SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06."

Transkrypt

1 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od do ) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

2 Spis treści Podstawowe dane o Spółce 3 Władze Spółki 3 Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania z działalności emitenta 3 Struktura akcjonariatu 3 Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 4 Udziały (akcje) własne 4 Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz finansowych na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do tych prognoz 5 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z pozostałymi miesiącami roku Obrotowego 5 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta 7 Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 7 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 7 Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe 7 Umowy kredytów, pożyczek, poręczenia i gwarancje 7 Postępowania toczące się przed sądem arbitrażowym lub administracyjnym 7 Inne informacje, które w ocenie emitenta są istotne dla oceny jego ogólnej sytuacji 8 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 8 Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 8 Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

3 Podstawowe dane o Spółce Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo tworzyw sztucznych, głównie opakowań i akcesoriów motoryzacyjnych Władze Spółki Zarząd: Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu Iwona Menes Malinowska Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Thaddeus Kuskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Dumała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Raszka Członek Rady Nadzorczej Janusz Cybulski Członek Rady Nadzorczej Bruce McNichol Członek Rady Nadzorczej Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania z działalności emitenta Półroczne sprawozdanie finansowe z działalności Suwary S.A. obejmujące okres od 4 stycznia 2040 roku do 30 czerwca 2040 roku. Sporządzone zostało zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Ministra Finansów z 49 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebadącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) Ustawą z dnia 29 września 4994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, nr 452 poz z późniejszymi zmianami) Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli sia na akcje o wartości nominalnej 40 złotych każda akcja, w tym: a/ akcje zwykłe na okaziciela serii A; b/ akcje zwykłe na okaziciela serii B. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

4 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień roku Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Wentworth Tech Inc. * ,65% ,65% Pegasus Investment ,00% ,00% Wentworth Tech Sp. z o.o.* ,49% ,49% Savtec Sp. z o.o.* ,45% ,45% Inni akcjonariusze ,04% ,04% OGÓŁEM ,00% ,00% * Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Inc, Savtec Sp. z o.o. oraz Wetworth Tech Sp. z o.o. jest pan Walter T. Kuskowski. Pan Walter T. Kuskowski przez wyżej wymienione podmioty posiada łącznie akcji Spółki stanowiących 65, 994% udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących OSOBY Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów % udział w liczbie NADZORUJĄCE zakładowym głosów Walter T. Kuskowski* ,99% ,99% Osoba Nadzorująca** ,36% ,36% Osoba Nadzorująca** ,30% ,30% Osoba Nadzorująca** 400 0,05% 400 0,05% *Przez podmioty zależne **Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikacja danych osobowych Udziały (akcje) własne W dniu 28 czerwca 2040r. Zarząd Suwary S.A. zawarł z Wentworth Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej umowa sprzedaży akcji, które stanowiły 6,49% kapitału zakładowego Spółki. SUWARY S.A. w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku przejacia w 2005 roku Spółki zależnej SUWARY-Packing sp. z o.o. Suwary S.A. aktualnie nie posiada akcji własnych. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

5 Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz finansowych na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do tych prognoz Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Ryzyko zmian kursu walutowego i cen surowców Cena zakupu znaczącej czaści surowców niezbadnych do produkcji Spółki przeliczana jest wg kursu EUR. Tworzywa sztuczne to najwiaksza pozycja materiałów wykorzystywanych w Spółce w procesie produkcyjnym. Jako produkt ropopochodny były one cenowo uzależnione od bieżącej sytuacji politycznej na świecie, co dodatkowo utrudniało kwestie przewidzenia ich cen na rynku. Wahania ich cen, jak i kształtowanie sia kursów walut w bezpośredni sposób wpływały na osiągniate wyniki i rentowność sprzedaży. Koszt zakupu podstawowych surowców zużytych do produkcji w Spółce w I półroczu 2040 w stosunku do kosztu za I półrocze 2009 wzrósł o 26%. Spółka starała sia jednak w umowach handlowych uzależniać ceny produktów od zmian cen surowca co czaściowo niwelowało ryzyko. Jednocześnie, z uwagi na sprzedaż eksportową stanowiącą 44,5 % udziału w ogólnej sprzedaży Suwary S.A., zmiana kursu walut miała duży wpływ na wynik tej sprzedaży. Wartość sprzedaży eksportowej w I półroczu 2040 roku w stosunku do analogicznego okresu 2009 spadła miadzy innymi z uwagi na różnice kursowe walut szczególnie EUR. Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące w 2009 i 2040 roku Waluta I-09 I-10 II-09 II-10 III-09 III-10 IV-09 IV-10 V-09 V-10 VI-09 VI-10 USD 3,17 2,8518 3,6314 2,9385 3,5412 2,8672 3,3480 2,8799 3,2337 3,2137 3,2146 3,3571 EUR 4,2181 4,0720 4,6442 4,0155 4,6237 3,8919 4,4193 3,8704 4,4105 4,0521 4,5081 4,1025 Eksport Przychody od Przychody od Przychody od Eksport do do do Opakowania Artykuły motoryzacyjne Pozostała działalność RAZEM Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

6 Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej na wyniki Spółki Wyroby opakowaniowe, stanowiące prawie 80% dochodu, produkowane przez Suwary S.A. przeznaczone są głównie dla przedsiabiorstw z branży motoryzacyjnej, chemicznej, chemii gospodarczej i kosmetycznej, budowlanej, spożywczej, rolniczej oraz farmaceutycznej. W efekcie sprzedaż Spółki jest silnie uzależniona od koniunktury w gospodarce. Z uwagi na zjawiska kryzysowe wystapujące w polskiej i europejskiej gospodarce, istnieje ryzyko spadku sprzedaży wyrobów konsumpcyjnych, w tym produktów w opakowaniach Spółki. Kryzys ma nadal wpływ na sprzedaż wyrobów akcesoriów motoryzacyjnych. Nie bez znaczenia jest ciągle konkurencja tanich wyrobów z Chin. Sprzedaż wyrobów wyroby 2040 I półrocze 2009 I półrocze Ilość w tys. szt. Wartość w tys. PLN Ilość w tys. szt. Wartość w tys. PLN trójkąty kanistry i butelki Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Czasto zmieniające sia przepisy prawa oraz różne jego interpretacje, głównie odnoszące sia do prawa podatkowego, prawa dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej oraz akty prawne dotyczące funkcjonowania spółek publicznych mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Zapowiadana zmiana dotycząca funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej może mieć niekorzystny wpływ na rodzaj i wysokość zwolnień podatkowych tych zakładów oraz zmniejszenia wysokości comiesiacznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ryzyko związane z uzależnieniem sia od głównych dostawców Wśród podstawowych grup materiałów produkcyjnych, których zakupy w okresie styczeń czerwiec 2040 roku dokonywane były w znacznej czaści u jednego dostawcy i których wartość zakupów w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów była wyższa niż 4 procent znaleźli sia dostawcy tworzyw sztucznych oraz elementów metalowych. Utrata jednego z tych dostawców mogłaby w krótkim czasie wpłynąć na wyniki sprzedaży Spółki. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców W I półroczu 2040 roku żaden kontrahent nie dokonał zakupów, których wartość netto przekroczyłaby 40% wartości całej sprzedaży. Prowadzone są również działania w poszukiwaniu kolejnej aktywności gospodarczej, zwiakszającej bezpieczeństwo handlowe z wykorzystaniem obecnego potencjału Spółki. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

7 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta Od 22 września 2009 roku SUWARY S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Wentworth Tech. INC. SUWARY S.A. nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Spółka nie posiada działających oddziałów samobilansujących. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W dniu 46 marca 2040 roku, na posiedzeniu Zarządu podjata została uchwała nr 44/2040 w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółki. Zmiana struktury organizacyjnej dotyczyła utworzenia Wydziału Produkcyjnego w Bydgoszczy. Uruchomienie produkcji wyrobów wtryskowych w nowej lokalizacji nastąpiło w pierwszym półroczu 2040 roku. Dziaki relokacji urządzeń wtryskowych Spółka pozyskała na terenie głównej siedziby wolną powierzchnia z przeznaczeniem pod nowe inwestycje. Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe Łączna kwota transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2040 roku wyniosła ,20 zł i dotyczyła sprzedaży surowców, wyrobów, akcji własnych oraz zakupów inwestycyjnych i usług. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte zostały na zasadach rynkowych. Umowy kredytów, pożyczek, poręczenia i gwarancje W I półroczu 2040 roku nie wystąpiły udzielone ani zaciągniate kredyty lub pożyczki. Spółka posiada jedno zobowiązanie warunkowe - weksel In blanco dla Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiabiorczości. Postępowania toczące się przed sądem arbitrażowym lub administracyjnym W okresie objatym raportem nie wystąpiły istotne postapowania sądowe i administracyjne, których wartość jednostkowa lub łączna stanowiłaby co najmniej 40% kapitałów własnych Spółki. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

8 Inne informacje, które w ocenie emitenta są istotne dla oceny jego ogólnej sytuacji Suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2040 wynosiła tys. zł i była wyższa od sumy bilansowej na koniec pierwszego półrocza 2009 roku o tys. zł (6,84%). W porównaniu z końcem pierwszego półrocza 2009, na dzień 30 czerwca 2040 roku zmniejszyła sia kwota zobowiązań Spółki, w tym zobowiązania długoterminowe zmniejszyły sia o 647 tys. zł (45,47%), a zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły sia o 652 tys. zł (44,87%). W I półroczu 2040 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły tys. zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży okresu porównywalnego o tys. zł (42,59%). Koszty sprzedanych produktów, towarów i usług w pierwszym półroczu 2040 roku wynosiły tys. zł i były wyższe od kosztów sprzedanych produktów, towarów i usług w okresie od do o tys. zł (29,95%). Zysk netto w I półroczu 2040 wyniósł tys. zł był o tys. zł (55,9%) niższy od zysku netto uzyskanego za pierwsze półrocze 2009 roku. Znaczący wpływ na wynik na koniec I półrocza 2040 roku miał wzrost kosztów surowców podstawowych. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Od początku 2010 r. Spółka kontynuowała działania marketingowe mające na celu sprostanie nowym wyzwaniom stawianym przez klientów branży opakowań jak również akcesoriów motoryzacyjnych oraz pozyskiwanie nowych odbiorców na w/w produkty. Dzięki coraz szerszej współpracy z poszczególnymi firmami z grupy udało się zwiększyć sieć dystrybucji oraz lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów. Obrana strategia współpracy okazała się korzystna dla Spółki i z tego względu nadal będzie kontynuowana. Ponadto planowany jest dalszy rozwój opakowań dla przemysłu spożywczego i chemicznego, głównie w oparciu o technologię wielowarstwową i materiał PET oraz opakowań o dużych pojemnościach o specjalnym przeznaczeniu. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych W dniu 22 czerwca 2040 Rada Nadzorcza Suwary S.A. wybrała ponownie firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2, wpisaną na lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238, jako podmiot do badania sprawozdania finansowego za 2040 rok oraz przeglądu sprawozdania półrocznego w 2040 roku. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdania rocznego wynosi 50 tys. zł netto. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej. Sprawozdania finansowe za rok 2009 również badała firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (do 25 sierpnia 2008 roku - HLB Frąckowiak i Wspólnicy spółka z o. o.) Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdania rocznego wyniosła również 50 tys. zł netto. Umowa nie przewidywała wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

9 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.) dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A za lata oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Suwary S.A. za I półrocze 2040 roku obejmujące okres od do przedkłada Zarząd Spółki działający w składzie:.. Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu. Iwona Menes-Malinowska Wiceprezes Zarządu Pabianice, Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres /9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ Kompap S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku I. Informacja ogólna dotycząca Jednostki Dominującej Grupy

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo