USTAWA PROJEKT III. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA PROJEKT III. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji"

Transkrypt

1 USTAWA PROJEKT III z dnia r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 17 : a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Czynności związane z tworzeniem spółek, o których mowa w art. 14, 15, 19 i art.78 a, oraz spółek powstałych w wyniku ich połączenia lub podziału, a także z wnoszeniem do nich wkładów określonych w ust. 1, zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatku dochodowego od osób prawnych. ; b) ust.9 otrzymuje brzmienie: 9. Nieodpłatne korzystanie, o którym mowa w ust. 6, oraz nieodpłatne użytkowanie, o którym mowa w ust.7 b, nie stanowi w PLK SA i PKP SA przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. ; c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 12. Do transakcji pomiędzy spółkami, o których mowa w art.14, 15, 19 i art.78 a, oraz do transakcji pomiędzy tymi spółkami i PKP SA nie mają zastosowania przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ; 2) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz.1315 i Nr 184, poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz

2 Art.17a. 1. PKP SA może przenosić pomiędzy spółkami, utworzonymi na podstawie art. 14, 15, 19 i art.78 a, niektóre składniki mienia ruchomego, wniesione w trybie art. 17 ust. 1, jeżeli są one niezbędne dla prowadzenia działalności spółki wnioskującej o to mienie. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wymagane są uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, spółek określonych w ust Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ust. 1, 2 i ust. 4. ; 3) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do restrukturyzacji finansowej zobowiązań PKP SA wobec budżetu państwa, z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 22, stosuje się tryb postępowania określony w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2 ), z zastrzeżeniem art. 24c ustawy. ; 4) po art. 24 a dodaje się art. 24 c - art. 24 d w brzmieniu: Art. 24 c. 1. Zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa powstałe w wyniku : 1) realizacji obowiązków nałożonych na PKP SA na podstawie art. 17 ust. 5 i ust. 7, 2) czynności podjętych na podstawie art.17 ust. 5 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr. 84, poz. 948), podlegają zamianie na akcje w PLK SA, na warunkach określonych w ust. 2 i ust Wierzyciel w zamian za wierzytelność, o której mowa w ust. 1, obejmuje część kapitału spółki w proporcji równej ilorazowi wierzytelności do kapitału akcyjnego spółki. 3. Wysokość zobowiązań, o których mowa w ust. 1 minister właściwy do spraw transportu uzgadnia z właściwym wierzycielem. 4. Z dniem dokonania zamiany wierzytelności na akcje, określonej w umowie przeniesienia akcji, zobowiązanie dłużnika związane z tą wierzytelnością wygasa. 5. Do zamiany wierzytelności na akcje, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art.24b. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 727 i poz. 732, Nr 143 poz oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz

3 Art. 24 d. 1. Przeniesienie własności akcji, o których mowa w art. 24c ust. 1, następuje na wniosek dłużnika, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu, występującym w imieniu Skarbu Państwa, a dłużnikiem. 2. Minister właściwy do spraw transportu wykonuje prawa z akcji przejętych na rzecz Skarbu Państwa. ; Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 38 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich, a także zadania związane z budową, przebudową lub remontem kolejowych przystanków, stacji i dworców pasażerskich w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych ; 2) po art.38a dodaje się art.38b w brzmieniu: Art.38b. Minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy intermodalne w celu zmniejszenia utraconych przychodów tego przewoźnika wynikłych z różnicy cen za przewóz transportem kolejowym i drogowym. Przepisy art.38a ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio.. Art. 3. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4 a w brzmieniu: 4a. Środki Funduszu w kwocie 471,2 mln złotych, przeznacza się dla PKP Przewozy Regionalne, na spłatę jej zobowiązań powstałych w wyniku realizacji w interesie publicznym rozkładów jazdy pociągów w latach , które nie podlegają spłacie z przyczyn określonych w ust. 4. ; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 203, poz. 1966, Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 157, poz. 1314, Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz

4 2) w art. 9 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5 a, w brzmieniu: 5a) wykaz kwot przeznaczonych dla PKP Przewozy Regionalne na spłatę jej zobowiązań określonych w art. 3 ust. 4 a; ; 3) art. 10a otrzymuje brzmienie: Art. 10a Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 5, 5 a i 6 są określane w umowie zawieranej przez ministra właściwego do spraw transportu, Bank Gospodarstwa Krajowego i beneficjentów tych środków. ; 4) art. 11 otrzymuje brzmienie: Art. 11. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz zarządców infrastruktury oraz na rzecz przewoźników kolejowych i PKP SA w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 10 i 10 a, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 4, 5, 5a i 6,. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4

5 Uzasadnienie Niniejszy projekt ustawy stanowi podstawy prawne dla realizacji zawartych w Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009 nowych rozwiązań, stanowiące elementy pomocy publicznej. Zmiany przepisów ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe dotyczą restrukturyzacji majątkowej PKP SA, alokacji majtku do spółek zależnych PKP SA bez dodatkowego obciążenia spółki PKP SA oraz realokacji majątku między spółkami zależnymi PKP SA. Proponowane w art. 17 w ust. 4 zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, szczególnie od wnoszenia aportów do spółek zależnych PKP SA, pozwoli PKP SA wypełnić obowiązki nałożone ustawą, bez ponoszenia dodatkowych kosztów restrukturyzacji majątkowej. PKP SA jest zobowiązana, z mocy ustawy, do wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek zależnych. Największą wartość, kilkumiliardową, mają linie kolejowe oraz grunty pod torami. W wyniku wniesienia aportów powstanie wysoki przychód, natomiast koszt uzyskania przychodu będzie stosunkowo niski, gdyż w dużym stopniu jest to majątek zamortyzowany albo wartość księgowa składników wnoszonego do spółek majątku jest równa zeru. Stan taki będzie skutkował powstaniem po stronie PKP SA obowiązek zapłaty podatku dochodowego, wielomilionowej wysokości, od operacji gospodarczych realizowanych na podstawie ustawowych obowiązków. Zgodnie z ustawą z dnia.2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr..poz..) PLK SA przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, na których istnieje zabudowa naziemna, nadziemna lub podziemna nie wchodząca w skład linii kolejowej. Ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu w spółce PLK SA. Aby uniknąć dodatkowego obciążenia narodowego zarządcy infrastruktury zobowiązaniami podatkowymi, dotychczasowy art.17 ust.9 został zmieniony poprzez dodanie, że również nieodpłatne użytkowanie, o którym mowa w ust.7b nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Proponowany w art.17 ust.12 wynika z tego, że realizując przewozy kolejowe osób i rzeczy spółki kolejowe działają w warunkach ścisłego powiązania technologicznego. Dostawcą podstawowych usług warunkującą realizację przewozów przez jedną spółkę jest druga spółka kolejowa (dotyczy to usług taborowych, energetycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych itp.). Do czasu powstania konkurencyjnych dostawców usług dla spółek kolejowych spółki będą stosowały ceny transakcyjne w warunkach zapewnienia rentowności każdej z nich. W art.17a zostały przedstawione regulacje dotyczące możliwości dokonania przez PKP SA realokacji składników mienia ruchomego pomiędzy spółkami zależnymi PKP SA, bez skutków podatkowych takiej realokacji. Realokacji można będzie dokonać tylko w zakresie majątku, w który wcześniej spółka PKP SA wyposażyła daną spółkę zależną, ale majątek ten jest niezbędny do prowadzenia działalności przez inną spółkę. Stosownie do przyjętej w Strategii koncepcji, do procesu realokacji majątku wykorzystana zostanie instytucja umorzenia akcji/udziałów, uregulowana w przepisach kodeksu spółek handlowych. Udziały PKP SA jako jedynego właściciela spółek zależnych, byłyby dobrowolnie umorzone. W ramach wynagrodzenia za umorzone udziały PKP SA otrzyma środki trwałe, które następnie 5

6 zostaną wniesione do tej spółki zależnej, która o nie wystąpi uzasadniając, że są one niezbędne dla jej statutowej działalności. Proponowane zmiany w art. 24 wynikają stąd, iż umowa zawarta pomiędzy PKP SA i PLK SA na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy w brzmieniu pierwotnym stanowi, iż czynsz za korzystanie z tych składników jest niewymagalny do czasu ich wniesienia aportem. W momencie wniesienia linii kolejowych do PLK SA powstanie wysoki czynsz za korzystanie przez PLK SA ze składników majątku, który musi być zafakturowany i opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Przy poprzedniej tego typu transakcji powstała konieczność zapłaty podatku VAT, który został uregulowany w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, poprzez przeniesienie własności akcji PLK SA na rzecz Skarbu Państwa w zamian za wygaszenie zaległości podatkowych. Bardzo skomplikowana procedura przeniesienia własności akcji w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej spowodowała jednak wielomiesięczne oczekiwanie na decyzje organów administracji państwowej, skutkowała powstaniem po stronie PKP SA dodatkowych kosztów (odsetki za zwłokę w zapłacie podatku VAT) oraz ogromnym ryzykiem finansowym. W związku z tym, aby uniknąć w przyszłości podobnych problemów i dodatkowych kosztów oraz aby przyspieszyć proces restrukturyzacji majątkowej, proponuje się zmianę w art. 24 w ust. 1 oraz dodanie przepisów art. 24c i art. 24d, które umożliwią zapłatę zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku realizacji obowiązków ustawowo nałożonych na PKP SA poprzez przeniesienie własności akcji PLK SA na rzecz Skarbu Państwa. Bez wprowadzenia proponowanych art. 24c i art. 24d do ustawy, PKP SA nie będzie w stanie poradzić sobie z niekorzystnymi skutkami podatkowymi, co może skutkować zablokowaniem procesu wnoszenia aportów do spółek zależnych. Proponowana zmiana art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym stwarza możliwość finansowania lub współfinansowania ze środków publicznych zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kolejowych dworców pasażerskich. Stan techniczny znacznej liczby kolejowych dworców pasażerskich wymaga ich przebudowy lub remontu. Tych zadań w szerokim rozmiarze i w wielu miejscowościach w kraju, nie jest w stanie sfinansować ze środków własnych PKP SA. Będzie to jednak ograniczone do tych dworców kolejowych na których nie jest możliwa działalność komercyjna (bary, restauracje, sklepy), z wpływów której można sfinansować utrzymanie obiektu dworcowego. Wygląd i funkcjonalność obiektów dworcowych ma istotny wpływ na obsługę pasażerów oraz ich opinie o stanie polskiego kolejnictwa. Proponowany art.38 b w ustawie o transporcie kolejowym ma na celu stworzenie podstaw prawnych do dofinansowania z budżetu państwa kolejowych przewozów intermodalnych, w celu zwiększenia ich udziału w przewozach ogółem zgodnie z polityką transportową państwa. Wielkość dofinansowania i obowiązki przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy intermodalne określać będzie umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a takim przewoźnikiem na okres nie krótszy niż 3 lata. Projektowana zmiana przepisów ustawy o Funduszu Kolejowym stanowi drugą część procesu oddłużenia spółki PKP Przewozy Regionalne. Oddłużenie powinno być dokonane w dwóch częściach z uwagi na konieczność spełnienia wymagań określonych przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. W pierwszej części i w pierwszej kolejności na mocy przepisów odrębnej nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym planowane jest uregulowanie zobowiązań tej Spółki w kwocie 1.698,8 mln złotych wynikających tylko i wyłącznie z braku pełnego dofinansowania z 6

7 budżetu państwa i budżetów samorządów województw wykonywanych w ramach usług publicznych regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich. Planowane przekazanie spółce PKP Przewozy Regionalne środków z Funduszu Kolejowego na spłatę tych zobowiązań stanowi jedynie zmianę źródła finansowania strat związanych ze świadczeniem usług publicznych. Projektowana regulacja stanowi istniejącą pomoc publiczną, a przepisy te nie wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, kwota ta nie odpowiada wszystkim zobowiązaniom spółki PKP Przewozy Regionalne wobec wierzycieli, w tym głównie wobec spółek w Grupie PKP, gdyż dokonane szacunki nie dotyczą np. dofinansowania przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w okresie, gdy nie było przepisów umożliwiających ich dofinansowanie, a zatem nie było możliwości zrekompensowania przewoźnikowi strat ponoszonych z tytułu wykonywania w ogólnym interesie społecznym rozkładu jazdy pociągów. W związku z tym, w niniejszej zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym( pkt 1 ), polegającej na dodaniu w art. 3 ustępu 4 a, proponuje się uregulowanie pozostałych zobowiązań Spółki w kwocie 471,2 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego. Kwota ta nie jest większa od straty ponoszonej przez przewoźnika na prowadzeniu tej działalności i nie uwzględnia nawet minimalnego zysku, do jakiego przewoźnik ma prawo wykonując przewozy w interesie publicznym. W tej części jednak spłata zobowiązań jest nową pomocą publiczną. Pozostałe zmiany do ustawy o Funduszu Kolejowym zawarte w pkt 2, 3 i 4 są konsekwencją dodania w art. 3 ustawy ust. 4a. W wyniku tych zmian kwota przeznaczona na pokrycie zobowiązań spółki PKP Przewozy Regionalne będzie wykazana w Programie rzeczowo finansowym wykorzystania środków Funduszu na poszczególne lata, środki przekazywane będą na warunkach określonych w umowie zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z ich beneficjentem, a Bank Gospodarstwa Krajowego dokonywał będzie wypłat w terminach i w wysokości zgodnych z ustaleniami Programu rzeczowo finansowym wykorzystania środków Funduszu i zawartą umową. 7

8 OCENA SKUTKÓW REGULACJI Podmioty, na które oddziałuje ustawa Adresatami projektowanej ustawy są spółki: PKP SA, PLK SA i inne spółki Grupy PKP. Pośrednio oddłużenie Spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. poprawi znacząco sytuację finansową wierzycieli głównie spółek Grupy PKP. Cel wprowadzenia ustawy Celem wprowadzenia ustawy jest stworzenie narzędzia dla realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku Proponowane przepisy usprawniają proces wyposażenia przez PKP SA spółek zależnych w niezbędne mienie. Konsultacje społeczne Projekt został rozesłany do partnerów społecznych: związków zawodowych działających w grupie spółek PKP SA oraz związku pracodawców kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, zrzeszającej 89 podmiotów gospodarczych i placówek naukowych zrzeszonych w Sekcji Budownictwa Kolejowego, Właścicieli Wagonów Prywatnych i Spedycji oraz sekcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Został także omówiony na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Ponadto projekt został również skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Transportu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu. Skutki uchwalenia ustawy - wpływ regulacji na sektora finansów publicznych Dotychczasowe rozwiązania nie przewidywały zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przyszłych aportów do spółek zależnych PKP SA. Zakładając, że wniesienie aportem prawa użytkowania wieczystego gruntu i składników linii kolejowych do PLK SA nastąpi w tym samym momencie, skutki w podatku dochodowym od osób prawnych będą następujące: przyjmując, że szacowany dochód do opodatkowania wyniesie 6632 mln zł, szacowany podatek od osób prawnych (19%) wyniesie mln zł. Natomiast skutki podatkowe przyszłych aportów do pozostałych spółek zależnych PKP SA: przy szacownym dochodzie do opodatkowania mln zł szacowany podatek wyniesie 561 mln zł. Według aktualnych rozwiązań łączna wysokość zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych szacowana jest na ok mln zł, przy założeniu, że wszystkie aporty zostaną wniesione w tym samym roku podatkowym. W przeciwnym razie wysokość podatku może być wyższa z powodu braku możliwości kompensowania ponoszonych w związku z aportowaniem niektórych składników majątku z dochodami osiąganymi w wyniku aportowania innych składników. Skutki powyższych zwolnień dla samorządów stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm) wynosiłyby odpowiednio: dla województw 289,54 mln zł, dla powiatów 25,5 mln zł, a dla gmin -122,2 mln zł. Z rozliczenia umowy zawartej miedzy PKP SA i PLK SA o oddaniu do korzystania linii kolejowych wynikać będą skutki podatkowe VAT. Stanie się on wymagalny w wyniku wniesienia aportem składników linii kolejowych. PKP SA będzie zobowiązana zapłacić od powyższego czynszu VAT w wysokości szacowanej na ok. 283 mln zł. Zobowiązanie to proponuje się uregulować poprzez przekazanie akcji PLK SA Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw transportu. 8

9 Budowa, przebudowa i remont kolejowych dworców pasażerskich, sfinansowana będzie z podatku akcyzowego od paliw płynnych w części przeznaczonej dla transportu kolejowego. Wejście w życie ustawy spowoduje konieczność przeznaczenia z Funduszu Kolejowego kwoty 471,2 mln zł na spłatę zobowiązań spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Planuje się, iż na ten cel zaciągnięty zostanie na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, długoterminowy kredyt gwarantowany przez Skarb Państwa. Przyjmując następujące założenia, że: wartość środków uzyskanych przez budżet państwa w 2007 roku z tytułu akcyzy od paliw płynnych wyniesie 19,2 mld zł, z czego 18% przeznaczonych zostanie na finansowanie infrastruktury transportu lądowego, średnioroczne tempo wzrostu wartości akcyzy i opłaty paliwowej wyniesie 1%, średnioroczny PKB 3%, co najmniej 35 % środków z akcyzy przeznaczonej na finansowanie transportu lądowego skierowane będzie na transport kolejowy, co zapewni dopływ realnych środków na Fundusz Kolejowy na poziomie około 250 mln zł rocznie, BGK zaciągnie na rzecz Funduszu Kolejowego długoterminowy kredyt (20 lat) o wartości 1 mld 450 mln zł (lub nastąpi emisja obligacji), który będzie udostępniany w trzech transzach odpowiednio: - w roku mld zł, - w roku mln zł, - w roku mln zł, to rozkład wpływów i wydatków środków Funduszu Kolejowego w okresie będzie przedstawiał się jak w tabeli poniżej. Bilans wpływów, w tym z podatku akcyzowego i wydatków Funduszu Kolejowego, w latach [w mln zł] Wpływy: Budżet (wpływy z akcyzy) Opłata paliwowa Długoterminowy kredyt (20 lat) zaciągnięty przez BGK lub emisja obligacji Wydatki: Utrzymanie Zwrot ulg Oddłużenie PKP Przewozy Reg Obsługa kredytów PKP S.A zaciągniętych na rozwój infrastruktury Likwidacja linii Odsetki Stan na koniec okresu Środki skumulowane

10 Tabela zawiera dane dotyczące całkowitego oddłużenia spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. na kwotę 2,16 mld zł, na które składa się: kwota 1.698,8 mln zł zobowiązań powstałych w związku z brakiem pełnego dofinansowania z budżetu państwa i budżetów samorządów województw wykonywanych w ramach usług publicznych w latach regionalnych przewozów pasażerskich i w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 14 maja 2004 roku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich. Oddłużenie Spółki PKP Przewozy Regionalne w tej części nastąpi na podstawie przepisów odrębnej ustawy oraz kwota 471,2 mln zł zobowiązań powstałych z przyczyn innych niż wyżej wymienione, w wyniku realizacji w interesie publicznym rozkładów jazdy pociągów w latach , która stanowi nową pomoc publiczną, wymagającą notyfikacji Komisji Europejskiej. - wpływ na rynek pracy Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które w bezpośredni sposób wpłynęłyby na rynek pracy. - wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość Zakłada się, że realizacja zadań wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania spółek grupy kolejowej, poprawę ich rentowności, a co za tym idzie nastąpi wzrost konkurencyjności na rynku. W szczególności wejście w życie ustawy i jej realizacja będzie miało pożądany wpływ na poprawę konkurencyjności spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. w stosunku do transportu drogowego. - zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej. Niemniej jednak projekt wymaga dokonania oceny pod względem zgodności z prawem wspólnotowym dotyczącym pomocy publicznej. W ocenie Ministra Transportu projekt ustawy nie stanowi pomocy publicznej niezgodnej z prawem UE w rozumieniu art. 87 TWE, niemniej jednak jako nowa pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. 10

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy stanowi podstawę prawną dla realizacji zawartych w Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013 rozwiązań, stanowiących elementy pomocy publicznej. Wymaga zatem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego P r o j e k t z d n i a 2 6. 1 0. 2 0 0 6 r. U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3239 Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Druk nr 3239 Warszawa, 6 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-65-10 Druk nr 3239 Warszawa, 6 lipca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Projekt Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa 1.1. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1502 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 1) w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 2) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. 1) w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 2) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Projekt I z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1827 Warszawa, 25 marca 2009 r.

Druk nr 1827 Warszawa, 25 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-09 Druk nr 1827 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych Projekt U S T A W A z dnia o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-35-10. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-35-10. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-35-10 Druk nr 2967 Warszawa, 8 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 06.09.2007

Projekt z dnia 06.09.2007 Rozporządzenie Ministra Transportu 1) i Ministra Gospodarki Morskiej 2) z dnia. 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów Na podstawie art. 22 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1)

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1) Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. Projekt z dnia 25.05.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 84 poz. 948 USTAWA. z dnia 8 września 2000 r.

Dz.U Nr 84 poz. 948 USTAWA. z dnia 8 września 2000 r. USTAWA z dnia 8 września 2000 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z 2015 r. poz. 200, z 2016 r. poz. 615. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1104. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r.

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1)

Dz.U poz USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2012 poz. 459 USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1) Art. 1. Z dniem 30 kwietnia 2012 r. likwiduje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. Projekt z dn. 10.12.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1)

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe 1) Ustawa reguluje zasady i tryb: Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-112-05 Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 200 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA Projekt z dnia 5.2.2013 r. z dnia... 2013 r.

USTAWA Projekt z dnia 5.2.2013 r. z dnia... 2013 r. USTAWA Projekt z dnia 5.2.2013 r. z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 2008 r.

Uchwała Nr. /. /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 2008 r. Uchwała Nr. /. /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 2008 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowane zmiany ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynikają z zobowiązania RP, przesłanego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie nieruchomości kolejowych w centrach małopolskich miast

Zagospodarowanie nieruchomości kolejowych w centrach małopolskich miast Zagospodarowanie nieruchomości kolejowych w centrach małopolskich miast ocena nieruchomości oraz możliwości ich zagospodarowania Kraków, 07.12.2011 r. W ramach realizacji przepisów ustawy o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r. Projekt 6.10.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH Y UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 1876 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo