FHU Merko KrakÄw Opis systemu SETmobile w. 10.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FHU Merko KrakÄw Opis systemu SETmobile w. 10.1"

Transkrypt

1 OPIS SYSTEMU SETMOBILE WERSJA lutego 2010 Opis systemu 1

2 SPIS TREÄCI 1. WSTÅP ZASADA OBSÇUGI SYSTEMU SETmobile INSTALACJA PROGRAMÉW PROGRAM KOMUNIKACYJNY WinSET WinSET Ñ TRYBY PRACY WinSET Ñ OPIS FUNKCJI MENU MICROSOFT Ö ACTIVESYNC Ö WSPÉÇPRACA Z PROGRAMAMI KSIÅGOWYMI WSKAZÉWKI DLA UÜYTKOWNIKA Aktualna wersja pliku dostápna jest pod adresem: systemu.pdf 2 Opis systemu

3 1. WSTÅP Dziákujemy za dokonanie zakupu naszego programu. Wierzymy, àe speâni on Twoje oczekiwania. W zestawie z drukarkä jest to unikalne rozwiäzanie w skali ãwiatowej i duàe osiägniácie wysokiej klasy specjalistäw zaangaàowanych w jego projekt. PrzenoÇny System Ewidencji Transakcji (SET), jest doskonaâym narzádziem pracy dla handlowcäw obsâugujäcych w terenie duàä grupá kontrahentäw. Gwarantuje precyzyjnä kontrolá i organizacjá sprzedaày oraz stanäw magazynowych. Umoàliwia natychmiastowe wystawianie faktur wraz z ich automatycznä rejestracjä weryfikacjä oraz zbieranie zamäwieå i rejestracje nowych klientäw. Moàliwoãç przeprowadzania analiz uâatwia planowanie dostaw do poszczegälnych kontrahentäw, czyniäc prace bardziej efektywnä. KORZYÄCI, KTÉRE PRZYNOSI PRACA Z SETem Ä moàliwoãç peânego wglädu we wszystkie aktualnie przeprowadzane transakcje, Ä kontrola zadâuàenia kontrahenta, Ä prawidâowe dokumentowanie sprzedaày, Ä skräcenie czasu obsâugi klientäw, Ä wzrost wydajnoãci pracy, Ä zwiákszenie obrotäw firmy, Ä moàliwoãç planowego penetrowania nowych rynkäw, Ä przyspieszenie i uâatwienie pracy sprzedawcäw, przedstawicieli handlowych, Ä podniesienie prestiàu firmy. Opis systemu 3

4 2. ZASADA OBSÑUGI SYSTEMU SETmobile System SETmobile zostaâ opracowany jako rozszerzenie moàliwoãci programu ksiágowego zainstalowanego na stacjonarnym komputerze PC. Umoàliwia rejestracjá towaräw przekazanych dla przedstawiciela handlowego, zawiera bazá danych klientäw firmy (potencjalne cele przedstawiciela handlowego) a przede wszystkim sâuày jako wygodne narzádzie do wystawiania (i drukowania) dokumentäw i zbierania zamäwieå. Wszystkie dane, jakie zostajä zapisane w komputerze kieszonkowym pochodzä z programu ksiágowego na komputerze stacjonarnym. Caây proces obsâugi systemu SETmobile skâada siá z kilku etapäw: 1 Wykorzystujäc program ksiágowy na PC 1 przygotuj listá towaräw, klientäw i ewentualnie zadâuàenia, meldunki itd. 2 Przeãlij dane (ézaöadunekè) z programu ksiágowego do komputerka kieszonkowego uàywajäc programu komunikacyjnego WinSet.exe. SposÄb przesâania zaleày posiadanego programu ksiágowego, moàe odbywaç siá automatycznie lub wymagaç rácznego uruchomienia programu WinSet.exe. 3 Teraz moàesz wysâaç przedstawiciela handlowego w trasá. W komputerze kieszonkowym posiada on juà wszystkie wymagane dane. 4 W trakcie pracy przedstawiciela handlowego kaàda faktura lub zamäwienie moàe byç przesyâane pocztä elektronicznä na wybrany wczeãniej adres i wczytane do programu ksiágowego. 5 Po powrocie przedstawiciela do firmy ponownie uruchom program ksiágowy i korzystajäc z programu komunikacyjnego wczytaj wystawione dokumenty z komputerka kieszonkowego (érozöadunekè). Kolejne wykorzystanie komputera kieszonkowego (nowa trasa przedstawiciela handlowego) wymaga ponownego wczytania do niego danych z programu ksiágowego Ñ wykonaj powyàsze kroki od punktu 2 (ewentualnie od punktu, 1 jeãli chcesz zmieniç dowolnä z list). Procesy ézaâadunkuè (punkt 2) i érozâadunkuè (punkt 5) mogä odbywaç dwoma metodami: 1 w biurze: wykorzystujäc poâäczenie komputerka kieszonkowego z komputerem PC poprzez kabel lub âäcze Bluetooth. 2 zdalnie: wykorzystujäc przesyâanie danych pocztä elektronicznä ( ). W tym przypadku nie jest konieczna wizyta sprzedawcy w siedzibie firmy. 1 Moàliwoãci i sposäb przygotowania list zaleàä od posiadanego programu ksiágowego. 4 Opis systemu

5 3. INSTALACJA PROGRAMÉW Proces instalacji programäw wchodzäcych w skâad systemu SETmobile wspiera panel instalacyjny pojawiajäcy siá po wâoàeniu dostarczonej pâyty CD do napádu CD/DVD 2 : Pierwszym etapem jest zainstalowanie programu dla komputerka kieszonkowego 3. Po poâäczeniu komputera PC z komputerem kieszonkowym (patrz rozdziaâ Microsoft Ö ActiveSync Ö ) naleày wybraç z panelu instalacyjnego pozycjá Instaluj program dla komputera kieszonkowego: 2 Jeãli funkcja autostartu jest wyâäczona program moàna uruchomiç wybierajäc menu Start, nastápnie UruchomÜ i wpisujäc éd:\menu.exeè gdzie D to symbol uàywanego napádu CD/DVD 3 W przypadku gdy przedmiotem dostawy jest oprogramowanie i komputer kieszonkowy moàna pominäç ten etap (program zostaâ juà zainstalowany). Opis systemu 5

6 Uruchomiony zostaje instalator programu SETmobile i po zatwierdzeniu umowy licencyjnej przeprowadzany jest wâaãciwy proces instalacji. Uwaga: W przypadku Windows Vista naleäy uaktualniå Windows Mobile Device Center - patrz strona Microsoft: Kolejnym etapem jest zainstalowanie programu komunikacyjnego WinSET sâuàäcego do przesyâania danych z wâaãciwego programu ksiágowego do komputera kieszonkowego - wybieramy pozycjá Instaluj program komunikacyjny (PC): Analogicznie jak poprzednio naleày zatwierdziç umowá licencyjnä oraz dodatkowo wybraç folder programu (lub pozostawiç domyãlnie wybrany). 6 Opis systemu

7 Panel instalacyjny posiada funkcjá automatycznego sprawdzania aktualizacji programu WinSET. Jeãli istnieje aktywne poâäczenie z Internetem zostanie sprawdzona aktualna wersja i wyãwietlona moàliwoãç instalacji tej wersji zamiast wersji dostarczonej na pâycie CD. Ostatnim wymaganym etapem jest zarejestrowanie programu dla komputera kieszonkowego 4. Wybieramy pozycjá Zarejestruj program: 1 Generuj kod identyfikacyjny: po podâäczeniu komputera kieszonkowego i wybraniu tej opcji program wyãwietla kod identyfikacyjny podâäczonego urzädzenia 2 WyÇlij kod: wybierz tä opcjá, aby przesâaç do firmy Merko wygenerowany w poprzednim kroku kod identyfikacyjny. Uwaga: na komputerze musi byç zainstalowany i skonfigurowany program pocztowy umoàliwiajäcy wysyâanie wiadomoãci elektronicznych ( ) 3 Wprowadá klucz rejestracyjny: po otrzymaniu zwrotnie z firmy Merko klucza rejestracyjnego podâäcz ponownie komputer kieszonkowy i wybierz tä opcjá, aby aktywowaç program SETmobile. Uwaga: aby mäc pracowaç z programem w komputerze kieszonkowym naleày wgraç do niego bazá danych klientäw i towaräw (patrz rozdziaâ Zasada obsöugi systemu SETmobile) W komputerze kieszonkowym w folderze \Program Files\SETmobile jest umieszczony powyàszy program w wersji ékieszonkowejè (RejestracjaPPC.exe). 4 W przypadku gdy przedmiotem dostawy jest oprogramowanie i komputer kieszonkowy program jest juà zarejestrowany. Opis systemu 7

8 Panel instalacyjny umoàliwia räwnieà zainstalowanie w komputerze PC peânej dokumentacji systemu SETmobile - wybieramy pozycjá Zainstaluj dokumentacjà: Analogicznie jak poprzednio naleày zatwierdziç umowá licencyjnä oraz wybraç folder dla dokumentacji (lub pozostawiç domyãlnie wybrany). Przeglädaç dokumentacjá moàna räwnieà bezpoãrednio z panelu korzystajäc z przycisku Dokumentacja. Dodatkowo, panel instalacyjny daje moàliwoãç zainstalowania programu Microsoft â ActiveSync â (dla systemu Microsoft Windows XP) oraz przeglädarki plikäw PDF Ñ Adobe Ö Reader. Moàliwy jest räwnieà szybki dostáp do stron Internetowych SETmobile. 8 Opis systemu

9 4. PROGRAM KOMUNIKACYJNY WinSET Program WinSET speânia funkcjá interfejsu pomiádzy programem ksiágowym (np FPP, Subiekt) a aplikacjä SETmobile w komputerze kieszonkowym. WinSET moàe pracowaç w dwäch trybach. W pierwszym gdy zostanie wywoâany z programu ksiágowego realizuje zadanä funkcjá 5 (np zaâadunek bazy danych) i koåczy swojä pracá. Drugi tryb daje dostáp do wszystkich jego moàliwoãci i funkcji (np odczyt stanu bazy, ustawianie parameträw i opcji itp.): Aby mäc wykorzystywaç program SETmobile w komputerze kieszonkowym naleày zdefiniowaç parametry jego bazy. Z menu Plik wybieramy pozycjá Nowy i uzupeâniamy dane jak nazwa SETa 6, nazwa, adres i pozostaâe dane sprzedawcy. Przyciski Drukowanie, Faktury i Druk. fiskalna sâuàä do ustawiania globalnych (wspälnych dla wszystkich urzädzeå) opcji pracy komputerkäw kieszonkowych. Umoàliwiajä zdalne ustawienie parameträw pracy programu SETmobile. Pole Blokuj zmiany przez uäytkownika sâuày do zablokowania moàliwoãci zmian opcji programu SETmobile jego uàytkownikowi (akwizytorowi). 5 Opis moàliwych do uzyskania funkcji znajduje siá w programie WinSET w menu Pomoc/Parametry linii komend Ñ patrz rozdziaâ WinSET ã tryb pracy 6 Nazwa SETa to krätki 4 znakowy tekst wykorzystywany m.in. do numeracji faktur. Opis systemu 9

10 Jeãli mamy wiele komputerkäw kieszonkowym dla kaàdego tworzymy jego wâasny plik opisu. Dziáki menu Plik i pozycji Otwårz Ü moàemy wybraç wczeãniej utworzone opisy SETÄw: Przykâadowy opis SETa: 10 Opis systemu

11 Przed rozpoczáciem transmisji naleày pamiátaç, àe do przeprowadzenia operacji musi byç nawiäzane poâäczenie komputera stacjonarnego (PC) z komputerkiem kieszonkowym (Pocket PC) (patrz rozdziaâ Microsoft Ö ActiveSync Ö ). Koniecznoãç nawiäzania poâäczenia nie dotyczy wykorzystania poczty elektronicznej ( ). Zaâadunek (przez kabel lub Bluetooth) przygotowanej bazy danych 7 moàemy dokonaç wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Zapisz klientåw i cennik, naciskajäc klawisz F9 lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: 7 Poza opisem SETa wymagane sä pliki bazy klientäw i towaräw Ñ patrz dokument Pliki wymiany danych Opis systemu 11

12 Aby dokonaç zaâadunku przez wiadomoãç pocztowä wybieramy z menu Transmisja pozycjá ZaÖaduj przez pocztà ( ) lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: Po wybraniu tej pozycji program WinSET wyãle automatycznie wiadomoãç na adres wpisany w polu edycji Adresy , Palmtopy. Jeãli wpisany adres jest poprawny oraz poprawnie skonfigurowano program pocztowy pojawi siá àädanie potwierdzenia operacji przez program pocztowy: Ä MS Outlook naleày wybraç przycisk Tak. W przypadku MS Outlook 2007 i zainstalowanego oprogramowania antywirusowego komunikat nie pojawi siá. 12 Opis systemu

13 Ä Outlook Express naleày wybraç przycisk WyÇlij. Ä Poczta Usâugi Windows Live analogicznie jak Outlook Express. Przy zaâadunku z programu ksiágowego pojawia siá poniàsze okienko pozwalajäce wybraç sposäb zaâadunku: Opis systemu 13

14 Analogicznie przeprowadzamy rozâadunek bazy (odczyt zapisanych dokumentäw). Wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Czytaj faktury, naciskajäc klawisz F8 lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: 14 Opis systemu

15 Rozâadunek przez wiadomoãç pocztowä wykonujemy wybierajäc z menu Transmisja pozycjá RozÖaduj przez pocztà ( ) lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: Przed rozâadunkiem naleày upewniç siá czy poprzednio odczytane dane (pliki *.TRN, *.TRE, *.UNA i *.UEL) zostaây przetworzone i usuniáte z dysku. Obecnoãç tych plikäw blokuje odczyt danych (jest to zabezpieczenie przed przypadkowym usuniáciem danych). Opis systemu 15

16 Wczytanie pojedynczych faktur i zamäwieå przesâanych pocztä elektronicznä wykonujemy wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Wczytaj zamåwienie/fakturà z a (plik SD*): Jeãli uàywany jest program pocztowy MS Outlook przy rozâadunku pojawia siá okienko z àädaniem wyraàenia zgody na dostáp do poczty: Naleày wtedy wybraç przycisk Zezwalaj (lub Tak dla starszych wersji MS Outlook) i zaznaczyç pole Zezwalaj na dostàp dla. 16 Opis systemu

17 Przy rozâadunku z programu ksiágowego pojawia siá poniàsze okienko pozwalajäce wybraç sposäb rozâadunku: Aby dowiedzieç siá wiácej plikach i folderach uàywanych do zaâadunku i rozâadunku zobacz dokument Pliki wymiany danych.pdf. Opis systemu 17

18 5. WinSET ã TRYBY PRACY WinSET moàe pracowaç w dwäch trybach: Ä tryb peâny Ñ wyãwietlane jest kompletne okno programu zawierajäce menu i umoàliwiajäce dostáp do wszystkich funkcji programu. Tryb ten wywoâuje siá uruchamiajäc program standardowo (bez parameträw). Ä tryb transmisji Ñ umoàliwia wykonanie jednej okreãlonej operacji np zaâadunku. Tryb ten wywoâuje siá podajäc odpowiedni parametr w linii komend (np poprzez skrät do programu, poprzez program wsadowy [bat, cmd] lub poprzez odpowiednie wywoâanie z innego programu np ksiágowego) Pojawia siá wtedy od razu wymagane okienko np rozâadunku: Po zakoåczeniu operacji program jest zamykany. 18 Opis systemu

19 Opis parameträw linii komend dla trybu transmisji moàna uzyskaç poprzez menu Pomoc i Parametry linii komend: Przykâadowe pliki wsadowe [bat] znajdujä siá na doâäczonym dysku w folderze Stacjonarny. Opis systemu 19

20 6. WinSET ã OPIS FUNKCJI MENU Uwaga: Ukâad menu zaleày od ustawieå opcji Uäywam komputer kieszonkowy PocketPC lub Uäywam SETa w menu Opcje. Menu Plik Nowy tworzy nowy (pusty) plik definicji urzädzenia przenoãnego (plik WEW) OtwÄrz otwiera istniejäcy plik definicji urzädzenia przenoãnego Zapisz zapisuje zmiany w pliku definicji urzädzenia przenoãnego Zapisz jako zapisuje plik definicji urzädzenia przenoãnego pod innä nazwä tworzäc nowä definicjá urzädzenia Koniec zamyka program WinSET Menu Transmisja Zapisz klientäw i cennik zapisuje w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym komplet informacji potrzebnych do jego pracy UzupeÅnij magazyn uzupeânia w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym informacjá o stanie magazynu UzupeÅnij info o dåugach uzupeânia w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym informacjá o zadâuàeniach Czytaj faktury (rozåadunek) wczytuje z urzädzenia przenoãnego informacjá o przeprowadzonych operacjach Edytuj meldunki wyãwietla okienko umoàliwiajäce edycjá tekstäw meldunkäw przesyâanych do urzädzenia przenoãnego pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: ZaÅaduj przez pocztç ( ) wysyâa wiadomoãç zawierajäcä komplet informacji potrzebnych do pracy komputerka kieszonkowego. Wymagane jest wpisanie adresu palmtopa RozÅaduj przez pocztç ( ) wczytuje z programu pocztowego wiadomoãç otrzymanä z komputerka kieszonkowego i zawierajäcä informacjá o przeprowadzonych operacjach Wczytaj zamäwienie/fakturç przez a (plik SD*) wczytuje z programu pocztowego wiadomoãç otrzymanä z komputerka kieszonkowego i zawierajäcä informacjá o wystawionej fakturze lub zamäwieniu. pozycje dostápne tylko dla SETa : RozÅadunek tymczasowy (codzienny) przeprowadza rozâadunek w trybie tymczasowym bez usuwania informacji znajdujäcych siá w urzädzeniu SET ZaÅaduj/rozÅaduj przez telefon przeprowadza transmisjá z urzädzeniem SET poprzez modem i telefon komärkowy UzupeÅnij SETa przez telefon uzupeânia dane w urzädzeniu SET poprzez modem i telefon komärkowy Menu Baza Czytaj stan SETa wyãwietla okienko z informacjami o podâäczonym urzädzeniu pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: 20 Opis systemu

21 Napraw bazç przeprowadza test i ewentualnie naprawia bazá danych w urzädzeniu przenoãnym. Uàywane przy zakâäceniach pracy i awariach komputerka kieszonkowego Zapisz dane testowe wgrywa do komputerka kieszonkowego przykâadowä bazá danych, ktära umoàliwia zapoznanie siá z dziaâaniem programu, przeprowadzenie szkolenia itp. Skasuj bazç SETa kasuje bazá danych w komputerku kieszonkowym przywracajä jego stan pierwotny. Uàywane tylko w wyjätkowych przypadkach OdtwÄrz bazç zapasowé odtwarza zapasowä bazá danych w komputerku kieszonkowym. Uàywane tylko w wyjätkowych przypadkach UtwÄrz pakiet serwisowy tworzy specjalny plik (pakiet serwisowy) sâuàäcy pomocä producentowi w rozwiäzywaniu problemäw z pracä programu i komputerka kieszonkowego Menu Opcje UÑywam komputer kieszonkowy PocketPC wâäcza wspäâpracá z komputerkiem kieszonkowym (palmtopem) UÑywam SETa wâäcza wspäâpracá z urzädzeniem SET Pytaj o typ transmisji (program ksiçgowy) wâäcza/wyâäcza wyãwietlanie okienka wyboru sposäb zaâadunku/rozâadunku pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: Standard polskich liter wybiera standard polskich liter dla plikäw wymiany (Mazovia, Windows, DOS, ISO) Numery dokumentäw umoàliwia wybranie trybu numeracji zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Rabaty wyãwietla okienko definiujäce tryb rabatu zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Cena dla paragonäw umoàliwia wybranie trybu ceny paragonäw zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Korekta zadåuñeö dla WFMag wâäcza tryb zgodnoãci z programem WFMag Zwrotny adres wspälny dla wszystkich urzédzeö po wâäczeniu tej opcji nastápuje zapamiátanie wpisu w polu Adresy -> Zwrotny (PC) jako ustawienia globalnego dla wszystkich urzädzeå. Uàywane dla programäw ksiágowych, ktäre kasujä wpis w tym polu pozycje dostápne tylko dla SETa : Port szeregowy SETa umoàliwia wybranie portu szeregowego, do ktärego podâäczone jest urzädzenie SET Modem umoàliwia wybranie portu szeregowego, do ktärego podâäczony jest modem telefoniczny sâuàäcy do zaâadunku/rozâadunku przez telefon Filtr zadåuñeö wâäcza/wyâäcza filtrowanie zadâuàeå. Po wâäczeniu przesyâane sä tylko zamäwienia przeznaczone dla podâäczonego urzädzenia Menu Raporty Towar na nowych zamäwieniach drukuje raport sumaryczny (magazynowy) zawierajäcy wykaz towaräw (wraz z iloãciä) z wczytanych ostatnio zamäwieå Opcje raportäw Drukuj nazwy towaräw ustala czy dla raportu Towar na nowych zamäwieniach drukowaç kody towaräw czy ich nazwy. Opis systemu 21

22 Menu Pomoc Opis systemu wyãwietla ten dokument Instrukcja programu SETmobile wyãwietla instrukcjá obsâugi programu SETmobile Instrukcja konfiguracji Bluetooth wyãwietla opis konfiguracji interface Bluetooth w komputerku kieszonkowym w celu poâäczenia z drukarkä Opis plikäw wymiany danych wyãwietla opis formatu plikäw uàywanych do transmisji pomiádzy programem ksiágowym a programem WinSET ObsÅuga drukarki wyãwietla opis podstawowej obsâugi drukarki igâowej Parametry linii komend wywoâuje okienko z opisem parameträw linii komend dla trybu transmisji Aktualizacje wywoâuje okienko aktualizacji programu (patrz niàej) O programie wywoâuje okienko informacji o programie Aktualizacje Program posiada wbudowanä funkcjá automatycznego pobierania aktualizacji programu WinSET. Posiada räwnieà mechanizm informujäcy o nowej wersji programu SETmobile. OprÄcz trybu automatycznego w menu Pomoc -> Aktualizacje moàliwe jest ráczne sprawdzenie aktualnie dostápnych wersji programäw oraz pobranie najnowszej wersji programu WinSET. Po naciãniáciu przycisku Sprawdê dostápnoãç aktualizacji program pobierze z Internetu najnowszä wersjá gdy tylko bádzie dostápna. Uwaga: instalacja nowej wersji programu WinSET wymaga uprawnieå administratora komputera PC. 22 Opis systemu

23 7. MICROSOFT â ACTIVESYNC â Ä Microsoft Windows Ö XP Komunikacja pomiádzy komputerkiem kieszonkowym a komputerem PC jest moàliwa wyâäcznie z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft ActiveSync. To oprogramowanie rozszerza moàliwoãci systemu operacyjnego Windows (a tym samym komputera PC) o moàliwoãç wspäâpracy z komputerkami kieszonkowymi. Jednorazowa instalacja ActiveSync na komputerze PC umoàliwia obsâugá dowolnej liczby komputeräw kieszonkowych. Dla uâatwienia instalacji na pâycie CD z systemem SETmobile doâäczono räwnieà program instalacyjny. SzczegÄâowe informacje sä dostápne na stronie internetowej firmy Microsoft: Ä Windows Vista i Windows 7 W tych systemach komunikacja obsâugiwana jest poprzez ècentrum obsâugi urzädzeå z systemem Windows Mobileè (Windows Mobile Device Center). Program ten jest czáãciä systemu operacyjnego. Moàna go räwnieà pobraç ze strony internetowej firmy Microsoft: 4a5f-a791-09f07aaa1914&DisplayLang=pl. Opis systemu 23

24 8. WSPÉÑPRACA Z PROGRAMAMI KSIÅGOWYMI Ä Programy Subiekt4 i Subiekt5 firmy Insert Przy konfiguracji tych programäw naleày pamiátaç aby wybraç wspälnä numeracjá faktur i rachunkäw uproszczonych (program nie wspäâpracuje z Subiektem gdy wybrano oddzielnä numeracjá!) W wersji 4 naleày zastosowaç dodatkowy program SET120.exe (dostápny na pâycie CD w folderze Stacjonarny). Program naleày skopiowaç do folderu \SUBIEKT4\SET120 na dysku, na ktärym zainstalowany jest Subiekt 4. Do tego samego folderu naleày räwnieà skopiowaç program WinSET.exe (jest w folderze C:\Program Files\WinSET): Subiekt wersja 5 umoàliwia w oknie konfiguracji wpisanie danych programu komunikacyjnego WinSET.exe Ñ patrz poniàej: 24 Opis systemu

25 Ä Program WFMag Do folderu \WFM4\SET (na dysku C) skopiowaç pliki: SET125.exe (dostápny na pâycie CD w folderze Stacjonarny) i Winset.exe (jest w folderze C:\Program Files\WinSET) Opis systemu 25

26 9. WSKAZÉWKI DLA UçYTKOWNIKA Ä Ä Ä Najnowsze porady dla uàytkownikäw moàna znaleêç na stronie: FAKTURA KORYGUJéCA jest przewidziana do korekty ceny lub zmniejszenia iloãci towaru na fakturze oryginalnej. Uàycie opcji faktury korygujäcej do zwiákszenia iloãci towaru moàe spowodowaç wystäpienie ujemnych stanäw magazynowych. Jeãli chcesz dokonaç sprzedaày wiákszej iloãci towaru nià na fakturze oryginalnej, wystaw kolejnä fakturá VAT na dodatkowy towar (patrz rozdziaâ: Faktura VAT). W przypadku problemäw z wydrukiem dokumentu (np przypadkowe wyâäczenie drukarki, uszkodzenie papieru) dokument moàna wydrukowaç ponownie z okna Raporty/Przeglèd operacji. nastápnie Ä Ä Ä Caâkowite rozâadowanie akumulatora w komputerku nie powoduje utraty wprowadzonych danych tylko w przypadku urzädzeå z Windows Mobile 5. We wczeãniejszych wersjach systemu Windows Mobile nie wolno dopuãciç do caâkowitego rozâadowania akumulatora. W tym przypadku moàna zminimalizowaç ryzyko utraty danych wybierajäc umieszczenie folderu danych (patrz obsâuga programu komunikacyjnego WinSET.EXE) na zewnátrznej karcie pamiáci FLASH. Nie zaleca siá zostawiania zestawäw drukarki igâowej na noc w samochodzie. Papier w pojemniku naraàony jest na (dziaâanie wilgoci co moàe spowodowaç problemy z wydrukiem w dniu nastápnym. Blady wydruk na kopii (kopiach) moàe byç spowodowany ézleàeniemè papieru. Naleày stosowaç papier éãwieàyè. 26 Opis systemu

27 Ä Aby mäc przeprowadziç zaâadunek lub rozâadunek danych z komputera PC, program SETmobile w komputerku kieszonkowym musi zostaç zakoåczony. Aby to zrobiç naleày skorzystaç z menu gâäwnego programu émenuè a nastápnie ézakoåczè Opis systemu 27

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer.1.0.11.8.d OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. listopad 2012. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. listopad 2012. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE listopad 2012 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo