MARIA JOLANTA ORŁOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Streszczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIA JOLANTA ORŁOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Streszczenie"

Transkrypt

1 NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE PLANÓW ROZWOJU GOSPODARSTW W OPINII DORADCÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIMI ROLNIKÓW MARIA JOLANTA ORŁOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Celem opracowania było poznanie potrzeb doradców dotycz cych narz dzi ułatwiaj cych przygotowanie planów rozwoju gospodarstw oraz oczekiwa rolników zwi zanych z opracowaniem planu rozwoju gospodarstwa. Wyniki przeprowadzonych bada potwierdzaj, e doradcom s potrzebne narz dzia ułatwiaj ce opracowanie planów rozwoju gospodarstw. Rolnicy oczekuj od doradców wsparcia przy przygotowaniu planu przedsi wzi cia. Słowa kluczowe: baza wiedzy o gospodarstwach, standardowa nadwy ka bezpo rednia, o rodki doradztwa rolniczego, doradcy, gospodarstwa rolne 1. Wst p W zwi zku z Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 zobowi zuj cym kraje członkowskie Unii Europejskiej aby od 2007 r. ka de gospodarstwo towarowe miało opracowany plan rozwoju z uwzgl dnieniem dbało ci o rodowisko, dobrostan zwierz t i higien produkcji przed doradztwem rolniczym postawione zostały nowe zadania. Opracowanie dobrego planu bowiem wymaga [Zi tara, Olko-Bagie ska 1986, Ma ko 2007]: - zgromadzenia niezb dnych danych ródłowych (opis gospodarstwa), - dokonania krytycznej oceny stwierdzonych faktów i zale no ci (analiza gospodarstwa), - opracowania ró nych wariantów planu rozwoju gospodarstwa. Podstaw analizy i planowania s dane opisuj ce potencjał gospodarstwa. Zebranie danych nie b dzie trudne w gospodarstwach prowadz cych zapisy rachunkowe. Jednak w Polsce wi kszo gospodarstw nie prowadzi rachunkowo ci. W gospodarstwach tych gromadzone do przygotowania planu dane s szacunkowe. Wymagaj zatem weryfikacji. Aktualnie w Polsce nie ma wielko ci referencyjnych, które byłyby podstaw do weryfikowania opisów i planów przedsi wzi gospodarstw, nie prowadz cych rachunkowo ci. Konieczne staje si wi c okre lenie prostej metody oceny zasobów niezb dnej przy analizowaniu i planowaniu rozwoju gospodarstw rolniczych. Miar w pełni opisuj c potencjał gospodarstw rolniczych z punktu widzenia zdolno ci produkcyjnych i dochodowych wydaje si by wielko ekonomiczna1. Na bie co uaktualniana baza obejmuj ca dane dotycz ce organizacji i wyników gospodarstw prowadz cych rachunkowo (FADN2), pogrupowanych według wielko ci ekonomicznej i typów rolniczych, mogłaby sta si 1 miara wielko ci gospodarstw b d ca podstaw ich klasyfikacji 2 FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

2 68 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników baz referencyjn do weryfikowania opisów i planów rozwoju gospodarstw nie prowadz cych rachunkowo ci. Warto podkre li, e FADN jest jedynym zunifikowanym, wiarygodnym, reprezentacyjnym ródłem informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Na podstawie informacji od rolnika, który nie prowadzi rachunkowo ci, np. o liczbie zwierz t i powierzchni upraw, doradca wykorzystuj c baz mógłby przeprowadzi symulacje skutków ró nych wariantów planu a rolnik uzyskałby odpowied jak zmiana liczby zwierz t i powierzchni upraw mo e zmieni wielko produkcji i uzyskiwanych dochodów. Wskazanie, mo liwej do masowego zastosowania, prostej a zarazem dostatecznie precyzyjnej, metody oceny potencjału gospodarstw rolniczych jest warunkiem rozwoju doradztwa ekonomiczno-rolniczego w Polsce. Podstaw prawn polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z pó niejszymi zmianami, która weszła w ycie z dniem uzyskania przez Polsk statusu członka UE 1 maja 2004 r. Ustawa ta szczegółowo precyzuje zadania szczebla centralnego systemu, do którego nale : komitet Krajowy i Agencja Ł cznikowa, której funkcj pełni Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej Pa stwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Zbieraniem danych rachunkowych z reprezentatywnych gospodarstw rolnych zajmuj si na szczeblu województwa O rodki Doradztwa Rolniczego (Biura Rachunkowe). W systemie Polski FADN mog uczestniczy gospodarstwa towarowe. Ustalona liczebno próby Polskiego FADN liczy gospodarstw, co oznacza, e jedno gospodarstwo uczestnicz ce w systemie Polski FADN reprezentuje rednio prawie 62 gospodarstwa znajduj ce si w polu obserwacji [ Goraj i in. 2004]. Polski FADN mógłby stanowi wi c baz wiedzy wykorzystywan do opracowania planów rozwoju gospodarstw. Warto podkre li, e baza ta jest na bie co uaktualniana, u yteczno jej wi c b dzie rosła. 2. Cel i metoda bada Celem opracowania było poznanie potrzeb doradców dotycz cych narz dzi ułatwiaj cych przygotowanie planów rozwoju gospodarstw oraz oczekiwa rolników zwi zanych z opracowaniem planu rozwoju gospodarstwa. Wła ciwe badania, poprzedzone badaniami pilota owymi, przeprowadzono w ród 811 respondentów: doradców Kujawsko-Pomorskiego O rodka Doradztwa Rolniczego (K-PODR) oraz współpracuj cych z nimi rolników. Były to wskazane przez doradców po trzy, cztery gospodarstwa z ka dej gminy województwa kujawsko-pomorskiego o orientacji rynkowej. W wykonanych badaniach wzi ło udział 205 doradców: - 57 specjalistów zakładowych z O rodka centralnego (Minikowo) i oddziałów w Przysieku i Zarzeczewie, specjalistów terenowych zatrudnionych w 19 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Badania rolników przeprowadzono za po rednictwem doradców terenowych stosuj c technik wywiadu kwestionariuszowego. Doradców obj to badaniami ankietowymi wykorzystuj c wcze niej przygotowany kwestionariusz ankiety.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Zebrane materiały ródłowe zostały poddane selekcji, klasyfikacji i opracowaniu statystycznemu. Dane empiryczne poddano obliczeniom wykorzystuj c metody statystycznej weryfikacji hipotez. Metody statystyczne słu yły do ustalenia współzale no ci pomi dzy udzielanymi przez respondentów odpowiedziami a wybranymi zmiennymi charakteryzuj cymi analizowan społeczno, którymi były: w ród doradców: sta pracy, w ród rolników: wiek, liczba lat prowadzenia gospodarstwa, wykształcenie, wielko obszarowa i ekonomiczna prowadzonego gospodarstwa. Weryfikacji hipotezy o istnieniu zwi zku pomi dzy zmiennymi dokonano przy pomocy testu χ2 testuj c hipotezy statystyczne H 0 oraz H 1. Hipoteza statystyczna jest przypuszczeniem dotycz cym zwi zku pomi dzy zmiennymi. Hipoteza zerowa (H 0 ) oznacza brak zale no ci pomi dzy badanymi zmiennymi. Hipoteza alternatywna (H 1 ) oznacza istnienie zale no ci pomi dzy analizowanymi zmiennymi. Analiz przeprowadzano na poziomach istotno ci = 0,05 i 0, Wyniki bada Analiza i planowanie wymaga zgromadzenia informacji ródłowych opisuj cych potencjał gospodarstw. Mo liwo ci produkcyjne i dochodowe zale bowiem od ukształtowanego potencjału gospodarstwa. Doradca pomaga rolnikowi w zgromadzeniu i zweryfikowaniu danych ródłowych b d cych podstaw oceny potencjału produkcyjnego gospodarstwa. Nie b dzie to trudne w gospodarstwach prowadz cych ewidencj. Najlepszym ródłem danych s zapisy rachunkowe [Le niak 1997, Ma ko 2007]. Dane ksi gowe ułatwiaj trafne podejmowanie decyzji o strukturze produkcji gospodarstwa i jej efektywno ci. [Bernacki 2004, Goraj, Niewiadomski 2003]. Podobna była opinia badanych doradców. Zdaniem prawie 93% respondentów, prowadzenie rachunkowo ci ułatwia okre lenie zasobów gospodarstw pod wzgl dem produkcyjnym i dochodowym. Pomiar zasobów gospodarstw prowadz cych rachunkowo jest zdaniem 68,8% doradców K- PODR bardzo łatwy i łatwy. Jednak osoby badane najcz ciej współpracowały z gospodarstwami nie prowadz cymi rachunkowo ci (74,6%). Zmierzenie potencjału gospodarstwa nie prowadz cego rachunkowo ci, w opinii wi kszo ci badanych, jest trudne i bardzo trudne. Tak twierdziło 76,2% badanych doradców. Podstaw okre lenia potencjału gospodarstwa, zdaniem 91,2% osób badanych, powinny by wiarygodne, mo liwe do sprawdzenia, proste do ustalenia dane. Tylko 8,8% respondentów twierdziło, e zmierzenie potencjału gospodarstwa mo e odbywa si na podstawie wspólnej z rolnikiem rozmowy polegaj cej na odtwarzaniu sytuacji z przeszło ci bazuj c na pami ci rolnika. Ocen potencjału gospodarstwa poprzedza sporz dzenie opisu analitycznego. Opis powinien zawiera dane dotycz ce stanu, funkcjonowania i osi ganych wyników gospodarstwa. Doradca mo e pomóc rolnikowi w zebraniu danych [Ma ko 2007]. Gromadzone dane w gospodarstwach nie prowadz cych rachunkowo ci s szacunkowe. Równie wiele informacji z gospodarstw prowadz cych rachunkowo, niezb dnych do oceny działalno ci, znajduje si poza ewidencj. Zebrane dane wymagaj zatem weryfikacji [Le niak 1997]. Aktualnie doradcy nie dysponuj wielko ciami referencyjnymi, które byłyby podstaw do weryfikowania opisów gospodarstw. Przydatno danych z gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn (FADN) do 3

4 70 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników weryfikowania opisów gospodarstw widzi 32,2% badanych doradców. Dane powinny by przedstawione w takiej formie, eby mo na weryfikowa liczby podane przez rolników. W opinii 45,4% doradców K-PODR, spo ród prezentowanych metod, sposobem pozwalaj cym na szybkie zdiagnozowanie sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach nie prowadz cych rachunkowo ci jest wielko ekonomiczna, a tylko 14,1% twierdzi, e powierzchnia u ytków rolnych (rys. 1). 50,0 45,4 40,0 30,0 20,0 10,0 14,1 3,4 2,9 5,9 0,0 0,0 2,4 1,5 5,4 19,0 0,0 powierzchnia u ytków rolnych w ha warto rodków trwałych ogółem liczebno stałej załogi typ produkcyjny według Manteuffla wielko ekonomiczna wyra ona w ESU nie wiem warto aktywów warto maj tku obrotowego ogółem wielko zastosowanych nakładów pracy sposób oceny potencjału Rychlika aden Rys. 1. Sposób oceny potencjału gospodarstw nie prowadz cych rachunkowo ci pozwalaj cy na szybkie zdiagnozowanie sytuacji ekonomicznej w opinii doradców K-PODR W pracy doradczej przydatna byłaby, zdaniem 79, osób badanych, mo liwo szybkiego ustalenia sytuacji ekonomicznej gospodarstwa na podstawie prostych informacji podstawowych. Przeszło 61% respondentów uznało, e do analizowania sytuacji gospodarstw, podobnie jak do weryfikowania opisów, przydatne byłyby doradcom na bie co uaktualniane informacje z gospodarstw prowadz cych rachunkowo. Baza taka ułatwiałaby dokonywanie analizy sytuacji gospodarstw poprzedzaj cej plan rozwoju. Zestawienie danych z gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn, pokazuj ce zwi zek mi dzy potencjałem, organizacj a wynikami produkcyjno-ekonomicznymi dla typów rolniczych gospodarstw, byłoby przydatne w pracy doradczej i zarz dzaniu gospodarstwem. Doradca lub rolnik mógłby porówna swoj sytuacj z rezultatami uzyskiwanymi przez gospodarstwa podobne. W opinii 77,1% badanych doradców szybkie ustalenie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa ułatwiałoby przygotowanie planu rozwoju.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Podobnego zdania było 70,5% badanych rolników, głównie kieruj cych gospodarstwami o powierzchni u ytków rolnych powy ej 15 ha i wielko ci ekonomicznej 8-16 ESU (rys. 2, 3) ,2 10,1 10,5 7,0 20,6 6,0 3,3 5,0 11,5 10,5 11,0 2,9 13,0 13,2 13,0 30,4 35,5 38,0 26,5 20,3 30,4 36,8 41,9 40,1 39,0 do 10 ha 10,1-15 ha 15,1-30 ha 30,1-50 ha 50,1 i wiecej Odpowiedzi udzielone przez badanych rolników: tak raczej tak raczej nie nie nie potrafi odpowiedzie Rys. 2. Mo liwo oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej prowadzonego gospodarstwa na tle innych podobnych w opinii badanych rolników z ró nych grup wielko ci obszarowej gospodarstw ,0 16,7 12,4 10,5 9,7 4,8 4,6 4,9 7,7 6,9 13,0 8,7 12,2 14,1 27,6 22,0 33,5 39,8 26,9 19,5 24,4 34,6 Rys. 3. Mo liwo oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej prowadzonego gospodarstwa na tle innych podobnych w opinii badanych rolników z ró nych klas wielko ci ekonomicznej gospodarstw Zdaniem najwi kszej liczby badanych doradców sposobem oceny potencjału z punktu widzenia mo liwo ci produkcyjnych i dochodowych pozwalaj cym na szybkie zdiagnozowanie 48,3 do - < 4 ESU od 4 - < 8 ESU od 8 - < 16 ESU Odpowiedzi udzielone przez badanych rolników: 38,5 36,9 od 16 - < 40 ESU 40 ESU i > tak raczej tak raczej nie nie nie potrafi odpowiedzie

6 72 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników mo liwo ci rozwojowych w gospodarstwach nie prowadz cych rachunkowo ci jest wielko ekonomiczna (36,6%). Tylko 15,6% badanych w tej roli widzi powierzchni u ytków rolnych (rys. 4). 40,0 30,0 20,0 15,6 36,6 24,9 10,0 6,3 3,4 5,9 0,5 0,0 1,0 1,0 4,9 0,0 powierzchnia u ytków rolnych w ha warto rodków trwałych ogółem liczebno stałej załogi typ produkcyjny według Manteuffla wielko ekonomiczna wyra ona w ESU nie wiem warto aktywów warto maj tku obrotowego ogółem wielko zastosowanych nakładów pracy sposób oceny potencjału Rychlika aden Rys. 4. Sposób oceny potencjału gospodarstw nie prowadz cych rachunkowo ci pozwalaj cy na szybkie zdiagnozowanie mo liwo ci rozwojowych w opinii doradców K-PODR Dobrze opracowany plan powinien ułatwi rolnikowi przeprowadzenie zmian w gospodarstwie. Dlatego opracowywanie planu powinno odbywa si wspólnie z rolnikiem. Rolnik podejmuje decyzje dotycz ce kierunku rozwoju swojego gospodarstwa, bowiem on i jego rodzina ponosi wszelkie konsekwencje z ni zwi zane. Doradca mo e pomóc w podj ciu trafnej decyzji przedstawiaj c ró ne warianty planu rozwoju [Bie kowski 1994, Le niak 1997, Ma ko 2007]. Przy przygotowaniu wariantów planu, znalazłaby równie zastosowanie utworzona baza z gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn. Pogrupowane w odpowiedni sposób gospodarstwa z bazy, byłyby podstaw przygotowania ró nych wariantów planu. Według 81, doradców K-PODR opracowanie planu ułatwiłaby mo liwo szybkiego zaprezentowania rolnikowi zmiany dochodów prowadzonego przez niego gospodarstwa w zale no ci od zmiany liczby zwierz t oraz ró nych wariantów zmian liczby zwierz t i osi ganych dochodów. Podobnie, 90,1% rolników chciałoby oceni, jak zmiana liczby zwierz t mo e zmieni dochody. Przedstawianie ró nych wariantów planu ułatwia rolnikowi wybór odpowiadaj cej mu organizacji gospodarstwa. Dla badanych rolników szczególnie cenna byłaby mo liwo zapoznania si z ró nymi wariantami zmian liczby zwierz t i osi ganych dochodów. Tak sposobno chciałoby mie 81,6% badanych rolników, prowadz cych produkcj zwierz c i zainteresowanych

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, rozwojem produkcji zwierz cej. Najbardziej zainteresowani, to rolnicy w wieku lat i lat i zarz dzaj cy gospodarstwami od 8-16 ESU (rys. 5, 6) ,3 20,5 82,7 79,5 12,0 88,0 25,9 74, lat lat lat 50 i > lat tak nie Rys. 5. Mo liwo oceny ró nych wariantów zmian liczby zwierz t i osi ganych dochodów w opinii badanych rolników z ró nych grup wiekowych ,6 15,5 31,3 17,9 50,0 86,4 84,5 68,8 82,1 50,0 do - < 4 od 4 - < 8 od 8 - <16 od 16 - <40 40 ESU i > tak nie Rys. 6. Mo liwo oceny ró nych wariantów zmian liczby zwierz t i osi ganych dochodów w opinii badanych rolników z ró nych klas wielko ci ekonomicznej gospodarstw Około 8 doradców, w pracy z rolnikiem nad przygotowaniem planu, ch tnie widziałoby równie mo liwo, szybkiego przedstawienia rolnikowi, jak zmiana powierzchni upraw mo e wpłyn na dochody gospodarstwa, oraz ró nych wariantów powierzchni upraw i osi ganych

8 74 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników dochodów. Podobne były oczekiwania rolników. Blisko 8 było zainteresowanych tak mo liwo ci. Szczególnie zainteresowani rolnicy pochodzili z gospodarstw o powierzchni u ytków rolnych 15,1-30 ha i 30,1-50 ha oraz klas wielko ci ekonomicznych: rednio małych (84,8%) i rednio du ych (83,7%) ( (rys. 7, 8) ,1 17,5 16,4 21,0 8 36, ,8 77,9 82,5 83,6 79,0 do 10 ha 10,1-15 ha 15,1-30 ha 30,1-50 ha 50,1 i wiecej tak nie Rys. 7. Mo liwo oceny jak zmiana powierzchni upraw zmieni dochody w opinii badanych rolników z ró nych grup wielko ci obszarowej gospodarstw 10 15,2 16,3 24,4 8 46,3 24,3 2 53,7 75,6 84,8 83,7 75,7 do - < 4 od 4 - < 8 od 8 - <16 od 16 - <40 40 ESU i > Rys. 8. Mo liwo oceny jak zmiana powierzchni upraw zmieni dochody w opinii badanych rolników z ró nych klas wielko ci ekonomicznej gospodarstw tak nie

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, A 79,2% badanych rolników chciałoby mie mo liwo zapoznania si z ró nymi wariantami zmian powierzchni upraw i osi ganych dochodów. Najbardziej zainteresowani kierowali gospodarstwami o powierzchni u ytków rolnych 30,1-50 ha i 15,1-30 ha oraz wielko ci ekonomicznej 8 - <16 ESU i 16 - <40 ESU (rys. 9, 10) ,6 23,5 18,0 15,8 19,0 2 59,4 76,5 82,0 84,2 81,0 do 10 ha 10,1-15 ha 15,1-30 ha 30,1-50 ha 50,1 i wiecej tak nie Rys. 9. Mo liwo oceny ró nych wariantów zmian powierzchni upraw i osi ganych dochodów w opinii badanych rolników z ró nych grup wielko ci obszarowej gospodarstw 10 14,5 17,6 26,9 23,3 8 43,9 2 56,1 73,1 85,5 82,4 76,7 do - < 4 od 4 - < 8 od 8 - <16 od 16 - <40 40 ESU i > tak nie Rys. 10. Mo liwo oceny ró nych wariantów zmian powierzchni upraw i osi ganych dochodów w opinii badanych rolników z ró nych klas wielko ci ekonomicznej gospodarstw

10 76 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników Zdaniem 41, badanych doradców, dane z gospodarstw prowadz cych rachunkowo, na bie co uaktualniane, po zastosowaniu indeksów cen, pogrupowane według potencjału gospodarstw i typów rolniczych, mogłyby by podstaw okre lania wielko ci referencyjnych do weryfikowania planów rozwoju. 4. Wnioski Przeprowadzone badania pozwalaj na sformułowanie nast puj cych wniosków: 1. Doradcom potrzebna jest baza referencyjna do weryfikowania opisów gospodarstw nie prowadz cych rachunkowo ci, dokonywania oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw poprzedzaj cej plan rozwoju, oraz przygotowywania i weryfikowania ró nych wariantów planu. 2. Rolnicy współpracuj c z doradc chcieliby mie mo liwo oceny aktualnej i planowanej sytuacji swojego gospodarstwa na tle gospodarstw podobnych. Czynnikiem ró nicuj cym wypowiedzi rolników była wielko ekonomiczna i obszarowa kierowanych przez nich gospodarstw. Planowaniem rozwoju swoich gospodarstw bardziej zainteresowani byli rolnicy z gospodarstw rednio małych i rednio du ych (według klas wielko ci ekonomicznej) oraz z gospodarstw o wielko ci obszarowej ponad 15 ha UR. 3. Przeprowadzone badania potwierdziły, e w doradztwie rolniczym wyst puje zapotrzebowanie na wskazanie prostej, wystarczaj co precyzyjnej miary potencjału. Podstaw bowiem okre lenia wielko ci referencyjnych do weryfikowania opisów gospodarstw (zwłaszcza nie prowadz cych rachunkowo ci), analizowania aktualnej sytuacji, przygotowywania ró nych wariantów planu rozwoju oraz weryfikowania planów rozwoju mo e by baza danych z gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn i prosta, wystarczaj co precyzyjna miara potencjału pozwalaj ca na grupowanie gospodarstw podobnych pod wzgl dem potencjału. 4. Wykorzystuj c wyniki FADN mo na by da doradcom narz dzie wspomagaj ce rolników w procesie podejmowania decyzji. Do ułatwienia analizy sytuacji i oceny planów przedsi wzi mog posłu y informacje z odpowiednio pogrupowanych gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn (FADN). 5. Podstaw grupowania mo e by wielko ekonomiczna i typ rolniczy. 6. Wielko ekonomiczna okre lana jest na podstawie systematycznie aktualizowanych parametrów SGM. Obecnie s one obliczane dla potrzeb polskiego FADN. W zwi zku z tym e trwaj prace nad zmian kryteriów klasyfikacji gospodarstw w ramach FADN, podstaw której ma sta si standardowa produkcja, warto byłoby kontynuowa obliczanie parametrów SGM dla potrzeb doradztwa rolniczego. 7. Instytucj, która mogłaby zajmowa si przygotowywaniem takich zestawie jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej, w którego gestii le y gromadzenie i przetwarzanie danych gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn. Instytut mógłby przygotowywa odpowiednie liczby referencyjne dla O rodków Doradztwa Rolniczego. 8. Dane z gospodarstw prowadz cych rachunkowo unijn zestawione w formie poradnika dla doradcy byłyby pomocne w opracowaniu i weryfikacji planów rozwoju.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Bibliografia 1. Bernacki A., 2004: Informatyka w gospodarstwie rolniczym. [w:] Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa. Materiały konferencyjne, KCDRRiOW, Brwinów Warszawa, wrze nia, Bie kowski R., 1994: Oczekiwania doradztwa rolniczego wobec nauk ekonomicznych. Referat na I Kongres SERiA Ekonomi ci rolnictwa i agrobiznesu wobec wyzwa współczesnego rolnictwa. Pozna s Goraj L., Niewiadomski J., 2003: Rachunkowo w gospodarstwie rolnym. [w:] Cicho M., Goraj L., Hołdy ski Cz., Janyszek S., Liro A., Metera D., Niewiadomski J.: Podstawy wdra ania programu rolno rodowiskowego i zalesieniowego. Warszawa, Goraj L., Ma ko S., Sass R., Wyszkowska Z., 2004: Rachunkowo rolnicza. Difin, Warszawa. 5. Le niak B., 1997: Analiza i planowanie rozwoju gospodarstw rolnych jako metoda rolniczego doradztwa socjalno-ekonomicznego stosowana w krajach Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Pozna. 6. Ma ko S., 2007: Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego. [w]: Runowski H. (red.): Finanse gospodarstwa rolnego. Wyd. K-PODR. Przysiek, Zi tara W.,Olko-Bagie ska T., 1986:Zadania z analizy działalno ci gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL Warszawa. 8.

12 78 Narz dzia ułatwiaj ce przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców kujawsko-pomorskiego o rodka doradztwa rolniczego i współpracuj cych z nimi rolników TOOLS FACILITATING PREPARATIONS OF FARM DEVELOPMENT PRO- GRAMMES IN THE OPINION OF ADVISORY CENTRES OFFICERS AND FARMERS COOPERATING WITH THEM Summary The aim of the paper was to recognize the needs of advisory officers concerning tools facilitating preparations of farm development programmes and farmers expectations towards preparing plans of their farms development. The research results confirm that the advisory officers need tools facilitating their work concerning preparations of farm development programmes. The examined farmers expect from the advisory offices support with preparing their venture plans. Keywords: expertise base about farms, Standard Gross Margin agricultural advisory centers, advisory officers, farms Zakład Ekonomiki Produkcji Rolniczej Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, Al. Prof. Kaliskiego 7

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia maja 2011 r. LBY-4101-25-07/2010 P/10/074 Pani Iwona Musiał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Wykaz zmian do OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (OSZiK) na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 września 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BARBARA CHMIELEWSKA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 ISBN 978-83-7658-374-7 158 WARSZAWA 2013 DR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA WYBRANYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z UWZGL DNIENIEM KLAS WIELKO CI EKONOMICZNEJ

SYTUACJA DOCHODOWA WYBRANYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z UWZGL DNIENIEM KLAS WIELKO CI EKONOMICZNEJ SYTUACJA DOCHODOWA WYBRANYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z UWZGL DNIENIEM KLAS WIELKO CI EKONOMICZNEJ MARIA JOLANTA ORŁOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo