Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, System zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego Aby zapewnić jakość dostarczanych Produktów, Dostawca jest zobowiązany do wprowadzenia systemu zarządzania jakością odpowiadającego przynajmniej aktualnej wersji normy DIN EN ISO System zarządzania jakością należy stale utrzymywać i zwiększać jego skuteczność. Dostawca powinien starać się wdrożyć lub spełniać wymogi środowiskowe w oparciu o ISO 14001, a także usprawniać ich realizację. Każde odstępstwo od wymienionych wyżej wymogów lub fakt ich nie spełnienia należy zgłosić Nabywcy i uzyskać od niego wyraźne zatwierdzenie. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących krajowych i lokalnych przepisów środowiskowych oraz wymogów środowiskowych przekazanych Dostawcy przez Nabywcę. Celem Dostawcy jest jednoznaczny dalszy rozwój systemu zarządzania jakością oraz wdrożenie i spełnienie dodatkowych wymogów obowiązującej w danym momencie wersji normy ISO/TS Dostawca powinien nieustannie starać się stosować filozofię zero błędów w ramach niniejszych wymagań jakościowych dla materiałów produkcyjnych. Dostawca zobowiązany jest do przesłania aktualnego potwierdzenia certyfikacji na następujący adres mailowy: Szczególne wymagania jakościowe wynikają z technicznych specyfikacji, z dokumentacji technicznej, rysunków, modeli wewnątrzfirmowych, modeli osób trzecich, wzorów itp., które zostały uzgodnione pomiędzy stronami lub udostępnione Dostawcy przez Nabywcę. 2. Wymagania w zakresie przedstawienia dowodów i informacji Obniżenie jakości W przypadku stwierdzonych bądź spodziewanych problemów produkcyjnych lub jakościowych Dostawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Nabywcę w formie pisemnej. To samo obowiązuje w sytuacji, jeśli Dostawca wie lub przypuszcza, że wadliwe Produkty lub ich części ("Komponenty") zostały już dostarczone do Nabywcy. Dostawca zobowiązany jest w przypadku problemów z produkcją lub z jakością, w szczególności w sytuacji obniżenia jakości lub reklamacji Klienta poinformować niezwłocznie Nabywcę o odpowiednich działaniach naprawczych. Aby 1. Quality and Environmental Management System In order to ensure the quality of its delivered Products, Supplier shall implement a quality management system which complies with the then-current version of the DIN EN ISO 9001 norm at a minimum. The quality management system shall be continuously maintained and improved in its effectiveness. Supplier shall strive to implement or maintain and continuously improve the environmental requirements of the then-current version of the ISO Any deviation from, or non-compliance with the above referenced requirements must be communicated and expressly accepted by Buyer. In addition, Supplier must comply will all applicable national and local environmental laws regulations, as well as any Customer environmental requirements communicated to Supplier. The clear, further development of the quality Management system to, and the implementation and maintenance of, the additional requirements of the then-current version of the ISO/TS norm shall be the goal of Supplier. The Supplier shall continuously strive to fulfill the zero-defect philosophy within the framework of these Quality Requirements for Production Material. Supplier is obliged to send the current certification confirmation the following address: Specific quality requirements are set forth in the technical specifications, technical documentation, drawings, internal forms, third- party forms, samples, etc. agreed between the parties or supplied to Supplier by Buyer. 2. Requirement to provide evidence and information Decrease in quality Supplier shall immediately notify Buyer in writing of any detected or anticipated manufacturing or quality problems, as well as any knowledge or suspicion that defective Products or parts thereof ("Product Parts") have already been delivered to Buyer. In case of manufacturing or quality problems, in particular a decrease in quality, or a complaint from Buyer, Supplier shall immediately communicate adequate corrective measures to Buyer. Until the implementation of such corrective 1

2 zapewnić jakość dostarczanych Produktów Nabywca do momentu wdrożenia tych działań naprawczych jest uprawniony do podjęcia szczególnych kroków lub zażądania ich podjęcia od Nabywcy (np. zwiększonej częstotliwości testów). O ile odpowiedzialność za problemy produkcyjne lub jakościowe spoczywa po stronie Dostawcy i nie ma dokumentu potwierdzającego, że problemy te zostały spowodowane przez Nabywcę lub Klienta, Dostawca zobowiązany jest do rekompensaty Nabywcy wszystkich kosztów, które poniósł Nabywca w związku z tymi działaniami. Zmiany Na trzy (3) miesiące przed planowanym wdrożeniem Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Nabywcy o każdej zmianie Produktu, metody produkcji łącznie z przejściem procesowym i systemem zarządzania jakością. Wniosek o modyfikację (change request) na przeprowadzenie zmiany należy odpowiednio wysłać do Nabywcy również na trzy (3) miesiące przed planowanym wdrożeniem. Ewentualne zatwierdzone zmiany Dostawca powinien we właściwy sposób udokumentować, zgodnie z odpowiednimi wymogami przekazanymi mu przez Nabywcę. Dopiero po wpłynięciu pisemnej zgody Nabywcy dostawca ma prawo do przeprowadzenie wnioskowanych zmian Produktu, metody produkcji wraz z przejściem procesowym i systemem zarządzania jakością. W przypadku zatwierdzonych zmian w Produktach Dostawca zobowiązany jest do dostarczania Produktów w wersji niezmienionej tylko do uzgodnionego terminu. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na modyfikację nie zwalnia Dostawcy z wyłącznej odpowiedzialności za dostarczanie Produktów zgodnie z ustaleniami. Nabywca może wymagać wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukcji wyrobu i wydajności Produktów. W przypadku wymaganych przez Nabywcę modyfikacji strony w rozsądnej formie uzgodnią między sobą wpływ tych zmian na umowę zakupu, wraz z kosztami dodatkowymi, oszczędnościami oraz zmianą terminów, okresów i cykli dostaw. measures, Buyer may take, or demand that Supplier takes, special measures (e.g. higher frequency of testing) to ensure the quality of the delivered Products. Any additional costs of Buyer resulting from such measures shall be reimbursed by Supplier, insofar as the manufacturing or quality problems originate from the sphere of responsibility of Supplier and there is no documented evidence that they were caused by Buyer or Customer. Changes Supplier shall inform Buyer, in writing, of any changes to Products, the manufacturing process including process transfer, and the quality management system, three (3) months before the planned implementation. A change request for the carrying out of a change shall be submitted to Buyer three (3) months before the planned implementation. Supplier shall duly document any approved changes in accordance with reasonable requirements communicated to Supplier by Buyer (if any). Supplier may carry out requested changes to Products, the manufacturing process including process transfer, and the quality management system only after receipt of Buyer s written approval. In the case of an approved change to Products, Supplier shall only deliver unchanged Products up to a date to be agreed. Buyer's approval of any changes shall not release Supplier from its sole responsibility to deliver Products as agreed. Buyer may demand reasonable changes to Products in terms of design and accomplishment. With respect to such Buyer requested changes, the parties shall reasonably agree on the consequences for the Purchase Contract, including additional costs, cost reductions and changes to delivery dates, periods and sequences. 3. Tworzenie harmonogramu z uwzględnieniem aspektów jakościowych Dostawca ma obowiązek dostosować wszystkie wymagania jakościowe dla Produktów do wymogów jakościowych dla całego projektu - pojazdu Klienta (zgodnie z informacją przekazaną Dostawcy przez Klienta), czyli do wymogów jakościowych dla innych wyrobów i Produktów wbudowanych w pojazd, który Klient wytwarza dla Odbiorcy Końcowego. Dostawca zobowiązany jest do opracowania planów jakości, w których opisane będą szczegółowo wymagania jakościowe, cykle rozwoju Produktu i działania jakościowe w poszczególnych fazach projektowania. O możliwych konfliktach z wymaganiami jakościowymi dla innych, zamontowanych w pojeździe Klienta wyrobów, komponentów lub 3. Quality-relevant scheduling Supplier shall coordinate all quality requirements for Products with the quality requirements in the entire Customer Vehicle project (as communicated to Supplier by Buyer), i.e. the quality requirements for other goods and products incorporated into the Customer Vehicle produced by Customer for the Final Customer. Supplier shall prepare quality schedules which shall describe in detail the quality requirements, development cycles and quality measures according to the stage of development. Possible conflicts with quality requirements of other goods, parts or products incorporated into the Customer Vehicle and possible risks shall be reported in 2

3 Produktów oraz o możliwych zagrożeniach należy niezwłocznie informować pisemnie dział jakości Nabywcy. writing and without undue delay to Buyer's quality department. 4. Planowanie testów 4. Test planning Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za : identyfikację wszelkich możliwych zagrożeń w odniesieniu do Produktów, metod i harmonogramów; ustalenie i identyfikację charakterystyk specjalnych w dokumentacji, wraz ze sposobem postępowania według obowiązującej w tym momencie wersji VDA tom 1. Perspektywiczne planowanie jakości Elementem systemu zarządzania jakością Dostawcy jest perspektywiczne planowanie jakości. Wykorzystywane są w tym celu następujące metody planowania: Ocena wykonalności Dostawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymagania techniczne i dokumenty pod kątem możliwości produkcji uwzględniając przy tym własne maszyny produkcyjne i ich wydajność. W przypadku niezgodności między wymaganiami technicznymi a dokumentami Dostawca powinien niezwłocznie wyjaśnić te kwestie z działem planowania jakości u Nabywcy Tworzenie diagramu przepływu procesu Dostawca zobowiązany jest do jasnego przedstawienia i dokumentowania swoich procesów i materiałów oraz przepływu Produktów i komponentów a także maszyn produkcyjnych i punktów kontrolnych, od wejścia do wysyłki. Poza tym Dostawca powinien zapewnić oddzielne składowanie poszczególnych partii surowców i komponentów oraz ich przetwarzanie zgodnie z zasadą first in, first out. Diagramy przepływu procesu stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy potencjalnych przyczyn i skutków wad ( FMEA ) oraz do sporządzenia planu kontroli produkcji, dlatego Dostawca bezwzględnie musi je opracować. Supplier shall be solely responsible for: the identification of all possible Product, process and scheduling risks; the definition and identification of special characteristics in the documentation, along with appropriate handling of such, in line with the then-current version of VDA volume 1. Advance quality planning Supplier shall carry out advance quality planning within the framework of its quality management system. The following planning methods shall be applied: Manufacturability evaluation The Supplier shall verify all technical requirements and documents in regards to capable production, while considering its own production facilities and capacities. In case ambiguities arise regarding the technical requirements and documents, Supplier shall immediately clarify these issues with Buyer's quality planning department Creating a process flow diagram Supplier shall clearly illustrate and document its processes and material, Products and Product Parts flows, including production equipment and inspection points, from receiving through to shipment. It shall ensure that materials and Product Parts are stored separately in batches and that they are processed in accordance with the "first in, first out" principle. Process flow diagrams represent the basis for the creation of failure mode and effects analyses ("FMEA") and production control plans and are thus mandatory for Supplier Analiza ryzyka Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu FMEA. Dla tych Produktów i Komponentów, za których konstrukcję odpowiedzialny jest Dostawca, musi on przeprowadzić FMEA wyrobu ( Design- FMEA ). FMEA procesu należy przeprowadzić przed wykonaniem narzędzi i maszyn, aby ocenić wszystkie czynniki mające na nie wpływ a także w przypadku reklamacji. Niezależnie od tego Dostawca powinien weryfikować w ramach FMEA bieżące aktualizacje procesów, Produktów i komponentów. Dostawca upoważnia Nabywcę do wglądu do FMEA dla celów i w zakresie zgodnym z Umową Zakupu Risk analyses Supplier shall conduct a process FMEA. Supplier shall conduct a design FMEA for the Products and Product Parts for which it has design responsibility. A process FMEA shall be conducted to assess all influencing factors before Tools and equipment are manufactured, as well as in the event of complaints. In addition, continuous updates to the process, Products and Product Parts shall be evaluated by Supplier in the FMEA. Supplier shall allow Buyer to view the FMEA as necessary for the purposes of the Purchase Contract. 3

4 Zdolność maszynowa i procesowa Dostawca dokonuje oceny zdolności maszyn i procesu zgodnie z (i) obowiązującą wersją VDA tom 4 i z (ii) procesem zatwierdzania części do produkcji seryjnej (production part approval process "PPAP") oraz statystycznym sterowaniem procesem (statistical process control "SPC") każdorazowo w aktualnych wersjach. Oprócz tego należy rozważyć ewentualne dalsze wymagania obowiązujące w związku z Umową Zakupu. Obowiązują następujące limity: krótkoterminowa zdolność procesu (wskaźnik zdolności maszyn, "cmk") > 1,67 wskaźnik zdolności krótkoterminowej ("ppk") > 1,67 długoterminowa zdolność procesu (wskaźnik zdolności procesu, "cpk") > 1,33 Poniższe wartości obowiązują dla charakterystyk Produktu związanych z bezpieczeństwem i przepisami prawnymi: krótkoterminowa zdolność procesu ("cmk") > 2,00 długoterminowa zdolność procesu ("cpk") > 1,67 Odchylenia wartości cpk i cmk należy uzgodnić oddzielnie w formie pisemnej i zapisać je w księdze wymagań. Wszystkie właściwości Produktu istotne z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa należy szczegółowo przeanalizować pod kątem zdolności procesu produkcji i udokumentować. Jeśli wskaźnik zdolności maszyn (cmk) nie zostanie osiągnięty, Dostawca zobowiązany jest przedstawić dowód na optymalizację maszyn lub na przeprowadzenie testów Produktów, które mają zapobiec dostawom Produktów niezgodnych. W przypadku produkcji seryjnej Dostawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający wymagany wskaźnik zdolności procesu (cpk) dla charakterystyk specjalnych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, funkcjonalności i wymogów (charakterystyki specjalne/krytyczne wg VDA: pod względem bezpieczeństwa, certyfikacji i funkcjonalności). W tym celu Dostawca musi wybrać odpowiedni proces, np. statystyczne sterowanie procesem lub ręcznie uzupełniane karty kontrolne. Jeśli wskaźnik zdolności procesu (cpk) nie osiągnie wymaganego poziomu, Dostawca zobowiązany jest do takiego ulepszenia metody produkcji, aby uzyskać zakładaną wartość w celu zapewnienia dostaw wyrobów pozbawionych wad. Plan kontroli Dla etapów prototypów, produkcji przedseryjnej i seryjnej należy sporządzić plan kontroli produkcji i przesłać na adres Celem jest jak najszybsze wyprodukowanie wzorów w warunkach produkcji seryjnej (zgodnie z punktem 5). Zawartość planu kontroli powinna być zgodna przynajmniej z wymaganiami z Załącznika A do ISO/TS oraz obejmować wszystkie procesy Dostawcy istotne dla Produktów. Wszystkie plany kontroli powinny być na bieżąco uzupełniane i aktualizowane. Należy Machine and process capability Supplier shall evaluate the machine and process capability in line with (i) the then-current version of VDA volume 4 and (ii) the production part approval process ("PPAP") and statistical process control ("SPC") in their respective then current versions. Possible additional requirements applicable in connection with the Purchase Contract shall always be taken into consideration. The following limit values shall apply: Short-term process capability (machine capability value, "cmk") > 1.67 Preliminary process capability ("ppk") > 1.67 Long-term process capability (process capability value, "cpk") > 1.33 The following shall apply for safety and legally relevant characteristics: Short-term process capability ("cmk") > 2.00 Long-term process capability ("cpk") > 1.67 Deviating cpk and cmk values have to be agreed separately in writing and set forth in the requirements manuals. All functional and safety-relevant characteristics shall be analyzed and documented in detail in light of the suitability of the manufacturing process. If a machine capability value (cmk) is not achieved, Supplier shall provide evidence of equipment optimization or Product testing which rules out a delivery of defective Products. In series production, Supplier shall provide documented evidence of the required process capability value (cpk) for special characteristic related to safety, related to legal and regulatory requirements or related to functions and requirement (significant/critical characteristics /according VDA: BM S, BM Z or BM F). For this purpose, it shall choose a suitable process, e.g. statistical process control or manual control card technique. If a process capability value (cpk) is not achieved, Supplier shall, to assure defect-free deliveries of Products, optimize the production process so that the required value is achieved. Control plan For the prototype, pre-series and series phases, a production control plan shall be created and uploaded to by Supplier. The target is the earliest possible production of Samples (as defined in Section 5) under series production conditions. The contents of the production control plan shall fulfill the requirements of ISO/TS Annex A at a minimum, and contain all of Supplier's Productrelevant processes. All production control plans 4

5 posługiwać się wyłącznie obowiązującymi w danej chwili planami jakości. Rekwalifikacja Rekwalifikację Produktów i procesów należy każdorazowo wyraźnie oznaczyć w harmonogramie testów. Dostawca zobowiązany jest raz do roku oraz bezpośrednio po stosownym żądaniu udostępnić Nabywcy na własny koszt wyczerpującą dokumentację oraz dowody na skuteczne przeprowadzenie testów rekwalifikacyjnych. Zakres testów rekwalifikacyjnych uzależniony jest każdorazowo od przedstawionego wzoru (zgodnie z definicją w punkcie 5). Przyrządy pomiarowe Dostawca powinien zadbać o to, aby wszystkie konieczne przyrządy pomiarowe były zdatne do określonych celów pomiarowych, dostępne przez cały czas, pozostawały pod ciągłym nadzorem, były kalibrowane i utrzymywane w dobrym stanie. Dostawca zobowiązany jest do stosowania VDA tom 5 lub metody MSA. Jeśli Nabywca lub Klient udostępni Dostawcy przyrządy pomiarowe, zastosowanie mają Przepisy w sprawie przechowywania będące załącznikiem nr 3 do Ogólnych Warunków Zakupów Nabywcy. Dostawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń Nabywcy i uwzględnić przyrządy pomiarowe w systemie zarządzania jakością. Ponadto Dostawca ma obowiązek wypełniania wszystkich wymagań Klienta, o których został poinformowany. 5. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF/PPAP) "Wzory" do zatwierdzania procesów produkcyjnych i wyrobów ("PPF") i PPAP oznaczają Produkty i ich komponenty, które zostały wytworzone w warunkach produkcji seryjnej i poddane testom pod kątem wszystkich wymaganych i uzgodnionych właściwości. Dla tych samych Produktów i komponentów o różnorodnej powierzchni (np. odmienna kolorystyka) należy przygotować raport PPF/PPAP dla każdej powierzchni łącznie z pięcioma wzorami dla każdej z nich. PPF/PPAP należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami z załącznika 1 oraz każdorazowo zgodnie z instrukcją Nabywcy. Zatwierdzenie procesu stanowi integralny element opisanej powyżej metody i Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jej w weryfikowalny sposób. Nabywca może uczestniczyć w zatwierdzeniu lub dokonać zatwierdzenia zamiast Dostawcy. Zatwierdzenie procesu nie powoduje powstania kosztów po stronie Dostawcy. Testy na pobranych próbkach należy przeprowadzić dla każdej dostawy począwszy od fazy prototypów. Dokumenty dostawy wraz z historią wersji surowców, Produktów i komponentów należy dołączyć w sposób widoczny. Zgodnie z postanowieniami z zawartych porozumień shall be constantly maintained and kept up-todate. Only valid production control plans shall be used. Requalification Requalification of Products and processes shall be clearly indicated in the test planning. Supplier shall provide Buyer, free of charge and on an annual basis, as well as anytime promptly upon Buyer s request, with thorough documentation and evidence of successful completion of all requalification tests. The extent of the requalification tests is based on the extent of the respective Sample (as defined in Section 5). Testing equipment Supplier shall ensure that all necessary testing equipment is suitable for the particular measurement purpose, is available at all times, and is permanently monitored, calibrated and kept in good condition. The VDA volume 5 or the MSA procedures shall be used by Supplier If testing equipment is made available to Supplier by Buyer or Customer, Buyer's Bailment Terms set forth in Annex 3 to the Purchase Terms and Conditions shall apply, Buyer instructions shall be followed and the testing equipment shall be integrated into Supplier's quality management system. In addition, all applicable Customer requirements, as communicated to Supplier, shall be fulfilled. 5. Production process and product approval (PPF/PPAP) "Samples" for production process and Product release ("PPF") and PPAP are Products and Product Parts which have been manufactured entirely under series production conditions and tested regarding all required and agreed features. For the same Products and Product Parts, respectively, with different surfaces, (e.g. different colors), a PPF/PPAP report together with five Samples shall be produced per surface. The PPF/PPAP shall take place as required under this Annex 1 or anytime upon order from Buyer. The process release is an integral part of the foregoing procedure and shall be verifiably performed by Supplier. Buyer can accompany the release or carry it out instead of Supplier. The process release shall be performed at no cost to Supplier. The tests for Sample shall be carried out with every delivery beginning with the prototype phase. The delivery documents including materials, Products and Product Parts history shall be visibly enclosed. According to the respective agreement, fulfillment of the specifications can be 5

6 przestrzeganie specyfikacji może być potwierdzone deklaracją zgodności lub kartami materiałowymi. Muszą one zawierać porównanie stanu faktycznego z założeniami. Zakres PPF/PPAP ustalają strony pomiędzy sobą. Co do zasady stosowane są VDA tom 2, poziom przedłożenia 2 lub dyrektywy PPAP poziom 3 każdorazowo w aktualnie obowiązującej wersji lub porównywalne przepisy stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę. PPF/PPAP należy przeprowadzić przynajmniej we wszystkich wymienionych poniżej przypadkach: nowe komponenty w Produktach, modyfikacje Produktu, zmiana w zakresie uzgodnionych specyfikacji (np. zmiana rysunków z nowym indeksem), zmiana metody produkcji, relokacja zakładu produkcyjnego, przerwa w produkcji na okres dłuższy niż jeden (1) rok, produkcja przy użyciu wielu narzędzi/form tego samego typu, dla każdego narzędzie lub gniazda w formie wielogniazdowej, zmiana Podwykonawcy lub Poddostawcy. W ramach działań wstępnych należy przeprowadzić FMEA wyrobu (design-fmea). Stosownie do VDA tom 2 w aktualnie obowiązującej wersji bądź zgodnie z porównywalnymi przepisami stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, jak również w ramach PPF/PPAP dostarczane Produkty, komponenty, surowce i grupy materiałowe muszą być przez Dostawcę wpisane do międzynarodowego systemu materiałowych baz danych (IMDS) Nabywcy. Odpowiedni numer identyfikacyjny karty materiałowej należy podać w raporcie zatwierdzającym. PPF/PPAP należy rozpocząć dopiero po całkowitym wypełnieniu wszystkich istotnych specyfikacji i innych wymagań Produktowych. W przypadku niezgodności Dostawca może wystąpić o całkowite odstępstwo Produktowe, przy czym Nabywca nie jest zobligowany do aprobaty takiego odstępstwa. Jeśli na podstawie próbek/wzorów stwierdzone zostaną niezgodności, Dostawca jest zobowiązany do przeanalizowania ich przyczyn i do poinformowania Nabywcy o odpowiednich działaniach zapewniających produkcję Produktów pozbawionych wad. Wzory niekompletne, odrzucone lub dopuszczone warunkowo będą uwzględniane z negatywnym skutkiem w ocenie dostawcy przez Nabywcę. Dostawca jest zobowiązany ponieść i zwrócić Nabywcy spowodowane przez niego w związku z tym koszty dodatkowe a także koszty, które powstały po stronie Nabywcy ze względu na niedotrzymanie ustalonych harmonogramów (wraz z ustalonymi terminami, okresami i cyklami dostaw). Dostawca ma obowiązek archiwizacji wzorów i udostępnienia ich Nabywcy na jego żądanie. documented with certificate of conformity or material data sheets. These shall contain a planactual evaluation. The extent of the PPF/PPAP shall be agreed between the parties. VDA volume 2, submission level 2, or PPAP level 3 guidelines, in their then current version shall generally apply or similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters shall generally apply. PPF/PPAP shall be performed at least in all of the cases listed below: New Product Parts, Product changes, Changes to the agreed specifications (e.g. drawing changes with new drawing index), Changes to the production process, Relocation of the production plant, Suspending production for more than one (1) year, Manufacturing with multiple Tools of the same type, from each Tool or nest of a multiple-cavity mold, Change of subcontractor or sub-supplier. As part of the preliminary steps to be carried out is a FMEA of the product (design-fmea). In accordance with VDA volume 2 in its current version or in accordance with similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters, as well as within the framework of the PPF/PPAP, the delivered Products, Product Parts, materials and material groups shall be entered into the International Material Data System (IMDS) of Buyer by Supplier. The corresponding material data sheet identification number shall be specified in the approval report. PPF/PPAP shall only be commenced once all applicable specifications and other Product requirements are completely fulfilled. In the event of any nonconformance, a complete Product deviation approval may be requested by Supplier, provided that Buyer is under no obligation to grant such approval. If non-conformances are determined in the Samples, Supplier shall be required to carry out a root cause analysis and to communicate suitable measures for manufacturing defect-free Products to Buyer. Incomplete, rejected or only conditionally approved Samples shall receive negative consideration in Buyer's supplier rating. Additional costs which are caused by Supplier in this regard, as well as costs incurred by Buyer due to failure to meet scheduling including agreed delivery dates, periods and sequences, shall be carried, and reimbursed to Buyer, by Supplier. The Samples shall be archived by Supplier and made available to Buyer as required by Buyer. 6

7 6. Dokumentacja 6. Documentation Zadaniem Dostawcy jest prawidłowe udokumentowanie swojego systemu zarządzania jakością oraz działań w celu zapewnienia jakości i udostępnienie tej dokumentacji Nabywcy każdorazowo na jego odpowiedni wniosek. Podstawę do tworzenia zapisów i archiwizacji dokumentów stanowi aktualnie obowiązująca wersja VDA tom 1, lub porównywalne przepisy stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, do których należy się stosować. Wszystkie dokumenty i wzory/próbki należy przygotować i archiwizować z zachowaniem najwyższego poziomu przedłożenia VDA również wtedy, gdy Nabywcy został przesłany raport w formie zredukowanej lub uproszczonej. Dokumenty o szczególnych wymogach archiwizacyjnych ("DmbA") muszą być przechowywane przez piętnaście (15) lat. Wszelkie dokumenty jakościowe, zwłaszcza odnoszące się do mierzonych wartości i wyników testów należy archiwizować przez okres pięciu (5) lat od ich utworzenia. Wszystkie dokumenty wymagane do zatwierdzenia, obsługi, konserwacji i naprawy jak również dokumentacja dotycząca przygotowania wzorów (wielowymiarowe raporty z testów i raporty materiałowe, testy funkcjonalne) należy przesłać bezpłatnie Nabywcy, bez konieczności ponoszenia przez Nabywcę związanych z tym kosztów lub formalnego występowania o ich przesłanie. Zapisy z testów z bieżącej produkcji należy dołączyć do dostawy Produktów seryjnych zgodnie z postanowieniami umowy zakupu. Dla dokumentów DmbA należy udostępnić na żądanie Nabywcy certyfikat z testów. Dostawca ma obowiązek zapewnić Nabywcy dostęp do wszystkich wzorów, wyników testów oraz stosownych dokumentów w wymaganym przez niego zakresie. To samo dotyczy przeglądów kontrolnych Dokumentacja historyczna Wszelkie zmiany o istotnym znaczeniu dla Produktu i procesu należy udokumentować w odpowiedniej historii Produktu i procesu w postaci indeksu komponentu. Należy zapewnić identyfikowalność zmian. Dokumentację dotyczącą historii Produktu i procesu należy na bieżąco aktualizować i załączać do każdej dostawy wzorów aż do momentu ustalenia produkcji seryjnej i bezwarunkowego zatwierdzenia Produktu. Dokumentację dotyczącą historii Produktu i procesu należy wcześniej przesłać w formie elektronicznej do działu jakości Nabywcy. Ponadto dokumentację tę Dostawca zobowiązany jest aktualizować podczas produkcji seryjnej i udostępniać w wymaganym zakresie. W zakresie koniecznym dla celów Umowy Zakupu Dostawca może zażądać od Nabywcy oryginalnych wzorów lub specyfikacji Klienta dotyczących określonych Produktów. Supplier shall organize the documentation of its quality management system including the quality assurance measures in an orderly manner and make the documentation available to Buyer at any time upon request. The requirements of the thencurrent version of the VDA volume 1 or similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters, are the basis for recording and storing the documentation and shall be complied with. All documents and Samples shall be created and archived in accordance with the highest VDA submission level, even if a reduced or simplified report is sent for submission to Buyer. The further documentation can be sent later as requested. Documents requiring special archiving ("DmbA") shall be archived for fifteen (15) years. All qualityrelevant documents, especially those relating to measured values and test results, shall be archived for five (5) years after creation. All necessary documents relating to release, operation, maintenance and repair as well as the documentation relating to the manufacture of Samples (dimensional and material test reports, functional tests) shall be sent to Buyer at no charge and without having been specifically requested by Buyer. Test records from current running production shall be included with the series delivery of Product in accordance with the Purchase Contract. For DmbA, a test certificate shall be submitted to Buyer upon request. As necessary or during audits, Supplier shall allow Buyer access to all samples, test results and relevant documents I the required extent. The same applies to the inspections History documentation All Product and process-relevant changes shall be documented in the product and process history documentation in the form of a component part index. Traceability of the changes shall be ensured. The product and process history documentation shall be updated with the current status and enclosed with every delivery of Samples until the series production process has been established and Product approval without restrictions has been achieved. Electronic transmission of the product and process history documentation shall take place to Buyer's quality department in advance. The product and process history documentation shall also be updated by Supplier during series production and made available as necessary. As necessary for the purposes of the Purchase Contract, original Samples or Product-specific Customer specifications can be requested from Buyer by Supplier. 7

8 6.2. Świadectwa kontroli W zakresie wymaganym dla celów Umowy Zakupu Dostawca zobowiązany jest złożyć oddzielne świadectwo kontroli dla każdej ilości użytej to produkcji części. Związane z tym koszty pokrywa Dostawca. Świadectwo kontroli musi spełniać wymogi DIN EN lub DIN EN ISO/IEC (część 1 i 2). Dostawca ma obowiązek dokumentowania każdego testu Acceptance test certificates As necessary for the purposes of the Purchase Contract, Supplier shall submit a separate certificate of conformity for each quantity used in connection with a part s manufacture. Supplier shall carry all associated expenses. The certificate of conformity shall correspond to the requirements of DIN EN or the DIN EN ISO/IEC (part 1 and 2). Each test shall be documented by Supplier. 7. Skutki wad 7. Defect consequences Reklamacje 0 km "Reklamacje 0 km" określają reklamacje z tytułu wad, które zostały wykryte po dotarciu Produktów do zakładu produkcyjnego Nabywcy lub Klienta. Wysyłka pojazdów Klienta do odbiorcy końcowego jeszcze nie nastąpiła. Jeśli Nabywca lub Klient stwierdzą zasadność takiej reklamacji i powiadomią o tym Dostawcę, Dostawca powinien bezzwłocznie wdrożyć działania naprawcze, za pomocą których zapewnione zostanie długotrwałe usunięcie wady oraz jej przyczyny. Wszystkie koszty, które powstaną po stronie Nabywcy ze względu na reklamację 0 km ponosi i rekompensuje Dostawca. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia w ciągu 24 godzin pisemnego stanowiska odnośnie przyczyny wady oraz do natychmiastowego wdrożenia działań zgodnie z krokami jeden do trzy raportu 8D. Następnie Dostawca realizuje i dokumentuje pozostałe istotne punkty w związku z reklamacją 0 km, takie jak analiza przyczyn i działania naprawcze w terminie dwóch (2) tygodni dla działań średnioterminowych oraz w ciągu sześciu (6) tygodni dla działań długoterminowych. Aby móc zakończyć reklamację 0 km, należy potwierdzić i udokumentować skuteczność działań naprawczych. Na życzenie Nabywcy do raportu z testów należy dołączyć zdjęcie wzoru z kompletnym oznakowaniem. Wady w fazie użytkowania i wady seryjne "Wady w fazie użytkowania" oznaczają wady wykryte po dostawie pojazdu Klienta do odbiorcy końcowego. Aby ograniczyć zwrotne wysyłki części i koszty analizy wszystkich wadliwych Produktów i ich komponentów na całym świecie, ustalenie Dostawcy a co za tym idzie jego udziału w kosztach dokonywane jest na podstawie wzorów. Jeden wzór reprezentuje określoną ilość wadliwych Produktów i ich komponentów na rynku referencyjnym. Zasadniczo obowiązującym jest rynek, który Nabywca i Klient ustalili pomiędzy sobą. Nabywca poinformuje Dostawcę o wybranym rynku na jego zapytanie. Jeśli Produkty lub ich komponenty nie są widoczne w wyrytych wynikach lub nie zostaną przekazane Dostawcy w celu ich analizy technicznej lub naprawy, są one automatycznie niszczone przez 0 km complaints "0 km complaints" are complaints regarding defects which are discovered after receipt of Products in Buyer's or Customer's production plant. Delivery of the Customer Vehicles to the Final Customers has not yet taken place. If such complaint is determined by Buyer or Customer and communicated to Supplier, Supplier shall immediately initiate corrective actions which ensure the permanent removal of the defect and its root cause. Supplier shall bear, and reimburse Buyer for, all costs and expenses incurred by Buyer due to 0 km complaints. Supplier shall, within twenty-four (24) hours, submit a written statement of the root cause of the defect and immediately take actions according to steps one through three of the 8D report. Afterwards, other points relevant in connection with the 0 km complaint such as root cause analyses and corrective actions shall by implemented and documented within two (2) weeks for middle-term actions, and six (6) weeks for long-term actions. For the purpose of closing the 0 km complaint, the effectiveness of the corrective actions shall be verified and documented. At Buyer's request, a photograph of the reference Sample with a completed label shall be attached to the test report. Field failures and series defects "Field failures" are defects which are discovered after the delivery of the Customer Vehicles to the Final Customers. In order to reduce part return shipments and analysis costs for all defective Products and Product Parts worldwide, the determination and the related Supplier cost participation is performed using samples. The sample represents the volume of damaged Products and Product Parts of a reference market. In principle, the reference market agreed between Buyer and Customer shall apply. Buyer shall release this to Supplier upon request. If the Products and Product Parts do not flow into the detected findings or are not made available to Supplier for technical analysis or repair, these are automatically scrapped by Customer. Customer's 8

9 Klienta. Wystarczającym potwierdzeniem poniesionych nakładów są dane statystyczne Klienta. Wady powtarzające się, Controlled Shipping Level (CSL) Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad w ramach Controlled Shipping Level (CSL). Controlled Shipping jest wymogiem Nabywcy, który zobowiązuje Dostawcę do wprowadzenia redundantnej metody kontrolnej służącej wykryciu błędu przy jednoczesnym wdrożeniu metody usuwania źródłowej przyczyny błędu. Kontrola redundantna odbywa się równolegle do normalnych działań kontrolnych. Dane pozyskane podczas kontroli redundantnej są istotne zarówno dla pomiaru efektywności kontroli wtórnych jak i działań korygujących, podjętych w celu usunięcia pierwotnych niezgodności. Proces Controlled Shipping składa się z dwóch poziomów: a) Controlled Shipping -Level 1 obejmuje natychmiastowy proces usuwania błędów oraz redundantną metodę kontroli. Pracownicy Dostawcy przeprowadzają kontrolę w lokalizacji Nabywcy, aby uchronić Nabywcę przed otrzymywaniem niezgodnych części/materiałów. b) Controlled Shipping -Level 2 obejmuje te same metody co Controled Shipping Level 1, jednak rozszerza je o dodatkową weryfikację prowadzoną przez zewnętrzną firmę/osobę trzecią, która uwzględnia interesy Nabywcy pod względem szczególnych działań sortujących. Osoba trzecia / firma zewnętrzna wybierana jest przez Dostawcę, zatwierdzana przez Nabywcę i opłacana przez Dostawcę. Dostawcy mogą przy wyborze skorzystać z listy firm zewnętrznych zatwierdzonych przez Nabywcę. Osoba trzecie/firma zewnętrzna lub przedstawiciel Nabywcy przeprowadza kontrolę (audyt). Dane pozyskane w trakcie redundantnej kontroli osoby trzeciej oraz podczas audytu są istotne zarówno dla pomiaru efektywności kontroli wtórnych jak i działań korygujących, podjętych w celu usunięcia pierwotnych niezgodności. Dla obu poziomów Controlled Shipping ustalane są kryteria wyjściowe (exit criteria). Dalsze prawa i środki ochrony prawnej Dalsze prawa oraz środki ochrony prawnej Nabywcy wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu lub obowiązującego prawa, w szczególności prawa Nabywcy zgodnie z punktem 15 Ogólnych Warunków Zakupu pozostają naruszone przez zapisy niniejszego punktu 7. statistics shall be valid as evidence of the expenditures incurred. Repetitive defects, Controlled Shipping Level (CSL) The Supplier shall comply with the Controlled Shipping Level (CSL) rules listed below: Controlled Shipping is a demand by the Buyer that a Supplier put in place a redundant inspection process to sort for a specific nonconformance, while implementing a root cause problem solving process. The redundant inspection is in addition to normal controls. The data obtained from the redundant inspection process is critical as both a measure of the effectiveness of the secondary inspection process and the corrective actions taken to eliminate the initial nonconformance. Two levels of Controlled Shipping exist: a) Controlled Shipping - Level 1 includes an immediate problem solving process as well as a redundant inspection process. The Supplier s employees at the Supplier s location enact the inspection process in order to isolate the Buyer from receipt of nonconforming parts/material. b) Controlled Shipping - Level 2 includes the same processes as Controlled Shipping - Level 1, with an added inspection process by a third party representing the Buyer s interests specific to the containment activity. The third party/extern Company is selected by the Supplier, approved by the Buyer, and paid for by the Supplier. Suppliers may select the third party from an approved listing maintained by the Buyer. The third party/external Company or a Buyer representative will perform audits. The data obtained from the third party redundant inspection process as well as the audits are critical as both a measure of the effectiveness of the secondary inspection process and the corrective actions taken to eliminate the initial nonconformance. For both Control Shipment levels exit criteria shall be defined. Further rights and remedies This Section 7 does not preclude any other rights and remedies available to Buyer under the Purchase Terms and Conditions or applicable law, including Buyer's rights under Section 15 of the Purchase Terms and Conditions. 8. Standardy 8. Standards Wymienione poniżej standardy stanowią integralną część niniejszego załącznika 1 i Dostawca jest The following standards are an integral part of this Annex 1 and shall be complied with by Supplier: 9

10 zobowiązany do ich przestrzegania: DIN EN ISO 9001 ISO/TS obowiązujące tomy VDA PPAP, MSA, SPC, FMEA publikacje Automotive Industry Action Group (AIAG), Evaluation Aptitude Quality Fournisseur (EAQF) oraz Association of Quality System Evaluators (AVSQ) indywidualne wymagania Klienta przekazane do wiadomości Dostawcy. DIN EN ISO 9001 ISO/TS Valid VDA volumes PPAP, MSA, SPC, FMEA Publications of the Automotive Industry Action Group (AIAG), Evaluation Aptitude Quality Fournisseur (EAQF) and Association of Quality System Evaluators (AVSQ) Customer-specific requirements as communicated to Supplier. 9. Definicje 9. Definitions Użyte w załączniku pojęcia, których definicje podano w Ogólnych Warunkach Zakupu odnoszą się do znaczenia przypisanego im w Ogólnych Warunkach Zakupu. Wersją wyłącznie obowiązującą jest polska wersja dokumentu. Terms used herein and defined in the Purchase Terms and Conditions shall have the meaning as defined in the Purchase Terms and Conditions. Only the Polish version of this document shall apply 10

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

2. Zakres wstępnego pobierania próbek (Introduction) 2.1 Zakres wstępnego pobierania próbek (Scope of Initial Sampling) 2.2 Zastosowanie (Application)

2. Zakres wstępnego pobierania próbek (Introduction) 2.1 Zakres wstępnego pobierania próbek (Scope of Initial Sampling) 2.2 Zastosowanie (Application) Wymagania dokumentacji dla prezentacji i kwalifikacji próbek wstępnych do 4 edycji Podręcznika Dostawcy Documentation requirements for the presentation and qualification of the initial samples for Supplier

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Koncepcja sposobu akceptacji części w branży motoryzacyjnej

Koncepcja sposobu akceptacji części w branży motoryzacyjnej Agata Lewkowska * Koncepcja sposobu akceptacji części w branży motoryzacyjnej Wstęp Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu akceptacji nowych części wytwarzanych przez dostawców w łańcuchu dostaw branży

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Elbląska Orkiestra Kameralna

Elbląska Orkiestra Kameralna Notification on the results of on-the-spot verification /follow up of on-the-spot verification to the JTS Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie /w trakcie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV)

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV) pomiędzy EJOT Holding GmbH & Co.KG z wszystkimi powiązanymi spółkami i. (dalej nazywanym Dostawcą) 1. Cel i zakres obowiązywania Poniższe wytyczne jakościowe opisują podstawowe wymagania wobec dostawców

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

1 Application of terms

1 Application of terms OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I ZAŁADUNKÓW DO MAGAZYNU DIASPOLIS SP Z O.O. SP.K. 1 Zastosowanie warunków Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Załadunków stanowią integralną część każdego zamówienia składanego u Dostawców

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Klaus-Peter Wilbois Poznań, 21.03.2014 Requirements of EC Regulation 834/2007 / Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo