OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU"

Transkrypt

1 ` OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...1 II. III. IV. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA...2 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...3 V. SUMA UBEZPIECZENIA I SYSTEMY UBEZPIECZENIA...5 VI. VII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...8 VIII. ZAWARCIE UMOWY I CZAS TRWANIA UMOWY...9 IX. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO X. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA XI. ROSZCZENIA REGRESOWE XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 14

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej od kradzieży z włamaniem i rabunku osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Umowa ubezpieczenia może być również zawarta przez Ubezpieczającego we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odbiegających od postanowień OWU. Klauzule umowne, zawierające postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 4. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU, wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich zmianami, stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 2 1) Umowa umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy Ubezpieczającym i Generali na warunkach określonych w niniejszych OWU, 2) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 3) placówka każda jednostka organizacyjna, której mienie objęte jest samodzielną ewidencją księgową, 4) lokal budynek lub trwale wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego, 5) szkoda uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia objętego Umową, 6) franszyza redukcyjna ustalona w Umowie wartość o jaką zmniejsza się każdorazowo wypłatę odszkodowania, 7) kradzież z włamaniem: a) dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub dopasowanym bądź też kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeżeli Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki dowodowe. 8) rabunek - zabór mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych, bądź przez doprowadzenie osoby napadniętej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 9) wandalizm zamierzone, bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, przeprowadzone bez zamiaru dokonania kradzieży z włamaniem. 10) wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o stopień faktycznego zużycia technicznego, 1

3 11) wartość rynkowa przeciętna cena stosowana na określonym obszarze (miejscowości) w obrocie składnikami tego samego rodzaju i gatunku co ubezpieczone mienie z uwzględnieniem jego stanu technicznego i stopnia zużycia, 12) zamek wielozapadkowy lub kłódka bezkabłąkowa - zamek lub kłódka, do których klucz posiada w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu, II. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 3 Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące mienie, zwane dalej przedmiotem ubezpieczenia a określone w Umowie: 1. Stanowiące własność lub będące w posiadaniu zależnym Ubezpieczającego: 1) rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe) - towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, opakowania, itp., 2) środki trwałe - maszyny, aparaty, narzędzia, urządzenia produkcyjne, wyposażenie, w tym także umorzone środki trwałe oraz środki transportu wewnętrznego nie podlegające obowiązkowej rejestracji a także urządzenia zabezpieczające i systemy alarmowe, 3) mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży, umowy komisu lub umowy przechowania mienie stanowiące własność osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, np. naprawy, remontu, czyszczenia, farbowania, prania, przyjęte w celu dalszej sprzedaży, w ramach umowy komisu lub umowy przechowania, 4) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, kamienie i metale szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły oraz wyroby z nich wykonane, 2. Mienie osobiste pracowników mienie należące do pracowników Ubezpieczającego, które za jego zezwoleniem znajduje się w miejscu pracy; w szczególności są to: odzież, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i własne narzędzie niezbędne do wykonywania pracy (z wyłączeniem mienia określonego w ust. 1 pkt 4). 4 Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu określonym w Umowie, zwanym dalej miejscem ubezpieczenia. III. Zakres ubezpieczenia 5 1. Generali odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych). 2. W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa także, powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych: 1) elementów wyposażenia lokalu tj. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, 2) urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych. nie więcej jednak niż do 10% sumy ubezpieczenia, chyba że zostały one dodatkowo ubezpieczone Za opłatą dodatkowej składki wartości pieniężne mogą zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka rabunku podczas ich przewożenia lub przenoszenia. 2. Przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku w transporcie Generali odpowiada także za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia osobie wykonującej transport ochronę powierzonego przedmiotu ubezpieczenia wskutek: 2

4 1) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu, 2) śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 7 Ryzyko dodatkowe - dewastacja 1. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku może zostać rozszerzone o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu tego mienia przez osoby trzecie wskutek aktów wandalizmu. 2. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie określone w 3 za wyjątkiem wartości pieniężnych. IV. Ograniczenia odpowiedzialności Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym mieniu: 8 1) aktach, dokumentach, planach konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek innych danych zgromadzonych na nośnikach danych, jak również modelach, prototypach, wzorach, eksponatach, 2) pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach powietrznych, wodnych, przyczepach i naczepach samochodowych, campingowych i innych, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia CASCO, chyba że stanowią one mienie, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lub 3, 3) drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach (w tym w szklarniach i namiotach foliowych) oraz inwentarzu żywym, 4) mieniu znajdującym się w lokalu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że lokal ten objęty jest całodobowym dozorem, 5) przedmiotach, których nabycie nie jest potwierdzone dowodami zakupu lub jest potwierdzone fałszywymi dowodami zakupu, 6) przeterminowanych rzeczowych składnikach majątku obrotowego, 7) przedmiotach podlegających obowiązkowi dostarczenia i zgłoszenia do odprawy celnej, dla których obowiązek ten nie został spełniony. Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 9 1) umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność oraz działających z jego upoważnienia i w jego imieniu. Z wyłączeniem szkód w gotówce za osoby, za które Ubezpieczający pownosi odpowiedzialność uznaje się: w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępca dyrektora; w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurenci; w spółkach jawnych: wspólnicy, prokurenci; w spółkach partnerskich: partnerzy (lub zarząd), prokurenci; w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusz, prokurenci; w spółkach cywilnych: wspólnicy; w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd; 2) wojny, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub jakichkolwiek działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy nie, wojny domowej, rozruchów wewnętrznych, strajków, lokautów, 3) aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, 4) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji lub rekwiracji mienia przez prawomocne władze, 3

5 5) kradzieży, rabunku lub dewastacji zaistniałych w związku ze zdarzeniami losowymi (np. pożar, wybuch, huragan, zalanie, powódź, itp.) 6) kradzieży z wystawy (bez wejścia sprawcy do lokalu) w odniesieniu do kamieni i metali szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych, pereł oraz wyrobów z nich wykonanych, 7) dokonania lub usiłowania dokonania kradzieży z gablot reklamowych znajdujących się poza ubezpieczonym lokalem, 8) uszkodzenia elewacji budynków w wyniku pomalowania (graffitti, itp.), Za szkody w mieniu (z wyjątkiem wymienionego w 3 ust. 1 pkt 4) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu, Generali odpowiada do rzeczywistej wartości szkody nie przekraczającej jednak 10% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 2. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody, nieprzekraczające wartości kwoty określonej w Umowie jako franszyza redukcyjna. 11 W przypadku ubezpieczenia wartości pieniężnych odpowiedzialność Generali ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że były one przechowywane lub transportowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129 z 1998 r., poz. 858) Za szkodę w wartościach pieniężnych powstałą wskutek kradzieży z włamaniem odpowiedzialność Generali ograniczona jest do kwot zależnych od rodzaju schowka lub klasy jego odporności na włamanie i wynosi odpowiednio: Rodzaj schowka Klasa odporności na włamanie Granica odpowiedzialności Generali Kasety stalowe I 0,5 j.o. Szafy stalowe II 1,5 j.o. III IV 3 j.o. 5 j.o. Szafy stalowo-betonowe V 8 j.o. VI VII 12 j.o. 16 j.o. Szafy pancerne VIII 20 j.o. IX 30 j.o. Pokój skarbcowy X 40 j.o. Skarbiec XI XIII 60 j.o. Za jednostkę obliczeniową (j.o.) przyjmuje się 120 krotność przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał wg danych GUS-u. 2. Budynki i lokale, w których przechowywana jest gotówka powinny mieć zapewniony stały dozór lub zainstalowane urządzenie sygnalizacyno-alarmowe. 3. Kasety i szafy stalowe oraz szafy pancerne i stalowo-betonowe powinny być trwale przymocowane do podłoża bądź ściany pomieszczenia, w którym się znajdują. 4. W indywidualnych przypadkach, za opłatą dodatkowej składki, mogą być przyjęte do ubezpieczenia wartości pieniężne znajdujące się schowkach trwale nie przymocowanych. 4

6 13 1. Odpowiedzialność Generali za szkody powstałe wskutek rabunku wartości pieniężnych w czasie ich transportu (tj. przenoszenia lub przewożenia poza obrębem lokalu objętego ubezpieczeniem), uzależniona jest od sposobu ochrony tych wartości, tj.: 1) wyłącznie przez osobę transportującą (bez konwojenta) do 0,3 j.o. 2) z jednym nieuzbrojonym konwojentem do 1 j.o. 3) z jednym uzbrojonym konwojentem do 5 j.o. 4) z dwoma uzbrojonymi konwojentami do 15 j.o. 5) z trzema uzbrojonymi konwojentami do 50 j.o. 6) z czterema uzbrojonymi konwojentami powyżej 50 j.o. przy czym kierowcy pojazdu, którym przewożona jest gotówka nie uważa się za konwojenta. 2. Ponadto transporty wartości pieniężnych w kwocie: 1) do 1,0 j.o. mogą być dokonywane pieszo, jeżeli użycie samochodu jest nieuzasadnione ze względu na odległość a sposób realizacji daje gwarancję bezpieczeństwa, 2) powyżej 1,0 j.o. dokonywane są pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi 3) powyżej 20,0 j.o. wykonuje się wyłącznie przy użyciu pojazdów specjalnych. V. Suma ubezpieczenia i systemy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, ustalana przez Ubezpieczającego, stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i jest podstawą do naliczenia składki ubezpieczeniowej. 2. Sumę ubezpieczenia ustala się bez uwzględnienia, podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, naliczonego podatku od towarów i usług (VAT), chyba że umówiono się inaczej. 3. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu, chyba że Ubezpieczający wybrał wariant ubezpieczenia, w którym suma ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (tzw. konsumpcja sumy ubezpieczenia), w zamian za otrzymaną zniżkę w składce Jeżeli ubezpieczone mienie jest zlokalizowane w różnych placówkach, Ubezpieczający powinien do wniosku ubezpieczeniowego dołączyć szczegółowy wykaz tych placówek z podaniem sumy ubezpieczenia dla każdej z nich. 2. Warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia mienia określonego w ust. 1 jest prowadzenie przez Ubezpieczającego centralnej księgowości dla całego ubezpieczonego mienia oraz odrębnej ewidencji dla mienia znajdującego się w poszczególnych placówkach Umowa może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczenia: 1) na sumy stałe, 2) na sumy zmienne, 3) na pierwsze ryzyko 2. Przedmioty ubezpieczenia należące do tej samej grupy rodzajowej mogą być ubezpieczone wyłączenie w jednym systemie ubezpieczenia. W systemie sum stałych suma ubezpieczenia określana odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia powinna odpowiadać: 17 5

7 1) dla rzeczowych składników majątku obrotowego - wysokości najwyższej przewidywanej wartości mienia w okresie ubezpieczenia odpowiadającej jego cenie nabycia lub kosztom wytworzenia. 2) dla wyposażenia najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia wartości tego mienia W systemie sum zmiennych suma ubezpieczenia jest określana na podstawie przewidywanej najwyższej wartości dziennej ubezpieczanego mienia odpowiadającej jego cenie nabycia lub kosztom wytworzenia w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia. 2. Do ubezpieczenia w tym systemie mogą być przyjęte rzeczowe składniki majątku obrotowego, pod warunkiem jednak, że średnia wartość tych składników ustalona wg stanów magazynowych na ostatni dzień każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie jest mniejsza niż ,00 PLN. 3. Składka jest obliczana według następującego schematu: 1) w chwili zawierania umowy Ubezpieczający opłaca bezzwrotną składkę depozytową w wysokości 50 % składki naliczonej od sumy ubezpieczenia, 2) w terminie do 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany przekazać Generali średnią miesięczną wartość przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ustaloną wg stanów magazynowych na ostatni dzień każdego miesiąca, 3) wysokość składki należnej za cały okres ubezpieczenia uzyskuje się z iloczynu średniej arytmetycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia i zastosowanej stawki ubezpieczeniowej, 4) rozliczenie następuje w terminie 14 dni od przekazania przez Ubezpieczającego niezbędnych danych do Generali, 5) w wypadku gdy składka należna jest wyższa od opłaconej składki depozytowej, Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia pozostałej części w terminie 14 dni od otrzymania rachunku. 6) Jeżeli Ubezpieczający nie podał danych w terminie określonym w pkt 4 Generali uznaje, że wartość przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia równa jest deklarowanej sumie ubezpieczenia W systemie na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający kierując się wysokością maksymalnej straty jaką może ponieść wskutek pojedynczej szkody. 2. Do ubezpieczenia w tym systemie mogą zostać przyjęte rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki trwałe, mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży lub umowy komisu, wartości pieniężne i mienie osobiste pracowników, przy czym: 1) dla wartości pieniężnych odrębnie ustala się sumy ubezpieczenia dla a) kradzieży z włamaniem, b) rabunku, c) rabunku w transporcie. 2) mienia osobistego pracowników sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn liczby pracowników i sumy ubezpieczenia zadeklarowanej na jednego pracownika. VI. Środki bezpieczeństwa 20 Konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów 1. Ściany, sufity, podłogi i dachy pomieszczeń, w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi ani nie posiadać otworów, które umożliwiają dostęp do przedmiotu ubezpieczenia bez włamania. 2. Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone. 6

8 21 Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 1. Wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalu, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz wyposażone w takie zamknięcia, żeby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy. 2. Drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe lub 2 kłódki bezkabłąkowe zawieszane na oddzielnych skoblach. 3. W szczególnych przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem będzie jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia. 4. Jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego zamka może zostać zastąpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki. 5. W przypadku gdy drzwi zewnętrzne są oszklone, powinny one być dodatkowo na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Od wymogu tego można odstąpić jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe. 6. Przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi. 22 Zabezpieczenie okien i innych oszklonych otworów zewnętrznych 1. Wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. 2. Okna i inne zewnętrzne otwory znajdujące się w piwnicach, suterenach i na parterach lokali, w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Od wymogu tego można odstąpić jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe. 3. Osoba sprawująca dozór obiektu w przypadku opisanym w ust. 2, powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania 4. Kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę bezkabłąkową. 23 Zabezpieczenie kluczy 1. Klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 2. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) - Ubezpieczający po otrzymaniu o tym wiadomości obowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki. 24 Zabezpieczenie pojazdów stanowiących rzeczowe składniki majątku obrotowego 1. W przypadku ubezpieczenia pojazdów samochodowych i mechanicznych stanowiących rzeczowe składniki majątku obrotowego lub mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży lub umowy komisu, za należyte zabezpieczenie uważa się również parking pod stałym nadzorem, ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem i oświetlony w porze nocnej. 7

9 2. Wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. 3. W ubezpieczonych pojazdach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. 25 Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów 1. Obudowa kłódek zabezpieczających kraty, żaluzje, rolety lub okiennice, powinna być całkowicie zamknięta. 2. Uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie. Grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki. W przypadku powstawania na kabłąku wolnego miejsca należy wypełniać je tulejką dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą W przypadku gdy lokal jest zabezpieczony zgodnie z warunkami określonymi w zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, tj.: 1) stały dozór, 2) urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe (z wywołaniem w miejscu ubezpieczenia lub w miejscu odległym), 3) elektroniczny system włamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych, 4) drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, 5) szyb o odporności na ostrzał z broni palnej, może stanowić podstawę do udzielenia zniżki w składce. 2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie powodów uniemożliwiających zastosowanie powyższych wymogów bezpieczeństwa Generali może, na podstawie dokonanej oceny ryzyka, ustalić indywidualne warunki zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. VII. Składka ubezpieczeniowa Jeżeli w polisie nie ustalono inaczej, składki są ustalane na poziomie rocznym i opłacane z góry. Składki są ustalane przez Generali na podstawie obowiązujących taryf stawek. Wysokość składki taryfowej uzależniona jest m.in. od przedmiotu ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, posiadanych zabezpieczeń, przebiegu szkodowego. 2. Na wniosek Ubezpieczającego składka ubezpieczeniowa może zostać rozłożona na raty. Terminy płatności rat i ich wysokość są określone w polisie. 3. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W przypadku niedoboru środków na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym Generali. 4. W przypadku, gdy składka opłacana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki we wskazanym w polisie terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. W przypadku braku płatności w/w terminie odpowiedzialność Generali kończy się z ostatnim dniem wyznaczonego terminu. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. 8

10 VIII. Zawarcie Umowy i czas trwania Umowy Umowę zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego złożonego na formularzu Generali lub w innej formie pisemnej na warunkach określonych w ust Wniosek powinien zawierać wszelkie istotne a znane Ubezpieczającemu informacje dotyczące Umowy a w szczególności: 1) nazwę i adres siedziby Ubezpieczającego, 2) rodzaj prowadzonej działalności oraz REGON, 3) miejsce (miejsca) ubezpieczenia, 4) wykaz przedmiotów ubezpieczenia, z podaniem sumy ubezpieczenia, sposobu jej określenia, oraz przyjętego systemu ubezpieczenia, 5) zakres ubezpieczenia, 6) okres ubezpieczenia, 7) opis istotnych elementów systemu zabezpieczeń oraz inne informacje mające wpływ na ryzyko zaistnienia szkody, 8) informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia i poziomie szkodowości w ostatnich 3 latach. 3. Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka. 4. Ubezpieczający oraz przedstawiciel Ubezpieczającego, (jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest za jego pośrednictwem) obowiązani są udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piśmie oraz podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Generali zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5. Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 4 i zawiadamiać o tych zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 6. Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 5, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 5 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba, że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 8. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy, chyba, że w polisie określono inny dzień jako datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby trzeciej, polisę doręcza się Ubezpieczającemu Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia wystawiając aneks do polisy. 2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia, za zgodą Generali, mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia Umowę zawiera się na czas określony podany w polisie jako okres ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy. 2. Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w polisie. 9

11 3. Odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej zgodnie z postanowieniami 31 i W przypadku zmian wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio. Umowa ubezpieczenia wygasa: z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego rodzaju mienia w przypadku redukcyjnej sumy ubezpieczenia; 2. z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 2. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 2. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, tj.: 1) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez Ubezpieczającego lub osobę, działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz obowiązków, o których mowa w 28 ust. 5 oraz w 34 ust. 2 i w 35; 2) jeżeli ujawniona zostanie okoliczność, która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia szkody w takim stopniu, że Generali nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało; 3) jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność zataili lub przekazali nieprawdziwą informację o dotychczasowej szkodowości (zgodnie z wnioskiem), lub też zataili lub podali nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. IX. Obowiązki Ubezpieczającego Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany umożliwić dostęp do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez Generali w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczenia oraz udzielenia wszystkich żądanych 10

12 informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia. 35 W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do: 1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić Generali o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody i o które Generali zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach, 2) właściwego zabezpieczenia majątku, zgodne z wymogami niniejszych OWU (od 17 do 22) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami mającymi na celu zapobieganie powstawaniu szkód a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740), 3) przestrzegania uzgodnionych dodatkowych zaleceń Generali warunkujących zawarcie lub kontynuację Umowy oraz terminów ich realizacji w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody, 4) zapewnienia prawidłowego utrzymania i konserwacji przedmiotu ubezpieczenia, 5) umożliwienia przedstawicielom Generali dostępu do przedmiotu ubezpieczenia w dowolnym czasie w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka. 36 W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1. użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą z zastrzeżeniem postanowień 37 ust.1; 2. w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznego powiadomienia o szkodzie policji, 3. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia szkody lub uzyskania o niej informacji zawiadomić Generali o jej powstaniu; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby, obowiązek taki spoczywa również na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek 4. nie dokonywania ani nie dopuszczenia do dokonania żadnych zmian w uszkodzonym przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Generali, chyba że: a) taka zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru, b) oględziny takie nie zostały dokonane mimo upływu 7 dni od powiadomienia o szkodzie, 5. przedłożenia Generali najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody sporządzonego na własny koszt wstępnego rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia Generali dokonania wszelkich badań dotyczących przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 36 ust. 1 Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w 36 ust. 3 Generali może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenia okoliczności i skutków zdarzenia. 3. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania stosuje się zasadę odpowiedzialności proporcjonalnej, określoną w 39 ust. 1 i 2. 11

13 4. Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej zataili lub podali niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 5. Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków, o których mowa w X. Ustalenie wysokości odszkodowania i wypłata odszkodowania W przypadku zaistnienia szkody wysokość odszkodowania określa się w następujący sposób: W odniesieniu do rzeczowych składników majątku obrotowego wg ceny nabycia lub wytworzenia dotkniętych szkodą rzeczowych składników majątku obrotowego wg stanu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. 2. W odniesieniu do środków trwałych - wg faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów naprawy lub nabycia środka trwałego o takich samych parametrach użytkowych i jakościowych jak dotknięty szkodą przedmiot ubezpieczenia, zwiększonych o koszty jego transportu i montażu a pomniejszonych o stopień zużycia technicznego. 3. W odniesieniu do mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi wg ceny nabycia lub kosztów naprawy dotkniętego szkodą przedmiotu wg cen z dnia powstania szkody, zwiększonych o udokumentowane poniesione koszty nakładów usługowych z pominięciem marży Ubezpieczającego nie więcej niż do wartości rynkowej. 4. W odniesieniu do mienia przyjętego do sprzedaży komisowej wg wartości oznaczonej w dowodzie przyjęcia z potrąceniem prowizji komisowej, nie więcej jednak niż do wartości rynkowej. 5. W odniesieniu do gotówki wg udokumentowanej wartości nominalnej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody; dla zagranicznych znaków pieniężnych jest to równowartość w PLN wg średniego kursu NBP z dnia zgłoszenia szkody. 6. W odniesieniu do czeków i weksli wg kwot wykazanych na czeku lub wekslu. 7. W odniesieniu do papierów wartościowych wg notowań dnia publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych lub przez inne organizacje zajmujące się zawodowo ustalaniem cen takich papierów po pomniejszeniu o prowizję maklerską. Do obliczania przyjmuje się ceny z dnia szkody. 8. W odniesieniu do kamieni i metali szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych, pereł oraz wyrobów z nich wykonanych wg ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia. 9. W odniesieniu do mienia osobistego pracowników wg wartości rzeczywistej utraconego lub zniszczonego mienia pracowników, określonej na dzień zaistnienia szkody, z uwzględnieniem zadeklarowanej wysokości sumy ubezpieczenia na jednego pracownika Jeżeli suma ubezpieczenia przyjęta w systemie sum stałych dla określonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest niższa od jego wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie) to wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody. 2. Jeżeli suma ubezpieczenia przyjęta w systemie sum stałych dla określonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie) Generali odpowiada tylko do faktycznej wysokości szkody Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez Generali. 2. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej przedmiotu ubezpieczenia, 12

14 2) kosztów związanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po wystąpieniu szkody, 3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, 4) podlegającego odliczeniu naliczonego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem 14 ust W przypadku niezadziałania lub niewłaściwego zadziałania systemu zabezpieczeń w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego, za którego posiadanie została udzielona zniżka składki ubezpieczeniowej, wysokość odszkodowania może zostać obniżona proporcjonalnie do udzielonej zniżki. 2. W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione i udokumentowane koszty: 1) wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu odzyskania utraconego przedmiotu ubezpieczenia lub zabezpieczenia zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wyposażenia lokalu (tj. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, żaluzji itp.) oraz urządzeń zabezpieczających i systemów alarmowych, nie więcej jednak niż do 10% sumy ubezpieczenia, chyba że zostały one dodatkowo ubezpieczone. Jeżeli okaże się, że uszkodzony element nie nadaje się do naprawy lub jeżeli koszt naprawy jest wyższy niż koszt zakupu nowego elementu o takich samych bądź zbliżonych cechach, to Generali pokrywa koszty obejmujące wymontowanie elementu uszkodzonego oraz cenę nabycia elementu nowego wraz z kosztami jego zamontowania Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub naprawy. 2. Od wartości ustalonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w Umowie. 3. W celu ustalenia prawidłowej wysokości szkody oraz przyczyny jej powstania, każda ze stron może na własny koszt powołać biegłego rzeczoznawcę. W przypadku rozbieżności w opiniach biegłych rzeczoznawców strony mogą powołać rzeczoznawcę arbitra, który na podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz własnej oceny stanu faktycznego wyda wiążącą opinię. Koszty związane z wydaniem opinii przez biegłego arbitra poniosą obie strony po połowie. 43 Generali nie pokryje jakichkolwiek kosztów, które obciążałyby Ubezpieczającego bez względu na zaistnienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową (np. koszty utrzymania, konserwacji) oraz jakichkolwiek strat majątkowych będących następstwem szkody materialnej. 44 Generali wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że Generali wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 45 W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej ubezpieczeń z tego samego zdarzenia, odszkodowanie wypłaca się do wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem proporcji do wysokości odszkodowań już wypłaconych lub wymagalnych z innych umów. 13

15 46 1. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. XI. Roszczenia regresowe Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie przechodzi na Generali, jeżeli sprawcą szkody jest osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 2. Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali. 3. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji. 5. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody Generali zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania, Generali może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. XII. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony w związku z Umową, powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Jeżeli Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia zmienił adres zameldowania lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Generali przyjmuje się, że Generali wypełniło swój obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia wysyłając pismo pod ostatni wskazany przez Ubezpieczającego adres zameldowania lub siedziby. Strony uznają, że w takim przypadku pismo wywiera skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata. Pisemnego zawiadomienia dotyczącego zaistnienia szkody Ubezpieczający może dokonać w każdej jednostce organizacyjnej Generali. 49 Do Umowy mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU wymaga to pisemnej akceptacji przez obie strony pod rygorem nieważności

16 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. 51 Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali TU S.A. nr GNL/ob./27/8/2007 w dniu 8 sierpnia 2007 r. wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2007r. 52 Erich Fischer Członek Zarządu Generali T.U. S.A. Michał Gomowski Członek Zarządu Generali T.U. S.A. 15

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ( OWU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK Postanowienia wstępne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu, zwanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Statków Powietrznych od Uszkodzeń (Aerocasco)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Statków Powietrznych od Uszkodzeń (Aerocasco) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Statków Powietrznych od Uszkodzeń (Aerocasco) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA str 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA str 2 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH ROZDZIAŁ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Załącznik nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta indywidualnego OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo