SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NITROERG SA Plac Alfreda Nobla Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny, wylewany, gładki jednobarwny) w pomieszczeniach budynku S-11 w lokalizacji Krupski Młyn Krupski Młyn, sierpień 2012 r. 1

2 I. Informacje ogólne NITROERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wybór wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny, wylewany, gładki jednobarwny) w pomieszczeniach budynku S-11 w lokalizacji Krupski Młyn 1.1 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: w dniach r. 1.2 Cel przetargu: Wyłonienie wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST o grubości ca 2,5 mm (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny, wylewany, gładki jednobarwny o kolorze RAL 7044, Załącznik nr 2 Karta Techniczna Systemu: Wymagania dla podkładu betonowego i ścian, Załącznik nr 3 Karta Techniczna Systemu: Charakterystyka, instrukcja wykonania) producenta PHZ Pol-Trade Sp. z o.o. w pomieszczeniach budynku S-11 w lokalizacji Krupski Młyn, oferującego najkorzystniejszy łączny koszt wykonania usługi, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującego potencjałem technicznym, kadrowym i finansowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres robót i termin ich wykonania będzie uzgodniony przy spisywaniu umowy z wybraną firmą. 1.3 Termin wykonania zadania: przełom września i października 2012 r. II. Sposób przygotowania oferty 2.1 Oferta winna zawierać: A) ofertę cenową: łączny koszt wykonania (netto), kosztorys ofertowy na zakres prac (wraz z cenami materiałów uŝytych w kosztorysie), warunki płatności, okres gwarancji na wykonywane prace, termin realizacji wykonania prac; B) zakres prac: Wykonanie posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST o grubości ca 2,5 mm (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny, wylewany, gładki jednobarwny o kolorze RAL 7044, Załącznik nr 2 Karta Techniczna Systemu: Wymagania dla podkładu betonowego i ścian, Załącznik nr 3 Karta Techniczna Systemu FLOORPOL 120 SL/AST) producenta PHZ Pol-Trade Sp. z o.o. w pomieszczeniach budynku S-11 w lokalizacji Krupski Młyn wg poniŝszego wykazu: 1. Hala produkcyjna o wymiarach 30,00 m x 9,00 m = 270,00 m 2 2. Hala magazynowa o wymiarach 19,00 m x 7,00 m = 133,00 m 2 3. Pomieszczenie chłodziarek o wymiarach 5,65 m x 7,00 m = 39,55 m 2 4. Przejścia 10,50 m 2 Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1. Przygotowanie i zagruntowanie podłoŝa zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej systemu FLOORPOL 120 SL/AST. 2. Wykonanie wylewanej posadzki epoksydowej wraz z cokolikiem (o wysokości h=15 cm i łącznej długości ok. 145 m) z wykończeniem styku posadzki ze ścianą wyobleniem o promieniu 3 cm zgodnie z instrukcją wykonania zawartą w karcie technicznej systemu FLOORPOL 120 SL/AST. 2

3 Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ: nazwę, siedzibę i status prawny Oferenta, krótki opis firmy, datę sporządzenia oferty i termin waŝności oferty, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania NIP, oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, informację o wielkości zatrudnienia pracowników (umowa o pracę) w ostatnich trzech latach, stosowne uprawnienia pracowników, wykaz sprzętu, polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u o nie zaleganiu z płaceniem podatków i składek wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, oświadczenie o tym, Ŝe w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą karalności właścicieli (jeśli ofertę składa osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) albo Członków Zarządu wykonawcy (jeśli ofertę składa osoba prawna) wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, listę referencyjną, w tym wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac, odpowiadający swoim zakresem i wartością pracom stanowiących przedmiot zamówienia (w szczególności wykonywanych tego typu posadzek Ŝywicznych) 2.2. Forma oferty: a) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1), napisana czytelnie, podpisana przez uprawnioną osobę (uprawnione osoby) do występowania w imieniu Oferenta i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, b) Oferent powinien przygotować 1 egzemplarz oferty, c) Oferta powinna być zapakowana w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczona i opieczętowana firmową pieczęcią. Kopertę naleŝy opatrzyć pieczęcią własną firmy oraz napisem: NITROERG S.A. ul. Zawadzkiego Krupski Młyn PRZETARG - nie otwierać Wykonanie posadzki FLOORPOL 120 SL/AST w pomieszczeniach budynku S-11 Oferty złoŝone osobiście naleŝy składać w Sekretariacie w lokalizacji Krupski Młyn Termin składania ofert: Oferty naleŝy złoŝyć (wysłać pocztą, kurierem lub złoŝyć osobiście) na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do: r. do godz III. Kryterium wyboru ofert Komisja przy wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami: L.P. Kryterium Symbol 1 Łączny koszt oferty [K Ł ] P KŁ 2 Termin płatności [T P ] P TP 3 Gwarancja [G] P G 3

4 Kryterium [P KŁ ] łączny koszt oferty [K Ł ] - łączny koszt oferty zawierający koszt robocizny, materiałów, sprzętu, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. Kryterium [P TP ] termin płatności [T P ] Kryterium [P G ] gwarancja [G] Uzyskane przez Oferentów punkty za poszczególne kryteria ulegają sumowaniu P = P KŁ + P TP + P G Do wykonania posadzki zostanie wybrana jedna firma, która w wyniku opisanej operacji matematycznej uzyskała największą liczbę punktów, przy czym punkty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku; liczby równe lub powyŝej 0,05 zaokrągla się w górę. W przypadku wyłonienia firm, które uzyskały największe, zbliŝone punktacje (do 5 pkt.) przeprowadzone będą z nimi dodatkowe negocjacje. Łączne wynagrodzenie, szczegółowy zakres robót, termin ich wykonania oraz warunki płatności będą uzgodnione z wybranym Oferentem przy spisywaniu stosownej umowy. Wynagrodzenie za ww. usługę jest niezmienne w całym okresie jego wykonywania, chyba Ŝe zachodzi przypadek rozszerzenia zakresu usługi na wniosek inwestora (NITROERG S.A.). W takim przypadku strony uzgodnią jego wartość z zastosowaniem stawek cenotwórczych Oferenta, które zaoferował je w postępowaniu przetargowym. Kryteria dodatkowe i inne uwarunkowania 1. Komisja rości sobie prawo oceny firmy pod kątem m.in. referencji, w tym załączonego wykazu wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac, odpowiadających swoim zakresem i wartością prac stanowiącym przedmiot zamówienia oraz moŝliwość ostatecznych negocjacji cenowych z wybraną firmą. 2. Komisja moŝe odrzucić ofertę raŝąco niską cenowo w stosunku do przedmiotu zamówienia. IV. Tryb udzielania wyjaśnień i wydawania materiałów wyjściowych Oferentom Wyjaśnień w sprawach organizacyjnych i technicznych udziela p. Tomasz Breguła, tel ; kom , wyjaśnienia będą udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do Wszelkie pytania naleŝy składać drogą elektroniczną na adres: V. Procedura przeprowadzenia zamówienia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Dziale Inwestycji (w budynku M-5) na terenie NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn. Nie przewiduję się obecności Oferentów podczas przetargu. VI. Komisja Przetargowa Wyboru wykonawcy prac projektowych dokona Wewnętrzna Komisja. VII. Tryb ogłoszenia wyników procedury przeprowadzenia zamówienia O ostatecznym wyniku procedury przeprowadzenia zamówienia Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną kaŝdego Oferenta indywidualnie. 4

5 VIII. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji lub dogrywki z Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte a zaproponowana cena jest jedną z 3 najkorzystniejszych dla Spółki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów. 3. Oferta podlega odrzuceniu, jeŝeli: a) została złoŝona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, b) została złoŝona z naruszeniem SIWZ lub warunków udziału w postępowaniu, c) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów, g) Wykonawca prowadzi z NITROERG S.A. spór przed sądem lub arbitraŝem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz NITROERG S.A. 4. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu). 5. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŝnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na kaŝdym jego etapie bez podania przyczyny. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złoŝą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 8. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ orz uzyskane w trakcie prowadzonego postępowania są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów. 9. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 11. Wykonawcom nie przysługują Ŝadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 12. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 13. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 14. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz ze zmianami). 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo