POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011"

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo tworzyw sztucznych, głównie opakowań Od 22 września 2009 roku SUWARY S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth Tech. INC. Suwary S.A. tworzą Grupę Kapitałową z następującymi podmiotami: Kartpol Group Sp. z o.o. 80% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o. Suwary Tech Sp. z o.o % kapitału zakładowego Suwary Tech Sp. z o.o. Kartpol Group Sp. z o.o. oraz Suwary Tech Sp. z o.o. podlegają konsolidacji z emitentem. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w I kwartale 2011 r., wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. W styczniu Suwary S.A. podpisała umowę na dostawę linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L. Zakup linii produkcyjnej jest kolejnym krokiem realizacji projektu, na który Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata marca 2011 roku Suwary S.A. podpisała z Suwary Tech Sp. z o.o., która jest podmiotem zależnym, umowę przeniesienia własności nieruchomości o numerach działek: 2162/7 o powierzchni 2.058m2 oraz 2161/42 o powierzchni 3,6566 ha położonych w Ksawerowie. Przeniesienie własności powyższych nieruchomości zostało wykonane na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej 15 lutego 2011 pod warunkiem, że Gmina Ksawerów oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu. Zgodnie z oświadczeniami przesłanymi przez Gminę Ksawerów oraz ŁSSE obydwa podmioty odstąpiły od wykonania prawa pierwokupu. 1

2 EBITDA i wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego od do od do zmiana Przychody ze sprzedaży % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Zysk (strata) netto % EBITDA % Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 6 kwietnia 2011 roku Suwary S.A. zakończyła ofertę prywatną sprzedaży akcji serii C. W ramach oferty, inwestorzy objęli akcji, które oferowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 16,10 zł za jedną akcję. 18 kwietnia 2011 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął Uchwałę o podziale akcji Suwary S.A. w proporcji 1:5. Split dokonał się 26 kwietnia 2011 roku. 28 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Suwary S.A. o kwotę ,00 złotych wynikającą z emisji akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Aktualnie kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2011 roku najistotniejszy wpływ na prezentowany jednostkowy wynik finansowy Emitenta miała sprzedaż gruntu posiadanego przez spółkę Suwary S.A. do Spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. Cena sprzedaży gruntu została ustalona na podstawie wycen rzeczoznawców. Znaczący wpływ na wynik Grupy Kapitałowej Emitenta miał wzrost cen surowców, które nie miały odzwierciedlenia w cenach sprzedaży wyrobów z uwagi na stosowane formuły cenowe. Sytuacja ta miała szczególny wpływ na Kartpol Group Sp. z o.o. z uwagi na specyfikę stosowanego surowca, którego nie można zastąpić innym. Ceny surowca stosowanego w Kartpol wzrosły o ponad 30% w stosunku do IV kwartału 2010 roku. Ponadto wpływ na wynik Kartpol Group Sp. z o.o. mają koszty powstałe w wyniku wprowadzonych zmian prezentacji sprawozdania finansowego z ustawy o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Jednocześnie na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta miało wpływ jednorazowe zdarzenie sprzedaży wyeksploatowanej formy wtryskowej w cenie niższej od jej przeszacowanej zgodnie z MSR wartości księgowej. 2

3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w I kwartale 2011r. Działalność żadnej ze Spółek z Grupy Kapitałowej Suwary nie wykazuje sezonowości lub cykliczności. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W dniu 15 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. podjęło uchwały 4 i 5 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez zmianę statutu Spółki w zakresie udzielonego upoważnienia. Upoważnienie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Równocześnie w ww. uchwałach dokonano upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz do określania ceny emisyjnej i pozostałych warunków emisji. Zmiana statutu Spółki została zarejestrowana w dniu 24 marca 2011 r. Uchwałą Zarządu Nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a Statutu (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o wypełnieniu statutowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego, objętego art. 7a statutu Spółki. W dniu 25 marca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 9/2011 w sprawie wyrażenia zgody na: (i) określenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. oraz (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji. W oparciu o powyższe uchwały została przeprowadzona prywatna subskrypcja akcji serii C. W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Spółka nie wypłacała i nie deklarowała dywidendy w okresie objętym raportem. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Spółka zależna Suwary Tech Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu uruchomienia produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W I kwartale 2011 roku przygotowana została koncepcja zagospodarowania terenu w Ksawerowie. Projekt przewiduje budowę hali produkcyjno magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem możliwości rozbudowy hali o trzy dodatkowe nawy. Suwary Tech Sp. z o.o. jest w trakcie uzgadniania warunków przyłącza mediów. 3

4 Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz finansowych na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do tych prognoz; Nie były publikowane prognozy finansowe na rok 2011 zarówno Suwary S.A. jak i Grupy Kapitałowej Suwary. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * ,99% ,99% Pegasus Investment ,24% ,24% Inni akcjonariusze ,77% ,77% * przez podmioty zależne OGÓŁEM ,00% ,00% 4

5 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji % udział w kapitale zakład. Liczba głosów % udział w liczbie głosów zmiana Walter T. Kuskowski * ,99% ,99% Zmiany Osoba Nadzorująca** ,69% ,69% Osoba Nadzorująca** ,28% ,28% Osoba Nadzorująca** ,24% ,24% Osoba Nadzorująca** ,02% ,02% spowodowane podwyższeniem kapitału * przez podmioty zależne ** Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Wartość wszystkich postępowań poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Suwary S. A. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Zakupy w I kwartale 2011 w PLN WENTWORTH TECH. SP. Z.O.O ,84 KAJ SP. Z O.O ,86 SAVTEC SP. Z O.O ,00 Sprzedaż w I kwartale 2011 w PLN WENTWORTH TECH. SP. Z.O.O. 800, 00 KAJ SP. Z O.O ,69 SUWARY TECH SP. Z O.O ,00 Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte zostały na warunkach rynkowych. 5

6 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Zabezpieczenia wekslowe Suwary S.A. na koniec I kwartału 2011 roku kwota zabezpieczenia w PLN /weksle , ,00 Oznaczenie zabezpieczonej strony umowy Opis umowy uwagi Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 BRE Bank S.A ,00 BRE Bank S.A. Polska Agencja Rozwoju ,00 Przedsiębiorczości ,00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem w ramach kredytu technologicznego umowa o dofinansowanie projektu specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w ramach kredytu technologicznego umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych umowa o dofinansowanie na realizację projektu doskonalenia wynalazku zakrętki bezpiecznej umowa o dofinansowanie projektu wzrost innowacyjności i konkurencyjności w wyniki uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L ,00 BRE Bank S.A. umowa o kredyt obrotowy ,00 Szczepan Kwiatek umowa przedwstępna sprzedaży udziałów ,00 Szczepan Kwiatek umowa sprzedaży udziałów ,00 Jerzy Kamiński umowa przedwstępna sprzedaży udziałów ,00 Jerzy Kamiński umowa sprzedaży udziałów ,00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie projektu zakupu innowacyjnej linii do wytłaczania z rozdmuchem oraz umowy zastawnicze 6

7 Zabezpieczenia wekslowe Kartpol Group Sp. z o.o. na koniec I kwartału 2011 roku Wysokość zabezpieczenia leasingowego w PLN na koniec I kwartału 2011/weksle Oznaczenie zabezpieczonej strony Opis umowy ,66 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,78 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,06 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,51 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,46 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,56 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,47 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,78 SG Equipment Finance Umowa leasingowa ,00 BRE Bank S.A. Kredyt inwestycyjny ,00 Pekao S.A. kredyt inwestycyjny Zabezpieczenia zastawnicze Suwary S.A. na koniec I kwartału 2011 Zastaw rejestrowy na środkach trwałych do umowy o kredyt obrotowy z dnia Wartość przedmiotu zastawu: ,08 PLN ,00 PLN ,30 PLN Umowy warunkowe Suwary S.A. na koniec I kwartału 2011 Umowa przedwstępna sprzedaży 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. z Panem Szczepanem Kwiatkiem na kwotę PLN (RB 42/2010) Umowa przedwstępna sprzedaży 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. udziałów z Panem Jerzym Kamińskim na kwotę PLN (RB 42/2010) Cesje praw z polis ubezpieczeniowych Suwary S.A.: Cesja praw z polis ubezpieczeniowych na dzień roku - do tys. zł. Kartpol Group Sp. z o.o.: Cesja praw z polis ubezpieczeniowych na dzień roku tys. zł 7

8 Hipoteka kaucyjna Kartpol Group Sp. z o.o. na koniec 2010 roku Umowa pożyczki w rachunku bieżącym w wysokości ,00 PLN zabezpieczona hipoteką kaucyjną w BRE Bank S.A. Kredyt inwestycyjny w Pekao S.A. zabezpieczony hipoteką kaucyjną, na dzień o wartości PLN i hipoteką zwykłą w wysokości PLN. W Suwary Tech Sp. z o.o. pożyczki, poręczenia i gwarancje nie występują. Żadna ze Spółek Grupy Kapitałowej Suwary nie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji podmiotom powiązanym. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej emitenta, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Z punktu widzenia sytuacji majątkowej i kadrowej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia. Sytuacja finansowa Emitenta oraz Spółek Grupy Kapitałowej Suwary jest stabilna. Suwary S.A. oraz spółki zależne na bieżąco realizują zobowiązania. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zarząd spodziewa się, że na osiągnięte wyniki w II kwartale 2011 roku największy wpływ będą miały wysokie ceny surowców i ich zmienność. Zarząd Emitenta ocenia, że ponad wymienione ryzyko niestabilnych cen surowca mniej znaczący wpływ na wynik będą miały pozostałe ryzyka, wśród których należy wymienić: - ryzyko zmian kursu walutowego - ryzyko zarządzania kapitałem obrotowym - ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców i odbiorców - ryzyko związane z działalnością Suwary S.A. po zmianie przepisów prawnych w zakresie zmian dla Zakładów Pracy Chronionej - ryzyko ograniczonej przestrzeni produkcyjno-magazynowej oraz posiadanych obiektów przez Suwary S.A. - ryzyko dużej konkurencyjności na rynku, na którym działają Spółki z Grupy Kapitałowej Ponadto na wyniki Grupy Kapitałowej nadal będzie miała wpływ realizacja rozpoczętej inwestycji zgodnie z ogłoszoną Strategią Rozwoju. Opinia o badaniu lub raport z przeglądu powyższego skróconego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 8

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.2010) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres 01.01.2010 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DODATKOWA

I. INFORMACJA DODATKOWA I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415. 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku I. Wprowadzenie...4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce Suwary S.A....4 1.2 Zasady sporządzania raportu rocznego...4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r. Przemyśl, sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 3 1. Nazwa i siedziba...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. ecard S.A. za okres 01.01.2014 r. 30.06.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. ecard S.A. za okres 01.01.2014 r. 30.06.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności ecard S.A. za okres 01.01.2014 r. 30.06.2014 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółki Akcyjnej za I półrocze 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności

Bardziej szczegółowo