Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty."

Transkrypt

1 ul. Kozia 15 / Grabowiec Tel./fax Adres Znak sprawy:pokl 3/2014 Grabowiec, r.. (nazwa potencjalnego wykonawcy) Zapytanie ofertowe 1. zaprasza do złożenia oferty. 2. Przedmiot Zamówienia: Specjalistyczne szkolenie zawodowe / szkolenia / spotkania indywidualne: a. Kucharz z elementami cukiernika dla 1 uczestnika projektu systemowego b. Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 1 uczestnika projektu systemowego c. Kurs Koparko- ładowarki dla 2 uczestników projektu systemowego d. Ochroniarz dla 1 uczestnika projektu systemowego e. Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny - dla 5 uczestników projektu systemowego f. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 5 uczestników projektu systemowego; g. Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości dla 5 uczestników projektu systemowego 3. Szczegóły dotyczące zapytania / oferty: a) Kucharz z elementami cukiernika dla 1 uczestnika projektu systemowego Program kursu- zawód Kucharz. Tematyka kursu: podstawy technologii gastronomicznej, catering i organizacja imprez okolicznościowych, obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw, przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych, poddawanie obróbce wstępnej i cieplnej surowców

2 odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami, stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska pracy przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. b) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 1 uczestnika projektu systemowego Program kursu: Zawód Sprzedawca (podstawowe zadania i obowiązki; odpowiedzialność kasjera; opis i organizacja stanowiska handlowego). Wysoki standard obsługi Klienta podstawą sukcesu sprzedaży (fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu; techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych; transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego); przyjmowanie reklamacji; rozliczanie utargu).obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach (podstawowe pojęcia fiskalne; rodzaje płatności na kasie fiskalnej; programowanie podstawowych parametrów kasy; zalogowanie kasjera; sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem; wystawianie paragonów fiskalnych; wpłata i wypłata gotówki; obrót towarami zwrotnymi; raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne; zapas gotówki w kasie; niedobory i nadwyżki w kasie). Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających (kasowanie całej transakcji; anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji; zerowanie stanu błędu). Gospodarka magazynowa i fakturowanie (zasady wystawiania faktur, wydanie towaru - wydanie zewnętrzne WZ; przyjmowanie dostaw - przyjęcie zewnętrzne PZ; wydanie na użytek firmy - rozchód wewnętrzny RW; przesunięcia magazynowe; zasady inwentaryzacji). c) Kurs Koparko- ładowarki dla 2 uczestników projektu systemowego Tematyka szkolenia / kursu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne w zakresie obsługi koparko- ładowarki. Kurs operatora koparko ładowarki ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. d) Ochroniarz dla 1 uczestnika projektu systemowego

3 Program kursu: Blok ogólno prawny: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej; Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń; Wybrane elementy prawa karnego procesowego; Wybrane elementy prawa cywilnego; Wybrane elementy prawa pracy; Wybrane elementy psychologii; Etyka pracownika ochrony; Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. Blok- ochrona osób: Przyczyny zamachu na osoby; Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki; Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom; Organizacja grupy ochronne.j Blok-ochrona mienia: Ochrona obiektu; Ochrona konwojów; Techniczne środki zabezpieczenia mienia. Blok-wyszkolenie strzeleckie: Zajęcia teoretyczne i praktyczne; Budowa i zasady działania broni; Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią; Techniki posługiwania się bronią. Blok- samoobrona i techniki interwencyjne: Zajęcia praktyczne; Samoobrona; Techniki interwencyjne. e) Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny 5 uczestników projektu systemowego Tematyka: Komunikacja i umiejętności pracy w zespole, aktywne metody poruszania się po rynku pracy, trening wyznaczania celów zawodowych, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, budowanie ścieżek kariery, analiza umiejętności i predyspozycji zawodowych, efektywne wywieranie wpływu, trening przygotowujący do sesji assessment- center, trening analizowania ofert pracy, skuteczna autoprezentacja, trening przygotowujący do rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, sztuka savoir vivre u, świadomy pracownik. Zakładana liczba godzin zajęć grupowych- 30 godzin. f) Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym- 5 uczestników projektu systemowego Charakterystyka spotkań: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i zawodowych uczestnika projektu. Nakreślenie planu rozwoju. Konsultacje w zakresie umiejętności wykorzystania aktywnych metod poszukiwania pracy. Dla każdego z uczestników opracowany zostanie indywidualny plan działania (IPD). Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć indywidualnych: łącznie godz., 10 tj. po 2 godz. dydaktycznych dla każdego uczestnika. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. Zajęcia indywidualne będą odbywać, wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą, a poszczególnymi beneficjentami. Szczegółowy harmonogram zajęć indywidualnych, zawierający przyporządkowanie dat spotkań do poszczególnych beneficjentów zostanie przekazany Zamawiającemu (w formie , faksu lub w formie pisemnej) niezwłocznie po ustaleniu wszystkich terminów. Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe: skrypt zajęć, zawierający tematy omawiane na zajęciach, wskazówki, porady. Wykonawca opracuje całość dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dzienniki zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, które zostaną wypełnione przez uczestników na pierwszych i na ostatnich zajęciach), a następnie przekazane Zamawiającemu.

4 g) Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości z elementami zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 5 uczestników projektu systemowego Tematyka: Prawo w praktyce. Podniesienie świadomości prawnej uczestników projektu. Prawo pracy / Prawo administracyjne / Prawo Cywilne. Jak rozpoznawać, reagować, przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Motywacja osobista, skuteczna komunikacja interpersonalna, skuteczne wyznaczanie celów, trening kreatywności, trening efektywności osobistej, zarządzanie sobą w czasie, inteligencja emocjonalna, zarządzanie stresem i emocjami, trening zachowań asertywnych. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. Komunikacja. Gospodarowanie środkami domowymi / budżet domowy. Zakładana liczba godzin - zajęć grupowych: 30 godzin. Wytyczne do przeprowadzenia szkoleń i kursów (z wyłączeniem spotkań indywidualnych). - Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć grupowych zgodna programami kształcenia przygotowanymi przez Wykonawców. - Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny, Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości z elementami zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zakładana liczba godzin (zajęć grupowych): 30 godzin dla każdego ze szkoleń. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), chyba że na etapie realizacji Zamawiający zezwoli inaczej. - Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe: długopis, skrypt zajęć zawierający tematy omawiane na zajęciach, autorski program szkolenia, wskazówki, porady. - Wykonawca opracuje całość dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dzienniki zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, które zostaną wypełnione przez uczestników na pierwszych i na ostatnich zajęciach), a następnie przekazane Zamawiającemu. - Sala Szkoleniowa. Sala szkoleniowa o pojemności min. 20 osób, sala z pełnym wyposażeniem (nagłośnienie, krzesła dla uczestników, stolik i krzesło dla prelegenta, ekran, projektor multimedialny, laptop, flipchart + blok papierowy, flamastry). Sala wraz ze sprawnym sprzętem i jego obsługą techniczną musi być dostępna w danym terminie min. 2 godz. przed planowaną godziną rozpoczęcia szkolenia. Sale szkoleniowe powinny być zlokalizowane w miejscu spożywania posiłków. - Wyżywienie. Wykonawca podczas zajęć grupowych szkoleniowych zapewni każdemu uczestnikowi poczęstunek składający się z: gorącego posiłku o wadze 350 g., 1 butelki wody mineralnej o pojemności 0,5 l, 15 dkg ciastek, kawa 250 ml, mleczko, herbata 250 ml.

5 - Program szkolenia oferowany przez Wykonawcę powinien zawierać co najmniej następujące elementy: nazwa i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej. - Szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. Osoby, które ukończą szkolenie i uzyskają pozytywny wynik egzaminu (jeśli wymagany) otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem Rozporządzenia MEN z dnia roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający żąda aby kadra dydaktyczna (prowadzący, doradca zawodowy) wskazani w ofercie rzeczywiście realizowali zadania do których zostali wskazani w ofercie. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku, jeżeli należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 15 usług szkoleniowych, podczas których każdorazowo przeszkolonych było co najmniej 15 osób. Usługi szkoleniowe wskazane przez wykonawcę odpowiadać powinny swym charakterem zakresom szkoleń wskazanym w zapytaniu ofertowym.

6 9. Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 % Punktacja: Sposób obliczania punktacji: cena najniższa /cena oferty badanej x 100 pkt. 10. Termin realizacji zamówienia: wrzesień- grudzień 2014 r. 11. Miejsce i termin złożenia oferty: w formie pisemnej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia roku do godziny 15: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku Polskim. 13. Treść Oferty: 1. Nazwa Wykonawcy:. 2. Adres wykonawcy: 3. NIP:. 4. REGON:.. 5. Nr rachunku bankowego:.. 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Nazwa... Cena netto zł. (słownie zł.) Podatek VAT... zł. (słownie...zł.) Cena brutto zł. (słownie... zł.). (podpis osoby uprawnionej) 14. Oświadczenia i dokumenty przygotowane przez Wykonawcę: - oświadczanie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń. - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszelkich wymagań objętych zapytaniem cenowym. Kierownik GOPS w Grabowcu Edyta Lisiuk

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo