Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik"

Transkrypt

1 Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik

2 Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: strony internetowe Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji, opr. E. Kolanowska, wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, materiały informacyjne i strony internetowe programów zarządzanych w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Stosowane skróty: EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy UE Unia Europejska

3 Prezentowane programy: Program Uczenie się przez całe życie : Erasmus Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig Jean Monnet Erasmus Mundus Tempus Program współpracy UE-USA Atlantis Program współpracy UE-Kanada Program współpracy w dziedzinie edukacji z krajami uprzemysłowionymi (UE-Australia, UE-Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) (współpraca z krajami EFTA-EOG: Islandią, Norwegią, Lichtensteinem) Fundusz Stypendialny Sciex-NMS ch (współpraca naukowa ze Szwajcarią)

4 Program Uczenie się przez całe życie ( ) Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) największy program UE w dziedzinie edukacji, obejmujący wszystkie etapy uczenia się, od przedszkola do edukacji dorosłych, który zastąpił trzy wcześniejsze programy: SOCRATES, Leonardo da Vinci i elearning. W programie mogą uczestniczyć następujące kraje: 27 państw członkowskich UE, kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Turcja, 20 krajów i terytoriów zamorskich, Chorwacja i Szwajcaria (od roku 2011/12), a dodatkowo w niektórych akcjach programu Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i inne kraje. Ogólnym celem programu jest wspieranie wymiany, współpracy i mobilności między systemami edukacji i szkolenia w UE, dzięki czemu mają one stać się ogólnoświatowym wzorem jakości. Program jest podzielony na: cztery programy sektorowe koncentrujące się na określonych poziomach edukacji: Comenius (edukacja szkolna), Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe), Grundtvig (kształcenie dorosłych); program międzysektorowy obejmujący cztery podprogramy dotyczące aspektów przekrojowych: Kluczowe działanie 1. Współpraca w dziedzinie polityki i innowacje w uczeniu się przez całe życie, Kluczowe działanie 2. Języki, Kluczowe działanie 3. Tworzenie materiałów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), Kluczowe działanie 4. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów; oraz program Jean Monnet.

5 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Program Unii Europejskiej (UE) dla szkolnictwa wyższego, funkcjonujący od 1987 r. pierwotnie jako samodzielny Program Działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wymiany Studentów ( ), następnie jeden z ośmiu głównych komponentów programu SOCRATES ( ), a obecnie jako jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Erasmus jest adresowany do uczelni, studentów i nauczycieli akademickich w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności studentów i nauczycieli, ułatwienie współpracy wielostronnej między uczelniami, zwiększenie przejrzystości i kompatybilności kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym, podniesienie jakości i rozszerzenie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami itp. Program obejmuje następujące główne akcje: Działania zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Mobilność studentów (Student Mobility) i Mobilność kadry (Staff Mobility) wyjazdy studentów na studia lub praktykę za granicą, trwające od 3 do 12 miesięcy; wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć na okres od 1 dnia do 6 tygodni oraz wyjazdy nauczycieli i innych pracowników uczelni w celu odbycia szkolenia w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, np. uczelni, na okres od 5 dni do 6 tygodni; Intensywne kursy języków rzadziej używanych i nauczanych dla studentów (Erasmus Intensive Language Courses EILC); Kursy intensywne (Intensive Programmes) z udziałem studentów i nauczycieli, stwarzające możliwości innowacyjnego kształcenia, które wykracza poza programy studiów w uczestniczących uczelniach; Wizyty przygotowawcze (Preparatory Visits) organizowane w celu przygotowania nowych umów o wymianie studentów i kadry, praktyk studenckich, kursów intensywnych Erasmusa oraz projektów realizowanych w ramach programu;

6 Program Uczenie się przez całe życie Działania zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli (Narodowa Agencja programu udziela jedynie informacji). Projekty wielostronne (Multilateral Projects) dotyczące następujących zagadnień: rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim przedsiębiorstwami, organizacjami, stowarzyszeniami zawodowymi, partnerami społecznymi, partnerami lokalnymi, regionalnymi itp., zwiększanie dostępu do szkolnictwa wyższego, szczególnie w przypadku grup marginalizowanych, rozwój mobilności, likwidowanie barier ograniczających mobilność, modernizacja programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych w szkołach wyższych, rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami; Sieci akademickie (Academic Networks) projekty z udziałem partnerów ze wszystkich uczestniczących krajów, służące podniesieniu jakości kształcenia i rozszerzeniu wymiaru europejskiego w określonej dziedzinie akademickiej, np. ocena stanu kształcenia w określonej dziedzinie czy rozwiązań w zakresie zapewniania jakości, określanie i aktualizowanie kompetencji ogólnych i kierunkowych, tworzenie bliższych powiązań między dydaktyką i badaniami; Działania towarzyszące (Accompanying Measures) różne działania przyczyniające się do osiągnięcia celów programu Erasmus, które wykraczają poza zakres pozostałych akcji.

7 Program Uczenie się przez całe życie Comenius Program UE w dziedzinie edukacji szkolnej, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie ( ). Comenius jest adresowany do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, nauczycieli i uczniów oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją szkolną w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności uczniów i kadry edukacyjnej, ułatwienie współpracy między szkołami różnych krajów, stymulowanie nauki języków, prac nad materiałami opartymi na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, ulepszenie technik i praktyk dydaktycznych. Dla szkół wyższych Asystentura Comeniusa Działanie zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego do szkół krajów uczestniczących w programie. Z asystentury mogą korzystać studenci kierunków nauczycielskich przyszli nauczyciele dowolnych przedmiotów, mający za sobą co najmniej 2 lata studiów, oraz absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole. Asystenci Comeniusa włączają się w zajęcia dydaktyczne i życie goszczących ich szkół. Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo; jego zadania mogą również obejmować: nauczanie języka obcego, nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych, nauczanie języka polskiego, pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa, wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o UE, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku nauczanym przez asystenta, pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce, propagowanie informacji o swoim kraju ojczystym, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

8 Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Program UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci jest adresowany do osób uczestniczących w różnych formach kształcenia i szkolenia zawodowego, z wyjątkiem studiów wyższych, osób czynnych zawodowo, placówek i organizacji prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe, przedsiębiorstw i innych przedstawicieli świata pracy w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności i współpracy wielostronnej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy, zwiększenie przejrzystości i ułatwienie uznawania kwalifikacji i kompetencji, wspieranie prac nad innowacyjnymi materiałami, usługami i podejściami pedagogicznymi. Typy projektów: Projekty mobilności: Projekty staży (IVT i PLM), Projekty wymian (VETPRO); Projekty partnerskie; Projekty transferu innowacji. Dla szkół wyższych Działania zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty mobilności wspierające międzynarodową mobilność osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób prowadzących szkolenia; Projekty staży staże zagraniczne dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy (Placements for People in the Labour Market, PLM) w przedsiębiorstwach i placówkach edukacyjnych lub szkoleniowych, trwające od 2 do 26 tygodni, Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) projekty z udziałem osób zajmujących się kształceniem lub szkoleniem zawodowym (Vocational Education and Training Professionals) wyjazdy trwające od 1 do 6 tygodni;

9 Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie projekty wielostronne umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę na niewielką skalę, dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Efektem współpracy powinien być konkretny rezultat produkt wspólnie opracowany przez partnerów, który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu (np. wspólny raport, broszura, strona internetowa, płyta CD, konferencja itp.); Projekty transferu innowacji projekty ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowywanie innowacyjnych efektów poprzednich projektów Leonardo da Vinci lub innych projektów i wprowadzanie ich w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego lub przedsiębiorstwach na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub sektorowym.

10 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Program UE w dziedzinie edukacji dorosłych, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Grundtvig jest adresowany do uczących się osób dorosłych, placówek i organizacji zajmujących się formalnym i nieformalnym kształceniem dorosłych oraz placówek prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry, która kształci dorosłych w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie liczby osób uczestniczących w edukacji dorosłych i podniesienie jakości oferty w tej dziedzinie, poprawa warunków i zwiększenie skali mobilności, ułatwienie współpracy między placówkami edukacji dorosłych, zapewnienie dostępu do edukacji dorosłych osobom marginalizowanym oraz wspieranie prac nad tworzeniem innowacyjnych materiałów, usług i praktyk. Dla szkół wyższych Asystentura Grundtviga Działanie zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Akcja umożliwia obecnej lub przyszłej kadrze dla edukacji dorosłych realizację wyjazdów na okres od 13 tygodni do 45 tygodni w celu pełnienia roli Asystenta Grundtviga w organizacjach edukacji dorosłych w innym kraju europejskim uczestniczącym w programie Uczenie się przez całe życie. Z asystentury mogą korzystać m.in. studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunkach prowadzących do otrzymania kwalifikacji w dziedzinie edukacji dorosłych / andragogiki. Zadania, jakie mogą realizować Asystenci obejmują m.in.: udział we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w zarządzaniu edukacją dorosłych, zapewnienie wsparcia dorosłym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielanie informacji na temat kraju pochodzenia Asystenta oraz pomocy w nauczaniu języka jego kraju, inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych.

11 Program Uczenie się przez całe życie Jean Monnet Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program UE w dziedzinie integracji europejskiej, funkcjonujący do 2006 r. odrębnie, a od 2007 r. w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Program Jean Monnet jest adresowany do uczelni w obrębie i poza UE, stowarzyszeń wykładowców i naukowców zajmujących się badaniami nad integracją europejską oraz stowarzyszeń europejskich zajmujących się edukacją na poziomie europejskim. Cel programu: stymulowanie nauczania, badań i refleksji w dziedzinie integracji europejskiej w szkolnictwie wyższym w obrębie i poza UE. Program wspiera następujące działania: Kluczowe działanie 1 Akcja Jean Monnet (Jean Monnet Action) obejmująca m.in. Katedry Jean Monnet (Jean Monnet Chairs) stanowiska dydaktyczne w uczelniach dla nauczycieli z odpowiednim stopniem specjalizujących się w dziedzinie integracji europejskiej; Centra Doskonałości (Centres of Excellence) instytuty lub jednostki specjalizujące się w dziedzinie integracji europejskiej; Moduły dydaktyczne (Teaching Modules) programy kształcenia w dziedzinie integracji europejskiej; Działalność informacyjna i badawcza (Information and Research Activities) np. konferencje, seminaria; Stowarzyszenia wykładowców i naukowców specjalizujących się w integracji europejskiej (Associations of Professors and Researchers Specialising in European Integration) wsparcie dla stowarzyszeń, których cele są jednoznacznie związane z integracją europejską; Wielostronne grupy badawcze (Multilateral Research Groups) wsparcie dla wspólnych badań, seminariów itp. grup partnerskich skupiających co najmniej trzy katedry Jean Monnet; Kluczowe działanie 2 Granty na działalność (Operating grants) instytucji europejskich dofinansowanie działalności instytucji o szczególnym znaczeniu dla UE: m.in. Kolegium Europejskiego, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego i in.; Kluczowe działanie 3 Granty na działalność (Operating grants) stowarzyszeń europejskich zajmujących się edukacją i szkoleniem.

12 Erasmus Mundus Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę biura krajowego programu, udziela informacji i organizuje działania informacyjno-promocyjne. Program UE (I faza: , II faza: ) służący promowaniu europejskiego szkolnictwa wyższego i pogłębianiu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego między UE i krajami trzecimi 1. Program jest adresowany do uczelni, studentów, naukowców i pracowników akademickich oraz innych instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym w 27 państwach członkowskich UE, krajach EFTA-EOG, krajach kandydujących do UE, które przyjęły strategię przedakcesyjną, krajach zachodniobałkańskich oraz Szwajcarii (pod warunkiem podpisania umowy dwustronnej). W obecnej fazie program obejmuje następujące akcje: Akcja 1 Wspólne studia (Joint Programmes): tworzenie i prowadzenie wspólnych, wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim i doktoranckim, włącznie ze stypendiami dla studentów i doktorantów z krajów europejskich i krajów trzecich, i krótkoterminowymi stypendiami dla nauczycieli akademickich z obu grup krajów; Akcja 2 Projekty partnerskie z uczelniami w krajach trzecich (Partnerships with Third Country Higher Education Institutions): projekty z udziałem uczelni z Europy i z krajów trzecich, które służą tworzeniu usystematyzowanych rozwiązań w zakresie wymiany studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i specjalistów, włącznie ze stypendiami dla uczestników wymiany; Akcja 3 Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego (Promotion of European Higher Education): projekty związane z międzynarodowymi aspektami szkolnictwa wyższego (m.in. promocją, zapewnianiem jakości, uznawaniem punktów zaliczeniowych, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji, mobilnością), służące podniesieniu atrakcyjności uczelni europejskich i obejmujące np. akcje informacyjnopromocyjne, upowszechnianie efektów programów i dobrych praktyk Kraje trzecie: inne kraje poza wymienionymi w pierwszym akapicie.

13 Tempus Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę krajowego punktu kontaktowego programu, udziela informacji i organizuje działania informacyjnopromocyjne. Program UE (Tempus I: ; Tempus II: ; Tempus II bis: ; Tempus III: ; Tempus IV: ) wspierający reformy i współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego między UE a krajami korzystającymi z pomocy UE. W latach beneficjentami programu były kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry), a w następnym okresie kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Azji Centralnej i basenu Morza Śródziemnego. Oprócz państw członkowskich UE, w obecnej fazie programu uczestniczą następujące kraje partnerskie (tj. kraje korzystające z pomocy UE): kraje zachodniobałkańskie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Kosowo), kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Rosja i Ukraina; Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria i Tunezja) i kraje Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan), a dodatkowo na zasadzie samofinansowania Turcja, kraje EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) i Chorwacja. Program obejmuje trzy akcje: Wspólne Projekty (Joint Projects) realizowane na poziomie uczelni, dotyczące reformy programów nauczania w uczelniach krajów partnerskich, zarządzania uczelniami lub budowania więzi między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem (np. działania zbliżające uczelnie do rynku pracy); Działania Strukturalne (Structural Measures) wspierające reformy strukturalne w szkolnictwie wyższym krajów partnerskich na poziomie krajowym, dotyczące zarządzania szkolnictwem wyższym (systemy certyfikacji i kwalifikacji, dostęp do szkolnictwa wyższego, akredytacja itp.) lub więzi między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem (powiązania między szkolnictwem wyższym a światem pracy itp.); Działania Towarzyszące (Accompanying Measures) działania informacyjne i służące rozpowszechnianiu efektów programu (np. konferencje związane z tematyką programu, opracowania, promowanie dobrych praktyk, konsultacje z zainteresowanymi grupami).

14 Program współpracy UE-USA Atlantis (EU-US Cooperation Programme Atlantis ) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Program obejmuje trzy akcje: Akcja 1 Transatlantyckie projekty dotyczące studiów wyższych (Transatlantic Degree Consortia Projects) z udziałem uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego, w ramach których finansuje się prowadzenie studiów kończących się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Akcja 2 Projekty doskonałości w dziedzinie mobilności (Excellence in Mobility Projects) z udziałem uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego, w ramach których finansuje się prace nad programami studiów oraz mobilność kadry akademickiej i administracyjnej nie związaną bezpośrednio ze wspólnymi czy podwójnymi dyplomami; Akcja 3 Działania dotyczące polityki (Policy-oriented Measures) z udziałem uczelni, placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego oraz innych organizacji (np. agencji akredytacyjnych, organizacji edukacyjnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i organizacji zawodowych), których celem jest rozszerzenie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego.

15 Program współpracy UE-Kanada (EU-Canada cooperation programme) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, w którym mogą uczestniczyć uczelnie oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe z Unii Europejskiej i Kanady. W ramach programu finansuje się dwa rodzaje projektów: Transatlantyckie projekty wymiany (Transatlantic Exchange Partnerships, TEP), które obejmują prowadzenie wspólnych programów studiów i kształcenia zawodowego oraz mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Transatlantyckie projekty dotyczące studiów wyższych (Transatlantic Degree Partnerships, TDP), które obejmują opracowywanie programów i prowadzenie studiów kończących się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz mobilność kadry dydaktycznej i administracyjnej.

16 Program współpracy w dziedzinie edukacji z krajami uprzemysłowionymi Industrialised Countries Instrument Education Cooperation Programme (ICI-ECP) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, w którym mogą uczestniczyć uczelnie, placówki prowadzące kształcenie i/lub szkolenie zawodowe oraz konsorcja uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego z UE i państw zdefiniowanych jako kraje uprzemysłowione. W grupie tych krajów znajdują się: Australia, Japonia, Korea, Nowa Zelandia. Realizowane są odrębne inicjatywy o nazwach: UE-Australia, UE- Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia. Każdy z programów ma zbliżoną strukturę i finansuje dwa rodzaje projektów: Wspólne projekty dotyczące mobilności (Joint Mobility Projects, JMP), które obejmują prowadzenie wspólnych programów studiów i kształcenia zawodowego oraz wymianę studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Wspólne projekty dotyczące studiów wyższych (Joint Degree Projects, JDP), w ramach których opracowuje się programy i prowadzi studia kończące się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz wymianę studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej.

17 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Program finansowany jest z budżetu bezzwrotnej pomocy oferowanej Polsce przez trzy kraje EFTA, będące zarazem członkami EOG: Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Pomoc bezzwrotna jest oferowana w postaci dwóch instrumentów: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanych również funduszami norweskimi. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w wysokości 13,3 mln euro został uruchomiony w Polsce na lata Cele FSS: rozszerzenie wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych krajów. Działania realizowane w ramach obecnej fazy FSS: wymiana studentów i pracowników uczelni na zasadach wypracowanych w programie Erasmus; stypendia indywidualne dla młodych badaczy (do 40. roku życia) oraz wizyty studyjne dla pracowników instytucji edukacyjnych; projekty międzynarodowe realizowane przez instytucje polskie oraz instytucje z krajów darczyńców, których celem jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału jednostek w przedsięwzięciach międzynarodowych; projekty, których celem jest poprawa jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania polskich szkół wyższych, szczególnie w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych. Oczekuje się utworzenia Funduszu na kolejny okres finansowania po roku

18 Fundusz Stypendialny w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS ch Program zarządzany przez CRUS Konferencję Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich. Rolę Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Fundusz został uruchomiony na lata i jest realizowany w Polsce w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundusz ma za zadanie wspierać rozwój potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagować trwałe partnerstwa w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią. Głównym celem projektów Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych ułatwiających rozwój zdolności poszczególnych pracowników naukowych oraz nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii i Polski. Na realizację projektów przeznaczono kwotę ponad 7 mln euro. Typy projektów: wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) z Polski w instytucjach badawczych Szwajcarii w celu prowadzenia badań naukowych; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy; wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski w Szwajcarii oraz ze Szwajcarii w Polsce w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją (5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce). Z Funduszu Stypendialnego mogą korzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

19 Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Erasmus Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010 Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Beata Skibińska Korekta: Weronika Walasek Opracowanie graficzne i skład: Wojciech Górski Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa

20 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa. Jej głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu, pełniąc rolę Narodowej Agencji tych programów. Prowadzi Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: Erasmus Mundus i Tempus, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, ponadto realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz program etwinning. Przy Fundacji działa również Polskie Biuro Eurydice sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Od 2007 r. Fundacja prowadzi także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (współpraca z krajami EFTA-EOG Islandią, Lichtensteinem i Norwegią) oraz Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch (współpraca ze Szwajcarią).

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego Dr Jolanta Taczyńska Adiunkt w Katedrze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus W terminie 20-24 kwietnia 2009 roku odbyłam wizytę na Uniwersytecie im. Tomasa Masaryka w Brnie w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo