Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, System zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego Aby zapewnić jakość dostarczanych Produktów, Dostawca jest zobowiązany do wprowadzenia systemu zarządzania jakością odpowiadającego przynajmniej aktualnej wersji normy DIN EN ISO System zarządzania jakością należy stale utrzymywać i zwiększać jego skuteczność. Dostawca powinien starać się wdrożyć lub spełniać wymogi środowiskowe w oparciu o ISO 14001, a także usprawniać ich realizację. Każde odstępstwo od wymienionych wyżej wymogów lub fakt ich nie spełnienia należy zgłosić Nabywcy i uzyskać od niego wyraźne zatwierdzenie. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących krajowych i lokalnych przepisów środowiskowych oraz wymogów środowiskowych przekazanych Dostawcy przez Nabywcę. Celem Dostawcy jest jednoznaczny dalszy rozwój systemu zarządzania jakością oraz wdrożenie i spełnienie dodatkowych wymogów obowiązującej w danym momencie wersji normy ISO/TS Dostawca powinien nieustannie starać się stosować filozofię zero błędów w ramach niniejszych wymagań jakościowych dla materiałów produkcyjnych. Dostawca zobowiązany jest do przesłania aktualnego potwierdzenia certyfikacji na następujący adres mailowy: Szczególne wymagania jakościowe wynikają z technicznych specyfikacji, z dokumentacji technicznej, rysunków, modeli wewnątrzfirmowych, modeli osób trzecich, wzorów itp., które zostały uzgodnione pomiędzy stronami lub udostępnione Dostawcy przez Nabywcę. 2. Wymagania w zakresie przedstawienia dowodów i informacji Obniżenie jakości W przypadku stwierdzonych bądź spodziewanych problemów produkcyjnych lub jakościowych Dostawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Nabywcę w formie pisemnej. To samo obowiązuje w sytuacji, jeśli Dostawca wie lub przypuszcza, że wadliwe Produkty lub ich części ("Komponenty") zostały już dostarczone do Nabywcy. Dostawca zobowiązany jest w przypadku problemów z produkcją lub z jakością, w szczególności w sytuacji obniżenia jakości lub reklamacji Klienta poinformować niezwłocznie Nabywcę o odpowiednich działaniach naprawczych. Aby 1. Quality and Environmental Management System In order to ensure the quality of its delivered Products, Supplier shall implement a quality management system which complies with the then-current version of the DIN EN ISO 9001 norm at a minimum. The quality management system shall be continuously maintained and improved in its effectiveness. Supplier shall strive to implement or maintain and continuously improve the environmental requirements of the then-current version of the ISO Any deviation from, or non-compliance with the above referenced requirements must be communicated and expressly accepted by Buyer. In addition, Supplier must comply will all applicable national and local environmental laws regulations, as well as any Customer environmental requirements communicated to Supplier. The clear, further development of the quality Management system to, and the implementation and maintenance of, the additional requirements of the then-current version of the ISO/TS norm shall be the goal of Supplier. The Supplier shall continuously strive to fulfill the zero-defect philosophy within the framework of these Quality Requirements for Production Material. Supplier is obliged to send the current certification confirmation the following address: Specific quality requirements are set forth in the technical specifications, technical documentation, drawings, internal forms, third- party forms, samples, etc. agreed between the parties or supplied to Supplier by Buyer. 2. Requirement to provide evidence and information Decrease in quality Supplier shall immediately notify Buyer in writing of any detected or anticipated manufacturing or quality problems, as well as any knowledge or suspicion that defective Products or parts thereof ("Product Parts") have already been delivered to Buyer. In case of manufacturing or quality problems, in particular a decrease in quality, or a complaint from Buyer, Supplier shall immediately communicate adequate corrective measures to Buyer. Until the implementation of such corrective 1

2 zapewnić jakość dostarczanych Produktów Nabywca do momentu wdrożenia tych działań naprawczych jest uprawniony do podjęcia szczególnych kroków lub zażądania ich podjęcia od Nabywcy (np. zwiększonej częstotliwości testów). O ile odpowiedzialność za problemy produkcyjne lub jakościowe spoczywa po stronie Dostawcy i nie ma dokumentu potwierdzającego, że problemy te zostały spowodowane przez Nabywcę lub Klienta, Dostawca zobowiązany jest do rekompensaty Nabywcy wszystkich kosztów, które poniósł Nabywca w związku z tymi działaniami. Zmiany Na trzy (3) miesiące przed planowanym wdrożeniem Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Nabywcy o każdej zmianie Produktu, metody produkcji łącznie z przejściem procesowym i systemem zarządzania jakością. Wniosek o modyfikację (change request) na przeprowadzenie zmiany należy odpowiednio wysłać do Nabywcy również na trzy (3) miesiące przed planowanym wdrożeniem. Ewentualne zatwierdzone zmiany Dostawca powinien we właściwy sposób udokumentować, zgodnie z odpowiednimi wymogami przekazanymi mu przez Nabywcę. Dopiero po wpłynięciu pisemnej zgody Nabywcy dostawca ma prawo do przeprowadzenie wnioskowanych zmian Produktu, metody produkcji wraz z przejściem procesowym i systemem zarządzania jakością. W przypadku zatwierdzonych zmian w Produktach Dostawca zobowiązany jest do dostarczania Produktów w wersji niezmienionej tylko do uzgodnionego terminu. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na modyfikację nie zwalnia Dostawcy z wyłącznej odpowiedzialności za dostarczanie Produktów zgodnie z ustaleniami. Nabywca może wymagać wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukcji wyrobu i wydajności Produktów. W przypadku wymaganych przez Nabywcę modyfikacji strony w rozsądnej formie uzgodnią między sobą wpływ tych zmian na umowę zakupu, wraz z kosztami dodatkowymi, oszczędnościami oraz zmianą terminów, okresów i cykli dostaw. measures, Buyer may take, or demand that Supplier takes, special measures (e.g. higher frequency of testing) to ensure the quality of the delivered Products. Any additional costs of Buyer resulting from such measures shall be reimbursed by Supplier, insofar as the manufacturing or quality problems originate from the sphere of responsibility of Supplier and there is no documented evidence that they were caused by Buyer or Customer. Changes Supplier shall inform Buyer, in writing, of any changes to Products, the manufacturing process including process transfer, and the quality management system, three (3) months before the planned implementation. A change request for the carrying out of a change shall be submitted to Buyer three (3) months before the planned implementation. Supplier shall duly document any approved changes in accordance with reasonable requirements communicated to Supplier by Buyer (if any). Supplier may carry out requested changes to Products, the manufacturing process including process transfer, and the quality management system only after receipt of Buyer s written approval. In the case of an approved change to Products, Supplier shall only deliver unchanged Products up to a date to be agreed. Buyer's approval of any changes shall not release Supplier from its sole responsibility to deliver Products as agreed. Buyer may demand reasonable changes to Products in terms of design and accomplishment. With respect to such Buyer requested changes, the parties shall reasonably agree on the consequences for the Purchase Contract, including additional costs, cost reductions and changes to delivery dates, periods and sequences. 3. Tworzenie harmonogramu z uwzględnieniem aspektów jakościowych Dostawca ma obowiązek dostosować wszystkie wymagania jakościowe dla Produktów do wymogów jakościowych dla całego projektu - pojazdu Klienta (zgodnie z informacją przekazaną Dostawcy przez Klienta), czyli do wymogów jakościowych dla innych wyrobów i Produktów wbudowanych w pojazd, który Klient wytwarza dla Odbiorcy Końcowego. Dostawca zobowiązany jest do opracowania planów jakości, w których opisane będą szczegółowo wymagania jakościowe, cykle rozwoju Produktu i działania jakościowe w poszczególnych fazach projektowania. O możliwych konfliktach z wymaganiami jakościowymi dla innych, zamontowanych w pojeździe Klienta wyrobów, komponentów lub 3. Quality-relevant scheduling Supplier shall coordinate all quality requirements for Products with the quality requirements in the entire Customer Vehicle project (as communicated to Supplier by Buyer), i.e. the quality requirements for other goods and products incorporated into the Customer Vehicle produced by Customer for the Final Customer. Supplier shall prepare quality schedules which shall describe in detail the quality requirements, development cycles and quality measures according to the stage of development. Possible conflicts with quality requirements of other goods, parts or products incorporated into the Customer Vehicle and possible risks shall be reported in 2

3 Produktów oraz o możliwych zagrożeniach należy niezwłocznie informować pisemnie dział jakości Nabywcy. writing and without undue delay to Buyer's quality department. 4. Planowanie testów 4. Test planning Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za : identyfikację wszelkich możliwych zagrożeń w odniesieniu do Produktów, metod i harmonogramów; ustalenie i identyfikację charakterystyk specjalnych w dokumentacji, wraz ze sposobem postępowania według obowiązującej w tym momencie wersji VDA tom 1. Perspektywiczne planowanie jakości Elementem systemu zarządzania jakością Dostawcy jest perspektywiczne planowanie jakości. Wykorzystywane są w tym celu następujące metody planowania: Ocena wykonalności Dostawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymagania techniczne i dokumenty pod kątem możliwości produkcji uwzględniając przy tym własne maszyny produkcyjne i ich wydajność. W przypadku niezgodności między wymaganiami technicznymi a dokumentami Dostawca powinien niezwłocznie wyjaśnić te kwestie z działem planowania jakości u Nabywcy Tworzenie diagramu przepływu procesu Dostawca zobowiązany jest do jasnego przedstawienia i dokumentowania swoich procesów i materiałów oraz przepływu Produktów i komponentów a także maszyn produkcyjnych i punktów kontrolnych, od wejścia do wysyłki. Poza tym Dostawca powinien zapewnić oddzielne składowanie poszczególnych partii surowców i komponentów oraz ich przetwarzanie zgodnie z zasadą first in, first out. Diagramy przepływu procesu stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy potencjalnych przyczyn i skutków wad ( FMEA ) oraz do sporządzenia planu kontroli produkcji, dlatego Dostawca bezwzględnie musi je opracować. Supplier shall be solely responsible for: the identification of all possible Product, process and scheduling risks; the definition and identification of special characteristics in the documentation, along with appropriate handling of such, in line with the then-current version of VDA volume 1. Advance quality planning Supplier shall carry out advance quality planning within the framework of its quality management system. The following planning methods shall be applied: Manufacturability evaluation The Supplier shall verify all technical requirements and documents in regards to capable production, while considering its own production facilities and capacities. In case ambiguities arise regarding the technical requirements and documents, Supplier shall immediately clarify these issues with Buyer's quality planning department Creating a process flow diagram Supplier shall clearly illustrate and document its processes and material, Products and Product Parts flows, including production equipment and inspection points, from receiving through to shipment. It shall ensure that materials and Product Parts are stored separately in batches and that they are processed in accordance with the "first in, first out" principle. Process flow diagrams represent the basis for the creation of failure mode and effects analyses ("FMEA") and production control plans and are thus mandatory for Supplier Analiza ryzyka Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu FMEA. Dla tych Produktów i Komponentów, za których konstrukcję odpowiedzialny jest Dostawca, musi on przeprowadzić FMEA wyrobu ( Design- FMEA ). FMEA procesu należy przeprowadzić przed wykonaniem narzędzi i maszyn, aby ocenić wszystkie czynniki mające na nie wpływ a także w przypadku reklamacji. Niezależnie od tego Dostawca powinien weryfikować w ramach FMEA bieżące aktualizacje procesów, Produktów i komponentów. Dostawca upoważnia Nabywcę do wglądu do FMEA dla celów i w zakresie zgodnym z Umową Zakupu Risk analyses Supplier shall conduct a process FMEA. Supplier shall conduct a design FMEA for the Products and Product Parts for which it has design responsibility. A process FMEA shall be conducted to assess all influencing factors before Tools and equipment are manufactured, as well as in the event of complaints. In addition, continuous updates to the process, Products and Product Parts shall be evaluated by Supplier in the FMEA. Supplier shall allow Buyer to view the FMEA as necessary for the purposes of the Purchase Contract. 3

4 Zdolność maszynowa i procesowa Dostawca dokonuje oceny zdolności maszyn i procesu zgodnie z (i) obowiązującą wersją VDA tom 4 i z (ii) procesem zatwierdzania części do produkcji seryjnej (production part approval process "PPAP") oraz statystycznym sterowaniem procesem (statistical process control "SPC") każdorazowo w aktualnych wersjach. Oprócz tego należy rozważyć ewentualne dalsze wymagania obowiązujące w związku z Umową Zakupu. Obowiązują następujące limity: krótkoterminowa zdolność procesu (wskaźnik zdolności maszyn, "cmk") > 1,67 wskaźnik zdolności krótkoterminowej ("ppk") > 1,67 długoterminowa zdolność procesu (wskaźnik zdolności procesu, "cpk") > 1,33 Poniższe wartości obowiązują dla charakterystyk Produktu związanych z bezpieczeństwem i przepisami prawnymi: krótkoterminowa zdolność procesu ("cmk") > 2,00 długoterminowa zdolność procesu ("cpk") > 1,67 Odchylenia wartości cpk i cmk należy uzgodnić oddzielnie w formie pisemnej i zapisać je w księdze wymagań. Wszystkie właściwości Produktu istotne z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa należy szczegółowo przeanalizować pod kątem zdolności procesu produkcji i udokumentować. Jeśli wskaźnik zdolności maszyn (cmk) nie zostanie osiągnięty, Dostawca zobowiązany jest przedstawić dowód na optymalizację maszyn lub na przeprowadzenie testów Produktów, które mają zapobiec dostawom Produktów niezgodnych. W przypadku produkcji seryjnej Dostawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający wymagany wskaźnik zdolności procesu (cpk) dla charakterystyk specjalnych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, funkcjonalności i wymogów (charakterystyki specjalne/krytyczne wg VDA: pod względem bezpieczeństwa, certyfikacji i funkcjonalności). W tym celu Dostawca musi wybrać odpowiedni proces, np. statystyczne sterowanie procesem lub ręcznie uzupełniane karty kontrolne. Jeśli wskaźnik zdolności procesu (cpk) nie osiągnie wymaganego poziomu, Dostawca zobowiązany jest do takiego ulepszenia metody produkcji, aby uzyskać zakładaną wartość w celu zapewnienia dostaw wyrobów pozbawionych wad. Plan kontroli Dla etapów prototypów, produkcji przedseryjnej i seryjnej należy sporządzić plan kontroli produkcji i przesłać na adres Celem jest jak najszybsze wyprodukowanie wzorów w warunkach produkcji seryjnej (zgodnie z punktem 5). Zawartość planu kontroli powinna być zgodna przynajmniej z wymaganiami z Załącznika A do ISO/TS oraz obejmować wszystkie procesy Dostawcy istotne dla Produktów. Wszystkie plany kontroli powinny być na bieżąco uzupełniane i aktualizowane. Należy Machine and process capability Supplier shall evaluate the machine and process capability in line with (i) the then-current version of VDA volume 4 and (ii) the production part approval process ("PPAP") and statistical process control ("SPC") in their respective then current versions. Possible additional requirements applicable in connection with the Purchase Contract shall always be taken into consideration. The following limit values shall apply: Short-term process capability (machine capability value, "cmk") > 1.67 Preliminary process capability ("ppk") > 1.67 Long-term process capability (process capability value, "cpk") > 1.33 The following shall apply for safety and legally relevant characteristics: Short-term process capability ("cmk") > 2.00 Long-term process capability ("cpk") > 1.67 Deviating cpk and cmk values have to be agreed separately in writing and set forth in the requirements manuals. All functional and safety-relevant characteristics shall be analyzed and documented in detail in light of the suitability of the manufacturing process. If a machine capability value (cmk) is not achieved, Supplier shall provide evidence of equipment optimization or Product testing which rules out a delivery of defective Products. In series production, Supplier shall provide documented evidence of the required process capability value (cpk) for special characteristic related to safety, related to legal and regulatory requirements or related to functions and requirement (significant/critical characteristics /according VDA: BM S, BM Z or BM F). For this purpose, it shall choose a suitable process, e.g. statistical process control or manual control card technique. If a process capability value (cpk) is not achieved, Supplier shall, to assure defect-free deliveries of Products, optimize the production process so that the required value is achieved. Control plan For the prototype, pre-series and series phases, a production control plan shall be created and uploaded to by Supplier. The target is the earliest possible production of Samples (as defined in Section 5) under series production conditions. The contents of the production control plan shall fulfill the requirements of ISO/TS Annex A at a minimum, and contain all of Supplier's Productrelevant processes. All production control plans 4

5 posługiwać się wyłącznie obowiązującymi w danej chwili planami jakości. Rekwalifikacja Rekwalifikację Produktów i procesów należy każdorazowo wyraźnie oznaczyć w harmonogramie testów. Dostawca zobowiązany jest raz do roku oraz bezpośrednio po stosownym żądaniu udostępnić Nabywcy na własny koszt wyczerpującą dokumentację oraz dowody na skuteczne przeprowadzenie testów rekwalifikacyjnych. Zakres testów rekwalifikacyjnych uzależniony jest każdorazowo od przedstawionego wzoru (zgodnie z definicją w punkcie 5). Przyrządy pomiarowe Dostawca powinien zadbać o to, aby wszystkie konieczne przyrządy pomiarowe były zdatne do określonych celów pomiarowych, dostępne przez cały czas, pozostawały pod ciągłym nadzorem, były kalibrowane i utrzymywane w dobrym stanie. Dostawca zobowiązany jest do stosowania VDA tom 5 lub metody MSA. Jeśli Nabywca lub Klient udostępni Dostawcy przyrządy pomiarowe, zastosowanie mają Przepisy w sprawie przechowywania będące załącznikiem nr 3 do Ogólnych Warunków Zakupów Nabywcy. Dostawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń Nabywcy i uwzględnić przyrządy pomiarowe w systemie zarządzania jakością. Ponadto Dostawca ma obowiązek wypełniania wszystkich wymagań Klienta, o których został poinformowany. 5. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF/PPAP) "Wzory" do zatwierdzania procesów produkcyjnych i wyrobów ("PPF") i PPAP oznaczają Produkty i ich komponenty, które zostały wytworzone w warunkach produkcji seryjnej i poddane testom pod kątem wszystkich wymaganych i uzgodnionych właściwości. Dla tych samych Produktów i komponentów o różnorodnej powierzchni (np. odmienna kolorystyka) należy przygotować raport PPF/PPAP dla każdej powierzchni łącznie z pięcioma wzorami dla każdej z nich. PPF/PPAP należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami z załącznika 1 oraz każdorazowo zgodnie z instrukcją Nabywcy. Zatwierdzenie procesu stanowi integralny element opisanej powyżej metody i Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jej w weryfikowalny sposób. Nabywca może uczestniczyć w zatwierdzeniu lub dokonać zatwierdzenia zamiast Dostawcy. Zatwierdzenie procesu nie powoduje powstania kosztów po stronie Dostawcy. Testy na pobranych próbkach należy przeprowadzić dla każdej dostawy począwszy od fazy prototypów. Dokumenty dostawy wraz z historią wersji surowców, Produktów i komponentów należy dołączyć w sposób widoczny. Zgodnie z postanowieniami z zawartych porozumień shall be constantly maintained and kept up-todate. Only valid production control plans shall be used. Requalification Requalification of Products and processes shall be clearly indicated in the test planning. Supplier shall provide Buyer, free of charge and on an annual basis, as well as anytime promptly upon Buyer s request, with thorough documentation and evidence of successful completion of all requalification tests. The extent of the requalification tests is based on the extent of the respective Sample (as defined in Section 5). Testing equipment Supplier shall ensure that all necessary testing equipment is suitable for the particular measurement purpose, is available at all times, and is permanently monitored, calibrated and kept in good condition. The VDA volume 5 or the MSA procedures shall be used by Supplier If testing equipment is made available to Supplier by Buyer or Customer, Buyer's Bailment Terms set forth in Annex 3 to the Purchase Terms and Conditions shall apply, Buyer instructions shall be followed and the testing equipment shall be integrated into Supplier's quality management system. In addition, all applicable Customer requirements, as communicated to Supplier, shall be fulfilled. 5. Production process and product approval (PPF/PPAP) "Samples" for production process and Product release ("PPF") and PPAP are Products and Product Parts which have been manufactured entirely under series production conditions and tested regarding all required and agreed features. For the same Products and Product Parts, respectively, with different surfaces, (e.g. different colors), a PPF/PPAP report together with five Samples shall be produced per surface. The PPF/PPAP shall take place as required under this Annex 1 or anytime upon order from Buyer. The process release is an integral part of the foregoing procedure and shall be verifiably performed by Supplier. Buyer can accompany the release or carry it out instead of Supplier. The process release shall be performed at no cost to Supplier. The tests for Sample shall be carried out with every delivery beginning with the prototype phase. The delivery documents including materials, Products and Product Parts history shall be visibly enclosed. According to the respective agreement, fulfillment of the specifications can be 5

6 przestrzeganie specyfikacji może być potwierdzone deklaracją zgodności lub kartami materiałowymi. Muszą one zawierać porównanie stanu faktycznego z założeniami. Zakres PPF/PPAP ustalają strony pomiędzy sobą. Co do zasady stosowane są VDA tom 2, poziom przedłożenia 2 lub dyrektywy PPAP poziom 3 każdorazowo w aktualnie obowiązującej wersji lub porównywalne przepisy stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę. PPF/PPAP należy przeprowadzić przynajmniej we wszystkich wymienionych poniżej przypadkach: nowe komponenty w Produktach, modyfikacje Produktu, zmiana w zakresie uzgodnionych specyfikacji (np. zmiana rysunków z nowym indeksem), zmiana metody produkcji, relokacja zakładu produkcyjnego, przerwa w produkcji na okres dłuższy niż jeden (1) rok, produkcja przy użyciu wielu narzędzi/form tego samego typu, dla każdego narzędzie lub gniazda w formie wielogniazdowej, zmiana Podwykonawcy lub Poddostawcy. W ramach działań wstępnych należy przeprowadzić FMEA wyrobu (design-fmea). Stosownie do VDA tom 2 w aktualnie obowiązującej wersji bądź zgodnie z porównywalnymi przepisami stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, jak również w ramach PPF/PPAP dostarczane Produkty, komponenty, surowce i grupy materiałowe muszą być przez Dostawcę wpisane do międzynarodowego systemu materiałowych baz danych (IMDS) Nabywcy. Odpowiedni numer identyfikacyjny karty materiałowej należy podać w raporcie zatwierdzającym. PPF/PPAP należy rozpocząć dopiero po całkowitym wypełnieniu wszystkich istotnych specyfikacji i innych wymagań Produktowych. W przypadku niezgodności Dostawca może wystąpić o całkowite odstępstwo Produktowe, przy czym Nabywca nie jest zobligowany do aprobaty takiego odstępstwa. Jeśli na podstawie próbek/wzorów stwierdzone zostaną niezgodności, Dostawca jest zobowiązany do przeanalizowania ich przyczyn i do poinformowania Nabywcy o odpowiednich działaniach zapewniających produkcję Produktów pozbawionych wad. Wzory niekompletne, odrzucone lub dopuszczone warunkowo będą uwzględniane z negatywnym skutkiem w ocenie dostawcy przez Nabywcę. Dostawca jest zobowiązany ponieść i zwrócić Nabywcy spowodowane przez niego w związku z tym koszty dodatkowe a także koszty, które powstały po stronie Nabywcy ze względu na niedotrzymanie ustalonych harmonogramów (wraz z ustalonymi terminami, okresami i cyklami dostaw). Dostawca ma obowiązek archiwizacji wzorów i udostępnienia ich Nabywcy na jego żądanie. documented with certificate of conformity or material data sheets. These shall contain a planactual evaluation. The extent of the PPF/PPAP shall be agreed between the parties. VDA volume 2, submission level 2, or PPAP level 3 guidelines, in their then current version shall generally apply or similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters shall generally apply. PPF/PPAP shall be performed at least in all of the cases listed below: New Product Parts, Product changes, Changes to the agreed specifications (e.g. drawing changes with new drawing index), Changes to the production process, Relocation of the production plant, Suspending production for more than one (1) year, Manufacturing with multiple Tools of the same type, from each Tool or nest of a multiple-cavity mold, Change of subcontractor or sub-supplier. As part of the preliminary steps to be carried out is a FMEA of the product (design-fmea). In accordance with VDA volume 2 in its current version or in accordance with similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters, as well as within the framework of the PPF/PPAP, the delivered Products, Product Parts, materials and material groups shall be entered into the International Material Data System (IMDS) of Buyer by Supplier. The corresponding material data sheet identification number shall be specified in the approval report. PPF/PPAP shall only be commenced once all applicable specifications and other Product requirements are completely fulfilled. In the event of any nonconformance, a complete Product deviation approval may be requested by Supplier, provided that Buyer is under no obligation to grant such approval. If non-conformances are determined in the Samples, Supplier shall be required to carry out a root cause analysis and to communicate suitable measures for manufacturing defect-free Products to Buyer. Incomplete, rejected or only conditionally approved Samples shall receive negative consideration in Buyer's supplier rating. Additional costs which are caused by Supplier in this regard, as well as costs incurred by Buyer due to failure to meet scheduling including agreed delivery dates, periods and sequences, shall be carried, and reimbursed to Buyer, by Supplier. The Samples shall be archived by Supplier and made available to Buyer as required by Buyer. 6

7 6. Dokumentacja 6. Documentation Zadaniem Dostawcy jest prawidłowe udokumentowanie swojego systemu zarządzania jakością oraz działań w celu zapewnienia jakości i udostępnienie tej dokumentacji Nabywcy każdorazowo na jego odpowiedni wniosek. Podstawę do tworzenia zapisów i archiwizacji dokumentów stanowi aktualnie obowiązująca wersja VDA tom 1, lub porównywalne przepisy stowarzyszeń branżowych kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, do których należy się stosować. Wszystkie dokumenty i wzory/próbki należy przygotować i archiwizować z zachowaniem najwyższego poziomu przedłożenia VDA również wtedy, gdy Nabywcy został przesłany raport w formie zredukowanej lub uproszczonej. Dokumenty o szczególnych wymogach archiwizacyjnych ("DmbA") muszą być przechowywane przez piętnaście (15) lat. Wszelkie dokumenty jakościowe, zwłaszcza odnoszące się do mierzonych wartości i wyników testów należy archiwizować przez okres pięciu (5) lat od ich utworzenia. Wszystkie dokumenty wymagane do zatwierdzenia, obsługi, konserwacji i naprawy jak również dokumentacja dotycząca przygotowania wzorów (wielowymiarowe raporty z testów i raporty materiałowe, testy funkcjonalne) należy przesłać bezpłatnie Nabywcy, bez konieczności ponoszenia przez Nabywcę związanych z tym kosztów lub formalnego występowania o ich przesłanie. Zapisy z testów z bieżącej produkcji należy dołączyć do dostawy Produktów seryjnych zgodnie z postanowieniami umowy zakupu. Dla dokumentów DmbA należy udostępnić na żądanie Nabywcy certyfikat z testów. Dostawca ma obowiązek zapewnić Nabywcy dostęp do wszystkich wzorów, wyników testów oraz stosownych dokumentów w wymaganym przez niego zakresie. To samo dotyczy przeglądów kontrolnych Dokumentacja historyczna Wszelkie zmiany o istotnym znaczeniu dla Produktu i procesu należy udokumentować w odpowiedniej historii Produktu i procesu w postaci indeksu komponentu. Należy zapewnić identyfikowalność zmian. Dokumentację dotyczącą historii Produktu i procesu należy na bieżąco aktualizować i załączać do każdej dostawy wzorów aż do momentu ustalenia produkcji seryjnej i bezwarunkowego zatwierdzenia Produktu. Dokumentację dotyczącą historii Produktu i procesu należy wcześniej przesłać w formie elektronicznej do działu jakości Nabywcy. Ponadto dokumentację tę Dostawca zobowiązany jest aktualizować podczas produkcji seryjnej i udostępniać w wymaganym zakresie. W zakresie koniecznym dla celów Umowy Zakupu Dostawca może zażądać od Nabywcy oryginalnych wzorów lub specyfikacji Klienta dotyczących określonych Produktów. Supplier shall organize the documentation of its quality management system including the quality assurance measures in an orderly manner and make the documentation available to Buyer at any time upon request. The requirements of the thencurrent version of the VDA volume 1 or similar regulations of professional organizations in the country in which Buyer has its headquarters, are the basis for recording and storing the documentation and shall be complied with. All documents and Samples shall be created and archived in accordance with the highest VDA submission level, even if a reduced or simplified report is sent for submission to Buyer. The further documentation can be sent later as requested. Documents requiring special archiving ("DmbA") shall be archived for fifteen (15) years. All qualityrelevant documents, especially those relating to measured values and test results, shall be archived for five (5) years after creation. All necessary documents relating to release, operation, maintenance and repair as well as the documentation relating to the manufacture of Samples (dimensional and material test reports, functional tests) shall be sent to Buyer at no charge and without having been specifically requested by Buyer. Test records from current running production shall be included with the series delivery of Product in accordance with the Purchase Contract. For DmbA, a test certificate shall be submitted to Buyer upon request. As necessary or during audits, Supplier shall allow Buyer access to all samples, test results and relevant documents I the required extent. The same applies to the inspections History documentation All Product and process-relevant changes shall be documented in the product and process history documentation in the form of a component part index. Traceability of the changes shall be ensured. The product and process history documentation shall be updated with the current status and enclosed with every delivery of Samples until the series production process has been established and Product approval without restrictions has been achieved. Electronic transmission of the product and process history documentation shall take place to Buyer's quality department in advance. The product and process history documentation shall also be updated by Supplier during series production and made available as necessary. As necessary for the purposes of the Purchase Contract, original Samples or Product-specific Customer specifications can be requested from Buyer by Supplier. 7

8 6.2. Świadectwa kontroli W zakresie wymaganym dla celów Umowy Zakupu Dostawca zobowiązany jest złożyć oddzielne świadectwo kontroli dla każdej ilości użytej to produkcji części. Związane z tym koszty pokrywa Dostawca. Świadectwo kontroli musi spełniać wymogi DIN EN lub DIN EN ISO/IEC (część 1 i 2). Dostawca ma obowiązek dokumentowania każdego testu Acceptance test certificates As necessary for the purposes of the Purchase Contract, Supplier shall submit a separate certificate of conformity for each quantity used in connection with a part s manufacture. Supplier shall carry all associated expenses. The certificate of conformity shall correspond to the requirements of DIN EN or the DIN EN ISO/IEC (part 1 and 2). Each test shall be documented by Supplier. 7. Skutki wad 7. Defect consequences Reklamacje 0 km "Reklamacje 0 km" określają reklamacje z tytułu wad, które zostały wykryte po dotarciu Produktów do zakładu produkcyjnego Nabywcy lub Klienta. Wysyłka pojazdów Klienta do odbiorcy końcowego jeszcze nie nastąpiła. Jeśli Nabywca lub Klient stwierdzą zasadność takiej reklamacji i powiadomią o tym Dostawcę, Dostawca powinien bezzwłocznie wdrożyć działania naprawcze, za pomocą których zapewnione zostanie długotrwałe usunięcie wady oraz jej przyczyny. Wszystkie koszty, które powstaną po stronie Nabywcy ze względu na reklamację 0 km ponosi i rekompensuje Dostawca. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia w ciągu 24 godzin pisemnego stanowiska odnośnie przyczyny wady oraz do natychmiastowego wdrożenia działań zgodnie z krokami jeden do trzy raportu 8D. Następnie Dostawca realizuje i dokumentuje pozostałe istotne punkty w związku z reklamacją 0 km, takie jak analiza przyczyn i działania naprawcze w terminie dwóch (2) tygodni dla działań średnioterminowych oraz w ciągu sześciu (6) tygodni dla działań długoterminowych. Aby móc zakończyć reklamację 0 km, należy potwierdzić i udokumentować skuteczność działań naprawczych. Na życzenie Nabywcy do raportu z testów należy dołączyć zdjęcie wzoru z kompletnym oznakowaniem. Wady w fazie użytkowania i wady seryjne "Wady w fazie użytkowania" oznaczają wady wykryte po dostawie pojazdu Klienta do odbiorcy końcowego. Aby ograniczyć zwrotne wysyłki części i koszty analizy wszystkich wadliwych Produktów i ich komponentów na całym świecie, ustalenie Dostawcy a co za tym idzie jego udziału w kosztach dokonywane jest na podstawie wzorów. Jeden wzór reprezentuje określoną ilość wadliwych Produktów i ich komponentów na rynku referencyjnym. Zasadniczo obowiązującym jest rynek, który Nabywca i Klient ustalili pomiędzy sobą. Nabywca poinformuje Dostawcę o wybranym rynku na jego zapytanie. Jeśli Produkty lub ich komponenty nie są widoczne w wyrytych wynikach lub nie zostaną przekazane Dostawcy w celu ich analizy technicznej lub naprawy, są one automatycznie niszczone przez 0 km complaints "0 km complaints" are complaints regarding defects which are discovered after receipt of Products in Buyer's or Customer's production plant. Delivery of the Customer Vehicles to the Final Customers has not yet taken place. If such complaint is determined by Buyer or Customer and communicated to Supplier, Supplier shall immediately initiate corrective actions which ensure the permanent removal of the defect and its root cause. Supplier shall bear, and reimburse Buyer for, all costs and expenses incurred by Buyer due to 0 km complaints. Supplier shall, within twenty-four (24) hours, submit a written statement of the root cause of the defect and immediately take actions according to steps one through three of the 8D report. Afterwards, other points relevant in connection with the 0 km complaint such as root cause analyses and corrective actions shall by implemented and documented within two (2) weeks for middle-term actions, and six (6) weeks for long-term actions. For the purpose of closing the 0 km complaint, the effectiveness of the corrective actions shall be verified and documented. At Buyer's request, a photograph of the reference Sample with a completed label shall be attached to the test report. Field failures and series defects "Field failures" are defects which are discovered after the delivery of the Customer Vehicles to the Final Customers. In order to reduce part return shipments and analysis costs for all defective Products and Product Parts worldwide, the determination and the related Supplier cost participation is performed using samples. The sample represents the volume of damaged Products and Product Parts of a reference market. In principle, the reference market agreed between Buyer and Customer shall apply. Buyer shall release this to Supplier upon request. If the Products and Product Parts do not flow into the detected findings or are not made available to Supplier for technical analysis or repair, these are automatically scrapped by Customer. Customer's 8

9 Klienta. Wystarczającym potwierdzeniem poniesionych nakładów są dane statystyczne Klienta. Wady powtarzające się, Controlled Shipping Level (CSL) Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad w ramach Controlled Shipping Level (CSL). Controlled Shipping jest wymogiem Nabywcy, który zobowiązuje Dostawcę do wprowadzenia redundantnej metody kontrolnej służącej wykryciu błędu przy jednoczesnym wdrożeniu metody usuwania źródłowej przyczyny błędu. Kontrola redundantna odbywa się równolegle do normalnych działań kontrolnych. Dane pozyskane podczas kontroli redundantnej są istotne zarówno dla pomiaru efektywności kontroli wtórnych jak i działań korygujących, podjętych w celu usunięcia pierwotnych niezgodności. Proces Controlled Shipping składa się z dwóch poziomów: a) Controlled Shipping -Level 1 obejmuje natychmiastowy proces usuwania błędów oraz redundantną metodę kontroli. Pracownicy Dostawcy przeprowadzają kontrolę w lokalizacji Nabywcy, aby uchronić Nabywcę przed otrzymywaniem niezgodnych części/materiałów. b) Controlled Shipping -Level 2 obejmuje te same metody co Controled Shipping Level 1, jednak rozszerza je o dodatkową weryfikację prowadzoną przez zewnętrzną firmę/osobę trzecią, która uwzględnia interesy Nabywcy pod względem szczególnych działań sortujących. Osoba trzecia / firma zewnętrzna wybierana jest przez Dostawcę, zatwierdzana przez Nabywcę i opłacana przez Dostawcę. Dostawcy mogą przy wyborze skorzystać z listy firm zewnętrznych zatwierdzonych przez Nabywcę. Osoba trzecie/firma zewnętrzna lub przedstawiciel Nabywcy przeprowadza kontrolę (audyt). Dane pozyskane w trakcie redundantnej kontroli osoby trzeciej oraz podczas audytu są istotne zarówno dla pomiaru efektywności kontroli wtórnych jak i działań korygujących, podjętych w celu usunięcia pierwotnych niezgodności. Dla obu poziomów Controlled Shipping ustalane są kryteria wyjściowe (exit criteria). Dalsze prawa i środki ochrony prawnej Dalsze prawa oraz środki ochrony prawnej Nabywcy wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu lub obowiązującego prawa, w szczególności prawa Nabywcy zgodnie z punktem 15 Ogólnych Warunków Zakupu pozostają naruszone przez zapisy niniejszego punktu 7. statistics shall be valid as evidence of the expenditures incurred. Repetitive defects, Controlled Shipping Level (CSL) The Supplier shall comply with the Controlled Shipping Level (CSL) rules listed below: Controlled Shipping is a demand by the Buyer that a Supplier put in place a redundant inspection process to sort for a specific nonconformance, while implementing a root cause problem solving process. The redundant inspection is in addition to normal controls. The data obtained from the redundant inspection process is critical as both a measure of the effectiveness of the secondary inspection process and the corrective actions taken to eliminate the initial nonconformance. Two levels of Controlled Shipping exist: a) Controlled Shipping - Level 1 includes an immediate problem solving process as well as a redundant inspection process. The Supplier s employees at the Supplier s location enact the inspection process in order to isolate the Buyer from receipt of nonconforming parts/material. b) Controlled Shipping - Level 2 includes the same processes as Controlled Shipping - Level 1, with an added inspection process by a third party representing the Buyer s interests specific to the containment activity. The third party/extern Company is selected by the Supplier, approved by the Buyer, and paid for by the Supplier. Suppliers may select the third party from an approved listing maintained by the Buyer. The third party/external Company or a Buyer representative will perform audits. The data obtained from the third party redundant inspection process as well as the audits are critical as both a measure of the effectiveness of the secondary inspection process and the corrective actions taken to eliminate the initial nonconformance. For both Control Shipment levels exit criteria shall be defined. Further rights and remedies This Section 7 does not preclude any other rights and remedies available to Buyer under the Purchase Terms and Conditions or applicable law, including Buyer's rights under Section 15 of the Purchase Terms and Conditions. 8. Standardy 8. Standards Wymienione poniżej standardy stanowią integralną część niniejszego załącznika 1 i Dostawca jest The following standards are an integral part of this Annex 1 and shall be complied with by Supplier: 9

10 zobowiązany do ich przestrzegania: DIN EN ISO 9001 ISO/TS obowiązujące tomy VDA PPAP, MSA, SPC, FMEA publikacje Automotive Industry Action Group (AIAG), Evaluation Aptitude Quality Fournisseur (EAQF) oraz Association of Quality System Evaluators (AVSQ) indywidualne wymagania Klienta przekazane do wiadomości Dostawcy. DIN EN ISO 9001 ISO/TS Valid VDA volumes PPAP, MSA, SPC, FMEA Publications of the Automotive Industry Action Group (AIAG), Evaluation Aptitude Quality Fournisseur (EAQF) and Association of Quality System Evaluators (AVSQ) Customer-specific requirements as communicated to Supplier. 9. Definicje 9. Definitions Użyte w załączniku pojęcia, których definicje podano w Ogólnych Warunkach Zakupu odnoszą się do znaczenia przypisanego im w Ogólnych Warunkach Zakupu. Wersją wyłącznie obowiązującą jest polska wersja dokumentu. Terms used herein and defined in the Purchase Terms and Conditions shall have the meaning as defined in the Purchase Terms and Conditions. Only the Polish version of this document shall apply 10

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych w transakcję PPP. W tym celu należy opracować model finansowy, który umożliwia dokonanie oceny poszczególnych wariantów w różnych kategoriach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo