczony w projektowanym budynku technicznym). o Komory rozdziału (adaptacja istniejącej komory) o Reaktora biologicznego z wydzielonymi strefami: tlenową, niedotlenioną i beztlenową 3 ciągi technologiczne (adaptacja istniejących osadników wtórnych). o Osadników wtórnych zblokowanych z reaktorem biologicznym - 3 szt. (obiekty nowe). o Przepompowni recyrkulacyjnej (adaptacja istniejących komór przepustnic). o Przepompowni osadu nadmiernego (adaptacja istniejącego obiektu) o Komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (adaptacja istniejącej komory beztlenowej). o Stacji mechanicznego odwadniania osadu z higienizacją (obiekt nowy umieszczony w istniejącym budynku technicznym). o Wiaty magazynowej osadu odwodnionego (obiekt nowy). Zmodernizowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków jw. będzie pracować przy przepustowości m 3 /d. Docelowa technologia pracy oczyszczalni zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przefermentowany osad, magazynowany w otwartym magazynie osadu będzie cyklicznie wywożony i wykorzystywany rolniczo. Każdorazowo przed opróżnianiem magazynu, osad poddawany będzie badaniom. W przypadku negatywnego wyniku cała partia osadu kierowana będzie na składowisko odpadów, które również eksploatowane jest przez Beneficjenta. W zakresie gospodarki wodnej inwestycja będzie polegać na: budowie sieci wodociągowej w Busku-Zdroju przy ul. Armii Ludowej oraz w rejonie ulicy Jabłoniowej a także w miejscowości Wełecz o długości ok. 3,1 km przebudowie i remoncie systemu dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w miejscowości Szczaworyż. Zadanie to obejmuje następujące elementy: - przebudowa przepompownia w ul. 12-tego Stycznia w miejscowości Busko-Zdrój (wymiana zestawu pompowego, przewody technologiczne i armatura pompowni: rurociągi i armatura w komorze zasuw i komorach zbiornika, wymiana systemu 6/18

7 chlorowania, przebudowa agregatowni, zmiana systemu ogrzewania budynków i wymiana instalacji w budynku pompowni). - przebudowa ujęcia wody w Szczaworyżu (wymiana urządzeń: zestawu pompowego, zestawu hydroforowego, wymiana przewodów technologicznych, instalacja agregatu prądotwórczego, wymiana systemu chlorowania, wymiana instalacji wodnej i elektrycznej w budynku technicznym ujęcia wody, systemu ogrzewania, wymiana rurociągów i armatury międzyobiektowej, wymiana armatury i rurociągów w komorze zasuw) - przebudowa hydroforni wody przy ul. Łagiewnickiej modernizacja przewodów wodociągowych i uzbrojenia komory zasuw oraz wymiana zestawu hydroforowego - przebudowa zbiornika wody pitnej przy ul. Łagiewnickiej remont stropu zbiornika - wymiana rurociągu magistrali wodociągowej o długości około 6,5 km, łączącej ujęcie Szczaworyż ze stacją wodociągową przy ul. 12-tego Stycznia w Busku-Zdroju Orientacyjny zakres przedsięwzięcia Podział na kontrakty: Wykaz kontraktów na usługi: Kontrakt TA1 Inżynier Kontraktu Kontrakt TA1A Inżynier Kontraktu dla Kontraktu I Kontrakt TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji projektu Kontrakt TA3 Promocja podczas realizacji projektu Kontrakt IV Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę i remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych dla miasta i gminy Busko-Zdrój, położonej w miejscowości Siesławice (umowa z dnia r.) Wykaz Kontraktów na roboty: Kontrakt I Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap I: budowa kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach i Nowym Folwarku Kontrakt II Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap II: budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrodzicach, Broninie i Wełczu oraz rozbudowa sieci wod-kan. w Wełczu i w Busku-Zdroju, w rejonie ul. Jabłoniowej, Wyszyńskiego i Armii Ludowej Kontrakt III Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap III: przebudowa i remont systemu dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu Kontrakt V Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap IV: przebudowa i remont oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach Kontrakt VI Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap V: przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Zdrój. 7/18

8 W ramach kontraktu VI przewidziano dostawę sprzętu pojazdu samowyładowczego (wywrotki trójstronnej) i koparko-ładowarki. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 2.1. Cel ogólny zamówienia Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenia kampanii promocyjnej dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIS /09-00 zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach: 1) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2) Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności" wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępne na stronie internetowej: Działania informacyjne i promocyjne maja na celu: Zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości wsparcia ze Środków Unii Europejskiej. Cel zostanie osiągnięty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru wykonanych prac objętych przedmiotem zamówienia i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego Cele szczegółowe zamówienia Promocja projektu dotyczy wsparcia Zamawiającego w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych skierowanych do mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój na temat realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Do celów szczegółowych zamówienia należy: 1) w oparciu o podstawowe założenia przedstawione w niniejszym dokumencie opracowanie i wdrożenie koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej zgodnej z założeniami Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2) monitorowanie, gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji medialnych dotyczących projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój na potrzeby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności", 8/18

9 3) skuteczne informowanie mieszkańców miasta o możliwych niedogodnościach związanych z realizacją robót (np. objazdy, przerwy w dostawie wody), 4) skuteczne informowanie mieszkańców miasta o wkładzie Unii Europejskiej i Zamawiającego w realizację robót wchodzących w skład projektu, 5) zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej roli jaka odgrywa Wspólnota przy realizacji projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, 6) zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej funkcjonowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i genezy pozyskania środków UE przez Beneficjenta, 7) upowszechnianie celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz efektów przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, 8) stworzenie jednolitego wizerunku podejmowanych działań, 9) opracowywanie raportów wyszczególnionych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie: 1) wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2) wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych upamiętniających finansowanie Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 3) opracowywanie materiałów prasowych, 4) opracowywanie materiałów audiowizualnych w celu emisji w TV, 5) przygotowywanie audycji radiowych, 6) organizowanie konferencji prasowych, 7) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych dla mieszkańców, 8) opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, 9) stworzenie i prowadzenie strony internetowej informującej o Projekcie, 10) organizowanie imprez plenerowych Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe przedmioty zamówienia: Instalowanie konstrukcji metalowych Usługi komputerowe i podobne Usługi public relations Usługi reklamowe 9/18

10 2.4. Szczegółowy zakres zamówienia Wdrażanie projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wdrażanie projektu wprowadzi również wiele niedogodności dla mieszkańców miasta i gminy. Ma to związek z dużą ilością prac, jakie muszą zostać przedsięwzięte w różnych częściach Miasta i Gminy w wyniku realizacji projektu. Niedogodności obejmą obszary istniejących zabudowań, gdzie prowadzone będą roboty budowlane. Mogą one utrudniać poruszanie się po terenie aglomeracji, korki uliczne i problemy w poruszaniu się po drogach. Warunki drogowe mogą stać się szczególnie trudne podczas godzin szczytu, kiedy to mieszkańcy jadą z/do pracy i podczas miesięcy wakacyjnych. Można również spodziewać się problemów związanych z zakłóconym dostępem do nieruchomości, z miejscowymi zwężeniami ulic i nadmiernym hałasem, a także emisją spalin. W przypadku wymiany sieci wody wodociągowej, mogą pojawić się pewne krótkookresowe problemy z dostawą wody. Główne zadania Wykonawcy w ramach niniejszego kontraktu obejmują: Opracowanie i wdrożenie (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej wraz projektami materiałów informacyjnopromocyjnych dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój Przygotowanie dla Zamawiającego szczegółowych raportów na temat działań z zakresu informacji i promocji Opracowanie i wdrożenie (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej wraz projektami materiałów informacyjnopromocyjnych dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój Wraz z raportem wstępnym, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji kompletnej koncepcji strategii informacyjnopromocyjnej. Zamawiający dokona akceptacji koncepcji strategii w terminie 30 dni od daty przedłożenia. W wypadku wnoszenia uwag do strategii, Wykonawca uwzględni te uwagi w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty przedłożenia uwag Zamawiającego. Koncepcja strategii informacyjno-promocyjnej opracowana przez Wykonawcę uwzględni uwarunkowania lokalne związane z wdrażaniem projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 10/18

11 Głównym celem podjętych działań jest wypełnienie postanowień rozporządzenia Komisji (WE) Nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004r. ustanawiającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Celem równoległym jest informowanie społeczności lokalnej o zaawansowaniu realizacji projektu. Koncepcja strategii informacyjno-promocyjnej powinna obejmować: Udostępnianie bezpłatnych informacji nt. Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój lokalnym i regionalnym mediom oraz wszystkim zainteresowanym. Przygotowywanie i przeprowadzenie w okresie realizacji projektu co najmniej jednej konferencji prasowej w roku, trwającej min. 2 godzin, dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów (ok. 25 osób). Konferencje dotyczyć mają Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój oraz zasadniczych kwestii związanych z jego realizacją i konsekwencjami z niej wynikającymi dla lokalnej społeczności. Materiał, który zostanie przekazany uczestnikom w dniu konferencji powinien zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego na dwa tygodnie przed datą planowanej konferencji. Każdy z uczestników konferencji powinien otrzymać komplet opracowanych i wydrukowanych przez Wykonawcę materiałów. Organizowanie i przeprowadzanie konferencji prasowych na żądanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach zaistniałych podczas realizacji inwestycji. Przygotowywanie w okresie realizacji projektu raz w miesiącu ogłoszeń prasowych dotyczących stanu realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, rozesłanie ich do mediów lokalnych oraz gromadzenie w wersji elektronicznej opublikowanych ogłoszeń i informacji o wyemitowanych audycjach radiowych i telewizyjnych związanych z Projektem wraz z ewidencją ich publikacji (typ medium, data). Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dla mediów lokalnych na żądanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach zaistniałych podczas realizacji inwestycji. Opracowywanie i umieszczanie w okresie realizacji projektu raz na kwartał aktualnych informacji o Projekcie i jego postępie w lokalnej gazecie na co najmniej 15 modułów/pół strony gazetowej. Przygotowywanie i wyemitowanie raz na kwartał, w okresie realizacji projektu, trwających co najmniej 5 minut audycji radiowych w lokalnych i regionalnych rozgłośniach radiowych o Projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Audycje powinny odbywać się w godzinach przedpołudniowych. Przygotowanie i wyemitowanie raz na kwartał, w okresie realizacji projektu, trwających co najmniej 5 minut programów informacyjnych i edukacyjnych w regionalnej telewizji dotyczących Projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonanie, montaż, utrzymanie, konserwacja, demontaż i usunięcie 15 tablic (dostawę i montaż dwóch tablic w miejscowościach Łagiewniki i Chotelek wyłączono z postępowania) w sumie do wykonania i zamontowania 13 szt. tablic informacyjnych w miejscach realizacji przedsięwzięcia. Tablice muszą być zgodne z aktualnymi 11/18

12 Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. Tablice informacyjne muszą być ustawiane na terenie miejscowości: Mikułowice, Nowy Folwark, Wełecz, Zbrodzice, Bronina, Szczaworyż, Siesławice oraz na terenie miasta Busko-Zdrój, niezwłocznie po rozpoczęciu robót budowlanych, w ramach poszczególnych kontraktów lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o terminach rozpoczęcia robót budowlanych. Dla oczyszczalni ścieków, ujęcia wody pitnej wraz z hydrofornią, przepompownią tablice informacyjne muszą być umieszczone w miejscu realizacji tych inwestycji. W przypadku modernizacji i/lub budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej tablice informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina sieć, jednak nie częściej niż co 3 km i nie rzadziej niż co 50 km. Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Szczegółowa lokalizacja tablic będzie uzgodniona z Zamawiającym. Tablice informacyjne wystawione w ramach poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu umieszczenia tablic/y pamiątkowych/ej. Dla Kontraktu I: cztery tablice informacyjne (dwie wyłączono z postępowania) Dla Kontraktu II: sześć tablic informacyjnych Dla Kontraktu III: trzy tablice informacyjne Dla Kontraktu V: jedna tablica informacyjne Dla Kontraktu VI: jedna tablica informacyjna Tablice informacyjne muszą być wykonane: z trwałego materiału, w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, słońce, wiatr), gwarantującej ich trwałość przez okres minimum 36 miesięcy oraz spełniać szczegółowe wymagania określone w dokumencie Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności". Wykonanie i montaż 15 tablic pamiątkowych w miejscach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności ". W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu wszystkich robót w ramach projektu, należy usunąć tablice/ę informacyjne/ą i umieścić tablice/ę pamiątkowe/ą. Stałe tablice pamiątkowe należy umieścić w miejscach powszechnie dostępnych. Szczegółowa lokalizacja tablic będzie uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zakończeniu prac w ramach każdego kontraktu. Do obowiązków Wykonawcy przy wykonaniu i montażu w/w tablic informacyjnych i pamiątkowych, należy uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji, wynikających z odrębnych przepisów. Koszty z tym związane ponosi wykonawca. Organizacja i przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami miejscowości w których realizowane są roboty, na żądanie Zamawiającego nie więcej niż 2 razy w roku. Przygotowanie materiałów informacyjnych, które zostaną rozpowszechnione podczas takich spotkań. Informowanie Rady Miasta i Gminy o postępie robót i ich planowanej organizacji oraz udział w posiedzeniach tych Rad na żądanie Zamawiającego (maksymalnie 3 razy w roku - Kierownik Zespołu). 12/18

13 Uruchomienie, utrzymanie i bieżąca aktualizacja w okresie realizacji projektu, (co najmniej 1 raz w miesiącu) strony internetowej o Projekcie finansowanym ze środków UE na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój z informacją na temat postępu robót na poszczególnych kontraktach wykonawczych oraz ich planowaną organizacją. Projekt strony internetowej powinien zawierać następujące elementy składowe: 1. Logo UE, logo Funduszu Spójności i Zamawiającego oraz informację : Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. 2. Informacje na temat wartości projektu oraz kwoty dofinansowania ze środków UE 3. Nazwa Beneficjenta projektu 4. Nazwa projektu 5. Informacje nt. możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , a także stosowne dokumenty, formularze, porady i linki do innych ważnych stron internetowych. 6. Aktualności. 7. Kontakt, Ważne adresy, adresy internetowe, telefony. 8. Podstawowe informacje na temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dyrektyw i Rozporządzeń Unijnych. Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce. Instytucji wdrażających w Polsce. 9. Kontrakty Wykaz kontraktów na usługi: Kontrakt TA1 Inżynier Kontraktu Kontrakt TA1A Inżynier Kontraktu dla Kontraktu I Kontrakt TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji projektu Kontrakt TA3 Promocja podczas realizacji projektu Kontrakt IV Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę i remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych dla miasta i gminy Busko-Zdrój, położonej w miejscowości Siesławice (umowa z dnia r.) Wykaz Kontraktów na roboty: Kontrakt I Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap I: budowa kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach i Nowym Folwarku Kontrakt II Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap II: budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrodzicach, Broninie i Wełczu oraz rozbudowa sieci wod kan. w Wełczu i w Busku- Zdroju, w rejonie ul. Jabłoniowej, Wyszyńskiego i Armii Ludowej Kontrakt III Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap III: przebudowa i remont systemu dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu Kontrakt V Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap IV: przebudowa i remont oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach 13/18

14 Kontrakt VI Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój etap V: przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Zdrój. W ramach kontraktu VI przewidziano dostawę sprzętu pojazdu samowyładowczego (wywrotki trójstronnej) i koparko-ładowarki. W opisie, każdego z kontraktów powinien znajdować się zakres robót, które będą wykonywane w ramach poszczególnych kontraktów, czas ich realizacji, postępy i zaawansowanie prac, zdjęcia z placu budowy oraz zestawienie ulic lub miejscowości wchodzących w zakres realizacji. 10. Historia Projektu. Element ten powinien zawierać historię projektu zaczynając od momentu podpisania pierwszej umowy oraz zdjęcia pokazujące ważne wydarzenia (np. z podpisania kontraktów, rozpoczęcia robót). 11. Odnośnik do strony głównej MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 12. Możliwość wysyłania zapytań z poziomu strony www na skrzynkę odbiorczą poczty w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 13. Licznik odwiedzin, data, czas. Po zakończeniu czasu trwania umowy majątkowe prawa autorskie dot. całej zawartości strony www zostaną przeniesione na Zamawiającego. Przygotowanie i aktualizowanie na bieżąco minimum raz na kwartał przez cały okres trwania projektu prezentacji muitimedialnej w wersji elektronicznej dotyczącej projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój w wersji polskiej i angielskiej. Przekazywanie Zamawiającemu kolejnych wersji prezentacji w postaci elektronicznej. Promocja Projektu podczas większych imprez masowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Promocja powinna odbywać się w atrakcyjnej formie np. stoisko z materiałami informacyjnymi, prezentacja multimedialna, itp. co najmniej 1 raz w roku przez cały okres trwania projektu podczas wybranych imprez. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: o projektowanie, druk (po uprzednim zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego) i dystrybucja broszur informacyjnych na temat Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, rozmiar broszur: 70mm x 99 mm (A4 składana na trzy części), offset 180 g, pełen kolor, sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania kontraktu, o projektowanie, druk i dystrybucja (po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego) folderów w formie kalendarzy wieloplanszowych na kolejny rok ze zdjęciami i informacjami o realizowanym Projekcie, 12 plansz oraz strona tytułowa, 500 sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania kontraktu, o przygotowanie i dystrybucja innych materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki) lub inne materiały zaproponowane przez Wykonawcę w odniesieniu do ilości i rodzaju materiału promocyjnego według projektu zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego - min. 500 sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania kontraktu. o Opracowanie i wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu identyfikacji wizualnej dla potrzeb realizowanego Projektu. o Zorganizowanie 2 imprez plenerowych (program w uzgodnieniu Zamawiającym) na rozpoczęcie i na zakończenie projektu Raportowanie. Raporty zostaną wykonane przez Wykonawcę w jęz. polskim w 2 egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna (płyta CD).Koszty związane z wykonaniem raportów ponosi wykonawca. 14/18

15 Raport Wstępny obejmujący koncepcje strategii oraz plan pracy i harmonogram działań, szczegółową metodologię pracy dotyczącą świadczonych usług. Raport Wstępny zostanie dostarczony do Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Nie przesłanie uwag przez Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania raportu będzie oznaczało zatwierdzenie raportu Raport Kwartalny z Postępu Prac będzie zawierał informacje dotyczące realizacji świadczonych usług, w tym aktualizacje wszelkich wstępnych harmonogramów, problemów napotkanych i działań podjętych w celu ich rozwiązywania oraz plan pracy na następny kwartał. Raporty z postępu prac będą sporządzane za każdy kwartał i dostarczane do Zamawiającego w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Nie przesłanie uwag przez Zamawiającego w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania raportu będzie oznaczało zatwierdzenie raportu Raport Końcowy podsumowujący pracę Wykonawcy powinien zawierać opis wykonywanych usług, podsumowanie wszystkich kwartalnych raportów, krytyczną analizę wszystkich problemów oraz przedsięwziętych działań naprawczych w celu ich usunięcia. Raport Końcowy winien być dostarczony do Zamawiającego w terminie do 14 dni przed zakończeniem umowy. Zatwierdzenie Raportu Końcowego nastąpi niezwłocznie po naniesieniu przez Wykonawcę ewentualnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Po naniesieniu przez Wykonawcę stosownych uwag, Zamawiający przygotuje w formie pisemnej oświadczenie o Raporcie Końcowym. W przypadku braku uwag Zamawiający w terminie do 10 dni od daty przekazania Raportu Końcowego przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy w formie pisemnej oświadczenie o jego przyjęciu bez zastrzeżeń Raport ad hoc, zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji przygotowanych w formie raportu specjalnego Prawa Wykonawcy Wykonawca ma prawo: proponować zmiany dotyczące przebiegu konferencji, treści informacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych. proponować zmiany dotyczące strony internetowej. proponować zmiany dotyczące projektów plakatów, broszur informacyjnych. proponować zmiany w przebiegu promocji projektu podczas imprez masowych. za zgodą Zamawiającego mieć dostęp do dokumentów potrzebnych podczas promocji projektu Oczekiwane rezultaty Od pracy Wykonawcy oczekuje się następujących rezultatów: opracowanie i wdrożenie koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej zgodnej z założeniami Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 15/18

16 prawidłowe relacje Zamawiającego z mediami lokalnymi, regionalnymi wzrost świadomości opinii publicznej na temat projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój wspófinansowanego ze Środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stworzenie i rozpowszechnienie efektywnej informacji o projekcie, stworzenie jednolitego wizerunku podejmowanych działań, opracowywanie raportów: wstępnego, kwartalnego, końcowego oraz raportów ad hoc. 3. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 3.1. Lokalizacja świadczenia usługi Promocja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój Okres trwania zamówienia Data rozpoczęcia: Z dniem podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia: 53 miesiące od daty podpisania umowy. 4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 4.1. Personel Wykonawcy (profil ekspertów) Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań. Wykonawca posiada kluczowy personel składający się z co najmniej z następujących osób: Ekspert 1 Kierownik Zespołu Wykształcenie co najmniej średnie Co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w reklamie, kampaniach promocyjnych, informacyjnych lub public relations. Ekspert 2 Specjaliści ds. materiałów promocyjnych i informacyjnych Wykształcenie co najmniej średnie Co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych drukowanych oraz multimedialnych. 16/18

17 Ekspert 3 Personel wspomagający Co najmniej 1 rok doświadczenia w public relations, marketingu lub reklamie. Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego Pomieszczenia biurowe Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki na terenie Miasta i Gminy Busko Zdrój i sam zadecyduje w jaki sposób wykona swe zobowiązania zgodnie z umową Środki zapewnione przez Wykonawcę W celu sprawnej realizacji wszystkich zadań wynikających z umowy, Wykonawca zapewni: transport dla własnego użytku podczas realizacji zadań wynikających z kontraktu, sprzęt (z niezbędnym oprogramowaniem), inne wyposażenie niezbędne do realizacji zadania. Koszty wytworzenia oraz publikacji, emisji i dystrybucji wszystkich materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz promocyjnych będą zawarte w cenie oferty. Koszt utrzymania serwera / domeny dla potrzeb prowadzenia strony internetowej będzie zawarty w cenie oferty. W celu przeprowadzenia konferencji prasowych Wykonawca wynajmie wyposażoną salę konferencyjną (minimum 70 m 2 ) na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Koszty wynajmu będą zawarte w cenie oferty. 5. MONITORING I OCENA Usługa Promocji Projektu oceniana będzie pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków, zgodnie z zawartą umową, a efekty pracy będą oceniane biorąc pod uwagę: terminy i sposób przeprowadzania konferencji prasowych i udostępniania informacji związanych z realizacją projektu mediom, terminy aktualizowania strony internetowej i informacji wynikających z realizacji projektu, staranność i zaangażowanie w przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych ( plakatów, broszur informacyjnych) terminy przedkładanych raportów, 6. ZAŁOŻENIA I RYZYKA 6.1. Założenia leżące u podstawy projektu polityka ekologiczna państwa pozostanie stabilna, standardy UE pozostaną na obecnym poziomie lub wyższym, 17/18

18 nastąpi wzrost świadomości ekologicznej w Polsce poprzez zrozumienie konieczności inwestowania środków publicznych w ochronę środowiska, rząd RP będzie wspierać inwestycje umożliwiające postęp w podporządkowaniu się wymaganiom środowiska, prawo środowiskowe jest przestrzegane, globalna sytuacja ekonomiczna pozostanie stała lub nastąpi jej poprawa Ryzyko Ewentualne zagrożenia dla projektu: działanie siły wyższej, zmiany klimatu np. ulewne deszcze powodujące zniszczenia powodziowe, zmiany w prawie polskim, m.in.: obowiązujących przepisów, tj.: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa Budowlanego, itp., opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z procedurami odwoławczymi. wzrost płac spowodowany przystąpieniem Polski do strefy euro. 18/18

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, Staszów Polska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, Staszów Polska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów Polska Tel:. 015 864 26 41 Fax: 015 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAPYTANIA OFERTOWEGO

CZĘŚĆ III ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FS/P/9/2016 CZĘŚĆ III ZAPYTANIA OFERTOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) zadanie pn.: Działania promocyjne przy realizacji Projektu Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork BENEFICJENT: Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7 46-203 Kluczbork PREZES: mgr inŝ. Artur Witek Umowa o dofinansowanie nr: 15/POIiŚ/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/8/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2013 r. C(2013) 987 final DECYZJA KOMISJI z dnia 27.2.2013 r. dotycząca dużego projektu Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności Opis projektu Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności 1) Projekt ten

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie NAZWA ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: Park wokół Jeziora Moczydło współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 16-10-2018 Termin składania ofert 07-11-2018 Numer ogłoszenia 1143639 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Zakład Usług Wodno -

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie i promocja projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Oznaczanie i promocja projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Oznaczanie i promocja projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 21.03.2019 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Załącznik nr 1 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie nr 3 Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą Cz. 1 Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz

Bardziej szczegółowo

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka D l a r o z w o j u I n f r a s t r u k t u r y i Ś r o d o w i s k a Czym jest Fundusz Spójności i POIiŚ Fundusz Spójności to instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9b do SIWZ Promocja Część II południowa PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Województwa Śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej - Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Spis treści 1. INFORMACJE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM.... 3 2. ZASDADY MIERZENIA I ROZLICZANIA WYKONANYCH ROBÓT.... 3 3. SCALONE

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki. wodno-ściekowej W Gminie Wadowice

Uporządkowanie gospodarki. wodno-ściekowej W Gminie Wadowice Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej W Gminie Wadowice Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn.: Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku styczeń 2016r. 1 Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowo wytworzonej sieci wod.-kan.

Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowo wytworzonej sieci wod.-kan. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 46-045 Turawa, Kotórz Mały, ul. 1 Maja 5 tel./fax: +48 077 44 04 444 email: wik@turawa.pl, sekretariat.wik@turawa.pl www.wik.turawa.pl Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/2016 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji

ZARZĄDZENIE NR 184/2016 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji ZARZĄDZENIE NR 184/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Część III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Kreator PDF Utworzono 28 January, 2018, 20:29

Aktualności. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.  Kreator PDF Utworzono 28 January, 2018, 20:29 Aktualności 05.12.2017r. -> Informacja dotycząca Taryfy wodnej 2017 04.12.2017r. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW Z MIASTA PARCZEW (W POSTACI KALENDARZY) SĄ JUŻ DOSTĘPNE W BIURZE FIRMY W POKOJU NR. 11 HARMONOGRAMY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Założenia Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Założenia Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Założenia Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zapytania ofertowego Nr 8/POiS/2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zapytania ofertowego Nr 8/POiS/2016 Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w oparciu o Wewnętrzne procedury Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 14 grudnia 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 14 grudnia 2009 1 Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Patrycja Drzał Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3,4 i 9 oraz ZPORR Wydział Wdrażania Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź,

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź, Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych r. Łódź, 22.05.2018 Podstawa prawna działania: ustawa Prawo ochrony środowiska ustawy o finansach publicznych Rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:460174-2017:text:pl:html -Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S 221-460174 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

realizowanego w ramach Projektu

realizowanego w ramach Projektu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP.III-253-1/14

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.:

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: Zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków część 2 Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże Zachód Zadania nr 2 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo

Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta. Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz

Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta. Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz 1 Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku widok ogólny Q śrd = 12 000 m 3 Q roczne = 43 800 00 m 3 RLM = 80

Bardziej szczegółowo

Projekt zakończony. gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt zakończony. gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt zakończony gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska STAWIAMY NA EKOLOGIĘ Wodociągi Krakowskie zrealizowały projekt unijny Projekt Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr POIS /13-00 Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice

Umowa o dofinansowanie nr POIS /13-00 Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice W Gdańsku dnia 29.08.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwanym dalej Instytucją Wdrażającą a Miejskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Chojnicach zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu. Kołobrzeg, r.

Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu. Kołobrzeg, r. Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu Efekt ekologiczny wskaźnik rezultatu Efekt ekologiczny - określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ projektu na środowisko. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Opis Projektu PWiK Sp. z o.o. ul. Poznańska 49, 62-510 Konin I. Krótka historia PWiK Sp. z o.o. w Koninie (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S160 23/08/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 5

Dz.U./S S160 23/08/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 5 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:331075-2017:text:pl:html -Wisznia Mała: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. obsługi przetargów

Zapytanie ofertowe dot. obsługi przetargów Zapytanie ofertowe dot. obsługi przetargów Wójt Gminy Chybie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Gminę Chybie zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 23-01-2019 Termin składania ofert 20-02-2019 Numer ogłoszenia 1162123 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435905 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: wik@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP-253-4/10

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komorów, dn r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Komorów, dn r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica Komorów, dn. 11.01.2018r. Konferencja informacyjna o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

RR JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RR JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.04.2018.JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych przez Unię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo