Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Białystok, dnia Znak sprawy: 03/RR/EZ/wynajem sal Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej, warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach III grupy szkoleniowej (poz. budż.: 4.1.1, Zad. 3, pkt 5) (poz. budż.: 4.1.1, Zad. 4, pkt 9) z Uczestnikami projektu EKO zawód dla rolnika Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dn. 22 grudnia 2011r. 1. Zamawiający: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NIP REGON Wysokość kapitału zakładowego: zł Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal w celu przeprowadzenia: a) warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej z Uczestnikami projektu EKO zawód dla rolnika III grupa Promocja i produkcja drewnianych mebli ludowych (2 grupy po 5 os. X 24 h w województwie podlaskim, w gminie Wąsosz łącznie 48 godzin łącznie 6 dni zajęć po 8h dziennie. b) warsztatów z zakresu autoprezentacji i poszukiwania pracy z Uczestnikami projektu EKO zawód dla rolnika III grupa Promocja i produkcja drewnianych mebli ludowych (2 grupy po 5 os. X 9 h warsztaty z zakresu autoprezentacji i 1 grupa 10 os. X 9 h warsztaty z zakresu poszukiwania pracy) w województwie podlaskim, w gminie Wąsosz łącznie 27 godzin łącznie 3 dni zajęć po 9h dziennie. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1) sala na warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej (2 grupy po 5 os. X 24h - łącznie 48 h) na terenie gminy Wąsosz (województwo podlaskie), według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania

2 2) sala na warsztaty z zakresu autoprezentacji (2 grupy po 5 os. X 9 h łącznie 18h) oraz sala na warsztaty z zakresu poszukiwania pracy (1 grupa 10 os. X 9 h) tj. 27 godzin łącznie 3 dni zajęć po 9h dziennie na terenie gminy Wąsosz (województwo podlaskie), według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania 3) Pomieszczenie powinno być przystosowane do prowadzenia w/w usługi, wyposażone w ławki lub stoliki, krzesła lub fotele. 4) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczenia, w którym będzie prowadzona usługa. Pomieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których są prowadzone w/w usługi. 5) Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenie w czystości i porządku. 6) Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. 7) Pomieszczenie powinno znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla uczestników projektu. 4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 5. Termin wykonania zamówienia Warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z zakresu autoprezentacji i poszukiwania pracy odbędą się okresie czerwiec-lipiec 2012 r. Szczegółowy harmonogram rozmów rekrutacyjnych zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. 6. Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym są wyłączeni z udziału w postępowaniu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań według wzoru z Załącznika nr Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena za 1 godzinę brutto w zł % (100 pkt) 8. Opis sposobu przygotowania ofert: W odpowiedzi na zamówienie: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę. 3) Do oferty należy dołączyć: CV na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć, kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje. 4) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać swoją ofertę. Wycofanie powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 9. Forma, miejsce i termin składania ofert: Forma oferty: ofertę należy złożyć do dnia roku, do godziny na adres:

3 Biuro Projektu w Białymstoku Białystok Oferta winna być opisana w następujący sposób: Oferta w odpowiedzi na: Zaproszenie do składania ofert dotyczące wynajmu sal na warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z zakresu autoprezentacji i poszukiwania pracy z projektu EKO-zawód dla rolnika gr III zs. 03/ZK/EZ/wynajem sal z dopiskiem nie otwierać przed dniem , przed godz Osoba do kontaktów: Dariusz Kupiński, tel Unieważnienie postępowania: Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie tych wad nie jest możliwe. 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę, siedzibę, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej najpóźniej dnia do godz Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana em lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wykonawcy, których oferty zostaną odrzucone będą o tym informowani pisemnie. Wykaz załączników: 1.Formularz oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

4 Znak sprawy: 03/RR/EZ/wynajem sal Formularz Oferty Załącznik Nr 1 Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Adres do korespondencji Numer telefonu / faxu Adres NIP REGON Oferta w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dotyczące najmu pomieszczeń na warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z zakresu autoprezentacji na terenie gminy Wąsosz (województwo podlaskie), w ramach projektu EKO - zawód dla rolnika, znak sprawy: 3/RR/EZ/wynajem sal skierowana do Zamawiającego: Cena brutto za 1 godzinę wynajmu:. złotych, (słownie:..). Pomieszczenia / pomieszczenie* na wynajem której /-ych składamy niniejszą ofertę znajduje / -ą się:. /podać dokładny adres/ Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w miesiącu czerwiec-lipiec 2012r. W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować na nasz nr konta bankowego... w terminie 60 dni, po przedłożeniu faktury VAT / rachunku, nie wcześniej niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej projekt. *niepotrzebne skreślić.. miejscowość, data. czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

5 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań Załącznik nr 2 Znak sprawy: 03/ZK/EZ/wynajem sal ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Firma:..., w imieniu której działa Pan/i: oświadcza, że nie podlega / podlega* wykluczeniu z postępowania na wyłonienie Wykonawcy - nie jest / jest* powiązana kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, a w szczególności: a) uczestniczy/nie uczestniczy* w Consultor Sp. z o.o. jako wspólnik lub akcjonariusz b) posiada/nie posiada* w Consultor Sp. z o.o. co najmniej 10% udziałów lub akcji c) pozostaje/nie pozostaje* z Zamawiającym Consultor Sp. z o.o. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego/jej bezstronności.. Miejscowość.. dnia W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności Firma: podlega wyłączeniu z niniejszego postępowania.. Miejscowość.. dnia. podpis * - niepotrzebne skreślić

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia 21.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR WD.SAL.1

ZAPYTANIE NR WD.SAL.1 Nowy Sącz 27.07.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WD.SAL.1 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl oraz www.aop.europaplus.pl dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SAL.2

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SAL.2 Nowy Sącz 24.09.2013 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SAL.2 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo