1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH"

Transkrypt

1 INFORMACJA DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH Działając w oparciu o: - Ustawę budŝetową na rok 2008 z dnia r. (Dz.U. Nr 19, poz. 117) informuję: o niektórych zasadach i stawkach wynagrodzeń: - biegłych, - lekarzy sądowych, - adwokatów, - tłumaczy, - ławników, - świadków, - kuratorów, przy obowiązującej kwocie bazowej ,10 zł (art.15 ust.1 pkt.2b oraz art.16 ust.1 pkt 2 w/w ustawy budŝetowej) dla naleŝności biegłych, tłumaczy, ławników, kuratorów ,46zł (art.15 ust.1 pkt.2a w/w ustawy budŝetowej) dla naleŝności świadków na podstawie art.85 ust.2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz.1398); o kwotach diet i stawkach za 1 km przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy. ustala się, co następuje : 1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH (stawki wynagrodzeń obowiązują od 05 lutego 2008r., tj. od dnia ogłoszenia ustawy budŝetowej; do tego czasu zgodnie z 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975r. (Dz.U. Nr 46 poz.254 z późn.zm.); obowiązują kwoty dot. roku ubiegłego) reguluje: - dekret Rady Ministrów z 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49 poz. 445 z późn.zm.), a w nim m.in.: 1) zgodnie z art. 9 biegłemu powołanemu przez sąd słuŝy prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, a w razie nieskorzystania przez sąd z jego usług słuŝy prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek, 2) art.9 i 12 dekretu stanowi, Ŝe biegłemu powołanemu przez sąd poza miejscowość jego zamieszkania słuŝy prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, a diety oraz zwrot kosztów podróŝy i noclegów przyznaje się biegłemu w wysokości i na zasadach obowiązujących dla sędziów w razie pełnienia czynności słuŝbowych poza zwykłym miejscem słuŝbowym. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46 poz. 254 z późn.zm.), a w nim m.in.: 1) wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy zgodnie z 2 ust. 2 wynosi: od 1,2% do 1,7%, tj. od 22,04 do 31,23 zł dla biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy zgodnie z 3 wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi: - profesor - 3,7% = 67,97 zł - doktor habilitowany - 2,9% = 53,27 zł - doktor - 2,4% = 44,09 zł 1

2 2) wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozporządzenia, wynosi: Lp.1 określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy: od 2 % 8 % = 36,74 146,96 zł Lp.2 ocena zdolności odbycia kary pozbawienia wolności : od 2,8% 10,1% = 51,43 185,54 zł Lp. 8 i 9 badanie stanu zdrowia psychicznego lub psychologicznego: 1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii od 1,8% 4,4% = 33,06 80,83 zł 2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią od 4,8% 10,1% = 88,18 185,54 zł 3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią od 11,5% 24,4% = 211,26 448,25 zł Lp. 11 wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt od 4,8% 20,4% = 88,18 374,76 zł 3) wynagrodzenie jednostek organizacyjnych Akademii Medycznych i Instytutów Naukowo - Badawczych oraz Zakładów SłuŜby Zdrowia, wg podanych %, w załączniku nr 2, kwot bazowych. 4) wynagrodzenie za typowe czynności techniczne biegłych sądowych z zakresu geodezji i kartografii, wg podanych %, w załączniku nr 3, kwot bazowych. 5) 5 rozporządzenia stanowi, Ŝe: wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje naleŝność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem. 6) 6 ust 1 i 2 stanowi, Ŝe: za udział w czynności sądowej wynagrodzenie biegłego określa się wg stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uwzględniając czas koniecznej obecności biegłego w sądzie lub innym miejscu w którym czynność się odbywa. KaŜdą rozpoczętą godzinę liczy się za pełną. 7) 15 j.w. stanowi; ustaloną w art. 11 dekretu z 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym ( Dz. U. Nr 49 poz. 445) górną granicę wynagrodzenia przysługującego biegłemu za utracony przez niego zarobek w razie wezwania go do sądu i nie skorzystania z jego usług określa się na 3,7 % kwoty bazowej t.j. = 67,97 zł. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 z późn.zm.)oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), których interpretację w zakresie wypłat naleŝności biegłych moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w nim: W zakresie podatku od towarów i usług: wysokość przyznanego przez sąd wynagrodzenia biegłym za sporządzone opinie, stanowi kwotę brutto (wynagrodzenie zawiera podatek VAT), 2

3 W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: przychodem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwota przyznana przez sąd pomniejszona o naleŝny podatek VAT. W związku z tym: 1) przyznaną przez sąd kwotę wynagrodzenia naleŝy pomniejszyć o podatek naleŝny VAT w wys. 18,03% tak, by otrzymać przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) od tej kwoty sąd obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% naleŝności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, 3) otrzymaną po dokonaniu w/w odliczeń kwotę naleŝy następnie powiększyć o podatek naleŝny, czyli 18,03% zasądzonej kwoty wynagrodzenia i wypłacić osobom uprawnionympodatnikom podatku od towarów i usług - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2005r nr 8 poz.60 z późn.zm.), w brzmieniu nadanym art.1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 143 poz.1199), których interpretację w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, a w nim: Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz wynagrodzenia przysługującemu płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki kwot wynoszące mniej niŝ 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyŝsza się do pełnych złotych. W/w zasady mają zastosowanie do wszystkich opłat i naleŝności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, jeŝeli odrębne przepisy nie stanowią szczególnych zasad zaokrągleń. 2. WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U nr163 poz.1348 z późn.zm.), a w nim: Podstawę zasądzenia opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, zgodnie z 2 ust.2 stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Opłata ta nie moŝe być wyŝsza niŝ sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. 19- Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyŝszej niŝ 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. 20- Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, Ŝe opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. 21- W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciąŝony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w 19, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji 3

4 W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyŝsza o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (Dz.U Nr 163 poz.1349 z późn.zm.), a w nim: Podstawę zasądzenia opłaty, za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-4. Opłata ta nie moŝe być wyŝsza niŝ sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. 15- koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyŝszej niŝ 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 i 4, oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, Ŝe opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. 17- w sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciąŝony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w 15, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyŝsza o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. nr14 poz.176 z późn.zm.), których interpretację w zakresie wypłat wynagrodzeń adwokatów moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a za nim piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 07 grudnia 2005r, nr Adm 0711/35/05, gdzie: W przypadku przyznawania przez Skarb Państwa wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym za pomoc udzieloną z urzędu (... ) wynikające ze stawki minimalnej wynagrodzenie naleŝy powiększyć o 22%.. NaleŜy przy tym wskazać wynagrodzenie netto, podatek VAT i wynagrodzenie brutto. Dokonywanie zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 4

5 3. WYNAGRODZENIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH (kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r. takie same jak w 2007 roku.) reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15 poz.131), a w nim m. in.: 1) Za stronę tłumaczenia na język polski : - 2 ust.1 pkt.1a) - z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego- 23,00zł - 2 ust.1 pkt.1b) - z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego- 24,77zł 2) Za stronę tłumaczenia z języka polskiego: - 2 ust. 1 pkt.2a) - na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07zł - 2 ust. 1 pkt.2b) - na inny język europejski i na język łaciński - 35,38zł 3 rozporządzenia stanowi za tłumaczenie tekstów: - zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną, - sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym, - trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu lub złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym stawki przewidziane w 2 ust. 1 podwyŝsza się o 25%. 3) 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia stanowi wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za kaŝdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w 2 ust. 1 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%, a godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz przysięgły został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. 4) 8 ust.1 rozporządzenia stanowi przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uwaŝa się - 25 wierszy, a za wiersz 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uwaŝa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U z 2000r nr 14 poz.176 z późn.zm.) których interpretację w zakresie wypłat naleŝności tłumaczom przysięgłym moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r., nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 5

6 4. WYNAGRODZENIE BIEGŁYCH (TŁUMACZY) Z ZAKRESU DAKTYLOLOGII (kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r. takie same jak w 2007 roku.) reguluje - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz. U. Nr 64 poz. 292), a w nim m.in.: 1) 1 rozporządzenia stanowi, Ŝe wynagrodzenie biegłych wzywanych przez sąd w razie przesłuchania osób głuchych, niemych lub głuchoniemych do tłumaczenia z języka migowego stosuje się stawkę ustaloną w 1 pkt.1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych uchylonego dnia 27 stycznia 2005r, zastąpionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w którym stawka odpowiadająca poprzedzającemu rozporządzeniu wynosi - 23zł. a do tłumaczenia na język migowy stawkę określa 1 pkt.2 lit. a) uchylonego rozporządzenia, zastąpionego nową kwotową stawką aktualnego rozporządzenia cytowanego powyŝej tj. 30,07zł a w razie tłumaczenia zarówno z języka migowego jak i na ten język stosuje się stawkę jak wyŝej, tj.30,07zł - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U nr 97 poz.970 z późn.zm.) oraz - ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r nr 14 poz.176 z późn.zm.), których interpretację w zakresie wypłat naleŝności tłumaczom przysięgłym moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 27 października 2005r nr DB III /05, a w zakresie dokonywania zaokrągleń podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę moŝna odnaleźć w piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2005r, nr DB III 030/41/05, ad. pkt I niniejszego pisma wynagrodzenie biegłych. 5. REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r.. reguluje: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn.zm.), a w nim w szczególności: 1) art Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. 2. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 3. Ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pienięŝną. 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty 6

7 bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego, z zastrzeŝeniem 5. Wynagrodzenie ławnika wynosi: od r. - 3% kwoty bazowej 1837,10 zł = 55,11zł 2) Rekompensaty ławników podlegają pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 15 a Ustawy z 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 166 poz z 2007r. ) 3) Zgodnie z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia DB III 020/316/04 przekazane za pismem Dyrektora Sądu Okręgowego D 0727/236/04 z dn r. rekompensaty ławników podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 6. NALEśNOŚCI ŚWIADKÓW I STRON (kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r.) reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 w sprawie wysokości naleŝności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 48 poz. 284, ostatnia zm. z 2000r. Dz. U. Nr 65 poz. 774), a w nim m.in.: 1 rozporządzenia stanowi, Ŝe górna granica naleŝności za utracony dzienny zarobek, którą sąd moŝe przyznać ustala się w wysokości : 4,6 % kwoty bazowej = 81,25zł Zasady przyznawania diety świadkom wzywanych przez sąd określają przepisy: - dekretu Rady Ministrów z dnia 26 października 1950r o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sadowym (Dz.U. nr 49, poz.445) W myśl przepisu art.3 ust.3 powołanego dekretu dietę wypłaca się świadkowi (...) w przypadku, jeŝeli pobyt w sądzie i podróŝe w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin. Wysokość diety i kosztów noclegu ustala się według przepisów w sprawie diet i innych naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowych na obszarze kraju. W celu wypłaty naleŝności dla świadka lub strony w sprawach cywilnych naleŝy przedłoŝyć do Oddziału Finansowego zarządzenie wraz z postanowieniem i zaświadczeniem o uzyskiwanych zarobkach przez świadka lub stronę potwierdzonych przez zakład pracy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. W sprawach karnych naleŝność świadków moŝe być przyznana zarówno zarządzeniem (na rozprawie) jak i postanowieniem (po zamknięciu rozprawy). Zwrot kosztów dojazdu dla świadka następuje na podstawie zarządzenia i dołączonego dokumentu potwierdzającego odbycie podróŝy (bilet), w przypadku braku takiego dokumentu musi być dołączone do zarządzenia oświadczenie świadka o braku dokumentu (biletu) i rozliczenia kosztów podróŝy wg kosztów podróŝy najtańszym środkiem komunikacji. 7. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTÓW DLA KURATORÓW SĄDOWYCH (kwoty obowiązujące od 05 lutego 2008r. reguluje : 7

8 - ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98 poz z późn. zm.), a w niej m.in.: Prezes Sądu Rejonowego na wniosek kuratora zespołu ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu (na podstawie): 1) - art. 90 ust. 2 - Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi: od 2 % do 4 % kwoty bazowej = 36,74 73,48 zł - art. 90 ust.4 -Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości: 4 % kwoty bazowej = 73,48 zł 2) dla kuratora społecznego i zawodowego przysługuje równieŝ ryczałt wynikający z: - art. 91 ust.1 pkt 1 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art kpk pkt 2 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o uniewaŝnienie małŝeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małŝeństwa, rozwód, separację 4 % kwoty bazowej = 73,48 zł - art. 91 ust. 1 pkt 3 obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy 10 % kwoty bazowej = 183,71 zł - ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Ryczałt wypłacany kuratorom społecznym na podstawie art. 91 w/w ustawy podlega opodatkowaniu na zasadach art.41 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych. - wyjaśnienia Ministra Sprawiedliwości, Departament Sądu i Notariatu, znak: DSN VII 652/141/01 z dnia r., DSN VII 652/8/01 z dnia r., którego wykładnia zezwala na wypłatę ryczałtów dla kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadów z art kpk. 8. NALEśNOŚCI ZA WYDAWANE OPINIE PRZEZ RODZINNE OŚRODKI DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE (stawki wynagrodzeń obowiązują od 05 lutego 2008r., tj. od dnia ogłoszenia ustawy budŝetowej; do tego czasu zgodnie z 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975r. (Dz.U. Nr 46 poz.254 z późn.zm.); Reguluje: - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 roku w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U.Nr 97, poz.1063) Na podstawie 7 ust.2 pkt 4) w/w rozporządzenia naleŝność za opinie ustala kierownik ośrodka, przy czym przyjmuje się stawki wynagrodzeń za wydane opinie analogicznie jak wynagrodzenia biegłych (vide pkt 1 niniejszego pisma) 9. KWOTY DIET ORAZ STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU SAMOCHODEM OSOBOWYM NIEBĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY (kwoty obowiązują od 05 lutego 2008r.) 8

9 1) Kwoty diet i pochodnych naleŝności z w/w tytułu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz z późn.zm.) a w nim m.in. - 4 ust. 1 kwota diety wynosi 23 zł za dobę podróŝy - 6 ust.1 za kaŝdą rozpoczętą dobę ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji wynosi: 20% diety = 4,60 zł - 7 ust. 2 ryczałt za nocleg wynosi 150% diety = 34,50 zł Wypłata naleŝności następuje w oparciu o wypełniony ogólnie dostępny druk Polecenie wyjazdu słuŝbowego Nr.... 2) Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy reguluje: - 5 ust 3 w/w rozporządzenia: Na wniosek pracownika pracodawca moŝe wyrazić zgodę na przejazd w podróŝy samochodem osobowym:... nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden km przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie moŝe być wyŝsza niŝ określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 (Dz.U nr 27 poz.271 z późn.zm) W przypadku korzystania z prywatnego pojazdu, przy rozliczaniu kosztów podróŝy słuŝbowej przyjmuje się dwie stawki: I. stawkę podstawową : - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 = 0,49zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyŝej 900 cm 3 = 0,79zł Stawka podstawowa przysługuje biegłym sądowym, lekarzom sądowym i pracownikowi, gdy z jednego pojazdu prywatnego korzystało przynajmniej dwóch pracowników wyznaczonych do tej samej podróŝy słuŝbowej. II. stawkę szczególną: -dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 = 0,30zł -dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyŝej 900 cm 3 = 0,48zł Stawka szczególna przysługuje pracownikowi w pozostałych przypadkach. Wypłata następuje w oparciu o wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do n/pisma. PodróŜ słuŝbowa pracownika SO Gliwice została szczegółowo uregulowana w Zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie udzielania i rozliczania krajowych podróŝy słuŝbowych z dnia 06 marca 2008r. ( Adm.0181/8/08). 10. WYNAGRODZENIA LEKARZY SĄDOWYCH. reguluje: - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a takŝe wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń ( Dz. U. nr 14 poz. 85 z 2008r. ). - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym ( Dz. U. nr 123, poz.849 ). Zgodnie z 2 w/w Rozporządzenia : - za wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w art.2 ust.2 ustawy lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80zł. 9

10 Lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń zwane Zestawieniem za kaŝdy miesiąc kalendarzowy, do którego dołącza Informację o kosztach dojazdu do uczestnika postępowania, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego pisma. W/w dokumenty dostarcza do Oddziału Finansowego SO Gliwice, który w terminie 30 dni od ich otrzymania dokonuje wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania. 11. DOTYCZY WYSOKOŚCI NALEśNOŚCI ZA WYDANĄ NA śądanie SĄDU PRZEZ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ Zgodnie z: - 18 ust.4e ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr 14 poz.89 z 2007r.) maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę dokumentacji medycznej nie moŝe przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień opracowywania niniejszego Zarządzenia kwota ta wynosi maksymalnie 4,87zł. - pismem Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministra Sprawiedliwości P.I. 427/240/01 z dnia 5 listopada 2001 r. - cennikiem Poczty Polskiej na 2008r., w którym dokonano podziału przesyłek pocztowych ze względu na ich gabaryty : A i B ( przesyłka A o gabarytach : długość 32,5 cm, szerokość 23cm, wysokość 2 cm, przesyłka B o rozmiarach przekraczających gabaryty przesyłki A ) ustala się następujące przykładowe koszty będące podstawą weryfikacji otrzymanych faktur: - opłata pocztowa za list polecony do 50 g - 3,55 zł do 100 g - gabaryt A - 3,75zł, gabaryt B 4,10zł - opłata pocztowa za list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 50 g - 5,45 zł do 100 g - gabaryt A - 5,65 zł, gabaryt B 6,00zł - opłata pocztowa za list do 2 kg gabaryt A - 9,90 zł, gabaryt B 11,40zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu zwykłego do 50 g - 2,10 zł do 100 g gabaryt A 2,30zł, gabaryt B 2,80zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu poleconego do 50 g - 4,30 zł do 100 g - gabaryt A - 4,50 zł, gabaryt B 5,00zł - opłata pocztowa za list nadany w formie priorytetu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 50 g - 6,20 zł do 100 g gabaryt A - 6,40 zł, gabaryt B 6,90zł W przypadku, gdy podane koszty w fakturze, którą Oddział Finansowy przekazuje do potwierdzenia są nieadekwatne do w/w cen jednostkowych, kierownik sekretariatu winien przedstawić dane do Przewodniczącego Wydziału, celem wydania stosownego postanowienia. 10

11 Postanowienie to wraz z fakturą kierownik sekretariatu przekazuje do Oddziału Finansowego, który dokonuje zapłaty w oparciu o postanowienie. Dodatkowe czynności: - przepisywanie 1 strona 5 zł. - kserokopia 1 strona A4 do 0,20 zł 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Wynikające z dekretu z dnia 26 października 1950r. o naleŝnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49 poz. 445) - art.14 ust. 1i 2 dekretu stanowi, Ŝe świadkowie, biegli (tłumacze) powinni zgłosić Ŝądanie przyznania im przypadających naleŝności po wykonaniu swego obowiązku w tym samym dniu, a jeŝeli byli wezwani na rozprawę najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozprawy - osoby które nie zgłosiły Ŝądania w terminie zastrzeŝonym ust. 1 tracą prawo do wynagrodzenia. Osoby wezwane powinny być o tym uprzedzone. - art. 15 ust. 1i 2 dekretu stanowi, ze naleŝności świadków, biegłych (tłumaczy) i stron przyznaje i ustala Sąd, a na rozprawie przewodniczący kompletu orzekającego. W przypadku zgłoszenia Ŝądania po zamknięciu rozprawy naleŝność moŝe przyznać i ustalić takŝe kierownik Sądu. - przyznaną naleŝność naleŝy wypłacić niezwłocznie; w razie niemoŝności niezwłocznej wypłaty naleŝność przekazuje się pocztą bez obciąŝenia opłatą pocztową świadka, biegłego (tłumacza) lub strony. 2) Z ustawy z 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167 poz.1398) wynika, Ŝe: - art.89.ust.4 - w razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień, naleŝności dot.zwrotu kosztów podróŝy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania czynności sądowej na wezwanie sądu, przyznaje się tylko raz. 3) Przy określeniu kwot wypłat z tytułów w/w naleŝy stosować m.in. postanowienia: - Ministra Sprawiedliwości znak DSN II 5001/2/01 z dn. 18 stycznia 2001r, - Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach znak 09/0961/36/99 z dn. 2 lipca 1999r, - Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach znak Prez. 1749/II/98 z dn. 25 lutego 1999r, oraz znak Prez. Adm. 008/51/00 z dn listopada 23, - Ministra Sprawiedliwości znak DB III /05 z 27 października 2005r. - Ministra Sprawiedliwości znak DB III 030/41/05 z 14 października 2005r. - Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Adm.0711/35/05 z 07 grudnia 2005r. - Ministerstwa Sprawiedliwości znak P.I.427/1027/05 z dnia 02 marca 2005r. - Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach znakd0727/146/05 z dnia 28 listopada 2005r. a w szczególności: - Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Prez. Adm. 0111/26/01 z dnia r. - Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak Prez. O/Fin.3110/145/01 z dnia r. - Pismo Sądu Okręgowego w Gliwicach znak D 074/8/05 Adm 0131/4/05 z dnia r. w sprawie dodatkowych zasad wypłat wynagrodzeń określonych na druku Ms/Krs-25. Załącznik x 3 Z powaŝaniem 11

12 Rozdzielnik: Jednostki podległe: S.R Gliwice S.R Jastrzębie S.R Racibórz S.R Ruda Śląska S.R Rybnik S.R Tarnowskie Góry S.R Wodzisław S.R Zabrze S.R śory Przewodniczący Wydziałów: I Cywilny II Cywilny Rybnik III Cywilny Odwoławczy IV Karny V Karny Wodzisław Śląski VI Karny Odwoławczy VII Penitencjarny VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rybnik X Gospodarczy XI Wizytacyjny Kierownicy Oddziałów: O/Administracyjny O/Finansowy O/Gospodarczy O/Inwestycji i Remontów O/Kadr Zespół Audytu Wewnętrznego Kierownicy: -RODK w Raciborzu -RODK w Zabrzu 12

13 pieczęć nagłówkowa miejsce i data Z A Ś W I A D C Z E N I E dla celów wypłaty równowartości utraconego wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji świadka Zaświadcza się, Ŝe Pan/i... NIP... zamieszkała/y jest zatrudniona /y (podać rodzaj umowy)... na stanowisku...w wymiarze etatu... i wynagrodzenie dzienne brutto wynosi..../godz.... (naleŝność naleŝy obliczyć jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, Rozp. Min. Pracy i Pol. Socj. z dnia r. Dz.U. Nr 2 poz.14 ). Zaświadczenie wydaje się celem przedłoŝenia w Sądzie... w data i podpis data i podpis Głównego Księgowego Dyrektora/Prezesa 13

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. Stan prawny: 2008-12-07 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (1) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 7 849 Poz. 45 45 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ;

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) brzmiee od 2010-01-01 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z da 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Zmiany aktu: 2010-01-01 Dz.U. 2009 Nr 26 poz. 156 Art. 9 2009-07-01 Dz.U. 2008 Nr 234

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo