Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt MF załoŝeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami. Opis: Rozwiązania przedstawione w projekcie załoŝeń projektu ustawy o kredycie hipotecznym mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy. Dyrektywa ustala między innymi nowe ramy regulacyjne w odniesieniu do rynku pośredników kredytowych oraz instytucji kredytowych, oferujących umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Nakłada między innymi obowiązek uzyskania zezwoleń i ich rejestrację, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności oraz obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. Proponuje się zatem, aby prowadzenie działalności przez pośredników kredytowych było działalnością wymagającą zezwolenia w rozumieniu art. 75 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz wpis do rejestru, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Dyrektywa wprowadza równieŝ obowiązek rejestrowania i nadzorowania działalności instytucji niekredytowych, oferujących umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi. W związku z powyŝszym na Komisję Nadzoru Finansowego zostaną nałoŝone nowe zadania związane z pełnieniem roli organu rejestrującego i nadzorczego w stosunku do pośredników kredytowych oraz instytucji niekredytowych oferujących umowy o kredyt związane z Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag

2 nieruchomościami. 2

3 Lp. Projekt odawca 1 MIiR Projekty ustaw Tytuł dokumentu Projekt MIiR ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Opis: Projekt zakłada utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (Rejestru), na bazie rejestrów funkcjonujących juŝ w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr zawierać będzie trzy ewidencje: przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; powaŝnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dane gromadzone w Rejestrze wymieniane będą z poszczególnymi państwami członkowskimi na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 335 z , str ). Dostęp do aktualnych danych przedsiębiorców transportu drogowego poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźników. Utworzenie Rejestru przyczyni się ponadto do poprawy skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Data wpłynięci a do MG Termin zgłaszania uwag

4 2 MSW Projekt MSW ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Opis: Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie transponowała do polskiego porządku prawnego przepisy prawa unijnego w zakresie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego II generacji, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180/60 z ) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180/96 z ) oraz dostosowywała prawo krajowe do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złoŝonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180/31 z ) MS Projekt MS ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr UA 45). Opis: Proponowane w projekcie zmiany mają przede wszystkim na celu: 1) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez reformę struktury majątkowej tej formy spółki przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli spółki, co ma teŝ zwiększyć atrakcyjność polskiej spółki z o.o. w dobie rosnącej konkurencji prawa spółek państw UE; 2) ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w formie spółki jawnej i komandytowej, poprzez rozszerzenie moŝliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania spółek jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków

5 do rejestru i w zakresie uiszczenia opłat sądowych od tych wniosków. Cel wskazany w pkt 1 będzie realizowany poprzez: a) uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki z o.o. w drodze dopuszczenia konstrukcji udziałów bez wartości nominalnej; b) nadanie właściwego znaczenia kapitałowi zakładowemu przez uczynienie go instytucją fakultatywną oraz przez zniesienie minimum kapitałowego; c) unowocześnienie niektórych rozwiązań dotyczących kapitału zakładowego poprzez nowe uregulowanie reŝimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniŝenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych; d) wzmocnienie ochrony wierzycieli spółki z o.o. poprzez wprowadzenie testu wypłacalności, który ma poprzedzać kaŝdą wypłatę z majątku spółki causa societatis; e) wprowadzenie obowiązku tworzenia przez spółki z o.o. kapitału zapasowego na amortyzowanie przyszłych strat; f) uszczelnienie luki instytucji kapitału zakładowego polegającej na braku normatywnej hierarchii źródeł pokrycia straty; g) oŝywienie obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w warunkach poniesienia przez spółkę znacznych strat; h) odstąpienie od obowiązku podejmowania zmian umowy spółki z o.o. przez podmioty, które nie zamierzają wprowadzić udziałów bezterminowych. Natomiast cel opisany w pkt 2 będzie realizowany przede wszystkim przez: a) wprowadzenie moŝliwości zawiązania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym; b) umoŝliwienie dokonywania zmian umowy spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartej z wykorzystaniem wzorca w zakresie jej postanowień zmiennych, poprzez wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym; c) umoŝliwienie rozwiązania spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na podstawie umowy zawartej z wykorzystaniem wzorca, poprzez uchwałę podjętą z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego; d) obniŝenie opłat sądowych od wniosków spółek, których umowy zawarto z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym, tj. od wniosku o pierwszy wpis oraz wniosku o zarejestrowanie zmian umowy w zakresie zmiennych postanowień, jeŝeli czynności te 5

6 będą wykonane w systemie teleinformatycznym i za jego pośrednictwem zgłaszane; e) zmianę w zakresie sposobu uiszczania opłat od składanych elektronicznie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów poprzez wprowadzenie wymogu stosowania, jako sposobu dokonywania płatności w przypadku takich wniosków, mechanizmów gwarantujących uiszczenie opłaty wraz z wnioskiem, analogicznie jak w przypadku składania wniosków o wpis spółek zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy. f) zmianę w zakresie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego wymaganego przy składaniu wniosków o wpis oraz innych dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, zmierzającą do dopuszczenia obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z waŝnym kwalifikowanym certyfikatem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-puap); g) likwidację zbędnych obowiązków w postępowaniu rejestrowym, nieistotnych dla pewności i bezpieczeństwa obrotu, utrudniających wnoszenie wniosków drogą elektroniczną. 4 MF Projekt MF ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Opis: Projekt, zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II, proponuje podejście do wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w których odchodzi się od ujmowania wypłacalności zakładów jedynie w aspekcie ilościowo określonych wymogów kapitałowych, a kładzie się nacisk na powiązanie wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem, na jakie naraŝony jest zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji. Nowy system wypłacalności jest skonstruowany w taki sposób, aby przez powiązanie wymogów kapitałowych z ryzykiem zachęcać nadzorowane podmioty do jak najlepszej, najbardziej skutecznej oceny oraz pomiaru ryzyka, jakie wiąŝe się z wykonywaną przez nie działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a następnie do jak najbardziej efektywnego zarządzania tym ryzykiem. Dodatkowo ustawa wprowadza rozwiązania o charakterze prokonsumenckim, m.in. w zakresie: - obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

7 - obowiązku przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym w celu dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego; - moŝliwość pozasądowego rozstrzygania przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń dotyczących umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. 5 MZ Projekt MZ ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Opis: Projekt zakłada wprowadzenie stosownych zmian w obecnie obowiązujących przepisach, które umoŝliwią wdroŝenie rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia w celu: 1) stosowania recepty, skierowań oraz zleceń w formie dokumentu elektronicznego; 2) wprowadzenia regulacji, dotyczących z zakresu telemedycyny; 3) stosowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego (KSM); 4) elektroniczne monitorowanie systemów kształcenia w zawodach medycznych. Projekt umoŝliwi wprowadzenia istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych, związanych z ochroną zdrowia w ramach elektronicznej obsługi recept, skierowań oraz zleceń, a takŝe w zakresie telemedycyny. Wprowadzane zmiany związane są przede wszystkim z wdraŝaniem ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, za pomocą którego realizowane będą takie e-usługi dla obywateli jak e-recepta, e-skierowanie czy Internetowe Konto Pacjenta. Rozszerzenie zakresu podmiotowego osób, którym zostanie wydana KUZ. Rozszerzenie i doprecyzowanie funkcji, jakie ma pełnić KUZ, wprowadzenie obowiązku posługiwania się KUZ (powszechne stosowanie KUZ jako jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)

8 oraz wprowadzenie obowiązku potwierdzania toŝsamości osoby okazującej KUZ. Ponadto wprowadzone zostaną podstawy prawne funkcjonowania KSM i określenie jej funkcji. PowyŜsze rozwiązania mają na celu znaczne ograniczenie dotychczas stwierdzanych nieprawidłowości (zabezpieczenie przed podwójnym finansowaniem świadczeń przez publicznego płatnika), dzięki wprowadzeniu funkcji potwierdzania wykonania świadczenia w kartach KUZ i KSM. Dla wprowadzenia teleinformatycznego systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych konieczne jest dokonanie zmian w systemie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, umoŝliwiających w szczególności przepływ informacji, na kaŝdym z etapów kształcenia, w postaci elektronicznej, a nie jak do tej pory, głównie w postaci papierowej. Osiągnięcie powyŝszego celu poprzedzone musi być takŝe uporządkowaniem i uproszczeniem procedur, tak aby mogły one właściwie zafunkcjonować w obrocie elektronicznym. 8

9 Projekty rozporządzeń Lp. Projekt odawca 1 MF 2 MF Tytuł dokumentu Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym. Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszan ia uwag Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych MSW 4 MF 5 MZ 6 MEN 7 MSZ Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez StraŜ Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności. Projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, 2) projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

10 8 MIiR 9 MRiRW 10 MZ 11 MIiR 12 MF 13 MS Projekt MIiR rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budŝetowej Projekt rozporządzenia MS w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej MZ 15 MRiRW 16 MRiRW 17 MŚ Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wysyłkowej sprzedaŝy produktów leczniczych. Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo Ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekty rozporządzeń MRiRW: 1) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 2) w sprawie wykonania praktyk równowaŝnych. Projekty MŚ rozporządzeń RM zmieniających rozporządzenia w sprawie : 1) wykazu instalacji wytwarzających energie elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

11 18 MSZ r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (RD418), 2) wykazu instalacji innych niŝ wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (RD419). Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie przesyłek w głosowaniu korespodencyjnym za granicą MRiRW 20 MRiRW Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli MRiRW Projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie: 1) warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza moŝe powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 2) wzoru imiennego upowaŝnienia do wykonania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

12 Lp. Projekt odawca 1 MKiDN Projekty innych dokumentów rządowych Tytuł dokumentu Projekt MKiDN Stanowiska Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk 3027).(dot. cmentarzy wojennych) Termin wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag ABW 3 MON 4 MIiR 5 MKiDN Projekt ABW Umowy między Rządem RP a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych Projekt MON stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3090) Projekt MIiR Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą Projekt Stanowiska MKiDN Rządu dotyczącego dezyderatu Nr 5 Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski, uchwalonego w dniu 26 listopada 2014 r MSW Projekt MSW Protokołu Wykonawczego między Rządem RP a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MIiR Tytuł dokumentu Projekt MIiR

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty załoŝeń projektów ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MS) załoŝeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy UZASADNIENIE Część ogólna Celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW MINISTERSTWO FINANSÓW Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 1. CEL PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo