Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania Przedmiotowy system oceniania bazuje na Wewnętrznoszkolnym Systemie Oceniania pod względem ogólnych kryteriów oceniania. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego, osobowościowego i religijnego ucznia. Wymagania edukacyjne formowane są na podstawie podstawy programowej oraz programu nauczania. Stosuje się dwa poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczanie dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Przy ustalaniu oceny z religii należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, pracowitość i zdolność ucznia, wartościowanie umiejętności, postawę, zdolności twórczych rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się kształtowanie cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. W całym nauczaniu wczesnoszkolnym traktuje się ocenę, jako środek wspierania ucznia i wzmacniania w nim pozytywnych postaw. Nie ma ocen opisowych z religii. Obwiązuje następująca skala ocen: Celujący (6) Bardzo dobry(5) Dobry (4) Dostateczny (3) Dopuszczający (2) Niedostateczny(1) Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia Ocenie podlegają: 1.Pisemne prace klasowe zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane są do dwóch tygodni. 2.Kartkówki ich zakres materiału obejmuje 2-3 jednostki lekcyjne. 3.Odpowiedzi ustne objęte materiałem z trzech ostatnich lekcji. 4.Praca domowa. 5.Pacierz i mały katechizm. 6.Zeszyt sprawdzany według ustaleń nauczyciela- przynajmniej raz w semestrze. 7.Korzystanie z podręczników, Pisma Św., i innych materiałów katechetycznych. 8.Praca w grupach. 9. Przygotowanie do lekcji. 10.Udział w konkursach przedmiotowych. 11. Praca samodzielna na lekcjach. 12.Praca klasowa( kl. III raz w II semestrze), (klasa IV-VI raz w I semestrze i dwa razy w II semestrze) 13. Prace plastyczne.

2 Sprawdziany oceniane są zgodnie z procentowymi kryteriami punktacji: 0-30% ocena niedostateczna 31-50% ocena dopuszczająca 51-74% ocena dostateczna 75-90% ocena dobra % ocena bardzo dobra Wykonanie zadania dodatkowego po uzyskaniu 100% punktów ocena celująca. Sposoby poprawy oceny ze sprawdzianu: 1.Uczeń, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną to może poprawić ja w ciągu dwóch tygodni od daty jego otrzymania 2.Uczeń poprawia ocenę tylko raz pisemnie. 3. Poprawa oceny jest nieobowiązkowa. 4.Uczeń może ustnie poprawić pracę, jeżeli posiada orzeczenie PPP. Zasadniczym celem katechizacji w szkole podstawowej w klasie 1 jest: 1. Zapoznanie dzieci z imieniem Boga, ukazanie Go, jako dobrego Ojca. 2. Zwrócenie uwagi na przynależność do rodziny dzieci Bożych. 3. Zapoznanie z wydarzeniami z życia Pana Jezusa i Jego Matki Maryi w połączeniu z kolejnymi okresami roku liturgicznego. 4. Przygotowanie do uczestnictwa we Mszy Świętej. 5. Ukształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich. Kryteria oceniania z religii - klasa I Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co najmniej 4 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres wymagań na ocenę bardzo dobry. 2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu oraz chętnie służy radą i pomocą innym, dając świadectwo przynależności do Kościoła. 3. Posiada umiejętność wypowiadania się logicznie i wyczerpująco na dany temat, proponując ciekawe rozwiązania problemu. 4. Podejmuje działania dodatkowe, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, np.: wyszukuje i przygotowuje dodatkowe materiały, uczy się dodatkowych wierszy, piosenek nawiązujących do tematyki lekcji religii, bierze aktywny udział w konkursach/olimpiadach i odnosi w nich sukcesy. 5. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej wykraczającą poza obowiązujący program. 6. Bierze aktywny udział w organizowanych szkolnych uroczystościach, np. jasełka, przedstawienia itp. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Chwała Ojcu", "Niechaj będzie pochwalony", akty: wiary, nadziei, miłości, żalu,

3 2. Umie wskazać bezbłędnie miejsca szczególne w kościele (ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, chrzcielnica). 3. Zna rolę Kapłana w Kościele. 4. Rozpoznaje znaki Adwentu (wieniec adwentowy, kolor fioletowy). 5. Rozpoznaje znaki Wielkiego Postu (Środa Popielcowa, popiół, kolor fioletowy, korona cierniowa, krzyż, Droga Krzyżowa), 6. Zna scenę Zwiastowania. 7. Zna i śpiewa pieśni kościelne i religijne. 8. Naśladuje dobroć Jezusa w życiu codziennym, dając przykład swoją osobą. 9. Wie, że Pismo Święte jest słowem Boga skierowanym do ludzi. 10. Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 11. Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie. 12. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Pozdrowienie Anielskie", "Któryś za nas", 2. Potrafi zdefiniować, czym jest Pismo Święte. 3. Potrafi wytłumaczyć, czym jest "Kościół - Rodzina Boża". 4. Rozumie pojęcie niedzieli, jako Dnia Pańskiego, 5. Potrafi łączyć wydarzenia z życia Pana Jezusa z przeżywanymi świętami roku liturgicznego. 6. Potrafi opowiedzieć o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 7. Zna tradycje związane z obchodami najważniejszych świąt roku liturgicznego. 8. Umie wskazać niektóre szczególne miejsca w kościele. 9. Posiada umiejętność koncentrowania się na Słowie Bożym. 10. Rozumie proste fragmenty biblijne. 11. Posiada umiejętność dzielenia się przeżyciami religijnymi doświadczanymi w domu oraz w kościele. 12.Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany. 14. Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Ojcze nasz", "Przykazanie Miłości". 2. Wykazuje właściwą postawę modlitewną. 3. Rozumie pojęcie: "Bóg - Stworzyciel". 4. Zna najważniejsze wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa. 5. Zna wydarzenia związane z przynajmniej jednym cudem Pana Jezusa. 6. Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, np. niestaranne prowadzenie zeszytu. Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Potrafi odróżnić modlitwę od innych czynności. 2. Potrafi wykonać prawidłowo znak Krzyża Świętego. 3. Odtwarza z pamięci formułę modlitewną "Aniele Boży". 4. Wie, kim jest Pan Jezus, Maryja i św. Jozef. 5. Rozpoznaje kościół wśród innych budowli.

4 6. Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt. 7. Niechętnie bierze udział w katechezie, często przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu. Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we Mszy Świętej. 2. Przedstawienie sakramentów, jako wydarzeń zbawczych, jako spotkania i współdziałania z Chrystusem żyjącym w Kościele. 3. Wprowadzanie i poszerzanie znajomości prawd wiary. 4. Kształtowanie sumienia chrześcijańskiego. Kryteria oceniania z religii- II klasa Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co najmniej 5 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres wymagań na ocenę bardzo dobry. 2. Potrafi biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych oraz stosuje je we własnym życiu. 3. Chętnie służy radą i pomocą innym. 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, proponuje ciekawe rozwiązania problemu. 5. Podejmuje działania dodatkowe, z własnej inicjatywy lub według sugestii nauczyciela, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, np. zostaje ministrantem, bierze udział w kółku eucharystycznym. 6. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 7. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. 8.Zna doskonale mały katechizm. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Potrafi zdefiniować pojęcia: żal doskonały i mniej doskonały", sąd Boży, niebo, czyściec, piekło", przeistoczenie, uczta ofiarna". 2. Wymienia i wyjaśnia znaczenie poszczególnych prawd katechizmowych: główne prawdy wiary, dekalog, przykazanie miłości, pięć przykazań kościelnych, siedem sakramentów świętych, siedem grzechów głównych, pięć warunków sakramentu pokuty, 3. Rozumie zależność między wypełnieniem przykazania miłości, a wypełnianiem przykazań Bożych.

5 4. Potrafi wymienić części Mszy Świętej. 5. Zna właściwe postawy, jakie należy przyjąć podczas Mszy Świętej. 6. Potrafi wyjaśnić rolę Kapłana w kościele. 7. Zna i śpiewa pieśni kościelne i religijne. 8. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. 9. Stosuje prawdy katechizmowe w życiu codziennym. 10. Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 11. Regularnie, chętnie i aktywnie bierze udział w katechezie. 12. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 13. Zna bardzo dobrze mały katechizm Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 1. Zna i wyjaśnia pojęcia: "Trójca Święta", "anioł", "Dzień Pański", "pokuta", "post", "żal za grzechy". 2. Potrafi opowiedzieć wydarzenia nawiązujące do tajemnic różańca (nie zna wszystkich we właściwej kolejności). 3. Potrafi wymienić większość prawd katechizmowych oraz wyjaśnia znaczenie większości z nich. 4. Podaje przykłady z życia codziennego świadczące o braku zachowania przykazań. 5. Potrafi wyjaśnić różnicę między "Kościołem-ludem Bożym", a "kościołem-budynkiem". 6. Potrafi wskazać miejsca szczególne w Kościele (ołtarz, ambona, tabernakulum, konfesjonał, chrzcielnica). 7. Zna odpowiedzi liturgiczne. 8. Rozumie i opowiada proste fragmenty biblijne poznane na lekcji. 9. Chętnie dzieli się przeżyciami religijnymi doświadczanymi w domu i w kościele. 10. Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany. 11. Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt ćwiczeń. 12. Zna dobrze mały katechizm. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Odtwarza z pamięci formułę modlitewną "Chwała Ojcu". 2. Wykazuje właściwą postawę podczas modlitwy. 3. Potrafi wymienić cztery części różańca świętego. 4. Zna niektóre prawdy katechizmowe i potrafi je wymienić. 5. Zna pojęcie "rachunek sumienia". 6. Zna wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. 7. Potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 8. Zadania wykonuje niestarannie i nie przywiązuje specjalnej wagi do estetyki zeszytu ćwiczeń. Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 2. Wykonuje prawidłowo znak Krzyża Świętego. 3. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Aniele Boży", "Pozdrowienie Anielskie", "Ojcze nasz". 4. Potrafi określić, co to jest różaniec.

6 5. Zna pojęcia: "grzech", "grzech pierworodny". 6. Zna wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. 7. Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt ćwiczeń. 8. Niechętnie bierze udział w katechezie, często przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 9. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Ocenę niedostateczną (1) Uczeń: 1. Nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu. Zasadniczym celem katechizacji w klasie trzeciej jest: 1. Pogłębienie życia religijnego, jako świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła. 2. Pogłębienie życia pokuty (przygotowanie dzieci do spowiedzi miesięcznej i związanej z okresami roku liturgicznego). 3. Kształtowanie umiejętności odnajdywania śladów Boga w otaczającym świecie. 4. Kształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich. Kryteria oceniania z religii- III klasa Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co najmniej 4 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres wymagań na ocenę bardzo dobry. 2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych oraz potrafi zastosować je we własnym życiu. 3. Chętnie służy radą i pomocą innym. 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, proponuje ciekawe rozwiązania problemu. 5. Podejmuje działania dodatkowe, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, np. zostaje ministrantem, kółko eucharystyczne. 6. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 7. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne Pięć Przykazań Kościelnych, Uczynki miłosierne

7 względem duszy i ciała. 2. Łączy wydarzenia z życia Pana Jezusa z przeżywanymi świętami roku liturgicznego. 3. Potrafi uporządkować wydarzenia z historii narodu wybranego (czas patriarchów, sędziów, królów). 4. Potrafi wymienić najważniejszych proroków Starego Testamentu. 5. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 6. Potrafi zastosować poznane prawdy katechizmowe w życiu codziennym. 7. Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 8. Aktywnie bierze udział w katechezie. 9. Zna bardzo dobrze mały katechizm. Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Anioł Pański, Siedem Darów Ducha Świętego, Siedem Grzechów Głównych. 2. Potrafi wymienić poznane postacie biblijne. 3. Potrafi wyjaśnić, czym jest post, jako czas pokuty i odnowienia. 4. Uporządkuje wydarzenia Wielkiego Tygodnia. 5. Uporządkuje wydarzenia z historii zbawienia w roku liturgicznym. 6. Rozumie i opowiada fragmenty biblijne poznane na katechezie. 7. Wymienia patriarchów narodu wybranego. 8. Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany. 9. Systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Dziesięć Przykazań Bożych, Modlitwa przed nauką i po nauce, Główne Prawdy Wiary, Siedem Sakramentów Świętych, Pięć Warunków Sakramentu Pokuty. 2. Odtwarza ważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza. 3. Potrafi objaśnić wybrane perykopy Pisma Świętego, np. stworzenie świata, Kain i Abel, Arka Noego. 4. Wykazuje właściwą postawę modlitewną. 5. Potrafi wymienić cztery części różańca świętego. 6. Zadania wykonuje niestarannie, nie przywiązuje uwagi do estetyki zeszytu do religii. Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Modlitwa Pańska", Pozdrowienie Anielskie, Dwa Przykazania Miłości, Akty Cnot Boskich. 2. Zna pojęcie grzech pierworodny. 3. Potrafi odróżnić treści Starego i Nowego Testamentu. 4. Zna wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. 5. Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt ćwiczeń. 6. Niechętnie bierze udział w katechezie, często przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 7. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

8 Ocenę niedostateczną (1) Uczeń: 1. Nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu. Zasadniczym celem katechizacji w klasie czwartej jest: 1. Podkreślenie charakteru mistagogicznego katechezy po Komunii Świętej. 2. Ukazanie związku poszczególnych części Mszy Świętej z naszym życiem. 3. Ukazanie wymiaru moralnego w życiu chrześcijańskim. 4. Kształtowanie odpowiednich postaw chrześcijańskich. Kryteria oceniania z religii- klasa IV Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co najmniej 5 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy. 2. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną. 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 5. Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej oraz innych nabożeństw. 6. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii. 7. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 8. Zna bardzo dobrze mały katechizm. 9. Bierze aktywny udział w organizowanych kołkach pozalekcyjnych (kółko eucharystyczne). 10. Potrafi posługiwać się bardzo dobrze Pismem Świętym. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 2. Potrafi wyjaśnić istotę i znaczenie modlitwy, liturgii, sakramentów Kościoła, pierwszych piątków miesiąca. 3. Potrafi wymienić nazwy Ksiąg Pisma Świętego oraz ich autorów. 4. Potrafi definiować pojęcia: Liturgia Słowa, Objawienie Boże, natchnienie biblijne, Stary i Nowy Testament.

9 5. Potrafi wyjaśnić, czym jest wiara religijna oraz co oznacza, iż Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 6. Zna uczynki miłosierdzia w codziennym życiu, co do ciała i do duszy. 7. Potrafi wyjaśnić znaczenie przekazywanego podczas Mszy Świętej znaku pokoju. 8. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: niebo, Dom Boga Ojca, życie wieczne, zbawienie. opatrzność Bożna, błogosławieństwo. 9. Potrafi wytłumaczyć konieczność korzystania z sakramentów pokuty i pojednania. 10. Potrafi posługiwać się biegle Pismem Świętym. 11. Wie, kim byli Ewangeliści i zna ich symbole. 12. Zna dobrze mały katechizm. Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 1. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej. 2. Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 3. Potrafi wyjaśnić, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga. 4. Potrafi opowiedzieć o nabożeństwie adwentowym. 5. Potrafi opowiedzieć biblijny fragment o stworzeniu człowieka. 6. Potrafi wytłumaczyć, dlaczego człowiek zajmuję szczególne miejsce w dziele stwórczym. 7. Potrafi wymienić niektóre uczynki miłosierdzia, co do duszy i ciała. 8. Potrafi wytłumaczyć, czym jest Przeistoczenie w czasie Mszy Świętej. 9. Potrafi streścić, na czym polega przymierze Boga z ludźmi. 10. Potrafi wyjaśnić, czym jest grzech pierworodny i kiedy zostaje zgładzony. 11. Potrafi wyjaśnić sens tekstu o wieży Babel. 12. Potrafi wyjaśnić, dlaczego Krzyż jest najważniejszym znakiem odkupienia. 13. Rozumie, czym jest Eucharystia. 14. Potrafi opowiedzieć o walce Dawida z Goliatem. 15. Zna dobrze mały katechizm. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej. 2. Potrafi wymienić cechy człowieka szczęśliwego. 3. Potrafi rozpoznać znaki sakramentalne. 4. Potrafi wytłumaczyć, dlaczego Jezu przyszedł na świat. 5. Potrafi podać przykłady rzeczy stworzonych przez Boga. 6. Potrafi wyjaśnić, w jakim celu powstała Biblia. 7. Potrafi wytłumaczyć, czym jest singla w Piśmie Świętym? 8. Potrafi wytłumaczyć, kim jest: Abraham, Mojżesz, Dawid oraz Jakub i Józef. 9. Potrafi wytłumaczyć, kim jest Mesjasz. 10. Potrafi wymienić Ewangelistów. 11. Zna w stopniu niewielkim mały katechizm.

10 Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności. 2. Potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za świat. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 4. Wie, jakim znakiem rozpoczyna się i kończy Msza Święta. 5. Wie, czym jest grzech pierworodny. 6. Wie, w jakim celu Jezus przyszedł na świat. 7. Wie, z jakich części składa się Pismo Święte. 8. Potrafi wymienić przynajmniej jednego z Ewangelistów. 9. Potrafi odmówić Ojcze Nasz. Ocenę niedostateczną (1) Uczeń: 1. Nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu. Zasadniczym celem katechizacji w klasie piątej jest: 1. Ukazanie pragnienia miłości i dobra w sercu człowieka. 2. Zrozumienie sensu i znaczenia przyjścia i posłannictwa na świat Mesjasza. 3. Kształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich. 4. Bliższa zapoznanie z księgami Nowego Testamentu. Kryteria oceniania z religii- klasa V Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co najmniej 5 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy. 2. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną. 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 5. Samodzielnie interpretuje słowa Maryi wypowiedziane na weselu w Kanie Galilejskiej. 6. Samodzielnie układa modlitwę dziękczynienia za otrzymane Dobro od Stwórcy. 7. Potrafi samodzielnie zinterpretować fragment Pisma Świętego (J 15,16). 8. Potrafi zrobić rachunek sumienia.

11 9. Potrafi podać przykłady opatrzności w dziejach Narodu Wybranego. 10. Potrafi podać przykłady postaw z własnego życia, które są zgodne z przykazaniami. 11. Potrafi scharakteryzować zachowanie króla Salomona, Dawida oraz proroków Izajasza, Jeremiasza oraz Jana Chrzciciela. 12. Potrafi wymienić święta Maryjna. 13. Zna historię cudownego medalika. 14. Zna uczynki miłosierdzia, co do ciała i do duszy człowieka. 15. Zna bardzo dobrze mały katechizm. 16. Potrafi wyjaśnić, dlaczego Krzyż został wybrany, jako droga do Zbawienia. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Potrafi wymienić czytelne znaki miłującej obecności Boga w świecie. 2. Potrafi wymienić grzechy, którymi młody człowiek najczęściej obraża Pana Boga. 3. Wie, co to jest Opatrzność Boża. 4. Potrafi wyjaśnić jak ważną rolę pełnią Przykazania Boże w życiu człowieka. 5. Wiem, kim byli Prorocy i co głosili. 6. Potrafi wyjaśnić słowa Anioła do Maryi pełna łaski. 7. Zna najsłynniejsze Sanktuaria Maryjne w Polsce. 8. Wie, jak powinna przebiegać wieczerza wigilijna. 9. Zna i śpiewa kolędy. 10. Zna części Nowego Testamentu. 11. Rozumie, dlaczego Niedziela, jest dniem Pańskim. 12. Potrafi wyjaśnić obrzędu Wielkiego Tygodnia. 13. Potrafi opowiedzieć o Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego. 14. Zna bardzo dobrze mały katechizm. Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 1. Wie, że szczytem miłości Boga wobec ludzi było przyjście na świat Chrystusa i jego Zmartwychwstanie. 2. Potrafi wytłumaczyć, do czego Bóg powołuje człowieka. 3. Potrafi samodzielnie opowiedzieć, czym jest tęsknota za Bogiem. 4. Wie, dlaczego należy przestrzegać dekalog. 5. Potrafi wymienić, jakie zadania stawia Bóg przed prorokami. 6. Potrafi wskazać osoby, które Bóg powołuje do głoszenia Słowa Bożego. 7. Wie, jak nazywają się rodzice Jana Chrzciciela. 8. Potrafi wymienić cechy charakteru Maryi. 9. Umie wykazać, w jaki sposób należy naśladować Matkę Zbawiciela. 10. Wie, co to oznacza być solą ziemi i światłem świata. 11. Zna kolędy i potrafi je śpiewać. 12. Potrafi opowiedzieć o dzieciństwie Jezusa Chrystusa. 13. Wie, czy jest Dobra Nowina. 14. Zna mały katechizm.

12 15. Zna najważniejsze prawo Królestwa Bożego. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej. 2. Potrafi wytłumaczyć słowa Maryi: zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie Wie, że Bóg z miłości oddał życie za człowieka. 4. Zna 10 Przykazań Bożych. 5. Wie, kim jest Prorok. 6. Wie, co to jest kolęda. 7. Potrafi wyjaśnić słowa: wierzymy w ciała zmartwychwstanie. 8. Wie, jaką modlitwą Jezus się modlił. 9. Potrafi wyjaśnić fakt Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 10. Zna w niewielkim stopniu mały katechizm. Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Zna niektóre Przykazania Boże. 2. Zna modlitwę Ojcze Nasz.., Pod Twoją Obronę. 3. Wie gdzie Jezus się urodził i kto go odwiedził. 4. Wie, kiedy Jezus umarł na Krzyżu i dlaczego. 5. Zna bardzo słabo katechizm. Ocenę niedostateczną (1) Uczeń: 1. Nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu. Zasadniczym celem katechizacji w klasie szóstej jest: 1. Ukształtowanie postawy młodego człowieka w poszukiwaniu własnego miejsca w życiu. 2. Bliższe zapoznanie się z Duchem Świętym. 3. Umocnienie w wierze, poprzez prezentacje naszego świadectwa. 4. Bliższa zapoznanie z modlitwą. Ocenę celującą (6) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia, co

13 najmniej 5 z poniższych wymagań dodatkowych: 1. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy. 2. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną. 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 5. Potrafi zanalizować znaczenia słowa w relacjach międzyludzkich, na przykładach z Pisma Św. 6. Potrafi scharakteryzować postawę świadka Chrystusa z uaktualnieniem bieżącej sytuacji uczniów. 7. Potrafi wyjaśnić symbolikę i przesłanie przypowieści o winnym krzewie. 8. Potrafi sformułować spontaniczną modlitwę, prosząc Chrystusa o łaskę trwania przy Nim. 9. Potrafi wytłumaczyć, dlaczego nazywamy Ducha Świętego Pocieszycielem. 10. Potrafi wytłumaczyć, na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele. 11. Potrafi wymienić osoby i instytucje, które w dzisiejszych czasach spieszą z pomocą potrzebującym. 12. Potrafi wykazać podobieństwo pomiędzy śmiercią Chrystusa i Szczepana. 13. Potrafi wytłumaczyć, kiedy i dlaczego Maryja została ogłoszona Matką Kościoła. 14. Wie, o czym opowiada historia Zbawienia. 15. Potrafi zdefiniować ekumenizm. 16. Wie, kim byli: św. Wojciech, św. Paweł, brat Albert, św. Szczepan. 15. Zna bardzo dobrze mały katechizm. Ocenę bardzo dobrą (5) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1.Opowiada o powołaniu pierwszych apostołów 2.Umie wyjaśnić, co znaczy nadzieja chrześcijańska. 3.Wie, w jaki sposób Jezus przemawiał do ludzi 4.Wie, co to jest Pięćdziesiątnica 5.Wyjaśnia, co znaczy, że słowo Boże ma moc 6.Wymienia dary Ducha Świętego. 7.Wie, czym jest Caritas, PCK, Polska Akcja Humanitarna. 8.Opowiada o życiu i działalności Św. Piotra. 9.Potrafi opowiedzieć o życiu i działalności Św. Pawła. 10.Zna najważniejsze fakty z życia Maryi. 11.Wie jak rodzi się świadectwo wiary w życiu chrześcijanina. 12.Zna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. 13.Podaje przykłady charytatywnej działalności Kościoła. 14.Wie, co dokonuje się w Eucharystii. 15. Zna bardzo dobrze mały katechizm. Ocenę dobrą (4) Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 1. Umie wymienić imiona apostołów. 2. Potrafi wymienić dary Ducha Świętego. 3. Wie, czym zajmuje się Caritas. 4. Umie opowiedzieć o Świętym Pawle i Piotrze. 5. Potrafi wymienić prośby w modlitwie Ojcze nasz.

14 6. Uzasadnia potrzebę modlitwy w życiu chrześcijanina. 7. Wyjaśnia, co to jest psalm responsoryjny. 8. Potrafi wytłumaczyć jak być dobrym przyjacielem Pana Jezusa. 9. Zna niektóre fakty z życia Matki Bożej. 10.Wie, kim był Święty Stanisław-zna niektóre fakty z jego życia. 11. Potrafi opowiedzieć o życiu Alberta Chmielowskiego. 12. Zna modlitwę Pod Twoją obronę. 13. Zna sanktuaria Maryjne w Polsce. 14. Potrafi odpowiedzieć, w jakim dekanacie znajduje się parafia ucznia. 15. Zna dobrze mały katechizm. Ocenę dostateczną (3) Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 1. Uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej. 2. Zna modlitwę Pod twoją obronę. 3. Wie, kim byli Św. Paweł i Święty Piotr. 4. Zna niektóre fakty z życia Maryi. 5.Wie, kim jest Duch Święty. 6. Wie, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu. 7. Zna w niewielkim stopniu mały katechizm. Ocenę dopuszczającą (2) Uczeń opanował wymagania konieczne: 1. Wie,że papież jest następcą Świętego Piotra 2. Zna modlitwę Ojcze Nasz.., Pod Twoją Obronę. 3. Wie gdzie Jezus się urodził i kto go odwiedził. 4. Wie, kiedy Jezus umarł na Krzyżu i dlaczego. 5.Wie, kto to jest Duch Święty. 6. Zna bardzo słabo katechizm. 7.Potrafi sam ułożyć modlitwę. Ocenę niedostateczną (1) Uczeń: 1. Nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Uwagi końcowe: W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, uwzględniono także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu.

15 Inne ustalenia: - Uczeń ma prawo w semestrze dwa razy być nieprzygotowanym do lekcji religii. - W przypadku nie przygotowania do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej) powinien poinformować nauczyciela na początku katechezy. - Brak pracy domowej nie może być tłumaczone nieobecnością ucznia w szkole. - Uczeń ma prawo do oceny za prace dodatkowe (uczestnictwo w konkursie, olimpiadzie, kółko zainteresowań). - Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzyga nauczyciel, a kwestie sporne dyrektor szkoły. - Uczniów i nauczyciela obowiązują zasady współżycia społecznego, kultury i dobrego wychowania. Warunki uzyskania oceny klasyfikacyjnej i semestralnej. Ocena wyraża prace ucznia jego pracowitość i systematyczność. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale uwzględnia wszystkie formy aktywności ucznia. Obowiązuje zasada oceny ważonej, ocena wynika z przeliczenia wpływu ocen cząstkowych według zasady 5 za prace pisemne, 3 za kartkówki i odpowiedzi, 2 za inne aktywności ucznia. Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen wszystkich ocen i ich przeliczników ilości ocen wg wzoru. Algorytm do obliczenia oceny półrocznej: Wynik algorytmu przelicza się an następujące progi: 0,01-1,5 niedostateczny 1,51-2,5 dopuszczający 2,51-3,5 dostateczny 3,51-4,5 dobry 4,51-5,5 bardzo dobry 5,51-6 celujący Do uzyskania oceny końcowo rocznej potrzebna jest średnia arytmetyczna za dwa semestry. W przypadku, gdy występuje wyraźny postęp ucznia w ciągu roku, do średniej arytmetycznej jest dodawane 0, 5 punkta przez nauczyciela.

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV Ocena celująca obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 72 im.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim Opracował zespół: Beata Hołyszewska Leokadia Gorlewska Anna Urbańska 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to: W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KL. IV-VI) I GIMNAZJUM Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. Cele ogólne oceniania: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie właściwych postaw Badanie poziomu opanowania i postępów uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DO CYKLU PODRĘCZNIKÓW MATEMATYKA Z PLUSEM SPIS TREŚCI: 1. Cele oceniania. 2. Podstawa programowa. 3. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: odpowiedź ustna: - uczeń odpowiada z zakresu trzech ostatnich lekcji, - omawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: VI S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Uświęceni w Duchu Świętym, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim kl. I - III ROK 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Przedmiotowe zasady oceniania opracowały: mgr Anna Guzik mgr Edyta Leśniak Przedmiotowe Zasady Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Opracowała: Kinga Roczek 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka angielskiego jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Ocena dobra

Ocena dostateczna. Ocena dobra Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania oceny semestralnej (rocznej) z matematyki w klasach I - III gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie 1. Wymagania edukacyjne Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Rozdział I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii:

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii: Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z biologii w Publicznym Gimnazjum przy

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z Matematyki. Krysztof Jerzy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z Matematyki. Krysztof Jerzy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z Matematyki Krysztof Jerzy 1 Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole, między innymi, dlatego, że służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III. PZO z geografii jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Gimnazjum Nr 3 w Promniku 1. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego dokonywane przez nauczyciela nie sprowadza się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Klasa III ( poziom rozszerzony) Program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie I. Trwamy w nauce i na modlitwie 2 3 4 5 6 Uczeń opowiada, kim chciałby zostać jako dorosły i wykonuje na ten temat rysunek Uczeń koloruje dzwon i mówi, do czego wzywa jego dźwięk w niedzielę Uczeń podpisuje

Bardziej szczegółowo

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (Załącznik nr 15a do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl. V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl. V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl. V STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 PSO został sporządzony na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Gimnazjum w Dębowie Na podstawie programu nauczania Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Gimnazjum w Dębowie Na podstawie programu nauczania Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era Przedmiotowy system oceniania z geografii w Gimnazjum w Dębowie Na podstawie programu nauczania Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era Metody kontroli osiągnięć uczniów z geografii: a. ustna, np. w postaci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE Ia, Ib, Ic, Id, Ie GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z religii. w klasach IV VI szkoły podstawowej. według programu nr AZ-2-03/6

Przedmiotowy system oceniania. z religii. w klasach IV VI szkoły podstawowej. według programu nr AZ-2-03/6 Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej według programu nr AZ-2-03/6 Kielce 2004 Autorzy: Halina Sutkowy Bogusław Nosek Za zezwoleniem Władzy Duchownej OJ-67/03 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali nauczyciele języka angielskiego: Jadwiga Kasperska, Magdalena Płachta, Alicja Pawlina, Kamil Stanczykiewicz KLASA

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum Aby utrzymać ocenę CELUJĄCĄ musisz: - szczególnie angażować się w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne - brać aktywny udział w akademiach - posiadać wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2. im. J. Śniadeckiego. w Pionkach. ul. Parkowa 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2. im. J. Śniadeckiego. w Pionkach. ul. Parkowa 6 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach ul. Parkowa 6 2 1. Przy wystawianiu oceny z geografii pod uwagę brany jest stosunek ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I III Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zakres treści realizowanych na zajęciach jest zgodny

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Opracowany według programu W drodze do Ojca nr AZ-3-02/9 kl. I III Elżbieta Wodziana 2013/2014 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE I. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-5/13 do nauczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I III gimnazjum według programu nr AZ-3-02/9 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej.

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN OCENIANIA Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W grupach gimnazjalnych ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia poziom wiedzy i umiejętności, systematyczność oraz wkład pracy przewidywany w procesie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Podstawa prawna opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA opracował: mgr Marcin Szymczak I. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo