Raport Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012"

Transkrypt

1 Raport Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012 Polski Związek Firm Deweloperskich 1

2 Propozycje zmian legislacyjnych umożliwiających zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych. Najważniejsze konkluzje Na tle Europy Polska sytuacja mieszkaniowa wypada alarmująco. W wielu wskaźnikach zajmujemy ostatnie miejsce spośród krajów Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat, pomimo stosunkowo sporej produkcji mieszkań, nie zmieniła się liczba mieszkań w stosunku do liczby gospodarstw domowych. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo występuje duży, wciąż rosnący, udział mieszkań wynajmowanych w ogólnym zasobie mieszkań. Umożliwia to zwiększenie dostępności mieszkania, ułatwia mobilność pracowników oraz stwarza warunki umożliwiające założenie rodziny. Polska, aby zapewnić swoim obywatelom warunki mieszkaniowe na minimalnym, europejskim poziomie, wobec słabnącej dostępności kredytowej, powinna niezwłocznie zacząć rozwijać rynek mieszkań na wynajem, uelastycznić przepisy dotyczące najmu i wprowadzić zachęty dla inwestorów, którzy obecnie, z powodu nadmiernego ryzyka związanego z nieruchomościami mieszkalnymi lokują środki jedynie w obiektach komercyjnych. Dotyczy to głównie środków zarządzanych przez fundusze inwestycyjne oraz otwarte fundusze emerytalne. Te ostatnie, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z końca 2011 r. nie mogą być ustawowo ograniczane w inwestowaniu środków za granicą). W braku niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, Polsce grozi odpływ kapitału z systemu emerytalnego i systemu funduszy inwestycyjnych i dalsze pogłębianie się niedoboru mieszkań. SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE 1. Wskaźnik liczby mieszkań do liczby gospodarstw domowych wynosi zaledwie 0,93 Według danych statystycznych oraz szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2011 roku w Polsce, liczba gospodarstw domowych to ok. 14,65 mln. Ogólna liczba mieszkań wynosi zaś ok. 13,59 mln. Wskaźnik liczby mieszkań do liczby gospodarstw to zaledwie 0,93. Jest to wynik tożsamy z uzyskanym w 2002 rok. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 lat niedostatek mieszkań utrwalił się, a żeby zatrzymać ten niekorzystny trend konieczne jest istotne zwiększenie liczby budowanych mieszkań. Jako jeden z ostatnich krajów w Europie posiadamy mniejszą liczbę mieszkań niż gospodarstw domowych. 2. Niedobór oraz zły stan techniczny mieszkań Według empirycznych danych statystycznych w Polsce brakuje obecnie ok. 1,1 miliona mieszkań liczonych wskaźnikiem opisanym w pkt.1. Liczba ta nie obejmuje jednak mieszkań, które są w złym stanie technicznym i powinny być zastąpione nowym zasobem. Eurostat posługuje się w tym miejscu wskaźnikiem poważnej deprywacji mieszkaniowej, który definiuje się, jako odsetek osób zajmujących mieszkania uważane za przeludnione, a zarazem odznaczające się występowaniem, conajmniej jednego wyróżnika deprywacji mieszkaniowej, czyli np. brakiem toalety, nieszczelnym dachem czy niedoświetleniem. Polska, ze wskaźnikiem poważnej deprywacji mieszkaniowej wynoszącym ponad 15% plasuje się na końcu Europy. Poważna deprywacja mieszkaniowa, 2009 r. (% ludności) źródło: Eurostat (ilc_mdho06a) W sferze społecznej polityki mieszkaniowej należy zastąpić nieefektywny, nieuwzględniający poprawy ekonomicznej beneficjenta i korupcjogenny system budowy mieszkań komunalnych, na korzyść programu dodatków mieszkaniowych wspierającego zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku najmu. Nie sprawdził się również system towarzystw budownictwa społecznego (TBS), których wkład w budownictwo jest obecnie minimalny. Wobec niezwykle trudnej sytuacji budżetowej reformy należy rozpocząć od rozwiązań nieobciążających budżetu, to jest umożliwić rozwój prywatnego sektora czynszowego przez wyłączenie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów 1 dla nowych umów najmu zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz umożliwienie szybszej amortyzacji mieszkań budowanych na wynajem. W powyższych szacunkach nie uwzględnia się także normalnego procesu zużywania się mieszkań i konieczności sukcesywnego zastępowania ich nowym zasobem. 1 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 z późn. zm. (dalej ustawa o ochronie praw lokatorów ). 2 Polski Związek Firm Deweloperskich 3

3 Przy uwzględnieniu mieszkań będących w złym stanie technicznym wymagającym zastąpienia nowym zasobem (ok.3% zasobu mieszkaniowego, którego ekonomicznie nie opłaca się remontować) w Polsce może brakować na dzień dzisiejszy ponad 1,5 mln mieszkań, chociaż szacunki rządowe 2 z 2011 roku mówią nawet o deficycie sięgającym 2 mln mieszkań. Liczba izb mieszkalnych przypadających na osobę źródło: Eurostat. 3. Najmniejsza w Europie liczba mieszkań na 1000 mieszkańców Z szacowaną liczbą 351,1 mieszkań na 1000 mieszkańców jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców źródło: Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, Wrzesień 2011 r. 4. Polskie mieszkania są małe Według danych statystycznych, w Polsce na jedną osobę przypada jedna izba mieszkalna, co stawia nas na przedostatnim miejscu w Europie przed Rumunią. Co wymaga podkreślenia, sytuacja w tym zakresie w Polsce nie uległa poprawie od czasu wejścia do Unii Europejskiej, podczas gdy nasi sąsiedzi - Litwa, Łotwa, Estonia czy Czechy - skutecznie doprowadzili do poprawy tych wskaźników w ostatnich latach. 2 Dane zawarte w Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z 31 sierpnia 2011 r. 4 Polski Związek Firm Deweloperskich 5

4 Dyskomfort mieszkań potwierdzają badania na temat oceny warunków mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych. Aż 20% respondentów uważa swoje mieszkania za zbyt małe, a 15,4% z nich zamieszkuje w lokalach, które mają przeciekający dach, zawilgocone ściany, podłogi, fundamenty, butwiejące okna lub podłogi. Źródło badania zespołu pod kierunkiem D. Rączki-Vargas naczelnika w Departamencie B.SiW.Ż. GUS Zmniejszenie powierzchni powstających mieszkań jest spowodowane spadkiem zdolności nabywczej ludności, która ma swoje główne przyczyny w zaostrzeniu warunków kredytowania mieszkaniowego oraz relacji cen mieszkań do przychodów ludności. Wskaźnik przeludnienia mieszkań w UE za 2010 rok. Polska posiada trzeci najwyższy wskaźnik przeludnienia mieszkań źródło: Eurostat 6. Struktura własnościowa mieszkań W Polsce, według danych Eurostatu za 2010 roku, aż 81,5% mieszkańców zamieszkiwało domy i mieszkania, do których posiadali tytuł własności. Średnia dla UE wyniosła 70,7%, a dla krajów starej unii udział ten wyniósł już tylko 66,9%. Na podobnym poziomie kształtuje się struktura własnościowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie według danych za 2011 rok 66,2% mieszkań była zajmowanych przez ich właścicieli. Reszta mieszkań była zajmowana przez najemców. W Kanadzie, według ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2006 roku, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 68,4%. Największy udział mieszkań wynajmowanych w ogólnej liczbie mieszkań w UE posiada Austria ze wskaźnikiem 42,3% (przy czym brak jest potwierdzonych danych dla Niemiec, 5. Przeludnienie mieszkań Według wskaźnika przeludnienia mieszkań obliczanego przez Eurostat, Polska zajmuje 3 miejsce od końca wśród krajów UE. Przy obliczeniu wskaźnika przeludnienia uwzględnia się między innymi czy spełniono kryteria takie jak: jeden pokój na gospodarstwo domowe; jeden pokój na osobę dorosłą; jeden pokój na parę; jeden pokój na dwójkę dzieci tej samej płci w wieku lat itd. Wskaźnik pokazuje, że w Polsce nie tylko brakuje mieszkań, jako jednostek, ale również iż polskie mieszkania są zamieszkiwane przez zbyt dużą liczbę osób w stosunku do standardów krajów europejskich. Co prawda wskaźnik przeludnienia dla Polski spadał regularnie od 2004 roku, jednakże należy uwzględnić, iż działo się to przy zmniejszaniu powierzchni wprowadzanych na rynek izb oraz, że począwszy od 2010 roku liczba mieszkań wielopokojowych wprowadzanych na rynek uległa istotnemu zmniejszeniu, co może zatrzymać dalszy spadek wskaźnika przeludnienia. aczkolwiek są one szacowane na 44%, w tym wskaźnik ten dla dużych miast wynosi ok. 20%), najniższy zaś Rumunia ze wskaźnikiem 3,5%. Co ciekawe, w Austrii udział średni wydatków dwuosobowych gospodarstw domowych na najem mieszkania jest prawie o połowę niższy niż w Polsce w Polsce udział ten wynosi 30% wydatków, w Rumunii prawie 40%, podczas gdy w Austrii odpowiednio 16,5% (patrz pkt. 7 niniejszego opracowania). Porównując dane statystyczne krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo na przestrzeni lat wyraźnie widać tendencję do wzrostu udziału mieszkań wynajmowanych w ogólnej strukturze mieszkań na przestrzeni lat. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można wskazać zmieniające się wymogi rynku pracy, który staje się coraz bardziej mobilny, a pracownicy w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy oraz większego komfortu życia częściej zmieniają miejsce zamieszkania. Mieszkania posiadane na własność w naturalny sposób powodują osłabienie mobilności pracownika i prowadzą do utrwalania obszarów zwiększonego bezrobocia. 6 Polski Związek Firm Deweloperskich 7

5 Wzrost liczby mieszkań na wynajem prowadzi do spadku cen najmu, co umożliwia poprawę komfortu warunków mieszkaniowych zwłaszcza wśród osób młodych. Ta grupa społeczna, w obliczu braku pewności co do stabilności swoich dochodów stosunkowo niechętnie podejmuje zobowiązania o zaciągnięciu wieloletniego kredytu mieszkaniowego. Z drugiej strony, firmy jak i osoby posiadające znaczące zasoby kapitału, przy odpowiednich uwarunkowaniach prawnych, chętniej podejmowałyby decyzję o zakupie mieszkań na wynajem, traktując ją jako długoterminową i bezpieczną inwestycję. Trend taki widać w innych krajach europejskich, natomiast w Polsce jest znikomy ze względu na przepisy dotyczące ochrony lokatorów, zdecydowanie odstające od uregulowań występujących w innych krajach, powodując, iż ryzyko właścicielskie jest nieakceptowane. Udział wydatków na najem mieszkania w dwuosobowym gospodarstwie domowym - źródło: Eurostat, Home Broker, W krajach lepiej rozwiniętych gospodarczo niż Polska, widać zmieniające się podejście do zapewnienia dostępności mieszkań oraz ograniczania wzrostu cen nabycia oraz najmu mieszkań. Przykładem są choćby konkluzje kompleksowego raportu rządu angielskiego z 2005 roku pt. Budowanie stabilności zabezpieczenie naszych przyszłych potrzeb mieszkaniowych, gdzie wskazuje się na konieczność wspierania powstawania oferty mieszkań na wynajem, jako metodę uniknięcia kryzysu mieszkaniowego. Podobne wnioski zaprezentował Bank Światowy w 2006 roku wskazując na zalecany udział mieszkań przeznaczonych na wynajem na 40-50%. Zaskakującym jest, iż według danych Eurostatu jedynie 2,5% obywateli w Polsce najmowało mieszkania w cenie wolno-rynkowej. Takie dane nie pozostawiają wątpliwości, iż właściciele mieszkań zawierają umowy najmu na lewo, aby uniknąć paradoksalnych ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. 7. Koszty najmu mieszkań Koszty najmu mieszkań w Polsce, liczone stosunkiem wydatków na najem mieszkania w ogólnej sumie wydatków dla dwuosobowego gospodarstwa domowego, należą do najwyższych w UE. Ze średnią na poziomie 30% wydatków, znajdujemy się na przedostatnim miejscu. Aż 37,5% populacji Polski najmujących mieszkania wydało na ten cel więcej niż 40% ogólnych wydatków, co jest znacznie powyżej średniej europejskiej wynoszącej 26,5%. Skrajnymi przypadkami w Europie w tym zakresie są Austria, gdzie jedynie 10,6% osób wynajmujących mieszkania przeznaczyło na ten cel więcej niż 40% ogólnych wydatków oraz Rumunia, ze wskaźnikiem 67%. 8 Polski Związek Firm Deweloperskich 9

6 Ciekawe efekty daje zestawienie powyższych danych ze strukturą własnościową mieszkań. W Austrii, aż 42,3% mieszkań jest zajmowanych przez najemców, podczas gdy w Rumunii, gdzie wydatki na najem są największe w UE, jedynie 3,5%. Prowadzi to konkluzji, że wraz ze wzrostem liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem, spada ich cena i wzrasta ogólna dostępność mieszkań. Procent populacji, który przeznacza na najem mieszkania więcej niż 40% ogólnych wydatków źródło Eurostat. 8. Koszty utrzymania mieszkań według struktury właścicielskiej Najniższymi kosztami eksploatacji w Polsce za 2010 rok w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej obciążone były lokale wspólnot mieszkaniowych 32,6 zł., najwyższymi natomiast lokale znajdujące się w zasobach jednostek Skarbu Państwa 96,0 zł. 3 Dane te potwierdzają tezę, że największą wydajnością kosztową charakteryzują się mieszkania będące własnością osób prywatnych, natomiast mieszkania pozostające w publicznym zasobie są najdroższe oraz są zarządzane najsłabiej. Mieszkania pozostające w zasobie komunalnym ulegają również najszybszej degradacji technicznej, wobec braku przywiązania najemców do dbania o mieszkania otrzymane od Państwa oraz słabego nadzoru właścicielskiego. Powyższe dane potwierdzają twierdzenie, iż rozbudowywanie zasobu komunalnego jest nieekonomiczne, a system mieszkań komunalnych należy zastąpić system wspierającym zdolność osób o najniższych dochodach do wynajęcia mieszkania na wolnym rynku. wydaje się zawodzić. Proces inwestycyjny jest długotrwały, skomplikowany oraz jest dużym jednorazowym obciążeniem dla budżetów gmin. Ponadto, należy wskazać na obawę urzędników o potencjalne oskarżenia o korupcję przy wyborze wykonawców, a także na negatywny aspekt społeczny polegający na tworzeniu gett osób o niższych dochodach, co kreuje brak wzajemnej motywacji do poprawy ich sytuacji materialnej oraz zwiększa zagrożenia patologiczne, zwłaszcza wśród dzieci. Zastrzeżenia budzi także przyznawanie oraz umożliwianie wykupu mieszkań komunalnych konkretnym osobom. Często osoby podają nieprawdziwe dane o swoich dochodach, co pozwala im na możliwość zakupienia mieszkania w preferencyjnej cenie, za co oczywiście płacą podatnicy. Przy okazji procesu wykupu mieszkań, znane są również liczne postępowania prokuratury w związku z korupcją. System mieszkań komunalnych nie uwzględnia także ewentualnej poprawy sytuacji materialnej beneficjentów powodując, iż pomoc z pieniędzy podatników niekiedy nie trafia do najbardziej potrzebujących, a do osób dobrze sytuowanych. System dodatków mieszkaniowych jest natomiast bardziej elastyczny i wprowadza ciągłość monitorowania czy wsparcie Państwa rzeczywiście trafia do obywateli w okresie, kiedy takiej pomocy potrzebują. Instrument ten wzmacnia również mobilność pracowników, co staje się obecnie kluczowym aspektem w rozwiązywaniu problemów strukturalnego bezrobocia. Dodatki mieszkaniowe powodują także, iż większą część obywateli stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku, co pozwala im na poszukiwanie najlepszych dla siebie rozwiązań w danym czasie. Konieczność ponoszenia części kosztu najmu sprawia, iż lokatorzy dostosowują wielkość oraz standard zamieszkiwanych lokali do swoich potrzeb. Taki wynajmowany zasób pozostaje również pod kontrolą wynajmującego, który lepiej zarządza swoją własnością niż Skarb Państwa czy gminy. Ogranicza to proces degradacji istniejącego zasobu mieszkaniowego, a także powoduje wzrost zainteresowania budową i zakupem mieszkań przeznaczonych na wynajem. 10. Zmiany demograficzno-społeczne w kontekście dostępności mieszkań Polacy podejmują decyzje o urodzeniu dziecka, w co raz późniejszym wieku. Młodzi ludzie odkładają decyzję o założeniu rodziny wobec braku pewności, co do pracy oraz z powodu złych warunków mieszkaniowych. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski 2011, GUS 9. Polityka mieszkaniowa Państwa Dane przedstawione w niniejszym Raporcie prowadzą do konkluzji, iż wskazane jest rozważenie zmiany polityki społecznej Państwa w zakresie wspierania zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach. W obecnej chwili polityka ta jest oparta o dwa główne instrumenty: mieszkania komunalne oraz dodatki mieszkaniowe. Bezsprzeczne pozostaje duże zapotrzebowanie społeczne na instrumenty wspierające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Niestety, polityka budowy mieszkań komunalnych 3 Raport Głównego Urzędu Statystycznego Sytuacja Mieszkaniowa w Polsce, 2010 rok. 10 Polski Związek Firm Deweloperskich 11

7 Rynek najmu mieszkań jest bardzo mały, co powoduje z jednej strony wysokie ceny najmu, z drugiej zaś trudności ze znalezieniem mieszkania w poszukiwanym standardzie i lokalizacji. Aby wspierać politykę prorodzinną niezbędne jest zapewnienie dostępności mieszkań, w tym możliwości łatwej zmiany mieszkania na większe lub mniejsze w zależności od aktualnych potrzeb. Zmiana wielkości i lokalizacji mieszkania w przypadku posiadanych na własność mieszkań jest procesem długotrwałym i kosztownym. W przypadku krajów, gdzie rynek mieszkań na wynajem jest dobrze rozwinięty, młode małżeństwa nie muszą odkładać decyzji o powiększeniu rodzinny ze względu na brak odpowiedniej wielkości mieszkania. Do niezwykle ciekawych wniosków prowadzi porównanie liczby urodzeń do liczby mieszkań oddanych do użytku przy zachowaniu dwuletniego buforu czasowego. Okazuje się, że wraz ze wzrostem lub spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku, odpowiednio spada lub wzrasta liczba urodzeń. Wykres nr 1. Liczba wybudowanych mieszkań i liczba urodzonych w Polsce dzieci Źródła: GUS Niemiarodajne dane o ilości wybudowanych mieszkań w 2003 roku zastąpiono średnią z poprzedniego i następnego roku, Opracowanie Jacek Koziński, czerwiec 2009 Prowadzi to wniosku, że średnio każde nowo wybudowane mieszkanie owocuje urodzeniem średnio ponad 1,5 dziecka (współczynnik a); 11. Zachodzące zmiany na rynku pracy Polski, tak jak i cały światowy, rynek pracy wymusza, co raz większą mobilność pracowników i co za tym powinno iść kilkukrotną zmianę miejsca zamieszkania w trakcie aktywności zawodowej. Wzrasta udział osób, które pracują poza gminą miejsca zamieszkania. O ile w 2008 roku takich pracowników było 31,4%, w ,1%, to w 2010 aż 35,7% 4. Podczas gdy dojazdy w obrębie tej samej gminy nie stanowią nadmiernego problemu, dalsze dojazdy są kłopotliwe. Wiążą się z nimi szybko rosnące koszty transportu, problemy komunikacyjne oraz koszty społeczne, które odczuwa rodzina osoby spędzającej czas w podróży zamiast z rodziną. Eksperci wskazują, że dobrze by było, aby takie osoby przeprowadziły się bliżej miejsca pracy 5. W tym jednak celu konieczne jest zwiększenie dostępności mieszkań. 12. Spadek liczby mieszkań oddawanych do użytku Polski rynek mieszkaniowy zanotował chwilową poprawę wyników produkcji w połowie poprzedniej dekady, jednakże od 4 lat regularnie spada liczba mieszkań oddawanych do użytku. Trend ten widoczny jest zarówno wśród deweloperów, jak i w budownictwie indywidualnym. Liczba mieszkań oddanych do użytku w tys. - źródło: GUS Widać, iż krzywe ilustrujące zmiany tych liczb są podobne. Analizę tego zagadnienia przeprowadził matematyk dr Szczepan Hummel z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Opracował on prostą funkcję wiążącą liczbę urodzeń z liczbą wybudowanych mieszkań. Funkcja ta ma postać: D(r) = a*m(r-5) + b*r + c (model liniowy z trendem). Wykres nr 2. Relacja liczby faktycznych urodzeń (górna linia ciągła) do liczby wyliczonej na podstawie funkcji zależnej od liczby wybudowanych mieszkań (linia przerywana). Oznaczenia: r = rok ( ); D(r) = liczba dzieci urodzonych w danym roku; M(r) = liczba mieszkań wybudowanych w danym roku; a = 1,55727; b = -2,44563; c = 5131,23658; właściwości matematyczne modelu: wszystkie współczynniki są istotne na poziomie 0,001; współczynnik determinacji; R2 = 93,5%; współczynnik korelacji Pearsona = 94,1% 4 Dziennik Gazeta Prawna, artykuł Pół dnia w drodze do pracy, na podstawie danych GUS 29 grudnia 2011 roku. 5 Idem. 12 Polski Związek Firm Deweloperskich 13

8 13. Bariery rozwoju branży budowlanej W 2011 roku gwałtownie wzrosły bariery dla działalności budowlanej wynikające z braku pewności w odniesieniu do stabilności gospodarczej. Oznacza, że aby utrzymać wzrost gospodarczy, nadrzędnym celem rządu powinna być likwidacja barier dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie przepisów pozwalających na rozwój nowych rynków. Koniecznym jest podjęcie działań zwiększających możliwości inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe poprzez uelastycznienie przepisów dotyczących rynku najmu lokali mieszkalnych. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski 2011, GUS 14. Brak atrakcyjności inwestycyjnej mieszkań na wynajem Polska posiada niezwykle restrykcyjne prawo dotyczące rynku mieszkań przeznaczonych na wynajem. Ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadza tak daleko idące dysproporcje pomiędzy uprawnieniami właścicieli mieszkań a lokatorów, że część właścicieli decyduje się na niewynajmowanie swoich mieszkań, aby uniknąć problemu jakim może się okazać lokator. Nawet w przypadku naruszenia podstawowego obowiązku lokatora, jakim jest płacenie czynszu, właściciel ma ograniczone możliwości odzyskania swojego mieszkania. W tym samym czasie to właściciel odpowiada za zobowiązania czynszowe i podatkowe, których brak uregulowania może doprowadzić nawet do utraty mieszkania. Podsumowanie Nadrzędnym celem rządu w zakresie polityki mieszkaniowej jest realizowanie prawa do mieszkania, które wypływa z gwarancji konstytucyjnych. Należy uwzględnić zachodzące zmiany gospodarcze oraz społeczne w Polsce i na świecie, a prawo do mieszkania nie może być dalej rozumiane tylko i wyłącznie, jako zapewnienie pełnej własności mieszkania. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, o niskim bezrobociu, wyraźnie widać tendencję do wzrostu udziału mieszkań wynajmowanych w ogólnej strukturze mieszkań. Ułatwia to mobilność pracowników oraz możliwość założenia rodziny, w obliczu łatwej i stosunkowo taniej możliwości najmu mieszkania. Polityka rządu w tym zakresie musi nadążać za zachodzącymi zmianami, aby dalej nie pogłębiać fatalnej dostępności mieszkań w Polsce. W obliczu ograniczenia zdolności do finansowania inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych, konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających utrzymanie produkcji mieszkań, aby nie dopuścić do pogorszenia się komfortu mieszkalnictwa w Polsce względem innych krajów. W tym celu konieczne są zmiany legislacyjne umożliwiające bezpieczne inwestowanie w mieszkania na wynajem przez przedsiębiorców. Widać ogromną dysproporcję w inwestycjach dokonywanych w ramach działalności gospodarczej w nieruchomości biurowe, magazynowe i handlowe, a właściwym brakiem inwestycji przedsiębiorców w mieszkania na wynajem. Zgodnie z raportem Banku Światowego z 2006 roku rządy powinny rozważyć oparcie mieszkalnictwa czynszowego na prywatnym formalnym i konkurencyjnym sektorze rynkowym, uzupełnionym tylko dobrze wycelowanym mieszkalnictwem socjalnym i non-profit. Przede wszystkim należy ograniczyć zakres zastosowania powszechnie krytykowanej ustawy o ochronie praw lokatorów. Kolejnym elementem łączącym wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niższych dochodach, rozwoju mieszkalnictwa oraz wspierania przedsiębiorczości jest zrezygnowanie z tworzenia komunalnego zasobu mieszkań na korzyść wzmocnienia systemu dodatków mieszkaniowych. System Towarzystw Budownictwa Społecznego nie sprawdził się, a prawie wszystkie istniejące TBS-y powstały przed 2001 rokiem i nie budują obecnie nowego zasobu system ten umiera 6. Powyższe powoduje, iż przedsiębiorcy nie inwestują w mieszkania na wynajem. Pomimo, iż w Polsce jest obecnych wielu międzynarodowych inwestorów na rynku nieruchomości, napływające środki nie są inwestowane w nieruchomości mieszkalne z powodu ogromnego ryzyka. Ta sama sytuacja dotyczy polskich inwestorów instytucjonalnych. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z końca 2011 r. Polska nie może ograniczać inwestowania otwartych funduszy emerytalnych w inwestycje zagraniczne. Grozi to istotnym odpływem kapitału zgromadzonego w systemie emerytalnym za granicę. Aby środki te zostały zainwestowane w Polsce należy niezwłocznie uelastycznić przepisy dotyczące najmu nieruchomości mieszkalnych. 6 Na podstawie danych zawartych w Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z 31 sierpnia 2011 r. 14 Polski Związek Firm Deweloperskich 15

9 Raport Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012 Propozycje legislacyjne Dla zrealizowania dostępności mieszkaniowej wystarczające są dwie proste zmiany: wyłączenie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów dla najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej; oraz dopuszczenie 10-letniej amortyzacji dla mieszkań przeznaczonych na wynajem. Powyższe postulaty są niezwykle dopasowane do obecnej, napiętej sytuacji budżetowej i nie przewidują żadnego obciążenia budżetu. Proponowane rozwiązania wpłyną natomiast na zdecydowany wzrost dochodów (i) budżetowych w postaci wpływów z podatku VAT, (ii) gminnych w postaci podatku od nieruchomości oraz (iii) doprowadzą do powstania nowych miejsc pracy związanych z budową oraz zarządzeniem powstającego zasobu czynszowego. Należy podkreślić brak obciążenia budżetowego, w porównaniu do istotnych obciążeń, które generują dotychczas proponowane programy, jak np. towarzystwa budownictwa społecznego. Kontakt Wszelkie pytania prosimy kierować na: tel

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA RYNEK NIERUCHOMOSCI NOWE PERSPEKTYWY CENTRUM KONFERENCYJNE CFP WARSZAWA, 19 marca 2012r. PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Problemy mieszkaniowe Polaków w świetle badań i analiz Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Ogólna diagnoza mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka społeczna: mieszkalnictwo Dr Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie LITERATURA J. Łaszek (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa MIESZKALNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Systemowa reorientacja kierunków

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Polski rynek najmu mieszkań Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Stowarzyszenie Mieszkanicznik Zrzesza osoby fizyczne, partnerami są firmy Wiedza dla obu stron umowy najmu Sąd arbitrażowy,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Jacek Bielecki Pomoc państwa w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych osobom o najniższych dochodach. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 85-88

Jacek Bielecki Pomoc państwa w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych osobom o najniższych dochodach. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 85-88 Jacek Bielecki Pomoc państwa w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych osobom o najniższych dochodach Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 85-88 2008 Wypowiedzi ekspertów Experts' statements Jacek Bielecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach Miliony osób Załącznik 1. Prognoza ludności oraz kosztów opieki wykorzystana do opracowania Programu Senior-WIGOR Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 2014 2024 Tabela 1. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 112 BSE Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (IP-56G) OPINIA O PRELIMINOWANYCH WYDATKACH NA CELE MIESZKANIOWE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 1996 R. W swojej opinii staram

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Stanisław Kudroń, Ministerstwo Infrastruktury VIForum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, Sosnowiec 2011 Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie

Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie Agnieszka Dudzińska (agdudz@gmail.com) czerwiec 2009 Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie Niniejszy materiał stanowi dorobek grupy roboczej organizacji pozarządowych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Druk nr 3929 Warszawa, 9 września 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury INF-020-13-15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.39.2014 2014/025724 UCHWAŁA NR 677/XLIV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych Mieszkania dla młodych oraz zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r. Opinia do projektu założeń projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 2 1. Wielkość rynku mieszkaniowego w Finlandii Liczba mieszkań w Finlandii przekracza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach PROJEKT z dnia 3 lutego 2015 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR

Bardziej szczegółowo

Opinia. ws. projektu założeń projektu ustawy (MTGiBM) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Opinia. ws. projektu założeń projektu ustawy (MTGiBM) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S1958/W/12/BPS Gdańsk, 07.12.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 4329 UCHWAŁA NR LXI/425/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg EAPN PL www.eapn.org.pl IPS UW www.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na konferencję prasową UNICEF Polska z okazji wydania raportu Dzieci recesji.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Płock, dnia września 2013 r. MINISTER FINANSÓW an upoważniony do wydawania interpretacji DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE IPPP1/443-598/13-2/JL T.B.S. w Józefowie Wpłynęło dnia : L.* MĄ 2 Podpis 23.

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl W ubiegłym roku na jedno dziecko przypadło z budŝetu 5,5 tysiąca złotych. Z analizy Money.pl wynika, Ŝe w tym roku kwota ta wzrośnie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Działając na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI Strona nr 1 Stron 1 Zmiana Nazwa usługi: NAJEM LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI SOCJALNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A.

REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A. REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A. 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin zawiera opis projektu, a także określa kryteria kwalifikacyjne oraz zasady najmu lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo