ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w 1 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Jan Skindzier Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 232/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SEJNY ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sejny w 2013 roku praw własności, innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), posiadania str Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Sejny w 2013 roku... str Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Sejny w 2013 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania... str. 8 - Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Sejny i jego zagospodarowania w 2013 roku - Załącznik Nr 2 Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane przez Gminę Sejny w 2013 roku 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sejny w 2013 roku praw własności, innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), posiadania Na dzień r. Gmina Sejny posiada następujące składniki mienia komunalnego: - Grunty ogółem 317,5033 ha o wartości ,14 zł., - Budynki i lokale ogółem 22 szt. o wartości ,37 zł., - Obiekty inżynierii lądowej ogółem o wartości ,85 zł., - Kotły i maszyny energetyczne ogółem 12 szt. o wartości ,93 zł., - Maszyny i urządzenia ogółem 152 szt. o wartości ,60 zł., - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem 12 szt. o wartości ,63 zł., - Urządzenia techniczne ogółem 29 szt. o wartości ,39 zł., - Środki transportu ogółem 29 szt. o wartości ,93 zł., - Narzędzia i wyposażenie pozostałe ogółem szt. o wartości ,44 zł., Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 1

3 - Wartości niematerialne i prawne ogółem 170 szt. o wartości ,96 zł., Wykaz mienia komunalnego Gminy Sejny i jego zagospodarowania w 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Sejny w 2013 roku W 2013 roku, Gmina Sejny odnotowała następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: 0. GRUNTY Stan na początek roku: ilość 318,5945 ha wartość ,68 zł. Stan na koniec roku: ilość 317,5033 ha wartość ,14 zł. 1) Sprzedaż działek 0,6938 ha o wartości ,95 zł. 2) Unieważnienie decyzji Wojewody przejęcie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Warszawa 0,3863 ha o wartości ,71 zł. 3) Podział działek: - zwiększenie 1,7830 ha gruntu o wartości ,37 zł., - zmniejszenie 1,7830 ha gruntu o wartości ,37 zł. 4) Zamiana działek: - zwiększenie 0,8233 ha gruntu o wartości ,00 zł., - zmniejszenie 0,7678 ha gruntu o wartości ,66 zł. 5) Rozwiązanie umowy użyczenia 0,0238 ha o wartości 1.230,46 zł. 6) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,0630 ha o wartości 1.660,12 zł. 7) Wywłaszczenie na rzecz Wojewody Podlaskiego 0,0512 ha o wartości 3.312,64 zł. 8) Zmiany powierzchni Wydział Geodezji: - zwiększenie 0,1500 ha gruntu, - zmniejszenie 0,0786 ha gruntu. I. BUDYNKI I LOKALE Stan na początek roku: ilość 22 szt. wartość ,04 zł. Stan na koniec roku: ilość 22 szt. wartość ,37 zł. Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne- zwiększenie wartości początkowej o kwotę 4.163,33 zł. II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ Stan na początek roku: ilość wartość ,05 zł. Stan na koniec roku: ilość wartość ,85 zł. 1) W wyniku realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa wodociągu Berżniki, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki przyjęto wybudowany wodociąg w ilości: 9,437 km. i wartości: ,67 zł., dwa zbiorniki wyrównawcze o wartości ,64 zł. oraz indywidualną oczyszczalnię ścieków o wartości ,78 zł. Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 2

4 2) W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zakup zadaszenia i pojemników wraz z montażem do PSZOK Gminy Sejny przyjęto osłonę śmietnikową o wartości ,71 zł. III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE Stan na początek roku: ilość 11 szt. wartość ,33 zł. Stan na koniec roku: ilość 12 szt. wartość ,93 zł. W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zakup pieca c.o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz przeróbka instalacji indywidualnego ogrzewania przyjęto zakupiony kocioł c.o. w ilości: 1 szt. i wartości: ,60 zł. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA Stan na początek roku: ilość 148 szt. wartość ,18 zł. Stan na koniec roku: ilość 152 szt. wartość ,60 zł. 1) W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki przyjęto pompę w ilości: 1 szt. i wartości: 8.500,00 zł. 2) Zakupiono pozostałe środki trwałe w ilości: 2 szt. i wartości: 4.600,00 zł. 3) W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku, inwentaryzacji pozostałych środków trwałych ujawniono pozostały środek trwały w ilości: 1 szt. i wartości: 2.117,42 zł. V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE Stan na początek roku: ilość 11 szt. wartość ,63zł. Stan na koniec roku: ilość 12 szt. wartość ,63 zł. W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zakup przecinarki do asfaltów przyjęto zakupioną przecinarkę w ilości: 1 szt. i wartości: 4.500,00 zł. VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE Stan na początek roku: ilość 22 szt. wartość ,39 zł. Stan na koniec roku: ilość 29 szt. wartość ,39 zł. W wyniku realizacji inwestycji pn.: Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sejny przyjęto klimatyzatory w ilości: 7 szt. i wartości: ,00 zł. VII. ŚRODKI TRANSPORTU Stan na początek roku: ilość 28 szt. wartość ,93 zł. Stan na koniec roku: ilość 29 szt. wartość ,93 zł. W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zakup autobusu przyjęto autobus w ilości: 1 szt. i wartości: ,00 zł. VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE Stan na początek roku: ilość szt. wartość ,20 zł. Stan na koniec roku: ilość szt. wartość ,44 zł. Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 3

5 1) W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Berżniki przyjęto zakupione środki trwałe w ilości: 1 szt. i wartości: ,00 zł. 2) W wyniku realizacji inwestycji pn.: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Bubele i Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Ogrodniki przyjęto zakupione środki trwałe w ilości: 5 szt. i wartości: ,00 zł. 3) W wyniku zakupu w 2013 roku, zwiększono stan pozostałych środków trwałych w ilości: 55 szt. i wartości: ,31 zł. 4) W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku, likwidacji pozostałych środków trwałych zużytych i nienadających się do dalszego używania, zlikwidowano pozostałe środki trwałe w ilości: 1 szt. i wartości: 1.650,00 zł. 5) Otrzymano od Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Białymstoku pozostały środek trwały w ilości: 1 szt. i wartości: 1.599,00 zł. 6) W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku, inwentaryzacji pozostałych środków trwałych zdjęto pozostały środek trwały w ilości: 1 szt. i wartości: 2.117,42 zł. 7) W wyniku zakupu i darowizny w 2013 roku, zwiększono stan księgozbioru w ilości: 16 szt. i wartości: 4.774,58 zł. 8) W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku, likwidacji księgozbioru, zlikwidowano o wartości: 6.281,23 zł. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na początek roku: ilość 164 szt. wartość ,82 zł. Stan na koniec roku: ilość 170 szt. wartość ,96 zł. 1) W wyniku zakupu w 2013 roku, zwiększono stan wartości niematerialnych i prawnych w ilości: 28 szt. i wartości: 7.894,64 zł. 2) W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku, likwidacji wartości niematerialnych i prawnych, zlikwidowano w ilości: 22 szt. i wartości: 2.139,50 zł. INWESTYCJE W TOKU Stan na początek roku: ilość 2 szt. wartość ,50 zł. Stan na koniec roku: ilość 0 szt. wartość 0,00 zł. 1) Realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr B Konstantynówka Burbiszki rozpoczęto w 2010 roku. Ze względu na przeterminowanie dokumentacji, zdjęto z ewidencji jako brak efektu inwestycyjnego. 2) W 2013 roku zakończono realizację inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki. Wydatki tego zadania w 2013 roku to kwota ,59 zł. Środki trwałe zostały przyjęte na stan. Wykaz mienia komunalnego Gminy Sejny i jego zagospodarowania w 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. 3. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Sejny w 2013 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania W 2013 roku, Gmina Sejny uzyskała dochody z gospodarowania mieniem komunalnym, w kwocie ogółem ,62 zł., w tym: - z najmu i dzierżawy: ,39 zł. Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 4

6 - z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 2.369,26 zł. - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2.871,00 zł. - ze sprzedaży składników majątkowych: 36,00 zł. - z odsetek od środków na rachunkach bankowych: ,55 zł. - z odszkodowań: ,42 zł. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane przez Gminę Sejny w 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Wójt Gminy Jan Skindzier Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SEJNY I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2013 ROKU Grupa / Rodzaj mienia Jedn. Miary Ilość (suma rubryk 7-11) Wartość inwentaryzacyjna r r r r. W bezpośr. zarządzie Sposób zagospodarowania w 2013 roku W zarządzie jednostek Dzierżawa i najem Użykowani e wieczyste Inne Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość GRUNTY ha 318, , , ,14 1. Tereny komunikacyjne 2. Inne tereny zabudowane 3. Tereny niezabudowane ha 278, , , ,60 ha 10, , , ,62 ha 0,3366 0, , ,22 4. Użytki rolne i lasy ha 29, , , ,70 I. BUDYNKI I LOKALE szt , ,37 1. Budynek szkolny szt , ,20 2. Budynek użytkowy szt , ,58 9, , ,5724 2,7238 0, , , , ,00 0,00 0, ,5417 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,8882 6,7747 0,0000 2,7238 0, , ,96 0, ,00 0,00 0,3366 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8,6659 0, ,5724 0,0000 0, ,58 0, ,12 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 3. Lokal szt , , Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 1

8 4. Budynek inny szt , ,41 II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , ,85 1. Drogi ha 43, , , ,07 2. Wodociągi łącznie z przyłączami km 305, , , ,83 3. Pompownie wody szt , ,23 4. Oczyszczalnie ścieków szt , ,51 5. Uzbrojenie terenu szt , ,72 6. Pojemniki KP-7 szt , ,36 7. Przystanki PKS szt , ,43 8. Zbiorniki ppoż. szt , ,35 9. Osłona śmietnikowa szt , , Zbiorniki wyrównawcze III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE szt , ,64 szt , , ,18 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 314,66 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 1. Kocioł c.o. szt , , Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 2

9 2. Agregaty prądotwórcze IV. MASZYNY I URZĄDZENIA 1. Zestawy komputerowe, laptopy, serwery szt , ,00 szt , ,60 szt , ,77 2. Zestaw inkasencki szt , ,22 3. Pompy szt , ,80 4. Pozostałe środki trwałe szt , ,81 0, ,93 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE szt , ,63 1. Koparki szt , ,00 2. Równarki szt , ,00 3. Ciągniki szt , ,00 4. Piaskarki szt , ,00 5. Szufle do odśnieżania szt , ,00 6. Zagęszczarki szt , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 7. Kosiarki szt , ,00 Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 3

10 8. Drukarki szt , ,90 9. Przecinarki szt , ,00 VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE szt , ,39 1. Stacja obiektowa OSP szt , ,00 2. System alarmowy szt , ,00 3. Stacja wywoływania szt , ,66 4. Centarla telefoniczna szt , ,02 5. Baterie szt , ,90 6. Motopompy szt , ,00 7. Agragat pompowy szt , ,44 8. Pompy szlamowe szt , ,50 9. Pozostałe środki trwałe szt ,87 752, Klimatyzatory szt , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 VII. ŚRODKI TRANSPORTU szt , , , ,92 0,00 0,00 0,00 Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 4

11 1. Autobusy szt , ,85 2. Samochody osobowe szt , ,01 3. Samochody ciężarowe szt , ,48 4. Samochody pożarnicze szt , ,14 5. Spycharki szt , ,50 6. Ciągniki szt , ,51 7. Przyczepy szt , ,44 VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE szt , ,44 1. Sztandary szt , ,00 2. Kserokopiarki szt , ,48 3. Pianina szt , ,00 4. Zestaw ratownictwa medycznego szt , ,00 5. Aparaty powietrzne szt , ,00 6. Zestaw narzędzi hydraulicznych szt , , , ,85 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 5

12 7. Niszczarki szt , ,80 8. Gabloty szt , ,10 9. Pozostałe środki trwałe szt , , Księgozbiór szt , , Aparaty nadciśnieniowe szt , , Zestaw PSP R1 szt , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE INWESTYCJE W TOKU 1. Budowa drogi Konstantynówka - Burbiszki 2. Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki szt , ,96 szt ,50 0,00 szt ,00 0,00 szt ,50 0, , ,92 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 6

13 Wójt Gminy Jan Skindzier Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 7

14 Rodzaj mienia komunalnego Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE PRZEZ GMINĘ SEJNY W 2013 ROKU Dział rozdział Ogółem Dzierżawa i najem Użytkowanie, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd Dochody w tym z tytułu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż składników majątkowyc h Odsetki od środków na rachunkach bankowych Odszkodowani a I. Grunty , , , ,00 0,00 0, ,42 a) obwody łowieckie b) pozostałe grunty II. Budynki, obiekty, wyposażenie ,56 a) mieszkania b) pozostałe , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,56 0,00 0,00 36,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 III. Środki pieniężne ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 a) odsetki ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 1

15 ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 287,79 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 257,85 0,00 0,00 0,00 0,00 257,85 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 RAZEM , , , ,00 36, , ,42 Wójt Gminy Jan Skindzier Id: C8460FD8-F B F4655C5. Podpisany Strona 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 25.108.396,32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3313 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNRGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w sprawie wykonania Planu Finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r.

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przedstawia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r. I. W wymienionym okresie Gmina zbyła i nabyła papiery wartościowe a) zbyła na łączną kwotę 4.875,00zł. - udziały w spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia do dnia Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp. ================================================ I. Stan mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM: ,90 =============================================================

OGÓŁEM: ,90 ============================================================= INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU ORAZ O ZMIANYACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD DN.01.01.2011 DO DNIA 31.12.2011 R. 1. Wartość środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2010 31.12.2011 Różnica 1. Grunty 55 730 191,61 73 618 736,46 17 888 544,85 2. Budynki i lokale 56 624 783,05 58 447

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2334 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ z dnia 22 maja 2012 r. z wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr./09 Wójta Gminy Obrzycko z dnia r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr./09 Wójta Gminy Obrzycko z dnia r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr./09 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.11.2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Obrzycko, dnia 25.10.2009 WSTĘP Informacja o stanie mienia Gminy Obrzycko, zgodnie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2013

ZARZĄDZENIE NR 161/2013 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie 0050.161.2013 ZARZĄDZENIE NR 161/2013 W Ó JTA G M IN Y D ĄBRÓ W KA z d n ia 22 m a rc a 2 0 1 3 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/158/2005 Rady Gminy Świątki z dnia 15grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXII/158/2005 Rady Gminy Świątki z dnia 15grudnia 2005 roku W sprawie budżetu na rok 2006 UCHWAŁA NR XXII/158/2005 Rady Gminy Świątki z dnia 15grudnia 2005 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r. I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015 URZĄD GMINY Grupa Nazwa Wartość ewidencyjna środka trwałego Amortyzacja 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO ZARZĄDZENIE NR 93.2012 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok oraz w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Inne niż własność prawa majątkowe:

Inne niż własność prawa majątkowe: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 r. w tys. zł. 1. Wartość środków trwałych (brutto) 86.873 tys. zł w tym: - grunty 16.607 tys. zł - budynki i budowle 66.336 tys.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Grunty I.GRUNTY OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha Burmistrz Głuszycy działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 przedkłada - wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 155/2014 Wójta Gminy Mietków z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe ( art. 267

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę 48 768 496,85

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. Łagów, marzec 2014. W S T Ę P Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów. za 2013 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów. za 2013 rok Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2013 rok Informację o stanie mienia Gminy Celestynów przygotowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 36.625.239,58

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012.

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł 0310- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w planowanych stawkach podatku od nieruchomości na 2005 rok zastosowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

WG STANU NA DZIEŃ R.

WG STANU NA DZIEŃ R. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230 / 06 Burmistrza Kłodawy z dnia 14.11.2006 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y K Ł O D A W A WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2006 R. I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo