Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :"

Transkrypt

1 KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia wyłącznie zamówionych przez EADS PZL produktów w pełni odpowiadających wymaganiom określonym w dołączonych do zamówienia Warunkach Technicznych Dostawy oraz innym dokumentom i specyfikacjom wymienionym w zamówieniu / kontrakcie (jeśli mają zastosowanie) o ile upoważniony przedstawiciel JAKOŚCI EADS PZL nie zatwierdził odstępstw od tych wymagań. Jeżeli przedmiotem dostawy są produkty o ograniczonej żywotności kalendarzowej, to wymagane jest aby w dacie dostarczenia ich do EADS PZL posiadały one nie mniej niż 80% całkowitej żywotności deklarowanej przez producenta od daty produkcji (o ile Warunki Techniczne Dostawy nie stanowią inaczej) 2. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów wyprodukowanych wyłącznie przez producentów zaakceptowanych przez EADS PZL ( wymienionych w zamówieniu i/lub Warunkach Technicznych Dostawy. Jeżeli zamówiony produkt podlega QPL (Qualified Product List), jego producent, niezależnie od akceptacji EADS PZL, musi być również uwzględniony na tej Liście. UWAGA: Wyłącznie produkty wytworzone przez producentów zaakceptowanych przez EADS PZL będą mogły być przyjęte od dostawcy. Niespełnienie tego warunku uniemożliwi przyjęcie dostawy i spowoduje wystawienie DOSTAWCY Raportu Niezgodności w Dostawie UWAGA: EADS PZL uznaje za producenta podmiot odpowiedzialny za certyfikowanie wyrobu (realizującego badania odbiorcze) 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia wraz z zamówionymi produktami ŚWIADECTWA JAKOŚCI potwierdzającego ich status

2 jako nowo-wyprodukowanych lub remontowanych (w zależności od zamówienia) i spełniających wymagania odnośnych norm, specyfikacji i dokumentacji technicznej (aktualnych wydań) wraz z zatwierdzonymi odstępstwami ( jeśli mają zastosowanie) oraz wymaganej przez Warunki Techniczne Dostawy dokumentacji jakościowej, w tym Świadectwa Jakości PRODUCENTA (jeżeli nie jest nim DOSTAWCA) lub certyfikatu EASA Form 1 / FAA Form lub równoważnego wraz z raportami z badań odbiorczych (jeśli wymagane) UWAGA: Wszystkie wymagane dokumenty jakościowe muszą zostać dostarczone przed zaakceptowaniem dostawy przez EADS PZL. Ich brak podczas realizowanej przez EADS PZL kontroli wejściowej uniemożliwi przyjęcie dostawy i spowoduje wystawienie DOSTAWCY Raportu Niezgodności w Dostawie 4. DOSTAWCA zobowiązuje się do utrzymania i stosowania dla realizacji dostawy Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) odpowiadającego wymaganemu poziomowi zatwierdzenia producenta/dostawcy wyspecyfikowanemu w Warunkach Technicznych Dostawy lub innych dokumentach przywołanych w zamówieniu,to jest : Dla poziomu A-1 : certyfikowany SZJ w zakresie projektowania, produkcji i badań wyrobu zgodny z EN/AS/SJAC 9100 lub ISO 9001 lub AQAP 2110 lub PART-21 podczęść J i G lub ekwiwalentne zatwierdzenie FAA oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) Dla poziomu A-2 : certyfikowany SZJ w zakresie co najmniej produkcji i badań wyrobu zgodny z EN/AS/SJAC 9100 lub ISO 9001 lub AQAP 2120 lub PART-21 podczęść G lub ekwiwalentne zatwierdzenie FAA oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) Dla poziomu A-3 : certyfikowany SZJ w zakresie co najmniej badań końcowych wyrobu zgodny z EN/AS/SJAC 9100 lub ISO 9001 lub AQAP 2131 oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) Dla poziomu E: certyfikowany SZJ w zakresie co najmniej przechowywania i dystrybucji wyrobu zgodny z EN/AS/SJAC 9120 lub ISO 9001 oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) Dla poziomu F: certyfikowany SZJ w zakresie co najmniej rozwoju oprogramowania zgodny z EN/AS/SJAC 9100

3 lub ISO 9001 lub AQAP 2110, 150, 160 oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) Dla poziomu G: nadzorowany SZJ w zakresie wymaganym przez EADS PZL i określonym w dokumentach kontraktowych Dla poziomu N: bez wymagań odnośnie SZJ lub odpowiednio do odrębnie ustalanych warunków zatwierdzenia (jeśli dotyczy) Dla poziomu M: certyfikowany SZJ w zakresie co najmniej wykonywania prac obsługowych zgodny z EN/AS/SJAC 9110 lub ISO 9001 lub AQAP 2120 lub PART-145 lub PART-M lub ekwiwalentne zatwierdzenie FAA oraz WSK (jeśli wymagane w zamówieniu) 5. DOSTAWCA zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania EADS PZL o wszelkich niezgodnościach dotyczących dostarczonych do EADS PZL produktów, niezależnie od okresu jaki upłynął od dostarczenia produktu do uzyskania przez DOSTAWCĘ wiedzy o braku jego zgodności 6. DOSTAWCA zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania EADS PZL o zmianach wyrobu będącego przedmiotem dostawy, istotnych zmianach procesów jego wytwarzania, zmianach poddostawców i podwykonawców i/lub zmianach lokalizacji miejsca wytwarzania (jeżeli wymagane przez dokumenty kontraktowe), istotnych zmianach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością 7. DOSTAWCA zobowiązuje się do przechowywania przez okres co najmniej 7 lat (o ile EADS PZL nie określił tego okresu odrębnym wymaganiem) pełnej dokumentacji i certyfikatów jakościowych dotyczących dostarczonych produktów, za wyjątkiem Raportów FAI i Raportów Kwalifikacyjnych (o ile mają zastosowanie) które muszą być przechowywane przez okres dłuższy o 3 lata od okresu użytkowania dostarczonego produktu w wyrobie w którym zostały użyte ( dokumenty te nie mogą zostać zniszczone bez pisemnego upoważnienia EADS PZL) oraz do ich udostępniania, na żądanie, uprawnionemu przedstawicielowi EADS PZL

4 8. DOSTAWCA akceptuje, w zakresie związanym z dostawami dla EADS PZL, obecność uprawnionych przedstawicieli EADS PZL, klientów EADS PZL, organizacji nadzoru w tym Państwowego Nadzoru Lotniczego lub QAR (przedstawicieli Nadzoru Wojskowego) odpowiednio do zakresu dostaw dla prowadzenia wszelkich czynności z zakresu zapewnienia jakości (audyty systemu jakości, audyty procesów, audyty produktów, akceptacja produktów), przy czym zapewnione muszą być, przez dostawcę, bez dodatkowych kosztów, wszelkie środki, informacje i dane niezbędne dla przeprowadzenia w/w czynności; W/w uprawnieni przedstawiciele, podczas realizacji zadań w siedzibie dostawcy, będą przestrzegać wszystkich wewnętrznych przepisów i zasad stosowanych przez DOSTAWCĘ, w szczególności dotyczących zasad poufności i bezpieczeństwa 9. DOSTAWCA zobowiązuje się do przekazywania wszystkich zakomunikowanych i mających zastosowanie dla realizacji zamówienia wymagań, w tym powyższych Klauzul Jakościowych, swoim partnerom w łańcuchu dostaw oraz do nadzorowania ich stosowania. UWAGA : ZŁOŻENIE PRZEZ DOSTAWCĘ OFERTY / PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA BEZ ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO POWYŻSZYCH WYMAGAŃ, BĘDZIE TRAKTOWANE PRZEZ EADS PZL JAKO ICH ZAAKCEPTOWANIE W CAŁOŚCI

5 EADS PZL QUALITY CLAUSES applied at purchases of production materials and services The condition for the realization of delivery for EADS PZL is fulfilling by SUPPLIER the following REQUIREMENTS: 1. SUPPLIER obliges to deliver only products ordered by EADS PZL, fully meeting requirements defined in Delivery Technical Conditions attached to an order and other documents and specifications mentioned in order / contract (if applicable) if an authorized representative of EADS PZL QUALITY did not approve any concession from these requirements. If the products of limited calendar life are the object of delivery, it is required that at the time of their reception by EADS PZL they possessed not less than 80% total life declared by a manufacturer from date of their production (if Delivery Technical Conditions do not state otherwise). 2. SUPPLIER obliges to deliver the products produced by the manufacturers accepted by EADS PZL exclusively (specified in an order and / or Delivery Technical Conditions. If an ordered product is subject to QPL (Qualified Product List), its manufacturer, independently of EADS PZL acceptance, has to be also considered on this List. NOTE: Exclusively the products produced by the manufacturers approved by EADS PZL will be able to be accepted from a SUPPLIER. Non fulfilling of this condition will make delivery acceptance impossible and cause the issuance of Nonconformity Report in Delivery to SUPPLIER. NOTE: EADS PZL recognizes as a manufacturer the organization (entity) responsible for a product certification (realizing acceptance tests). 3. SUPPLIER obliges to deliver QUALITY CERTIFICATES along with ordered products, confirming their status as newly produced or

6 repaired/ overhauled (depending on an order) and fulfilling the requirements of relevant standards, specifications and technical documentation (current issues) along with approved concessions (if applicable) as well as quality documentation required by Delivery Technical Conditions including MANUFACTURER Quality Certificate (if it is not SUPPLIER) or a certificate EASA Form 1 / FAA Form or equivalent along with the reports of acceptance tests (if required) NOTE: All required quality documents have to be delivered prior to delivery s acceptation by EADS PZL. Their lack during incoming inspection realized by EADS PZL will make delivery s acceptance impossible and cause the issuance of Nonconformity Report in Delivery for SUPPLIER 4. SUPPLIER obliges to maintain and apply Quality Management System (QMS) for realization of delivery, meeting the required level of approval of a manufacturer/ supplier specified in Delivery Technical Conditions or other documents referred to in an order, i.e.: For level A-1 : certified QMS in the scope of design, production and product tests in conformity with EN/AS/ SJAC 9100 or ISO 9001 or AQAP 2110 or PART-21 subpart J and G or an equivalent approval FAA as well as TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) For level A-2 : certified QMS in the scope of at least production and product tests in conformity with EN/AS/SJAC 9100 or ISO 9001 or AQAP 2120 or PART-21 subpart G or an equivalent approval FAA as well as TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) For level A-3 : certified QMS in the scope of at least final tests of product in conformity with EN/AS/SJAC 9100 or ISO 9001 or AQAP 2131 as well as TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) For level E: certified QMS in the scope of at least storage and distribution of product in conformity with EN/AS/SJAC 9120 or ISO 9001 as well as TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) For level F: certified QMS in the scope of at least software development in conformity with EN/AS/SJAC 9100 or ISO 9001 or AQAP 2110, 150, 160 as well as

7 TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) For level G: supervised QMS in the scope required by EADS PZL and defined in contract documents) For level N: without requirements regarding QMS or adequately to separately established conditions of approval (if applicable) For level M: certified QMS in the scope of at least carrying out maintenance/ service works in conformity with EN/AS/SJAC 9110 or ISO 9001 or AQAP 2120 or PART -145 or PART - M or an equivalent approval FAA as well as TURNOVER CONTROL SYSTEM (if required in an order) 5. SUPPLIER obliges to inform EADS PZL without delay on any nonconformities concerning products delivered to EADS PZL independently of the period that elapsed from delivering of a product to obtaining by SUPPLIER the knowledge on lack of its conformity. 6. SUPPLIER obliges to inform EADS PZL without delay on changes of a product constituting the object of delivery, essential changes of processes of its production, changes of sub-suppliers and subcontractors and /or the changes of site of production (if required by contract documents), essential changes relating to Quality System Management. 7. SUPPLIER obliges to keep full quality documentation and certificates for period of at least 7 years (if EADS PZL hasn t determined that period by separate requirement) concerning delivered products, with exception of FAI Reports and Qualifying Reports (if applicable) which have to be kept by longer period by 3 years from the period of use of delivered product where it was used (these documents can not be destroyed without written authorization of EADS PZL) and he obliges to make them available on demand to an entitled representative of EADS PZL 8. SUPPLIER accepts, in the scope connected with deliveries for EADS PZL, the presence of EADS PZL entitled representatives, EADS PZL customers, authorities including Civil Aviation Office or QAR (representatives of Military Supervision) adequately to the range of

8 deliveries - for conducting any actions within the range of quality assurance (audits of quality system, audits of processes, audits of products, acceptance of products) however, all resources, information and data necessary to perform the a. m. actions have to be assured by a supplier without additional costs. The above mentioned authorized representatives, during realization of tasks in the supplier s seat, will observe all internal rules and principles applied by SUPPLIER, particularly these ones related to confidentiality and safety. 9. SUPPLIER obliges to forward all communicated and applicable requirements needed for realization of an order, including the above Quality Clauses to his partners in the supply chain as well as for supervision over their application. NOTE : SUBMITTING BY SUPPLIER AN OFFER / ACCEPTING AN ORDER WITHOUT RESERVATIONS TO THE ABOVE REQUIREMENTS WILL BE TREATED BY EADS PZL AS THEIR FULL ACCEPTATION

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW 6 th International Quality Conference June 08 th 2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac Paweł Nowicki 1) Tadeusz Sikora 1) 1) The Department of Quality Management, Cracow

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo