Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik"

Transkrypt

1 Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik

2 Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: strony internetowe Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji, opr. E. Kolanowska, wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, materiały informacyjne i strony internetowe programów zarządzanych w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Stosowane skróty: EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy UE Unia Europejska

3 Prezentowane programy: Program Uczenie się przez całe życie : Erasmus Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig Jean Monnet Erasmus Mundus Tempus Program współpracy UE-USA Atlantis Program współpracy UE-Kanada Program współpracy w dziedzinie edukacji z krajami uprzemysłowionymi (UE-Australia, UE-Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) (współpraca z krajami EFTA-EOG: Islandią, Norwegią, Lichtensteinem) Fundusz Stypendialny Sciex-NMS ch (współpraca naukowa ze Szwajcarią)

4 Program Uczenie się przez całe życie ( ) Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) największy program UE w dziedzinie edukacji, obejmujący wszystkie etapy uczenia się, od przedszkola do edukacji dorosłych, który zastąpił trzy wcześniejsze programy: SOCRATES, Leonardo da Vinci i elearning. W programie mogą uczestniczyć następujące kraje: 27 państw członkowskich UE, kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Turcja, 20 krajów i terytoriów zamorskich, Chorwacja i Szwajcaria (od roku 2011/12), a dodatkowo w niektórych akcjach programu Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i inne kraje. Ogólnym celem programu jest wspieranie wymiany, współpracy i mobilności między systemami edukacji i szkolenia w UE, dzięki czemu mają one stać się ogólnoświatowym wzorem jakości. Program jest podzielony na: cztery programy sektorowe koncentrujące się na określonych poziomach edukacji: Comenius (edukacja szkolna), Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe), Grundtvig (kształcenie dorosłych); program międzysektorowy obejmujący cztery podprogramy dotyczące aspektów przekrojowych: Kluczowe działanie 1. Współpraca w dziedzinie polityki i innowacje w uczeniu się przez całe życie, Kluczowe działanie 2. Języki, Kluczowe działanie 3. Tworzenie materiałów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), Kluczowe działanie 4. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów; oraz program Jean Monnet.

5 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Program Unii Europejskiej (UE) dla szkolnictwa wyższego, funkcjonujący od 1987 r. pierwotnie jako samodzielny Program Działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wymiany Studentów ( ), następnie jeden z ośmiu głównych komponentów programu SOCRATES ( ), a obecnie jako jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Erasmus jest adresowany do uczelni, studentów i nauczycieli akademickich w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności studentów i nauczycieli, ułatwienie współpracy wielostronnej między uczelniami, zwiększenie przejrzystości i kompatybilności kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym, podniesienie jakości i rozszerzenie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami itp. Program obejmuje następujące główne akcje: Działania zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Mobilność studentów (Student Mobility) i Mobilność kadry (Staff Mobility) wyjazdy studentów na studia lub praktykę za granicą, trwające od 3 do 12 miesięcy; wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć na okres od 1 dnia do 6 tygodni oraz wyjazdy nauczycieli i innych pracowników uczelni w celu odbycia szkolenia w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, np. uczelni, na okres od 5 dni do 6 tygodni; Intensywne kursy języków rzadziej używanych i nauczanych dla studentów (Erasmus Intensive Language Courses EILC); Kursy intensywne (Intensive Programmes) z udziałem studentów i nauczycieli, stwarzające możliwości innowacyjnego kształcenia, które wykracza poza programy studiów w uczestniczących uczelniach; Wizyty przygotowawcze (Preparatory Visits) organizowane w celu przygotowania nowych umów o wymianie studentów i kadry, praktyk studenckich, kursów intensywnych Erasmusa oraz projektów realizowanych w ramach programu;

6 Program Uczenie się przez całe życie Działania zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli (Narodowa Agencja programu udziela jedynie informacji). Projekty wielostronne (Multilateral Projects) dotyczące następujących zagadnień: rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim przedsiębiorstwami, organizacjami, stowarzyszeniami zawodowymi, partnerami społecznymi, partnerami lokalnymi, regionalnymi itp., zwiększanie dostępu do szkolnictwa wyższego, szczególnie w przypadku grup marginalizowanych, rozwój mobilności, likwidowanie barier ograniczających mobilność, modernizacja programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych w szkołach wyższych, rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami; Sieci akademickie (Academic Networks) projekty z udziałem partnerów ze wszystkich uczestniczących krajów, służące podniesieniu jakości kształcenia i rozszerzeniu wymiaru europejskiego w określonej dziedzinie akademickiej, np. ocena stanu kształcenia w określonej dziedzinie czy rozwiązań w zakresie zapewniania jakości, określanie i aktualizowanie kompetencji ogólnych i kierunkowych, tworzenie bliższych powiązań między dydaktyką i badaniami; Działania towarzyszące (Accompanying Measures) różne działania przyczyniające się do osiągnięcia celów programu Erasmus, które wykraczają poza zakres pozostałych akcji.

7 Program Uczenie się przez całe życie Comenius Program UE w dziedzinie edukacji szkolnej, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie ( ). Comenius jest adresowany do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, nauczycieli i uczniów oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją szkolną w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności uczniów i kadry edukacyjnej, ułatwienie współpracy między szkołami różnych krajów, stymulowanie nauki języków, prac nad materiałami opartymi na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, ulepszenie technik i praktyk dydaktycznych. Dla szkół wyższych Asystentura Comeniusa Działanie zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego do szkół krajów uczestniczących w programie. Z asystentury mogą korzystać studenci kierunków nauczycielskich przyszli nauczyciele dowolnych przedmiotów, mający za sobą co najmniej 2 lata studiów, oraz absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole. Asystenci Comeniusa włączają się w zajęcia dydaktyczne i życie goszczących ich szkół. Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo; jego zadania mogą również obejmować: nauczanie języka obcego, nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych, nauczanie języka polskiego, pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa, wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o UE, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku nauczanym przez asystenta, pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce, propagowanie informacji o swoim kraju ojczystym, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

8 Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Program UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci jest adresowany do osób uczestniczących w różnych formach kształcenia i szkolenia zawodowego, z wyjątkiem studiów wyższych, osób czynnych zawodowo, placówek i organizacji prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe, przedsiębiorstw i innych przedstawicieli świata pracy w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie skali i podniesienie jakości mobilności i współpracy wielostronnej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy, zwiększenie przejrzystości i ułatwienie uznawania kwalifikacji i kompetencji, wspieranie prac nad innowacyjnymi materiałami, usługami i podejściami pedagogicznymi. Typy projektów: Projekty mobilności: Projekty staży (IVT i PLM), Projekty wymian (VETPRO); Projekty partnerskie; Projekty transferu innowacji. Dla szkół wyższych Działania zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty mobilności wspierające międzynarodową mobilność osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób prowadzących szkolenia; Projekty staży staże zagraniczne dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy (Placements for People in the Labour Market, PLM) w przedsiębiorstwach i placówkach edukacyjnych lub szkoleniowych, trwające od 2 do 26 tygodni, Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) projekty z udziałem osób zajmujących się kształceniem lub szkoleniem zawodowym (Vocational Education and Training Professionals) wyjazdy trwające od 1 do 6 tygodni;

9 Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie projekty wielostronne umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę na niewielką skalę, dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Efektem współpracy powinien być konkretny rezultat produkt wspólnie opracowany przez partnerów, który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu (np. wspólny raport, broszura, strona internetowa, płyta CD, konferencja itp.); Projekty transferu innowacji projekty ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowywanie innowacyjnych efektów poprzednich projektów Leonardo da Vinci lub innych projektów i wprowadzanie ich w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego lub przedsiębiorstwach na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub sektorowym.

10 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Program UE w dziedzinie edukacji dorosłych, jeden z programów sektorowych programu Uczenie się przez całe życie. Grundtvig jest adresowany do uczących się osób dorosłych, placówek i organizacji zajmujących się formalnym i nieformalnym kształceniem dorosłych oraz placówek prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry, która kształci dorosłych w krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie. Cele programu: zwiększenie liczby osób uczestniczących w edukacji dorosłych i podniesienie jakości oferty w tej dziedzinie, poprawa warunków i zwiększenie skali mobilności, ułatwienie współpracy między placówkami edukacji dorosłych, zapewnienie dostępu do edukacji dorosłych osobom marginalizowanym oraz wspieranie prac nad tworzeniem innowacyjnych materiałów, usług i praktyk. Dla szkół wyższych Asystentura Grundtviga Działanie zarządzane przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Akcja umożliwia obecnej lub przyszłej kadrze dla edukacji dorosłych realizację wyjazdów na okres od 13 tygodni do 45 tygodni w celu pełnienia roli Asystenta Grundtviga w organizacjach edukacji dorosłych w innym kraju europejskim uczestniczącym w programie Uczenie się przez całe życie. Z asystentury mogą korzystać m.in. studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunkach prowadzących do otrzymania kwalifikacji w dziedzinie edukacji dorosłych / andragogiki. Zadania, jakie mogą realizować Asystenci obejmują m.in.: udział we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w zarządzaniu edukacją dorosłych, zapewnienie wsparcia dorosłym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielanie informacji na temat kraju pochodzenia Asystenta oraz pomocy w nauczaniu języka jego kraju, inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych.

11 Program Uczenie się przez całe życie Jean Monnet Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program UE w dziedzinie integracji europejskiej, funkcjonujący do 2006 r. odrębnie, a od 2007 r. w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Program Jean Monnet jest adresowany do uczelni w obrębie i poza UE, stowarzyszeń wykładowców i naukowców zajmujących się badaniami nad integracją europejską oraz stowarzyszeń europejskich zajmujących się edukacją na poziomie europejskim. Cel programu: stymulowanie nauczania, badań i refleksji w dziedzinie integracji europejskiej w szkolnictwie wyższym w obrębie i poza UE. Program wspiera następujące działania: Kluczowe działanie 1 Akcja Jean Monnet (Jean Monnet Action) obejmująca m.in. Katedry Jean Monnet (Jean Monnet Chairs) stanowiska dydaktyczne w uczelniach dla nauczycieli z odpowiednim stopniem specjalizujących się w dziedzinie integracji europejskiej; Centra Doskonałości (Centres of Excellence) instytuty lub jednostki specjalizujące się w dziedzinie integracji europejskiej; Moduły dydaktyczne (Teaching Modules) programy kształcenia w dziedzinie integracji europejskiej; Działalność informacyjna i badawcza (Information and Research Activities) np. konferencje, seminaria; Stowarzyszenia wykładowców i naukowców specjalizujących się w integracji europejskiej (Associations of Professors and Researchers Specialising in European Integration) wsparcie dla stowarzyszeń, których cele są jednoznacznie związane z integracją europejską; Wielostronne grupy badawcze (Multilateral Research Groups) wsparcie dla wspólnych badań, seminariów itp. grup partnerskich skupiających co najmniej trzy katedry Jean Monnet; Kluczowe działanie 2 Granty na działalność (Operating grants) instytucji europejskich dofinansowanie działalności instytucji o szczególnym znaczeniu dla UE: m.in. Kolegium Europejskiego, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego i in.; Kluczowe działanie 3 Granty na działalność (Operating grants) stowarzyszeń europejskich zajmujących się edukacją i szkoleniem.

12 Erasmus Mundus Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę biura krajowego programu, udziela informacji i organizuje działania informacyjno-promocyjne. Program UE (I faza: , II faza: ) służący promowaniu europejskiego szkolnictwa wyższego i pogłębianiu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego między UE i krajami trzecimi 1. Program jest adresowany do uczelni, studentów, naukowców i pracowników akademickich oraz innych instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym w 27 państwach członkowskich UE, krajach EFTA-EOG, krajach kandydujących do UE, które przyjęły strategię przedakcesyjną, krajach zachodniobałkańskich oraz Szwajcarii (pod warunkiem podpisania umowy dwustronnej). W obecnej fazie program obejmuje następujące akcje: Akcja 1 Wspólne studia (Joint Programmes): tworzenie i prowadzenie wspólnych, wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim i doktoranckim, włącznie ze stypendiami dla studentów i doktorantów z krajów europejskich i krajów trzecich, i krótkoterminowymi stypendiami dla nauczycieli akademickich z obu grup krajów; Akcja 2 Projekty partnerskie z uczelniami w krajach trzecich (Partnerships with Third Country Higher Education Institutions): projekty z udziałem uczelni z Europy i z krajów trzecich, które służą tworzeniu usystematyzowanych rozwiązań w zakresie wymiany studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i specjalistów, włącznie ze stypendiami dla uczestników wymiany; Akcja 3 Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego (Promotion of European Higher Education): projekty związane z międzynarodowymi aspektami szkolnictwa wyższego (m.in. promocją, zapewnianiem jakości, uznawaniem punktów zaliczeniowych, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji, mobilnością), służące podniesieniu atrakcyjności uczelni europejskich i obejmujące np. akcje informacyjnopromocyjne, upowszechnianie efektów programów i dobrych praktyk Kraje trzecie: inne kraje poza wymienionymi w pierwszym akapicie.

13 Tempus Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę krajowego punktu kontaktowego programu, udziela informacji i organizuje działania informacyjnopromocyjne. Program UE (Tempus I: ; Tempus II: ; Tempus II bis: ; Tempus III: ; Tempus IV: ) wspierający reformy i współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego między UE a krajami korzystającymi z pomocy UE. W latach beneficjentami programu były kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry), a w następnym okresie kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Azji Centralnej i basenu Morza Śródziemnego. Oprócz państw członkowskich UE, w obecnej fazie programu uczestniczą następujące kraje partnerskie (tj. kraje korzystające z pomocy UE): kraje zachodniobałkańskie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Kosowo), kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Rosja i Ukraina; Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria i Tunezja) i kraje Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan), a dodatkowo na zasadzie samofinansowania Turcja, kraje EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) i Chorwacja. Program obejmuje trzy akcje: Wspólne Projekty (Joint Projects) realizowane na poziomie uczelni, dotyczące reformy programów nauczania w uczelniach krajów partnerskich, zarządzania uczelniami lub budowania więzi między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem (np. działania zbliżające uczelnie do rynku pracy); Działania Strukturalne (Structural Measures) wspierające reformy strukturalne w szkolnictwie wyższym krajów partnerskich na poziomie krajowym, dotyczące zarządzania szkolnictwem wyższym (systemy certyfikacji i kwalifikacji, dostęp do szkolnictwa wyższego, akredytacja itp.) lub więzi między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem (powiązania między szkolnictwem wyższym a światem pracy itp.); Działania Towarzyszące (Accompanying Measures) działania informacyjne i służące rozpowszechnianiu efektów programu (np. konferencje związane z tematyką programu, opracowania, promowanie dobrych praktyk, konsultacje z zainteresowanymi grupami).

14 Program współpracy UE-USA Atlantis (EU-US Cooperation Programme Atlantis ) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Program obejmuje trzy akcje: Akcja 1 Transatlantyckie projekty dotyczące studiów wyższych (Transatlantic Degree Consortia Projects) z udziałem uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego, w ramach których finansuje się prowadzenie studiów kończących się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Akcja 2 Projekty doskonałości w dziedzinie mobilności (Excellence in Mobility Projects) z udziałem uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego, w ramach których finansuje się prace nad programami studiów oraz mobilność kadry akademickiej i administracyjnej nie związaną bezpośrednio ze wspólnymi czy podwójnymi dyplomami; Akcja 3 Działania dotyczące polityki (Policy-oriented Measures) z udziałem uczelni, placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego oraz innych organizacji (np. agencji akredytacyjnych, organizacji edukacyjnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i organizacji zawodowych), których celem jest rozszerzenie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego.

15 Program współpracy UE-Kanada (EU-Canada cooperation programme) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, w którym mogą uczestniczyć uczelnie oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe z Unii Europejskiej i Kanady. W ramach programu finansuje się dwa rodzaje projektów: Transatlantyckie projekty wymiany (Transatlantic Exchange Partnerships, TEP), które obejmują prowadzenie wspólnych programów studiów i kształcenia zawodowego oraz mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Transatlantyckie projekty dotyczące studiów wyższych (Transatlantic Degree Partnerships, TDP), które obejmują opracowywanie programów i prowadzenie studiów kończących się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz mobilność kadry dydaktycznej i administracyjnej.

16 Program współpracy w dziedzinie edukacji z krajami uprzemysłowionymi Industrialised Countries Instrument Education Cooperation Programme (ICI-ECP) Program zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, w którym mogą uczestniczyć uczelnie, placówki prowadzące kształcenie i/lub szkolenie zawodowe oraz konsorcja uczelni i placówek kształcenia i/lub szkolenia zawodowego z UE i państw zdefiniowanych jako kraje uprzemysłowione. W grupie tych krajów znajdują się: Australia, Japonia, Korea, Nowa Zelandia. Realizowane są odrębne inicjatywy o nazwach: UE-Australia, UE- Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia. Każdy z programów ma zbliżoną strukturę i finansuje dwa rodzaje projektów: Wspólne projekty dotyczące mobilności (Joint Mobility Projects, JMP), które obejmują prowadzenie wspólnych programów studiów i kształcenia zawodowego oraz wymianę studentów, kadry akademickiej i administracyjnej; Wspólne projekty dotyczące studiów wyższych (Joint Degree Projects, JDP), w ramach których opracowuje się programy i prowadzi studia kończące się podwójnym lub wspólnym dyplomem oraz wymianę studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej.

17 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Program finansowany jest z budżetu bezzwrotnej pomocy oferowanej Polsce przez trzy kraje EFTA, będące zarazem członkami EOG: Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Pomoc bezzwrotna jest oferowana w postaci dwóch instrumentów: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanych również funduszami norweskimi. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w wysokości 13,3 mln euro został uruchomiony w Polsce na lata Cele FSS: rozszerzenie wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych krajów. Działania realizowane w ramach obecnej fazy FSS: wymiana studentów i pracowników uczelni na zasadach wypracowanych w programie Erasmus; stypendia indywidualne dla młodych badaczy (do 40. roku życia) oraz wizyty studyjne dla pracowników instytucji edukacyjnych; projekty międzynarodowe realizowane przez instytucje polskie oraz instytucje z krajów darczyńców, których celem jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału jednostek w przedsięwzięciach międzynarodowych; projekty, których celem jest poprawa jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania polskich szkół wyższych, szczególnie w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych. Oczekuje się utworzenia Funduszu na kolejny okres finansowania po roku

18 Fundusz Stypendialny w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS ch Program zarządzany przez CRUS Konferencję Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich. Rolę Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Fundusz został uruchomiony na lata i jest realizowany w Polsce w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundusz ma za zadanie wspierać rozwój potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagować trwałe partnerstwa w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią. Głównym celem projektów Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych ułatwiających rozwój zdolności poszczególnych pracowników naukowych oraz nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii i Polski. Na realizację projektów przeznaczono kwotę ponad 7 mln euro. Typy projektów: wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) z Polski w instytucjach badawczych Szwajcarii w celu prowadzenia badań naukowych; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy; wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski w Szwajcarii oraz ze Szwajcarii w Polsce w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją (5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce). Z Funduszu Stypendialnego mogą korzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

19 Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Erasmus Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010 Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Beata Skibińska Korekta: Weronika Walasek Opracowanie graficzne i skład: Wojciech Górski Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa

20 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa. Jej głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu, pełniąc rolę Narodowej Agencji tych programów. Prowadzi Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: Erasmus Mundus i Tempus, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, ponadto realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz program etwinning. Przy Fundacji działa również Polskie Biuro Eurydice sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Od 2007 r. Fundacja prowadzi także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (współpraca z krajami EFTA-EOG Islandią, Lichtensteinem i Norwegią) oraz Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch (współpraca ze Szwajcarią).

Cele FSS. Szanowni Państwo,

Cele FSS. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

glosariusz terminów i pojęć

glosariusz terminów i pojęć angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji Warszawa 2010 angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Tempus w pigułce wczoraj i dziś PHARE 1989 (Poland Hungary Assistance for Restructuring Economy) Tempus 1990 (Trans-European Mobility Scheme for

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk Plan prezentacji 1) Wprowadzenie do tematyki mobilności 2) Międzynarodowa mobilność studentów 3) Program Erasmus 4) Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program TEMPUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program TEMPUS Warszawa 2007

Program TEMPUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program TEMPUS Warszawa 2007 Program TEMPUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 27 Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 27 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Prezentacja programu. Konkurs 2011 Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, wspiera działania

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po FRSE

Krótki przewodnik po FRSE Krótki przewodnik po FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Tel. 022 46-31-000 Fax 022 46-31-021 kontakt@frse.org.pl www.frse.org.pl Redakcja i korekta: Zespół Promocji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie SEMINARIUM EUROPEJSKIE I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI NA TLE PROCESU BOLOŃSKIEGO Sieradz, 8 kwietnia 2010 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

LLP GUIDE 2010 PART IIA. Przewodnik LLP 2010. Część IIa: Programy sektorowe i działania. http://ec.europa.eu/llp 1

LLP GUIDE 2010 PART IIA. Przewodnik LLP 2010. Część IIa: Programy sektorowe i działania. http://ec.europa.eu/llp 1 LLP GUIDE 2010 PART IIA Przewodnik LLP 2010 Część IIa: Programy sektorowe i działania http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 2 LLP GUIDE 2010 PART IIA LLP GUIDE 2010 PART IIA SPIS PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego Warszawa, 27 28 września 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA jest fundacją Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania GUIDE FOR APPLICANTS 2012 PART II Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania http://ec.europa.eu/llp 1 GUIDE FOR

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ Oferta programu Erasmus+ dla studentów Poznań, 18 marca 2016 r. HISTORIA PROGRAMU ERASMUS 1987 Erasmus 1995 1999 SOCRATES I 1998 Polska dołącza do programu 2000 2006

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014 Załącznik do zarządzenia nr 52/2014 z dn. 6 października 2014 r. Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Warszawa, 20 kwietnia 2010 r. Czym jest FRSE?

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana

Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Biologii Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana Promotorzy: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013 Edukacja szkolna Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. COMENIUS 2007-2013 Erasmus+ Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13)

N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13) N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13) 1. Wizyty studyjne Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych na poziomie europejskim

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Wrocław, 05-06-2012 Zasady programu Erasmus odnoszące się do zaliczenia okresu studiów zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 4 (179) 2009 Bartosz Fieducik Akademia Marynarki Wojennej PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE STRESZCZENIE Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex. Fundusz Stypendialny y SCIEX Dzień informacyjny Euraxess Międzynarodowa ę mobilność polskich naukowców Warszawa, 10 maja 2011 PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Klementyna Kielak Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Warszawski www.iro.uw.edu.pl Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2015/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Mobilność pozioma i pionowa. Dotychczasowe problemy

Mobilność pozioma i pionowa. Dotychczasowe problemy Mobilność pozioma i pionowa Dotychczasowe problemy Rozwiązywanie problemów 4 kroki Programy studiów (okienko mobilności, efekty kształcenia) Mobilność kadry działaniem priorytetowym Partnerstwa, wspólne

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Poznań, 16 marca 2010

Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Poznań, 16 marca 2010 Fundusz Fundacja Rozwoju Stypendialny Systemu Edukacji Program wymiany naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią Poznań, 16 marca 2010 Informacje ogólne - Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie

Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Komisji

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 03 marca 2015 1 Oferta DAAD DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo