TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi"

Transkrypt

1 paź dziernik 2014 nr 6 issn TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Małe fi rmy nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 5 września. s. 4 WZORY PISM Do wyceny usługi przez biuro rachunkowe często niezbędne jest przeanalizowanie ksiąg. Aby bez obaw potencjalny klient je udostępnił biuro może podpisać deklaracje o zachowaniu poufności s. 31 WAŻNY WYROK Usługi w zakresie medycyny pracy wykupione przez pracodawcę nie stanowią przychodu dla pracownika. Inaczej będzie jednak, w przypadku gdy pracodawca opłaca dodatkowy abonament medyczny s. 29 EKSPERCI ODPOWIADAJĄ Przedsiębiorca może sprzedać samochód w procedurze VAT marża s. 33 Od auta wynajętego do celów mieszanych firma odliczy 50 % VAT s. 33 Biuro rachunkowe można prowadzić w zakupionym na ten cel mieszkaniu s. 34 Urlopu macierzyńskiego nie wpisuje się do świadectwa pracy s. 37 Świadczenia chorobowego po zawieszeniu działalności się nie wypłaca s. 37 Ekspert radzi TEMAT NUMERU: WYDATKI NA ZANIECHANE INWESTYCJE MOGĄ POMNIEJSZYĆ PRZYCHÓD Defi nicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fi skusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować również do wartości niematerialnych i prawnych s. 7 Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANEGO URLOPU TWORZY SIĘ REZERWY Najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego należy pracownikowi udzielić urlopu za rok ubiegły. Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów są istotne, należy utworzyć na nie rezerwy s. 16 OD 1 PAŹDZIERNIKA FIRMY MAJĄ PRAWO ROZPOCZĄĆ INWENTARYZACJĘ Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że inwentaryzację można przeprowadzać już od października i może ona potrwać do 15 stycznia s. 20 PROWADZENIE BIURA: ROZPOCZYNAJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM KLIENTEM, WARTO JASNO OKREŚLIĆ ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW Atutem biura rachunkowego może być włączenie do swojej oferty możliwości osobistego odbioru dokumentów od klienta. Pozwala to przedsiębiorcom na zaoszczędzenie czasu, a rozliczającym księgi daje większe szanse na terminowe otrzymanie niezbędnych dokumentów s. 25 W każdą środę w godz eksperci magazynu odpowiadają na pytania Czytelników. Szczegóły na odwrocie.

2 WYJĄTKOWE KORZYŚCI DLA PRENUMERATORÓW NASI EKSPERCI SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI Zamów już dziś owo: lub telefonicznie: W KOLEJNYCH NUMERACH: Telefoniczne Pogotowie Księgowe UZYSKAJ ROZWIĄ ZANIE SWOJEGO PROBLEMU PODATKOWEGO W każdą środę w godz redakcyjni eksperci odpowiadają na Twoje pytania 1 października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, tel października 2014 r. zakres: VAT, PIT, CiT, UoR, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, UoR, tel października 2014 r. zakres: VAT, CiT, PIT, UoR, tel Rozliczenie paczek świątecznych i bonów podarunkowych oraz spotkania wigilijnego dla pracowników Zmiana formy opodatkowania obowiązki przedsiębiorcy Rozliczenie ujawnionych w czasie inwentaryzacji niedoborów 2

3 Spis treści W tym numerze Aktualności Małe firmy poniosą niższe koszty przygotowania sprawozdań... 4 W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian... 5 Od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy łatwiej będzie założyć biznes... 6 Temat numeru Wydatki na zaniechane inwestycje mogą pomniejszyć przychód... 7 Rozwiązania podatkowe i księgowe Z tytułu niewykorzystanego urlopu tworzy się rezerwy Od 1 października firmy mają prawo rozpocząć inwentaryzację Prowadzenie biura Rozpoczynając współpracę z nowym klientem warto jasno określić zasady obiegu dokumentów Orzecznictwo i interpretacje Z tytułu korzystania przez pracownika z dodatkowej opieki medycznej powstaje u niego przychód Wzory pism Biuro powinno zadbać o należyte zabezpieczenie informacji otrzymywanych od klienta Eksperci odpowiadają Przedsiębiorca może sprzedać samochód w procedurze VAT marża Od auta wynajętego do celów mieszanych firma odliczy 50 % VAT Firma może odliczyć VAT za energię z chwilą otrzymania faktury Biuro rachunkowe można prowadzić w zakupionym na ten cel mieszkaniu Małżonkowie mogą przesuwać majątek między swoimi firmami Urlopu macierzyńskiego nie wpisuje się do świadectwa pracy Świadczenia chorobowego po zawieszeniu działalności się nie wypłaca LEGENDA Aby usprawnić posługiwanie się tekstami opublikowanymi w miesięczniku, fragmenty, które omawiają kwestie podatkowe, zaznaczyliśmy kwadracikami. W artykułach wydzielamy również część dotyczącą prowadzonych ewidencji, a w niej omówienia: w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zapisów w księgach rachunkowych, rozliczania innych ewidencji, np. ryczałtu. W wyróżnionych punktach zamieszczamy najważniejsze orzeczenia i interpretacje dotyczące omawianych tematów oraz informacje, na które przy danym zagadnieniu warto zwrócić uwagę. 3

4 Aktualności Małe firmy poniosą niższe koszty przygotowania sprawozdań Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 5 września. Uproszczenia będzie można stosować już do sprawozdań za 2014 rok. Jednostki mikro będą sporządzały jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat. Decyzję o uproszczeniach podejmie organ zatwierdzający. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie finansowe za 2014 rok można przygotować w uproszczonej formie. Pod warunkiem jednak że niektóre dane zostaną ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Dotyczy to m.in. kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie (zakres tych danych został określony w załączniku nr 4 do ustawy). Po nowelizacji za jednostki mikro będą uważane spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (w tym również spółki przez nie tworzone), które na dzień bilansowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, zł przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty. Uproszczenia będą mogły też zastosować: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej euro i nie więcej niż euro, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej euro. Jeżeli jednostka mikro skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie sprawozdania, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Nowe przepisy zastrzegają jednak, że niektóre podmioty nie mogą skorzystać z uproszczeń. Przykładowo pełne sprawozdanie finansowe będą obowiązkowo sporządzały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy też jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego. Ministerstwo Finansów szacuje, że na zmianach skorzysta podmiotów. Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że trwają prace nad kolejnymi uproszczeniami dla małych podmiotów. Podstawa prawna: ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100). Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy 4

5 Aktualności W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł. W przyszłym roku jej wysokość się nie zmieni. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie maksymalnej wysokości kary porządkowej na rok Pozostaje ona bez zmian i będzie wynosiła tyle co dotychczas, czyli zł. Przypomnijmy, że karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów, tj. strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób, takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenie miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Należy zaznaczyć, że organ podatkowy ma prawo, a nie obowiązek stosowania kar porządkowych. Oznacza to, że na przykład w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, to nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnych zachowaniom. Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. W tym samym terminie ukarany ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie. Jednakże nie będzie go rozpatrywał organ wyższej instancji, lecz organ, który nałożył karę. Podstawa prawna: obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik ekspert podatkowy i rachunkowy SPRAWDŹ NA WWW Więcej aktualnych wskaźników i stawek znajdziesz na naszej stronie rachunkowej biurorachunkowe.wip.pl w zakładce niezbędnik biura 5

6 Aktualności Od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy łatwiej będzie założyć biznes Działalność gospodarczą będzie można rozpocząć już w momencie wpisu do KRS, ponieważ podatnik jednocześnie otrzyma REGON i NIP. Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 grudnia. Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmienia zasady związane z procedurami rejestracyjno-ewidencyjnymi związanymi z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Okazało się bowiem, że mimo wprowadzonych zasad funkcjonowania jednego okienka przedsiębiorcy wciąż muszą wypełniać wiele formularzy zawierających te same treści na potrzeby różnych organów. A rozpoczęcie firmy trwa 21 dni. Opublikowana 2 września ustawa ma to zmienić. Po zmianach przedsiębiorca założy firmę w 7 dni. Podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie będzie musiał dołączać dodatkowych dokumentów dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS. Obecnie wraz z wnioskiem o wpis do KRS trzeba złożyć dodatkowe formularze. Dane wpisane do KRS trafią od razu elektronicznie do rejestru GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Automatycznie nadane numery REGON i NIP zostaną następnie przekazane do KRS. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami, a razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzyma on zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić później tylko dane uzupełniające, nieobjęte wpisem do KRS, a potrzebne urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS (np. numer konta bankowego). Obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności. Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 września 2014 r. poz. 1161). Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy SPRAWDŹ NA WWW Druk niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na naszej stronie biurorachunkowe.wip.pl w zakładce niezbędnik biura 6

7 Temat miesiąca Wydatki na zaniechane inwestycje mogą pomniejszyć przychód Definicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fiskusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować również do wartości niematerialnych i prawnych. Przy omawianiu skutków zaniechania inwestycji CIT/PIT na gruncie PIT i CIT należy zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do ustawy o VAT przepisy o podatku dochodowym precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem inwestycji. Jak bowiem wynika z definicji zawartych odpowiednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT), przez inwestycje należy rozumieć środki trwałe w budowie w myśl ustawy o rachunkowości (dalej: UoR). DEFINICJA USTAWOWA Środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 UoR). Za środki trwałe zaś ustawa o rachunkowości uznaje rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy (art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR). Jak widać, środki trwałe w przepisach o rachunkowości zdefiniowano w podobny sposób (z wyjątkiem inwentarza żywego i prawa wieczystego użytkowania gruntu) jak w ustawach o podatku dochodowym (por. art. 22a ustawy o PIT i art. 16a ustawy o CIT). Definicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o środkach trwałych w budowie, jednak według fiskusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować nie tylko do środków trwałych, ale również do wartości niematerialnych i prawnych. ZANIECHANE INWESTYCJE Wydatki na nakłady dotyczące wytwarzanych wartości niematerialnych i prawnych należy potraktować podobnie jak wydatki na zaniechane inwestycje w środki trwałe. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2013 r., nr ILPB3/ /12-4/KS W podobny sposób ustosunkowali się do przedmiotowego zagadnienia również m.in.: dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. nr ITPB3/ /13/PS, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2013 r., nr IPPB3/423-7

8 Temat miesiąca 454/13-2/MS1 czy interpretacji indywidualnej z 30 września 2013 r., nr IPPB3/ /13-2/MS1 oraz dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2012 r., nr ILPB3/ /11/12-S/EK. Wydatki na zaniechane inwestycje to koszt pośredni Wydatki na inwestycje, co do zasady, nie są uznawane wprost za koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT). Rozlicza się je w tych kosztach przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wytworzonych i oddanych już do używania środków trwałych. WAŻNE Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych nie dotyczą kosztów inwestycji, których podatnik zaniechał, a więc ostatecznie nie doszło do wytworzenia kompletnych i zdatnych do użytku składników majątku. Wydatki dotyczące zaniechanych inwestycji wolno zatem rozliczać bezpośrednio w kosztach, chociaż aby tego rodzaju kwalifikacja była możliwa muszą zostać spełnione ściśle określone przez ustawodawcę warunki. Przy czym należy przyjąć, że odnosi się to nie tylko do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem środka trwałego, ale również do wydatków dotyczących go jedynie pośrednio, które finalnie miały przyczynić się do jego powstania i przez to wykazują związek z przychodami podatnika. Zatem oprócz kosztów rzeczowych składników majątku zużytych w celu wytworzenia danego środka trwałego będą tutaj brane pod uwagę także m.in. odsetki od zaciągniętych w związku z tą inwestycją kredytów, koszty ubezpieczenia inwestycji w trakcie jej realizacji, koszty różnego rodzaju pozwoleń (np. budowlanych), doradztwa, nadzoru nad inwestycją czy wreszcie wydatków związanych z likwidacją środków trwałych (np. ich rozbiórką). W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. samo zaniechanie inwestycji nie wywołuje już żadnych skutków prawnych na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Skutki te ujawnią się dopiero przy: zbyciu tego rodzaju inwestycji bądź jej likwidacji. Dopiero bowiem z chwilą zaistnienia jednego z tych zdarzeń koszty zaniechanych inwestycji wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 5e ustawy o PIT i art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). Z punktu widzenia skutków w podatku dochodowym bez znaczenia jest, czy decyzja o zaniechaniu inwestycji (która następnie została zbyta lub zlikwidowana) wynika wyłącznie z woli podatnika, czy też jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi (np. przeszkodami formalnymi w postaci braku pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej). Takie wnioski nasuwają się z treści wyroku WSA w Gdańsku z 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I SA/ Gd 289/07), który został wprawdzie wydany na tle nieobowiązującego już stanu prawnego, ale w omawianym zakresie jest aktualny również na gruncie przedmiotowych rozważań. Zbycie inwestycji może być nieodpłatne Zezwoliwszy na potrącenie kosztów zaniechanej inwestycji w dacie jej zbycia, ustawodawca nie wskazał, czy ma to być zbycie o charakterze odpłatnym, czy też będzie tutaj wchodzić w rachubę także zbycie nieodpłatne. Nie wynika to jednoznacznie z treści przytoczonych wcześniej przepisów. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku nieodpłatnego zbycia zaniechanej inwestycji znajdzie zastosowanie ogólna zasada, zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju (art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT). Wyłączenie wspomnianych wydatków z kosztów przesądza o tym, że w stosunku do nieodpłatnego przeniesienia własności w formie darowizny nie znajdzie zastosowania regulacja przewidziana w art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). W konsekwencji wydatki związane ze zbytymi w ten sposób inwestycjami nie będą pomniejszać przychodów podatnika. Za koszt podatkowy w momencie zbycia mogą być uzna- 8

9 Temat miesiąca ne tylko koszty tej zaniechanej inwestycji, której własność została przeniesiona na inny podmiot za opłatą. Księgowa likwidacja inwestycji może być niewystarczająca Wskazane wcześniej przepisy nie precyzują również, co należy rozumieć pod pojęciem likwidacji inwestycji pod kątem możliwości jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wiadomo, czy chodzi tutaj o likwidację inwestycji w sensie fizycznym (np. rozbiórkę, złomowanie, zniszczenie, wyburzenie itp.), czy też wystarczająca będzie jej likwidacja księgowa, czyli dokonanie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych po podjęciu decyzji o zaniechaniu inwestycji. Dość często można się w tym zakresie spotkać z korzystnym dla podatników stanowiskiem, w myśl którego aby było możliwe rozliczenie zaniechanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów nie jest konieczne jej fizyczne zlikwidowanie, lecz wystarczy likwidacja księgowa. Jego zwolennicy argumentują, że omawiane regulacje nie przewidują wymogu przeprowadzenia likwidacji w sensie fizycznym. Dlatego uznają, że wystarczające będzie w tym zakresie wykreślenie z ewidencji nakładów inwestycyjnych wraz z podaniem przyczyny likwidacji oraz sporządzenie i zachowanie jej dowodu. Jednak wśród organów podatkowych niestety dominuje pogląd, że aby mówić o kosztach uzyskania przychodów, nie wystarczy księgowa likwidacja zaniechanej inwestycji, lecz konieczne jest jej unicestwienie fizyczne. LIKWIDACJA INWESTYCJI Aby uznać wydatki za koszty zaniechanych inwestycji, musi dojść do zbycia inwestycji lub jej likwidacji. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2012 r., nr IBPBI/1/ /11/WRz Analogiczne stanowisko zaprezentowano także m.in. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lipca 2008 r. (nr ITPB3/ /08/AM), zwróciwszy uwagę na sporządzenie protokołu fizycznej likwidacji, oznaczającego zakończenie procesu likwidacji środka trwałego. Jak zaznaczono, z momentem postawienia środka trwałego w stan likwidacji (tj. wycofania z ewidencji bilansowej) u podatnika amortyzującego dotychczas taki środek trwały nie dochodzi do jego likwidacji, rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie), lecz do zaprzestania jego użytkowania do celów prowadzonej działalności. W świetle wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe nie ma też podstaw, aby moment likwidacji inwestycji zasadniczo utożsamiać z datą podjęcia przez podatnika decyzji o jej zaniechaniu. W konsekwencji w drodze wyjątku podatnikowi wolno zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na tego rodzaju dokumentację bez konieczności jej zniszczenia (lub ewentualnego zbycia wraz z inwestycją, której zaniechano). WAŻNE Zgodnie z poglądami prezentowanymi przez fi skusa wymóg fi zycznej likwidacji nie dotyczy wydatków na dokumentację projektową i techniczną związaną z zaniechaną inwestycją. Jest ona bowiem potrzebna do celów dowodowych na potwierdzenie poniesienia kosztów związanych z tą inwestycją oraz ich podatkowej kwalifi kacji. Tak samo należy postąpić w przypadku wydatków dotyczących inwestycji mających postać wartości niematerialnych i prawnych. Fiskus wielokrotnie podkreślał również, że warunkiem zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest to, aby efekt poniesionych na zaniechaną inwestycję nakładów (np. w postaci przygotowanej pod kątem jej realizacji dokumentacji) nie był wykorzystywany przez podatnika w przyszłości (zob. np. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2011 r., nr IBPBI/2/ /11/ /MS). Uzasadnieniem tego sta- 9

10 Temat miesiąca nowiska jest zapobieżenie sytuacji, w której podatnik dwukrotnie ująłby w kosztach podatkowych te same wydatki (raz w przypadku inwestycji zaniechanej, powtórnie zaś w przypadku realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego). Jak już wcześniej zasygnalizowano, do rozliczenia omawianych wydatków w koszty niezbędne jest również odpowiednie ich udokumentowanie. Dlatego podatnik powinien zadbać o to, aby w przypadku likwidacji inwestycji sporządzić protokół, z którego treści będzie wynikać uzasadnienie decyzji o likwidacji, a jeśli będzie to likwidacja fizyczna dodatkowo protokół komisyjnego zniszczenia określonych elementów tej inwestycji. INWESTYCJE NIEMATERIALNE W odniesieniu do nakładów, których efekty mają formę intelektualną i niematerialną, nie jest racjonalna ich fi zyczna likwidacja, ponieważ pozbawiłaby ona możliwości udowodnienia poniesienia kosztu. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2011 r., nr IBPBI/2/ /10/AK Koszty muszą wykazywać związek z przychodami Wydatki dotyczące zaniechanej inwestycji mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów dopiero po jej zbyciu lub likwidacji. Przy czym o tym, które ze wspomnianych zdarzeń będzie uzasadniać tego rodzaju kwalifikację omawianych wydatków decyduje wola podatnika. Przy zaliczaniu tych wydatków do kosztów nie należy zapominać o generalnej zasadzie, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w tzw. katalogu kosztów niepotrącalnych (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Dlatego podatnik rozliczający w kosztach PRZYKŁ ADY Specjalistyczne oprogramowanie oraz licencje Spółka poniosła wydatki na specjalistyczne oprogramowanie oraz związane z nim licencje w celu wdrożenia systemu informatycznego. Ponieważ przeprowadzone testy wykazały, że budowany system nie będzie spełniać najnowszych wymogów spółki związanych z planowanym jej rozwojem, podjęto decyzję o zaniechaniu wspomnianej inwestycji oraz jej zlikwidowaniu. Likwidacja inwestycji polegała na zatrzymaniu realizacji prac nad wdrożeniem systemu, sporządzeniu stosownych dokumentów księgowych oraz odzwierciedleniu tego faktu w ewidencji rachunkowej, tj. przeksięgowaniu poniesionych nakładów z konta nakładów inwestycyjnych w koszty zaniechanych inwestycji. Z oczywistych względów, ponieważ realizowana inwestycja nie miała materialnego (rzeczowego) charakteru, nie została przeprowadzana jej likwidacja fi zyczna. Pomimo zaniechania inwestycji podatnik zachował prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z wdrażanym systemem informatycznym. Wydatki te zaś zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Inwestycje budowlane Spółka prowadząca sieć lokali gastronomicznych postanowiła wznieść budynek, w którym zamierzała uruchomić kolejną placówkę. W związku z tym w 2011 roku poniosła wydatki na zakup potrzebnej dokumentacji technicznej i projektowej. Realizację inwestycji rozpoczęła pod koniec 2012 roku, jednak z powodu trudności fi nansowych była zmuszona jej zaniechać. Zdążyła tylko postawić ogrodzenie wokół działki, na której miał stanąć budynek. Ponieważ ogrodzenie zostało przez jednostkę rozebrane (co potwierdzono stosownym protokołem i uwzględniono w ewidencji księgowej), wydatki poniesione w związku ze wspomnianą inwestycją podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również wydatków poniesionych na wspomnianą wcześniej dokumentację, pomimo że nie została przez spółkę zniszczona. 10

11 Temat miesiąca wydatki poniesione na taką inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją, zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2012 r., nr IBPBI/1/ /11/WRz). Wydatki na nierozpoczętą inwestycję stanowią koszt Jeśli podatnik poniósł określone wydatki w celu rozpoczęcia inwestycji, lecz ostatecznie ta inwestycja w ogóle nie została przez niego rozpoczęta, to wspomniane wydatki nie mieszczą się w zakresie objętym art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). W konsekwencji nie uważa się ich za koszty zaniechanych inwestycji, a co za tym idzie, tego rodzaju wydatki (jeżeli wykazują związek z przychodami podatnika) wolno rozliczać w kosztach na zasadach ogólnych, tj. bez uwzględnienia wynikających z tych szczególnych regulacji warunków. Nie będzie więc ich dotyczyć reguła zakładająca dopuszczalność ujęcia omawianych wydatków w kosztach dopiero w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji, której podatnik zaniechał. Czym innym jest bowiem zaniechanie rozpoczętej inwestycji, a czym innym zaniechanie jej podjęcia. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 744/07), dotyczącym zasadności zaliczenia przez spółkę do kosztów podatkowych wydatków związanych z czynnościami przygotowawczymi i analitycznymi pod kątem ewentualnego zakupu gruntu pod inwestycję, w sytuacji gdy do tej transakcji nie doszło (ze względu na to, że analizy, których dotyczyły te wydatki, wskazały na jej nieopłacalność). Część organów podatkowych, jak również sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że wydatki poniesione na inwestycję w budowie to wszelkie wydatki poniesione na cel związany z inwestycją, również działania wstępne przygotowujące prace rzeczowe. Do tych działań można zaliczyć wstępne opinie i analizy prawne, prace badawcze czy projekty stanowiące podstawę do podjęcia decyzji. KOSZTY NIEROZPOCZĘTYCH INWESTYCJI Zaniechanie planów czy też zamiarów podjęcia nierozpoczętej jeszcze inwestycji nie oznacza jej zaniechania. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem inwestycji, jeżeli się ona nie rozpocznie, nie mogą stanowić kosztów jej zaniechania. Wyrok NSA z 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 744/07 Stanowisko to jest jednak dość kontrowersyjne, ponieważ stosowana w omawianym zakresie na gruncie PIT i CIT ustawa o rachunkowości nie określa momentu rozpoczęcia budowy środka trwałego, a np. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 41 wiąże ten moment dopiero z rozpoczęciem właściwych prac rzeczowych (jak m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie czy wykonanie niwelacji terenu). Wydatki związane ze wstrzymaną inwestycją nie są odliczane Od zaniechania inwestycji rozumianego jako rezygnacja z dalszej jej realizacji należy również odróżnić wstrzymanie inwestycji, tj. odłożenie jej na później (zawieszenie w czasie). Jeśli podatnik podejmie decyzję o czasowym wstrzymaniu inwestycji np. z powodu chwilowego braku środków finansowych z zamiarem wznowienia w późniejszym terminie jej realizacji, to poniesione dotychczas wydatki nie będą stanowić kosztów zaniechanej inwestycji, o których mowa w art. 22 ust. 5e ustawy o PIT (art. 15 ust. 4f ustawy o CIT). Takie stanowisko zaprezentowali m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 września 2010 r. (nr ILPB1/ /10-4/ AGr) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2011 r. (nr ITPB1/ /11/DP). 11

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi styczeń 2015 nr 9 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Minister fi nansów wydał obwieszczenie zawierające najnowsze stawki karty podatkowej.

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi Luty 2015 nr 10 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Zapłata za doładowania oferowane przez operatorów w stanie prawnym obowiązującym

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-33/10-4/EK Data 2010.04.13 Referencje ILPB3/423-33/10-5/EK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Księgowego

Niezbędnik Księgowego Niezbędnik Księgowego Wskaźniki i stawki I kwartał 2014 r. styczeń 2014 r. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Czy prawidłowo zaliczono koszty uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych: wartość netto budynku częściowo

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi Kwiecień 2015 nr 12 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe. Zmiana nie wpływa

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Praktycznie o zmianach w księgowości NGO. Rafał Pecka

Praktycznie o zmianach w księgowości NGO. Rafał Pecka Praktycznie o zmianach w księgowości NGO Rafał Pecka Obowiązkowe sprawozdania Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Deklaracja w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8 wraz z załącznikami CIT-O, CIT-ST

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część IV Amortyzacja Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnej dokonuje się drogą systematycznego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi Marzec 2015 nr 11 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Od początku roku większość deklaracji podatkowych trzeba wysyłać elektronicznie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 Lublin, czerwiec 2012 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo