Rynek inwestycji finansowanych ze środków private equity (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek inwestycji finansowanych ze środków private equity (cz. 1)"

Transkrypt

1 Rynek inwestycji finansowanych ze środków private equity (cz. 1) Sektor private equity w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie od 1990 r., a w latach okazał się być najlepszy na świecie pod względem zysków z inwestycji w fundusze PE. Polska jest, pod wieloma względami, znakomitym rynkiem dla inwestycji PE i choć uczyniła znaczny postęp na przestrzeni ostatnich 15 lat, ciągle jest jeszcze w drodze na szczyt. Mimo wszystko przyszłość wygląda dobrze dla polskiego rynku private equity. W poprzednich artykułach przeczytaliście Państwo m.in. o: światowych definicjach private equity, róŝnych formach finansowania funduszy venture capital, cyklicznym charakterze procesu inwestycyjnego private equity, jak liczyć stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, jakie są metody pomiaru. Dokonaliśmy równieŝ oceny porównawczej private equity m.in. z leasingiem, factoringiem, emisją akcji i kredytem bankowym. Dziś będzie mowa o strukturze branŝowej inwestycji PE w Polsce i na świecie w ostatnich latach zwłaszcza, Ŝe Polska okazuje się być jednym z najbardziej obiecujących państw w centralnej Europie. Z kolei w cz. 2 przeczytacie o rezultatach (IRR) inwestycji funduszy PE w wybrane Polskie spółki oraz, jakie były przepływy gotówkowe z funduszy private equity. Zapraszam do lektury! Nie tylko nowe technologie Private equity wspiera inwestycje o róŝnym zaangaŝowaniu techniczno-technologicznym. Nie naleŝy jednak ograniczać zastosowania PE tylko do dziedzin nowych technologii. Faktycznie kapitał tego typu jest wykorzystywany w bardzo szerokim zakresie. Polskie firmy zarządzające funduszami PE posiadają w swojej ofercie szeroki zakres obsługiwanych sektorów. Tabela 1. Struktura branŝowa inwestycji PE/VC w Polsce w latach BranŜa Wartość (tys. zł) Liczba spółek Wartość (tys. zł) Liczba spółek Telekomunikacja/Media Informatyka Elektronika-inne Biotechnologia Medycyna Energia Dobra konsumpcyjne Produkty i usługi przemysłowe Chemia i gospodarka materiałowa Automatyka przemysłowa Produkcja-inne

2 Transport Usługi finansowe Usługi-inne Rolnictwo Budownictwo Inne Inwestycje ogółem High-tech ogółem Źródło: Rocznik Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, styczeń Najwięcej środków PE zainwestowano w branŝę telekomunikacyjną i media. Warto zauwaŝyć, Ŝe całość inwestycji w wysokie technologie w 2004 r. przypadała właśnie spółkom z branŝy telekomunikacyjnej. Znaczące środki przeznaczono równieŝ na rozwój budownictwa oraz usług finansowych (wykres 1). Wykres 1. Struktura branŝowa inwestycji PE w Polsce w 2004 r. BranŜa private equity w gospodarkach wschodzących Ŝyje w duŝej mierze z pieniędzy zagranicznych. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, równieŝ w Rosji, ponad 80% kapitału, który przez fundusze private equity trafia do rodzimych spółek, pochodzi od inwestorów z zagranicy. Inwestorzy, którzy lokują pieniądze w tym regionie, oczekują stopy zwrotu na poziomie 23%. PrzewaŜnie nieco wyŝszych stóp zwrotu spodziewają się na innych rynkach wschodzących. Sektor private equity w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie od 1990 r. Polska jest, pod wieloma względami, znakomitym rynkiem dla inwestycji PE. Kwitnie tu przedsiębiorczość, dominuje sektor prywatny, który w 2002 r. wytworzył 77% produkcji sprzedanej przemysłu, inflacja spadła z 585,8% rocznie w 1990 r. do 0,5% po II kw r., zaś wzrost gospodarczy sięgał w minionych latach nawet 7% rocznie. Pierwsi inwestorzy kapitałowi pojawili się na rynku polskim we wczesnych latach 90. Były to bądź fundusze finansowane z pomocowych środków publicznych z misją rozwijania sektora prywatnego (np. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości), bądź fundusze prywatne, które sondowały ten prawdziwie wschodzący rynek (np. Invesco).

3 Od tego czasu polski rynek kapitałowy okrzepł i dziś charakteryzuje się znaczną róŝnorodnością zarówno w aspekcie biznesowym, jak i finansowym. Rozwój firmy moŝna dziś finansować z wielu źródeł - są wśród nich banki, giełda, firmy leasingowe, narodowe fundusze inwestycyjne, inwestorzy korporacyjni itp. WciąŜ jednak na tym rynku inwestorzy typu private equity odgrywają bardzo waŝną rolę wspierając dynamicznie rosnące firmy, które wymagają finansowania kapitałem. Coraz większą rolę private equity odgrywa równieŝ w transakcjach wykupu przedsiębiorstw. Polska - jednym z najbardziej obiecujących państw w centralnej Europie W stosunkowo krótkim czasie Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, stały się rynkiem dla dynamicznego rozwoju private equity. Zgromadzono i zainwestowano pokaźne kwoty, wiele spółek skorzystało z finansowania typu PE, tworząc dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Fundusze zakończyły juŝ inwestycje w ponad 300 spółkach, pokazując tym samym, Ŝe pomyślne wyjście z inwestycji jest na tym rynku codziennością, a fakt, Ŝe niektóre firmy zarządzające zgromadziły kapitały do trzeciego lub nawet czwartego z kolei funduszu dowodzi, Ŝe inwestycje w Polsce przynoszą spodziewane rezultaty dla inwestorów. Rok 2004, rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przyniósł pewne sygnały oŝywienia na rynku private equity, którego efekty były widoczne w latach Działające na polskim rynku firmy zarządzające funduszami pozyskały 1,4 mld PLN (303 mln EUR) na inwestycje w kolejnych latach. Środki te będą inwestowane przede wszystkim, choć nie tylko, w Polsce, bowiem pozostaje ona największym rynkiem PE w regionie o duŝym potencjale wzrostu. NaleŜy podkreślić, Ŝe środki te będą inwestowane w spółki przez kilka najbliŝszych lat. Inwestycje PE w Polsce w 2004 r. zmniejszyły się w stosunku do 2003 r.. Wyniosły 610 mln PLN (134 mln EUR), co stanowiło spadek o prawie 22% w porównaniu z 2003 r., kiedy odnotowano 779 mln PLN (177 mln EUR). Większość inwestycji trafiła do spółek dojrzałych finansując transakcje wykupowe. Po raz pierwszy od wielu lat nie było inwestycji w spółki we wczesnym etapie rozwoju. Spadek inwestycji na polskim rynku wynika częściowo ze zwiększenia aktywności inwestycyjnej w Bułgarii. Większość funduszy działających w Polsce to fundusze regionalne, a w 2004 r. kilka z nich zaangaŝowało swe środki w dwie wielkie transakcje na bułgarskim rynku. W efekcie polskie firmy zarządzające funduszami zainwestowały w 2004 r. 589 mln PLN (130 mln euro) - tyle samo, co w roku jednak zaledwie 63% tej kwoty w Polsce, resztę zagranicą, przede wszystkim właśnie w Bułgarii. Natomiast w latach fundusze skoncentrowały większą część swych inwestycji juŝ na rynku polskim. Atrakcyjność inwestycyjną polskiego rynku potwierdza fakt, Ŝe wiele firm zarządzających jest w stanie pozyskać środki do kolejnych (trzecich lub czwartych) funduszy. Fundusze dłuŝej obecne na rynku, które wyszły juŝ z wielu inwestycji, pokazały, Ŝe są w stanie uzyskać bardzo dobre zwroty na zainwestowanych środkach. To pozwala inwestorom private equity przekonać się, Ŝe Polska jest dla nich, w gruncie rzeczy, takim samym rynkiem, jak rynki innych krajów europejskich. Tabela 2. Fundusze private equity w Polsce Fundusz Nowe środki (w mln euro) Wybrane inwestycje Enterprise Investors 658 Agros (spółka spoŝywcza), Zelmer (AGD),

4 Argus Capital Innova Capital Societe Generale AM Caresbac BDG Krokus PE 250 (fundusz wystartował w XII.2006 r.) 220 (fundusz wystartował w XII.2006 r.) 150 (fundusz wystartuje w 100 (fundusz wystartuje w 100 (fundusz wystartuje w 75 (fundusz wystartuje w Opoczno (materiały budowlane) Aster City (TV kablowa) San Marzano (sieć pizzerii) Euronet (bankomaty) PolCard (usługi finansowe) Energis (operator telefoniczny) Poligrafia (drukarnia), CR Media (nadawca radiowy) Pupil (karma dla zwierząt), SPAR (sieć marketów) Ergis (tworzywa sztuczne) PWN (wydawnictwo) Helios (kina) GB (zarządzanie wierzytelnościami) Źródło: Kozińska K., Fundusze mają do zainwestowania cztery miliardy złotych Gazeta Prawna, z dnia 26 października Najwięcej, bo 650 mln EUR, ma do wydania Enterprise Investors, największa w Polsce i w Europie grupa funduszy typu private equity, która do tej pory zgromadziła 1,6 mld euro. Innova Capital ma do dyspozycji 220 mln zł, a BDG około 100 mln zł. Kilka funduszy jeszcze domyka portfele. Najwięcej inwestycji w Polsce fundusze dokonują na rynku małych i średnich firm, stąd wynika wielkość zaangaŝowania. Fundusz Invest Kredit liczy na to, Ŝe w roku 2006 zainwestuje w Polsce łącznie około 60 mln euro, co oznacza cztery większe transakcje lub kilka mniejszych. Najbardziej poszukiwane są firmy z sektorów spoŝywczego, zdrowia czy infrastruktury. Konkurencja dla banków jest duŝa, bo o wspomaganie funduszy zabiegają teŝ Fortis Bank, BZ WBK, Rabobank, Bank BPH. Autor: Sylwia Hucik Gaicka Analityk portalu inwestycje.pl

5 ŹRÓDŁA: 1. Adamowicz E., Venture capital jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Bednarz E., Biznes na licytacji, Gazeta Prawna, z dnia 8 maja Brzezińska I., Venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Chmielewska-Racławska M., Ponadprzeciętne zyski funduszy, Parkiet, z dnia 2 czerwca JeŜak J., Sałata R., Fundusze venture capital jako akcelerator rozwoju firmy - przykłady z polskiej praktyki [w:] Kapuś P. (red.), Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Szanse i zagroŝenia rozwoju. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, t. II, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Kowalczuk K., Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, Gazeta Prawna, z dnia 17 października Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Rocznik 2002, Venture capital to kapitał szansy, Warszawa Kupiecka E., Zagraniczni chcą przynajmniej 6 procent premii od private equity w regionie, Parkiet, z dnia 9 maja Kozińska K., Fundusze mają do zainwestowania cztery miliardy złotych Gazeta prawna, z dnia 26 października Kowalczuk K., Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, Gazeta Prawna, z dnia 17 października Kornasiewicz: Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004, s Polskie firmy dają inwestorom szansę na duŝe zyski, Rzeczpospolita, z dnia 2 czerwca Świderska J., Ocena wyników inwestycyjnych funduszy private equity w Europie [w:] Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Tomaszkiewicz B., Zastój w fuzjach mamy za sobą Puls biznesu, z dnia 29 listopada Tamowicz P., Venture capital - kapitał na start. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk White Paper. Policy Priorities for Private Equity. Fostering Long-Term Economic Growth. EVCA 1995 [za:] A. 16.

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL W POLSCE

VENTURE CAPITAL W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Anna Rosa VENTURE CAPITAL W POLSCE Zarys treści: W artykule podjęto kwestie związane z finansowaniem przedsiębiorstw za pomocą venture capital. VC jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Studia Gdańskie, t. V, 259 275 Sławomir Antkiewicz * Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych W ostatniej dekadzie minionego stulecia pojawiło się pole do kreowania

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA PIERWSZEJ ALTERNATYWNEJ PLATFORMY OBROTU W POLSCE MAJ 2015 R. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO RAPORTU 3 WSTĘP PAWEŁ TAMBORSKI, PREZES ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo,

DF Review. Numer 006/2014. Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-1980r.) Szanowni Państwo, Szczęście - zadowolenie trwałe i pełne z całości życia. W. Tatarkiewicz (polski filozof 1886-198r.) Numer 6/214 DF Review Szanowni Państwo, Zmiana jest nieodłączną składową rozwoju. Tak jak zmienia się

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom X

NAUKI EKONOMICZNE tom X ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom X pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2009 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo