SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania przyjaźni z pamięta i rozumie słowa świadomie dokonuje wyboru czynnie włącza pamięta i rozumie słowa Pana Jezusem Jezusa Pozwólcie własnego czasu dla Boga się w Jezusa Pojednaj się z bratem pamięta tekst spowiedzi powszechnej dzieciom... (Mk 10,14) potrafi wyjaśnić, na czym przygotowanie rozumie, co to znaczy rozmawiać rozumie, że do pełnego uczestnictwa we potrafi wyjaśnić potrzebę polega pełny udział we Mszy liturgii z Bogiem jak z przyjacielem Mszy św. potrzebna jest zgoda między gromadzenia się na Mszy św. św. aktywnie (przykład Mojżesza Wj 33,1la) ludźmi potrafi wyjaśnić znaczenie potrafi wyrecytować lub uczestniczy w wymieni elementy liturgii słowa pamięta dialogi towarzyszące czytaniom aktu pokuty zaśpiewać psalm liturgii słowa wymieni elementy liturgii biblijnym potrafi wyjaśnić, na czym potrafi samodzielnie zachęca innych eucharystycznej poda nazwę księgi liturgicznej, z której polega rozmowa Boga z sformułować wezwanie do udziału we wymieni dary niesione do ołtarza czytane jest słowo Boże ludźmi w liturgii słowa modlitwy wiernych Mszy św. wymieni obrzędy zakończenia rozumie, że w liturgii słowa Bóg mówi do pamięta słowa św. brata potrafi wyjaśnić symbolikę podejmuje Mszy św. nas a my odpowiadamy Alberta Być dobrym jak darów niesionych do ołtarza postanowienie pamięta i rozumie treść Mt 11,28 rozumie, że pełne uczestnictwo we Mszy chleb potrafi wyjaśnić sens znaku korzystania w zdefiniuje pojęcia: cichy i św. polega na przystąpieniu do Komunii potrafi odpowiadać na pokoju pierwsze piątki pokorny, zadośćuczynienie, św. wezwania kapłana podczas potrafi wyjaśnić sens z sakramentu wynagrodzenie rozumie, w czym wyrażała się przyjaźń liturgii błogosławieństwa i rozesłania pokuty i Dawida i Jonatana potrafi wyjaśnić słowa potrafi uzasadnić, dlaczego Eucharystii i z rozumie, że obowiązkiem chrześcijanina Wierny przyjaciel potężną przyjaźń z Jezusem zaangażowanie jest niesienie Chrystusa innym obroną, kto go znalazł, skarb zobowiązuje do przyjaźni z m je realizuje wymieni najważniejsze obietnice Jezusa znalazł (Syr6,14) ludźmi objawione św. M. Alacoque poda zasady odprawiania potrafi określić, za co chce dziewięciu pierwszych wynagrodzić Jezusowi piątków miesiąca podejmując praktykę pierwszych piątków rozumie, na czym polega modlitwa różańcowa wymieni księgi mówiące o Jezusie poda imiona czterech ewangelistów określi, co to znaczy: prorok, Zbawiciel wymieni określenia Jezusa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela zdefiniuje pojęcie apostoł zdefiniuje pojęcia: różaniec, tajemnica różańca wymieni tajemnice różańca rozumie, jaką moc ma modlitwa różańcowa wymieni nazwy Pisma św. wymieni sposoby wyrażania czci wobec Pisma św. wymieni proroków zapowiadających przyjście Zbawiciela rozumie, na czym polega dawanie świadectwa o Jezusie potrafi modlić się na różańcu potrafi uzasadnić, że Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem potrafi zestawić znaczenia: baranek paschalny Jezus, Baranek Boży potrafi uzasadnić, że papież i biskupi są następcami apostołów potrafi opowiedzieć treść perykopy Mk 16,13-20 potrafi opowiedzieć treść wybranej tajemnicy różańcowej potrafi wyjaśnić, dlaczego Pismo św. traktujemy inaczej niż inne książki potrafi plastycznie wyrazić jedno z proroctw sprzeciwia się plotkom, obmowie, oszczerstwu potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną z zaangażowanie m podejmuje modlitwę różańcową sporządza plan przemiany życia modli się wzywając wstawiennictwa świętych

2 III. PAN JEZUS UMACNIA NASZĄ WIARĘ II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA 2 wymieni, za kogo wymieni momenty Mszy św. kiedy potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że potrafi ułożyć modlitwę w intencji stara się uważano Jezusa nazywamy Jezusa Barankiem Jezus został namaszczony papieża i biskupów naśladować zdefiniuje pojęcie wymieni zadania ucznia i nauczyciela, Duchem Świętym potrafi określić, kim dla niego jest postawy Mesjasz apostołów i biskupów rozumie, że modlitwa polega na Jezus Chrystus ulubionych zdefiniuje pojęcia: wymieni imiona 12 apostołów dialogu między Bogiem i potrafi modlić się spontanicznie świętych faryzeusz, nowe poda imię obecnego papieża i biskupa swojej człowiekiem i wymieni jego potrafi wykazać różnice między narodzenie diecezji cechy modlitwą wyuczoną a spontaniczną wymieni świadków i wymieni sposoby pogłębiania wiary potrafi opowiedzieć wydarzenie z potrafi wyjaśnić, czego zapowiedzią miejsce przemienienia pamięta treść perykopy J 3, góry Tabor jest przemienienie Jezusa Pana Jezusa wymieni warunki konieczne, by wejść do wymieni owoce spotykania się z potrafi wyjaśnić, co to znaczy być poda datę święta królestwa Bożego Bogiem świętym Przemienienia Pańskiego wie, kim byli Mojżesz i Eliasz potrafi opowiedzieć o życiu potrafi omówić warunki świętości pamięta datę uroczystości wymieni imiona znanych świętych wybranego świętego Wszystkich Świętych rozumie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara rozumie, że cud jest owocem wiary wymieni sposoby poszanowania chleba rozumie, dlaczego trędowaci byli odizolowani od ludzi zdrowych wymieni sposoby doświadczania mocy Jezusa rozumie, że Jezus posiada moc uzdrawiania określi, co to jest wskrzeszenie określi, czym jest cud i opatrzność Boża rozumie, że przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu konieczne jest uzdrowienie duszy pamięta słowa setnika: Panie, nie jestem godzien... i poda, w którym momencie Mszy św. je wypowiadamy rozumie, że cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii potrafi opowiedzieć perykopę o rozmnożeniu chleba wymieni formy wdzięczności Bogu (wota) i wyjaśni ich sens rozumie potrzebę oczekiwania pomocy od Jezusa rozumie konieczność modlitwy o wiarę wymieni trudności napotykane przez niewidomych w codziennym życiu rozumie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada zmartwychwstanie potrafi opisać cud uciszenia burzy potrafi wyjaśnić, kim był setnik potrafi uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią potrafi opisać uzdrowienie przez Jezusa 10 trędowatych potrafi opowiedzieć perykopę o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok napisze własną definicję wiary potrafi opowiedzieć o uzdrowieniu Bartymeusza rozumie, że oprócz uzdrowienia ciała potrzebne jest także uzdrowienie duszy rozumie, że wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego potrafi odnieść pojęcie burzy do trudności życiowych potrafi opisać cud uzdrowienia sługi setnika potrafi wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy wyraża sprzeciw wobec braku szacunku dla chleba potrafi wykazać różnice w postawie uzdrowionych trędowatych potrafi wyjaśnić, na czym polega modlitwa dziękczynna modli się o wzrost własnej wiary potrafi modlić się spontanicznie modlitwą prośby potrafi opisać wskrzeszenie Łazarza (J 11,17-44) potrafi wyjaśnić słowa Jezusa Ja jestem zmartwychwstaniem... potrafi wskazać w Credo słowa będące wyznaniem wiary w zmartwychwstanie prezentuje postawę szacunku wobec chorych i niepełnosprawn ych i modli się w ich intencji chętnie uczestniczy we Mszy św. w sposób zaangażowany i pełny (przystępuje do Komunii św.) potrafi wskazać na mapie Betanię

3 IV. PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA CAŁYM SERCEM 3 poda przykłady wiary w życiu potrafi opowiedzieć treść perykopy wyraża pragnienie przyjmowania współczesnych ludzi Łk 1,5-17 słowa Bożego z wiarą i ufnością rozumie, na czym polega potrafi streścić perykopę o potrafi odkrywać w swoim życiu nawrócenie głoszone przez Jana zwiastowaniu (Łk 1,26-38) działanie Boga Chrzciciela i chrzest nawrócenia potrafi wyjaśnić, na czym polegało okazuje wrażliwość na potrzeby wymieni zarządzenia cezara posłuszeństwo Maryi innych oraz gotowość pomagania Augusta pamięta treść perykopy o innym, z zaangażowaniem rozumie, że Jezus urodził się (miał nawiedzeniu (Łk 1, ) podejmuje działania Matkę) jak każdy człowiek potrafi scharakteryzować Jana potrafi odnieść misję Jana rozumie, że serce człowieka może Chrzciciela jako proroka Chrzciciela do czasów stać się mieszkaniem dla Jezusa potrafi wyjaśnić, w jaki sposób współczesnych pamięta i rozumie słowa Symeona Jezus przychodzi dzisiaj na ziemię potrafi wyjaśnić, co znaczy dla Światło na oświecenie... rozumie, na czym polegała współczesnego człowieka wymieni sposoby bycia światłem bezdomność Jezusa prostować drogę dla Jezusa dla innych potrafi scharakteryzować postacie wyraża pragnienie stania się wymieni miejsca pobytu Świętej Symeona i Anny domem dla Jezusa Rodziny po ucieczce z Betlejem potrafi wyjaśnić symbol K+M+B - potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że rozumie, na czym polegało życie oraz symbolikę darów: złota, Jezus jest światłem na ukryte Pana Jezusa kadzidła i mirry oświecenie pogan pamięta treść perykopy Łk 2,41-52 potrafi wyjaśnić nazwy Objawienie potrafi scharakteryzować postawę pamięta historię życia Jana Pańskie i Trzech Króli Heroda i uczonych w Piśmie Chrzciciela poda sposoby uświęcania się w potrafi ułożyć modlitwę rozumie, dlaczego Jezus przyjął życiu rodzinnym dziękczynną za rodziców chrzest pokuty potrafi wyjaśnić słowa Jezusa potrafi określić swoje zadania w wymieni dary otrzymane na chrzcie Powinienem być w tym, co należy rodzinie św. do mego Ojca i powiązać ich potrafi określić hierarchię znaczenie ze swoim życiem wartości w swoim życiu potrafi określić różnice między potrafi wyjaśnić, co to znaczy być chrztem pokuty a chrztem świętym dzieckiem Bożym potrafi złożyć wyznanie wiary według obrzędów chrztu pamięta zapowiedź Anioła Gabriela o przyszłości Jana Chrzciciela pamięta i rozumie słowa Maryi Oto ja służebnica... zdefiniuje pojęcia: pokora, postawa pokory, czyn miłosierdzia pamięta i rozumie perykopę o Bożym Narodzeniu rozumie, na czym polega dzielenie się opłatkiem pamięta, co znaczy imię Jezus poda datę i inne nazwy święta ofiarowania Pana Jezusa wymieni dary Mędrców (złoto, kadzidło i mirra) poda datę i nazwy święta na pamiątkę pokłonu Mędrców zdefiniuje pojęcia: Mędrcy, poganie wymieni członków Świętej Rodziny potrafi wyjaśnić, co znaczy życie ukryte Pana Jezusa określi, co to jest Święto Paschy wymieni, kto objawił się w czasie chrztu Jezusa pamięta najkrótsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą potrafi pokazać na mapie Galileę i Judeę oraz miasta Nazaret i Ain Karim potrafi pokazać na mapie miasto Nazaret modli się o obecność Jezusa w jego rodzinie w swoim planie dnia umieści czas na modlitwę potrafi pokazać na mapie rzekę Jordan pamięta datę i miejsce swojego chrztu jako ważnego momentu w życiu

4 V. JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ 4 wymieni pokusy stawiane potrafi opisać, jak Jezus odpierał potrafi rozpoznać pokusę Jezusowi przez szatana pokusy szatana potrafi modlić się w chwilach wymieni, kiedy obowiązuje opowie treść perykop o pokusy chrześcijanina post i namaszczeniu w Betanii i wjeździe wyraża cześć dla Jezusa obecnego wstrzemięźliwość Pana Jezusa do Jerozolimy w Eucharystii rozumie, jakie znaczenie miało potrafi opowiedzieć, jak był potrafi samodzielnie formułować namaszczenie Jezusa powitany Jezus przez mieszkańców modlitwę dziękczynienia i prośby rozumie sens gestu umycia nóg Jerozolimy wyraża szacunek wobec przez Jezusa potrafi opowiedzieć treść perykopy kapłanów i modli się w ich wymieni, komu możemy służyć i o umyciu nóg apostołom intencji w jaki sposób potrafi wskazać osoby będące potrafi uzasadnić, że Msza św. powtórzy słowa konsekracji przykładem służby jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy rozumie, na czym polegało pamięta treść perykopy o potrafi nazwać własne trudności spełnienie przez Jezusa woli Ojca ustanowieniu Eucharystii i podając je w intencji modlitwy rozumie, że w życiu należy kapłaństwa potrafi odnieść modlitwę Jezusa kierować się prawdą i miłością pamięta treść perykopy o modlitwie do trudnych chwil własnego życia wymieni stacje drogi krzyżowej w Ogrójcu potrafi uzasadnić, dlaczego potrafi wyjaśnić, dlaczego Jezus potrafi opisać proces Jezusa prawda i miłość są podstawą przyjął krzyż potrafi wykazać prawdziwe i życia chrześcijanina rozumie znaczenie symboliki fałszywe strony procesu potrafi ułożyć rozważanie do krzyża dla chrześcijanina wymieni najważniejsze wydarzenia wybranej stacji drogi krzyżowej wymieni osoby związane z oraz spotkane osoby podczas drogi potrafi uzasadnić, jakie znaczenie wydarzeniem zmartwychwstania krzyżowej Jezusa ma dla chrześcijan śmierć Jezusa pamięta słowa Jezusa, którymi potrafi opowiedzieć ostatnie na krzyżu ustanowił sakrament pokuty i wydarzenia przed śmiercią Jezusa nie wstydzi się krzyża i pragnie pojednania potrafi uzasadnić, dlaczego go mieć w swoim domu poda, komu Jezus przekazał chrześcijanie świętują niedzielę potrafi uzasadnić, dlaczego władzę odpuszczania grzechów potrafi wyjaśnić, kiedy nie można kapłani mają władzę rozumie, że podczas Mszy św. uzyskać odpuszczenia grzechów odpuszczania grzechów Jezus przychodzi ze swoim potrafi opisać spotkanie uczniów z potrafi wyjaśnić gest łamania słowem i karmi nas swoim Jezusem w Emaus chleba i odnieść jego znaczenie Ciałem potrafi określić, co było punktem do Eucharystii kulminacyjnym spotkania Jezusa z uczniami zdefiniuje pojęcia: kuszenie, pokusa, post, wstrzemięźliwość, szatan poda, kiedy podczas Mszy św. wypowiadamy słowa Hosanna wymieni cechy chrześcijańskiej służby zdefiniuje pojęcia: sakrament, episkopat, prezbiterat i diakonat pamięta i rozumie pozdrowienia chrześcijańskie poda nazwy miejsca modlitwy Jezusa wymieni osoby biorące udział w procesie Jezusa rozumie zbawczy sens cierpienia Jezusa pamięta treść perykopy o śmierci Jezusa (J ) określi, kim jest świadek wymieni symbole zmartwychwstałego Chrystusa zdefiniuje pojęcia: pierwszy dzień tygodnia, odpuszczenie grzechów wymieni skutki sakramentu pokuty (KKK 1496) wymieni główne części Mszy św. podejmuje wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu odmawia uczestnictwa w dyskotece organizowanej w piątek modli się w intencji osób przeżywających trudności upomina kolegów, którzy kłamią wyraża gotowość czynnego uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej wyraża sprzeciw wobec aktów poniżania krzyża, staje w obronie znaków wiary modli się za swoich spowiedników

5 VI. JEZUS WYBIERA NAS I POSYŁA 5 pamięta obietnicę Jezusa o potrafi wyjaśnić znaczenie potrafi opowiedzieć ważniejsze Jego obecności w Kościele imienia Piotr i symbolikę wydarzenia z życia Jana Pawła II potrafi opisać powierzenie kluczy odważnie wyznaje wiarę w swoim św. Piotrowi władzy w potrafi opowiedzieć, na czym środowisku Kościele polega praca misjonarzy potrafi ułożyć rebus do hasła Duch potrafi powtórzyć słowa wymieni sposoby apostołowania Święty nakazu misyjnego w swoim środowisku potrafi ułożyć modlitwę o dary Ducha potrafi opisać zesłanie Ducha wymieni owoce zesłania Ducha Świętego Świętego Świętego oraz Jego dary potrafi scharakteryzować postawę wymieni zasady życia potrafi wyjaśnić, dlaczego każdy dobrego chrześcijanina pierwszych chrześcijan wierzący powinien być potrafi wyjaśnić sens męczeństwa św. wymieni cechy charakteru odpowiedzialny za Kościół Szczepana św. Szczepana potrafi opowiedzieć perykopę o potrafi samodzielnie formułować potrafi wyjaśnić przyczynę śmierci św. Szczepana modlitwę wstawienniczą uwięzienia św. Piotra pamięta treść perykopy o potrafi charakteryzować osobę św. poda datę uroczystości św. uwięzieniu i uwolnieniu św. Pawła Piotra i Pawła Piotra potrafi wyjaśnić, na czym polegało wymieni wydarzenia, potrafi opisać nawrócenie i wniebowzięcie Maryi i co ono tajemnice różańca, modlitwy działalność św. Pawła zapowiada i pieśni związane z osobą potrafi opisać, jaką rolę spełniła potrafi dostrzec wśród kolegów osoby Maryi Maryja w Wieczerniku potrzebujące pomocy poda przykłady czynów z potrafi rozróżnić czyny wiodące potrafi umiejscowić w roku których będziemy sądzeni ku zbawieniu i ku potępieniu liturgicznym uroczystość Chrystusa pamięta i rozumie, czym jest wymieni wartości płynące z Króla Eucharystia Eucharystii potrafi uzasadnić konieczność częstego przystępowania do Komunii św. poda, kto jest następcą św. Piotra rozumie, że nakaz misyjny Jezusa dotyczy wszystkich ochrzczonych poda, kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym zdefiniuje pojęcia: chrześcijanie, Kościół domowy wymieni najważniejsze fakty męczeństwa św. Szczepana określi, kto to jest męczennik wymieni pozdrowienia chrześcijańskie określi, na czym polega modlitwa wstawiennicza wymieni trudności, z jakimi spotykał się św. Paweł w głoszeniu o Chrystusie poda datę uroczystości Wniebowzięcia NMP wymieni tradycje związane z uroczystością Wniebowzięcia NMP poda nazwę dnia powtórnego przyjścia Chrystusa pamięta słowa Jezusa Wszystko co uczyniliście... poda, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię modli się za misjonarzy praktykuje przykazanie miłości jako podstawowe prawo wierzących wyraża gotowość uczestniczenia we Mszy św. w uroczystość św. Piotra i Pawła wyraża gotowość pomocy swoim kolegom krytycznie ocenia swoje życie podejmuje modlitwę wstawienniczą za wylosowaną osobę w intencji dobrego przygotowania do rocznicy pierwszej Komunii św.

6 VII. Z JEZUSEM BUDUJEMY KRÓLESTWO BOŻE 6 rozumie, że Jezus posługiwał się potrafi scharakteryzować potrafi odnaleźć wybrane przypowieściami mówiąc o przypowieść jako gatunek przypowieści w Piśmie św. królestwie Bożym literacki potrafi odnieść do własnego życia rozumie sens przypowieści o wymieni rodzaje miejsc, na owoce ziarna zasianego na żyznej siewcy które spada ziarno glebie poda przykłady, co pomaga we poda, co oznaczają rodzaje potrafi plastycznie zilustrować wzroście królestwa Bożego w gleby i kim jest siewca przypowieść człowieku potrafi opowiedzieć i potrafi uzasadnić prawdę, że Kościół, poda hierarchię wartości w ludzkim zinterpretować przypowieść o który rozpoczął się od dwunastu życiu ziarnie gorczycy i o zaczynie Apostołów rozrósł się do wielkiej rozumie, co czeka tych, którzy chlebowym rzeszy ludzi wykorzystali swoje uzdolnienia i potrafi odnieść budowę domu potrafi wykazać różnice w budowaniu tych, którzy je odrzucili w przypowieści do życia na Bogu i własnej woli oraz pamięta przypowieść o faryzeuszu i kształtowania życia a burzę do wskazać ich konsekwencje celniku trudności życiowych wyraża gotowość świadczenia o wymieni momenty Mszy św., w potrafi wyjaśnić sens Jezusie wśród kolegów których wyrażamy postawę skruchy przypowieści potrafi dostrzec i docenić uzdolnienia (żalu) potrafi rozróżnić postawę innych rozumie, że warunkiem Bożego pychy i pokory potrafi określić swoje talentyuzdolnienia przebaczenia jest przebaczenie potrafi opowiedzieć innym przypowieść o nielitościwym samodzielnie ułoży modlitwę na wzór poda, czego symbolem jest dłużniku modlitwy celnika zapalona lampka potrafi opisać, jak poda, jaką wartość miał talent i denar wymieni warunki potrzebne do przygotowywały się panny na potrafi wyjaśnić znaczenie długu trwania w łasce Bożej przyjęcie Oblubieńca wobec Boga i ludzi (w przypowieści) rozumie, że człowiek może się potrafi opowiedzieć potrafi wyjaśnić, co to znaczy nawrócić w każdej chwili swego przypowieść o robotnikach w przebaczać 77 razy życia winnicy potrafi odnieść oczekiwanie na poda, kogo oznaczają: siewca, potrafi wyjaśnić, dlaczego Bóg Oblubieńca do powtórnego przyjścia nieprzyjaciel i słudzy oraz co pozwala żyć obok siebie Chrystusa oznacza dobre nasienie i chwast ludziom dobrym i złym potrafi wyjaśnić różnicę między rozumie, że wyrazem największej potrafi wyjaśnić, dlaczego sprawiedliwością Bożą a miłości jest oddanie własnego życia dobre uczynki są owocem sprawiedliwością ludzką rozumie, że dobro uczynione wobec miłości potrafi odnieść relacje w winnicy do bliźniego jest dobrem wobec wymieni postawy niezbędne by relacji w Kościele samego Jezusa zostać błogosławionym potrafi scharakteryzować wymieni kilka wybranych konsekwencje złego i dobrego błogosławieństw postępowania potrafi zinterpretować jedno z ośmiu błogosławieństw zdefiniuje pojęcie: przypowieść wymieni miejsca, gdzie słuchamy słowa Bożego rozumie, że każdy wierzący jest odpowiedzialny za rozwój królestwa Bożego na ziemi rozumie, dlaczego warto budować własne życie na relacji z Bogiem rozumie, że Bóg jest fundamentem ludzkiego życia zdefiniuje pojęcia: talent (jednostka monetarna), puścić w obrót i zakopać dar rozumie, że potrzebny jest żal za grzechy, by uzyskać Boże przebaczenie określi, kim byli faryzeusz i celnik zdefiniuje pojęcia: dług, dłużnik poda, w którym momencie modlitwy Ojcze nasz prosimy o przebaczenie określi, na czym polega roztropność i nieroztropność określi, co to jest winnica rozumie, że obecność w królestwie Chrystusa zależy również od osobistej decyzji człowieka rozumie, na czym będzie polegał sąd ostateczny wymieni, jaka nagroda czeka ludzi dobrych i kara dla ludzi złych pamięta przykazanie miłości wymieni uczynki miłosierdzia co do ciała zdefiniuje pojęcie: błogosławiony aktywnie buduje królestwo Boże w sobie, rodzinie i środowisku szkolnym kształtuje w sobie postawę czuwania modli się o nawrócenia i za nawróconych czynnie włącza się w nawrócenie innych świadomie podejmuje trud pokonywania życiowych problemów

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV Ocena celująca obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-5/13 do nauczania

Bardziej szczegółowo

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi.

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi. PLAN WYCHOWANIA DO PRZEDMIOTU RELIGIA OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Tytuł działu Cele pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie I. Trwamy w nauce i na modlitwie 2 3 4 5 6 Uczeń opowiada, kim chciałby zostać jako dorosły i wykonuje na ten temat rysunek Uczeń koloruje dzwon i mówi, do czego wzywa jego dźwięk w niedzielę Uczeń podpisuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: VI S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Uświęceni w Duchu Świętym, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM?

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM? Plan wynikowy w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE Ia, Ib, Ic, Id, Ie GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej.

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 72 im.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii Klasa VI szkoły podstawowej Program: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ 2-01/1 Podręcznik: Uświęceni w Duchu Świętym SEMESTR I I. Odnaleźć siebie Katechizowany: - ma świadomość

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Religia, 5 SP, NaCoBeZu

Religia, 5 SP, NaCoBeZu Religia, 5 SP, NaCoBeZu 1. Po wakacjach mam dużo wrażeń i pytań poprowadź mnie, Boże! - opowiadam o dostrzeżonych zjawiskach przyrodniczych w otaczającym go świecie - podaję źródła, w których można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (hasło cyklu duszpasterskiego, przygotowującego

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM?

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM? PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I liceum do programu nr AZ-4-01/10 i podręcznika nr AZ-41-01/10-RA-7/13 Świadek Chrystusa w Kościele pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według podręcznika Miejsca pełne BOGActw nr AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodnego z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I Dział I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania przyjaźni z pamięta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć Droga KrzyŜowa jest modlitwą ciągle obecną w tradycji Kościoła: pomaga ona wierzącym w czczeniu pamięci męki naszego Zbawiciela, co jednocześnie sprawia, Ŝe mają oni udział w dziele odkupienia świata,

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne WIELKI CZWARTEK Przed Eucharystią: Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja liturgii Wielkiego Czwartku. Jest ona sprawowana na pamiątkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Plan wynikowy w zakresie kl. 1 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania Przedmiotowy system oceniania bazuje na Wewnętrznoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

WIECZÓR JANA PAWŁA II

WIECZÓR JANA PAWŁA II WIECZÓR JANA PAWŁA II Spotkanie w rodzinach i kościołach kwiecień 2011 70 GŁOS PAPIEŻA: (nagranie 1.mp3 Kalwaria Zebrzydowska 7.06.1979): Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Warszawa - Wesoła, dn.... Imiona i nazwisko ucznia PESEL. Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Narodowość.. Nazwisko (a) i imiona rodziców (opiekunów) Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Proszę o

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania przyjaźni z pamięta i rozumie słowa

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim Opracował zespół: Beata Hołyszewska Leokadia Gorlewska Anna Urbańska 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia.

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia. Starsi bracia w wierze plan lekcji dla dzieci Czas zajęć: 45 minut Grupa wiekowa: V-VI klasa szkoły podstawowej Miejsce: synagoga Chewra Lomdej Misznajot w Oświęcimiu Cele pedagogiczne: A. Wiedza Podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

IDZIEMY DO PANA JEZUSA

IDZIEMY DO PANA JEZUSA ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz IDZIEMY DO PANA JEZUSA Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej MATERIAŁY DLA KAPŁANÓW I KATECHETÓW Wydawnictwo WAM KSIĘŻA JEZUICI Kraków 2011 Wydawnictwo WAM, 2011

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE II KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE Z SERII: DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO Na rok 2010 PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO-LITERACKIEGO Na rok 2010 Prowadzący: Anna Madej-Henclik Anna Kroplewska Karolina Święcichowska Hanna Bulas-Januszewska

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem Dział I. W przyjaźni z Panem Jezusem wymieni sposoby umacniania pamięta i rozumie słowa Pozwólcie świadomie dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Plan godzin wychowawczych dla klasy I b Publicznego Gimnazjum w Pławie na rok szkolny 2013/2014. Metody i środki realizacji

Plan godzin wychowawczych dla klasy I b Publicznego Gimnazjum w Pławie na rok szkolny 2013/2014. Metody i środki realizacji Plan godzin wychowawczych dla klasy I b Publicznego Gimnazjum w Pławie na rok szkolny 2013/2014 Tematy i cele edukacyjne Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia 1, 2. Wybór samorządu klasowego -

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo