TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi"

Transkrypt

1 paź dziernik 2014 nr 6 issn TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Małe fi rmy nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 5 września. s. 4 WZORY PISM Do wyceny usługi przez biuro rachunkowe często niezbędne jest przeanalizowanie ksiąg. Aby bez obaw potencjalny klient je udostępnił biuro może podpisać deklaracje o zachowaniu poufności s. 31 WAŻNY WYROK Usługi w zakresie medycyny pracy wykupione przez pracodawcę nie stanowią przychodu dla pracownika. Inaczej będzie jednak, w przypadku gdy pracodawca opłaca dodatkowy abonament medyczny s. 29 EKSPERCI ODPOWIADAJĄ Przedsiębiorca może sprzedać samochód w procedurze VAT marża s. 33 Od auta wynajętego do celów mieszanych firma odliczy 50 % VAT s. 33 Biuro rachunkowe można prowadzić w zakupionym na ten cel mieszkaniu s. 34 Urlopu macierzyńskiego nie wpisuje się do świadectwa pracy s. 37 Świadczenia chorobowego po zawieszeniu działalności się nie wypłaca s. 37 Ekspert radzi TEMAT NUMERU: WYDATKI NA ZANIECHANE INWESTYCJE MOGĄ POMNIEJSZYĆ PRZYCHÓD Defi nicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fi skusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować również do wartości niematerialnych i prawnych s. 7 Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANEGO URLOPU TWORZY SIĘ REZERWY Najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego należy pracownikowi udzielić urlopu za rok ubiegły. Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów są istotne, należy utworzyć na nie rezerwy s. 16 OD 1 PAŹDZIERNIKA FIRMY MAJĄ PRAWO ROZPOCZĄĆ INWENTARYZACJĘ Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że inwentaryzację można przeprowadzać już od października i może ona potrwać do 15 stycznia s. 20 PROWADZENIE BIURA: ROZPOCZYNAJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM KLIENTEM, WARTO JASNO OKREŚLIĆ ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW Atutem biura rachunkowego może być włączenie do swojej oferty możliwości osobistego odbioru dokumentów od klienta. Pozwala to przedsiębiorcom na zaoszczędzenie czasu, a rozliczającym księgi daje większe szanse na terminowe otrzymanie niezbędnych dokumentów s. 25 W każdą środę w godz eksperci magazynu odpowiadają na pytania Czytelników. Szczegóły na odwrocie.

2 WYJĄTKOWE KORZYŚCI DLA PRENUMERATORÓW NASI EKSPERCI SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI Zamów już dziś owo: lub telefonicznie: W KOLEJNYCH NUMERACH: Telefoniczne Pogotowie Księgowe UZYSKAJ ROZWIĄ ZANIE SWOJEGO PROBLEMU PODATKOWEGO W każdą środę w godz redakcyjni eksperci odpowiadają na Twoje pytania 1 października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, tel października 2014 r. zakres: VAT, PIT, CiT, UoR, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, UoR, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, UoR, tel Rozliczenie paczek świątecznych i bonów podarunkowych oraz spotkania wigilijnego dla pracowników Zmiana formy opodatkowania obowiązki przedsiębiorcy Rozliczenie ujawnionych w czasie inwentaryzacji niedoborów 2

3 Spis treści W tym numerze Aktualności Małe firmy poniosą niższe koszty przygotowania sprawozdań... 4 W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian... 5 Od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy łatwiej będzie założyć biznes... 6 Temat numeru Wydatki na zaniechane inwestycje mogą pomniejszyć przychód... 7 Rozwiązania podatkowe i księgowe Z tytułu niewykorzystanego urlopu tworzy się rezerwy Od 1 października firmy mają prawo rozpocząć inwentaryzację Prowadzenie biura Rozpoczynając współpracę z nowym klientem warto jasno określić zasady obiegu dokumentów Orzecznictwo i interpretacje Z tytułu korzystania przez pracownika z dodatkowej opieki medycznej powstaje u niego przychód Wzory pism Biuro powinno zadbać o należyte zabezpieczenie informacji otrzymywanych od klienta Eksperci odpowiadają Przedsiębiorca może sprzedać samochód w procedurze VAT marża Od auta wynajętego do celów mieszanych firma odliczy 50 % VAT Firma może odliczyć VAT za energię z chwilą otrzymania faktury Biuro rachunkowe można prowadzić w zakupionym na ten cel mieszkaniu Małżonkowie mogą przesuwać majątek między swoimi firmami Urlopu macierzyńskiego nie wpisuje się do świadectwa pracy Świadczenia chorobowego po zawieszeniu działalności się nie wypłaca LEGENDA Aby usprawnić posługiwanie się tekstami opublikowanymi w miesięczniku, fragmenty, które omawiają kwestie podatkowe, zaznaczyliśmy kwadracikami. W artykułach wydzielamy również część dotyczącą prowadzonych ewidencji, a w niej omówienia: w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zapisów w księgach rachunkowych, rozliczania innych ewidencji, np. ryczałtu. W wyróżnionych punktach zamieszczamy najważniejsze orzeczenia i interpretacje dotyczące omawianych tematów oraz informacje, na które przy danym zagadnieniu warto zwrócić uwagę. 3

4 Aktualności Małe firmy poniosą niższe koszty przygotowania sprawozdań Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 5 września. Uproszczenia będzie można stosować już do sprawozdań za 2014 rok. Jednostki mikro będą sporządzały jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat. Decyzję o uproszczeniach podejmie organ zatwierdzający. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie finansowe za 2014 rok można przygotować w uproszczonej formie. Pod warunkiem jednak że niektóre dane zostaną ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Dotyczy to m.in. kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie (zakres tych danych został określony w załączniku nr 4 do ustawy). Po nowelizacji za jednostki mikro będą uważane spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (w tym również spółki przez nie tworzone), które na dzień bilansowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, zł przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty. Uproszczenia będą mogły też zastosować: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej euro i nie więcej niż euro, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej euro. Jeżeli jednostka mikro skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie sprawozdania, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Nowe przepisy zastrzegają jednak, że niektóre podmioty nie mogą skorzystać z uproszczeń. Przykładowo pełne sprawozdanie finansowe będą obowiązkowo sporządzały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy też jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego. Ministerstwo Finansów szacuje, że na zmianach skorzysta podmiotów. Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że trwają prace nad kolejnymi uproszczeniami dla małych podmiotów. Podstawa prawna: ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100). Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy 4

5 Aktualności W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł. W przyszłym roku jej wysokość się nie zmieni. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie maksymalnej wysokości kary porządkowej na rok Pozostaje ona bez zmian i będzie wynosiła tyle co dotychczas, czyli zł. Przypomnijmy, że karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów, tj. strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób, takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenie miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Należy zaznaczyć, że organ podatkowy ma prawo, a nie obowiązek stosowania kar porządkowych. Oznacza to, że na przykład w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, to nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnych zachowaniom. Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. W tym samym terminie ukarany ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie. Jednakże nie będzie go rozpatrywał organ wyższej instancji, lecz organ, który nałożył karę. Podstawa prawna: obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik ekspert podatkowy i rachunkowy SPRAWDŹ NA WWW Więcej aktualnych wskaźników i stawek znajdziesz na naszej stronie rachunkowej biurorachunkowe.wip.pl w zakładce niezbędnik biura 5

6 Aktualności Od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy łatwiej będzie założyć biznes Działalność gospodarczą będzie można rozpocząć już w momencie wpisu do KRS, ponieważ podatnik jednocześnie otrzyma REGON i NIP. Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 grudnia. Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmienia zasady związane z procedurami rejestracyjno-ewidencyjnymi związanymi z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Okazało się bowiem, że mimo wprowadzonych zasad funkcjonowania jednego okienka przedsiębiorcy wciąż muszą wypełniać wiele formularzy zawierających te same treści na potrzeby różnych organów. A rozpoczęcie firmy trwa 21 dni. Opublikowana 2 września ustawa ma to zmienić. Po zmianach przedsiębiorca założy firmę w 7 dni. Podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie będzie musiał dołączać dodatkowych dokumentów dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS. Obecnie wraz z wnioskiem o wpis do KRS trzeba złożyć dodatkowe formularze. Dane wpisane do KRS trafią od razu elektronicznie do rejestru GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Automatycznie nadane numery REGON i NIP zostaną następnie przekazane do KRS. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami, a razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzyma on zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić później tylko dane uzupełniające, nieobjęte wpisem do KRS, a potrzebne urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS (np. numer konta bankowego). Obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności. Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 września 2014 r. poz. 1161). Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy SPRAWDŹ NA WWW Druk niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na naszej stronie biurorachunkowe.wip.pl w zakładce niezbędnik biura 6

7 Temat miesiąca Wydatki na zaniechane inwestycje mogą pomniejszyć przychód Definicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fiskusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować również do wartości niematerialnych i prawnych. Przy omawianiu skutków zaniechania inwestycji CIT/PIT na gruncie PIT i CIT należy zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do ustawy o VAT przepisy o podatku dochodowym precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem inwestycji. Jak bowiem wynika z definicji zawartych odpowiednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT), przez inwestycje należy rozumieć środki trwałe w budowie w myśl ustawy o rachunkowości (dalej: UoR). DEFINICJA USTAWOWA Środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 UoR). Za środki trwałe zaś ustawa o rachunkowości uznaje rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy (art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR). Jak widać, środki trwałe w przepisach o rachunkowości zdefiniowano w podobny sposób (z wyjątkiem inwentarza żywego i prawa wieczystego użytkowania gruntu) jak w ustawach o podatku dochodowym (por. art. 22a ustawy o PIT i art. 16a ustawy o CIT). Definicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fiskusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować nie tylko do środków trwałych, ale również do wartości niematerialnych i prawnych. ZANIECHANE INWESTYCJE Wydatki na nakłady dotyczące wytwarzanych wartości niematerialnych i prawnych należy potraktować podobnie jak wydatki na zaniechane inwestycje w środki trwałe. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2013 r., nr ILPB3/ /12-4/KS W podobny sposób ustosunkowali się do przedmiotowego zagadnienia również m.in.: dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. nr ITPB3/ /13/PS, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2013 r., nr IPPB3/423-7

8 Temat miesiąca 454/13-2/MS1 czy interpretacji indywidualnej z 30 września 2013 r., nr IPPB3/ /13-2/MS1 oraz dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2012 r., nr ILPB3/ /11/12-S/EK. Wydatki na zaniechane inwestycje to koszt pośredni Wydatki na inwestycje, co do zasady, nie są uznawane wprost za koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT). Rozlicza się je w tych kosztach przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wytworzonych i oddanych już do używania środków trwałych. WAŻNE Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych nie dotyczą kosztów inwestycji, których podatnik zaniechał, a więc ostatecznie nie doszło do wytworzenia kompletnych i zdatnych do użytku składników majątku. Wydatki dotyczące zaniechanych inwestycji wolno zatem rozliczać bezpośrednio w kosztach, chociaż aby tego rodzaju kwalifikacja była możliwa muszą zostać spełnione ściśle określone przez ustawodawcę warunki. Przy czym należy przyjąć, że odnosi się to nie tylko do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem środka trwałego, ale również do wydatków dotyczących go jedynie pośrednio, które finalnie miały przyczynić się do jego powstania i przez to wykazują związek z przychodami podatnika. Zatem oprócz kosztów rzeczowych składników majątku zużytych w celu wytworzenia danego środka trwałego będą tutaj brane pod uwagę także m.in. odsetki od zaciągniętych w związku z tą inwestycją kredytów, koszty ubezpieczenia inwestycji w trakcie jej realizacji, koszty różnego rodzaju pozwoleń (np. budowlanych), doradztwa, nadzoru nad inwestycją czy wreszcie wydatków związanych z likwidacją środków trwałych (np. ich rozbiórką). W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. samo zaniechanie inwestycji nie wywołuje już żadnych skutków prawnych na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Skutki te ujawnią się dopiero przy: zbyciu tego rodzaju inwestycji bądź jej likwidacji. Dopiero bowiem z chwilą zaistnienia jednego z tych zdarzeń koszty zaniechanych inwestycji wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 5e ustawy o PIT i art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). Z punktu widzenia skutków w podatku dochodowym bez znaczenia jest, czy decyzja o zaniechaniu inwestycji (która następnie została zbyta lub zlikwidowana) wynika wyłącznie z woli podatnika, czy też jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi (np. przeszkodami formalnymi w postaci braku pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej). Takie wnioski nasuwają się z treści wyroku WSA w Gdańsku z 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I SA/ Gd 289/07), który został wprawdzie wydany na tle nieobowiązującego już stanu prawnego, ale w omawianym zakresie jest aktualny również na gruncie przedmiotowych rozważań. Zbycie inwestycji może być nieodpłatne Zezwoliwszy na potrącenie kosztów zaniechanej inwestycji w dacie jej zbycia, ustawodawca nie wskazał, czy ma to być zbycie o charakterze odpłatnym, czy też będzie tutaj wchodzić w rachubę także zbycie nieodpłatne. Nie wynika to jednoznacznie z treści przytoczonych wcześniej przepisów. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku nieodpłatnego zbycia zaniechanej inwestycji znajdzie zastosowanie ogólna zasada, zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju (art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT). Wyłączenie wspomnianych wydatków z kosztów przesądza o tym, że w stosunku do nieodpłatnego przeniesienia własności w formie darowizny nie znajdzie zastosowania regulacja przewidziana w art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). W konsekwencji wydatki związane ze zbytymi w ten sposób inwestycjami nie będą pomniejszać przychodów podatnika. Za koszt podatkowy w momencie zbycia mogą być uzna- 8

9 Temat miesiąca ne tylko koszty tej zaniechanej inwestycji, której własność została przeniesiona na inny podmiot za opłatą. Księgowa likwidacja inwestycji może być niewystarczająca Wskazane wcześniej przepisy nie precyzują również, co należy rozumieć pod pojęciem likwidacji inwestycji pod kątem możliwości jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wiadomo, czy chodzi tutaj o likwidację inwestycji w sensie fizycznym (np. rozbiórkę, złomowanie, zniszczenie, wyburzenie itp.), czy też wystarczająca będzie jej likwidacja księgowa, czyli dokonanie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych po podjęciu decyzji o zaniechaniu inwestycji. Dość często można się w tym zakresie spotkać z korzystnym dla podatników stanowiskiem, w myśl którego aby było możliwe rozliczenie zaniechanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów nie jest konieczne jej fizyczne zlikwidowanie, lecz wystarczy likwidacja księgowa. Jego zwolennicy argumentują, że omawiane regulacje nie przewidują wymogu przeprowadzenia likwidacji w sensie fizycznym. Dlatego uznają, że wystarczające będzie w tym zakresie wykreślenie z ewidencji nakładów inwestycyjnych wraz z podaniem przyczyny likwidacji oraz sporządzenie i zachowanie jej dowodu. Jednak wśród organów podatkowych niestety dominuje pogląd, że aby mówić o kosztach uzyskania przychodów, nie wystarczy księgowa likwidacja zaniechanej inwestycji, lecz konieczne jest jej unicestwienie fizyczne. LIKWIDACJA INWESTYCJI Aby uznać wydatki za koszty zaniechanych inwestycji, musi dojść do zbycia inwestycji lub jej likwidacji. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2012 r., nr IBPBI/1/ /11/WRz Analogiczne stanowisko zaprezentowano także m.in. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lipca 2008 r. (nr ITPB3/ /08/AM), zwróciwszy uwagę na sporządzenie protokołu fizycznej likwidacji, oznaczającego zakończenie procesu likwidacji środka trwałego. Jak zaznaczono, z momentem postawienia środka trwałego w stan likwidacji (tj. wycofania z ewidencji bilansowej) u podatnika amortyzującego dotychczas taki środek trwały nie dochodzi do jego likwidacji, rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie), lecz do zaprzestania jego użytkowania do celów prowadzonej działalności. W świetle wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe nie ma też podstaw, aby moment likwidacji inwestycji zasadniczo utożsamiać z datą podjęcia przez podatnika decyzji o jej zaniechaniu. W konsekwencji w drodze wyjątku podatnikowi wolno zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na tego rodzaju dokumentację bez konieczności jej zniszczenia (lub ewentualnego zbycia wraz z inwestycją, której zaniechano). WAŻNE Zgodnie z poglądami prezentowanymi przez fi skusa wymóg fi zycznej likwidacji nie dotyczy wydatków na dokumentację projektową i techniczną związaną z zaniechaną inwestycją. Jest ona bowiem potrzebna do celów dowodowych na potwierdzenie poniesienia kosztów związanych z tą inwestycją oraz ich podatkowej kwalifi kacji. Tak samo należy postąpić w przypadku wydatków dotyczących inwestycji mających postać wartości niematerialnych i prawnych. Fiskus wielokrotnie podkreślał również, że warunkiem zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest to, aby efekt poniesionych na zaniechaną inwestycję nakładów (np. w postaci przygotowanej pod kątem jej realizacji dokumentacji) nie był wykorzystywany przez podatnika w przyszłości (zob. np. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2011 r., nr IBPBI/2/ /11/ /MS). Uzasadnieniem tego sta- 9

10 Temat miesiąca nowiska jest zapobieżenie sytuacji, w której podatnik dwukrotnie ująłby w kosztach podatkowych te same wydatki (raz w przypadku inwestycji zaniechanej, powtórnie zaś w przypadku realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego). Jak już wcześniej zasygnalizowano, do rozliczenia omawianych wydatków w koszty niezbędne jest również odpowiednie ich udokumentowanie. Dlatego podatnik powinien zadbać o to, aby w przypadku likwidacji inwestycji sporządzić protokół, z którego treści będzie wynikać uzasadnienie decyzji o likwidacji, a jeśli będzie to likwidacja fizyczna dodatkowo protokół komisyjnego zniszczenia określonych elementów tej inwestycji. INWESTYCJE NIEMATERIALNE W odniesieniu do nakładów, których efekty mają formę intelektualną i niematerialną, nie jest racjonalna ich fi zyczna likwidacja, ponieważ pozbawiłaby ona możliwości udowodnienia poniesienia kosztu. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2011 r., nr IBPBI/2/ /10/AK Koszty muszą wykazywać związek z przychodami Wydatki dotyczące zaniechanej inwestycji mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów dopiero po jej zbyciu lub likwidacji. Przy czym o tym, które ze wspomnianych zdarzeń będzie uzasadniać tego rodzaju kwalifikację omawianych wydatków decyduje wola podatnika. Przy zaliczaniu tych wydatków do kosztów nie należy zapominać o generalnej zasadzie, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w tzw. katalogu kosztów niepotrącalnych (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Dlatego podatnik rozliczający w kosztach PRZYKŁ ADY Specjalistyczne oprogramowanie oraz licencje Spółka poniosła wydatki na specjalistyczne oprogramowanie oraz związane z nim licencje w celu wdrożenia systemu informatycznego. Ponieważ przeprowadzone testy wykazały, że budowany system nie będzie spełniać najnowszych wymogów spółki związanych z planowanym jej rozwojem, podjęto decyzję o zaniechaniu wspomnianej inwestycji oraz jej zlikwidowaniu. Likwidacja inwestycji polegała na zatrzymaniu realizacji prac nad wdrożeniem systemu, sporządzeniu stosownych dokumentów księgowych oraz odzwierciedleniu tego faktu w ewidencji rachunkowej, tj. przeksięgowaniu poniesionych nakładów z konta nakładów inwestycyjnych w koszty zaniechanych inwestycji. Z oczywistych względów, ponieważ realizowana inwestycja nie miała materialnego (rzeczowego) charakteru, nie została przeprowadzana jej likwidacja fi zyczna. Pomimo zaniechania inwestycji podatnik zachował prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z wdrażanym systemem informatycznym. Wydatki te zaś zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Inwestycje budowlane Spółka prowadząca sieć lokali gastronomicznych postanowiła wznieść budynek, w którym zamierzała uruchomić kolejną placówkę. W związku z tym w 2011 roku poniosła wydatki na zakup potrzebnej dokumentacji technicznej i projektowej. Realizację inwestycji rozpoczęła pod koniec 2012 roku, jednak z powodu trudności fi nansowych była zmuszona jej zaniechać. Zdążyła tylko postawić ogrodzenie wokół działki, na której miał stanąć budynek. Ponieważ ogrodzenie zostało przez jednostkę rozebrane (co potwierdzono stosownym protokołem i uwzględniono w ewidencji księgowej), wydatki poniesione w związku ze wspomnianą inwestycją podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również wydatków poniesionych na wspomnianą wcześniej dokumentację, pomimo że nie została przez spółkę zniszczona. 10

11 Temat miesiąca wydatki poniesione na taką inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją, zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2012 r., nr IBPBI/1/ /11/WRz). Wydatki na nierozpoczętą inwestycję stanowią koszt Jeśli podatnik poniósł określone wydatki w celu rozpoczęcia inwestycji, lecz ostatecznie ta inwestycja w ogóle nie została przez niego rozpoczęta, to wspomniane wydatki nie mieszczą się w zakresie objętym art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). W konsekwencji nie uważa się ich za koszty zaniechanych inwestycji, a co za tym idzie, tego rodzaju wydatki (jeżeli wykazują związek z przychodami podatnika) wolno rozliczać w kosztach na zasadach ogólnych, tj. bez uwzględnienia wynikających z tych szczególnych regulacji warunków. Nie będzie więc ich dotyczyć reguła zakładająca dopuszczalność ujęcia omawianych wydatków w kosztach dopiero w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji, której podatnik zaniechał. Czym innym jest bowiem zaniechanie rozpoczętej inwestycji, a czym innym zaniechanie jej podjęcia. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 744/07), dotyczącym zasadności zaliczenia przez spółkę do kosztów podatkowych wydatków związanych z czynnościami przygotowawczymi i analitycznymi pod kątem ewentualnego zakupu gruntu pod inwestycję, w sytuacji gdy do tej transakcji nie doszło (ze względu na to, że analizy, których dotyczyły te wydatki, wskazały na jej nieopłacalność). Część organów podatkowych, jak również sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że wydatki poniesione na inwestycję w budowie to wszelkie wydatki poniesione na cel związany z inwestycją, również działania wstępne przygotowujące prace rzeczowe. Do tych działań można zaliczyć wstępne opinie i analizy prawne, prace badawcze czy projekty stanowiące podstawę do podjęcia decyzji. KOSZTY NIEROZPOCZĘTYCH INWESTYCJI Zaniechanie planów czy też zamiarów podjęcia nierozpoczętej jeszcze inwestycji nie oznacza jej zaniechania. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem inwestycji, jeżeli się ona nie rozpocznie, nie mogą stanowić kosztów jej zaniechania. Wyrok NSA z 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 744/07 Stanowisko to jest jednak dość kontrowersyjne, ponieważ stosowana w omawianym zakresie na gruncie PIT i CIT ustawa o rachunkowości nie określa momentu rozpoczęcia budowy środka trwałego, a np. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 41 wiąże ten moment dopiero z rozpoczęciem właściwych prac rzeczowych (jak m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie czy wykonanie niwelacji terenu). Wydatki związane ze wstrzymaną inwestycją nie są odliczane Od zaniechania inwestycji rozumianego jako rezygnacja z dalszej jej realizacji należy również odróżnić wstrzymanie inwestycji, tj. odłożenie jej na później (zawieszenie w czasie). Jeśli podatnik podejmie decyzję o czasowym wstrzymaniu inwestycji np. z powodu chwilowego braku środków finansowych z zamiarem wznowienia w późniejszym terminie jej realizacji, to poniesione dotychczas wydatki nie będą stanowić kosztów zaniechanej inwestycji, o których mowa w art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). Takie stanowisko zaprezentowali m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 września 2010 r. (nr ILPB1/ /10-4/ AGr) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2011 r. (nr ITPB1/ /11/DP). 11

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo