Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice Katowice, ul. GraŜyńskiego 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice 40-126 Katowice, ul. GraŜyńskiego 5"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY DO PROJEKTU DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH NR 14, 14A, 14B, 14C, 14D PRZY UL. CYNKOWEJ W KATOWICACH. Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice Katowice, ul. GraŜyńskiego 5 Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny Katowice ul. Cynkowa 14, 14A, 14B, 14C, 14D Dz. nr: 34/6 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na wykonanie dobudowy nowych kanałów dymowych i wentylacyjnych na kondygnacji II piętra budynku mieszkalnyego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Cynkowej będącym własnością Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą przy ul. GraŜyńskiego 5. Podstawą realizacji zadania są: - umowa na prace projektowe nr 01068/02/2011/TI z dnia r zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. GraŜyńskiego 5 w Katowicach, a Pracownią Projektową PIK z śor. Prace remontowe polegać będą na dobudowie nowych kominów wentylacyjnych i dymowych w miejscach pokazanych w części rysunkowej. Prace związane z przebudową zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zminimalizować koszty oraz ich zakres. 1

2 2 2. PRZEPISY PRAWNO TECHNICZNE Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 03 lipca 2003r. /Dz. U. 120 poz. 1133/ Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpoŝarowej /Dz. U. 100 poz. 835/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 121 poz. 1138/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej / Dz. U. 121 poz. 1137/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U zm. Dz. U. 2003r./ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakimi powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji / Dz. U / Instrukcja nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1979r. Instrukcja nr 320 Badanie rozprzestrzeniania ognia Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej Warszawa 1992r. PN-EN ISO 6946; 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó\u322?czynnik przenikania ciepła. PN-B-02020; 1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej. PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział określenia i zasady obmiaru PN-69/B Kubatura budynków. Zasady obliczania. PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

3 3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Cynkowej jako trzykondygnacyjny z przestrzenią techniczną poda dachem, całkowicie podpiwniczony. Do budynku prowadzi pięć wejść, po jednym do kaŝdej klatki schodowej ze schodami dwubiegowymi o konstrukcji Ŝelbetowej. Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej, otynkowane. Dach dwuspadowy o pochyleniu 7 wykonany w konstrukcji drewnianej kryty papą. Stolarka okienna drewniana. Liczba kondygnacji 3+1 Powierzchnia zabudowy 662,00m 2 Kubatura budynku II kondygnacja 1980,00m 3 Powierzchnia uŝytkowa II kondygnacja 528,71m 2 Liczba klatek schodowych 5 4. OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDYNKU STAN ISTNIEJĄCY Ściany zewnętrzne: ściany zewnętrzne nośne i osłonowe z cegły pełnej grub. w przyziemiu od 41 do 54cm. Ściany wewnętrzne: ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej grub. od 20 do 45cm, ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki grubości 10-15cm. Dach: dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej pokryty deskowaniem pełnym oraz papą nieocieplony. W niniejszym opracowaniu nie wskazuje się stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. Stropy: Zakłada się, Ŝe stropy międzykondygnacyjne wykonane są jako Ŝelbetowe na belkach stalowych, nad piwnicami istnieją sklepienia łukowe z cegły ceramicznej. Grubość stropów z warstwami wykończeniowymi wynoszą ok. 18cm. Nad II kondygnacją strop Ŝelbetowy na belkach stalowych bez ocieplenia. Schody: dwubiegowe o konstrukcji Ŝelbetowej płytowej, balustrady metalowe. Kanały dymowe i wentylacyjne: murowane w technologii tradycyjnej. Przekrój przewodów wentylacyjnych 14x14 cm. Przekrój przewodów dymowych 14x14 cm - indywidualne oraz 56x56 cm - zbiorcze. 3

4 Stan techniczny kominów niezadowalający. W kominach stwierdza się: - brak ciągu, - liczne spękania występujące w przestrzeni strychowej kominów, - ponad dachem kanały otwarte w górę, na całej długości otynkowane tynkiem cementowym. Budynek jest ogrzewany indywidualnie przez mieszkańców: piecami na paliwo stałe, piecami kaflowymi, piecami oszczędnościowymi. W większości mieszkań podłączone są do szerokiego przewodu kominowego zbiorczego co przy jednoczesnym korzystaniu z pieców powoduje ich nieprawidłowe działanie. W przypadku kominów wentylacyjnych stwierdzono podłączenie kilku pomieszczeń do jednego przewodu kominowego. Stwierdzono przypadki zamurowania kratek wentylacyjnych w mieszkaniach oraz niedroŝność samych przewodów. Stolarka okienna: Stolarka okienna drewniana i PCV Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa (zewnętrzna) drewniana, wewnętrzna płytowa. Podłogi i posadzki: - w mieszkaniach deski podłogowe, wykładziny lub panele, - klatki schodowe posadzki i schody betonowe bezpośrednio malowane, - w sanitariatach terrakota, PCV lub płytki ceramiczne - przestrzeń techniczna pod dachem - bezpośrednia konstrukcja nośna stropów nad 2 piętrem Tynki zewnętrzne: na budynkach wykonane tynki cementowo wapienne. Tynki wewnętrzne: na ścianach i sufitach cementowo - wapienne. Obróbki blacharskie i orynnowanie: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe stalowe. Malowanie: mieszkania malowane albo tapetowane wg uznania właścicieli. W klatkach schodowych lamperie olejne, pozostała część ściany oraz sufity farby olejne lub klejowe OPIS TECHNICZNY STAN PROJEKTOWANY Podstawowe załoŝenia projektowe dotyczą czynności remontowych w oparciu o stan techniczny budynku. Projektuje się następujące czynności: Dobudowa przewodów dymowych i wentylacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. Wykonanie nawiewników ciśnieniowych w górnej części okna

5 w pomieszczeniach, w których ogrzewanie stanowią piece na paliwo stałe. DemontaŜ 2 pieców kaflowych w mieszkaniach nr 14C/12 i 14D/9 i zamontowanie nowych pieców pokojowych na paliwo stałe. Drewniane elementy konstrukcji dachu objęte zakresem prac oraz najbliŝsze elementy sąsiednie w czasie rozbiórki poszycia naleŝy zabezpieczyć preparatami ognio-, owado- oraz grzybobójczymi. Od kanałów dymowych zachować odległość min. 15cm zgodnie z zaleceniem producenta kominów dymowych, szczegóły na etapie wykonawstwa. Wykonanie nowych elementów drewnianych pozwalających na wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej po zabudowie wymianów. W celu wykonania nowych kominów dymowych naleŝy przeciąć istniejące krokwie i wykonać tradycyjny wymian zgodnie z rysunkiem poddasza. Sztywność budowanych kominów zostanie zapewniona poprzez prowadzenie ich w ścianach oraz kotwienia do istniejących kominów, dlatego nie przewiduje się dodatkowego usztywnienia poprzez mocowanie do krokwi. W robotach tych naleŝy uwzględnić wymianę fragmentu pokrycia dachu wokół kominów i wykonanie obróbek blacharskich. 6. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH DLA CAŁOŚCI ZAMIERZENIA Elementy ogólnobudowlane I. DACH, KONDYGNACJE MIESZKALNE, PIWNICE Wykonanie przebić przez ściany oraz dach w miejscach wykonywania nowych kominów. MontaŜ nawiewników nadokiennych w pomieszczeniach, w których istnieją piece na paliwo stałe. Nawiewnik powinien posiadać filtr cząstek stałych i zapewniać nawiew powietrza na poziomie min. 70m 3 /h. II. DOBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I DYMOWYCH Kanały np. firmy SCHIEDEL lub analogicznej spełniającej warunki techniczne i będące dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wykucie przebić przez ściany i dach pod kanały wentylacyjne i dymowe. Wykonanie podlewki betonowej gr. 28 cm z betonu B20 pod pustaki kominowe. Osadzenie pustaków systemowych z kanałami wentylacyjnymi i dymowymi. 5

6 MontaŜ trójników do kratek wentylacyjnych do pomieszczeń wskazanych w dokumentacji. MontaŜ pustaków do drzwiczek wyczystkowych - zlokalizować w miejscu umoŝliwiającym dostęp po zamontowaniu pieca.. UłoŜenie kształtek wentylacyjnych wybranego systemu kominowego na zaprawie i otynkowanie. Obmurowanie cegłą ceramiczną pełną gr. 12cm na poddaszu i ponad dachem oraz otynkowanie tynkiem cem.-wap. Obmurówka oparta na płycie gr. 15 cm z betonu B20 zbrojoną prętami φ10. Na kominie wykonać płytę Ŝelbetową z betonu B20 grubości 10 cm zbrojoną przeciwskurczowo siatką z prętów φ4 w rozstawie co 10 cm. Płyta Ŝelbetowa powinna wystawać 8 cm poza obrys komina. Roboty wykończeniowe i malarskie, oblachowania elementów drewnianych, które przechodzą zbyt blisko kominów. Nowe przewody kominowe będą prowadzone w miejscach ścian nośnych, w związku z czym nie będą dodatkowo obciąŝać stropu i nie ma potrzeby wzmacniania jego konstrukcji. Kanały stalowe okrągłe systemowe np. firmy MK lub analogicznej spełniające warunki techniczne i będące dopuszczone do stosowania w budownictwie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie nowobudowane kominy usztywnić poprzez zakotwienie w kominach istniejących prętami φ10 co drugą warstwę cegieł. Dodatkowo płyta Ŝelbetowa stanowiąca oparcie obmurówki z cegieł zostanie zakotwiona w ścianie prętami φ10. Na wszystkich kominach wentylacyjnych wloty zabezpieczyć siatkami z drutu aluminiowego. We wskazanych pomieszczeniach zdemontować stare piece węglowe i zamontować nowe piece pokojowe węglowe akumulacyjne, z wkładem szamotowym, o mocy 7kW. Orientacyjne wymiary pieców 92x44x27 cm, waga ok. 100 kg. Posadzkę wokół pieca naleŝy wykończyć blachą stalową nierdzewną gr. 1.5mm na odległość 60 cm od paleniska przykręcaną do podłogi. Z uwagi na to, Ŝe prace prowadzone będą na obiekcie istniejącym i pozostającym w uŝytkowaniu niektóre rozwiązania technologiczne mogą ulec zmianie w stosunku do projektowanego zakresu. Wszelkie odstępstwa naleŝy uzgodnić z kominiarzem i wpisać do protokołu odbioru robót. 6

7 III. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH Elementy drewniane więźby dachowej pokryć wielofunkcyjnym preparatem do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni metodą 4-krotnego malowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem w odstępach nie krótszych niŝ 4 godziny. NaleŜy wprowadzać łącznie nie mniej niŝ 1 kg środka na 1m 2 powierzchni drewna. Środek naleŝy stosować na drewno oczyszczone i suche o wilgotności max. 25%. IV. OBRÓBKI BLACHARSKIE I WYKOŃCZENIOWE DemontaŜ istniejącego opierzenia kominów i instalacji antenowych, przy których realizowane będą nowe kominy. Po wykonaniu obmurówek wokół kominów wykonać obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0.55mm. Pionowa część powinna mieć wysokość 30 cm i być szczelnie połączone z jego ścianą. Pozioma część obróbki powinna mieć co najmniej 10 cm szerokości. Obróbkę blacharską w górnej części wpuścić w naciętą bruzdę w kominie przynajmniej na głębokość 1,5 cm. Przed włoŝeniem blachy obróbki blacharskiej do bruzdy w kominie naleŝy w bruzdę wcisnąć dodatkowo silikon. Pod blachą naleŝy wykonać warstwę z papy podkładowej wywiniętą na komin na wysokość 20cm. Na obróbkę z blachy nakleić warstwę papy wierzchniego krycia wywiniętą na wysokość min. 10 cm. MontaŜ wcześniej zdemontowanych instalacji antenowych. V. ROBOTY ZWIĄZANE Z DOPROWADZENIEM LOKALI DO STANU PIERWOTNEGO Tynkowanie bruzd kominowych, uzupełnienie ubytków tynków szpachlowania Uzupełnienie fragmentów podłogi z wykładziny PCV oraz zabezpieczenie podłogi wokół piecy Usunięcie starych warstw farby Gruntowanie Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi 7 VI. OPIS GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW Pustaki kominowe - odporne na działanie kondensatu, - maksymalna temperatura spalin 600 C,

8 8 - odporne na poŝar sadzy, - z systemem przewietrzania, - izolowane, odpowiadające grupie I i II odporności przewodzenia ciepła według normy DIN część 1, wydanie luty 1987, - pustaki murować na zaprawie w ramach systemu jednego producenta. Kominy MKD - średnica wewnętrzna przewodów Ø150mm, - wykonane z blachy kwasoodpornej, - na kominie wykonać nasadę kominową zwiększającą ciąg kominowy Cegła ceramiczna pełna - wymiary 250x120x65 mm, - minimalna klasa cegły: 15, - cięŝar objętościowy kg/m3, - nie wymaga się stosowania cegły klinkierowej, - zabrania się stosowania cegły z otworami. Zaprawa murarska - cementowo - wapienna klasy M5, - kruszywo - piasek oczyszczony o uziarnieniu 0,25-2,0mm, - wapno hydratyzowane, - cement CEM I 32.5R, - woda odpowiadająca wymaganiom wg PN-B Bez badań laboratoryjnych moŝna stosować wodę pitną wodociągową. Tynk - cementowo - wapienny, - reakcja na ogień klasa A1, - wytrzymałość na ściskanie CSII, - wytrzymałość na zginanie 1,8N/mm, - woda odpowiadająca wymaganiom wg PN-B Bez badań laboratoryjnych moŝna stosować wodę pitną wodociągową, - temperatura stosowania od 5ºC do 25ºC, - podłoŝe musi być spójne, bez luźnych cząstek, pozbawione pyłu, starej powłoki malarskiej oraz wykwitów soli, - powierzchnia nie moŝe być hydrofobowa. Beton - klasy B20

9 9 - cement CEM I 32.5R, - kruszywo - Do wykonania mieszanek betonowych naleŝy stosować kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1996, PN-B-11113:1996, grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw, - woda odpowiadająca wymaganiom wg PN-B Bez badań laboratoryjnych moŝna stosować wodę pitną wodociągową, - temperatura stosowania od 5ºC do 25ºC. Papa - Papa asfaltowa wierzchniego krycia - zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuŝ jednej krawędzi nałoŝony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Zastosowanie. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych (bezpośrednio na istniejące stare pokrycie papowe). MontaŜ. Kleić do podłoŝa metodą zgrzewania. Dopuszcza się moŝliwość mocowania mechanicznego wyrobu z zastosowaniem zgrzewania zakładów podłuŝnych i poprzecznych. Papa moŝe być równieŝ zgrzewana przyrządami do zgrzewania gorącym powietrzem. Parametry. Szerokość 0,99m ( 1,00±0,01); Długość 5,0m; Grubość 5,0mm ± 0,2; Wodoszczelność wg PN-EN 1928: 2002 Metoda A wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kpa; Reakcja na ogień PN-EN ISO :2004 PN-EN A1: klasa E; Giętkość na wałku Ø 30 mm Gwarancja 10 lat Odporność na spływanie w podwyŝszonej temperaturze 90 ºC Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuŝ, 800 ± 200 N/50 mm - kierunek w poprzek 600 ± 200 N/50 mm, - Papa asfaltowa podkładowa - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Zastosowanie. wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych

10 wodochronnych pokryciach dachowych. Sposób układania: metodą zgrzewania Parametry: Długość 7,5m. Szerokość 0,99m (1,00 ± 0,01). Grubość 3,4mm ± 0,2. Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kpa. Reakcja na ogień PN-EN ISO :2004 PN-EN A1: klasa F. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuŝ, 900 ± 200 -kierunek w poprzek PN-EN : 2001 N/50 mm 700 ± 200 Giętkość w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 ºC -25 / Ø 30 mm. Drewno - drewno iglaste klasy K27 czterostronnie strugane, - wilgotność max. 20%, - drewno zabezpieczone przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni, - sęki na całym przekroju - max. 1/4 długości, - skręt włókien - do 10%, - krzywizna podłuŝna a) płaszczyzn 30 mm dla grubości do 38 mm 10 mm dla grubości do 75 mm b) boków 10 mm dla szerokości do 75 mm 5 mm dla szerokości > 250 mm - wichrowatość max. 6% szerokości, - krzywizna poprzeczna max. 4% szerokości, - rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. - nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. - nieprostopadłość niedopuszczalna, - tolerancje wymiarowe tarcicy a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: w długości: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilości w szerokości: do +3 mm lub do 1mm w grubości: do +1 mm lub do 1 mm b) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŝ +3 mm i 2 mm. 10

11 Środki ochronne do drewna - zastosować wielofunkcyjny preparat do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni, - ilość naniesionych warstw - 4, - odstępy pomiędzy malowaniami - min. 4h, - ilość środka na 1m 2 powierzchni drewna - min. 1kg, - stosować na drewno oczyszczone i suche o wilgotności max. 25%. Stal - zbrojeniowa Ŝebrowana klasy A-II średnicy Ø10mm, spajalna - siatka zbrojeniowa Ø4mm o wymiarze oczka 10x10cm ze stali A-0, spajalna - zabezpieczenie podłogi wokół piecy blacha stalowa nierdzewna gr. 1.5mm, - obróbki blacharskie kominów blacha stalowa powlekana gr. 0.55mm. 7. WPŁYW WYKONYWANYCH ROBÓT Z ZAKRESU RENOWACJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ ZDROWIE LUDZI Warunki eksploatacyjne po wykonanych robotach wpłyną korzystnie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi mieszkających w budynku, w którym realizowany jest przedmiotowy temat. Pozostałe warunki eksploatacyjne oraz sposób realizacji prac remontowych nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Za opis 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo