Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MIiR Tytuł dokumentu Projekt MIiR ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "program ochrony brzegów morskich". Opis: Niniejszy projekt jest zmianą ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (Dz. U. Nr 67, poz. 621), zwanej dalej ustawą. Ustawa została uchwalona w 2003 r. z uwagi na niebezpieczne zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego, które ze względu na globalne zmiany klimatu, nadal przybiera na sile. Podstawą ustawy była Strategia ochrony brzegów morskich opracowana w Instytucie Morskim w Gdańsku. Formułując program ochrony brzegów wzięto pod uwagę długookresową i wielkoprzestrzenną analizę najwaŝniejszych czynników i uwarunkowań kształtujących procesy brzegowe z uwzględnieniem oddziaływania prognozowanego wzrostu poziomu morza (0,6 m/100 lat). Ostatecznie przyjęto opcję selektywnej, aktywnej ochrony brzegów, jako najbardziej uzasadnionej ekonomicznie i technicznie. Wskazano odcinki brzegu najbardziej zagroŝone, które z uwagi na ich zainwestowane zaplecze powinny zostać objęte ochroną techniczną. W latach urzędy morskie realizowały zadania przewidziane Programem na odcinkach brzegu najbardziej zagroŝonych erozją i powodzią morską. Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag

2 Projekt przewiduje: 1. aktualizację odcinków brzegu morskiego przeznaczonego do ochrony, umoŝliwi to realizacje przez urzędy morskie ustawowych obowiązków z zakresu budowę, utrzymanie ochronę umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeŝa; 2. rezygnację z przyporządkowania kwot przeznaczonych na finansowanie zadań w Programie do konkretnych odcinków, umoŝliwi to lepsze wydatkowanie środków i realizację projektów zintegrowanych ochrony brzegów morskich; 3. uszczegółowienie zakresu monitoringu brzegu morskiego, moŝliwość finansowania monitoringu wykonywanego na całym brzegu morskim w ramach Programu; 4. wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu finansowania Programu, 5. uszczegółowienie sposobu realizacji Programu przez wykreślenie przepisu dotyczącego zabezpieczenia linii brzegowej według stanu z 2000 r. oraz zapobieganiu zanikowi plaŝy, spowoduje to lepsze określenie celów Programu; 6. wprowadzenie przepisów dotyczącego mierników realizacji Programu, pozwoli to na monitorowanie bieŝącej realizacji celów Programu. 7. przyjęte rozwiązania zwiększą moŝliwość reagowania na zagroŝenia związane z erozją brzegu morskiego i realizację celów Programu 2 MF Projekt MF ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Opis: Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) jest wdroŝenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z , str. 1) (dalej: dyrektywa ZAFI), a tym samym realizacja w ramach prawa krajowego celów wyznaczonych przez prawodawcę unijnego. Dodatkowo projekt wdraŝa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki

3 wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257 z , str. 186) (dalej: dyrektywa UCITS V), a takŝe dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz. Urz. UE L 145 z ). Projekt zakłada zapewnienie zgodności przepisów krajowych z postanowieniami dyrektywy 2011/61/UE poprzez: - uznanie za alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, a w konsekwencji za zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza takimi funduszami, dodatkowo uznanie za AFI spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, a w konsekwencji za ZAFI jednego z komplementariuszy tych spółek będącego osobą prawną, a ponadto uznanie za ZAFI spółki kapitałowej, która pozyskuje kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów; - wyraźne wskazanie formy prawnej przewidzianej do prowadzenia działalności pozyskiwania kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, (fundusze inwestycyjne, spółki komandytowe oraz komandytowoakcyjne, spółki kapitałowe, w tym spółki europejskie); - wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z jednoczesną moŝliwością wykonywania działalności przez ZAFI, spełniające warunki przewidziane dyrektywą (niska wartość aktywów zarządzanych funduszy), wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI wykonujących działalność bez zezwolenia (wyłączeniem tym nie będą objęte ZAFI będące towarzystwami funduszy inwestycyjnych); - określenie warunków i wymogów organizacyjnych prowadzenia działalności przez ZAFI działające na podstawie zezwolenia, w tym obowiązku opracowania polityki wynagrodzeń, 3

4 zapobiegania występowaniu konfliktów interesów i ochrony informacji oraz zarządzania ryzykiem; - określenie zasad powierzania innym podmiotom czynności związanych z działalnością prowadzoną przez ZAFI oraz obowiązków dla ZAFI przejmujących kontrolę nad emitentami i spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym, a takŝe wprowadzenie obowiązku posiadania depozytariusza przez AFI; - wskazanie zasad wprowadzania przez ZAFI praw uczestnictwa AFI do obrotu, tworzenia oddziałów i wykonywania działalności przez ZAFI na terytorium państw członkowskich. Natomiast w związku z implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy UCITS V nastąpi w odniesieniu do otwartych funduszy inwestycyjnych: - dookreślenie zadań oraz obowiązków depozytariuszy, w tym zadań polegających na przechowywaniu aktywów UCITS oraz zadań o charakterze nadzorczym oraz zwiększenie odpowiedzialności depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych; - wprowadzenie wymogu wdroŝenia przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych polityki wynagrodzeń w stosunku do kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych; - rewizja sankcji i środków administracyjnych. 3 MZ Projekt MZ ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opis: Projekt przewiduje: Zmianę sposobu przekazywania dotacji z budŝetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 4, art. 12 pkt 2 4, 6, 9 i art. 42j ustawy o świadczeniach przejście na system ryczałtowy z określoną ustawowo kwotą dotacji ( tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować co miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty). Zaproponowany w projekcie ustawy ryczałtowy sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym ma obowiązywać do końca 2018 r. Wynika to z ustaleń Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 11 marca 2015 r. Zespół podjął decyzję o uzupełnieniu Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów o ww. projekt ustawy z zaleceniem procedowania proponowanych zmian jako przejściowych obowiązujących do

5 r.. Zespół zalecił jednocześnie opracowanie alternatywnego pozalegislacyjnego rozwiązania trwałego. W związku z tym w art. 3 projektu zawarto regulację, zgodnie z którą Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację odnośnie moŝliwości poprawnej weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodzin osób ubezpieczonych oraz moŝliwości rozliczania dotacji, o której mowa art. 97 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1. Projekt ustawy będzie zawierał takŝe uregulowania dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji za lata 2013, 2014 i 2015, która do dnia wejścia ustawy w Ŝycie nie zostanie przekazana i rozliczona. Ponadto w projekcie proponuje się zmianę przepisów ustawy o świadczeniach, które mają na celu eliminację wątpliwości dotyczących statusu prawnego członków rodziny i charakteru prawnego zgłoszenia do ubezpieczenia. Praktyka stosowania obecnych przepisów ukazała problemy z prawidłową identyfikacją osób ubezpieczonych, oraz problemy z egzekwowaniem obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. NiemoŜność prawidłowej identyfikacji tych osób przełoŝyła się na niemoŝność weryfikacji uprawnień poszczególnych kategorii osób nieubezpieczonych, a przez to na trudności z właściwym rozliczeniem dotacji. 5

6 Lp. Projekt odawca 1 GUS Projekty rozporządzeń Tytuł dokumentu Projekt (GUS) rozporządzenia PRM w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszan ia uwag MKiDN 3 MF 4 MIiR 5 MIiR Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Projekt (MF) rozporządzenia PRM w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata Projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata MNiSW Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, słuŝące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2) rozporządzenia MNiS w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek

7 7 MRiRW 8 MF 9 MIiR 10 MIiR naukowych. Projekty rozporządzeń MRiRW: 1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium RP roślin Mangifere L, Momordica L, Trichosanthes L, Solanum melongena L, Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii, 2) w sprawie wymagań po spełnieniu których rośliny Mangifera L, pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium RP. Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zaleŝności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata Projekt (MIiR) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach MRiRW 12 MF Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na uŝytek własny Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŝetowej na rok MZ Projekty MZ: 1) projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwaratowanych z zakresu leczenia szpitalnego, 2) projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, 3) projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych

8 informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 14 MZ 15 MZ 16 MŚ Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt rozporządzenia MZ w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

9 Lp. Projekt odawca 1 MSiT Projekty innych dokumentów rządowych Tytuł dokumentu Projekt MSiT wniosku w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między MSiT RP a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu. Termin wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag MON Projekt (MON) Memorandum o Porozumieniu między Rządem RP a Rządem Republiki Angoli o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej MSP Projekt MSP stanowiska Rządu do ustawy o świadczeniach pienięŝnych dla ofiar transformacji ustrojowej przeprowadzonej w latach oraz osób pokrzywdzonych przez tzw. Plan Balcerowicza (druk 3387) ABW 5 MIiR Projekt ABW wniosku o ratyfikację Umowy między Rządem RP a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Projekt MIiR uchwały RM zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowofinansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty załoŝeń projektów ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MS) załoŝeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo