REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki"

Transkrypt

1 Projekt Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 1 Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki o nr RPWM /18, zwany dalej Projektem, jest to projekt realizowany przez Gminę Piecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. b) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminie Piecki". c) Realizatorze Projektu - należy przez to rozumieć Gminę Piecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, Piecki. d) Kandydacie należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo w Projekcie oraz przystępuje do procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie. e) Uczestniku należy przez to rozumieć kobietę lub mężczyznę, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (które w ramach Projektu zostanie objęte opieką klubu dziecięcego), zakwalifikowanego/-ną do udziału w Projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji. f) Klubie dziecięcym - należy przez to rozumieć Klub Dziecięcy "Słoneczko" w Pieckach. g) Biurze Projektu należy przez to rozumieć pokój Nr 12 w budynku Urzędu Gminy Piecki położonego przy ul. Zwycięstwa 34, Piecki. h) Osobie bezrobotnej - osoba zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych, niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą z niepełnosprawnością, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki RPWM /18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Regionalny rynek pracy RPWM Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

2 powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. i) Osobie z niepełnosprawnością - należy przez to rozumieć osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. j) Osobie biernej zawodowo - należy przez to rozumieć osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako osoba bezrobotna, a ponadto nie jest gotowa do podjęcia pracy oraz nie poszukuje aktywnie zatrudnienia). 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie, a tym samym warunki przyjęcia dzieci do Klubu Dziecięcego. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 3. Realizatorem Projektu jest Gmina Piecki, na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWM IP /18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Celem Projektu jest pomoc mieszkańcom Gminy Piecki (rodzicom lub opiekunom prawnym sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3) w wejściu lub powrocie na rynek pracy lub pomoc w utrzymaniu pracy, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego "Słoneczko" w Pieckach oraz zapewnienie jego bieżącej działalności. 3 Grupa docelowa 1. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/dzieci do lat 3 lub chęć utrzymania pracy (dot. osób pracujących i wychowujących dziecko w wieku do lat 3). 2. W ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem łącznie 25 osób, w tym 20 kobiet i 5 mężczyzn, a do Klubu dziecięcego zostanie przyjętych nie więcej niż 25 dzieci. 3. Z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych projektu, zastrzega się wprowadzenie limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy. 4 Rekrutacja - kryteria dostępu, kryteria doboru kandydatów 1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego w Biurze Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki ( Piecki, ul. Zwycięstwa 34), na stronie internetowej Gminy Piecki ( oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki ( Ogłoszenie zamieszczono również na stronie internetowej 2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od r. do r. oraz w razie potrzeb na bieżąco - rekrutacja uzupełniająca.

3 3. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w następujący sposób: - osobiście w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, Piecki w Sekretariacie (pokój nr 7). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zatytułowanej: Rekrutacja do Klubu dziecięcego, - wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, Piecki. Dokumenty należy wysłać w zamkniętej kopercie, zatytułowanej: Rekrutacja do Klubu dziecięcego (za dzień zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Piecki), - przekazać w zaklejonej kopercie przez kolportera ulotek na adres: Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, Piecki. Dokumenty należy wysłać w zamkniętej kopercie, zatytułowanej: Rekrutacja do Klubu dziecięcego (za dzień zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Piecki), - wysłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: z tematem maila: Rekrutacja do Klubu dziecięcego, (oryginał wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy w ciągu 7 dni kalendarzowych po korespondencji owej). Za dzień zgłoszenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Urzędu Gminy Piecki. 4. Sekretariat Urzędu Gminy Piecki pok. nr 7 otwarty jest w godzinach funkcjonowania urzędu, tj. w poniedziałki: , od wtorku do piątku: Warunki udziału w projekcie 1. O zakwalifikowaniu oraz kolejności zakwalifikowania do projektu będą decydować następujące kryteria rekrutacyjne: a) Kryteria formalne obligatoryjne, których łączne spełnienie warunkuje możliwość uczestnictwa w Projekcie: Lp. Kryterium 1) Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu cywilnego) na terenie Gminy Piecki 2) Wiek rodzica/opiekuna prawnego: 15+ 3) Wiek dziecka: od 1 roku do lat 3 4) Osoba pracująca lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) 5) Fakt sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 (bycia rodzicem/opiekunem prawnym dziecka) b) Kryteria premiujące: Lp. Kryterium Punktacja 1) Rodzic lub dziecko z niepełnosprawnością 5 pkt 2) Niski poziom dochodów (poniżej 800 zł netto/ osobę) 4 pkt 3) Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, będąca w szczególnej sytuacji zawodowej* ) 3 pkt

4 4) Kobieta 2 pkt 5) Rodzic/opiekun w wieku lata 1 pkt * ) Osoba będąca w szczególnej sytuacji zawodowej - należy przez to rozumieć osobę, która jest bezrobotna i ma mniej niż 30 lat, jest bezrobotna długotrwale, jest bezrobotna i ma więcej niż 50 lat, jest bezrobotna i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, jest bezrobotna i posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, jest bezrobotna i niepełnosprawna, jest poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2. Spełnienie kryteriów formalnych udziału w nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 3. Niespełnienie jednego z kryteriów formalnych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 4. Punkty w ramach kryteriów są sumowane. 5. Odmowa podania informacji (w ramach kryteriów premiujących), skutkuje nieuznaniem spełnienia kryterium i nienaliczeniem punktów, które kandydat mógłby uzyskać. 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez Kandydatów, o przyjęciu będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów. 7. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona w Urzędzie Gminy Piecki (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Gminy Piecki ( oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki ( Znajdą się na niej dane osób, które wcześniej udzieliły zgody na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na listach związanych z prowadzoną rekrutacją. 8. W sytuacji, gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa. 9. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną rekomendowane do uczestnictwa w Projekcie w ramach rekrutacji uzupełniającej, w przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie lub skreślenia dziecka z listy zapisanych do Klubu zgodnie z zapisami Statutu. 10. W przypadku listy rezerwowej o kolejności naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej będą decydowały kryteria uwzględniane w rekrutacji do Projektu wymienione w 5 ust W przypadku braku osób zainteresowanych udziałem w Projekcie na liście rezerwowej, Gmina poinformuje mieszkańców o rekrutacji uzupełniającej do klubu dziecięcego. Nabór i dobór uczestników będzie uwzględniał kryteria wymienione w 5 ust Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby (np. gdy osoba z niepełnosprawnością/z dzieckiem z niepełnosprawnością, nie będzie miała możliwości dotarcia do Biura Projektu), pracownik Biura Projektu spotka się w miejscu zamieszkania kandydata w celu dopełnienia formalności (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 89/ ). 13. Kandydat do udziału w Projekcie potwierdza prawdziwość informacji podanych na etapie rekrutacji, będąc świadomym odpowiedzialności karnej o której mowa w oświadczeniu Kandydata/Uczestnika do udziału w Projekcie, które podpisuje na etapie rekrutacji.

5 6 Obowiązki formalne uczestników przystępujących do projektu 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie, przedłożą określone poniżej dokumenty: Lp. 1) Kryterium Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu cywilnego) na terenie gminy Piecki 2) Wiek rodzica 15+ 3) 4) 5) Wiek dziecka w momencie przystępowania do projektu (od 1 do 3 lat) i fakt bycia rodzicem/opiekunem tego dziecka Potwierdzenie statusu na rynku pracy rodzica/opieku na dziecka w momencie przystępowani a do projektu Niepełnosprawność Osoba pracująca Osoba na urlopie macierzyńskim/rodzicielsk im Osoba prowadząca działalność gospodarzą Rolnik Osoba bezrobotna Osoba bierna zawodowo (nie pracująca, nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) Wymagane dokumenty (składane po zakwalifikowaniu) Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie W przypadku deklaracji uczestnictwa w Projekcie osoby małoletniej, wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez jej prawnego opiekuna Akt urodzenia dziecka (do okazania), opiekunowie okazują dodatkowo postanowienie sądu rodzinnego Zaświadczenie od pracodawcy lub umowa o pracę Zaświadczenie od pracodawcy Wpis do CEIDG Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa z KRUS Zaświadczenie z Urzędu Pracy Oświadczenie Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie do wskazania ulg i uprawnień (do okazania) 2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną zobowiązani do zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym przez Realizatora Projektu w celu podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie tj. a) Umowy uczestnictwa w projekcie; b) Deklaracji o wyrażeniu woli przekazania dziecka pod opiekę do klubu dziecięcego; c) Innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie, wymaganych przez Realizatora Projektu.

6 3. Niezłożenie kompletnie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów wymienionych w 6 ust. 1 i 2 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 7 Zasady organizacji świadczenia usług opieki nad dzieckiem 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach klubu dziecięcego. 2. Nowo utworzony klub dziecięcy zostanie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Piecki. 3. Placówka będzie działać w oparciu o Statut i Regulamin Klubu Dziecięcego "Słoneczko" w Pieckach. 4. Zakres usług klubu dziecięcego obejmuje: a) Świadczenie usług opiekuńczych - opiekę nad dzieckiem (do 10 godzin dziennie); b) Organizację zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz wyrównanie zdiagnozowanych przez opiekuna deficytów; c) Prowadzenie zajęć w formie zabaw, zajęć muzyczno ruchowych i plastycznotechnicznych; d) Zapewnienie wyżywienia. 5. Do Klubu dziecięcego Słoneczko mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Piecki: a) w wieku od 1 roku do lat 3, b) których stan zdrowia (w tym ewentualna niepełnosprawność) lub stopień rozwoju nie stanowią przeciwwskazań do objęcia opieką w ramach posiadanej przez klub dziecięcy infrastruktury i zasobów ludzkich. 6. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 rok życia (w takim przypadku rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym). 8 Zasady naboru dzieci do klubu dziecięcego 1. W klubie dziecięcym przewidziano pobyt dla nie więcej niż 25 dzieci. 2. Nabór dzieci przeprowadzony będzie z zachowaniem zasady równych szans i niedyskryminacji. 3. Kartę zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego można otrzymać w Biurze Projektu, sekretariacie Urzędu Gminy Piecki pok. Nr 7 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Piecki ( Biuletynu Informacji Publicznej (do samodzielnego wydrukowania). 4. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Piecki pok. Nr 7, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (w przypadku przesłania karty zgłoszenia w formie elektronicznej, należy dostarczyć oryginał w ciągu 7 dni) decyduje data wpływu 5. Przez kolportera ulotek decyduje data wpływu 6. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnościami/z dzieckiem z niepełnosprawnością nie będzie miała możliwości skutecznie wziąć udziału w procesie rekrutacji otrzyma wsparcie Biura Projektu. 7. O kolejności przyjęcia do Klubu dziecięcego decyduje spełnienie wymogów formalnych oraz liczby punktów uzyskanych w ramach kryteriów premiujących. 8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wskazana w 8, ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostaną stworzone listy rezerwowe.

7 9. Dzieci z list rezerwowych będą przyjmowane do Klubu Dziecięcego w przypadku wolnych miejsc lub miejsc powstałych w wyniku rezygnacji dzieci uczęszczających już do Klubu Dziecięcego z przyczyn zdrowotnych, losowych lub skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do klubu (w przypadkach zgodnym ze Statutem Klubu Dziecięcego). 10. Zapisy do Klubu Dziecięcego prowadzone są przez cały okres realizacji projektu. 11. Rekrutację w ramach projektu prowadzi specjalista ds. promocji i rekrutacji. 12. Dziecko przyjmowane jest do Klubu na okres od daty przyjęcia do końca roku szkolnego (31 sierpnia każdego roku), w którym dziecko zostało przyjęte do Klubu z zastrzeżeniem zapisów ust. 13 i 14; 13. Nie później niż do dnia 31 maja każdego roku rodzice dziecka mogą złożyć pisemną deklarację dotyczącą uczęszczania dziecka do Klubu w kolejnym roku szkolnym. 14. W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 12, dziecko zostaje przyjęte do Klubu na okres kolejnego roku szkolnego pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie. 15. W przypadku zwolnienia się miejsca w klubie dziecięcym (skreślenia jakiegoś dziecka z listy zapisanych do klubu), przyjmuje się do klubu kolejne dziecko według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 16. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w klubie dziecięcym zobowiązani są do złożenia u osoby kierującej klubem dziecięcym lub osoby zajmującej się rekrutacją kompletnej, prawidłowo wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi załącznikami. 17. Wszelkie składane dokumenty powinny być wypełnione prawidłowo tj. czytelnie i kompletnie. 18. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Karty Zgłoszenia dziecka oraz wszelkich wymaganych dokumentów lub braku załączników, Rodzic/Opiekun prawny zostanie o tym poinformowany telefonicznie i będzie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. Za datę wpływu będzie uznana data złożenia kompletu właściwie wypełnionych dokumentów. 19. Do oceny Kart Zgłoszenia dziecka oraz wszelkich wymaganych dokumentów zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadzi rekrutację zgodnie z zasadami rekrutacji zapisanymi w niniejszym Regulaminie. 20. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego w dniu, w którym zakończy weryfikację złożonych formularzy zgłoszeniowych. Do protokołu dołączy: a) listę dzieci przyjętych do klubu dziecięcego, b) listę rezerwową. 21. Wyniki rekrutacji do Klubu Dziecięcego Słoneczko w formie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych zostaną podane po zakończeniu rekrutacji do publicznej wiadomości przez kierownika klubu dziecięcego - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki ( Piecki, ul. Zwycięstwa 34), na stronie internetowej Gminy Piecki ( oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki ( 9 Obowiązki Uczestnika na etapie realizacji Projektu. Monitoring i ewaluacja 1. Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania treści Statutu i Regulaminu Klubu Dziecięcego Słoneczko w Pieckach, gdzie będzie sprawowana opieka nad dzieckiem. 2. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Realizatora projektu o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału w Projekcie, niezwłocznie po zaistnieniu zmian. Jednocześnie Uczestnik

8 przyjmuje do wiadomości, że Realizator projektu może okresowo weryfikować status Uczestnika na rynku pracy. 3. Częstotliwość weryfikacji, o której mowa w 9 ust 2, będzie odbywała się co kwartał, począwszy od grudnia Źródłami pozyskania oraz weryfikacji danych do pomiaru wskaźnika będą: a) Formularz zgłoszeniowy (w celu weryfikacji statusu kandydata w momencie rekrutacji do projektu); b) Oświadczenie o podjęciu aktywności zawodowej; c) Kopia umowy o pracę/zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu; d) Wydruk z CEIDG (w przypadku osób podejmujących jednoosobową działalność gospodarczą); e) Zaświadczenie o zarejestrowaniu i/lub aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczy osób biernych zawodowo. f) Rolnicy - zaświadczenie z KRUS 5. Osoby, które złożą Oświadczenia wymienione w 9 ust. 4 pkt b-f w trakcie uczestnictwa w projekcie (korzystania z miejsca w klubie dziecięcym w ramach Projektu) zostaną ponownie poddane weryfikacji w momencie zakończenia udziału w Projekcie i tylko w przypadku kontynuacji zatrudnienia zostaną wykazane we wskaźniku. 6. Wszyscy Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia w okresie do 4 tygodni od zakończenia swojego udziału w Projekcie dokumentu potwierdzającego swój status na rynku pracy na podstawie jednego z dokumentów wymienionego w 9 ust. 4 pkt b-f. 7. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. Uczestnicy są zobowiązani do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu. 8. Uczestnicy mają obowiązek informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w Projekcie. 9. Uczestnicy są zobowiązani do pokrywania comiesięcznej opłaty w wysokości 50 zł/dziecko. 10 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Postanowienia końcowe 1. Gmina Piecki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w sytuacji m.in. zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Gminy Piecki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Projektu.

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 1 Nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0065/17

Bardziej szczegółowo

1 Nr wniosku RPDS /17 2 Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

1 Nr wniosku RPDS /17 2 Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 1 Nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0065/17

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Koluszkowski żłobek wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Koluszkowski żłobek wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK /16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK /16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK.07.04.00-18-0027/16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie . Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie RPPK.09.01.00-18-0083/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy!

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku Wesołe skrzaty - możesz wracać do pracy! Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy! RPMP.08.05.00-12-0175/16 realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Rzeszowie RPPK.09.01.00-18-0083/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

RPLD /1/15/010

RPLD /1/15/010 REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne Projekt pt: Czas na żłobek jest realizowany przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych na podstawie umowy RPLD.10.01.00/1/15/010 w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji pn. Bo są Radosne Skrzaty czas wracać do pracy

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji pn. Bo są Radosne Skrzaty czas wracać do pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji pn. Bo są Radosne Skrzaty czas wracać do pracy FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Bo są Radosne Skrzaty czas wracać do pracy nr RPWM.10.04.00-28-0024/18 realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Opieka nad maluszkami Tuli, luli. Żłobek zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 70a w Olsztynie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Opieka nad maluszkami Tuli, luli. Żłobek zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 70a w Olsztynie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Opieka nad maluszkami Tuli, luli Żłobek zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 70a w Olsztynie WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mali Odkrywcy (RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17) współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Wojaszówka nr RPPK.07.04.00-18-0018/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dom Rozwoju Malucha WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dom Rozwoju Malucha WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dom Rozwoju Malucha WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku Wesołe skrzaty - możesz wracać do pracy! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy! RPMP.08.05.00-12-0175/16 realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie Dla Przedszkola nr 36 przy SOSW Koszalin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie Dla Przedszkola nr 36 przy SOSW Koszalin REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie Dla Przedszkola nr 36 przy SOSW Koszalin ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin Wersja regulaminu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice aktywni zawodowo pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice aktywni zawodowo pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda Projekt Rodzice aktywni zawodowo pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0077/18 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Pomagamy być aktywnym zawodowo realizowanym przez Stowarzyszenie Nova Edukacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD.02.02.00-20-0065/16 Cele główny projektu Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie. Kraina Odkrywcy w Gliwicach

Regulamin udziału w projekcie. Kraina Odkrywcy w Gliwicach Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Gliwicach o numerze nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie. Kraina Odkrywcy w Krakowie (III) o numerze RPMP /17-00

Regulamin udziału w projekcie. Kraina Odkrywcy w Krakowie (III) o numerze RPMP /17-00 Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Krakowie (III) o numerze RPMP.08.05.00-12-0087/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Bytomiu

Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Bytomiu Regulamin udziału w projekcie Kraina Odkrywcy w Bytomiu o numerze RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Żłobek marzeń" realizowany przez Żłobek i Przedszkole "MARZENIE" Regina Gawrych

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Żłobek marzeń realizowany przez Żłobek i Przedszkole MARZENIE Regina Gawrych Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Żłobek marzeń" realizowany przez Żłobek i Przedszkole "MARZENIE" Regina Gawrych 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pt. "Żłobek marzeń"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 pn. Przyjazny, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Dziecko w żłobku to aktywny zawodowo rodzic Nr wniosku: RPPK.07.04.00-18-0008/18

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci i rodziców do projektu: Nowy Żłobek w Strzegomiu

Regulamin rekrutacji dzieci i rodziców do projektu: Nowy Żłobek w Strzegomiu Podstawy prawne: Regulamin rekrutacji dzieci i rodziców do projektu: Nowy Żłobek w Strzegomiu Wniosek o dofinansowanie projektu Nowy Żłobek w Strzegomiu Uchwała nr 66/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o: 1) Realizatorze Projektu - należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,, zwany dalej Regulaminem rekrutacji, określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria naboru uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie: Aktywny opiekun Monasti II edycja FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny opiekun Monasti II edycja współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MODLNICZCE

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MODLNICZCE REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MODLNICZCE Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U. Z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.), 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Tęczowego Domku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie: Pracujący opiekun - Ikar FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Pracujący opiekun - Ikar współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI 15.02.2018 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt Projekt pt.: Małe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. "UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT W JAWORZNIE" II NABÓR

REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT W JAWORZNIE II NABÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WZ.0050.79.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 kwietnia 2019 r. REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. "UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT W

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Małego Smyka (zwanym dalej Projektem ), realizowanym przez Gminę Gostynin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Data i godzina wpływu Formularza do biura projektu: Kod ewidencyjny: Czytelny podpis (wypełnia Beneficjent)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Data i godzina wpływu Formularza do biura projektu: Kod ewidencyjny: Czytelny podpis (wypełnia Beneficjent) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Data i godzina wpływu Formularza do biura projektu: Kod ewidencyjny: Czytelny podpis (wypełnia Beneficjent) Dane wspólne: NAZWA 1 Tytuł projektu PRACUJĘ, BO DZIECKO W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL / Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL / Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL.01.05.00-00-537/12-00 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Uniwersytet Przyjazny Rodzinie realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pt. Żłobek Maluszkowo Primus realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE I. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1. Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działa w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie: Pracujący opiekun - Ikar FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Pracujący opiekun - Ikar współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ IDĘ DO ŻŁOBKA! W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ. (wersja 1 z dnia r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ IDĘ DO ŻŁOBKA! W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ. (wersja 1 z dnia r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ IDĘ DO ŻŁOBKA! W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ (wersja 1 z dnia 10.10.2017 r.) Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. opiekujących się dziećmi do lat Definicje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. opiekujących się dziećmi do lat Definicje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do lat 3 realizowanego przez Gminę Żmigród w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja mam pracę, a dziecko opiekę.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach nr 10/2013 z dnia 28.06.2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja mam pracę, a dziecko opiekę. w ramach Działania 1.5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD /16. 1 Słownik pojęć

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD /16. 1 Słownik pojęć Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 1 Słownik pojęć Projekt należy przez to rozumieć projekt pn. Utworzenie żłobka miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim nr 1/2014 z dnia118.02.2014r. Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PODOPIECZNYCH NA ROK 2018 do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Gminie Iwanowice

REGULAMIN REKRUTACJI PODOPIECZNYCH NA ROK 2018 do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Gminie Iwanowice Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice - PLANETA MARZEŃ, RPMP.09.02.01-12-0372/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Nowe miejsca w żłobku Baby World w Skarżysku-Kamienna nr umowy: RPSW

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Nowe miejsca w żłobku Baby World w Skarżysku-Kamienna nr umowy: RPSW Projekt Nowe miejsca w żłobku Baby World w Skarżysku-Kamienna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie RPSW.08.01.01-26-0003/18-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców

Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców Nr Projektu: RPLU.09.04.00-06-0029/17 Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA NR 2 ANCYMONEK

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA NR 2 ANCYMONEK KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA NR 2 ANCYMONEK w ramach projektu Jeszcze więcej Ancymonków nr RPZP.06.06.00-32-K024/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wielopole Skrzyńskie, 02.06.2016r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały równy strat w obliczu nierównych szans realizowanego w ramach: Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji z dnia 15 marca 2018 W RAMACH PROJEKTU Pracujący opiekun - Ikar realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS I. Postanowienia ogólne 1. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2018 r., poz. 603 z poźn.zm);

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i udziału w Projekcie. Przedszkole w Sadowiu

Regulamin. rekrutacji i udziału w Projekcie. Przedszkole w Sadowiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.28.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Przedszkole w Sadowiu Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

Regulamin uczestnictwa w Projekcie ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Regulamin uczestnictwa w Projekcie "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKTYWNI RODZICE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. I. Kryteria uczestnictwa w Projekcie

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKTYWNI RODZICE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. I. Kryteria uczestnictwa w Projekcie REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKTYWNI RODZICE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM I. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 1. Głównym kryterium rekrutacji Uczestników Projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Krynicach Nr 1/2013 ROZDZIAŁ I Definicje

Bardziej szczegółowo

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2015/2016

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2015/2016 Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. nr 45 poz.235

Bardziej szczegółowo

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2016/2017

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2016/2017 Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na Rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Zielone Gąski w Komornikach

Przedszkole Publiczne Zielone Gąski w Komornikach REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZIELONE GĄSKI W KOMORNIKACH Na podstawie art. 20a i nast. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwijamy nasze talenty! realizowanego przez Gminę Sandomierz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RADOSNE BĄBELKI NR RPDS.08.04.02-02-0012/17 BENEFICJENT PROJEKTU: CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPII PRO SALUS MAŁGORZATA WIKTOREK W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DZIECKO W ŻŁOBKU TO AKTYWNY ZAWODOWO RODZIC.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DZIECKO W ŻŁOBKU TO AKTYWNY ZAWODOWO RODZIC. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DZIECKO W ŻŁOBKU TO AKTYWNY ZAWODOWO RODZIC. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pt. Dziecko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bo są Radosne Skrzaty czas wracać do pracy nr RPWM.10.04.00-28-0024/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

.1 Informacje ogólne

.1 Informacje ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Projekt: Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata RPZP.08.04.00-32-K002/16.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przyjazne przedszkole. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przyjazne przedszkole. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przyjazne przedszkole. na rok szkolny 2012/2013 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie pt. Przyjazne przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pt. Wesołe Robaczki zapraszają! Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia malucha"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia malucha Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny V 2018

Formularz Rekrutacyjny V 2018 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji w Projekcie Droga do pracy prowadzi przez żłobek! Formularz Rekrutacyjny V 2018 Numer wniosku (wypełnia Żłobek) Data przyjęcia zgłoszenia (wypełnia Żłobek) Aplikuję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU W kierunku aktywności

REGULAMIN PROJEKTU W kierunku aktywności REGULAMIN PROJEKTU W kierunku aktywności 1 Definicje 1. Realizator Projektu / Beneficjent z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, NIP 6222504106 2. Biuro Projektowe z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,, czynne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1. Projekt pn. Żłobek Akademia Odkrywców w Koziegłowach; Nr projektu: RPWP /15

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1. Projekt pn. Żłobek Akademia Odkrywców w Koziegłowach; Nr projektu: RPWP /15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. Żłobek Akademia Odkrywców w Koziegłowach; Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Żłobek = powrót do pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY 1 DEFINICJE

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY 1 DEFINICJE REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 DEFINICJE 1. Zadaniu należy przez to rozumieć zadanie finansowane ze środków Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE I. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1. Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działa w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Tytuł projektu Nr projektu Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt Działanie,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo