Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,"

Transkrypt

1 Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (1) 010, ISSN W numerze m.in.: Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,.: Poezja Zdzis³awa Pokory str..: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê str. 3 4.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe str. 5 6 W tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mieszcz¹ siê wszelkie inne tajemnice, tajemnice narodów, tajemnice mniejszych wspólnot, tajemnica ka dego z nas. Jezus poprzez Zmartwychwstanie udÿwign¹³ wszechœwiat i wskaza³ nam Drogê jedyn¹, która jest wprawdzie Krzy em, ale wiedzie ku yciu wiecznemu. Niechaj kolejne Œwiêta Wielkanocne, Stan¹ siê pocz¹tkiem naszej odmiany, Pozwol¹ nam czyniæ dobro, Wybaczaæ nieprzyjacio³om, rozpoznawaæ drogê poœród niezliczonej iloœci œcie ek,.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Wodoci¹g pó³nocny str. 7.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Kanalizacja sanitarna w Kadzidle str. 8.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 str : Kolejne pieni¹dze unijne dla Gminy Kadzid³o str. 15.: Cennik us³ug œwiadczonych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle str. 11.: Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej str : Gminna œmieciarka str. 14.: Bud et gminy do realizacji str. 15 Z nadziej¹ na Œwiat³o, Które nie zna zmierzchu.: Odnowimy kolejny cmentarz str. 15.: Umowa na remont generalny œwietlic wiejskich w Chudku, Kuczyñskich oraz Golance podpisana str. 15 Jacek P³oski Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dariusz ukaszewski Wójt Gminy Kadzid³o.: Gimnazjaliœci w Hiszpanii str. 15.: Prezentacje szkó³ 16 Kadzid³o, 4 kwietnia 010 r. Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Papie a Jana Paw³a II w Dylewie

2 Poezja Zdzis³awa Pokory Dzieñ Stra aka Stra ackie œwiêto to majowy dzieñ koszarówka i bojówka wtedy id¹ w cieñ Czas za³o yæ galowy mundur dziœ I na defiladê iœæ To w Kadzidle zwykle zbiórka bywa Orkiestra dêta do marszu nam przygrywa Komendant gminny sprawnie musztruje Nas Bo na defiladê czas A gdy stra acy maszeruj¹ Na czele sztandar wiedzie wszystkich wraz I wszyscy w ko³o siê wpatruj¹ Jak przed koœcio³em Kapelan wita Nas A potem ju Msza Œwiêta uroczysta Ksi¹dz Nam dziêkuje i oddaje czeœæ Lecz dla stra aków to sprawa oczywista eby w potrzebie ludziom pomoc nieœæ A po Mszy Œwiêtej, wawym, zwartym krokiem Z pieœni¹ na ustach, idzie ka dy z Nas Na plac znajomy, gdzie byliœmy przed rokiem Bo tam grochówka czeka ju na Nas A do grochówki jakiœ ma³y trunek eby weso³o, mi³o p³yn¹³ czas Starosta, Wójt i nawet sam Marsza³ek W tym dniu majowym, s¹ z Nami za pan brat A kiedy ju œwi¹teczny czas przeminie Ka dy do domu szybko wracaæ ma Stra ak byæ musi, gotów na ratunek O ka dej porze nocy i ka dego dnia I tak za rokiem nowy rok przeleci Oby szczêœliwie yczy ka dy Nam Na Nasze miejsce wchodz¹ Nasze dzieci I tak siê krêci ten stra acki kram Bezp³atny Kwartalnik Gminy Kadzid³o ISSN Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, Kadzid³o, tel (0-9) Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-9)

3 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê Szanowni Pañstwo, naros³o wiele niesprawiedliwych opinii tycz¹cych dzia³alnoœci Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz wydatków Gminy na kulturê. Kilka spraw nale y wyjaœniæ i przedstawiæ na szerszym tle. 1. Centrum Kultury Kurpiowskiej nie zajmuje siê tylko, chocia powinno, kultur¹. Jest instytucj¹, której zosta³y przypisane ró ne zadania, czêsto nie maj¹ce nic wspólnego z kultur¹, które jednak w znacz¹cy sposób obci¹ aj¹ bud et Centrum Kultury Kurpiowskiej. Przedstawiam Pañstwu rozk³ad wydatków Centrum Kultury Kurpiowskiej: a) dzia³alnoœæ kulturalna trzy etaty oraz utrzymanie budynku CKK: z³. b) sport Gminny jeden etat (Grzegorz Parzych), utrzymanie stadionu sportowego oraz budynku socjalnego na stadionie, utrzymanie dru yny Kurpika, op³aty za mecze, trenerów, sêdziów, ó³te i czerwone kartki, badania lekarskie: z³. c) Hala sportowa w Kadzidle 3 etaty (obs³uga) oraz utrzymanie budynku: z³otych. d) Dworzec w Kadzidle utrzymanie budynku: 000 z³otych e) Remiza w Dylewie utrzymanie budynku: z³otych f) Œwietlica wiejska w Chudku utrzymanie budynku: 3000 z³otych. g) Obs³uga administracyjno-biurowa (etat dyrektora oraz pó³ etatu ksiêgowej): z³. h) œrodki rezerwowe (np. niespodziewane awarie w administrowanych budynkach): z³.. W roku 010 bud et Centrum Kultury Kurpiowskiej obejmuje finansowanie b¹dÿ wspó³finansowanie nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: Œladami Kurpiów, RykoŸlsko, Wesele Kurpiowskie, Niedziela na Wsi Wach, Niedziela na Wsi Golanka, Niedziela na Wsi Czarnia, Niedziela na Wsi Chudek, Niedziela Kadzidlañska, Œwiêto Kukurydzy oraz Kurpiowskie Œwiêto Mleko, Kurpiowski Bieg Uliczny, Kurpiowski Turniej Pi³ki Pla owej. Na wszystkie te przedsiêwziêcia zosta³o wydanych z bud etu gminy z³. Oko³o z³ wp³acaj¹ ka dego roku sponsorzy. Bud et Gminy Kadzid³o wynosi z³otych. W przeci¹gu trzech lat gmina Kadzid³o pozyska³a z ró nych Ÿróde³ z³otych, które ju zosta³y wydane, b¹dÿ zostan¹ wydane do roku 013 (wodoci¹gi i kanalizacja). Wartoœæ robót drogowych wykonanych w latach na terenie Gminy Kadzid³o wynosi z³otych, z czego Gmina samodzielnie wykona³a ok. 16 kilometrów dróg,zaœ resztê znacz¹co dofinansowa³a. Wystarczy porównaæ proporcje przedstawionych wydatkach, by uznaæ wypowiedzi o nadmiernym finansowaniu kultury za nieprawdziwe. 3. Wszelkie informacje o finansowaniu przez bud et Gminy koncertów zespo³u T.Love albo Lady Pank, tak e zespo³ów folklorystycznych wystêpuj¹cych na Weselu, s¹ k³amliwe. Koncerty te finansuj¹ sponsorzy prywatni b¹dÿ inne podmioty (m.in. Sizer, Robert Kamiñski, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Kampanie Piwowarskie, Spó³dzielnie Mleczarskie, Zak³ad Torfowy Karaska, samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury oraz liczne grono pomniejszych darczyñców). 4. Szanowni Pañstwo, wydatki Gminy Kadzid³o na kulturê szeroko pojmowan¹ (utrzymanie budynku CKK, etatów pracowników kultury), wydatki na kulturê kurpiowsk¹, ale tak e na Niedziele na Wsi, wynosz¹ rocznie oko³o rocznie (w tym podkreœlam znajduj¹ siê pensje pracowników zajmuj¹cych siê bezpoœrednio kultur¹, dyrektora oraz ksiêgowej), co stanowi ok. 1,7 % ca³oœci bud etu Gminy za rok 009.

4 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê 5. Nie mo na pos³ugiwaæ siê danymi tycz¹cymi bud etu CKK, gdzie do wydatków na kulturê wlicza siê wydatki na remizê, stadion, sport gminy, utrzymanie dru yny Kurpika, dworzec, halê sportow¹ i w ten sposób, bardzo nieuczciwy, podnosiæ problem wydatków na kulturê. Jest to niestety, a mówiê to z alem, manipulacja i próba wprowadzenia spo³eczeñstwa w b³¹d. 6. Nale y podkreœliæ raz jeszcze, e wydatki na kulturê w porównaniu z wydatkami na budowê dróg, planowanymi wydatkami na kanalizacjê oraz wodoci¹gi, pozostaj¹ niewielkie, chocia zupe³nie wystarczaj¹ce. Niektóre gminy, na przyk³ad gmina Myszyniec, podjê³y siê inwestycji na kulturê, które id¹ w dziesi¹tki milionów z³otych. 7. Spraw¹ sumienia i rzetelnoœci pozostaje natomiast przekaz informacji jakie docieraj¹ do ka dego z Pañstwa. Jeœli mówi siê, e wydatki na kulturê, zapisane w bud ecie Gminy, s¹ za wysokie, to proszê pamiêtaæ, e obejmuj¹ one remont remizy w Kuczyñskich, œwietlic w Golance oraz Chudku. Inwestycje te otrzyma³y dofinansowanie unijne. Bêd¹ s³u y³y spo³ecznoœciom trzech wsi, a tak e wszystkim mieszkañcom Gminy. W takich budynkach odbywaj¹ siê zazwyczaj zebrania wiejskie, wybory so³eckie, stypy, wesela, spotkania rocznicowe i okolicznoœciowe, konkursy szkolne. Nie mo na krytykowaæ wydatków na kulturê i chcieæ zarazem budowaæ albo przeprowadzaæ kosztowne remonty w œwietlicach wiejskich. Stra acy nie krytykuj¹ budowy remizy w Kadzidle, zarzucaj¹c, e to zbêdne wydatki, bo jest ona ich szczerym, wieloletnim pragnieniem. Nauczyciele nie krytykuj¹ wydatków na oœwiatê, domagaj¹c siê ich zarazem, bo wiedz¹, e jest to koszt konieczny i w ostatecznoœci owocny. Mieszkañcy osiedli i wsi, gdzie pojawi³y siê nowe asfalty, nie krytykuj¹ ich budowy, zarzucaj¹c zbêdne wydatki, bo zabiegali o te inwestycje przez wiele czêsto lat. Podobnie musi byæ tak e z przeprowadzanymi w³aœnie remontami wiejskich œwietlic. W bud ecie zadania te figuruj¹ jako wydatki ponoszone na kulturê. Ci, którzy powiadaj¹, e s¹ to inwestycje wa ne dla konkretnych wsi nie mog¹ zarazem powtarzaæ, e Gmina za du o pieniêdzy wydaje na kulturê. Taka postawa jest postaw¹ bardzo niekonsekwentn¹ i nieuczciw¹ wobec spo³ecznoœci wiejskich. Podobnie jest z dzia³alnoœci¹ Centrum Kultury Kurpiowskiej. Wydatki na kulturê s¹ konieczne, chocia nie mog¹ przekroczyæ i nie przekraczaj¹, rozs¹dnego poziomu. Mam nadziejê, e przedstawiona informacja umocni ka dego z Pañstwa w tym przekonaniu i nie pozwoli, by kultura sta³a siê koœci¹ niezgody, szczególnie na Kurpiach, które z kultury s³yn¹ i kulturze zawdziêczaj¹ sw¹ wyj¹tkowoœæ. Szanowni Pañstwo, maj¹c na uwadze pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej informacje fa³szywe, które psuj¹ wizerunek Gminy i podwa aj¹ sens pracy wielu osób, proszê o kontakt w przypadku jakiejkolwiek niejasnoœci. Ka d¹ z nich postaram siê Pañstwu wyjaœniæ. Kontakt: tel. kom.: tel. praca: (9) ; (9)

5 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z pozyskaniem kolejnych œrodków unijnych, przedstawiam uzupe³nione sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne za lata oraz pierwszy kwarta³ 010 roku. Zad³u enie na koniec roku 009 wynios³o 33 %. 1. Pieni¹dze pozyskane z ró nych Ÿróde³: Kanalizacja sanitarna Kadzid³o-centrum i osiedle Podtatrze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹g w Kadzidle: z³. Wodoci¹g: Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, kolonie Dylewa, kolonie Kadzid³a: z³. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzid³o (dom wiejski w Chudku, œwietlica wiejskie w Golance i Kuczyñskich: z³. Inwestycje drogowe: z³. Opieka socjalna (programy unijne): z³. Opieka socjalna (zakup busa): z³. Oœwiata (stypendia dla uczniów): z³. Oœwiata ( zajêcia pozalekcyjne): z³. Oœwiata ( zakup podrêczników dla uczniów): z³. Oœwiata ( remonty, monitoring, wyposa enie): z³. Ochotnicza Stra Po arna (wyposa enie, samochód): z³. Ekologia (oczyszczalnie przydomowe): z³. Sport (stadion w Kadzidle, Orlik ): z³. Kultura (gminne przedsiêwziêcia kulturalne, wyposa enie, œwietlica): z³. Odszkodowania za szkody suszowe: z³. Gospodarka komunalna (waga, samochód): z³. W sumie, w latach uda³a nam siê pozyskaæ, z ró nych Ÿróde³, ok z³otych, co lokuje nas poœród najaktywniejszych gmin powiatu ostro³êckiego.. Najwa niejsze inwestycje (wydatki): Drogi (gminne oraz powiatowe wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o): d³ugoœæ nawierzchni asfaltowej zbudowanej na terenie Gminy Kadzid³o w latach wynios³a 30 kilometrów. Gmina samodzielnie wykona³a 16 kilometrów dróg asfaltowych ok z³. Wartoœæ tych inwestycji wynios³a: z³. Ci¹gi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi (gminne oraz powiatowe, wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o) wartoœæ wykonanych prac: z³. Obiekt sportowy Orlik w Dylewie: z³. Budowa i wyposa enie œwietlicy w Strza³kach: z³. Hala sportowa w Dylewie: z³ (inwestycja realizowana w latach , wydatki w poszczególnych latach: lata wczeœniejsze: z³; 006: z³, 007: z³, 008: z³.). Remiza stra acka w Kadzidle: z³. Remont stadionu w Kadzidle wraz z renowacj¹ murawy: z³. Utrzymanie dróg wirowych: z³. Budowa i modernizacja linii oœwietleniowych: z³. Budowa dróg wirowych: z³. Oœwiata (pomoce szkolne, wyposa enie, remonty): z³. Budowa oczyszczalni przydomowych: 1 70 z³.

6 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe 3. Wnioski unijne oczekuj¹ce na ocenê i realizacjê: Budowa kompleksowej bazy sportowej na terenie Gminy Kadzid³o (hala sportowa w Chudku, boiska wielofunkcyjne w Dylewie, Wachu, Chudku, Czarni, bie nia tartanowa na stadionie kadzidlañskim) wartoœæ wniosku z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 010). 4. Przygotowywane wnioski o dofinansowanie: Przebudowa drogi gminnej Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz podniesienie bezpieczeñstwa: wartoœæ z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa budynku szkolnego w Piaseczni z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa stra nicy OSP w Krobii z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Zagospodarowanie centrum wsi Kadzid³o poprzez budowê parkingów, chodników oraz oœwietlenie ulic: wartoœæ zadania ok z³otych (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 010). 5. Najwa niejsze, przygotowywane inwestycje drogowe w latach 010 1: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Czarnia Wyk. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Ruty w Wachu. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Zaparowa w Dylewie. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Gleba-Omulew. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. W¹glewo w Kadzidle. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Jazgarka-Wykrot (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Piasecznia-Wach (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wachu kolonie (Zabaranie i Zamostki: po uregulowaniu szerokoœci pasa drogowego i rozstrzygniêciu problemów w³asnoœciowych). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Dylewa: Pogodnej i Dworskiej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle na ca³ym osiedlu Podtatrze (po wykonaniu kanalizacji). Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle, na ulicy Œwierczewskiego (po wykonaniu kanalizacji). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Chudku (od kol. Rule do drogi powiatowej Dylewo-Chudek). Wykonanie kortu tenisowego w Kadzidle. Zagospodarowanie obiektu sportowego Orlik w Dylewie (boiska do pi³ki pla owej, parkingi). Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Brzozówka Tatary.

7 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o - Wodoci¹g pó³nocny Szanowni Pañstwo, wkrótce rozpoczniemy kolejn¹, wielk¹ inwestycjê. Otrzymaliœmy w³aœnie dofinansowanie unijne, w wysokoœci z³otych, na wykonanie zadania: Budowa wodoci¹gu w miejscowoœciach Strza³ki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzid³a i Kolonie Dylewa wraz z rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle. Projekt ten przewiduje budowê nie tylko wodoci¹gu, ale równie kolejn¹ rozbudowê kanalizacji w samym Kadzidle. Nasz wniosek znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej i jako jeden z nielicznych otrzyma³ pe³ne dofinansowanie. Obok otrzymanych wczeœniej pieniêdzy na kanalizacjê w Kadzidle w wysokoœci z³otych, to przedsiêwziêcie bêdzie jednym z najwiêkszych w ostatnich latach. Przedstawiam harmonogram prac i wydatkowanie œrodków w kolejnych latach. 010 r. uzupe³nienie dokumentacji projektowych rozbudowy stacji wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle, opracowanie studium wykonalnoœci Projektu, og³oszenie przetargu na wykonanie zadania 011 r. rozpoczêcie prac zwi¹zanych z budow¹ wodoci¹gu oraz rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej w Kadzidle (stacja uzdatniania wody) 01 r. dalsza realizacja budowy wodoci¹gu, zakoñczenie prac zwi¹zanych z rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej w Kadzidle, kolejny etap rozbudowy kanalizacji. 013 r. zakoñczenie realizacji zadania Wydatki [PLN] 010 r. 011 r. 01 r. 013 r. Razem Œrodki w³asne , , , , ,76 RPO (œrodki unijne) 76 19, , , , ,63 Razem , , , , ,39

8 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Kanalizacja sanitarna w Kadzidle Zadanie pn. Kanalizacja sanitarna dla miejscowoœci Kadzid³o centrum i osiedle Podtatarze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹gu w Kadzidle 1. Wielkoœæ ca³ego zadania: ,16. Pozyskane pieni¹dze unijne: ,85 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie projektu ustalono nastêpuj¹cy harmonogram realizacji projektu: realizacja zadania rozpocznie siê w II kwartale 010 r. i zakoñczy siê w IV kwartale 01 r. 1. W 010 r. w ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowê istniej¹cego systemu podciœnieniowo-grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na system t³oczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i w³¹czenie ich do systemu. Ponadto rozpocznie siê budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami po obu stronach drogi krajowej.. W 011 r. w dalszym ci¹gu bêdzie realizowana rozbudowa nowego systemu kanalizacyjnego oraz zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowa. Rozpocznie siê tak e realizacja rozbudowy oczyszczalni œcieków w Kadzidle. 3. W 01 r. zakoñczy siê rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle oraz rozbudowa oczyszczalni œcieków co zakoñczy realizacjê zadania. Powy sze zadanie inwestycyjne realizowane bêdzie w oparciu o dokumentacje techniczne, obejmuj¹ce swoim zakresem nastêpuj¹ce ulice w msc. Kadzid³o: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-CIŒNIENIOWA Z PRZY CZAMI W MIEJSCOWOŒCI: KADZID O Lokalizacja inwestycji Obszar administracyjny msc. Kadzid³o w ulicach : Koœciuszki, 1- go Maja, Targowa, Kurpiowska, Genera³a Bema, Sportowa, Batalionów Ch³opskich, Chêtnika, Stacha Konwy, Regionalna, Al. Zwyciêstwa, Genera³a Œwierczewskiego, Moniuszki, Myœliwska, Prusa, Kopernika, Morelowa, Lokalna, Poziomkowa, Jagodowa, Ogrodowa. KANALIZACJA SANITARNA W OSIEDLACH,,PODTATARZA W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o: Akacjowa, Zielona, S³oneczna, Trasa Mazurska, Ogrodowa, Handlowa, Ks. Mieszki, o³nierzy Wrzeœnia, Sosnowa, Orzeszkowa, Kurpiowska, Mickiewicza, Kopernika, Armii Krajowej, Koœciuszki,Myœliwska,Zawadzkiego, J. Pi³sudskiego, Tatarska, Ks. Suchcickiego, Ró ana, Jaœminowa, Malinowa, Konwaliowa, Kalinowa, ¹kowa, I Armii WP, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Kompozytorów, Karola Szymanowskiego, Heleny Modrzejewskiej. Powy sza inwestycja wymaga przebudowy istniej¹cego systemu kanalizacyjnego, dlatego wymieniono powy ej tak e ulice objête realizacj¹ zadania i le ¹ce poza osiedlem Podtatarze. ROZBUDOWA SIECI WODOCI GOWEJ W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o: Trasa Mazurska, Karola Szymanowskiego, Tatarska, Piêkna, S³odka, Morelowa, Lokalna, Ogrodowa. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o, ul. Lokalna.

9 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 Szanowni Pañstwo, Przedstawiam poni ej analizê cen wody oraz œcieków oraz aktualne stawki podatkowe. Zarówno ceny wody, œcieków jak równie stawki podatkowe pozostaj¹ na jednym z najni szych poziomów w powiecie ostro³êckim. Takie rozwi¹zanie wydaje nam siê celowe z wielu powodów. Zarówno niskie ceny mleka, wysokie bezrobocie, spotêgowane jeszcze po arem Zak³adów JBB, nawiedzaj¹ce nas kataklizmy, susza, deszcze nawalne niszcz¹ce ³¹ki, zwiêkszaj¹ce straty, sk³aniaj¹ do prowadzenia ostro nej polityki podatkowej, tym bardziej, e œci¹galnoœæ podatków jest wysoka, zaœ poziom umorzeñ niewielki. W najbli szych latach taka polityka podatkowa bêdzie kontynuowana, z nadziej¹, e ogólna sytuacja gospodarcza bêdzie ulega³a stopniowej poprawie. W tym roku ni szy bêdzie podatek rolny. Obni ka ta wynika z utrzymania przez Gminê poprzedniej stawki podatkowej oraz obni ce ceny kwintala yta, która wp³ywa bezpoœrednio na wysokoœæ podatku rolnego. Minimalnie natomiast wzrós³ podatek transportowy. Ta regulacja zosta³a wymuszona obowi¹zuj¹cymi gminy stawkami Ministra Transportu. Gminne podatki by³y ni sze, ni najni sze dopuszczalne przez Ministra. St¹d ta niewielka regulacja. Dziêkujê serdecznie wszystkim tym, którzy pomimo ró nych problemów finansowych, systematycznie wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku podatkowego. 1. Ceny wody i œcieków porównanie: Miejscowoœæ woda (brutto) œcieki (brutto) razem (brutto) Kadzid³o,00,40 4,40 Lelis,8,73 5,01 yse,50,10 4,60 Myszyniec,00,40 4,40 Olszewo-Borki,74 4,16 6,90 Ostro³êka,74 4,16 6,90 Rzekuñ 1,71,48 4,19. Podatki obowi¹zuj¹ce w Gminie Kadzid³o rok 010: Od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,45 z³ od 1m powierzchni b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 0,06 z³ od 1 m powierzchni

10 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 Od budynków lub ich czêœci: c) mieszkalnych 0,7 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 9,5 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,90 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej f) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych,1 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej g) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 3,10 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej Od budowli: h) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie zaopatrzenia ludnoœci w wodê oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków komunalnych 0,1% ich wartoœci, i) pozosta³ych % ich wartoœci, okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych Podatek rolny a) stawka podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych 85,5 z³ (od 1 ha przeliczeniowego) b) stawka podatku rolnego od gruntów pozosta³ych 170,50 z³ (od 1 ha fizycznego) Podatek leœny a) stawka podatku leœnego 30,0388 z³ (od 1 ha fizycznego) Z wyrazami szacunku Dariusz ukaszewski Kolejne pieni¹dze unijne dla Gminy Kadzid³o Wniosek Gminy Kadzid³o, sk³adany poprzez Stowarzyszenie "Kurpsie Razem", w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich, uzyska³ pozytywn¹ opiniê. Poni ej przedstawiamy zakres prac oraz kosztorys prac objêtych tym wnioskiem. Wszystkie prace zostan¹ wykonane w pierwszym pó³roczu roku 011. ul. Zawadzkiego (8 937,31 z³) monta s³upów linii napowietrznej sztuki monta opraw oœwietleniowych 3 sztuki monta przewodów linii napowietrznej 114 m ul. o³nierzy Wrzeœnia ( 489,60 z³) monta s³upów oœwietleniowych 3 sztuki monta opraw oœwietleniowych 3 sztuki uk³adanie kabli wielo y³owych 118 m Aleja Kazimierza Sulewskiego (49 43,65 z³) monta s³upów oœwietleniowych 8 sztuk monta opraw oœwietleniowych 11 sztuk uk³adanie kabli wielo y³owych 154 m przebudowa parkingu przy stadionie (18 087,44 z³) nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej 1066 m ustawienie krawê ników betonowych 160 mb ustawienie znaków drogowych sztuk 7 przebudowa parkingów i chodników przy szkole (90 73,4 z³) nawierzchnia placu parkingowego i chodnika z betonowej kostki brukowej 1750 m ustawienie krawê ników betonowych 181 mb ustawienie obrze y betonowych 7 mb Mapy: 1 464,00 z³ Projekt: 3 660,00 z³ Projekt: 1 830,00 z³ Nadzór: 7 930,00 z³ Roboty: ,4 z³... Razem: ,4 z³

11 1. Odbiór œmieci: worki 100 l 10 z³, worki 100 l z³ œmieci selektywne, odpady w pojemniku 10 litrów odbiór co dwa tygodnie 10 z³ (9,35 z³ netto), 3 odpady w pojemniku 1100 litrów odbiór co dwa tygodnie 50 z³/m (46,73 z³ netto), odpady wielkogabarytowe 33 grosze za kilogram, odpady zmieszane 33 grosze za kilogram, odpady komunalne tworzywa sztuczne (folie po kiszonkach) 7 groszy za kilogram, pojemnik na œmieci 80 l (u ywany) 65 z³.. Nieodp³atnie mo na dostarczyæ do punktu EKOKURP: szk³o (butelki, s³oiki, szyby, itp.), foliê czyst¹, butelki PET, sprzêt elektryczny i elektroniczny, makulaturê, tekstylia (NOWOŒÆ W OFERCIE), przeterminowane lekarstwa (NOWOŒÆ W OFERCIE), czysty styropian (NOWOŒÆ W OFERCIE), opony (NOWOŒÆ W OFERCIE). 3. Wywóz nieczystoœci p³ynnych w granicach miejscowoœci Kadzid³o; jeden kurs l 45,00 z³, jeden kurs l 70,00 z³. 4. Wywóz nieczystoœci p³ynnych poza granicami miejscowoœci Kadzid³o; jeden kurs l 50,00 z³, jeden kurs l 75,00 z³. 5. Wynajem sprzêtu: ci¹gnik rolniczy 1 godzina 60,00 z³. 6. Koszenie trawników: koszenie kos¹ spalinow¹ bez grabienia 1 godzina 5,00 z³, koszenie kos¹ spalinow¹ ze zgrabianiem 1 godzina 40,00 z³. 7. Dostarczanie wody i odbiór œcieków: 3 woda,00 z³/m, 3 œcieki,40 z³/m. 8. Pozosta³e us³ugi: jednokrotny najazd na wagê 5,00 z³, wynajem rampy roz³adunkowej 15,00 z³ za godzinê. Cennik us³ug œwiadczonych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle 9. Wynajem agregatu pr¹dotwórczego o mocy 17 KW 0 z³ brutto za jedn¹ motogodzinê (s³ownie: dwadzieœcia z³otych 00/100 gr ). Osoba, która wynajmuje agregat zapewnia: transport agregatu, paliwo (olej napêdowy), akumulatory (niezbêdne do uruchomienia agregatu). 10. Wynajem odœnie arki STIGA SNOW FLAKES: Za godzinê pracy 70 z³ brutto. Obs³uga odœnie arki oraz benzyna w cenie wynajmu. 11. Przewóz odpadów samochodem dostawczym oraz ci¹gnikiem URSUS 351 i 81 z punktu zg³oszenia do punktu EKOKURP ul. Kurpiowska 5: ci¹gnik URSUS 351 oraz 81 teren miejscowoœci Kadzid³o 30 z³ za jeden kurs, ci¹gnik URSUS 351 oraz 81 poza terenem miejscowoœci Kadzid³o 60 z³ za jeden kurs, samochód dostawczy teren miejscowoœci Kadzid³o 15 z³ za jeden kurs, samochód dostawczy poza terenem miejscowoœci Kadzid³o 30 z³ za jeden kurs.

12 Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Szanowni Pañstwo, z ogromn¹ radoœci¹ informujê, e Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Kadzidle od czerwca 008 roku sta³ siê wa nym, pe³noprawnym podmiotem, który jest w stanie konkurowaæ ze wszystkim innymi firmami œmieciowymi. Rozpoczynaj¹c w 007 roku starania o uzyskanie pozwoleñ na odbiór odpadów, przyœwieca³y nam cele, które w³aœnie teraz w pe³ni realizujemy: zahamowanie wzrostu cen za odbierane œmieci (z nadziej¹ na obni enie tych cen w latach nastêpnych); stworzenie elastycznego systemu oddawania œmieci (op³ata za faktycznie oddane œmieci, system workowy, zerwanie z obowi¹zkowym oddawaniem œmieci co dwa tygodnie); wzmocnienie konkurencji na rynku lokalnym; rozwi¹zanie problemu z odpadami problematycznymi takimi jak: zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, wielkie gabaryty, folie, styropiany, zu yte opony, które to odpady by³y bardzo uci¹ liwe dla wszystkich mieszkañców gminy. Baza ZGKiM fot. Archiwum Dzisiaj mo emy œmia³o powiedzieæ, e cele te realizujemy. Pomimo znacznego wzrostu cen za sk³adowanie odpadów na wysypisku w ostatnich latach cena za odbiór odpadów w Kadzidle pozostaje bez zmian. To jeden z efektów naszych udanych przedsiêwziêæ. Zakup samochodu œmieciarki przez ZGKiM do zbierania i transportu odpadów wzmacnia nasz¹ pozycjê i pozwala przedstawiæ ofertê poni ej obowi¹zuj¹cych obecnie w Gminie Kadzid³o cen. Od 1 marca Zak³ad przedstawi³ ofertê 9,35 z³ netto za pojemnik 10 litrów za odbiór co dwa tygodnie. Mam nadziejê, e nasz oferta spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem a firmy, które bêd¹ szuka³y dla siebie miejsca na terenie Gminy Kadzid³o zmusi do obni enia cen za œwiadczone us³ugi, co niew¹tpliwie prze³o y siê na korzyœæ finansow¹ dla nas wszystkich. Wa n¹ rzecz¹ jest równie tworzenie systemu elastycznego, który nie przymusza do p³acenia za pusty lub w czêœci zape³niony kosz. Dlatego wyszliœmy z propozycj¹ oddawania odpadów w workach. Jest to propozycja skierowana szczególnie do osób, które produkuj¹ ma³o odpadów lub iloœæ powstaj¹cych odpadów jest zmienna w czasie (okresowy wyjazd, zmienna iloœæ osób w gospodarstwie). P³ac¹c za worek 100 litrowy 10 z³otych, zyskuj¹ Pañstwo mo liwoœæ decydowania o tym, kiedy œmieci zostan¹ odebrane (umowa nie wi¹ e sztywno z terminem odbioru). Oferta ta spotka³a siê z du ym zainteresowaniem ze strony mieszkañców Gminy Kadzid³o, co bardzo nas cieszy, bo potwierdza s³usznoœæ naszych dzia³añ.

13 Powy sze dzia³ania niew¹tpliwie maj¹ doprowadziæ do zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynku lokalnym. Doprowadziæ do sytuacji, w której dzia³aæ bêd¹ mechanizmy rynkowe. Nie zawsze jest tak, e podmioty prywatne s¹ gwarantem takich mechanizmów. W ostatnich latach w Polsce, w obszarze gospodarki komunalnej, mamy wiele przyk³adów na monopolizowanie rynku lub te zmowy cenowej (np. Czêstochowa, zmowa cenowa 6 firm). Dlatego wa n¹ rzecz¹ jest uzyskanie realnego wp³ywu na procesy zachodz¹ce w tym obszarze. Taki realny wp³yw jest mo liwy tylko dziêki zrozumieniu i owocnej wspó³pracy Zak³adu z Gmin¹. Ostatnie lata to dla Zak³adu intensywny rozwój. Dziêki yczliwej wspó³pracy, codziennemu wsparciu ze strony Wójta, dziêki pracowitoœci naszych pracowników, równie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, Zak³ad Gospodarki Komunalnej przemieni³ siê w dobrze prosperuj¹ce przedsiêbiorstwo, zdolne do œwiadczenia us³ug dla ludnoœci i dynamicznego rozwoju. Dziêki tej wspó³pracy Zak³ad wzbogaci³ siê o wagê najazdow¹ (50 ton) oraz samochód VOLKSWAGEN (50% œrodków do³o y³ Powiat Ostro³êcki zdjêcie obok). Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej f ot. A rchiwum Wsparcie ze strony Wójta zaowocowa³o powstaniem punktu gromadzenia odpadów problematycznych, który nosi nazwê EKOKURP. Powsta³o miejsce, do którego mo na nieodp³atnie przywoziæ zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, czyste folie,makulaturê, st³uczkê szklan¹ oraz odp³atnie wielkie gabaryty, styropiany, foliê po kiszonce, zu yte opony itp. Obecnie EKOKURP, to miejsce, które odwiedza coraz wiêcej osób, mieszkañców naszej Gminy, którzy przywo ¹ odpady, jak równie goœci spoza naszej Gminy, który podpatruj¹ to pionierskie rozwi¹zanie w naszym Powiecie i przenosz¹ wzorce do siebie. Zak³ad oraz Gmina postrzegaj¹ problem œmieci nie tylko przez pryzmat kosza 10 litrów (komercyjne podejœcie zewnêtrznych podmiotów) lecz jako p³aszczyznê, na której jest miejsce do dzia³añ w szerokim zakresie np. sprz¹tanie ulic, przystanków autobusowych, koszenie trawy, dzia³ania proekologiczne. Dlatego, wspólnie z Wójtem, podjêliœmy inicjatywê zorganizowania MAJÓWKI EKOLOGICZNEJ, która zosta³a œwietnie przyjêta przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Majówka Ekologiczna to inicjatywa, która ma za zadanie integrowaæ Gminê, Zak³ad oraz szko³y z terenu gminy Kadzid³o do wspólnych dzia³añ na rzecz œrodowiska naturalnego. Celem tego przedsiêwziêcia jest podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie y poprzez czynny udzia³ w przygotowanej zabawie ekologicznej. W miesi¹cu maju NAMIOT EKOKURP odwiedzi ka d¹ ze szkó³: Miejscowoœæ Dzieñ Godziny Jazgarka 5 maja Kadzid³o 6 maja Siarcza ¹ka 7 maja Dylewo 11 maja Chudek 1 maja Kierzek 13 maja Gleba 14 maja Wach 17 maja Czarnia 0 maja

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo