WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania Religii: Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 Podręcznik dla klasy V podstawowej : Wierzę w Boga nr AZ-22-01/10-PO 1/12 Autor podręcznika: red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak Wydawnictwo: Święty Wojciech, Poznań 2012 r. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej są określane indywidualnie Katecheta: Halina Kubiak Katecheta: Halina Kubiak OCENA DOPUSZCZAJĄCA - umie dostrzec piękno otaczającego go świata, - wie, że Pan Bóg jest Stwórcą otaczającego go świata i że świat powstał ex nihilo - wie, na czym polega wyjątkowość człowieka, - potrafi wymienić cechy charakteryzujące kobietę i mężczyznę, - wie, na czym polega miłość Pana Boga względem człowieka - rozumie, że życie każdego człowieka jest największym darem, - wie, że nieposłuszeństwo nie prowadzi do dobra, ale do zła - rozumie symbolikę biblijną występującą w opisie kuszenia w raju wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje, - zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju, - zna historię Abla i Kaina, - rozumie, że w sakramencie pojednania może doświadczyć OCENA DOSTATECZNA - umie opisać swoimi słowami, na czym polega piękno stworzonego świata - potrafi wymienić zadania, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga, - wie, jaka prawda o Bogu i człowieku jest zawarta na kartach Pisma Świętego, - potrafi wyjaśnić, na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi ludzie, - wie, w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę, - potrafi wyjaśnić, dlaczego człowiek najczęściej nie myśli o skutkach popełnionych grzechów i jak to może wpływać na życie, - umie wymienić cechy charakteryzujące obu braci, - umie odpowiedzieć na pytania do tekstu biblijnego, - potrafi wyjaśnić przyczyny i sens potopu, - potrafi wyjaśnić dlaczego Pan Bóg ocalił Noego, - potrafi interpretować tekst biblijny, - wyjaśnia skutki pychy w życiu OCENA DOBRA I. Bóg kocha ludzi. - potrafi wyjaśnić słowo Stworzyciel, stworzenie - potrafi podać sposoby troski o piękno stworzonego świata - zna sposoby troski o życie, - podać definicję pojęcia szacunek - włącza się w modlitwę dziękczynną, - umie podać definicję pojęcia szacunek - potrafi podać definicję: grzechu oraz grzechu pierworodnego - umie wyjaśnić tekst Rdz 3, 15 - podaje przykłady potwierdzające prawdę o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, - umie zaśpiewać piosenkę jako dziękczynienie za miłość Boga do człowieka. - wie, jaka kara spotkała Kaina, - rozumie pojęcie: przymierze - umie porównać umowy zawierane między ludźmi z treścią przymierza, którą Bóg zawarł z człowiekiem, - wie, co oddala współczesnego OCENA BARDZO DOBRA - potrafi sformułować modlitwę uwielbienia za otaczający świat, - podaje przykłady troski o życie człowieka na różnych jego etapach, - potrafi wyjaśnić, na czym polega wywyższenie człowieka spośród innych stworzeń, - umie wskazać, że także w obecnych czasach ludzie odchodzą od Pana Boga - podejmuje refleksję nad własnym postępowaniem, - potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem, - umie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, - wybiera cechę charakteru, nad którą pragnie pracować w nadchodzącym tygodniu, - podejmuje refleksję nad przyjaźnią Pana Boga wobec niego, - wiedzieć, co oddala współczesnego człowieka od ludzi i od Boga - wymienia sposoby powrotu do UWARUNKOWANIA OSIĄGNIĘCIA OCENY CELUJĄCEJ (W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO) - spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; - wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną; - samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; - proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania problemów; - jest pilny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w lekcjach, - jest wzorowo przygotowany do zajęć, - angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki, montaże sceniczne, Jasełka, Dni Papieskie, pomoce katechetyczne, zadania dodatkowe itp.); - samodzielnie poszerza zakres wiedzy religijnej; - systematycznie pogłębia

2 spotkania z miłosiernym Bogiem, - potrafi przypomnieć warunki sakramentu pojednania, - umie wymienić dobre cechy charakteru człowieka, - wie, jakim człowiekiem był Noe, - wie, co buduje i co niszczy wspólnotę między ludźmi, - zna perykopę biblijną o wieży Babe. człowieka. człowieka od ludzi i od Boga. przyjaźni z ludźmi i z Bogiem. tożsamość chrześcijańską poprzez pełniejsze odkrywanie treści Pisma Świętego; - uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; - poznane prawdy wiary stosuje w życiu, jest autentycznym świadkiem wiary. - aktywnie uczestniczy w życiu religijnym np. należy do formacji parafialnych, organizacji katolickich lub realizuje ideał ofiarnej i bezinteresownej służy w różnych formach wolontariatu; - posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą. II. Bóg opiekuje się ludźmi OCENA DOPUSZCZAJACA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA - wie, że może rozwijać własną wiarę, - potrafi określić, na czym polega rola - wie, że Abraham jest nazywany ojcem Kościoła w umacnianiu wiary jego członków, wszystkich wierzących, - umie wskazać, dlaczego konieczne jest - rozumie potrzebę zaufania Bogu, rozwijanie wiary, - zna przyczyny i przebieg konfliktu między - potrafić wykazać związek między Jakubem a Ezawem, Abrahamem a Jezusem Chrystusem, - wie, kim był Józef, - potrafi wymienić wydarzenia, w których - wie, jak i dlaczego zmieniała się sytuacja ujawniło się posłuszeństwo Abrahama wobec potomków Jakuba w Egipcie, Boga, - rozumie, że wiara w Boga pomogła - rozumie potrzebę osobistej więzi z Bogiem, Izraelitom przeżyć czas niewoli, - wie, kim był Mojżesz, - wie, że Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił lud z niewoli egipskiej, - wie, na czym polegało przygotowanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu, - rozumie, że były one znakami działającego Boga, - potrafi opisać, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, - wie, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu, - wie, w jaki sposób człowiek wierzący odpowiada na zaproszenie do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. - rozumie, że Józef jest figurą Chrystusa potrafi wykazać podobieństwo wydarzeń z życia Józefa i Jezusa. - wie, że świadomość Bożej Opatrzności pomaga człowiekowi w akceptacji rzeczywistości i opanowywaniu negatywnych emocji, - rozumie, na czym polega niewola wewnętrzna (uzależnienia, nałogi) i zna sposoby jej zapobiegania, - potrafi wyjaśnić rolę Mojżesza w dziejach Izraela, - rozumie sens imienia Bożego: Jestem, Który Jestem, - potrafi wyjaśnić znaczenie baranka paschalnego, - rozumie, że dla chrześcijan Ziemią Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi nas Chrystus, - rozumie, że Chrystus Zmartwychwstały - rozumie, że wiara jest łaską Bożą, z którą człowiek powinien współdziałać, - potrafi podać treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi oraz wyjaśnia sposób, w jaki Bóg ją wypełnił, - potrafi opowiedzieć o rodzinie oraz wydarzeniach z życia Jakuba, - potrafi uzasadnić, dlaczego Jakub jest wzorem oddania Bogu, - potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z jego życia, - umie wskazać w historii Józefa wydarzenia świadczące o Bożej opiece, - potrafi opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej, - zna okoliczności ocalenia Mojżesza od śmierci, - zna plagi egipskie, - umie opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił swój lud z niewoli, - potrafi wyjaśnić przyczyny niepokoju Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię, - rozumie sytuację Mojżesza jako przywódcy ludu wypełniającego wolę Boga, - potrafi porównać paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan, - potrafi dzielić się z innymi doświadczeniem wiary, - umie wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin - dostrzega sens działań zmierzających do umocnienia wiary oraz zna sposoby radzenia sobie z problemami, które mogą te działania utrudniać, - potrafi opisać, czego uczy nas wiara Abrahama, - potrafi wykazać, w oparciu o dzieje Jakuba, że wiara w Boga pomaga człowiekowi w pokonywaniu lęków i radzeniu sobie z różnymi doświadczeniami życia, - potrafi ocenić własne postępowanie w świetle postawy Józefa wobec Boga i bliźnich, - powierza Bogu ludzi będących w niewoli zła lub cierpienia; - biorąc przykład z Mojżesza, chce umacniać swoją relację z Bogiem, - rozumie, że Bóg opiekuje się swoim ludem w każdym czasie i prowadzi wierzących w Niego ku pełnej wolności, - wymienia znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego do Ziemi Obiecanej, - potrafi wyjaśnić analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, Ziemią Obiecaną a niebem, - angażuje się w przygotowanie i przebieg modlitewnego spotkania z Bogiem.

3 - wie, że Bóg zawarł przymierze z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu, - rozumie, że przymierze na Synaju jest wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi, - wie, jakie są wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza, - rozumie związek między słowami Przymierze i Testament, - rozumie potrzebę zasad regulujących życie ludzi, - wie, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi, - rozumie przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu, - wie, że Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla błądzącego człowieka, - wie, że grzech głęboko rani człowieka, - wie, że Bóg ofiaruje każdemu swą łaskę jako pomoc na drodze wiary, - umie wyjaśnić, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości, - potrafi wskazać, jak realizować wezwanie do świętości. - wie, że Bóg daje obietnicę zbawienia człowieka i wypełnia ją, - potrafi wymienić przejawy miłości Boga w historii zbawienia, - umie wyjaśnić nazwę ojczyzny - wie, że Palestyna położona jest na Bliskim Wschodzie, - potrafi przy pomocy mapy wymienić: nazwy rzeki, jezior i najważniejszych miast związanych z życiem i działalnością - wie, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza, - wie, że Maryja jest Matką obiecanego Mesjasza, - potrafi swoimi słowami opisać co to jest adwent, - wie, że Chrystus przyjdzie powtórnie na końcu czasów, - potrafi wymienić postawy człowieka utrwala relację z Bogiem. przez swe sakramenty prowadzi ku wolności i daje ludziom ocalenie, - umie wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dobro. III. Bóg zawiera przymierze z ludem - umie opowiedzieć o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu - potrafi omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza, - potrafi uzasadnić, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka, - potrafi ukazać, jak można odnieść do życia ludzi prawdę o niewierności Izraelitów i Bożym przebaczeniu, - potrafi wyjaśnić analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem - potrafi uzasadnić, że Nowe Przymierze jest ratunkiem dla błądzącego człowieka, - potrafi wymienić przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem, - potrafi omówić Jezusowe znaki wierności Bogu, - potrafi scharakteryzować świętego człowieka. - umie porządkować i wyjaśnić wydarzenia Bożej interwencji w historii zbawienia, - potrafi opisać położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny, - umie wymienić nazwy: rzeki, jezior i najważniejszych miast związanych z życiem i działalnością - umie wyliczyć rośliny i zwierzęta występujące na terenie Ziemi Świętej w czasach biblijnych, - umie wyjaśnić okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela, - potrafi zaproponować, jak przeżyć adwentowe oczekiwanie na narodzenie Pana - umie zdefiniować pojęcie Adwent, - potrafi wymienić działania Maryi związane z Jej oczekiwaniem na narodzenie - umie scharakteryzować postawę Maryi, - potrafi analizować i interpretować tekst IV. Bóg posyła Jezusa - umie podać przymioty Boga, ujawniające się w wydarzeniu zawarcia przymierza, - potrafi wyjaśnić analogię między Starym a Nowym Przymierzem, - umie ocenić własne postępowanie w świetle Dekalogu - potrafić wykazać dialogiczny charakter wiary w Boga, - rozumie sens i symbolikę Chrystusowego krzyża, - potrafi podjąć refleksję nad treścią przyrzeczeń chrzcielnych, - potrafi omówić postawę wierności Bogu na przykładzie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. - potrafi wymienić zadania proroków, - umie wyjaśnić, kim jest obiecany Mesjasz, - umie scharakteryzować wybrane elementy życia społecznego za czasów - potrafi wyjaśnić, że nawrócenie polega na przemianie życia, - umie planować własne działania adwentowe, - umie wskazać, jak rozwijać postawę miłości względem Boga i bliźniego, - zna proroctwa zapowiadające Mesjasza, - potrafi zdefiniować pojęcie Wcielenie, - umie scharakteryzować relacje panujące w Rodzinie - potrafi podać przykłady posłuszeństwa Jezusa Ojcu Niebieskiemu, - potrafi wyjaśnić, na czym polega królowanie - umie scharakteryzować misję Chrystusa Najwyższego Kapłana - potrafi uzasadnić potrzebę trwałej więzi z Bogiem, - potrafi wymienić starotestamentowe zapowiedzi Nowego Przymierza, - wyraża wolę trwania w przymierzu z Bogiem, - potrafi wyjaśnić konieczność formacji własnego sumienia do zachowania przymierza z Bogiem, - potrafi wyjaśnić, dlaczego człowiek potrzebuje łaski Bożej i nawrócenia, - umie wskazać, jak rozwijać postawę wierności złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z wierności Boga, - zna zadania ucznia Jezusa i wie, w jaki sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, parafii. - potrafi przygotować swoje spotkania z Jezusem w Eucharystii, - potrafi analizować i interpretować przypowieść o dobrym Samarytaninie, - potrafi proponować sposoby realizacji przesłania przypowieści w dzisiejszym życiu, - pragnie kształtować w sobie potrzebę ciągłego nawracania, - potrafi porównać adwent Maryi z naszym oczekiwaniem na narodzenie Pana Jezusa - potrafi przedstawić, w jaki sposób należy kształtować postawę odpowiedzialności za swoje życie, - potrafi uzasadnić, że w Dzieciątku Jezus wypełniły się Boże obietnice dotyczące Mesjasza, - potrafi wyjaśnić znaczenie Wcielenia dla godności człowieka, - dokonuje refleksji dotyczącej swojego miejsca i roli w rodzinie,

4 oczekującego na nadejście - umie wymienić osoby, które oddały hołd Nowonarodzonemu, - umie wyjaśnić, kim dla pasterzy i mędrców był Pan Jezus, - umie wymienić najważniejsze i podstawowe źródła wiadomości mówiące o Jezusie, - wie, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, - potrafi wymienić osoby tworzące Świętą Rodzinę, - rozumie czym charakteryzuje się Święta Rodzina, - wie, na czym polega posłuszeństwo Bogu, - wie, ze prorocy zapowiadali czasy wiecznego panowania Boga, - wie, że Chrystus głosił królestwo Boże na ziemi, - wie, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem, - wie, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem. biblijny dotyczący powtórnego przyjścia - potrafi wyjaśnić, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście - umie porównać okoliczności narodzenia Pana Jezusa z dzisiejszą tradycją bożonarodzeniową, - potrafi wyjaśnić znaczenie wybranych zwyczajów, - umie wskazać najważniejsze elementy przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, - potrafi wymienić źródła historyczne mówiące o Jezusie, - potrafi uzasadnić, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, - potrafi uporządkować wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu, - umie opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny - potrafi uzasadnić, dlaczego człowiek powinien być posłuszny Bogu, - umie scharakteryzować człowieka posłusznego Bogu, - zna proroctwo mesjańskie dotyczące królowania Boga, - wie, że Jezus zapoczątkował królestwo Boże, w którym On sam jest Królem, - potrafi wymienić cechy tego królestwa, - zna obietnice Boże o Kapłanie doskonałym, - potrafi wyjaśnić rolę kapłana w Starym Testamencie, - zna proroctwa zapowiadające nadejście Sługi Bożego, - umie scharakteryzować działalność nauczycielską - potrafi uzasadnić, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem. - potrafi wyjaśnić, dlaczego Jezus Chrystus jest Kapłanem na wieki, - umie wyjaśnić posłannictwo Chrystusa jako Nauczyciela i Proroka. - zna proroctwa dotyczące posłuszeństwa Sługi Bożego, - potrafi wymienić przykłady udziału Ludu Bożego w misji królewskiej - umie zaplanować swój udział w misji kapłańskiej - potrafi wymienić sposoby udziału chrześcijanina w prorockiej misji Kościoła. - rozumie, że warunkiem przynależności do królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, przyjęcie Ewangelii, - wie, że słowo to wyraz mocy Bożej Bóg przez nie poucza i nieustannie działa dla naszego zbawienia, - wie, co znaczy słowo,,błogosławieni, - rozumie, że błogosławieństwa są drogowskazem na drodze do świętości, - wie, kiedy nasze życie jest dobrym przykładem dla innych, - rozumie potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię i sakramenty. - potrafi wymienić sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego, - umie wyjaśnić znaczenie królestwa Bożego jako najwyższej wartości w życiu człowieka, - potrafi podać przykłady realizowania zasad królestwa Bożego w codziennym życiu, - potrafi odpowiedzieć na Boże wezwanie modlitwą i czynem, - umie określić znaczenie i sens ośmiu błogosławieństw, - potrafi odkrywać świat wartości, płynących z ewangelicznych błogosławieństw, - umie przedstawić sposoby realizacji błogosławieństw w codziennym życiu, V. Bóg naucza przez Jezusa - potrafi wyrazić i uzasadniać potrzebę pracy nad własnym charakterem, - uzasadnia potrzebę dawania każdego dnia świadectwa wierności słowu Bożemu, - umie określić sposób realizacji błogosławieństw przez św. Tomasza Morusa, - potrafi wyjaśnić, co znaczy stawać się,,żywą Ewangelią w codziennym życiu. - potrafi wyjaśnić prawdę o wewnętrznym dynamizmie królestwa Bożego, - podejmuje wezwanie do nawrócenia i korzystania z sakramentu pokuty, pojednania i Eucharystii, - kształtuje umiejętność interpretacji ludzkiego doświadczenia w świetle nauczania - podejmuje chęć formowania postawy osobistego świadectwa wiary.

5 - wie, ze Pan Jezus uzdrawiał chorych, - rozumie potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie oraz sakramentach pojednania i namaszczenia chorych, - umie wymienić sposoby troski chrześcijanina o cierpiących, - wie, że Pan Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba, - wie, co to jest Eucharystia, - potrafi powiedzieć swoimi słowami co to jest wiara, - potrafi podać przykłady ewangelicznych opisów wskrzeszeń, - wie jaka jest różnica między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem, - rozumie zbawczą moc zmartwychwstania - zna wydarzenia biblijne męki, śmierci i zmartwychwstania - rozumie, dlaczego z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności życia, - wie, że modlitwa spełnia ważną rolę w życiu człowieka, - wie, że jest wezwany do dawania świadectwa wiary wszędzie, gdzie przebywa. - umie uzasadnić potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi - umie wyjaśnić istotę uzdrowień dokonywanych przez - potrafi uzasadnić potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie oraz sakramentach pojednania i namaszczenia chorych, - potrafi uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią, - rozumie na czym polega różnica między aktem wiary a postawą wiary, - rozumie konieczność modlitwy o wiarę, - umie wyjaśnić, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności, cierpienie, - potrafi wyjaśnić zbawczy sens śmierci - umie uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne, - potrafi wskazać wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii, - umie wskazać, w jaki sposób możemy spotkać się z Chrystusem w codziennym życiu, - potrafić uzasadnić znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina, - umie określić, kiedy i w jaki sposób możemy wielbić Boga modlitwą. VI. Bóg działa przez Jezusa - potrafi wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy, - potrafi wyjaśnić, dlaczego uczestnictwo w Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i stanowi gwarancję udziału w Jego obietnicach, - umie wyjaśnić, w jaki sposób możemy pogłębiać wiarę w Jezusa - potrafi wyjaśnić, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego, - rozumie co znaczą słowa, że zostaliśmy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa (Rz 6,3-5), (Ga 3,26), - umie określić, kim jest Jezus w świetle prawdy o Wniebowstąpieniu, - potrafi określić, czym jest modlitwa uwielbienia, - umie wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezus. - potrafi wyjaśnić chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka, - potrafi wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość - potrafi wyjaśnić, dlaczego modlitewna pamięć o zmarłych jest obowiązkiem chrześcijanina, - potrafi uzasadnić znaczenie liturgicznego świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako uobecnienie zbawczego dzieła, - powierza Panu Jezusowi w modlitwie swoje radości, smutki, cierpienia, rodzinę, naród i Ojczyznę, - potrafi wyjaśnić znaczenie czynnego udziału we Mszy Świętej jako uwielbienia składanego Bogu Ojcu przez Jezusa.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Religia, 5 SP, NaCoBeZu

Religia, 5 SP, NaCoBeZu Religia, 5 SP, NaCoBeZu 1. Po wakacjach mam dużo wrażeń i pytań poprowadź mnie, Boże! - opowiadam o dostrzeżonych zjawiskach przyrodniczych w otaczającym go świecie - podaję źródła, w których można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-5/13 do nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV Ocena celująca obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM?

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM? Plan wynikowy w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 72 im.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE Ia, Ib, Ic, Id, Ie GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE II KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE Z SERII: DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii Klasa VI szkoły podstawowej Program: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ 2-01/1 Podręcznik: Uświęceni w Duchu Świętym SEMESTR I I. Odnaleźć siebie Katechizowany: - ma świadomość

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM?

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM? PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I liceum do programu nr AZ-4-01/10 i podręcznika nr AZ-41-01/10-RA-7/13 Świadek Chrystusa w Kościele pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi.

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi. PLAN WYCHOWANIA DO PRZEDMIOTU RELIGIA OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Tytuł działu Cele pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej.

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie I. Trwamy w nauce i na modlitwie 2 3 4 5 6 Uczeń opowiada, kim chciałby zostać jako dorosły i wykonuje na ten temat rysunek Uczeń koloruje dzwon i mówi, do czego wzywa jego dźwięk w niedzielę Uczeń podpisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: VI S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Uświęceni w Duchu Świętym, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania Przedmiotowy system oceniania bazuje na Wewnętrznoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KL. IV-VI) I GIMNAZJUM Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim Opracował zespół: Beata Hołyszewska Leokadia Gorlewska Anna Urbańska 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (hasło cyklu duszpasterskiego, przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne WIELKI CZWARTEK Przed Eucharystią: Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja liturgii Wielkiego Czwartku. Jest ona sprawowana na pamiątkę

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Plan wynikowy w zakresie kl. 1 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie V Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Boga WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim kl. I - III ROK 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-22-01/10-PO-1/12 (z dnia 14.05.2012) I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - przykazanie miłości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis ZGŁOSZENIE SPRZECIWU wyrażam sprzeciw wobec uczestnictwa... ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, i zarządzanie jakością Szkoła/zawód: Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ

KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ Plan wynikowy Izrael jak rozdarty płaszcz kl. IV. Opracowała Anna Kuźnik CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA Zazdrosny król JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO Matematyka jest alfabetem, za pomocą, którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYCZNY ŚWIAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY PIASECZNO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

IDZIEMY DO PANA JEZUSA

IDZIEMY DO PANA JEZUSA ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz IDZIEMY DO PANA JEZUSA Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej MATERIAŁY DLA KAPŁANÓW I KATECHETÓW Wydawnictwo WAM KSIĘŻA JEZUICI Kraków 2011 Wydawnictwo WAM, 2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć Droga KrzyŜowa jest modlitwą ciągle obecną w tradycji Kościoła: pomaga ona wierzącym w czczeniu pamięci męki naszego Zbawiciela, co jednocześnie sprawia, Ŝe mają oni udział w dziele odkupienia świata,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości I. INFORMACJE PODSTAWOWE NAUCZYCIEL Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim mgr Agnieszka Binczak PROGRAM nr DKOS 5002 98/03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej Konspekt lekcji otwartej Przedmiot: Temat lekcji: informatyka Modelowanie i symulacja komputerowa prawidłowości w świecie liczb losowych Klasa: 2 g Data zajęć: 21.12.2004. Nauczyciel: Roman Wyrwas Czas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo