Jarosław Perek kpmh.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl"

Transkrypt

1 . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które będą dopiero w przyszłości środkami trwałymi. Na etapie budowy (realizacji inwestycji, procesu inwestycyjnego), jednostka wytwarza we własnym zakresie nowe składniki aktywów trwałych, które po zakończeniu inwestycji będą środkami trwałymi. Do środków trwałych w zalicza się zarówno rozpoczętą inwestycję budowlaną, np. budowa biurowca, budowa hali produkcyjnej lub magazynowej, budowa ogrodzenia, budowa drogi dojazdowej lub dróg wewnętrznych itp. Do środków trwałych w zaliczymy również mniejsze nakłady inwestycyjne, jak np. zakup maszyny do produkcji, która wymaga montażu. Maszyna taka (lub zespół maszyn) jest w istocie gotowa. Niemniej jednak, gdy wymaga ona odpowiedniego zainstalowania wówczas do czasu zakończenie instalowania (montażu) maszyna taka klasyfikowana będzie jako środek trwały w. Na gruncie polskiego prawa bilansowego należy odróżnić wyraźnie pojęcie środki trwałe w od inwestycji. Inwestycje w rozumieniu ustawy o rachunkowości mają inną treść ekonomiczną. Inwestycje nie są środkami trwałymi w. Należy jednak pamiętać, że jeżeli jadnostka buduje np. biurowiec w celu osiągania z niego w przyszłości korzyści ekonomicznych w inny sposób niż eksploatacja przez samą jednostkę, to w okresie budowy taki budynek będzie prezentowany w bilansie jako środek trwały w. Po zakończeniu budowy nastąpi oddanie do używania takiej nieruchomości. Nieruchomość ta będzie prezentowana w bilansie jako inwestycja w nieruchomości. Ten przypadek dotyczy nieruchomości, które jednostka ma zamiar np. wynajmować lub sprzedać z zyskiem w przypadku wzrostu wartości rynkowej takich nieruchomości. Nie dotyczy to jednostek, których przedmiotem działalności jest budowa nieruchomości i ich sprzedaż. Wtedy taka nieruchomość zaliczana jest do rzeczowych aktywów obrotowych. Podobnie, nie dotyczy to firm budowlanych, które są wykonawcami na zlecenie inwestora. Takie zlecenia również są zaliczane do aktywów obrotowych zagadnienie kontraktów długoterminowych. Należy także uniknąć nieporozumienia wynikającego z potocznego rozumienia słowa inwestycja, ( inwestycje ). W istocie pod pojęciem środków trwałych w kryją się nakłady jednostki zwane inwestycją. W bilansie jednak takie nakłady (ponoszone koszty) są klasyfikowane jako środki trwałe w.

2 Środkami trwałymi w nazywa się ogół poniesionych nakładów (wydatków/kosztów) do dnia, na który sporządzamy bilans (dzień bilansowy). Koszty poniesione na środki trwałe w nie są ujmowanie jako koszty okresu. Są to koszty, które prezentujemy w bilansie (aktywowanie kosztów). Suma poniesionych kosztów od początku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego do momentu oddania składnika majątkowego do używania stanowić będzie o tzw. wartości początkowej środka trwałego. Nakłady (koszty) na środki trwałe w ewidencjonujemy najczęściej na koncie 080. Zapisy księgowe na koncie 080 odbywają się wg następującej zasady: zwiększenia księgujemy po stronie "wn" zmniejszenia księgujemy po stronie "ma" Do takiego konta syntetycznego tworzy się konta analityczne, np.: budowa hali magazynowej maszyny w montażu ulepszenia środków trwałych (adaptacja lokali użytkowych dla potrzeb administracji). Do tak rozwiniętej analityki I poziomu można tworzyć konta analityczne poziomu II, na których ewidencjonowane będą już konkretne środki trwałe w lub w maszyny w montażu. Tu jednostka ma całkowitą swobodę w zakresie przyjętych przez siebie rozwiązań ewidencyjnych. UWAGA!!! Na konie 080-środki trwałe w może wystąpić wyłącznie saldo po stronie "wn"!!! Środki trwałe w wykazywane są w bilansie jako rzeczowe aktywa trwałe. UWAGA - w poniższych schematach pomijamy kwestię podatku VAT PONIESIENIE KOSZTÓW NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Schemat ogólny Poniesione koszty na środki trwałe w 0 rozrachunki z dostawcami

3 Ponoszenie kosztów na środki trwałe w wiąże się zasadniczo z wystąpieniem dwóch sytuacji (etapów):. faktyczne poniesienie kosztów (koszty projektów, materiałów budowlanych, robocizny, itp.). otrzymanie faktury VAT (lub tylko zwykłego rachunku sytuacja rzadka) Ponoszenie kosztów jednostka weryfikuje w sposób bezpośredni (ilość zużytej energii, ilość zużytych jednostek materiałów itp.) i wycenia je wg ustaleń z dostawcą usługi lub materiałów. Pomiar odbywa się np. w miejscu realizacji budowy. Tam bowiem można ponoszone koszty fizycznie zmierzyć, zważyć, odczytać liczniki zużytej energii itp. Odbiór materiałów na cele budowy odbywa się najczęściej na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, na którym odbiorca potwierdza przyjęcie składnika (z uwagami lub bez uwag), a dostawca dzięki temu ma dowód, że wywiązał się z umowy i materiał dostarczył (usługę zrealizował). W ślad za tymi działaniami idą czynności dotyczące wystawienia faktury VAT. Szczególnie istotna jest tu treść faktury. Musi być ona zgodna z danymi wynikającymi z protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie w jakim można określić cenę materiałów oraz jego ilość (w tym oczywiście kwotę podatku VAT). Oczywiście rodzaje ponoszonych kosztów będą tak różnorodne, że dowody ich poniesienia będą mieć zróżnicowaną postać. Aby rozliczyć poniesione koszty należy porównać stan faktyczny (stwierdzony przy fizycznym odbiorze materiałów lub usług) ze stanem wynikającym z treści faktury. Dlatego zastosujemy konto rozliczeniowe np. 0 rozliczenie zakupu środków trwałych - tak jak przy nabywaniu środków trwałych. W naszym przypadku księgowania będą wyglądać następująco (zamiast księgowania ): Poniesione koszty na środki trwałe w 0 rozliczenie zakupu środków trwałych Powyższe księgowanie będą miały miejsce np. po dokonaniu fizycznego odbioru usług, materiałów itp.

4 Przykładowe koszty ponoszone przy wytwarzaniu środka trwałego (na etapie jego np. budowy) zakup dokumentacji projektowej zakup materiałów budowlanych zakup usługi ochrony placu budowy koszty przystosowania terenu pod budowę koszty wykonania części prac budowlanych (usługi obce - robocizna) Po otrzymaniu faktury od dostawców (materiałów, usług) księgowania będą wyglądały jak poniżej: Poniesione koszty na środki trwałe w udokumentowane fakturą VAT 0 rozliczenie zakupu środków trwałych 6 0 rozrachunki z dostawcami Po ustaleniu, że składnik majątkowy spełnia wymogi, aby uznać go za środek trwały, oddajemy go do używania. W tym celu nastąpi przeksięgowania kosztów jego nabycia (cena zakupu i koszty związane z zakupem) lub wytworzenia czyli ustalonej tzw. wartości początkowej na konto 00 środki trwałe.

5 Księgowanie odbędzie się na podstawie dokumentu księgowego (OT) zalecane i stosowane w praktyce. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o środku trwałym. Dokumenty zakupowe mogą stanowić załącznik do OT oddanie (przyjęcie) środka trwałego do używania. W mniejszych jednostkach przyjęcie środków trwałych odbywa się często na podstawie np. faktury, bez wystawiania dowodu OT. Nie stanowi to jakiegokolwiek uchybienia przepisom. Kwestie dokumentów księgowych oraz tzw. obiegu dokumentów w jednostce często reguluje instrukcja obiegu dokumentów. Zasadniczo powinna być ona elementem dokumentacji zakładowych zasad rachunkowości szeroko rozumianej. Przyjęcie środka trwałego do używania 00 środki trwałe

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 Literatura -Podstawy rachunkowości Messer - Rachunkowość od podstaw Matuszewicz - Ustawa o rachunkowości R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA UPROSZCZONA ZWOLNIONA Z EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Aktywa trwałe dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Dokumentacja Dokumentacja przyjęcia rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia

Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia Rozdział I. Działalność deweloperska charakterystyka i podstawowe pojęcia 1. Specyfika działalności deweloperskiej W praktyce prowadzenia biznesu umowy deweloperskie są często stosowane zarówno w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki dla praktyków

Rachunkowość i Podatki dla praktyków www.rachunkowoscipodatki.pl Rachunkowość i Podatki dla praktyków Magazyn fachowych porad i komentarzy EKSPERT RADZI w każdą środę godz 11 13 Szczegóły na str. 5 Styczeń 2011 ISSN 1898-5262 raport specjalny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU:

WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU: WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU: Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zapasy, wycena zapasów, inwentaryzacja, utrata wartości, odpis aktualizujący, sprawozdanie finansowe

Słowa kluczowe: zapasy, wycena zapasów, inwentaryzacja, utrata wartości, odpis aktualizujący, sprawozdanie finansowe Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: zapasy, wycena zapasów, inwentaryzacja, utrata wartości, odpis aktualizujący, sprawozdanie finansowe Utrata wartości zapasów Zapasy to jedna z pozycji bilansu, w

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo