Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,"

Transkrypt

1 Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (1) 010, ISSN W numerze m.in.: Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,.: Poezja Zdzis³awa Pokory str..: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê str. 3 4.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe str. 5 6 W tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mieszcz¹ siê wszelkie inne tajemnice, tajemnice narodów, tajemnice mniejszych wspólnot, tajemnica ka dego z nas. Jezus poprzez Zmartwychwstanie udÿwign¹³ wszechœwiat i wskaza³ nam Drogê jedyn¹, która jest wprawdzie Krzy em, ale wiedzie ku yciu wiecznemu. Niechaj kolejne Œwiêta Wielkanocne, Stan¹ siê pocz¹tkiem naszej odmiany, Pozwol¹ nam czyniæ dobro, Wybaczaæ nieprzyjacio³om, rozpoznawaæ drogê poœród niezliczonej iloœci œcie ek,.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Wodoci¹g pó³nocny str. 7.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Kanalizacja sanitarna w Kadzidle str. 8.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 str : Kolejne pieni¹dze unijne dla Gminy Kadzid³o str. 15.: Cennik us³ug œwiadczonych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle str. 11.: Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej str : Gminna œmieciarka str. 14.: Bud et gminy do realizacji str. 15 Z nadziej¹ na Œwiat³o, Które nie zna zmierzchu.: Odnowimy kolejny cmentarz str. 15.: Umowa na remont generalny œwietlic wiejskich w Chudku, Kuczyñskich oraz Golance podpisana str. 15 Jacek P³oski Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dariusz ukaszewski Wójt Gminy Kadzid³o.: Gimnazjaliœci w Hiszpanii str. 15.: Prezentacje szkó³ 16 Kadzid³o, 4 kwietnia 010 r. Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Papie a Jana Paw³a II w Dylewie

2 Poezja Zdzis³awa Pokory Dzieñ Stra aka Stra ackie œwiêto to majowy dzieñ koszarówka i bojówka wtedy id¹ w cieñ Czas za³o yæ galowy mundur dziœ I na defiladê iœæ To w Kadzidle zwykle zbiórka bywa Orkiestra dêta do marszu nam przygrywa Komendant gminny sprawnie musztruje Nas Bo na defiladê czas A gdy stra acy maszeruj¹ Na czele sztandar wiedzie wszystkich wraz I wszyscy w ko³o siê wpatruj¹ Jak przed koœcio³em Kapelan wita Nas A potem ju Msza Œwiêta uroczysta Ksi¹dz Nam dziêkuje i oddaje czeœæ Lecz dla stra aków to sprawa oczywista eby w potrzebie ludziom pomoc nieœæ A po Mszy Œwiêtej, wawym, zwartym krokiem Z pieœni¹ na ustach, idzie ka dy z Nas Na plac znajomy, gdzie byliœmy przed rokiem Bo tam grochówka czeka ju na Nas A do grochówki jakiœ ma³y trunek eby weso³o, mi³o p³yn¹³ czas Starosta, Wójt i nawet sam Marsza³ek W tym dniu majowym, s¹ z Nami za pan brat A kiedy ju œwi¹teczny czas przeminie Ka dy do domu szybko wracaæ ma Stra ak byæ musi, gotów na ratunek O ka dej porze nocy i ka dego dnia I tak za rokiem nowy rok przeleci Oby szczêœliwie yczy ka dy Nam Na Nasze miejsce wchodz¹ Nasze dzieci I tak siê krêci ten stra acki kram Bezp³atny Kwartalnik Gminy Kadzid³o ISSN Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, Kadzid³o, tel (0-9) Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-9)

3 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê Szanowni Pañstwo, naros³o wiele niesprawiedliwych opinii tycz¹cych dzia³alnoœci Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz wydatków Gminy na kulturê. Kilka spraw nale y wyjaœniæ i przedstawiæ na szerszym tle. 1. Centrum Kultury Kurpiowskiej nie zajmuje siê tylko, chocia powinno, kultur¹. Jest instytucj¹, której zosta³y przypisane ró ne zadania, czêsto nie maj¹ce nic wspólnego z kultur¹, które jednak w znacz¹cy sposób obci¹ aj¹ bud et Centrum Kultury Kurpiowskiej. Przedstawiam Pañstwu rozk³ad wydatków Centrum Kultury Kurpiowskiej: a) dzia³alnoœæ kulturalna trzy etaty oraz utrzymanie budynku CKK: z³. b) sport Gminny jeden etat (Grzegorz Parzych), utrzymanie stadionu sportowego oraz budynku socjalnego na stadionie, utrzymanie dru yny Kurpika, op³aty za mecze, trenerów, sêdziów, ó³te i czerwone kartki, badania lekarskie: z³. c) Hala sportowa w Kadzidle 3 etaty (obs³uga) oraz utrzymanie budynku: z³otych. d) Dworzec w Kadzidle utrzymanie budynku: 000 z³otych e) Remiza w Dylewie utrzymanie budynku: z³otych f) Œwietlica wiejska w Chudku utrzymanie budynku: 3000 z³otych. g) Obs³uga administracyjno-biurowa (etat dyrektora oraz pó³ etatu ksiêgowej): z³. h) œrodki rezerwowe (np. niespodziewane awarie w administrowanych budynkach): z³.. W roku 010 bud et Centrum Kultury Kurpiowskiej obejmuje finansowanie b¹dÿ wspó³finansowanie nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: Œladami Kurpiów, RykoŸlsko, Wesele Kurpiowskie, Niedziela na Wsi Wach, Niedziela na Wsi Golanka, Niedziela na Wsi Czarnia, Niedziela na Wsi Chudek, Niedziela Kadzidlañska, Œwiêto Kukurydzy oraz Kurpiowskie Œwiêto Mleko, Kurpiowski Bieg Uliczny, Kurpiowski Turniej Pi³ki Pla owej. Na wszystkie te przedsiêwziêcia zosta³o wydanych z bud etu gminy z³. Oko³o z³ wp³acaj¹ ka dego roku sponsorzy. Bud et Gminy Kadzid³o wynosi z³otych. W przeci¹gu trzech lat gmina Kadzid³o pozyska³a z ró nych Ÿróde³ z³otych, które ju zosta³y wydane, b¹dÿ zostan¹ wydane do roku 013 (wodoci¹gi i kanalizacja). Wartoœæ robót drogowych wykonanych w latach na terenie Gminy Kadzid³o wynosi z³otych, z czego Gmina samodzielnie wykona³a ok. 16 kilometrów dróg,zaœ resztê znacz¹co dofinansowa³a. Wystarczy porównaæ proporcje przedstawionych wydatkach, by uznaæ wypowiedzi o nadmiernym finansowaniu kultury za nieprawdziwe. 3. Wszelkie informacje o finansowaniu przez bud et Gminy koncertów zespo³u T.Love albo Lady Pank, tak e zespo³ów folklorystycznych wystêpuj¹cych na Weselu, s¹ k³amliwe. Koncerty te finansuj¹ sponsorzy prywatni b¹dÿ inne podmioty (m.in. Sizer, Robert Kamiñski, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Kampanie Piwowarskie, Spó³dzielnie Mleczarskie, Zak³ad Torfowy Karaska, samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury oraz liczne grono pomniejszych darczyñców). 4. Szanowni Pañstwo, wydatki Gminy Kadzid³o na kulturê szeroko pojmowan¹ (utrzymanie budynku CKK, etatów pracowników kultury), wydatki na kulturê kurpiowsk¹, ale tak e na Niedziele na Wsi, wynosz¹ rocznie oko³o rocznie (w tym podkreœlam znajduj¹ siê pensje pracowników zajmuj¹cych siê bezpoœrednio kultur¹, dyrektora oraz ksiêgowej), co stanowi ok. 1,7 % ca³oœci bud etu Gminy za rok 009.

4 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Dzia³alnoœæ i wydatki na kulturê 5. Nie mo na pos³ugiwaæ siê danymi tycz¹cymi bud etu CKK, gdzie do wydatków na kulturê wlicza siê wydatki na remizê, stadion, sport gminy, utrzymanie dru yny Kurpika, dworzec, halê sportow¹ i w ten sposób, bardzo nieuczciwy, podnosiæ problem wydatków na kulturê. Jest to niestety, a mówiê to z alem, manipulacja i próba wprowadzenia spo³eczeñstwa w b³¹d. 6. Nale y podkreœliæ raz jeszcze, e wydatki na kulturê w porównaniu z wydatkami na budowê dróg, planowanymi wydatkami na kanalizacjê oraz wodoci¹gi, pozostaj¹ niewielkie, chocia zupe³nie wystarczaj¹ce. Niektóre gminy, na przyk³ad gmina Myszyniec, podjê³y siê inwestycji na kulturê, które id¹ w dziesi¹tki milionów z³otych. 7. Spraw¹ sumienia i rzetelnoœci pozostaje natomiast przekaz informacji jakie docieraj¹ do ka dego z Pañstwa. Jeœli mówi siê, e wydatki na kulturê, zapisane w bud ecie Gminy, s¹ za wysokie, to proszê pamiêtaæ, e obejmuj¹ one remont remizy w Kuczyñskich, œwietlic w Golance oraz Chudku. Inwestycje te otrzyma³y dofinansowanie unijne. Bêd¹ s³u y³y spo³ecznoœciom trzech wsi, a tak e wszystkim mieszkañcom Gminy. W takich budynkach odbywaj¹ siê zazwyczaj zebrania wiejskie, wybory so³eckie, stypy, wesela, spotkania rocznicowe i okolicznoœciowe, konkursy szkolne. Nie mo na krytykowaæ wydatków na kulturê i chcieæ zarazem budowaæ albo przeprowadzaæ kosztowne remonty w œwietlicach wiejskich. Stra acy nie krytykuj¹ budowy remizy w Kadzidle, zarzucaj¹c, e to zbêdne wydatki, bo jest ona ich szczerym, wieloletnim pragnieniem. Nauczyciele nie krytykuj¹ wydatków na oœwiatê, domagaj¹c siê ich zarazem, bo wiedz¹, e jest to koszt konieczny i w ostatecznoœci owocny. Mieszkañcy osiedli i wsi, gdzie pojawi³y siê nowe asfalty, nie krytykuj¹ ich budowy, zarzucaj¹c zbêdne wydatki, bo zabiegali o te inwestycje przez wiele czêsto lat. Podobnie musi byæ tak e z przeprowadzanymi w³aœnie remontami wiejskich œwietlic. W bud ecie zadania te figuruj¹ jako wydatki ponoszone na kulturê. Ci, którzy powiadaj¹, e s¹ to inwestycje wa ne dla konkretnych wsi nie mog¹ zarazem powtarzaæ, e Gmina za du o pieniêdzy wydaje na kulturê. Taka postawa jest postaw¹ bardzo niekonsekwentn¹ i nieuczciw¹ wobec spo³ecznoœci wiejskich. Podobnie jest z dzia³alnoœci¹ Centrum Kultury Kurpiowskiej. Wydatki na kulturê s¹ konieczne, chocia nie mog¹ przekroczyæ i nie przekraczaj¹, rozs¹dnego poziomu. Mam nadziejê, e przedstawiona informacja umocni ka dego z Pañstwa w tym przekonaniu i nie pozwoli, by kultura sta³a siê koœci¹ niezgody, szczególnie na Kurpiach, które z kultury s³yn¹ i kulturze zawdziêczaj¹ sw¹ wyj¹tkowoœæ. Szanowni Pañstwo, maj¹c na uwadze pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej informacje fa³szywe, które psuj¹ wizerunek Gminy i podwa aj¹ sens pracy wielu osób, proszê o kontakt w przypadku jakiejkolwiek niejasnoœci. Ka d¹ z nich postaram siê Pañstwu wyjaœniæ. Kontakt: tel. kom.: tel. praca: (9) ; (9)

5 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z pozyskaniem kolejnych œrodków unijnych, przedstawiam uzupe³nione sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne za lata oraz pierwszy kwarta³ 010 roku. Zad³u enie na koniec roku 009 wynios³o 33 %. 1. Pieni¹dze pozyskane z ró nych Ÿróde³: Kanalizacja sanitarna Kadzid³o-centrum i osiedle Podtatrze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹g w Kadzidle: z³. Wodoci¹g: Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, kolonie Dylewa, kolonie Kadzid³a: z³. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzid³o (dom wiejski w Chudku, œwietlica wiejskie w Golance i Kuczyñskich: z³. Inwestycje drogowe: z³. Opieka socjalna (programy unijne): z³. Opieka socjalna (zakup busa): z³. Oœwiata (stypendia dla uczniów): z³. Oœwiata ( zajêcia pozalekcyjne): z³. Oœwiata ( zakup podrêczników dla uczniów): z³. Oœwiata ( remonty, monitoring, wyposa enie): z³. Ochotnicza Stra Po arna (wyposa enie, samochód): z³. Ekologia (oczyszczalnie przydomowe): z³. Sport (stadion w Kadzidle, Orlik ): z³. Kultura (gminne przedsiêwziêcia kulturalne, wyposa enie, œwietlica): z³. Odszkodowania za szkody suszowe: z³. Gospodarka komunalna (waga, samochód): z³. W sumie, w latach uda³a nam siê pozyskaæ, z ró nych Ÿróde³, ok z³otych, co lokuje nas poœród najaktywniejszych gmin powiatu ostro³êckiego.. Najwa niejsze inwestycje (wydatki): Drogi (gminne oraz powiatowe wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o): d³ugoœæ nawierzchni asfaltowej zbudowanej na terenie Gminy Kadzid³o w latach wynios³a 30 kilometrów. Gmina samodzielnie wykona³a 16 kilometrów dróg asfaltowych ok z³. Wartoœæ tych inwestycji wynios³a: z³. Ci¹gi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi (gminne oraz powiatowe, wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o) wartoœæ wykonanych prac: z³. Obiekt sportowy Orlik w Dylewie: z³. Budowa i wyposa enie œwietlicy w Strza³kach: z³. Hala sportowa w Dylewie: z³ (inwestycja realizowana w latach , wydatki w poszczególnych latach: lata wczeœniejsze: z³; 006: z³, 007: z³, 008: z³.). Remiza stra acka w Kadzidle: z³. Remont stadionu w Kadzidle wraz z renowacj¹ murawy: z³. Utrzymanie dróg wirowych: z³. Budowa i modernizacja linii oœwietleniowych: z³. Budowa dróg wirowych: z³. Oœwiata (pomoce szkolne, wyposa enie, remonty): z³. Budowa oczyszczalni przydomowych: 1 70 z³.

6 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Uzupe³nione sprawozdanie finansowe 3. Wnioski unijne oczekuj¹ce na ocenê i realizacjê: Budowa kompleksowej bazy sportowej na terenie Gminy Kadzid³o (hala sportowa w Chudku, boiska wielofunkcyjne w Dylewie, Wachu, Chudku, Czarni, bie nia tartanowa na stadionie kadzidlañskim) wartoœæ wniosku z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 010). 4. Przygotowywane wnioski o dofinansowanie: Przebudowa drogi gminnej Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz podniesienie bezpieczeñstwa: wartoœæ z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa budynku szkolnego w Piaseczni z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Przebudowa stra nicy OSP w Krobii z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 011). Zagospodarowanie centrum wsi Kadzid³o poprzez budowê parkingów, chodników oraz oœwietlenie ulic: wartoœæ zadania ok z³otych (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 010). 5. Najwa niejsze, przygotowywane inwestycje drogowe w latach 010 1: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Czarnia Wyk. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Ruty w Wachu. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Zaparowa w Dylewie. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Gleba-Omulew. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. W¹glewo w Kadzidle. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Jazgarka-Wykrot (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Piasecznia-Wach (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wachu kolonie (Zabaranie i Zamostki: po uregulowaniu szerokoœci pasa drogowego i rozstrzygniêciu problemów w³asnoœciowych). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Dylewa: Pogodnej i Dworskiej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle na ca³ym osiedlu Podtatrze (po wykonaniu kanalizacji). Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle, na ulicy Œwierczewskiego (po wykonaniu kanalizacji). Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Chudku (od kol. Rule do drogi powiatowej Dylewo-Chudek). Wykonanie kortu tenisowego w Kadzidle. Zagospodarowanie obiektu sportowego Orlik w Dylewie (boiska do pi³ki pla owej, parkingi). Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Brzozówka Tatary.

7 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o - Wodoci¹g pó³nocny Szanowni Pañstwo, wkrótce rozpoczniemy kolejn¹, wielk¹ inwestycjê. Otrzymaliœmy w³aœnie dofinansowanie unijne, w wysokoœci z³otych, na wykonanie zadania: Budowa wodoci¹gu w miejscowoœciach Strza³ki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzid³a i Kolonie Dylewa wraz z rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle. Projekt ten przewiduje budowê nie tylko wodoci¹gu, ale równie kolejn¹ rozbudowê kanalizacji w samym Kadzidle. Nasz wniosek znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej i jako jeden z nielicznych otrzyma³ pe³ne dofinansowanie. Obok otrzymanych wczeœniej pieniêdzy na kanalizacjê w Kadzidle w wysokoœci z³otych, to przedsiêwziêcie bêdzie jednym z najwiêkszych w ostatnich latach. Przedstawiam harmonogram prac i wydatkowanie œrodków w kolejnych latach. 010 r. uzupe³nienie dokumentacji projektowych rozbudowy stacji wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle, opracowanie studium wykonalnoœci Projektu, og³oszenie przetargu na wykonanie zadania 011 r. rozpoczêcie prac zwi¹zanych z budow¹ wodoci¹gu oraz rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej w Kadzidle (stacja uzdatniania wody) 01 r. dalsza realizacja budowy wodoci¹gu, zakoñczenie prac zwi¹zanych z rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej w Kadzidle, kolejny etap rozbudowy kanalizacji. 013 r. zakoñczenie realizacji zadania Wydatki [PLN] 010 r. 011 r. 01 r. 013 r. Razem Œrodki w³asne , , , , ,76 RPO (œrodki unijne) 76 19, , , , ,63 Razem , , , , ,39

8 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Kanalizacja sanitarna w Kadzidle Zadanie pn. Kanalizacja sanitarna dla miejscowoœci Kadzid³o centrum i osiedle Podtatarze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹gu w Kadzidle 1. Wielkoœæ ca³ego zadania: ,16. Pozyskane pieni¹dze unijne: ,85 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie projektu ustalono nastêpuj¹cy harmonogram realizacji projektu: realizacja zadania rozpocznie siê w II kwartale 010 r. i zakoñczy siê w IV kwartale 01 r. 1. W 010 r. w ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowê istniej¹cego systemu podciœnieniowo-grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na system t³oczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i w³¹czenie ich do systemu. Ponadto rozpocznie siê budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami po obu stronach drogi krajowej.. W 011 r. w dalszym ci¹gu bêdzie realizowana rozbudowa nowego systemu kanalizacyjnego oraz zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowa. Rozpocznie siê tak e realizacja rozbudowy oczyszczalni œcieków w Kadzidle. 3. W 01 r. zakoñczy siê rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle oraz rozbudowa oczyszczalni œcieków co zakoñczy realizacjê zadania. Powy sze zadanie inwestycyjne realizowane bêdzie w oparciu o dokumentacje techniczne, obejmuj¹ce swoim zakresem nastêpuj¹ce ulice w msc. Kadzid³o: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-CIŒNIENIOWA Z PRZY CZAMI W MIEJSCOWOŒCI: KADZID O Lokalizacja inwestycji Obszar administracyjny msc. Kadzid³o w ulicach : Koœciuszki, 1- go Maja, Targowa, Kurpiowska, Genera³a Bema, Sportowa, Batalionów Ch³opskich, Chêtnika, Stacha Konwy, Regionalna, Al. Zwyciêstwa, Genera³a Œwierczewskiego, Moniuszki, Myœliwska, Prusa, Kopernika, Morelowa, Lokalna, Poziomkowa, Jagodowa, Ogrodowa. KANALIZACJA SANITARNA W OSIEDLACH,,PODTATARZA W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o: Akacjowa, Zielona, S³oneczna, Trasa Mazurska, Ogrodowa, Handlowa, Ks. Mieszki, o³nierzy Wrzeœnia, Sosnowa, Orzeszkowa, Kurpiowska, Mickiewicza, Kopernika, Armii Krajowej, Koœciuszki,Myœliwska,Zawadzkiego, J. Pi³sudskiego, Tatarska, Ks. Suchcickiego, Ró ana, Jaœminowa, Malinowa, Konwaliowa, Kalinowa, ¹kowa, I Armii WP, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Kompozytorów, Karola Szymanowskiego, Heleny Modrzejewskiej. Powy sza inwestycja wymaga przebudowy istniej¹cego systemu kanalizacyjnego, dlatego wymieniono powy ej tak e ulice objête realizacj¹ zadania i le ¹ce poza osiedlem Podtatarze. ROZBUDOWA SIECI WODOCI GOWEJ W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o: Trasa Mazurska, Karola Szymanowskiego, Tatarska, Piêkna, S³odka, Morelowa, Lokalna, Ogrodowa. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o, ul. Lokalna.

9 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 Szanowni Pañstwo, Przedstawiam poni ej analizê cen wody oraz œcieków oraz aktualne stawki podatkowe. Zarówno ceny wody, œcieków jak równie stawki podatkowe pozostaj¹ na jednym z najni szych poziomów w powiecie ostro³êckim. Takie rozwi¹zanie wydaje nam siê celowe z wielu powodów. Zarówno niskie ceny mleka, wysokie bezrobocie, spotêgowane jeszcze po arem Zak³adów JBB, nawiedzaj¹ce nas kataklizmy, susza, deszcze nawalne niszcz¹ce ³¹ki, zwiêkszaj¹ce straty, sk³aniaj¹ do prowadzenia ostro nej polityki podatkowej, tym bardziej, e œci¹galnoœæ podatków jest wysoka, zaœ poziom umorzeñ niewielki. W najbli szych latach taka polityka podatkowa bêdzie kontynuowana, z nadziej¹, e ogólna sytuacja gospodarcza bêdzie ulega³a stopniowej poprawie. W tym roku ni szy bêdzie podatek rolny. Obni ka ta wynika z utrzymania przez Gminê poprzedniej stawki podatkowej oraz obni ce ceny kwintala yta, która wp³ywa bezpoœrednio na wysokoœæ podatku rolnego. Minimalnie natomiast wzrós³ podatek transportowy. Ta regulacja zosta³a wymuszona obowi¹zuj¹cymi gminy stawkami Ministra Transportu. Gminne podatki by³y ni sze, ni najni sze dopuszczalne przez Ministra. St¹d ta niewielka regulacja. Dziêkujê serdecznie wszystkim tym, którzy pomimo ró nych problemów finansowych, systematycznie wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku podatkowego. 1. Ceny wody i œcieków porównanie: Miejscowoœæ woda (brutto) œcieki (brutto) razem (brutto) Kadzid³o,00,40 4,40 Lelis,8,73 5,01 yse,50,10 4,60 Myszyniec,00,40 4,40 Olszewo-Borki,74 4,16 6,90 Ostro³êka,74 4,16 6,90 Rzekuñ 1,71,48 4,19. Podatki obowi¹zuj¹ce w Gminie Kadzid³o rok 010: Od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,45 z³ od 1m powierzchni b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 0,06 z³ od 1 m powierzchni

10 Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Podatki 010 Od budynków lub ich czêœci: c) mieszkalnych 0,7 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 9,5 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,90 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej f) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych,1 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej g) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 3,10 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej Od budowli: h) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie zaopatrzenia ludnoœci w wodê oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków komunalnych 0,1% ich wartoœci, i) pozosta³ych % ich wartoœci, okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych Podatek rolny a) stawka podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych 85,5 z³ (od 1 ha przeliczeniowego) b) stawka podatku rolnego od gruntów pozosta³ych 170,50 z³ (od 1 ha fizycznego) Podatek leœny a) stawka podatku leœnego 30,0388 z³ (od 1 ha fizycznego) Z wyrazami szacunku Dariusz ukaszewski Kolejne pieni¹dze unijne dla Gminy Kadzid³o Wniosek Gminy Kadzid³o, sk³adany poprzez Stowarzyszenie "Kurpsie Razem", w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich, uzyska³ pozytywn¹ opiniê. Poni ej przedstawiamy zakres prac oraz kosztorys prac objêtych tym wnioskiem. Wszystkie prace zostan¹ wykonane w pierwszym pó³roczu roku 011. ul. Zawadzkiego (8 937,31 z³) monta s³upów linii napowietrznej sztuki monta opraw oœwietleniowych 3 sztuki monta przewodów linii napowietrznej 114 m ul. o³nierzy Wrzeœnia ( 489,60 z³) monta s³upów oœwietleniowych 3 sztuki monta opraw oœwietleniowych 3 sztuki uk³adanie kabli wielo y³owych 118 m Aleja Kazimierza Sulewskiego (49 43,65 z³) monta s³upów oœwietleniowych 8 sztuk monta opraw oœwietleniowych 11 sztuk uk³adanie kabli wielo y³owych 154 m przebudowa parkingu przy stadionie (18 087,44 z³) nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej 1066 m ustawienie krawê ników betonowych 160 mb ustawienie znaków drogowych sztuk 7 przebudowa parkingów i chodników przy szkole (90 73,4 z³) nawierzchnia placu parkingowego i chodnika z betonowej kostki brukowej 1750 m ustawienie krawê ników betonowych 181 mb ustawienie obrze y betonowych 7 mb Mapy: 1 464,00 z³ Projekt: 3 660,00 z³ Projekt: 1 830,00 z³ Nadzór: 7 930,00 z³ Roboty: ,4 z³... Razem: ,4 z³

11 1. Odbiór œmieci: worki 100 l 10 z³, worki 100 l z³ œmieci selektywne, odpady w pojemniku 10 litrów odbiór co dwa tygodnie 10 z³ (9,35 z³ netto), 3 odpady w pojemniku 1100 litrów odbiór co dwa tygodnie 50 z³/m (46,73 z³ netto), odpady wielkogabarytowe 33 grosze za kilogram, odpady zmieszane 33 grosze za kilogram, odpady komunalne tworzywa sztuczne (folie po kiszonkach) 7 groszy za kilogram, pojemnik na œmieci 80 l (u ywany) 65 z³.. Nieodp³atnie mo na dostarczyæ do punktu EKOKURP: szk³o (butelki, s³oiki, szyby, itp.), foliê czyst¹, butelki PET, sprzêt elektryczny i elektroniczny, makulaturê, tekstylia (NOWOŒÆ W OFERCIE), przeterminowane lekarstwa (NOWOŒÆ W OFERCIE), czysty styropian (NOWOŒÆ W OFERCIE), opony (NOWOŒÆ W OFERCIE). 3. Wywóz nieczystoœci p³ynnych w granicach miejscowoœci Kadzid³o; jeden kurs l 45,00 z³, jeden kurs l 70,00 z³. 4. Wywóz nieczystoœci p³ynnych poza granicami miejscowoœci Kadzid³o; jeden kurs l 50,00 z³, jeden kurs l 75,00 z³. 5. Wynajem sprzêtu: ci¹gnik rolniczy 1 godzina 60,00 z³. 6. Koszenie trawników: koszenie kos¹ spalinow¹ bez grabienia 1 godzina 5,00 z³, koszenie kos¹ spalinow¹ ze zgrabianiem 1 godzina 40,00 z³. 7. Dostarczanie wody i odbiór œcieków: 3 woda,00 z³/m, 3 œcieki,40 z³/m. 8. Pozosta³e us³ugi: jednokrotny najazd na wagê 5,00 z³, wynajem rampy roz³adunkowej 15,00 z³ za godzinê. Cennik us³ug œwiadczonych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle 9. Wynajem agregatu pr¹dotwórczego o mocy 17 KW 0 z³ brutto za jedn¹ motogodzinê (s³ownie: dwadzieœcia z³otych 00/100 gr ). Osoba, która wynajmuje agregat zapewnia: transport agregatu, paliwo (olej napêdowy), akumulatory (niezbêdne do uruchomienia agregatu). 10. Wynajem odœnie arki STIGA SNOW FLAKES: Za godzinê pracy 70 z³ brutto. Obs³uga odœnie arki oraz benzyna w cenie wynajmu. 11. Przewóz odpadów samochodem dostawczym oraz ci¹gnikiem URSUS 351 i 81 z punktu zg³oszenia do punktu EKOKURP ul. Kurpiowska 5: ci¹gnik URSUS 351 oraz 81 teren miejscowoœci Kadzid³o 30 z³ za jeden kurs, ci¹gnik URSUS 351 oraz 81 poza terenem miejscowoœci Kadzid³o 60 z³ za jeden kurs, samochód dostawczy teren miejscowoœci Kadzid³o 15 z³ za jeden kurs, samochód dostawczy poza terenem miejscowoœci Kadzid³o 30 z³ za jeden kurs.

12 Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Szanowni Pañstwo, z ogromn¹ radoœci¹ informujê, e Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Kadzidle od czerwca 008 roku sta³ siê wa nym, pe³noprawnym podmiotem, który jest w stanie konkurowaæ ze wszystkim innymi firmami œmieciowymi. Rozpoczynaj¹c w 007 roku starania o uzyskanie pozwoleñ na odbiór odpadów, przyœwieca³y nam cele, które w³aœnie teraz w pe³ni realizujemy: zahamowanie wzrostu cen za odbierane œmieci (z nadziej¹ na obni enie tych cen w latach nastêpnych); stworzenie elastycznego systemu oddawania œmieci (op³ata za faktycznie oddane œmieci, system workowy, zerwanie z obowi¹zkowym oddawaniem œmieci co dwa tygodnie); wzmocnienie konkurencji na rynku lokalnym; rozwi¹zanie problemu z odpadami problematycznymi takimi jak: zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, wielkie gabaryty, folie, styropiany, zu yte opony, które to odpady by³y bardzo uci¹ liwe dla wszystkich mieszkañców gminy. Baza ZGKiM fot. Archiwum Dzisiaj mo emy œmia³o powiedzieæ, e cele te realizujemy. Pomimo znacznego wzrostu cen za sk³adowanie odpadów na wysypisku w ostatnich latach cena za odbiór odpadów w Kadzidle pozostaje bez zmian. To jeden z efektów naszych udanych przedsiêwziêæ. Zakup samochodu œmieciarki przez ZGKiM do zbierania i transportu odpadów wzmacnia nasz¹ pozycjê i pozwala przedstawiæ ofertê poni ej obowi¹zuj¹cych obecnie w Gminie Kadzid³o cen. Od 1 marca Zak³ad przedstawi³ ofertê 9,35 z³ netto za pojemnik 10 litrów za odbiór co dwa tygodnie. Mam nadziejê, e nasz oferta spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem a firmy, które bêd¹ szuka³y dla siebie miejsca na terenie Gminy Kadzid³o zmusi do obni enia cen za œwiadczone us³ugi, co niew¹tpliwie prze³o y siê na korzyœæ finansow¹ dla nas wszystkich. Wa n¹ rzecz¹ jest równie tworzenie systemu elastycznego, który nie przymusza do p³acenia za pusty lub w czêœci zape³niony kosz. Dlatego wyszliœmy z propozycj¹ oddawania odpadów w workach. Jest to propozycja skierowana szczególnie do osób, które produkuj¹ ma³o odpadów lub iloœæ powstaj¹cych odpadów jest zmienna w czasie (okresowy wyjazd, zmienna iloœæ osób w gospodarstwie). P³ac¹c za worek 100 litrowy 10 z³otych, zyskuj¹ Pañstwo mo liwoœæ decydowania o tym, kiedy œmieci zostan¹ odebrane (umowa nie wi¹ e sztywno z terminem odbioru). Oferta ta spotka³a siê z du ym zainteresowaniem ze strony mieszkañców Gminy Kadzid³o, co bardzo nas cieszy, bo potwierdza s³usznoœæ naszych dzia³añ.

13 Powy sze dzia³ania niew¹tpliwie maj¹ doprowadziæ do zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynku lokalnym. Doprowadziæ do sytuacji, w której dzia³aæ bêd¹ mechanizmy rynkowe. Nie zawsze jest tak, e podmioty prywatne s¹ gwarantem takich mechanizmów. W ostatnich latach w Polsce, w obszarze gospodarki komunalnej, mamy wiele przyk³adów na monopolizowanie rynku lub te zmowy cenowej (np. Czêstochowa, zmowa cenowa 6 firm). Dlatego wa n¹ rzecz¹ jest uzyskanie realnego wp³ywu na procesy zachodz¹ce w tym obszarze. Taki realny wp³yw jest mo liwy tylko dziêki zrozumieniu i owocnej wspó³pracy Zak³adu z Gmin¹. Ostatnie lata to dla Zak³adu intensywny rozwój. Dziêki yczliwej wspó³pracy, codziennemu wsparciu ze strony Wójta, dziêki pracowitoœci naszych pracowników, równie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, Zak³ad Gospodarki Komunalnej przemieni³ siê w dobrze prosperuj¹ce przedsiêbiorstwo, zdolne do œwiadczenia us³ug dla ludnoœci i dynamicznego rozwoju. Dziêki tej wspó³pracy Zak³ad wzbogaci³ siê o wagê najazdow¹ (50 ton) oraz samochód VOLKSWAGEN (50% œrodków do³o y³ Powiat Ostro³êcki zdjêcie obok). Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej f ot. A rchiwum Wsparcie ze strony Wójta zaowocowa³o powstaniem punktu gromadzenia odpadów problematycznych, który nosi nazwê EKOKURP. Powsta³o miejsce, do którego mo na nieodp³atnie przywoziæ zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, czyste folie,makulaturê, st³uczkê szklan¹ oraz odp³atnie wielkie gabaryty, styropiany, foliê po kiszonce, zu yte opony itp. Obecnie EKOKURP, to miejsce, które odwiedza coraz wiêcej osób, mieszkañców naszej Gminy, którzy przywo ¹ odpady, jak równie goœci spoza naszej Gminy, który podpatruj¹ to pionierskie rozwi¹zanie w naszym Powiecie i przenosz¹ wzorce do siebie. Zak³ad oraz Gmina postrzegaj¹ problem œmieci nie tylko przez pryzmat kosza 10 litrów (komercyjne podejœcie zewnêtrznych podmiotów) lecz jako p³aszczyznê, na której jest miejsce do dzia³añ w szerokim zakresie np. sprz¹tanie ulic, przystanków autobusowych, koszenie trawy, dzia³ania proekologiczne. Dlatego, wspólnie z Wójtem, podjêliœmy inicjatywê zorganizowania MAJÓWKI EKOLOGICZNEJ, która zosta³a œwietnie przyjêta przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Majówka Ekologiczna to inicjatywa, która ma za zadanie integrowaæ Gminê, Zak³ad oraz szko³y z terenu gminy Kadzid³o do wspólnych dzia³añ na rzecz œrodowiska naturalnego. Celem tego przedsiêwziêcia jest podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie y poprzez czynny udzia³ w przygotowanej zabawie ekologicznej. W miesi¹cu maju NAMIOT EKOKURP odwiedzi ka d¹ ze szkó³: Miejscowoœæ Dzieñ Godziny Jazgarka 5 maja Kadzid³o 6 maja Siarcza ¹ka 7 maja Dylewo 11 maja Chudek 1 maja Kierzek 13 maja Gleba 14 maja Wach 17 maja Czarnia 0 maja

14 Informacja Prezesa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W namiocie bêd¹ wy³o one ulotki promuj¹ce gospodarkê odpadami zgodnie z Gminnym Planem Gospodarowania Odpadami. Obok znajd¹ siê kosze do odbioru surowców wtórnych, takich jak: makulatura, butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane, puszki aluminiowe, jak równie kontener na zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. Wystawione bêdzie równie opakowanie na zbiórkê zu ytych baterii. Ka dy uczestnik zabawy otrzyma sadzonkê œwierku. Ca³a akcja zostanie podsumowana 1 czerwca, podczas II Gminnego Pikniku Ekologicznego, do wspó³organizowania którego zostan¹ zaproszone szko³y, stowarzyszenia, instytucje, samorz¹dy powiatowy i wojewódzki oraz osoby prywatne. Piknik bêdzie znakomit¹ okazj¹ do nagrodzenia (nagrody to rower, aparat fotograficzny) najaktywniejszych uczestników przedsiêwziêcia, do wrêczenia dyplomów uznania i nakreœlenia dalszych planów zwi¹zanych z rozwojem ekologii na terenie naszej Gminy. Gmina ufunduje nagrody pieniê ne, które Wójt przeka e na organizacjê wycieczek szkolnych. Pozwol¹ one uczniom zapoznaæ siê z problematyk¹ ekologiczn¹ oraz odwiedziæ najpiêkniejsze regiony naszego kraju. Serdecznie zapraszam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹, szeroko przedstawion¹ na stronie Liczê na patriotyzm lokalny, na poczucie wspólnej odpowiedzialnoœci za Nasz¹ Gminê. Liczê na œwiadomoœæ, e ka da z³otówka, która zostaje w Gminie ponownie pracuje dla Pañstwa w postaci czystszych ulic, chodników, zadbanych skwerków i e te pojedyncze z³otówki przek³adaj¹ siê na pracê dla mieszkañców naszej Gminy. Zak³ad Gospodarki Komunalnej jest piêknym dowodem, e m¹dra polityka Gminy, po³¹czona z dobrymi pomys³ami oraz codzienn¹, cierpliw¹ prac¹, mo e przynieœæ powa ne korzyœci. Telefony do zak³adu (9) Z wyrazami szacunku Adam Bia³obrzeski Prezes ZGKiM w Kadzidle Gminna œmieciarka Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle wzbogaci³ siê o kolejny samochód. Za w³asne pieni¹dze zosta³ zakupiony, pierwszy w dziejach gminy, specjalistyczny samochód do odbioru i przewozu odpadów komunalnych. Popularna œmieciarka, marki Scania, kosztowa³a blisko z³otych. Przypomnijmy, e ZGKiM zosta³ ju doposa ony przez Gminê Kadzid³o i Starostwo Powiatowe w profesjonaln¹ wagê oraz samochód. Zak³ad odbiera niemal wszelkie odpady komunalne, m.in. foliê po kiszonkach, opony, z³om, elektronikê, baterie, œmieci komunalne, zu yte wersalki, lodówki, telewizory, komputery. Pomieszczenia magazynowe i socjalne zosta³y wyremontowane. Dziêkujemy Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu oraz wszystkim pracownikom Zak³adu za wzorow¹ pracê i udane przedsiêwziêcia. f ot. A rchiwum Zapraszamy wszystkich mieszkañców Gminy do podpisywania umów z ZGKiM na odbiór odpadów (szczegó³y na ). 14

15 Bud et gminy do realizacji 17 grudnia 009 r. wiêkszoœci¹ dziewiêciu g³osów przeciwko szeœciu, Rada Gminy przyjê³a do realizacji bud et na rok 010, który obejmuje m.in. budowê kanalizacji w Kadzidle, wodoci¹gu w Brzozówce, Chudku, Glebie, Kierzku, Piaseczni, œwietlic wiejskich w Chudku, Kuczyñskich, Golance, dróg asfaltowych w Czarni, Glebie, Kadzidle, Dylewie, Wachu, zakoñczenie budowy remizy stra ackiej w Kadzidle, budowê ogrodzenia wokó³ dylewskiej szko³y, wymianê instalacji CO w kadzidlañskim gimnazjum. Czêœæ radnych zaskar y³a procedurê przyjêcia bud etu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 0 stycznia Izba Obrachunkowa, obraduj¹ca w pe³nym, dwudziestoszeœcioosobowym sk³adzie, jednomyœlnie uzna³a skargê za bezzasadn¹ i bezpodstawn¹. Decyzja ta oznacza, e wspomniane inwestycje pozostaj¹ niezagro one i mog¹ byæ realizowane zgodnie z harmonogramem. Nowiny z gminy Dzisiaj uczniowie jutro stra acy 16 lutego w Urzêdzie Gminy w Kadzidle odby³y siê eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po arniczej "M³odzie Zapobiega Po arom". G³ównym celem konkursu jest popularyzacja wœród dzieci i m³odzie y znajomoœci przepisów przeciwpo arowych, zasad postêpowania na wypadek po aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym i technik¹ po arnicz¹, a tak e poznawanie tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpo arowej. Odnowimy kolejny cmentarz Wojewoda Jacek Koz³owski przekaza³ Gminie Kadzid³o 5000 z³otych na odnowienie kolejnego cmentarza wojennego. Nasz wniosek zyska³ pe³n¹ akceptacjê. Dziêki pozyskanym pieni¹dzom odnowimy wiosn¹ cmentarz wojenny w Jazgarce. Do akcji renowacji tego Cmentarza do³¹czy³o tak e Nadleœnictwo Myszyniec, które wspar³o nasze przedsiêwziêcie 5000 z³otych. Wczeœniej, dziêki pozyskanym œrodkom finansowym, odnowiliœmy cmentarze wojenne w Piaseczni oraz Wachu. Dziêkujemy za okazan¹ nam pomoc. Drogi leœne zostan¹ odnowione Œwietne wiadomoœci nap³ynê³y z Nadleœnictwa Myszyniec. Nadleœnictwo otrzyma³o ponad z³otych unijnej pomocy na gruntown¹ renowacjê dróg leœnych, wykorzystywanych tak e przez miejscow¹ ludnoœæ. W latach Gmina Kadzid³o wzbogaci siê o blisko 50 kilometrów œwietnych dróg leœnych, po³o onych w leœnictwach Dylewo, Kadzid³o, Karaska, Siarcza ¹ka, Podgórze. Technologia budowy dróg leœnych polega na korytowaniu ci¹gów komunikacyjnych, budowie piaskowej warstwy ods¹czaj¹cej, na³o eniu 0-centymetrowej warstwy wirowej, na któr¹ zostanie u³o ona warstwa kolejna, kliñcowa (³amany kamieñ ró nej frakcji) o gruboœci 0 centymetrów. Wartoœæ prac remontowych na terenie Gminy Kadzid³o wyniesie blisko z³otych. Dziêkujemy Nadleœnictwu Myszyniec za troskê o stan dróg leœnych oraz wzorow¹ wspó³pracê z Gmin¹ Kadzid³o. fot. Archiwum Gimnazjaliœci w Hiszpanii Piêknie i obiecuj¹co rozpoczê³a siê wspó³praca Kadzidlañskiego Gimnazjum ze szko³¹ z San Sebastian. Elektroniczna korespondencja sta³a siê zal¹ kiem powa nego przedsiêwziêcia - wymiany m³odzie y. Dziêki determinacji i zaanga owaniu nauczycielek Janiny Ptak i Agnieszki Boruch, zaufaniu Rodziców 15-osobowej grupy uczniów i finansowego wsparcia Urzêdu Gminy w Kadzidle móg³ odbyæ siê pierwszy wyjazd. M³odzie z Kadzid³a wyruszy³a 9 stycznia 010 r. do Hiszpanii na 11-dniowy pobyt w rodzinach hiszpañskich przyjació³. Czas up³yn¹³ na wzajemnym poznawaniu, na zajêciach jêzykowych, zwiedzaniu szko³y, miasta, a przede wszystkim odkrywaniu tajemnic kultury baskijskiej. Gimnazjum przygotowuje siê teraz do podjêcia Hiszpanów, którzy przybêd¹ do Kadzid³a 18 marca 010 r. Umowa na remont generalny œwietlic wiejskich w Chudku, Kuczyñskich oraz Golance podpisana Umowa na rozbudowê i modernizacjê œwietlic wiejskich w Chudku, Kuczyñskich i Golance, pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez wicemarsza³ków Stefana Kotlewskiego oraz Ludwika Rakowskiego a Gmin¹ Kadzid³o, reprezentowan¹ przez wójta Dariusza ukaszewskiego, zosta³a podpisana. Ca³kowity koszt realizacji projektu: ,00 z³. Wartoœæ dofinansowania: ,6 z³. fot. Archiwum

16 Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Papie a Jana Paw³a II w Dylewie Szko³ê Podstawow¹ w Dylewie za³o ono w 1918 roku. Liczy³a ona 4 klasy. Pierwszym kierownikiem by³ Pan Lewandowski. Nazwiska nauczycieli, które zachowa³y siê w pamiêci: Miko³aj Che³stowski, Maria Juraszczyk, Józef Komar, Jadwiga K³yciñska r. rozpoczê³y siê pierwsze zajêcia po II wojnie œwiatowe.j Lokal szkolny posiada³ izby po Gminnej Radzie, by³y tam ³awki w³asnej produkcji. Od 1956 r. szko³ê przeniesiono do jednopiêtrowego budynku murowanego (w którym mieœci siê do dnia dzisiejszego). By³a to szko³a 8 klasowa, w której pracowa³o 1 nauczycieli r. zlikwidowano Szko³ê Podstawow¹ w Jeglijowcu, a uczniów przeniesiono do Dylewa. Obecnie w budynku szko³y mieœci siê Zespó³ Placówek Oœwiatowych z³o ony z Przedszkola Samorz¹dowego, Szko³y Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum. 0 maja 00 roku Zespo³owi Placówek Oœwiatowych nadano imiê Papie a Jana Paw³a II. Dylewo mo e poszczyciæ siê pierwszym "Orlikiem" na Mazowszu. Obiekt, oddany do u ytku w obecnoœci wielu znakomitych Goœci, cieszy oko i nale y do najnowoczeœniejszych obiektów sportowych w naszym województwie. Do wa nych obiektów szkolnych nale y tak e dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny. W lutym 009 r. zosta³a poœwiêcona i oddana do u ytku. Inwestycja kosztowa³a z³otych. Pieni¹dze pochodzi³y z samorz¹du wojewódzkiego i bud etu Gminy Kadzid³o. Wójt Dariusz ukaszewski z³o y³ piêkny ho³d inicjatorom budowy hali, mówi¹c miêdzy innymi: "Hala jest zaledwie budynkiem. Solidnym, ale tylko budynkiem. Gdyby nie duch tej dylewskiej ziemi i zapa³ dylewian, hali tej nigdy by nie by³o. Wa ne jest wszystko, kolejni radni, kolejni wójtowie, inspektorzy nadzoru i wykonawcy, dyrektorzy, przewodnicz¹cy rad, ale przecie, u zarania, u pocz¹tków tej budowy i tej hali znajduje siê dylewska wspólnota, spo³ecznoœæ osadzona od wieków na tej w³aœnie ziemi, spo³ecznoœæ skoncentrowana na konkretnych zadaniach, coraz to nowych, coraz to innych". Na uroczystoœæ przybyli: m.in.: Stanis³aw Kube³ starosta ostro³êcki, Teresa Michalak dyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty, Mariusz M³ynarczyk wicedyrektor Departamentu Sportu w Urzêdzie Marsza³kowskim, Marian Krupiñski radny wojewódzki, Wiktor Budzichowski Przedstawiciel Wykonawcy "PBK", Teresa Pajka wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty, Wies³aw Opêchowski Dyrektor Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego, Jacek P³oski Przewodnicz¹cy Rady Gminy, radni i so³tysi, dyrektorzy jednostek samorz¹dowych, Józef Kur by³y wójt Gminy Kadzid³o, Roman Boruch przewodnicz¹cy Komitetu Spo³ecznego wraz z jego pozosta³ymi przedstawicielami, Wies³aw Ogniewski przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka, Jan Kaczyñski prezes LUKS "Dylewianka", Waldemar Gwiazda dyrektor szko³y, Agata Golan Przewodnicz¹ca Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice, darczyñcy. Wszyscy wyra ali nadziejê, e Dylewo, które dziêki hali sportowej i "Orlikowi" mo e stanowiæ wzór, dla innych miejscowoœci powiatu i stanie siê w krótkim czasie centrum sportu szkolnego i masowego. Szko³a w Dylewie promuje te sw¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i organizatorsk¹. Jest organizatorem ju VII edycji Gminnego Konkursu pod has³em: Baœnie, to nie tylko radoœæ czytania. Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach: etap wiedzowy dla klas IV i etap plastyczny dla klas 0 III. W listopadzie 009 r. dla klas I-III szko³y podstawowej, zorganizowany zosta³ Dzieñ Regionalny, w czasie którego przeprowadzono Konkurs Regionalny pod has³em,,sprawne rêce i g³owa. Uczniowie przygotowali tañce, pieœni i gadki kurpiowskie uœwietniaj¹c swoim wystêpem obchody Dnia Regionalnego. Zaœ w listopadzie 009 r., grupa uczniów uczestniczy³a w Jarmarku Bo onarodzeniowym w Warszawie. W grudniu 009 r., Samorz¹d Uczniowski zaanga owa³ siê w przeprowadzenie akcji,,i Ty mo esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem w ramach programu,,szko³a bez przemocy. Szko³a propaguje te kampaniê,,widzisz Mnie, Zwolnij!!!. Celem kampanii jest wyedukowanie dzieci i m³odzie y w zakresie bezpiecznego poruszania siê w ruchu drogowym oraz przyzwyczajenie do noszenia elementów odblaskowych. W ramach tej akcji prowadzone zosta³y wœród uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum tzw. pogadanki z policjantami, podczas których rozdano elementy odblaskowe. Dziêki odblaskom dzieci i m³odzie s¹ lepiej widoczni dla kierowców, co jest bardzo wa ne. Organizatorami kampanii Widzisz Mnie, Zwolnij!!! s¹: Komenda Miejska Policji w Ostro³êce, Komenda Miejska Pañstwowej Stra y Po arnej w Ostro³êce, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Urz¹d Miasta Ostro³êki, Starosta Powiatu Ostro³êckiego, Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Ostro³êce oraz gminy powiatu ostro³êckiego. W szkole pracuje 8 nauczycieli. Baza i wyposa enie : Remont klatki schodowej, œwietlicy, szatni, biblioteki, pokoju nauczycielskiego; Nowy plac zabaw; Oœwietlenie i u³o enie chodników w Alejce Jana Paw³a II; Nowa pracownia komputerowa; Centrum Kszta³cenia; Nowa hala gimnastyczna; Pracownia do nauki jêzyków obcych; Nowy sprzêt sportowy do hali gimnastycznej; Komputeryzacja biblioteki szkolnej; Wyposa enie sal przedszkolnych w nowe meble, wyk³adziny i rolety; Wyposa enie pracowni komputerowej w tablicê interaktywn¹; Przygotowanie i wyposa enie miejsca zabaw dla dzieci z klas I-III Szko³y Podstawowej. Dyrektorzy szko³y w Dylewie: 1. Pan So³tysiak wiêcej danych brak..ko³akowski Henryk r. 3. Kube³ Stefan r. 4. Kube³ Janina r. 5. Kube³ Stefan r. 6. Pajka Teresa r. 7. Gwiazda Waldemar r. 8. Ceka³a El bieta od 009 r. fot. Archiwum (Opracowanie: El bieta Ceka³a, Justyna Pabich, Kamila Wo³osz, Anna Kube³)

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 982 003,00 2 982 003,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 982 003,00 2 982 003,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 1.

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 1. Dz. 900 Nazwa zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Szanowni Pañstwo! Drodzy mieszkañcy naszej gminy!

www.kadzidlo.pl Szanowni Pañstwo! Drodzy mieszkañcy naszej gminy! Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 4 (15) 2010, ISSN 1898-3693 Szanowni Pañstwo! Drodzy mieszkañcy naszej gminy! Przedstawiamy najwa niejsze inwestycje oraz przedsiêwziêcia, które zosta³y zakoñczone

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

3.6-7. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2011

3.6-7. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 16 3.6-7. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 Lp Rozdz. 1 01010 2 01010 3 01010 4 40002 5 40002 6 60014 6300 7 60016 8 60016 9 60016 10 60016 11 70005 12

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 Kwiecień 2016 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radomyœla Wielkiego

Burmistrz Radomyœla Wielkiego Przedstawiam Pañstwu informator bud etowy Gminy Radomyœl Wielki. Wydawany bêdzie corocznie pod nazw¹ Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy. Jest to próba przybli enia Pañstwu informacji jak siê tworzy

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU Załącznik Nr 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU L.P. Dział Rozdział Nazwa inwestycyjnego wykonanie Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 925,00 365 156,67 99,25 1 010 01010 Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE LP. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE OKRES REALIZACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. RAZEM ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo