Przedstawiony projekt porzadku obrad poddal pod glosowanie i zostal przyjety jednoglosnie (14 glosami za).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiony projekt porzadku obrad poddal pod glosowanie i zostal przyjety jednoglosnie (14 glosami za)."

Transkrypt

1 Protokol z XXIX Sesji Rady Gminy Kowal odbytej w dniu 06 wrzesnia 2017 roku w Salt konferencyjnej Urzgdu Gminy w Kowalu Ad.l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Ad.la. Otwarcia obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kowal o godzinie 10:10 dokonal Przewodnicz^cy Rady Gminy Kowal Edward Dominikowski, ktory powital Wqjta Gminy Kowal Stanislawa Adamczyka, Sekretarza Gminy Kowal - Anet? Kwarcinska^ Skarbnika Gminy - Krystyn? Kurzawsk^, Kierownika Referatu Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - Marcina Bogdalskiego oraz obecnych radnych. -^ Ad. Ib. Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski stwierdzil, iz obrady s^ prawomocne bo na ogolna^ liczb? 15 w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, a zatem podjete na Sesji uchwaiy maja^ moc prawnq.. (Lista obecnosci radnych stanowi zal^cznik do niniejszego protokolu). Nieobecny byl Wiceprzewodnicz^cy Rady Eugeniusz Kwiatkowski. Ad.l. Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski odczytal proponowany projekt porz^dku obrad, ktory przedstawia si? nastepuj^co: 1. Sprawy organizacyjne a) otwarcie posiedzenia b) stwierdzenie quorum. 2. Przyj^cie projektu porzadku obrad. 3. Przyjecie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kowal. 4. Sprawozdanie Wqjta Gminy Kowal w okresie miedzysesyjnym. 5. Podj^cie uchwal w sprawie: a)wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomosci z dotychczasowym dzierzawc^ na czas oznaczony do 3 lat, b) okreslenia warunkow i trybu finansowania zadania wtasnego Gminy Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, c) korekty budzetu Gminy Kowal na 2017 rok, d) zmiany uchwaiy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata Informacje. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 8. Zakonczenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kowal. Przedstawiony projekt porzadku obrad poddal pod glosowanie i zostal przyjety jednoglosnie (14 glosami za). Ad. 3. Przyjecie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kowal. Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski poinformowal, ze ostatnia Sesja Rady Gminy Kowal odbyla si? dnia 26 lipca 2017 roku. Przypomnial najwazniejsze informacje oraz podjete na niej uchwaiy. Dodal, ze protokol z poprzedniej Sesji jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz byl do wgl^du w Biurze Rady Gminy Kowal i kazdy

2 radny mogl go przeczytac i ewentualnie zglaszac uwagi lub zastrzezenia do jego tresci. Zapytal radnych czy czytac protokol z poprzedniej sesji czy przyjac go starym zwyczajem bez odczytywania. Protokol z XXIX Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 roku bez uwag i bez odczytania zostal przyjety jednoglosnie (14 glosami za). Ad.4. Sprawozdanie Wojta Gminy w okresie mifdzysesyjnym. Wqjt Stanislaw Adamczyk poinformowal radnych: - o dowozie dzieci do szkoi i opoznieniach w dowozie tych dzieci, - o majacym si odbyc spotkaniu z dyrektorami szkol, z kierownictwem i kierowcami Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego oraz opiekunkami dzieci w kwestii udoskonalenia dojazdu by nie bylo opoznien, - o problemach i braku informacji ze strony Urzedu Miasta Kowal i dyrekcji Szkoly Podstawowej w Kowalu w kwestii dowozenia dzieci z terenu naszej gminy do szkoly w -^ Kowalu, - o majacym sie odbyc spotkaniu w Rakutowie na temat dowozu dzieci do szkol, - o mozliwosci dojazdu autobusem mlodziezy z klas srednich i doroslych za odplatnosci^. Radny Andrzej Zielinski zapytal czy prawda jest, ze w Rakutowie zostaly zlikwidowane 2 przystanki. Wojt Stanislaw Adamczyk odpowiedzial, ze przystanki nie sa zlikwidowane i dowoz dzieci bedzie si$ odbywal tak jak dotychczas. Radny Henryk Gozdzialski stwierdzil, ze gdyby byla rejonizacja szkol to nie bylo by problemu z dowozem. Zdaniem Wojta rejonizacja byla by korzystna dla gminy poniewaz wiecej dzieci chodzilo by do naszych szkol. Kontynuujac Wojt poinformowal radnych : - o odejsciu 3 nauczycielek na urlop w celu poratowania zdrowia, i o kosztach poniesionych przez Urzad Gminy w zwiazku z zatrudnieniem 3 nowych nauczycieli, Radny Andrzej Zielinski zapytal jak przedstawia si sytuacja budowy chodnika w Rakutowie. Wojt odpowiedzial, ze w tym roku chodnik nie bedzie budowany. Nastepnie Wojt poinformowal radnych, iz przetargi na drogi powiatowe i drogi gminne sa coraz drozsze. Do kazdej drogi gmina z wlasnych srodkow musi dofinansowac 30 tysiecy zlotych. Nadmienil, ze chodnik od Kowala w kierunku Restauracji,,Podgrodzie" nie bedzie rowniez budowany w tym roku. W dalszej czesci Wojt Stanislaw Adamczyk poinformowal radnych: - o nie podpisaniu jeszcze umowy na termomodernizacj^ budynkow oswiatowych w Nakonowie, - o majacym si^ odbyc odbiorze budowy drogi powiatowej w Dobrzelewicach dnia 08 wrzesnia bm., - o odbytych ogledzinach drogi w miejscowosci Golaszewo i Debniaki z firma^, ktora wygrala przetarg, - o podpisaniu aneksu do umowy na fundusz drzewkowy na kolejne dwa lata tj. odzyskanie podatku VAT, - o majacym si odbyc dnia 08 wrzesnia bm. przetargu na sprzedaz gruntow rolnych polozonych w miejscowosci Boguslawice dzierzawionych przez Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow Kobylarnia".

3 Radny Henryk Gozdzialski zapytal czy sprzedana jest dzialka w Bogusiawicach po bylym Punkcie Skupu Mleka. Wojt odpowiedziai, zejeszcze nie jest sprzedana i brak zainteresowania jest t^ dzialk^. Kontynuuj^c Wojt poinformowal radnych : - o maj^cym si? odbyc dnia 28 wrzesnia bm. Konwencie Wqjtow w Restauracji,,Podgrodzie w Przydatkach Gotaszewskich. Giownym tematem spotkania bedzie omowienie zagadnien dotycz^cych kwestii udzielania pomocy gminom poszkodowanym przez nawalnic?, - o maj^cym si? odbyc spotkaniu dnia 12 wrzesnia bm. ze Stowarzyszeniem,,Salutaris" w temacie udzielania pomocy gminom, - o skruszeniu pryzmy gruzu w Unislawicach i rozwiezieniu na drogi gminne laczace si? z drogami gminy Lubien Kujawski, - o maj^cym si? odbyc ogloszeniu o przetargu na napraw? nawierzchni drog gminnych gruzem z kruszywa, - o wybudowaniu mostu w miejscowosci Przydatki Golaszewskie na rzece,,rakutowka", - o dozynkach parafialnych w Grabkowie, ktore odb?da^ si? dnia 10 wrzesnia bm., - o rozpisaniu w najblizszych dniach przetargu na instalacje wodno- kanalizacyjne, (budowa wodoci^gu do terenow inwestycyjnych, budowa oczyszczalni przyzagrodowych, zakup prasy do odwadniania osadow sciekowych oraz wymiana zestawu hydroforowego w hydroforni w Grabkowie), - o maj^cym si? odbyc przetargu na termomodernizacj? obiektow oswiatowych w Nakonowie w miesi^cu pazdzierniku. Wojt Stanislaw Adamczyk poinformowal, iz sq. to wszystkie informacje, ktorymi si? podzielil. Radny Andrzej Wlodarzewski zapytal, czy w przyszlych latach bed^ budowane oczyszczalnie przyzagrodowe. Wojt odpowiedzial, ze w roku biezacym chcemy pobudowac 28 oczyszczalni przyzagrodowych a zgloszefi jest 10. Radny Andrzej Proszkiewicz zapytal, ktore drogi sq przeznaczone do gruzowania. Wojt Stanislaw Adamczyk odpowiedzial, ze w miejscowosci Debniaki przeznaczona jest droga wiod^ca od drogi powiatowej w kierunku bylej hodowli strusi, ktora zostala juz wytyczona przez geodet? oraz droga wiod^ca za hydroforni^ w prawo rowniez wytyczona przez geodet? i przy, ktorej jest budowanych wiele domow. Kontynuujac Wojt poinformowal, ze jest problem na drodze gminnej w Grodztwie wiod^cej od drogi wojewodzkiej w kierunku Rakutowa w lewo. Droga ta nie jest geodezyjnie wytyczona i rolnicy maja^ problem z wjazdem maszynami. Drugi problem jest w miejscowosci Golaszewo, gdzie mieszkaniec nie chce aby przebiegala po jego gospodarstwie siec kanalizacyjna, ktora jest niezgodna z planem i byla budowana bardzo dawno temu. Zdaniem Wojta trzeba b?dzie dokonac przebudowy tej linii kanalizacyjnej. Radny Andrzej Wlodarzewski zapytal czy w Krzewencie bedzie gruzowana droga bo zauwazyl, ze w jednej wsi b?d^ 3 drogi gruzowane a w drugiej wsi nie si? nie robi. I ponadto radny A. Proszkiewicz byl przeciwny uchwaleniu budzetu na 2017 rok a teraz wszystkie drogi b?d^ utwardzane w jego miejscowosci. Zaproponowal aby we wsi Krzewent tez wykonac kawalek drogi i j^ utwardzic i u kazdego radnego tez powinno si? wykonac jakis odcinek drogi. Wniosek radnego A. Wlodarzewskiego poparl radny Andrzej Zielinski. Sekretarz Gminy Aneta Kwarcinska wyjasnila, ze w miejscowosci D?bniaki jest taki grunt, ze mieszkancy nie mog^ wyjechac pojazdami.

4 Radny Andrzej Proszkiewicz odniosl sie do wypowiedzi radnego A. Wlodarzewskiego i wyjasnil, ze w miejscowosci Debniaki droga wiodaca w kierunku bylej hodowli strusi jest calkowicie nieprzejezdna i prawie codziennie jest wzywane Pogotowie Ratunkowe do Pani Jabionskiej. Odnosnie drogi w kieranku Osrodka Rehabilitacji Ptakow Chronionych stwierdzil, iz nadarzyla sie okazja na mozliwosc skorzystania z dofmansowania dlatego tez ta droga bedzie robiona. Natomiast utwardzenie trzeciej drogi za hydrofornia jest niezbedne poniewaz wiele ludzi zakupilo dzialki i buduj^ domy. Ponadto bylo zlozonych kilka pism do Wojta Gminy o jej utwardzenie poniewaz duzo pojazdow zostalo uszkodzonych i przez ten piach nie mozna bylo dowiezc materialow budowlanych. Zaproponowai aby radni wzieli pod uwage odcinki drog jakie s^ robione w stosunku do innych miejscowosci i na przestrzeni czasu co zostalo w Debniakach zrobione. Zdaniem radnego Andrzej a Proszkiewicza wykonanie tych drog w Debniakach jest calkowicie zasadne. Radny Andrzej Wlodarzewski stwierdzil, ze ci co si? teraz buduja to powinni poczekac za utwardzeniem drogi bo 33. inni mieszkancy, ktorzy mieszkaj^ 50 lat i nadal czekaj^ na utwardzenie drogi. -^ Wqjt Stanislaw Adamczyk poinformowal, ze ludzie co sie sprowadzaj^ na teren naszej gminy s^ roszczeniowi. Z jednej strony jest dobrze bo przybywa mieszkancow i splywaj^ podatki ale z drugiej strony maj^ coraz wieksze wymagania. Zdaniem Wojta kazdy kto wchodzi w spolecznosc wiejska musi si? do niej dostosowac. Kontynuujac Wojt poinformowal, ze zaplanowano na terenie naszej gminy wykonac 5 km. drog. Droga w miejscowosci Wieslawice Parcele zostala wytyczona przez geodete. Jest to odcinek o dlugosci okolo 700 m. i zostanie pokryty kruszonym gruzem by rolnicy mogli wywozic buraki cukrowe. W miejscowosci Dobrzelewice gdzie mieszka 4-5 rodzin tez droga zostanie pokryta gruzem. Zdaniem Wojta w naszej gminie pozostaly tylko krotkie odcinki drog, przy ktorych mieszkaj^ ludzie i chcemy je wszystkie wykonac i utwardzic. Wojt zapewnial, ze wszystkie drogi zgloszone przez radnych w tej kadencji bedq wykonane. Ogloszono przerwe. Ad. 5a. W punkcie tym Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski poinformowal, ze zostal zlozony wniosek do Wojta Gminy Kowal o przedluzenie na okres 5-ciu lat umowy dzierzawy nieruchomosci zabudowanej budynkiem biurowym polozonej w Kowalu przy ulicy Matejki 8 z przeznaczeniem na swiadczenie uslug medycznych. Przewodniczacy oznajmil, iz przedstawiona nieruchomosc to byla siedziba Urzedu Gminy. Dodal, ze Rada Gminy moze przedluzyc uchwala umowe dzierzawy dotychczasowemu dzierzawcy na czas oznaczony do 3 lat poniewaz dzierzawa na okres dluzszy wymaga przeprowadzenia przetargu. Nastepnie odczytal projekt uchwaly Nr XXIX/173/17 Rady Gminy Kowal w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomosci z dotychczasowym dzierzawcy na czas oznaczony do 3 lat. Zapytai czy s^ pytania do przedstawionej uchwaly. Zapytan nie zgloszono wiec uchwale poddal pod glosowanie i zostala podj?ta 14 glosami za przy obecnosci na sesji 14 radnych. W/w uchwala stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Ad.Sb. Przewodniczacy Rady Edward Dominikowski poinformowal, ze kolejnym punktem porzadku obrad jest okreslenie warunkow i trybu fmansowania zadania wlasnego Gminy Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Dodal, ze zostanie zwi?kszona dotacja dla

5 Klubu sportowego w Kowalu w zamian za dowoz sportowcow. W tej sprawie udzielil gtosu Skarbnikowi Gminy Krystynie Kurzawskiej. Pani Skarbnik poinformowala, ze cala uchwala okresla zasady na jakich klub sportowy bedzie mogl otrzymywac srodki w fonnie dotacji, bo do tej pory bylo przekazywane 10 tysiecy zlotych na zakup sprzetu sportowego. Zeby udzielic wieksza^ dotacj^ a klub sportowy mogl wystapic o dofinansowanie potrzebne jest podj^cie takiej uchwaly. Uchwala jest podejmowana na mocy ustawy o sporcie. Na podstawie tej uchwaly mozna dofinansowac tylko takie kluby, ktore prowadz^ dzialalnosc non-profit tzn. dzialaj^ nie dla osi^gni^cia zysku. Na razie w korekcie budzetu uwzgledniono kwote dotacji w wysokosci 10 tysiecy zlotych. Po przeliczeniu kosztow transportu na nastepna^ sesj^ zostanie zwi^kszona dotacja do kwoty 40 tysiecy zlotych. Radny Andrzej Wlodarzewski zapytal czy za ten rok oprocz dowozu sportowcow przez pol roku trzeba jeszcze zaplacic kwot^ 40 tysiecy zlotych dla Klubu sportowego. Wqjt odpowiedzial, ze usluga transportowa za okres dowozu sportowcow zostanie odliczona. Zapytan wiecej nie zgloszono wi c Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski odczytal projekt uchwaly Nr XXIX/174/17 w sprawie okreslenia warunkow i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Przedstawiona^ uchwale poddal pod glosowanie i zostala podjeta jednoglosnie 14 glosami za przy obecnosci na sesji 14 radnych. Uchwala stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Ad.5c. Skarbnik Gminy Krystyna Kurzawska poinformowala o zmianach w budzecie Gminy Kowal na 2017 rok. Stwierdzila, ze w toku realizacji budzetu wystajnla koniecznosc dokonania zmian po stronie dochodow i wydatkow. I tak w planie dochodow zwiekszono srodki z tytulu wplat mieszkancow na oczyszczalnie przydomowe. W planie dochodow i wydatkow skorygowano i wprowadzono dochody w zakresie dotacji na usuwanie azbestu. W planie wydatkow zwiekszono piano wane wydatki na realizacje zadan z zakresu dostarczania wody i na przygotowanie projektow decyzji o pozwoleniu na budow$. Wprowadzono srodki na dotacje w celu finansowania zadafi z zakresu sportu oraz dokonano zmian przesuniec srodkow niezbednych do biez^cego funkcjonowania Gminy i jednostek organizacyjnych. Kontynuuj^c Pani Skarbnik poinformowala, ze w zwiazku ze zmian^ budzetu Gminy Kowal na 2017 rok zmieniono tez Wieloletni^ Prognoz^ Finansow^ na lata w zakresie dochodow biezacych i majatkowych oraz wydatkow biez^cych i nakladow na zadania inwestycyjne. Zapytan do przedstawionych zmian nie zgloszono wiec Przewodnicz^cy Rady Edward Dominikowski odczytal projekt uchwaly Nr XXIX/175/17 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2017 rok. Przedstawion^ uchwale poddal pod glosowanie i zostala podjeta jednoglosnie ( 14 glosami za), przy obecnosci na Sesji 14 radnych. Uchwala stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Nast^pnie Przewodnicz^cy Rady odczytal projekt uchwaly Nr XXIX/176/17 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata i poddal jq. pod glosowanie. Uchwale podjejx) 14 glosami za przy obecnosci na sesji 14 radnych. Przedstawiona uchwala stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Ad.6. Informacje. l.podanie mieszkanca Dobrzelewic w sprawie wznowienia granic administracyjnych drogi gminnej w miejscowosci Zakrzewiec.

6 Przewodniczacy Rady poinformowai, ze mieszkaniec nabyl gospodarstwo i nie ma pewnosci do szerokosci drogi. Wniosek ten przedyskutowano i cz?sc radnych byla przeciwna przekazaniu srodkow na wytyczenie drogi. W dalszej cz?sci glos zabral Wojt Stanislaw Adamczyk, ktory poinformowat, ze na ostatniej Sesji mowiono na temat drogi o ktora^ wystajnly Lasy Panstwowe. Urz^d Gminy udzielil odpowiedzi, ze wyraza zgod? na uzyczenie drogi i jej utwardzenie. Lasy Panstwowe godz^ si? aby ta droga byla publiczna ale nie moze bye uzyczona tylko musi stac si? ich wlasnoscia^ poniewaz nie otrzymaj^ dofinansowania. Zdaniem Wqjta nalezy przekazac drog? Lasom Panstwowym ale w akcie notarialnym nalezy zaznaczyc, iz ma to bye droga publiczna. Radny Andrzej Wlodarzewski zglosil aby przekazac drog? Lasom Panstwowym poniewaz odci^zy drogi gminne od pojazdow wywoz^cych drewno z lasu a ponadto mieszkancy okolicznych wsi beda^ mieli blizej do Wloclawka. Przewodniczacy Rady Edward Dominikowski zapytal czy wszyscy radni s^ za przekazaniem drogi Lasom Panstwowym. Radni jednoglosnie wyrazili zgod? na jej przekazanie (14 glosow za). Ustalono, ze uchwala w tej sprawie zostanie podjeta na jednej z nastepnych Sesji Rady Gminy. Ad.7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 1.Radny Andrzej Wlodarzewski zapytal czy jest mozliwosc zalozenia progu zwalniaj^cego za posesja^ P. Michalskich. Sekretarz Gminy Aneta Kwarcinska odpowiedziala, ze progi zwalniajace zaklada si? w terenie zabudowanym a w proponowanym miejscu jest tylko 1 budynek a drugi jest o wiele dalej. 2. Radny Andrzej Wlodarzewski zglosil aby rownomiernie podzielic wykonanie drog gminnych. Wnioskowal o utwardzenie kamieniem drogi w Krzewencie. Wojt Stanislaw Adamczyk odpowiedzial, ze po sprzedaniu nieruchomosci w Boguslawicach mozliwe bedzie wykonanie proponowanej drogi. 3. Radny Henryk Gozdzialski zglosil aby pomyslec w przyszlosci o psuj^cej sie drodze w miejscowosci Grabkowo. Wqjc Stanislaw Adamczyk odpowiedzial, ze przy projekcie budzetu Gminy Kowal na 2018 rok beda^ piano wane remonty drog asfaltowych. 4. Radny Andrzej Proszkiewicz stwierdzil, ze po 3 latach jak jest radnym w tej gminie to uwaza, ze jest przyjety dobry strategiczny kierunek, zeby odrolnic grunty polozone w poblizu Autostrady A-l. Bo moze ktos kupi te grunty i powstan^ zaklady pracy i beda^ pieni^dze na splaty kredytow. Dobry jest tez obrany kierunek w pobudowaniu drog w miejscowosci Grodztwo - Debniaki, przy ktorych moze rozwijac sie budownictwo mieszkaniowe. Dzialania i fakty przemowily, ze w tej gminie jest dobrze i nie wzbudzilo moich podejrzen. Przewodniczacy Rady Edward Dominikowski stwierdzil, ze jest doswiadczonym radnym i wazne jest wchodz^c do rady, zeby potrafic si? domowic. Mozemy miec rozne zdania i nie zawsze jednoglosnie podejmowac decyzj?, ale kiedy potrzeba rozwiazac problem i zaistnieje mozliwosc pozyskania srodkow z zewnatrz na okreslony eel to nalezy czasem isc na kompromis i si? domowic. 5. Radny Tadeusz Smigielski zglosil, zeby zalatac dziury na drodze wiod^cej od miejscowosci Boguslawice do miejscowosci Wi?slawice Parcele.

7 Wqjt Stanislaw Adamczyk stwierdzii, ze dobrze sie stalo, ze radny Andrzej Proszkiewicz mimo, iz byl sceptycznie nastawiony zauwazyl, ze w naszej gminie nie ma kliki, ze Urz^d pracuje i dziala zgodnie z przepisami prawa. Bo taki uklad radnych i pracownikow Urzedu jaki jest obecnie nalezy chwalic. 6. Radna Zofia Bojakowska zapytala co dalej z droga^ w Przydatkach Golaszewskich w tzw.,,mikolajewie". Wqjt Stanislaw Adamczyk odpowiedzial, ze efektem tej drogi s^ wkopane slupki i ludzie musza^ sie wypowiedziec czy im taki plan drogi pasuje. Sekretarz Gminy Aneta Kwarcinska poinformowala, ze slupki po jednej stronie drogi s^ juz wkopane. Po drugiej stronie drogi zostana^ wkopane w przyszlym tygodniu. Pozostala tylko kwestia zapoznania sie mieszkancow z obecn^ lokalizacj^ drogi i zorganizowanie spotkania w tej sprawie. Przewodnicz^cy Rady Gminy Edward Dominikowski stwierdzii, ze porzadek obrad zostal w calosci wyczerpany, podziekowal radnym za udzial w obradach i zamknql XXIX Sesje Rady Gminy Kowal. Sesja Rady Gminy Kowal zakonczyla sie o godzinie 13:40 Na tym protokol z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kowal zakonczono. ProtokploWala /yilu<f IrenaMaje w ka Przewodniczacy Radi Edward Dominil

z XXVII Sesji Rady Gminy Kowal odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku w Salt konferencyjnej Zakladu Using Komunalnych w Przydatkach Golaszewskich.

z XXVII Sesji Rady Gminy Kowal odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku w Salt konferencyjnej Zakladu Using Komunalnych w Przydatkach Golaszewskich. Protokol z XXVII Sesji Rady Gminy Kowal odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku w Salt konferencyjnej Zakladu Using Komunalnych w Przydatkach Golaszewskich. Ad.l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Interpelacje i zapytania Radnych. Protokol nr XVIII Sesji Rady Powiatu V Kadencji z dnia 9 wrzesnia 2016r. OR.OOO2.6.2O16r. Sesja odbyla sie. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Slawnie rozpoczeta sic o godzinie 10:00. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku.

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Protokól Nr l /2006 z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Pierwsza w VI kadencji Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczela sie o godz. 13:05, zakonczyla

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodniczacy Rady Edward Dominikowski odczytal proponowany projekt porzadku obrad, ktory przedstawia sie nastepujaco:

Ad.2. Przewodniczacy Rady Edward Dominikowski odczytal proponowany projekt porzadku obrad, ktory przedstawia sie nastepujaco: Protokol z XXXIII Sesji Rady Gminy Kowal odbytej w dniu 21 grudnia 2017 roku w Sail konferencyjnej Urzgdu Gminy Kowal w Przydatkach Golaszewskich Ad.l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Ad.la.

Bardziej szczegółowo

Protokol z XXI Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 15 pazdziernika 2008 roku.

Protokol z XXI Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 15 pazdziernika 2008 roku. Protokol z XXI Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 15 pazdziernika 2008 roku. Sesja Rady Gminy Kowal rozpocze^a si^ o godzinie II15 w Urz^dzie Gminy w Kowalu przy ulicy Piwnej 33. Obradom jej przewodniczyi Przewodniczqpy

Bardziej szczegółowo

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RO1V-0063-2-10/09 Protokot nr 37/09 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 16 listopada 2009r. Posiedzenie Komisji odbyto si?

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r.

Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. ^^ Sesja Rady Gminy Kowal odbyla si? w siedzibie Urzedu Gminy w Kowalu przy ulicy Piwnej 33. Otwarcia jej dokonal Przewodniczacy Rady- Edward

Bardziej szczegółowo

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad:

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad: OR.0002.2.2014 Protokol zxli Sesji Rady Gminy Brudzew, ktora odbyla si^ w dniu 14 lutego 2014 n, na sali konferencyjnej Urz^u Gminy Brudzew wgodzinachod 15:30 do 17:00 Proponowany porz^dek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2015 r.

z dnia 31 marca 2015 r. Rada Gminy wkowalu ul_ piwna 3. Uchwala Nr VI/33/2015 0-7 Q7f) Kov/al»A9 252 fa*- 54/2842- Rady Gminy Kowal lej. 54;2»4/--^^ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz RADA 42-512 Psary, u{ PSA RY ROlV-0063-2-11/09 ProtokoJ nr 38/09 posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Pro toko 1 z XXIX Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 25 czerwca 2009 roku.

Pro toko 1 z XXIX Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 25 czerwca 2009 roku. Pro toko 1 z XXIX Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 25 czerwca 2009 roku. Sesja Rady Gminy Kowal rozpoczejta si? o godzinie 10 w siedzibie Urz^du Gminy w Kowalu przy ulicy Piwnej 33. Obradom jej przewodniczy!

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXXIX/2008

Protokól Nr XXXIX/2008 ~ f Protokól Nr XXXIX/2008 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad.l. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz.

Bardziej szczegółowo

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\ ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 wol. 4Iq.". r OR-BR.0002.7.20 14 PROTOKOL Nr XLIV/2014 z czterdziestej czwartej Sesji Rady Gminy i Miasta Kozieglowy odbytej w

Bardziej szczegółowo

Ad.2 Na przewodniczacego posiedzenia jednoglosnie wybrano Andrzeja Kisielewskiego Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.

Ad.2 Na przewodniczacego posiedzenia jednoglosnie wybrano Andrzeja Kisielewskiego Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej. Protokól Nr 1/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budzetu; Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Porzadku Publicznego; Komisji Zdrowia, Oswiaty i Kultury; Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

r - Tadeusz Krawczyk - pracownik UG Cewice,

r - Tadeusz Krawczyk - pracownik UG Cewice, RADA GMINY CEWICE Protokól Nr XXVI II/O9 z sesji Rady Gminy Cewice w dniu 23 kwietnia 2009 r. Obecni na sesii: - radni wg listy obecnosci, - soltysi wg listy obecnosci, - zaproszeni goscie wg listy obecnosci,

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

zmieniajijca uchwal? w sprawie uchwalcnia budzetu Gminy Zakrzewo na rok2017.

zmieniajijca uchwal? w sprawie uchwalcnia budzetu Gminy Zakrzewo na rok2017. RAD A GIVliNY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorski'* UCHWALA NrXXIII/141/2017 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniajijca uchwal? w sprawie uchwalcnia budzetu Gminy Zakrzewo na rok2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY Waganiec

RADA GMINY Waganiec RADA GMINY Uzasadnienie do uchwaly Nr IX/72/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015-2021 Wymogi dotyczace opracowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku RADA i\i \T \ MARKI AI I Pi! ~C.' (1095 05'':'':'.7:> tel. MARKI ) ~ l1 10-03 a : 7b1-13-78 WG). Mazowieckie PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. PROTOKÓL z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. Sesja odbyla sie w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKOt NR 39/2015. Czlonkowie: Anna Socha - Korendo. Rafa! KE;pski. Jakub Grabowski. Mariusz Morawiec. oraz: Dorota SE;dzielewska - Skarbnik Powiatu

PROTOKOt NR 39/2015. Czlonkowie: Anna Socha - Korendo. Rafa! KE;pski. Jakub Grabowski. Mariusz Morawiec. oraz: Dorota SE;dzielewska - Skarbnik Powiatu PROTOKOt NR 39/2015 Z POSIEDZENIA ZA~DU POWIATU W MVSZKOWIE W DNIU 28 LIPCA 2015 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAt WZIElI: PRZEWODNICZACY ZARZADU: DARlUSZ LASECKI Czlonkowie: Anna Socha - Korendo Rafa! KE;pski

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 56 z LVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 4 listopada 2014 roku

Protokól Nr 56 z LVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 4 listopada 2014 roku Protokól Nr 56 z LVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 4 listopada 2014 roku Sesja rozpoczela sie o godz. 1210,a zakonczyla o 1420. W Sesji udzial wzielo 14 radnych. Radny nieobecny p. Marcin

Bardziej szczegółowo

Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 27 lutego 2008 roku.

Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 27 lutego 2008 roku. Protokol z XV Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 27 lutego 2008 roku. Sesja Rady Gminy Kowal rozpocz?la si? o godzinie 10 10 w siedzibie Urz?du Gminy w Kowalu przy ulicy Piwna 33. Obradom jej przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

- XVII Sesji Rady Powiatu w.slawnie z dnia 25 listopada 2011 r. - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Slawnie z dnia 5 grudnia 2011 r.

- XVII Sesji Rady Powiatu w.slawnie z dnia 25 listopada 2011 r. - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Slawnie z dnia 5 grudnia 2011 r. Protokol z XIX Sesji Rady Powiatu w Slawnie IV kadencji z dnia 20 grudnia 2011 r. Sesja odbyia sie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sernpolowskiej 2a, rozpoczela si? o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA RADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow, Kutno, woj. lodzkie Zalijcznik nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy NrIV/13/2011 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2011- Uwagi ogolne : W wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej I Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Protokdl nr 7/2017 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 sierpnia 201 7r.

Protokdl nr 7/2017 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 sierpnia 201 7r. Protokdl nr 7/2017 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 sierpnia 201 7r. Sesja odbyla siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. Pocqtek sesji o godz. 14.00. Obecni radni wg Aqczonej

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 ROIV-0052-21/10 ProtokolnrXLVIII/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 28 pazdziernika 2010r. XLVIII Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r.

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. I.., PROTOKÓL z VII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady w Sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk"

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej Mlody Energetyk Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk" Wroclaw, 15 maj 2013 r. Spóldzielnia Mieszkaniowa..Mlody Energetyk" Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Protok61 nr z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 marca 2017r.

Protok61 nr z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 marca 2017r. Protok61 nr 212017 z posiedzenia wsp6lnego Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 marca 2017r. Yosiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. Poczqtek posiedzenia

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

-zaproszeni goscie wg listy obecnosci,

-zaproszeni goscie wg listy obecnosci, RADA GMINY CEWICE Protokól Nr XIV/07 z sesji Rady Gminy Cewice w dniu 27 listopada 2007 r. Obecni na sesji: - radni wg listy obecnosci, - sohysi wg listy obecnosci, -zaproszeni goscie wg listy obecnosci,

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I.POSTANOWIENIA OGOLNE

PROJEKT I.POSTANOWIENIA OGOLNE Zal^cznik do uchwaly Nr Rady Powiatu Pszczynskiego z dnia PROJEKT PROGRAM WSPOLPRACY POWIATU PSZCZYNSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ^CYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 2. r /2009

Zarzadzenie Nr 2. r /2009 Zarzadzenie Nr 2. r /2009 Prezydenta z dnia.~:l..~~i? M,iastaWloclawek 2009 r. w sprawie okreslenia skladu Komisji Konkursowej na realizacje zadan publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku

Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

- przedstawienie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata ,

- przedstawienie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata , Protokdl nr 11/2017 z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 18 grudnia 201 7 r. Sesja odbyla sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. Poczqtek sesji o godz. 14.00. Lista obecnoici radnych

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach KADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-13/09 Protokolnr 39/09 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 21 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urze_dzie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowyin Zasobem Gminy Zapolice na lata 2016-2020. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIII/2008. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 04 czerwca 2008 roku.

PROTOKOL Nr XIII/2008. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 04 czerwca 2008 roku. PROTOKOL Nr XIII/2008 z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 04 czerwca 2008 roku. Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy Slawno. Sesj~ rozpocz~to 0 godzinie 10,00, a zak0l1czono 0 godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XV/2008. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 02wrzesnia 2008 roku.

PROTOKOL Nr XV/2008. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 02wrzesnia 2008 roku. PROTOKOL Nr XV/2008 z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slawno odbytej w dniu 02wrzesnia 2008 roku. Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy Slawno. Sesj~ rozpocz~to 0 godzinie 10,00, a zakonczono 0

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku w Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie.

PROTOKOL Nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku w Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. PROTOKOL Nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku w Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, Zakonczono 0 godz. 15.30. Sklad

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

4. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w ciagu 30 dni od zakonczenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w ciagu 30 dni od zakonczenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W6JT GMINY KOWAL pow. wlocfawski ZARZ4DZENIE NR 54 / 2017 WOJTA GMINY KOWAL z dnia 21 wrzesnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu wspolpracy gminy Kowal w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY 1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 7452004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r 01008 01095 2360 race geodezyjno-urzadzeniowe na- potrz rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA PRUDNIKA. z dnia 2 stycznia 2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA PRUDNIKA. z dnia 2 stycznia 2014 r. BURMISTRZ PRUDNFKA ZARZ^DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA PRUDNIKA z dnia 2 stycznia 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594,

Bardziej szczegółowo

Rozdzial II. Postanowienia ogólne

Rozdzial II. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM W LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST PRZY UDZIALE WOJEWÓDZKIEGO, POWIATOWEGO I GMINNYCH FUNDUSZY OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Ustala

Bardziej szczegółowo

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. ,. PROTOKÓL Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 zakonczono

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego

UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art 237 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZ^DZENIE Nr Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2010 r. BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZ^DZENIE Nr 1127 2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 20 1 0 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 15 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

UchwalaNr V/31/2011zostalapodjeta. ~

UchwalaNr V/31/2011zostalapodjeta. ~ PROTOKÓL Nr V/2011 V sesji Rady Gminy Milejczyce odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Otwarcia V sesji Rady Gminy Milejczyce o godz. 1300i obrady prowadzil przewodniczacy

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZ^DZENIE Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. BURMISTRZ PRUDN1KA ZARZ^DZENIE Nr 151/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu fmansowego budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL NR XXXVIII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 29 grudnia 2005 roku

PROTOKÓL NR XXXVIII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 29 grudnia 2005 roku PROTOKÓL NR XXXVIII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 29 grudnia 2005 roku W dniu 29 grudnia 2005 roku w sesji uczestniczylo 14 radnych. Lista obecnosci radnych stanowi zalacznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 28 wrzesnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok.

UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 28 wrzesnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. KA16TACH UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 wrzesnia 2012 roku w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego RADA GMJ N y Wielkie Uchwala Nr XXXIX/186/1 Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 21 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXVII 7117 / 2013

UCHWALA Nr XXVII 7117 / 2013 UCHWALA Nr VII 7117 / 2013 RADY GMINY OPOROW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ziniany Uchwaly Nr VI/1 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r, w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok oraz w sprawie dokonywania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono adnych uwag, porqdek zostal przyjety bez uwag.

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono adnych uwag, porqdek zostal przyjety bez uwag. Protok61 nr 112018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w w dniu 25 lipca 2018r. Posiedzenie Komisji odbylo sir w Urzedzie Miasfa i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. Poczqfek posiedzenia

Bardziej szczegółowo

5. Przyj^cie sprawozdania Zarz^du Powiatu z wykonania uchwa-t Rady Powiatu w Slawnie z XVI Sesji Rady Powiatu w Slawnie (druk nr 2).

5. Przyj^cie sprawozdania Zarz^du Powiatu z wykonania uchwa-t Rady Powiatu w Slawnie z XVI Sesji Rady Powiatu w Slawnie (druk nr 2). Protokot nr XVII Sesji Rady Powiatu V Kadencji z dnia 28 czerwca 2016r. OR.0002.5.2016r. Sesja odbyla si^ w sail przyj^c Zamku Ksi^zaj: Pomorskich -Muzeum w Darlowie. fozpoczela si$ o godzinie 12:05. Obrady

Bardziej szczegółowo