Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego budynku warsztatowo magazynowego polegającego na przystosowaniu go do potrzeb transportu terenowego i magazynu składowania próbek materiałów wiertniczych wraz z zapleczem socjalnym przy uwzględnieniu planu sytuacyjnego zawartego w zał. A do opisu przedmiotu zamówienia. Projekt będzie obejmował następujące branŝe: a) ogólnobudowlaną b) elektryczną c) sanitarną oraz d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary i kosztorys inwestorski, Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji. Planowanie wykorzystanie obiektu opisane w pkt. 1.1 nie zmienia budynku warsztatowo magazynowego ani istniejących elementów konstrukcyjnych. Budynek będzie obiektem o znaczeniu lokalnym przeznaczonym do magazynowania i składowania próbek materiałów wiertniczych oraz na garaŝ samochodów terenowych wraz z obsługą i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników terenowych Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Podane informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne, oraz branŝowe budynku istniejącego, a takŝe niezbędne uzgodnienia, opinie i ekspertyzy. Prace projektowe naleŝy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. Dokumentacja kosztorysowa winna zawierać: > przedmiar robot w ujęciu kosztorysowym > kosztorys inwestorski Ogólne właściwości funkcjonalno-uŝytkowe. W planowanym obiekcie przewiduje się następującą funkcje: - magazynową - garaŝową - socjalną W budynku naleŝy przewidzieć następujące roboty budowlane: częściową likwidację ścianek działowych docieplenie istniejących ścian zewnętrznych wymianę pokrycia dachowego

2 montaŝ drzwi garaŝowych w istniejących przęsłach zgodnie z rysunkiem wymiana pokrycia dachowego z zachowaniem istniejącej konstrukcji dachu Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŝytkowe a) powierzchnie uŝytkowe pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji b) wskaźniki kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń, ich wysokości winny wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i norm, c) określenie wielkości moŝliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej moŝliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać istniejącą zabudowę, b) obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez wejście główne i bramą główną od ul. Jagielońskiej, c) oświetlenie zewnętrzne terenu pozostaje bez zmian, d) Istniejące ciągi komunikacyjne pozostają bez zmian, dopuszcza się ich dostosowanie do potrzeb hali magazynowej poszerzone wjazdy do części garaŝowej wynikające z obowiązujących przepisów e) naleŝy przewidzieć odpowiednie warunki ewakuacji i obsługi przeciwpoŝarowej budynku, f) ewentualna przebudowa istn. sieci zewnętrznych i przyłączy, Wymagania dotyczące architektury a) wnętrza adaptowanych części budynku na potrzeby Hali magazynowej powinny posiadać formę nawiązującą do budynków sąsiednich, b) standard wykończenia Audytorium w części pomieszczeń o funkcjach ogólnodostępnych powinien uwzgledniać charakter obiektu. UŜyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością uŝytkową, c) naleŝy przewidzieć moŝliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz sprzętu o duŝych gabarytach do hali magazynowej i garaŝowej, d) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do uŝytkowania przez osoby niepełnosprawne, e) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa poŝarowego, bezpieczeństwa uŝytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, Wymagania dotyczące konstrukcji a) naleŝy wykorzystać istniejącą konstrukcję obiektu, b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, c) projekt elementów konstrukcyjnych pokrycia dachowego powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania Wymagania dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) w ramach projektu naleŝy rozwiązać niezaleŝne zasilanie b) obiekt naleŝy wyposaŝyć w następujące media podłączone do istniejących przyłączy jeŝeli spełniają obecnie obowiązujące przepisy: zasilanie w energię elektryczną - po wykonaniu analiz projektowych w budynku lub

3 zgodnie z warunkami wydanymi przez STOEN, instalacje teletechniczne, zasilanie budynku w wodę - sugerowane podłączenie istniejące w budynku, przyłącze kanalizacji sanitarnej - istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej - istniejące przyłącze sieci cieplnej - sugerowane podłączenie istniejące w budynku, Instalacje wewnętrzne c) instalacje sanitarne wewnętrzne wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, instalacje grzewcze (instalacja co., instalacja ciepła technologicznego) węzeł cieplny - istniejący instalacje wod-kan (woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zasilanie hydrantów wewnętrznych), d) instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd wtykowych 230V Instalacja siłowa Instalacja ochrony przepięciowej Instalacja ochrony od poraŝeń Instalacja odgromowa e) instalacje teletechniczne wewnętrzne instalacja sieci telefonicznej sygnalizacja włamania i napadu instalacja telewizji dozorowej Wymagania dotyczące wykończenia a) hala garaŝowa i hale magazynowe - betonowe ze ściekiem liniowym pokryte powłokami łatwymi w utrzymaniu czystości (np. chlorokauczuk) c) pomieszczenia administracyjno-techniczne - panele drewniane o wysokiej odporności na ścieranie d) toalety, pomieszczenia gospodarcze - gres antypoślizgowy, tam gdzie to konieczne w klasie A i B ściany: - cegła silikatowa licowana ze spoinami fugowanymi w garaŝu i magazynach - glazura i malowanie farbami ogólnego stosowania w pomieszczeniach biurowosocjalnych, sufity: - odporne na działanie pary wodnej Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być w wersji papierowej i elektronicznej i opracowane w ilości egzemplarzy określonej poniŝej. - projekt budowlany hali wraz z projektami branŝowymi w niezbędnym zakresie w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna ( CD ) - SWiOR w 2 egz. + wersja elektroniczna (CD) - kosztorysy inwestorskie we wszystkich branŝach w 2 egz. + wersja elektroniczna, - przedmiary we wszystkich branŝach w 5 egz. + wersja elektroniczna, w 1 egzemplarzu do ew. modyfikacji; w 1 egzemplarzu w formacie PDF lub DWG i Autokad. 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów

4 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zamawiający przedłoŝy wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku na zgłoszenie lub o pozwolenie na budowę 2.3. Przepisy prawne i normy związane - dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy oraz być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uŝytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz z późniejszymi zmianami Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania a) inwentaryzacja b) plan rozmieszczenia funkcji pomieszczeń oraz wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych oraz część ścian i stropów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek: b) kopia mapy zasadniczej: Inwestor posiada kopię mapy zasadniczej-materiał archiwalny nieaktualizowany Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków m.st. Warszawy. h) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych: Uzyskanie ewentualnych warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leŝy po stronie Wykonawcy. W zakresie projektu naleŝy przewidzieć co najmniej następujące opracowania: Architektura Konstrukcje Instalacje sanitarne-przyłącza i instalacje wewnętrzne (ew. likwidacja kolizji) Instalacje elektryczne-przyłącza i instalacje wewnętrzne (audio-tele) Projekt zabezpieczeń p-poŝ, Projekt wentylacji z chłodzeniem Informacja BIOZ KaŜda branŝa powinna być wykonywana i sprawdzona przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami Wymagania dotyczące projektu 1. Projekt budowlany naleŝy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r nr 156 poz z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1133). Projekt zostanie wykonany w dwóch fazach: I faza projekt budowlany do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę Projekt powinien zawierać: 1) Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, której projekt dotyczy, 2) Opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - uŝytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciąŝeń, a w razie potrzeby równieŝ danymi technologicznymi. 3) W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń

5 w odpowiedniej specjalności. 4) W zaleŝności od potrzeb projekt budowlany powinien zawierać wszelkie uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Do dokumentacji naleŝy dołączać oryginały dokumentów lub ich kopie II faza - projekt wykonawczy 1) Projekt wykonawczy rysunki szczegółowe, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych naleŝy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 201 poz.2072 z późniejszymi zmianami). 3) Kosztorysy: ofertowy przedmiar i inwestorski naleŝy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,). Kosztorysy inwestorskie naleŝy wykonać przy uwzględnionych poniŝej danych wyjściowych do kosztorysowania: Stawka roboczogodziny - średnia dla Warszawy Koszty pośrednie [Kp] - do 60% od (R, S) Zysk [Z] -12,5 % od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszty materiałów z uwzględnieniem kosztu zakupu Projekty winny być wykonane w formie, ilościach i terminach określonych w pkt opisu przedmiotu zamówienia i 1 ust.3 umowy do 30 listopada 2010r. Uwaga: Projekty instalacji w budynku warsztatowym wykonywane są wyłącznie na potrzeby tego budynku.

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAŁĄCZNIK NR 1.2 SIWZ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Adres: 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli drogowej wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo