1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH"

Transkrypt

1 INFORMACJA DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH Działając w oparciu o: - Ustawę budŝetową na rok 2008 z dnia r. (Dz.U. Nr 19, poz. 117) informuję: o niektórych zasadach i stawkach wynagrodzeń: - biegłych, - lekarzy sądowych, - adwokatów, - tłumaczy, - ławników, - świadków, - kuratorów, przy obowiązującej kwocie bazowej ,10 zł (art.15 ust.1 pkt.2b oraz art.16 ust.1 pkt 2 w/w ustawy budŝetowej) dla naleŝności biegłych, tłumaczy, ławników, kuratorów ,46zł (art.15 ust.1 pkt.2a w/w ustawy budŝetowej) dla naleŝności świadków na podstawie art.85 ust.2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz.1398); o kwotach diet i stawkach za 1 km przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy. ustala się, co następuje : 1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH (stawki wynagrodzeń obowiązują od 05 lutego 2008r., tj. od dnia ogłoszenia ustawy budŝetowej; do tego czasu zgodnie z 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975r. (Dz.U. Nr 46 poz.254 z późn.zm.); obowiązują kwoty dot. roku ubiegłego) reguluje: - dekret Rady Ministrów z 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49 poz. 445 z późn.zm.), a w nim m.in.: 1) zgodnie z art. 9 biegłemu powołanemu przez sąd słuŝy prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, a w razie nieskorzystania przez sąd z jego usług słuŝy prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek, 2) art.9 i 12 dekretu stanowi, Ŝe biegłemu powołanemu przez sąd poza miejscowość jego zamieszkania słuŝy prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, a diety oraz zwrot kosztów podróŝy i noclegów przyznaje się biegłemu w wysokości i na zasadach obowiązujących dla sędziów w razie pełnienia czynności słuŝbowych poza zwykłym miejscem słuŝbowym. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46 poz. 254 z późn.zm.), a w nim m.in.: 1) wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy zgodnie z 2 ust. 2 wynosi: od 1,2% do 1,7%, tj. od 22,04 do 31,23 zł dla biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy zgodnie z 3 wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi: - profesor - 3,7% = 67,97 zł - doktor habilitowany - 2,9% = 53,27 zł - doktor - 2,4% = 44,09 zł 1

2 2) wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozporządzenia, wynosi: Lp.1 określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy: od 2 % 8 % = 36,74 146,96 zł Lp.2 ocena zdolności odbycia kary pozbawienia wolności : od 2,8% 10,1% = 51,43 185,54 zł Lp. 8 i 9 badanie stanu zdrowia psychicznego lub psychologicznego: 1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii od 1,8% 4,4% = 33,06 80,83 zł 2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią od 4,8% 10,1% = 88,18 185,54 zł 3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią od 11,5% 24,4% = 211,26 448,25 zł Lp. 11 wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt od 4,8% 20,4% = 88,18 374,76 zł 3) wynagrodzenie jednostek organizacyjnych Akademii Medycznych i Instytutów Naukowo - Badawczych oraz Zakładów SłuŜby Zdrowia, wg podanych %, w załączniku nr 2, kwot bazowych. 4) wynagrodzenie za typowe czynności techniczne biegłych sądowych z zakresu geodezji i kartografii, wg podanych %, w załączniku nr 3, kwot bazowych. 5) 5 rozporządzenia stanowi, Ŝe: wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje naleŝność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem. 6) 6 ust 1 i 2 stanowi, Ŝe: za udział w czynności sądowej wynagrodzenie biegłego określa się wg stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uwzględniając czas koniecznej obecności biegłego w sądzie lub innym miejscu w którym czynność się odbywa. KaŜdą rozpoczętą godzinę liczy się za pełną. 7) 15 j.w. stanowi; ustaloną w art. 11 dekretu z 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym ( Dz. U. Nr 49 poz. 445) górną granicę wynagrodzenia przysługującego biegłemu za utracony przez niego zarobek w razie wezwania go do sądu i nie skorzystania z jego usług określa się na 3,7 % kwoty bazowej t.j. = 67,97 zł. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 z późn.zm.)oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), których interpretację w zakresie wypłat naleŝności biegłych moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w nim: W zakresie podatku od towarów i usług: wysokość przyznanego przez sąd wynagrodzenia biegłym za sporządzone opinie, stanowi kwotę brutto (wynagrodzenie zawiera podatek VAT), 2

3 W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: przychodem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwota przyznana przez sąd pomniejszona o naleŝny podatek VAT. W związku z tym: 1) przyznaną przez sąd kwotę wynagrodzenia naleŝy pomniejszyć o podatek naleŝny VAT w wys. 18,03% tak, by otrzymać przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) od tej kwoty sąd obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% naleŝności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, 3) otrzymaną po dokonaniu w/w odliczeń kwotę naleŝy następnie powiększyć o podatek naleŝny, czyli 18,03% zasądzonej kwoty wynagrodzenia i wypłacić osobom uprawnionympodatnikom podatku od towarów i usług - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2005r nr 8 poz.60 z późn.zm.), w brzmieniu nadanym art.1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 143 poz.1199), których interpretację w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, a w nim: Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz wynagrodzenia przysługującemu płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki kwot wynoszące mniej niŝ 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyŝsza się do pełnych złotych. W/w zasady mają zastosowanie do wszystkich opłat i naleŝności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, jeŝeli odrębne przepisy nie stanowią szczególnych zasad zaokrągleń. 2. WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U nr163 poz.1348 z późn.zm.), a w nim: Podstawę zasądzenia opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, zgodnie z 2 ust.2 stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Opłata ta nie moŝe być wyŝsza niŝ sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. 19- Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyŝszej niŝ 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. 20- Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, Ŝe opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. 21- W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciąŝony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w 19, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji 3

4 W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyŝsza o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (Dz.U Nr 163 poz.1349 z późn.zm.), a w nim: Podstawę zasądzenia opłaty, za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-4. Opłata ta nie moŝe być wyŝsza niŝ sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. 15- koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyŝszej niŝ 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 i 4, oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, Ŝe opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. 17- w sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciąŝony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w 15, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyŝsza o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. nr14 poz.176 z późn.zm.), których interpretację w zakresie wypłat wynagrodzeń adwokatów moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a za nim piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 07 grudnia 2005r, nr Adm 0711/35/05, gdzie: W przypadku przyznawania przez Skarb Państwa wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym za pomoc udzieloną z urzędu (... ) wynikające ze stawki minimalnej wynagrodzenie naleŝy powiększyć o 22%.. NaleŜy przy tym wskazać wynagrodzenie netto, podatek VAT i wynagrodzenie brutto. Dokonywanie zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 4

5 3. WYNAGRODZENIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH (kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r. takie same jak w 2007 roku.) reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15 poz.131), a w nim m. in.: 1) Za stronę tłumaczenia na język polski : - 2 ust.1 pkt.1a) - z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego- 23,00zł - 2 ust.1 pkt.1b) - z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego- 24,77zł 2) Za stronę tłumaczenia z języka polskiego: - 2 ust. 1 pkt.2a) - na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07zł - 2 ust. 1 pkt.2b) - na inny język europejski i na język łaciński - 35,38zł 3 rozporządzenia stanowi za tłumaczenie tekstów: - zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną, - sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym, - trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu lub złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym stawki przewidziane w 2 ust. 1 podwyŝsza się o 25%. 3) 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia stanowi wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za kaŝdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w 2 ust. 1 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%, a godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz przysięgły został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. 4) 8 ust.1 rozporządzenia stanowi przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uwaŝa się - 25 wierszy, a za wiersz 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uwaŝa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U z 2000r nr 14 poz.176 z późn.zm.) których interpretację w zakresie wypłat naleŝności tłumaczom przysięgłym moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 5

6 4. WYNAGRODZENIE BIEGŁYCH (TŁUMACZY) Z ZAKRESU DAKTYLOLOGII (kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r. takie same jak w 2007 roku.) reguluje - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz. U. Nr 64 poz. 292), a w nim m.in.: 1) 1 rozporządzenia stanowi, Ŝe wynagrodzenie biegłych wzywanych przez sąd w razie przesłuchania osób głuchych, niemych lub głuchoniemych do tłumaczenia z języka migowego stosuje się stawkę ustaloną w 1 pkt.1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych uchylonego dnia 27 stycznia 2005r, zastąpionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w którym stawka odpowiadająca poprzedzającemu rozporządzeniu wynosi - 23zł. a do tłumaczenia na język migowy stawkę określa 1 pkt.2 lit. a) uchylonego rozporządzenia, zastąpionego nową kwotową stawką aktualnego rozporządzenia cytowanego powyŝej tj. 30,07zł a w razie tłumaczenia zarówno z języka migowego jak i na ten język stosuje się stawkę jak wyŝej, tj.30,07zł - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r nr 14 poz.176 z późn.zm.), których interpretację w zakresie wypłat naleŝności tłumaczom przysięgłym moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r, nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 5. REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r.. reguluje: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn.zm.), a w nim w szczególności: 1) art Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. 2. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 3. Ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pienięŝną. 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty 6

7 bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego, z zastrzeŝeniem 5. Wynagrodzenie ławnika wynosi: od r. - 3% kwoty bazowej 1837,10 zł = 55,11zł 2) Rekompensaty ławników podlegają pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 15 a Ustawy z 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 166 poz z 2007r. ) 3) Zgodnie z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia DB III 020/316/04 przekazane za pismem Dyrektora Sądu Okręgowego D 0727/236/04 z dn r. rekompensaty ławników podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 6. NALEśNOŚCI ŚWIADKÓW I STRON (kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r.) reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 w sprawie wysokości naleŝności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 48 poz. 284, ostatnia zm. z 2000r. Dz. U. Nr 65 poz. 774), a w nim m.in.: 1 rozporządzenia stanowi, Ŝe górna granica naleŝności za utracony dzienny zarobek, którą sąd moŝe przyznać ustala się w wysokości : 4,6 % kwoty bazowej = 81,25zł Zasady przyznawania diety świadkom wzywanych przez sąd określają przepisy: - dekretu Rady Ministrów z dnia 26 października 1950r o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sadowym (Dz.U. nr 49, poz.445) W myśl przepisu art.3 ust.3 powołanego dekretu dietę wypłaca się świadkowi (...) w przypadku, jeŝeli pobyt w sądzie i podróŝe w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin. Wysokość diety i kosztów noclegu ustala się według przepisów w sprawie diet i innych naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowych na obszarze kraju. W celu wypłaty naleŝności dla świadka lub strony w sprawach cywilnych naleŝy przedłoŝyć do Oddziału Finansowego zarządzenie wraz z postanowieniem i zaświadczeniem o uzyskiwanych zarobkach przez świadka lub stronę potwierdzonych przez zakład pracy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. W sprawach karnych naleŝność świadków moŝe być przyznana zarówno zarządzeniem (na rozprawie) jak i postanowieniem (po zamknięciu rozprawy). Zwrot kosztów dojazdu dla świadka następuje na podstawie zarządzenia i dołączonego dokumentu potwierdzającego odbycie podróŝy (bilet), w przypadku braku takiego dokumentu musi być dołączone do zarządzenia oświadczenie świadka o braku dokumentu (biletu) i rozliczenia kosztów podróŝy wg kosztów podróŝy najtańszym środkiem komunikacji. 7. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTÓW DLA KURATORÓW SĄDOWYCH (kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r. reguluje : 7

8 - ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98 poz z późn. zm.), a w niej m.in.: Prezes Sądu Rejonowego na wniosek kuratora zespołu ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu (na podstawie): 1) - art. 90 ust. 2 - Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi: od 2 % do 4 % kwoty bazowej = 36,74 73,48 zł - art. 90 ust.4 -Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości: 4 % kwoty bazowej = 73,48 zł 2) dla kuratora społecznego i zawodowego przysługuje równieŝ ryczałt wynikający z: - art. 91 ust.1 pkt 1 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art kpk pkt 2 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o uniewaŝnienie małŝeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małŝeństwa, rozwód, separację 4 % kwoty bazowej = 73,48 zł - art. 91 ust. 1 pkt 3 obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy 10 % kwoty bazowej = 183,71 zł - ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Ryczałt wypłacany kuratorom społecznym na podstawie art. 91 w/w ustawy podlega opodatkowaniu na zasadach art.41 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych. - wyjaśnienia Ministra Sprawiedliwości, Departament Sądu i Notariatu, znak: DSN VII 652/141/01 z dnia r., DSN VII 652/8/01 z dnia r., którego wykładnia zezwala na wypłatę ryczałtów dla kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadów z art kpk. 8. NALEśNOŚCI ZA WYDAWANE OPINIE PRZEZ RODZINNE OŚRODKI DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE (stawki wynagrodzeń obowiązują od 05 lutego 2008r., tj. od dnia ogłoszenia ustawy budŝetowej; do tego czasu zgodnie z 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975r. (Dz.U. Nr 46 poz.254 z późn.zm.); Reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 roku w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U.Nr 97, poz.1063) Na podstawie 7 ust.2 pkt 4) w/w rozporządzenia naleŝność za opinie ustala kierownik ośrodka, przy czym przyjmuje się stawki wynagrodzeń za wydane opinie analogicznie jak wynagrodzenia biegłych (vide pkt 1 niniejszego pisma) 9. KWOTY DIET ORAZ STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU SAMOCHODEM OSOBOWYM NIEBĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY (kwoty obowiązują od 05 lutego 2008r.) 8

9 1) Kwoty diet i pochodnych naleŝności z w/w tytułu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz z późn.zm.) a w nim m.in. - 4 ust. 1 kwota diety wynosi 23 zł za dobę podróŝy - 6 ust.1 za kaŝdą rozpoczętą dobę ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji wynosi: 20% diety = 4,60 zł - 7 ust. 2 ryczałt za nocleg wynosi 150% diety = 34,50 zł Wypłata naleŝności następuje w oparciu o wypełniony ogólnie dostępny druk Polecenie wyjazdu słuŝbowego Nr.... 2) Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy reguluje: - 5 ust 3 w/w rozporządzenia: Na wniosek pracownika pracodawca moŝe wyrazić zgodę na przejazd w podróŝy samochodem osobowym:... nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden km przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie moŝe być wyŝsza niŝ określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 (Dz.U nr 27 poz.271 z późn.zm) W przypadku korzystania z prywatnego pojazdu, przy rozliczaniu kosztów podróŝy słuŝbowej przyjmuje się dwie stawki: I. stawkę podstawową : - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 = 0,49zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyŝej 900 cm 3 = 0,79zł Stawka podstawowa przysługuje biegłym sądowym, lekarzom sądowym i pracownikowi, gdy z jednego pojazdu prywatnego korzystało przynajmniej dwóch pracowników wyznaczonych do tej samej podróŝy słuŝbowej. II. stawkę szczególną: -dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 = 0,30zł -dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyŝej 900 cm 3 = 0,48zł Stawka szczególna przysługuje pracownikowi w pozostałych przypadkach. Wypłata następuje w oparciu o wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do n/pisma. PodróŜ słuŝbowa pracownika SO Gliwice została szczegółowo uregulowana w Zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie udzielania i rozliczania krajowych podróŝy słuŝbowych z dnia 06 marca 2008r. ( Adm.0181/8/08). 10. WYNAGRODZENIA LEKARZY SĄDOWYCH. reguluje: - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a takŝe wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń ( Dz. U. nr 14 poz. 85 z 2008r. ). - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym ( Dz. U. nr 123, poz.849 ). Zgodnie z 2 w/w Rozporządzenia : - za wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w art.2 ust.2 ustawy lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80zł. 9

10 Lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń zwane Zestawieniem za kaŝdy miesiąc kalendarzowy, do którego dołącza Informację o kosztach dojazdu do uczestnika postępowania, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego pisma. W/w dokumenty dostarcza do Oddziału Finansowego SO Gliwice, który w terminie 30 dni od ich otrzymania dokonuje wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania. 11. DOTYCZY WYSOKOŚCI NALEśNOŚCI ZA WYDANĄ NA śądanie SĄDU PRZEZ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ Zgodnie z: - 18 ust.4e ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr 14 poz.89 z 2007r.) maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę dokumentacji medycznej nie moŝe przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień opracowywania niniejszego Zarządzenia kwota ta wynosi maksymalnie 4,87zł. - pismem Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministra Sprawiedliwości P.I. 427/240/01 z dnia 5 listopada 2001 r. - cennikiem Poczty Polskiej na 2008r., w którym dokonano podziału przesyłek pocztowych ze względu na ich gabaryty : A i B ( przesyłka A o gabarytach : długość 32,5 cm, szerokość 23cm, wysokość 2 cm, przesyłka B o rozmiarach przekraczających gabaryty przesyłki A ) ustala się następujące przykładowe koszty będące podstawą weryfikacji otrzymanych faktur: - opłata pocztowa za list polecony do 50 g - 3,55 zł do 100 g - gabaryt A - 3,75zł, gabaryt B 4,10zł - opłata pocztowa za list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 50 g - 5,45 zł do 100 g - gabaryt A - 5,65 zł, gabaryt B 6,00zł - opłata pocztowa za list do 2 kg gabaryt A - 9,90 zł, gabaryt B 11,40zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu zwykłego do 50 g - 2,10 zł do 100 g gabaryt A 2,30zł, gabaryt B 2,80zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu poleconego do 50 g - 4,30 zł do 100 g - gabaryt A - 4,50 zł, gabaryt B 5,00zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 50 g - 6,20 zł do 100 g gabaryt A - 6,40 zł, gabaryt B 6,90zł W przypadku, gdy podane koszty w fakturze, którą Oddział Finansowy przekazuje do potwierdzenia są nieadekwatne do w/w cen jednostkowych, kierownik sekretariatu winien przedstawić dane do Przewodniczącego Wydziału, celem wydania stosownego postanowienia. 10

11 Postanowienie to wraz z fakturą kierownik sekretariatu przekazuje do Oddziału Finansowego, który dokonuje zapłaty w oparciu o postanowienie. Dodatkowe czynności: - przepisywanie 1 strona 5 zł. - kserokopia 1 strona A4 do 0,20 zł 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Wynikające z dekretu z dnia 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49 poz. 445) - art.14 ust. 1i 2 dekretu stanowi, Ŝe świadkowie, biegli (tłumacze) powinni zgłosić Ŝądanie przyznania im przypadających naleŝności po wykonaniu swego obowiązku w tym samym dniu, a jeŝeli byli wezwani na rozprawę najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozprawy - osoby które nie zgłosiły Ŝądania w terminie zastrzeŝonym ust. 1 tracą prawo do wynagrodzenia. Osoby wezwane powinny być o tym uprzedzone. - art. 15 ust. 1i 2 dekretu stanowi, ze naleŝności świadków, biegłych (tłumaczy) i stron przyznaje i ustala Sąd, a na rozprawie przewodniczący kompletu orzekającego. W przypadku zgłoszenia Ŝądania po zamknięciu rozprawy naleŝność moŝe przyznać i ustalić takŝe kierownik Sądu. - przyznaną naleŝność naleŝy wypłacić niezwłocznie; w razie niemoŝności niezwłocznej wypłaty naleŝność przekazuje się pocztą bez obciąŝenia opłatą pocztową świadka, biegłego (tłumacza) lub strony. 2) Z ustawy z 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167 poz.1398) wynika, Ŝe: - art.89.ust.4 - w razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień, naleŝności dot.zwrotu kosztów podróŝy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania czynności sądowej na wezwanie sądu, przyznaje się tylko raz. 3) Przy określeniu kwot wypłat z tytułów w/w naleŝy stosować m.in. postanowienia: - Ministra Sprawiedliwości znak DSN II 5001/2/01 z dn. 18 stycznia 2001r, - Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach znak 09/0961/36/99 z dn. 2 lipca 1999r, - Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach znak Prez. 1749/II/98 z dn. 25 lutego 1999r, oraz znak Prez. Adm. 008/51/00 z dn listopada 23, - Ministra Sprawiedliwości znak DB III /05 z 27 października 2005r. - Ministra Sprawiedliwości znak DB III 030/41/05 z 14 października 2005r. - Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Adm.0711/35/05 z 07 grudnia 2005r. - Ministerstwa Sprawiedliwości znak P.I.427/1027/05 z dnia 02 marca 2005r. - Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach znakd0727/146/05 z dnia 28 listopada 2005r. a w szczególności: - Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Prez. Adm. 0111/26/01 z dnia r. - Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Prez. O/Fin.3110/145/01 z dnia r. - Pismo Sądu Okręgowego w Gliwicach znak D 074/8/05 Adm 0131/4/05 z dnia r. w sprawie dodatkowych zasad wypłat wynagrodzeń określonych na druku Ms/Krs-25. Załącznik x 3 Z powaŝaniem 11

12 Rozdzielnik: Jednostki podległe: S.R Gliwice S.R Jastrzębie S.R Racibórz S.R Ruda Śląska S.R Rybnik S.R Tarnowskie Góry S.R Wodzisław S.R Zabrze S.R śory Przewodniczący Wydziałów: I Cywilny II Cywilny Rybnik III Cywilny Odwoławczy IV Karny V Karny Wodzisław Śląski VI Karny Odwoławczy VII Penitencjarny VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rybnik X Gospodarczy XI Wizytacyjny Kierownicy Oddziałów: O/Administracyjny O/Finansowy O/Gospodarczy O/Inwestycji i Remontów O/Kadr Zespół Audytu Wewnętrznego Kierownicy: -RODK w Raciborzu -RODK w Zabrzu 12

13 pieczęć nagłówkowa miejsce i data Z A Ś W I A D C Z E N I E dla celów wypłaty równowartości utraconego wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji świadka Zaświadcza się, Ŝe Pan/i... NIP... zamieszkała/y jest zatrudniona /y (podać rodzaj umowy)... na stanowisku...w wymiarze etatu... i wynagrodzenie dzienne brutto wynosi..../godz.... (naleŝność naleŝy obliczyć jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, Rozp. Min. Pracy i Pol. Socj. z dnia r. Dz.U. Nr 2 poz.14 ). Zaświadczenie wydaje się celem przedłoŝenia w Sądzie... w data i podpis data i podpis Głównego Księgowego Dyrektora/Prezesa 13

14 Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie udzielania i rozliczania podróŝy słuŝbowych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.... Gliwice, dnia...r. imię i nazwisko... stanowisko słuŝbowe Pan Prezes/Pan Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach w miejscu Uprzejmie proszę o zezwolenie na uŝycie samochodu prywatnego marki... o nr rejestracyjnym..., poj. silnika... cm 3, do celów słuŝbowych na wyjazd zamiejscowy w ramach delegacji słuŝbowej dniach...na trasie.. Jednocześnie informuję, iŝ posiadam waŝny dowód rejestracyjny oraz waŝną polisę OC. PodróŜ będę odbywać sam(a) / z następującymi osobami:* UŜycie samochodu prywatnego, zamiast środków komunikacji publicznej uzasadniam: podpis pracownika Po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem, zezwalam / nie zezwalam* na uŝycie prywatnego samochodu do celów słuŝbowych w ramach delegacji słuŝbowej, za zwrotem kosztów przejazdu według obowiązującej stawki podstawowej / szczególnej* określonej w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego z dnia... w sprawie udzielania i rozliczania podróŝy słuŝbowych Dyrektor Sądu Prezes Sądu * niepotrzebne skreślić 14

15 Imię i nazwisko. Gliwice, dnia... Adres.... INFORMACJA O KOSZTACH DOJAZDU DO UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA (art.15 ust.5 pkt 9 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) wg decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia... przedkładam rozliczenie za miesiąc roku Data Nr zaświad czenia Imię i nazwisko uczestnika Trasa przejazdu od miejscowości Trasa przejazdu do miejscowości Ilość km Obowiązująca stawka za 1 km Ogółem poz. 6x Razem Data i podpis lekarza sądowego... 15

16 16

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadkom i osobom im towarzyszącym, biegłym:, tłumaczom oraz specjalistom

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: Biegłym może być ustanowiona osoba, która: - korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; - ukończyła 25 lat życia; - posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki,

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r. Nr 7/07 ZARZĄDZENIE NR 7/07 NACZELNIKA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Zasady wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczanie kosztów podróży służbowych 13.02.2007. Wersja 0.1 ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 24.04.2008 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 24.04.2008 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 24.04.2008 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminów Medycznych stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci Pozew o separację Informacje ogólne Separacja Separacja oznacza uchylenie, lecz nie rozwiązanie małŝeństwa. MałŜonkowie pozostający w separacji nie mają prawa wstąpić w nowy związek małŝeński. Sąd orzeka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji 1 w przypadku wyrażenia woli osoby uprawnionej o przyznanie należności (obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2015 r. w spranie zasad zwrotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zamieszkania do siedziby sądu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r. w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników. Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 25/14/15 i 44/14/15 ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie używania przez pracowników Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010 DOP-013/28/2010 Poznań, 22 marca 2010 roku Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 2008.03.26 zm. Dz.U.08.51.293 art. 1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2872 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna nr MOPS-28

Procedura zewnętrzna nr MOPS-28 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Procedura zewnętrzna nr MOPS-28 POMOC W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. 2.Załączniki 1) Zaświadczenie lub o wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Lekarz sądowy. Dz.U.2007.123.849 wersja: 2011-07-01 - USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.

Lekarz sądowy. Dz.U.2007.123.849 wersja: 2011-07-01 - USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. Dz.U.2007.123.849 2008-03-26 zm. Dz.U.2008.51.293 art. 1 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 81 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak.. WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek / stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art. 77 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r.

U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r. U C H W A Ł A nr 91/2007 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie: uŝywania w Polskim Związku Motorowym, pojazdów będących w dyspozycji działaczy, zawodników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad zw rotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zam ieszkania do siedziby sądu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 nr 60, poz. 282, z 2002 r. nr 214, poz. 1809, z 2003 r. nr 230, poz. 2289, z 2011 r. nr 251, poz. 1509) (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: Załącznik nr. do protokołu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR 7 Ryb z dnia 11.01.2013 r. Uchwała nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU I. Postanowienia ogólne 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania,

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, Sygn. akt SNO 16/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 27 sierpnia 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk SSN Rafał Malarski w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie naleŝności pienięŝnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego/* na okres od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r.

Wniosek. o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego/* na okres od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. ... ( miejscowość, data )... ( określenie wnioskodawcy)... ( adres) Wójt Gminy śukowice Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego/* na okres od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r.

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach. Zarządzenie Nr 21/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów

Bardziej szczegółowo

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania WSKAŹNIK I STAWKI I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Stawka podatkowa 1.01.03-31.12.03 27% podstawy 1.01.04-31.12.04 1.01.05-31.12.05 1.01.06-31.12.06 1.01.07-31.12.07 1.01.08-31.12.08 1.01.09-31.12.09

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013

Zarządzenie Nr 22/2013 Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów

Bardziej szczegółowo

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia i zakwaterowania z Funduszu Pracy osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywają u pracodawcy staż, szkolenie

Bardziej szczegółowo

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków Maciej Jurczyga POSTĘPOWANIE/Wezwanie przez organ podatkowy do osobistego stawiennictwa wiąŝe się z poniesieniem kosztów poczynając od konieczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT SĄDU ARBITRAśOWEGO IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

REGULAMIN OPŁAT SĄDU ARBITRAśOWEGO IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI REGULAMIN OPŁAT SĄDU ARBITRAśOWEGO IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Działając na podstawie 4 ust. 2 lit. h) i 9 ust. 2 Statutu Sądu ArbitraŜowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych Na podstawie art. 108

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN finansowania kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do pracy lub na inne formy aktywizacji w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. DOP-013/135/09 Poznań, 19 październik 2009r Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 października 2009r w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Pozew o rozwód. Informacje ogólne. Rozwód. Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami

Pozew o rozwód. Informacje ogólne. Rozwód. Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami Pozew o rozwód Informacje ogólne Rozwód Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład poŝycia. Za trwały rozkład poŝycia uwaŝa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Zarządzie Jednostek Oświatowych Na podstawie 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Polecenie wyjazdu służbowego pieczątka instytucji Stwierdzenie pobytu służbowego *) (Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt.) Adnotacje

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y REFUNDACJI

Z A S A D Y REFUNDACJI P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI k o s z t ó w p r z e j a z d u z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY w WOLSZTYNIE w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo