Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień 31.12.2012r."

Transkrypt

1 Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego Gmina Krzykosy znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim. Położona jest na południowym krańcu Pojezierza Wielkopolskiego, na prawym brzegu rzeki Warty. Największe wsie to Sulęcinek i Pięczkowo. Trzecia pod względem wielkości to wieś Krzykosy - siedziba gminy. Gmina ma charakter rolniczy. Powierzchnia gminy wynosi ,0548 ha z czego 28% powierzchni zajmują lasy. Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw w 26 jednostkach osadniczych. Liczba zamieszkujących mieszkańców na dzień wynosiła w tym: 3447 kobiet oraz 3324 mężczyzn. W podziale na grupy wiekowe 744 kobiet to osoby w wieku 0-18 lat, 2103 w grupie wiekowej lat oraz 600 kobiet pow. 60 roku życia. Natomiast wśród mężczyzn 803 osoby to osoby w grupie wiekowej 0-18 lat, 2248 w przedziale lat oraz 273 mężczyzn w wieku pow. 65 lat. Ze względu na rolniczy charakter gminy Krzykosy oraz słabe uprzemysłowienie większość osób aktywnych zawodowo pracuje poza terenem gminy. 1

2 II. Wstęp Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Krzykosy według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Informacja, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zawiera: - dane dotyczące przysługujących Gminie Krzykosy praw własności, - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, - dane dotyczące posiadania, - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Krzykosy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W Informacji przedstawiono aktywa trwałe i aktywa obrotowe będące własnością i przedmiotem innych praw majątkowych Gminy Krzykosy. Przedstawia się informację prezentując majątek Gminy w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej mając na uwadze zwiększenie czytelności i przejrzystości zawartych informacji. III. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych 1. Jednostki budżetowe Zespół Szkól w Krzykosach Zespół Szkól w Pięczkowie Zespół Szkól w Sulęcinku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 2. Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Gmina nie posiada innych organizacyjnie wyodrębnionych jednostek. IV. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego 2

3 W tabeli poniżej przedstawiono dane obejmujące jednostkę samorządu terytorialnego jako osobę prawną (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Dane dotyczące samorządowych osób prawnych przedstawiono w punkcie VIII. Dane dotyczące instytucji kultury. Majątek -Gmina Krzykosy I. Wartości niematerialne i prawne 6 505, , ,65 II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,07 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , , , , , , , , , , , , , ,64 6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) , , ,74 III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe 0,00 400,00 400,00 V. Aktywa obrotowe, w tym: , , ,06 1. Zapasy , ,19 794,37 2. Należności krótkoterminowe , , ,80 3. Środki pieniężne , , ,24 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe 4 729, ,82-3,39 RAZEM AKTYWA , , ,36 Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych takich jak ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach, akcje czy też posiadania. Wierzytelności przysługujące gminie na dzień wynoszą ,40 zł. 3

4 Strukturę majątku Gminy w ujęciu graficznym przedstawia wykres poniżej. urządzenia techniczne 1,41% środki transportu 0,18% aktywa obrotowe 6,68% inwestycje inne środki trwałe 1,18% 0,21% wartości niematerialne i prawne 0,01% grunty 14,07% obiekty inzynierii lądowej 55,66% budynki i lokale 20,61% Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów: 1. Grupa 0 Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego Gmina Krzykosy posiada prawo własności do 189,2876ha gruntów o szacunkowej wartości ,36zł. Z ogólnej powierzchni: - użytki rolne stanowią 32,1286 ha - drogi 102,3710 ha - lasy 9,1821 ha - grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę 21,8039ha - pozostałe 23,8020 ha Strukturę gruntów w ujęciu graficznym przedstawiono na wykresie poniżej. 4

5 grunty zabudowane i pod zabudowę 12% pozostałe 13% użytki rolne 17% lasy 5% drogi 53% W 2012r.decyzją wójta dokonano przekształcenia 4 użytkownikom prawa wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1,0407ha w prawo własności. W związku z tym zmniejszono wartość gruntów o kwotę ,65 zł. Zwiększenie wartości gruntów wynika z otrzymania gruntów pod drogę o pow. 0,0356 w formie darowizny o łącznej wartości 1.800,00zł. Grunty w podziale na obręby ewidencyjne przedstawiają się następująco: 1) obręb Garby ,42 zł, 2) obręb Krzykosy ,39 zł, 3) obręb Miąskowo ,44 zł, 4) obręb Młodzikowo ,87 zł, 5) obręb Młodzikówko ,00 zł, 6) obręb Murzynowo Leśne ,20 zł, 7) obręb Solec ,37 zł, 8) obręb Sulęcin ,00 zł, 9) obręb Sulęcinek ,48 zł, 10) obręb Pięczkowo ,77 zł, 11) obręb Witowo ,42 zł. 5

6 2. Grupa 1 Budynki i lokale Budynki i lokale w Urzędzie Gminy Wartość inwentarzowa netto (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych) budynków na dzień wynosi ,71 zł. Poniższa tabelka przedstawia wartość budynków w podziale na mieszkalne i niemieszkalne. Urząd Gminy Krzykosy I. Budynki niemieszkalne , , ,92 II. Budynki /lokale mieszkalne , , ,00 RAZEM , , ,92 Na wartość ,17zł składają się następujące lokale mieszkalne: Budynek mieszkalny Krzykosy, ul. Główna 6/8 Budynek mieszkalny Krzykosy, ul. Główna 2/4 Budynek mieszkalny Bogusławki 1 Budynek mieszkalny Garby 27 Budynek mieszkalny Krzykosy ul. Główna 10 (były ZOZ) Budynek Garby Kontener mieszkalny Murzynowo Leśne Do budynków niemieszkalnych zaliczamy: Budynek administracyjny siedziba Urzędu Gminy Krzykosy Budynek administracyjny GOK i BP Krzykosy Budynki OSP (Garby, Sulęcinek) Budynki świetlicy wraz ze strażnicą OSP (Murzynowo Leśne, Witowo, Pięczkowo, Miąskowo, Krzykosy, Sulęcin) Budynki świetlicy (Solec, Młodzikowo, Sulęcinek, Garby) Budynek gospodarczy przy przedszkolu Witowo Budynek gospodarczy przy przedszkolu Murzynówko Budynek gospodarczy przy przedszkolu Pięczkowo Budynek gospodarczy przy przedszkolu Solec Budynek przedszkola Solec Budynek przedszkola Pięczkowo Budynek przedszkola Murzynówko Budynek przedszkola Witowo Budynek gospodarczy(garaże) Krzykosy ul. Główna 10 Budynek gospodarczy Krzykosy, ul. Głowna 2/4 6

7 Budynek gospodarczy Krzykosy, ul. Głowna 26, 28 Budynek gospodarczy Krzykosy, ul. Główna 37 (za budynkiem UG) Budynek gospodarczy Sulęcin Budynek gospodarczy Garby 27 Budynek gospodarczy klub Garby Budynek gospodarczy GOK Krzykosy Budynek gospodarczy + magazyny GOK Garby Budynek szatnie na boisku Pięczkowo Budynek stacji wodociągowej Garby Budynek stacji wodociągowej Pięczkowo Budynek stacji wodociągowej Młodzikowo Przystanek 4 szt. Zwiększenie wartości budynków nastąpiło w wyniku modernizacji przeprowadzonych w świetlicach wiejskich oraz w budynku biurowym UG. Natomiast zmniejszenie wartości wynika z odpisów amortyzacyjnych za rok 2012r. oraz sprzedaży budynków: Budynek mieszkalny Pięczkowo przy Przedszkolu oraz budynku mieszkalnego w Sulęcinie Budynki i lokale w jednostkach oświatowych Wartość inwentarzowa netto budynków na dzień wynosi ,06zł. Oświata I. Budynki , , ,98 RAZEM , , ,98 Zmiany wartości budynków wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r.oraz zwiększenia wartości budynku szkoły w Krzykosach i Pięczkowie o kwotę ,72zł. W skład budynków oświatowych wchodzą:, Budynek szkoły w Krzykosach Budynek szkoły w Sulęcinie Budynek szkoły w Pięczkowie Budynek gospodarczy w Pięczkowie Budynek szkoły w Sulęcinku Budynek gospodarczy w Sulęcinku Budynek szkoły w Murzynowie Leśnym 3. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Wartość ewidencyjna (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych) obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień wynosi ,91 zł. 7

8 Urząd Gminy Krzykosy I. Obiekty inżynierii lądowej , , ,45 RAZEM , , ,45 Gmina posiada prawo własności do następujących obiektów inżynierii lądowej i wodnej: Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne: sieć wodociągowa Krzykosy, ul. Jabłoniowa sieć wodociągowa Murzynowo Leśne sieć wodociągowa Pięczkowo ul. Dębińska zbiornik wodno-kanalizacyjny Krzykosy zbiornik wodno-kanalizacyjny Pięczkowo zbiornik wodno-kanalizacyjny Młodzikowo Infrastruktura transportu: droga Murzynowo Leśne Garby droga Młodzikowo droga Witowo droga Solec, ul. Kościelna droga Bogusławki droga Bronisław droga Krzykosy, ul. Brzozowa droga Miąskowo droga Pięczkowo, ul. Dębińska droga Solec, ul. Sportowa, droga Krzykosy, ul. Główna droga Sulęcinek, ul. Ogrodowa droga Krzykosy, ul. Szkolna droga Sulęcinek, ul. Kopczynowska droga Sulęcin, ul. Długa droga Sulęcinek-Solec droga Pięczkowo, ul. Zielona droga Bronisław skrzyżowanie Murzynowo Leśne nawierzchnia z kostki brukowej Solec ul. Zacisze nawierzchnia asfaltowa Młodzikówko nawierzchnia asfaltowa Sulęcin, ul. Leśna nawierzchnia asfaltowa Murzynówko ścieżka pieszo-rowerowa Witowo-Pięczkowo parking przy szkole w Pięczkowie mostek Murzynowo Leśne drogi i chodniki na terenie stacji wodociągowej 8

9 chodnik Sulęcin, ul. Długa chodnik Solec, ul. Zacisze chodnik Solec, ul. Leśna chodnik Krzykosy, ul. Szkolna chodnik Witowo chodnik Sulęcinek, ul. Kopczynowska chodnik Sulęcinek, ul. Ogrodowa chodnik Murzynówko chodnik Młodzikowo chodnik Solec, ul. Cmentarna chodnik Pięczkowo, ul. Powstańców Wlkp chodnik Solec, ul. Kościelna siec oświetleniowa na drogach chodnik Garby utwardzenie pobocza Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej hydrofornia oczyszczalnia ścieków Sulęcinek odstojnik ogrodzenie ogrodzenie na stacji wodociągowej ogrodzenie z bramą na stacji wodociągowej sieć kanalizacyjna Sulęcinek sieć wodociągowa Krzykosy sieć wodociągowa Kaźmierki sieć wodociągowa Sulęcin siec wodociągowa Solec sieć wodociągowa Sulęcinek sieć wodociągowa Solec-Sulęcinek sieć wodociągowa Garby Murzynowo Leśne Murzynówko sieć wodociągowa Pięczkowo sieć wodociągowa Garby sieć wodociągowa Murzynówko sieć wodociągowa Wiosna sieć wodociągowa Lubrze sieć wodociągowa Krzykosy Solec sieć wodociągowa Młodzikowice sieć wodociągowa Pięczkowo Murzynówko sieć wodociągowa Bronisław - Baba studnia Młodzikowo studnia głębinowa Młodzikowo studnia głębinowa Młodzikowo studnia głębinowa Pięczkowo studnia głębinowa Garby studnia publiczna Krzykosy studnia publiczna Pięczkowo studnia publiczna Garby 9

10 wodociąg Młodzikowo zbiornik bezodpływowy zbiornik naziemny zbiornik wyrównawczy wysypisko śmieci Pięczkowo sieć kanalizacyjna Sulęcinek studnia głębinowa sieć kanalizacyjna Sulęcinek etap II zbiornik wodno-kanalizacyjny przy U.G. przystanek Murzynowiec Leśny przystanek Murzynówko plac z kostki brukowej przy UG plac z kostki brukowej przy Sali wiejskiej w Solcu podjazd do garażu strażnicy OSP Sulęcinek W 2012r. zwiększono wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę ,34zł, na którą składają się nowoprzyjęte środki trwałe: 1) sieć wodociągowa Krzykosy-Solec ,89 zł 2) sieć wodociągowa Młodzikowice ,03 zł 3) plac z kostki brukowej przy sali w Solcu ,73 zł 4) nawierzchnia z kostki brukowej, Solec ul. Zacisze ,50 zł 5) sieć wodociągowa Pięczkowo-Murzynówko ,60 zł 6) sieć wodociągowa Bronisław-Baba ,89 zł 7) podjazd do garażu przy OSP Sulęcinek 5.000,00 zł 8) skrzyżowanie Murzynowo Leśne ,43 zł 9) chodnik Garby-utwardzenie pobocza ,52 zł 10) droga Bronisław ,41 zł 11) przystanek Murzynowiec Leśny 5.658,00 zł 12) przystanek Murzynówko 5.658,00 zł 13) plac z kostki brukowej przy ZS Krzykosy ,72 zł oraz zwiększenia wartości środków trwałych: 1) plac z kostki brukowek przy UG ,09 zł 2) sieć wodociągowa Pięczkowo-Murzynówko ,29 zł 3) chodnik Młodzikowo 9.982,19 zł 4) sieć kanalizacyjna Sulęcinek etap III ,85 zł 5) chodnik Sulęcinek ul. Ogrodowa ,16 zł 6) chodnik Sulęcinek ul. Kopczynowska 6.960,88 zł 7) chodnik Garby-utwardzenie pobocza 2.002,08 zł 8) chodnik Murzynówko ,93 zł 9) droga Sulęcinek-Solec ,20 zł 10) chodnik Pięczkowo ul. Powstańców Wlkp ,65 zł 11) chodnik Sulęcin ul. Długa ,30 zł Zmniejszenia w tej grupie wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. oraz z przekazania placu z kostki brukowej ZS w Krzykosach do placówki oświatowej ( ,72 zł). 1. Grupa 3 6 Maszyny i urządzenia techniczne Maszyny i urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy 10

11 Wartość ewidencyjna (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych) maszyn i urządzeń technicznych na dzień wynosi ,91zł. Urząd Gminy Krzykosy I. Kotły i maszyny energetyczne , , ,78 II. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania , , ,94 III. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne , , ,20 IV. Urządzenia techniczne 5 866, , ,19 RAZEM , , ,15 Zwiększenia środków trwałych w tych grupach wynikają z nabycia następujących maszyn i urządzeń: 1) Pompa MS1-24Z - oczyszczalnia Sulęcinek 4.065,04 zł 2) UPS COVER ,00 zł 3) Serwer IBM ,70 zł 4) Klimatyzator kasetowy sala Witowo 8.999,91 zł 5) Zastaw kamer ,06 zł 6) Klimatyzacja serwerownia UG 3.991,35 zł 7) Sieć monitoringu przepompowni ścieków S-nek ,41 zł Zmniejszenia wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. oraz likwidacją kamery zewnętrznej w związku z jej trwałym uszkodzeniem (2.581,77 zł). Urządzenia techniczne i maszyny w jednostkach oświatowych Wartość inwentarzowa netto urządzeń technicznych na dzień wynosi ,50zł. Oświata I. Urządzenia techniczne i maszyny , , ,64 RAZEM , , ,64 Zmiany wartości urządzeń technicznych wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r.oraz zakupu nowych urządzeń na kwotę ,06 Komputery- 40 szt. z POKL zestaw komputerów w Pięczkowie, Tablica interaktywna w Krzykosach. Do wartości urządzeń technicznych w placówkach oświatowych zaliczamy: ZS w Krzykosach: Kotły C.O. Zespół prądotwórczy Zmywarka Patelnia gastronomiczna 11

12 Komputery Tablica interaktywna ZS w Pięczkowie: Komputery Tablica interaktywna ZSP w Sulęcinie: Kotły C.O. Plac zabaw ZS w Sulęcinku: Kotły C.O Zmywarka ZSP Murzynowo Leśne: Kotły C.O. 2. Grupa 7 Środki transportu Wartość ewidencyjna netto (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych) środków transportu na dzień wynosi ,49 zł. Urząd Gminy Krzykosy Środki transportu , , ,41 RAZEM , , ,41 Zmniejszenia wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. 3. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane Wartość ewidencyjna netto (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych) tej grupy na dzień wynosi ,21 zł. Urząd Gminy Krzykosy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane , , ,64 RAZEM , , ,64 Zwiększenie wynika z następujących inwestycji: 1) brama garażowa OSP Sulęcin 9.926,10 zł 2) plac zabaw w Pieczkowo(zakup urządzeń) 6.503,00 zł 3) plac zabaw w Krzykosach 7.434,12 zł 4) plac zabaw w Murzynowie Leśnym ,00 zł 5) plac zabaw w Witowie 4.600,00 zł 12

13 Zmniejszenia wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. oraz przekazania wartości dwóch placów zabaw tj.: Plac zabaw Witowo przy przedszkolu oraz plac zabaw Murzynowo Leśne przy ZSP do placówek oświatowych. V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie Wartość środków trwałych w budowie na dzień wyniosła ,59 zł, natomiast na dzień wyniosła ,85 zł. Na kwotę tę składają się następujące inwestycje: 1) nieprzyjęte do użytkowania zakupy inwestycyjne 5.599,99 zł 2) modernizacja świetlic wiejskich(kolejny etap) 6.888,00 zł 3) dokumentacja dot. Narodowego Programu Budowy Dróg 9.915,75 zł 4) budowa obiektu sportowego w Krzykosach ,00 zł 5) budowa placów zabaw na terenie gminy Krzykosy 4.612,50 zł 6) budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku 1.200,00 zł 7) budowa drogi ul. Okrężna Krzykosy (w tym FS ,00) ,93 zł 8) budowa drogi ul. Główna Krzykosy ,00 zł 9) montaż wiatrołapu Wiosna 5.738,83 zł 10) inwestycje w ramach realizacji z Funduszu sołeckiego ,54 zł 11) budowa drogi ul. Słoneczna Pięczkowo ,00 zł 12) inwestycje w placówkach oświatowych ,31zł VI. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych 1. Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach Gminny Ośrodek Oświaty I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 060, , ,96 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 1 060, , ,96 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe 13

14 V. Aktywa obrotowe, w tym: , , ,51 1. Zapasy 0,00 2. Należności krótkoterminowe , , ,90 3. Środki pieniężne , , ,61 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 5. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 RAZEM AKTYWA , , ,45 2. Zespół Szkół w Krzykosach Zespół Szkół w Krzykosach r I. Wartości niematerialne i prawne 2 040,90 820, ,56 II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,73 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu , , , , , ,74 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: , , ,91 1. Zapasy , , ,91 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA , , ,08 14

15 3. Zespół Szkół w Sulęcinku Zespół Szkół Sulęcinek I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,14 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu , , , , , ,69 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 0, , ,00 III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: 5 146, , ,52 1. Zapasy 5 416, , ,52 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA , , ,66 4. Zespół Szkół w Pięczkowie Zespół Szkół Pięczkowo I. Wartości niematerialne i prawne 951, ,29 II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,66 1. Grunty 0,00 15

16 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu , , , , , ,00 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: 6 988, , ,08 1. Zapasy 6 988, , ,08 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA , , ,45 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie Zespół Szkolno-Przedszkolny Sulęcin I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,56 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu , , , , ,99-952,77 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe 16

17 V. Aktywa obrotowe, w tym: 610, ,60 989,80 1. Zapasy 610, ,60 989,80 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA , , ,76 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym Zespół Szkolno-Przedszkolny Murzynowo Leśne I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,00 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu , , , , ,28-843,6 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 0, , ,31 III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: 3 465, ,00-665,04 1. Zapasy 3 465, ,00-665,04 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA , , ,96 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzykosach 17

18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 658,79 0,00-658,79 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 658,79 0,00-658,79 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: 325, , ,58 1. Zapasy 325,13 400,92 75,79 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 0, , ,79 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA 983, , ,79 Zmiany wartości środków trwałych wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. dotyczących samochodu i zestawów komputerowych. Nie dokonano zakupu nowych środków trwałych. VII. Dane dotyczące instytucji kultury Instytucje kultury I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: , , ,95 1. Grunty 18

19 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny , , ,62 4. Środki transportu , , ,20 5. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 6. Inne środki trwałe , , ,13 III. Długoterminowe aktywa finansowe IV. Należności długoterminowe V. Aktywa obrotowe, w tym: 2 005, , ,92 1. Zapasy 1 365, ,34-217,60 2. Należności krótkoterminowe 0,00 63,61 63,61 3. Środki pieniężne 639, , ,91 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 888,00 888,00 RAZEM AKTYWA , , ,03 W instytucjach kultury nie dokonano zakupu nowych środków trwałych w 2012r. Wartość inwentarzowa netto urządzeń technicznych na dzień wynosi ,05zł. Instytucje Kultury I. Urządzenia techniczne i maszyny , , ,62 RAZEM , , ,62 Zmiany wartości urządzeń wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. Nie dokonano zakupu nowych urządzeń w 2012r. Do wartości urządzeń technicznych w instytucjach kultury zaliczamy: Piec gastronomiczny WDK Garby Zmywarka z kompletem zlewów WDK Garby Agregat chłodniczy WDK Garby Wartość inwentarzowa netto środków transportu na dzień wynosi ,87zł. 19

20 Instytucje Kultury I. Środki transportu , , ,20 RAZEM , , ,20 Zmiany wartości wynikają z odpisów amortyzacyjnych za 2012r. Nie dokonano zakupu nowych środków transportu w 2012r. W skład wartości środków transportu wliczono: Samochód osobowy - GOK Krzykosy VIII. Dochody z mienia Gmina Krzykosy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody: Dochody z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Planowane dochody na 2013r. Sprzedaż gruntów 0, , ,00 Sprzedaż lokali mieszkalnych 0, ,00 0,00 Razem , , ,00 W 2012r. Dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż 5 lokali mieszkalnych oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności dla 4 użytkowników. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Planowane dochody na 2013r. Użytkowanie wieczyste 7 024, , ,00 Dzierżawa 8 318, , ,00 Najem , , ,00 Razem , , ,00 Dzierżawa dotyczy obwodów łowieckich, nieruchomości rolnych łąki oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych. WÓJT (-) inż. Andrzej Janicki 20

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień r.

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień r. Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień 31.12. I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego Gmina Krzykosy znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim. Położona jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień r.

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień r. Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego Gmina Krzykosy znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim. Położona jest na południowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień 31.12.2011r. Informacja o stanie mienia Gminy Krzykosy wg stanu na dzień I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego Gmina Krzykosy znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim. Położona jest na południowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 25.108.396,32

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 155/2014 Wójta Gminy Mietków z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe ( art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2011r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2011r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7.10.2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2012r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2012r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r. I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015 URZĄD GMINY Grupa Nazwa Wartość ewidencyjna środka trwałego Amortyzacja 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz budynków i budowli

Załącznik nr 1 Wykaz budynków i budowli lp. nazwa budynku / budowli rok budowy wartość początkowa (księgowa brutto) Wartość odtworzeniowa powierzchnia zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) Aktualny przegląd Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2010 31.12.2011 Różnica 1. Grunty 55 730 191,61 73 618 736,46 17 888 544,85 2. Budynki i lokale 56 624 783,05 58 447

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę 48 768 496,85

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 36.625.239,58

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Inne niż własność prawa majątkowe:

Inne niż własność prawa majątkowe: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 r. w tys. zł. 1. Wartość środków trwałych (brutto) 86.873 tys. zł w tym: - grunty 16.607 tys. zł - budynki i budowle 66.336 tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/13 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22.03.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30.01.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 8/2012 z dnia 29.03.2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA JUTROSIN STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia do dnia Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp. ================================================ I. Stan mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów. za 2013 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów. za 2013 rok Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2013 rok Informację o stanie mienia Gminy Celestynów przygotowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/134/14 Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2014 r. URZĄD GMINY PLATERÓWKA 59-816 Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie INFORMACJA O STANIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mirowie Nr16/2013 z dnia 25 marca 2013r INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/ Grunty Gminy Mirów stanowią łączną wartość - 126.603,-

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. Łagów, marzec 2014. W S T Ę P Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha Burmistrz Głuszycy działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 przedkłada - wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (w zł)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (w zł) Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń wykazana na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane ogólne Liczba ludności (meldunek stały) Wsi sołeckich 10 055 osób 23 i miasto Dane o dochodach uzyskanych z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. Od dnia złożenia poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. I. Informacje o stanie mienia komunalnego Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2004 r. wynosi: 63.864.175,58 zł. w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r.

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2005 wynosi: 65.112.327,48 zł w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 11/2015 z dnia 27 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA JUTROSIN STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r.

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. I. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona za okres od 1.10.2005 do 30.09.2006 roku na zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r. Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 37/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 listopada 2004r. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień 26.10.2004 r. Lp. Wykaz mienia Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień r. Ilość

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień r. Ilość INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31.12.2013 r. Lp. Opis mienia według grup rodzajowych Ilość Wartość inwentaryzacyjna ogółem I. GRUNTY 78 212,34 1 Działki 78 212,34 II. BUDYNKI I BUDOWLE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo