FHU Merko KrakÄw Opis systemu SETmobile w. 10.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FHU Merko KrakÄw Opis systemu SETmobile w. 10.1"

Transkrypt

1 OPIS SYSTEMU SETMOBILE WERSJA lutego 2010 Opis systemu 1

2 SPIS TREÄCI 1. WSTÅP ZASADA OBSÇUGI SYSTEMU SETmobile INSTALACJA PROGRAMÉW PROGRAM KOMUNIKACYJNY WinSET WinSET Ñ TRYBY PRACY WinSET Ñ OPIS FUNKCJI MENU MICROSOFT Ö ACTIVESYNC Ö WSPÉÇPRACA Z PROGRAMAMI KSIÅGOWYMI WSKAZÉWKI DLA UÜYTKOWNIKA Aktualna wersja pliku dostápna jest pod adresem: systemu.pdf 2 Opis systemu

3 1. WSTÅP Dziákujemy za dokonanie zakupu naszego programu. Wierzymy, àe speâni on Twoje oczekiwania. W zestawie z drukarkä jest to unikalne rozwiäzanie w skali ãwiatowej i duàe osiägniácie wysokiej klasy specjalistäw zaangaàowanych w jego projekt. PrzenoÇny System Ewidencji Transakcji (SET), jest doskonaâym narzádziem pracy dla handlowcäw obsâugujäcych w terenie duàä grupá kontrahentäw. Gwarantuje precyzyjnä kontrolá i organizacjá sprzedaày oraz stanäw magazynowych. Umoàliwia natychmiastowe wystawianie faktur wraz z ich automatycznä rejestracjä weryfikacjä oraz zbieranie zamäwieå i rejestracje nowych klientäw. Moàliwoãç przeprowadzania analiz uâatwia planowanie dostaw do poszczegälnych kontrahentäw, czyniäc prace bardziej efektywnä. KORZYÄCI, KTÉRE PRZYNOSI PRACA Z SETem Ä moàliwoãç peânego wglädu we wszystkie aktualnie przeprowadzane transakcje, Ä kontrola zadâuàenia kontrahenta, Ä prawidâowe dokumentowanie sprzedaày, Ä skräcenie czasu obsâugi klientäw, Ä wzrost wydajnoãci pracy, Ä zwiákszenie obrotäw firmy, Ä moàliwoãç planowego penetrowania nowych rynkäw, Ä przyspieszenie i uâatwienie pracy sprzedawcäw, przedstawicieli handlowych, Ä podniesienie prestiàu firmy. Opis systemu 3

4 2. ZASADA OBSÑUGI SYSTEMU SETmobile System SETmobile zostaâ opracowany jako rozszerzenie moàliwoãci programu ksiágowego zainstalowanego na stacjonarnym komputerze PC. Umoàliwia rejestracjá towaräw przekazanych dla przedstawiciela handlowego, zawiera bazá danych klientäw firmy (potencjalne cele przedstawiciela handlowego) a przede wszystkim sâuày jako wygodne narzádzie do wystawiania (i drukowania) dokumentäw i zbierania zamäwieå. Wszystkie dane, jakie zostajä zapisane w komputerze kieszonkowym pochodzä z programu ksiágowego na komputerze stacjonarnym. Caây proces obsâugi systemu SETmobile skâada siá z kilku etapäw: 1 Wykorzystujäc program ksiágowy na PC 1 przygotuj listá towaräw, klientäw i ewentualnie zadâuàenia, meldunki itd. 2 Przeãlij dane (ézaöadunekè) z programu ksiágowego do komputerka kieszonkowego uàywajäc programu komunikacyjnego WinSet.exe. SposÄb przesâania zaleày posiadanego programu ksiágowego, moàe odbywaç siá automatycznie lub wymagaç rácznego uruchomienia programu WinSet.exe. 3 Teraz moàesz wysâaç przedstawiciela handlowego w trasá. W komputerze kieszonkowym posiada on juà wszystkie wymagane dane. 4 W trakcie pracy przedstawiciela handlowego kaàda faktura lub zamäwienie moàe byç przesyâane pocztä elektronicznä na wybrany wczeãniej adres i wczytane do programu ksiágowego. 5 Po powrocie przedstawiciela do firmy ponownie uruchom program ksiágowy i korzystajäc z programu komunikacyjnego wczytaj wystawione dokumenty z komputerka kieszonkowego (érozöadunekè). Kolejne wykorzystanie komputera kieszonkowego (nowa trasa przedstawiciela handlowego) wymaga ponownego wczytania do niego danych z programu ksiágowego Ñ wykonaj powyàsze kroki od punktu 2 (ewentualnie od punktu, 1 jeãli chcesz zmieniç dowolnä z list). Procesy ézaâadunkuè (punkt 2) i érozâadunkuè (punkt 5) mogä odbywaç dwoma metodami: 1 w biurze: wykorzystujäc poâäczenie komputerka kieszonkowego z komputerem PC poprzez kabel lub âäcze Bluetooth. 2 zdalnie: wykorzystujäc przesyâanie danych pocztä elektronicznä ( ). W tym przypadku nie jest konieczna wizyta sprzedawcy w siedzibie firmy. 1 Moàliwoãci i sposäb przygotowania list zaleàä od posiadanego programu ksiágowego. 4 Opis systemu

5 3. INSTALACJA PROGRAMÉW Proces instalacji programäw wchodzäcych w skâad systemu SETmobile wspiera panel instalacyjny pojawiajäcy siá po wâoàeniu dostarczonej pâyty CD do napádu CD/DVD 2 : Pierwszym etapem jest zainstalowanie programu dla komputerka kieszonkowego 3. Po poâäczeniu komputera PC z komputerem kieszonkowym (patrz rozdziaâ Microsoft Ö ActiveSync Ö ) naleày wybraç z panelu instalacyjnego pozycjá Instaluj program dla komputera kieszonkowego: 2 Jeãli funkcja autostartu jest wyâäczona program moàna uruchomiç wybierajäc menu Start, nastápnie UruchomÜ i wpisujäc éd:\menu.exeè gdzie D to symbol uàywanego napádu CD/DVD 3 W przypadku gdy przedmiotem dostawy jest oprogramowanie i komputer kieszonkowy moàna pominäç ten etap (program zostaâ juà zainstalowany). Opis systemu 5

6 Uruchomiony zostaje instalator programu SETmobile i po zatwierdzeniu umowy licencyjnej przeprowadzany jest wâaãciwy proces instalacji. Uwaga: W przypadku Windows Vista naleäy uaktualniå Windows Mobile Device Center - patrz strona Microsoft: Kolejnym etapem jest zainstalowanie programu komunikacyjnego WinSET sâuàäcego do przesyâania danych z wâaãciwego programu ksiágowego do komputera kieszonkowego - wybieramy pozycjá Instaluj program komunikacyjny (PC): Analogicznie jak poprzednio naleày zatwierdziç umowá licencyjnä oraz dodatkowo wybraç folder programu (lub pozostawiç domyãlnie wybrany). 6 Opis systemu

7 Panel instalacyjny posiada funkcjá automatycznego sprawdzania aktualizacji programu WinSET. Jeãli istnieje aktywne poâäczenie z Internetem zostanie sprawdzona aktualna wersja i wyãwietlona moàliwoãç instalacji tej wersji zamiast wersji dostarczonej na pâycie CD. Ostatnim wymaganym etapem jest zarejestrowanie programu dla komputera kieszonkowego 4. Wybieramy pozycjá Zarejestruj program: 1 Generuj kod identyfikacyjny: po podâäczeniu komputera kieszonkowego i wybraniu tej opcji program wyãwietla kod identyfikacyjny podâäczonego urzädzenia 2 WyÇlij kod: wybierz tä opcjá, aby przesâaç do firmy Merko wygenerowany w poprzednim kroku kod identyfikacyjny. Uwaga: na komputerze musi byç zainstalowany i skonfigurowany program pocztowy umoàliwiajäcy wysyâanie wiadomoãci elektronicznych ( ) 3 Wprowadá klucz rejestracyjny: po otrzymaniu zwrotnie z firmy Merko klucza rejestracyjnego podâäcz ponownie komputer kieszonkowy i wybierz tä opcjá, aby aktywowaç program SETmobile. Uwaga: aby mäc pracowaç z programem w komputerze kieszonkowym naleày wgraç do niego bazá danych klientäw i towaräw (patrz rozdziaâ Zasada obsöugi systemu SETmobile) W komputerze kieszonkowym w folderze \Program Files\SETmobile jest umieszczony powyàszy program w wersji ékieszonkowejè (RejestracjaPPC.exe). 4 W przypadku gdy przedmiotem dostawy jest oprogramowanie i komputer kieszonkowy program jest juà zarejestrowany. Opis systemu 7

8 Panel instalacyjny umoàliwia räwnieà zainstalowanie w komputerze PC peânej dokumentacji systemu SETmobile - wybieramy pozycjá Zainstaluj dokumentacjà: Analogicznie jak poprzednio naleày zatwierdziç umowá licencyjnä oraz wybraç folder dla dokumentacji (lub pozostawiç domyãlnie wybrany). Przeglädaç dokumentacjá moàna räwnieà bezpoãrednio z panelu korzystajäc z przycisku Dokumentacja. Dodatkowo, panel instalacyjny daje moàliwoãç zainstalowania programu Microsoft â ActiveSync â (dla systemu Microsoft Windows XP) oraz przeglädarki plikäw PDF Ñ Adobe Ö Reader. Moàliwy jest räwnieà szybki dostáp do stron Internetowych SETmobile. 8 Opis systemu

9 4. PROGRAM KOMUNIKACYJNY WinSET Program WinSET speânia funkcjá interfejsu pomiádzy programem ksiágowym (np FPP, Subiekt) a aplikacjä SETmobile w komputerze kieszonkowym. WinSET moàe pracowaç w dwäch trybach. W pierwszym gdy zostanie wywoâany z programu ksiágowego realizuje zadanä funkcjá 5 (np zaâadunek bazy danych) i koåczy swojä pracá. Drugi tryb daje dostáp do wszystkich jego moàliwoãci i funkcji (np odczyt stanu bazy, ustawianie parameträw i opcji itp.): Aby mäc wykorzystywaç program SETmobile w komputerze kieszonkowym naleày zdefiniowaç parametry jego bazy. Z menu Plik wybieramy pozycjá Nowy i uzupeâniamy dane jak nazwa SETa 6, nazwa, adres i pozostaâe dane sprzedawcy. Przyciski Drukowanie, Faktury i Druk. fiskalna sâuàä do ustawiania globalnych (wspälnych dla wszystkich urzädzeå) opcji pracy komputerkäw kieszonkowych. Umoàliwiajä zdalne ustawienie parameträw pracy programu SETmobile. Pole Blokuj zmiany przez uäytkownika sâuày do zablokowania moàliwoãci zmian opcji programu SETmobile jego uàytkownikowi (akwizytorowi). 5 Opis moàliwych do uzyskania funkcji znajduje siá w programie WinSET w menu Pomoc/Parametry linii komend Ñ patrz rozdziaâ WinSET ã tryb pracy 6 Nazwa SETa to krätki 4 znakowy tekst wykorzystywany m.in. do numeracji faktur. Opis systemu 9

10 Jeãli mamy wiele komputerkäw kieszonkowym dla kaàdego tworzymy jego wâasny plik opisu. Dziáki menu Plik i pozycji Otwårz Ü moàemy wybraç wczeãniej utworzone opisy SETÄw: Przykâadowy opis SETa: 10 Opis systemu

11 Przed rozpoczáciem transmisji naleày pamiátaç, àe do przeprowadzenia operacji musi byç nawiäzane poâäczenie komputera stacjonarnego (PC) z komputerkiem kieszonkowym (Pocket PC) (patrz rozdziaâ Microsoft Ö ActiveSync Ö ). Koniecznoãç nawiäzania poâäczenia nie dotyczy wykorzystania poczty elektronicznej ( ). Zaâadunek (przez kabel lub Bluetooth) przygotowanej bazy danych 7 moàemy dokonaç wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Zapisz klientåw i cennik, naciskajäc klawisz F9 lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: 7 Poza opisem SETa wymagane sä pliki bazy klientäw i towaräw Ñ patrz dokument Pliki wymiany danych Opis systemu 11

12 Aby dokonaç zaâadunku przez wiadomoãç pocztowä wybieramy z menu Transmisja pozycjá ZaÖaduj przez pocztà ( ) lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: Po wybraniu tej pozycji program WinSET wyãle automatycznie wiadomoãç na adres wpisany w polu edycji Adresy , Palmtopy. Jeãli wpisany adres jest poprawny oraz poprawnie skonfigurowano program pocztowy pojawi siá àädanie potwierdzenia operacji przez program pocztowy: Ä MS Outlook naleày wybraç przycisk Tak. W przypadku MS Outlook 2007 i zainstalowanego oprogramowania antywirusowego komunikat nie pojawi siá. 12 Opis systemu

13 Ä Outlook Express naleày wybraç przycisk WyÇlij. Ä Poczta Usâugi Windows Live analogicznie jak Outlook Express. Przy zaâadunku z programu ksiágowego pojawia siá poniàsze okienko pozwalajäce wybraç sposäb zaâadunku: Opis systemu 13

14 Analogicznie przeprowadzamy rozâadunek bazy (odczyt zapisanych dokumentäw). Wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Czytaj faktury, naciskajäc klawisz F8 lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: 14 Opis systemu

15 Rozâadunek przez wiadomoãç pocztowä wykonujemy wybierajäc z menu Transmisja pozycjá RozÖaduj przez pocztà ( ) lub naciskajäc odpowiedni przycisk na pasku narzádzi: Przed rozâadunkiem naleày upewniç siá czy poprzednio odczytane dane (pliki *.TRN, *.TRE, *.UNA i *.UEL) zostaây przetworzone i usuniáte z dysku. Obecnoãç tych plikäw blokuje odczyt danych (jest to zabezpieczenie przed przypadkowym usuniáciem danych). Opis systemu 15

16 Wczytanie pojedynczych faktur i zamäwieå przesâanych pocztä elektronicznä wykonujemy wybierajäc z menu Transmisja pozycjá Wczytaj zamåwienie/fakturà z a (plik SD*): Jeãli uàywany jest program pocztowy MS Outlook przy rozâadunku pojawia siá okienko z àädaniem wyraàenia zgody na dostáp do poczty: Naleày wtedy wybraç przycisk Zezwalaj (lub Tak dla starszych wersji MS Outlook) i zaznaczyç pole Zezwalaj na dostàp dla. 16 Opis systemu

17 Przy rozâadunku z programu ksiágowego pojawia siá poniàsze okienko pozwalajäce wybraç sposäb rozâadunku: Aby dowiedzieç siá wiácej plikach i folderach uàywanych do zaâadunku i rozâadunku zobacz dokument Pliki wymiany danych.pdf. Opis systemu 17

18 5. WinSET ã TRYBY PRACY WinSET moàe pracowaç w dwäch trybach: Ä tryb peâny Ñ wyãwietlane jest kompletne okno programu zawierajäce menu i umoàliwiajäce dostáp do wszystkich funkcji programu. Tryb ten wywoâuje siá uruchamiajäc program standardowo (bez parameträw). Ä tryb transmisji Ñ umoàliwia wykonanie jednej okreãlonej operacji np zaâadunku. Tryb ten wywoâuje siá podajäc odpowiedni parametr w linii komend (np poprzez skrät do programu, poprzez program wsadowy [bat, cmd] lub poprzez odpowiednie wywoâanie z innego programu np ksiágowego) Pojawia siá wtedy od razu wymagane okienko np rozâadunku: Po zakoåczeniu operacji program jest zamykany. 18 Opis systemu

19 Opis parameträw linii komend dla trybu transmisji moàna uzyskaç poprzez menu Pomoc i Parametry linii komend: Przykâadowe pliki wsadowe [bat] znajdujä siá na doâäczonym dysku w folderze Stacjonarny. Opis systemu 19

20 6. WinSET ã OPIS FUNKCJI MENU Uwaga: Ukâad menu zaleày od ustawieå opcji Uäywam komputer kieszonkowy PocketPC lub Uäywam SETa w menu Opcje. Menu Plik Nowy tworzy nowy (pusty) plik definicji urzädzenia przenoãnego (plik WEW) OtwÄrz otwiera istniejäcy plik definicji urzädzenia przenoãnego Zapisz zapisuje zmiany w pliku definicji urzädzenia przenoãnego Zapisz jako zapisuje plik definicji urzädzenia przenoãnego pod innä nazwä tworzäc nowä definicjá urzädzenia Koniec zamyka program WinSET Menu Transmisja Zapisz klientäw i cennik zapisuje w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym komplet informacji potrzebnych do jego pracy UzupeÅnij magazyn uzupeânia w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym informacjá o stanie magazynu UzupeÅnij info o dåugach uzupeânia w podâäczonym urzädzeniu przenoãnym informacjá o zadâuàeniach Czytaj faktury (rozåadunek) wczytuje z urzädzenia przenoãnego informacjá o przeprowadzonych operacjach Edytuj meldunki wyãwietla okienko umoàliwiajäce edycjá tekstäw meldunkäw przesyâanych do urzädzenia przenoãnego pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: ZaÅaduj przez pocztç ( ) wysyâa wiadomoãç zawierajäcä komplet informacji potrzebnych do pracy komputerka kieszonkowego. Wymagane jest wpisanie adresu palmtopa RozÅaduj przez pocztç ( ) wczytuje z programu pocztowego wiadomoãç otrzymanä z komputerka kieszonkowego i zawierajäcä informacjá o przeprowadzonych operacjach Wczytaj zamäwienie/fakturç przez a (plik SD*) wczytuje z programu pocztowego wiadomoãç otrzymanä z komputerka kieszonkowego i zawierajäcä informacjá o wystawionej fakturze lub zamäwieniu. pozycje dostápne tylko dla SETa : RozÅadunek tymczasowy (codzienny) przeprowadza rozâadunek w trybie tymczasowym bez usuwania informacji znajdujäcych siá w urzädzeniu SET ZaÅaduj/rozÅaduj przez telefon przeprowadza transmisjá z urzädzeniem SET poprzez modem i telefon komärkowy UzupeÅnij SETa przez telefon uzupeânia dane w urzädzeniu SET poprzez modem i telefon komärkowy Menu Baza Czytaj stan SETa wyãwietla okienko z informacjami o podâäczonym urzädzeniu pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: 20 Opis systemu

21 Napraw bazç przeprowadza test i ewentualnie naprawia bazá danych w urzädzeniu przenoãnym. Uàywane przy zakâäceniach pracy i awariach komputerka kieszonkowego Zapisz dane testowe wgrywa do komputerka kieszonkowego przykâadowä bazá danych, ktära umoàliwia zapoznanie siá z dziaâaniem programu, przeprowadzenie szkolenia itp. Skasuj bazç SETa kasuje bazá danych w komputerku kieszonkowym przywracajä jego stan pierwotny. Uàywane tylko w wyjätkowych przypadkach OdtwÄrz bazç zapasowé odtwarza zapasowä bazá danych w komputerku kieszonkowym. Uàywane tylko w wyjätkowych przypadkach UtwÄrz pakiet serwisowy tworzy specjalny plik (pakiet serwisowy) sâuàäcy pomocä producentowi w rozwiäzywaniu problemäw z pracä programu i komputerka kieszonkowego Menu Opcje UÑywam komputer kieszonkowy PocketPC wâäcza wspäâpracá z komputerkiem kieszonkowym (palmtopem) UÑywam SETa wâäcza wspäâpracá z urzädzeniem SET Pytaj o typ transmisji (program ksiçgowy) wâäcza/wyâäcza wyãwietlanie okienka wyboru sposäb zaâadunku/rozâadunku pozycje dostápne tylko dla komputerka kieszonkowego: Standard polskich liter wybiera standard polskich liter dla plikäw wymiany (Mazovia, Windows, DOS, ISO) Numery dokumentäw umoàliwia wybranie trybu numeracji zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Rabaty wyãwietla okienko definiujäce tryb rabatu zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Cena dla paragonäw umoàliwia wybranie trybu ceny paragonäw zgodnie z uàywanym programem ksiágowym Korekta zadåuñeö dla WFMag wâäcza tryb zgodnoãci z programem WFMag Zwrotny adres wspälny dla wszystkich urzédzeö po wâäczeniu tej opcji nastápuje zapamiátanie wpisu w polu Adresy -> Zwrotny (PC) jako ustawienia globalnego dla wszystkich urzädzeå. Uàywane dla programäw ksiágowych, ktäre kasujä wpis w tym polu pozycje dostápne tylko dla SETa : Port szeregowy SETa umoàliwia wybranie portu szeregowego, do ktärego podâäczone jest urzädzenie SET Modem umoàliwia wybranie portu szeregowego, do ktärego podâäczony jest modem telefoniczny sâuàäcy do zaâadunku/rozâadunku przez telefon Filtr zadåuñeö wâäcza/wyâäcza filtrowanie zadâuàeå. Po wâäczeniu przesyâane sä tylko zamäwienia przeznaczone dla podâäczonego urzädzenia Menu Raporty Towar na nowych zamäwieniach drukuje raport sumaryczny (magazynowy) zawierajäcy wykaz towaräw (wraz z iloãciä) z wczytanych ostatnio zamäwieå Opcje raportäw Drukuj nazwy towaräw ustala czy dla raportu Towar na nowych zamäwieniach drukowaç kody towaräw czy ich nazwy. Opis systemu 21

22 Menu Pomoc Opis systemu wyãwietla ten dokument Instrukcja programu SETmobile wyãwietla instrukcjá obsâugi programu SETmobile Instrukcja konfiguracji Bluetooth wyãwietla opis konfiguracji interface Bluetooth w komputerku kieszonkowym w celu poâäczenia z drukarkä Opis plikäw wymiany danych wyãwietla opis formatu plikäw uàywanych do transmisji pomiádzy programem ksiágowym a programem WinSET ObsÅuga drukarki wyãwietla opis podstawowej obsâugi drukarki igâowej Parametry linii komend wywoâuje okienko z opisem parameträw linii komend dla trybu transmisji Aktualizacje wywoâuje okienko aktualizacji programu (patrz niàej) O programie wywoâuje okienko informacji o programie Aktualizacje Program posiada wbudowanä funkcjá automatycznego pobierania aktualizacji programu WinSET. Posiada räwnieà mechanizm informujäcy o nowej wersji programu SETmobile. OprÄcz trybu automatycznego w menu Pomoc -> Aktualizacje moàliwe jest ráczne sprawdzenie aktualnie dostápnych wersji programäw oraz pobranie najnowszej wersji programu WinSET. Po naciãniáciu przycisku Sprawdê dostápnoãç aktualizacji program pobierze z Internetu najnowszä wersjá gdy tylko bádzie dostápna. Uwaga: instalacja nowej wersji programu WinSET wymaga uprawnieå administratora komputera PC. 22 Opis systemu

23 7. MICROSOFT â ACTIVESYNC â Ä Microsoft Windows Ö XP Komunikacja pomiádzy komputerkiem kieszonkowym a komputerem PC jest moàliwa wyâäcznie z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft ActiveSync. To oprogramowanie rozszerza moàliwoãci systemu operacyjnego Windows (a tym samym komputera PC) o moàliwoãç wspäâpracy z komputerkami kieszonkowymi. Jednorazowa instalacja ActiveSync na komputerze PC umoàliwia obsâugá dowolnej liczby komputeräw kieszonkowych. Dla uâatwienia instalacji na pâycie CD z systemem SETmobile doâäczono räwnieà program instalacyjny. SzczegÄâowe informacje sä dostápne na stronie internetowej firmy Microsoft: Ä Windows Vista i Windows 7 W tych systemach komunikacja obsâugiwana jest poprzez ècentrum obsâugi urzädzeå z systemem Windows Mobileè (Windows Mobile Device Center). Program ten jest czáãciä systemu operacyjnego. Moàna go räwnieà pobraç ze strony internetowej firmy Microsoft: 4a5f-a791-09f07aaa1914&DisplayLang=pl. Opis systemu 23

24 8. WSPÉÑPRACA Z PROGRAMAMI KSIÅGOWYMI Ä Programy Subiekt4 i Subiekt5 firmy Insert Przy konfiguracji tych programäw naleày pamiátaç aby wybraç wspälnä numeracjá faktur i rachunkäw uproszczonych (program nie wspäâpracuje z Subiektem gdy wybrano oddzielnä numeracjá!) W wersji 4 naleày zastosowaç dodatkowy program SET120.exe (dostápny na pâycie CD w folderze Stacjonarny). Program naleày skopiowaç do folderu \SUBIEKT4\SET120 na dysku, na ktärym zainstalowany jest Subiekt 4. Do tego samego folderu naleày räwnieà skopiowaç program WinSET.exe (jest w folderze C:\Program Files\WinSET): Subiekt wersja 5 umoàliwia w oknie konfiguracji wpisanie danych programu komunikacyjnego WinSET.exe Ñ patrz poniàej: 24 Opis systemu

25 Ä Program WFMag Do folderu \WFM4\SET (na dysku C) skopiowaç pliki: SET125.exe (dostápny na pâycie CD w folderze Stacjonarny) i Winset.exe (jest w folderze C:\Program Files\WinSET) Opis systemu 25

26 9. WSKAZÉWKI DLA UçYTKOWNIKA Ä Ä Ä Najnowsze porady dla uàytkownikäw moàna znaleêç na stronie: FAKTURA KORYGUJéCA jest przewidziana do korekty ceny lub zmniejszenia iloãci towaru na fakturze oryginalnej. Uàycie opcji faktury korygujäcej do zwiákszenia iloãci towaru moàe spowodowaç wystäpienie ujemnych stanäw magazynowych. Jeãli chcesz dokonaç sprzedaày wiákszej iloãci towaru nià na fakturze oryginalnej, wystaw kolejnä fakturá VAT na dodatkowy towar (patrz rozdziaâ: Faktura VAT). W przypadku problemäw z wydrukiem dokumentu (np przypadkowe wyâäczenie drukarki, uszkodzenie papieru) dokument moàna wydrukowaç ponownie z okna Raporty/Przeglèd operacji. nastápnie Ä Ä Ä Caâkowite rozâadowanie akumulatora w komputerku nie powoduje utraty wprowadzonych danych tylko w przypadku urzädzeå z Windows Mobile 5. We wczeãniejszych wersjach systemu Windows Mobile nie wolno dopuãciç do caâkowitego rozâadowania akumulatora. W tym przypadku moàna zminimalizowaç ryzyko utraty danych wybierajäc umieszczenie folderu danych (patrz obsâuga programu komunikacyjnego WinSET.EXE) na zewnátrznej karcie pamiáci FLASH. Nie zaleca siá zostawiania zestawäw drukarki igâowej na noc w samochodzie. Papier w pojemniku naraàony jest na (dziaâanie wilgoci co moàe spowodowaç problemy z wydrukiem w dniu nastápnym. Blady wydruk na kopii (kopiach) moàe byç spowodowany ézleàeniemè papieru. Naleày stosowaç papier éãwieàyè. 26 Opis systemu

27 Ä Aby mäc przeprowadziç zaâadunek lub rozâadunek danych z komputera PC, program SETmobile w komputerku kieszonkowym musi zostaç zakoåczony. Aby to zrobiç naleày skorzystaç z menu gâäwnego programu émenuè a nastápnie ézakoåczè Opis systemu 27

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji poäåczenia Bluetooth z drukarkå

Instrukcja konfiguracji poäåczenia Bluetooth z drukarkå Instrukcja konfiguracji poäåczenia Bluetooth z drukarkå A. Konfiguracja w systemie Windows Mobile 2003 SE...2 B. Konfiguracja w systemie Windows Mobile 5 i 6 z oprogramowaniem Broadcom....4 C. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Mozilla Thunderbird (czyt. tanderberd) to bardzo dobry, darmowy program do obsługi poczty, grup dyskusyjnych i RSS, brat przeglądarki internetowej Firefox.

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat Aby uruchomić nową wersję KSAT należy posiadać nową wersję przeglądarki Firefox można pobrać ze strony https://www.mozilla.org/pl/firefox/new (działa również w Chrome) oraz zainstalowaną Javę i program

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane 1. Instalujemy kalkulator, do jego instalacji (szczególnie dla Win XP) może być wymagane wcześniejsze zainstalowanie Microsoft.NET Framweork 4.0 (można

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo