PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2019/2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2019/2020"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2019/2020 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 /2019/2020 z dnia r. 1

2 Plan został opracowany w oparciu o : 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/ Wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej. 3. Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020 Priorytety pracy Ośrodka w roku szkolnym 2019/2020: Wspomaganie rozwoju wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie kompetencji matematycznych, samodzielności, kreatywność i innowacyjności. Propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, bezpiecznego poruszania się po drogach, szerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia. Kształtowanie patriotycznych postaw wychowanków Obchody 80-lecia Wybuchu II Wojny Światowej. Rozwijanie doradztwa zawodowego - realizacja zadań z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie ze sprzętu i z zasobów dostępnych w sieci. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć w grupach wychowawczych. Aktywne działania na rzecz promocji Ośrodka. 2

3 Spis treści zawartych w planie I. Plan pracy w poszczególnych obszarach działalności Ośrodka OBSZAR: Zarządzanie i organizacja OBSZAR: Nauczanie OBSZAR: Wychowanie i opieka OBSZAR: Współpraca z rodzicami OBSZAR: Promocja Ośrodka i współpraca ze środowiskiem lokalnym II. Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli III. Akcje, programy i projekty realizowane w Ośrodku w roku szkolnym 2019/2020 IV. Harmonogram wydarzeń, imprez i konkursów 3

4 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka OBSZAR: Zarządzanie i organizacja Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Organizacja pracy Ośrodka Przydział obowiązków służbowych (stałych i doraźnych) wszystkim pracownikom Kadra kierownicza Plenarna Rada Pedagogicznasierpień 2019r. cały rok w razie potrzeby Opracowanie rocznego planu pracy Ośrodka Zespół zadaniowy Plenarna Rada Pedagogicznasierpień 2019r. Programu wychowawczo-profilaktyczny Ośrodka ewaluacja oraz plan na rok 2019/2020 Zespół zadaniowy Do r. Uchwala Rada Rodziców Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej Wszyscy nauczyciele Do r. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor Do r. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Kadra kierownicza wg planu Wewnętrzna ewaluacji pracy Ośrodka Zespół zadaniowy Wybór przygotowanie planu działań i harmonogramu do r. przydziałem dodatkowych czynności Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Dyrektor, A.Kondraciuk Realizacja według harmonogramu Do r. 4

5 Dbałość o warunki lokalowe, wyposażenie i Modernizacja obiektów SOSW zgodnie z przepisami prawnymi i możliwościami organu prowadzącego. Dyrektor potrzebami i środkami finansowymi estetykę Ośrodka Doposażenie Ośrodka w potrzebne pomoce i sprzęty zgodnie z potrzebami nauczycieli Dyrektor W miarę potrzeb, środków finansowych i składanych wniosków Systematyczne uzupełnianie księgozbioru i prowadzenie prenumeraty czasopism w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb czytelniczych uczniów oraz potrzeb metodycznych nauczycieli Bibliotekarz Dyrektor Sprawdzenie wykazu pozycji w literaturze grono pedagogiczne Ewaluacja pracy biblioteki dwa razy w roku na Radach Pedagogicznych 2. uczniowie i rodzice Przygotowanie dekoracji na korytarzu Internatu i na stołówce Opiekunowie SU Aktualizacja gazetek ściennych na korytarzach przydziałem Konkurs Czystości Pomieszczeń Opiekunowie SU Zapewnienie bezpieczeństwa i właściwych Kontrola stanu technicznego urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół Ośrodka Dyrektor, konserwator, inspektor BHP, społeczny inspektor pracy warunków nauki i pracy Zapoznanie wychowanków z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji Wychowawcy klas, grup przedszkolnych i wychowawczych, Dyrektor, inspektor BHP, pedagog wrzesień Potwierdzenie- wpisy w dziennikach Protokół z ewakuacji 5

6 Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem Nauczyciele wg. grafiku dyżurów Opracowanie grafiku - Wicedyrektor Bezpieczna szkoła, profilaktyczne działania bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Zapoznanie wychowanków z treścią regulaminów korzystania z poszczególnych pracowni i sali gimnastycznej oraz innych regulaminów obowiązujących w Ośrodku. Nauczyciele, Wychowawcy cały rok w razie potrzeby Potwierdzenie -wpisy w dziennikach. Uwzględnienie działań w zakresie bezpieczeństwa w planach pracy nauczycieli. Badanie stanu bezpieczeństwa w Ośrodku: - Monitorowanie procedur obowiązujących w Ośrodku - przeprowadzenie ankiety dotyczącej poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów i rodziców(szkoła,przedszkole,grupy wychowawcze) -przedstawienie sprawozdania, wniosków i rekomendacji dot. bezpieczeństwa w Ośrodku Upowszechnienie Zestawu Procedur obowiązujących w Ośrodku - umieszczenie w pokoju nauczycielskim, Bibliotece oraz na stronie internetowej SOSW. zespół ds. bezpieczeństwa K.Tajer, D.Meniow, A.Michalska, A.Bajko- Książek zespół ds. bezpieczeństwa Do ,cały rok w razie potrzeby Do r. Plenarna Rada Pedagogiczna po I i II semestrze M. Skibińska, K. Piecyk Do r. ( stała aktualizacja w razie zmian w procedurach) przydziałem dodatkowych czynności 6

7 OBSZAR: Nauczanie Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Podnoszenie efektów kształcenia Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej Nauczyciele, Wicedyrektor Arkusz monitoringu Regularna diagnoza i ocena potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków - opracowanie i ewaluacja IPET-ów Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb wychowanków Wychowawca klasy jako koordynator zespołu ds.ipetów Wicedyrektor zespoły ds.ipetów Minimum 2 razy w roku (po I i II semestrze) do 30 września opracowanie IPETów dla nowych uczniów Plenarna Rada Pedagogicznasierpień 2019r. I II semestr 2019/2020 Zapoznanie wychowanków i ich rodziców z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas Rodzice Na pierwszych lekcjach - uczniowie Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej Wdrażanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej wynikających z tych analiz Realizacja programów i projektów o charakterze edukacyjnym Zespoły ds.egzaminów, Zespoły klasowe, zespoły przedmiotowe Wszyscy nauczyciele przydziałem Po egzaminach Plenarna Rada Pedagogiczna po I i II semestrze Potwierdzenie- Wyniki,wnioski, rekomendacje 7

8 Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności wychowanków Podniesienie atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, tablic interaktywnych i innych narzędzi TIK Rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawczej poprzez wykorzystywanie podczas zajęć prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji Organizowanie zajęć szachowych jako formy pracy rozwijającej myślenie przyczynowo - skutkowe Nauczyciele, Wychowawcy Kadra Kierownicza, nadzór Nauczyciele, Wychowawcy Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Potwierdzenie -wpisy w dziennikach K. Kawiak Konkurs szkolny zgodnie z Organizowanie konkursów, zawodów szkolnych i międzyszkolnych umożliwiających rozwijanie różnych form ekspresji oraz sprawdzenie własnych możliwości w różnorodnych działaniach Przygotowanie wychowanków do udziału w imprezach, konkursach, zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim Nauczyciele, Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów, opiekunowie Kół organizatorów Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i Kół zainteresowań przydziałem Aktywny udział wychowanków w pracach Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie SU planem pracy SU Uzyskanie nowych kwalifikacji Realizacja unijnego projektu,, Aktywni ma 100 lat PCK SK PCK planem projektu 8

9 Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci Wprowadzanie do planów pracy treści związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Bezpieczna szkoła- działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Organizowanie imprez szkolnych dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem komputerem przydziałem, zgodnie z planami Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Prezentacja informacji dotyczących zasad bezpiecznego i właściwego korzystania z zasobów dostępnych w sieci - gazetki ścienne przydziałem Luty artykuły do gazetki Ekstra klasa Opiekun SU marzec 2020 Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Realizacja wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego Koordynator M.Kaliszuk - - Ewaluacja programu, wnioski do pracy na I- IIsem.2019/2020 Udzielanie indywidualnych porad (uczniom i ich rodzicom) oraz pomoc w planowaniu rozwoju edukacyjnego i zawodowego Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas, doradca zawodowy M.Kaliszuk w miarę potrzeb Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu Doradca zawodowy - M.Kaliszuk zgodnie z planem 9

10 Poznawanie specyfiki pracy w różnych zawodach - wyjścia do zakładów pracy Wychowawcy klas, grup wychowawczych Doradca zawodowy - M.Kaliszuk, planem pracy wychowawcy klas i grup wychowawczych. OBSZAR: Wychowanie i opieka Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Podnoszenie poziomu skuteczności oddziaływań wychowawczych Aktywna realizacja zadań z Programu wychowawczoprofilaktycznego Ośrodka przydziałem, Nauczyciele wychowawcy Umieszczenie działań w planie pracy nauczycieli i wychowawców. Rozpoznawanie potrzeb i problemów wychowanków (przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych) Pedagog, Psycholog, Wychowawcy, Zespół wychowawczy Ewaluacja, Wnioski do pracy na I- IIsem.2019/2020 Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu kar i nagród Nauczyciele, wychowawcy Prowadzenie systematycznej analizy frekwencji, informowanie rodziców o nieobecnościach Wychowawcy klas, Pedagog Zapoznanie wychowanków i rodziców z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, Koncepcją Pracy i Statutem Ośrodka (szkół i przedszkola) Wychowawcy klas, opiekunowie SU Wrzesień 2019r. 10

11 Aktualizacja dokumentów na stronie internetowej Ośrodka Prowadzenie Facebooka U.Ambrozik J.Szymańska Wrzesień 2019r, cały rok w razie potrzeb Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych Apele w grupach wychowawczych dotyczące przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania Działania propagujące bezpieczeństwo, zasady kulturalnego zachowania i przestrzegania ustalonych norm społecznych: Spotkania z Policjantem, Strażakiem Opiekunowie SU, raz w miesiącu,. Konkursy: Grzecznościowy (grupy wychowawcze) Opiekun SU Wzorowy Świetliczanin (Świetlica) Wychowawca Świetlicy Pogadanki i zajęcia dot. bezpieczeństwa (poruszanie się po drogach, wypoczynek letni i zimowy, obsługa urządzeń AGD, itp.) Wychowawcy klas, grup przedszkolnych i wychowawczych, pedagog Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Spotkania z policjantem Pedagog A.Bajko-Książek Przed feriami i wakacjami, cały rok w razie potrzeb Potwierdzenie -Strona internetowa Ośrodka Facebook, Kronika Pokazy i zajęcia dla wychowanków dotyczące udzielania pierwszej pomocy A.Mierzwa, A.Kondraciuk, IX,XI,VI 2019/2020r. i w razie potrzeb. Potwierdzenie -wpisy w dziennikach, Strona internetowa Ośrodka, Facebook Kształtowanie tożsamości Organizowanie uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. przydziałem, zgodnie z 11

12 patriotycznej, regionalnej oraz kultywowanie tradycji Ośrodka Udział w miejskich uroczystościach o charakterze patriotycznym Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych o tematyce patriotycznej przydziałem Wychowawcy klas, grup przedszkolnych i wychowawczych,, zgodnie z Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Przygotowanie wychowanków do Pocztu Sztandarowego B.Wołyniec, E.Kondraciuk, D.Demianiuk Poszerzanie wiedzy dotyczącej sylwetki patrona ośrodka - ks.jana Twardowskiego: - uroczystości i konkursy przydziałem - zajęcia przybliżające życie i twórczość wychowawcy klas i grup wychowawczych planami pracy Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Udział w Festiwalu Trzech Kultur Wychowawcy klas września 2019 r. Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie charakterystycznych miejsc, zabytków naszego miasta Wychowawcy klas, grup przedszkolnych i wychowawczych planami pracy Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Kultywowanie tradycji regionalnych: - Spotkania z przedstawicielami Koło Gospodyń Wiejskich, (warsztaty plastyczne, kulinarne, garncarskie). -Promowanie twórczości regionalnej: (spotkania z twórcami ludowymi). R.Kwaśniewicz Kształtowanie i wspieranie Organizowanie imprez szkolnych o charakterze ekologicznym. M.Uzniak M.Orenczuk 12

13 ekologicznego, zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej Stała segregacja odpadów - zbiórka makulatury, butelek plastikowych i nakrętek Opiekunowie SU wychowawcy grup wychowawczych Pojemniki znajdują się na holu Internatu Udział w akcjach i programach prozdrowotnych i profilaktycznych Nauczyciele, wychowawcy grup- zgodnie z przydziałem Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych przydziałem, zgodnie z Organizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznokrajoznawczym (wycieczki, rajdy rowerowe) przydziałem, zgodnie z Upowszechnianie czytelnictwa Kontynuowanie akcji Czytanie dobra rzecz - rodzice i nauczyciele czytają uczniom Wychowawcy klas, nauczyciel Bibliotekarz Potwierdzenie -wpisy w dziennikach Prowadzenie współzawodnictwa międzyklasowego i indywidualnego w czytelnictwie i wyróżnianie najlepszych czytelników- konkurs Najlepszy Czytelnik Szkoły Bibliotekarz, podsumowania po każdym semestrze Prezentacja wyników w gazetce szkolnej,stronie Internetowej,facebooku Organizowanie imprez i konkursów zwiększających zainteresowanie książką i rozwijających kompetencje czytelnicze Nauczyciel bibliotekarz przydziałem, zgodnie z Realizacja działań z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Nauczyciel bibliotekarz- M.Skibińska, zgodnie z Programu Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć w grupach wychowawczych Przeprowadzenie ankiety dot. zainteresowań wśród wychowanków grup i ich rodziców - przedstawienie wniosków i rekomendacji Dostosowanie oferty zajęć w grupach do wniosków i rekomendacji E.Litkowiec, M.Skibińska, A.Staniak Wychowawcy grup wychowawczych Do r Do r. 13

14 Wprowadzenie do planu pracy grup wychowawczych imprez i konkursów międzygrupowych o różnorodnej tematyce Wychowawcy grup wychowawczych, zgodnie z Poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej Ośrodka Monitorowanie ogłoszonych projektów i konkursów zewnętrznych. Udział w zewnętrznych akcjach i programach o charakterze profilaktycznym i charytatywnym Nauczyciele, Wychowawcy, Kadra Kierownicza Opiekunowie SU, Opiekun PCK, Psycholog, Pedagog organizatorów konkursów organizatorów Przygotowany wniosek musi uzyskać akceptację Dyrektora Udział w akcji musi uzyskać akceptację Dyrektora OBSZAR: Współpraca z rodzicami Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie Ośrodka oraz wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczych Współdecydowanie rodziców w sprawach placówki i udział w tworzeniu i opiniowaniu istotnych dokumentów - prace Rady Rodziców B.Wołyniec Dyrektor zgodnie z i potrzebami Organizowanie zebrań z rodzicami Dyrektor, wychowawcy klas Organizowanie konsultacji dla rodziców Dyrektor, wszyscy nauczyciele Raz w miesiącu, ostatnia środa miesiąca Zebrania z Zarządem RR Zamieszczenie informacji o zebraniach, konsultacjach dla rodziców itp. na stronie internetowej Ośrodka/Facebooku Pedagogizacja rodziców poprzez prelekcje, warsztaty i zajęciach psychoedukacyjne U.Ambrozik J.Szymańska Psycholog, Pedagog, zgodnie z 14

15 Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze Organizowanie pomocy dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych Psycholog, Pedagog, wychowawcy Psycholog, Pedagog, wychowawcy, M.Uźniak(PCK) przydziałem w razie potrzeb, zgodnie z OBSZAR: Promocja ośrodka i współpraca ze środowiskiem lokalnym Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Prezentacja osiągnięć wychowanków Udział wychowanków w konkursach, zawodach, przeglądach i imprezach kulturalnych w mieście i regionie Nauczyciele przedmiotów, opiekunowie Kół organizatorów Potwierdzenie- Strona Internetowa, Kronika Prezentowanie prac wychowanków na gazetkach ściennych na korytarzach i w salach przydziałem Umieszczanie informacji w Kronice Szkolnej, gazetce szkolnej Ekstra Klasa, stronie internetowej Ośrodka, stronie internetowej SK PCK, Facebooku przydziałem Aktualizowanie zdjęć (monitor) M. Flis Przekazywanie informacji do prasy Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez i konkursów Aktualizacja i przygotowanie nowych tablic prezentujących wydarzenia z życia Ośrodka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez, w miarę potrzeb 15

16 Prezentacja i upowszechnianie aktualnej oferty Ośrodka Przygotowanie planu działań promujących Ośrodek (i przedszkole) Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych na terenie miasta i gminy zespołu ds. promocji Ośrodka K.Kawiak, K.Skoczelas, K. Tajer, K. Olszewska, J.Szymańska Do r. zgodnie z planem działań promocyjnych Zorganizowanie Konferencji dla rodziców A.Michalska,, J.Szymańska, A.Bajko-Książek Opracowanie tematyki, harmonogramu, przydziału zadań luty2020r. -Diagnoza potrzeb ankieta Listopad 2019r. Aktualizacja informacji o ofercie na stronie internetowej Ośrodka U.Ambrozik Prowadzenie szkolnego Facebooka J.Szymańska Rozwijanie współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami Pozyskiwanie patronatów do organizowanych imprez, konkursów i uroczystości szkolnych Współpraca z placówkami edukacyjnymi: - I LO im. T. Kościuszki i II LO im. A.Frycza Modrzewskiego we Włodawie - organizowanie wspólnych spotkań, wolontariat - WTZ, POW - organizowanie wspólnych spotkań, udział w imprezach,uroczystościach Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez Staniak Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez, w miarę potrzeb zgodnie z potrzebami 16

17 Współpraca z instytucjami kultury: Miejska Biblioteka Publiczna realizacja porozumienia o współpracy, udział w imprezach Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego udział w imprezach, lekcjach muzealnych i wystawach Włodawski Dom Kultury - uczestnictwo w projekcjach filmów i spektaklach teatralnych, udział w imprezach Współpraca z Parafiami - udział w liturgii, współpraca przy organizowaniu uroczystości o charakterze religijnym Bibliotekarz, Nauczyciele, wychowawcy, Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie Kół Katecheci zgodnie z potrzebami, zgodnie z potrzebami Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatuorganizowanie wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych A. Staniak, Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem M. Uźniak SOSW Hrubieszów Współpraca z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Sobibór - organizowanie spotkań, wspólnych akcji Współpraca z instytucjami wspierającymi Ośrodek w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych: Sąd Rodzinny, Kuratorzy, Poradnia PP, MOPS,GOPS, PCK, SANEPID, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. M.Orenczuk, M.Uźniak Dyrektor, Pedagog, Psycholog, wychowawcy,opiekunowie Kół., zgodnie z potrzebami, zgodnie z potrzebami porozumieniem i planem współpracy M.Flis 17

18 II. Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli Czynności/Zadania Zespół ds. opracowania Plan Pracy Ośrodka Zespół Wychowawczy Zespół WWRD Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Ośrodka Osoby odpowiedzialne/koordynatorzy/przewodniczący K. Tajer, K. Olszewska, M. Derkacz, R. Kwaśniewicz Przewodnicząca zespół - B.Dynkiewicz Przewodnicząca zespołu - B.Dynkiewicz Koordynator A.Michalska, A.Bajko-Książek, E.Kondraciuk, Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Koordynator M.Gąszcz, E.Lisiecka,M.Kaliszuk Zespół ds. bezpieczeństwa w Ośrodku, monitorowanie Koordynator A.Bajko-Książek, K.Tajer, D.Meniów, A.Michalska, Zespół ds. promocji Ośrodka K.Tajer (koordynator), K.Olszewska, J.Szymańska Rozwiezienie materiałów promocyjnych - K.Skoczelas, K.Kawiak Monitorowanie Koncepcji Pracy Ośrodka na lata , M.Uźniak( koordynator), M.Kaliszuk, E,I.Samoszuk Dokonywanie i ewaluacja działań Współpraca z Radą Rodziców Lider WDN B.Wołyniec A.Kondraciuk 18

19 Przygotowanie Konferencji dla rodziców Przygotowanie wychowanków do Pocztu Sztandarowego Przygotowanie dekoracji na korytarzu Internatu i na stołówce Aktualizacja gazetek ściennych koordynator A.Michalska, J.Szymańska, A.Bajko-Książek, K. Tajer B.Wołynieec, E.Kondraciuk, D.Demianiuk Opiekunowie SU( A.Czerwńska, R. Kwaśniewicz) Parter wychowawcy grup przedszkolnych Hala sportowa K.Zaorski I piętro K.Smolik, M.Uźniak II piętro- Opiekunowie SU, M.Skibińska(biblioteczna) Oprawa fotograficzna imprez Oprawa wideo Archiwizacja zdjęć i materiałów wideo Nagłośnienie, oprawa muzyczna uroczystości szkolnych Strona Internetowa Facebook Gazetka szkolna Ekstra klasa Kronika szkolna Prace porządkowe na działce szkolnej, pielęgnacja roślin UKS U.Ambrozik, J.Szymańska M.Flis M.Flis, U.Ambrozik A.Mierzwa U.Ambrozik J.Szymańska Opiekunowie SU( A.Czerwińska, R.Kwaśniewicz) K.Olszewska, K.Smolik J.Szymańska, M. Derkacz, wychowawcy przedszkola A.Mierzwa, P.Huczuk 19

20 Rzecznik Praw Ucznia Samorząd Uczniowski Koło muzyczne G-dur Koło teatralne Świetliki Koło taneczne Iskierki Koło wędkarskie Sumik Szkolne Koło PCK Klub Młodego Wolontariusza Szkolne koło czytelniczo-polonistyczne Zajęcia kulinarne (zajęcia pozalekcyjne) Zajęcia informatyczno-matematyczne (zajęcia pozalekcyjne) Boccia (zajęcia pozalekcyjne) Zajęcia usprawniające dużą i małą motorykę Arteterapia M.Orenczuk R.Kwaśniewicz, A.Czerwińska A. Mierzwa, K. Kawiak, K.Skoczelas J. Szymańska, A. Bajko- Książek, D.Polak E. Borkowska A. Mierzwa, K. Zaorski M. Uźniak A. Staniak, M. Skibińska, J. Tkaczuk A. Pawelec I.Samoszuk K. Zaorski,P.Huczuk K.Piecyk K. Olszewska, K. Smolik, K. Tajer Do r. należy złożyć u Dyrektora plany pracy oraz harmonogramy realizacji zajęć 20

21 III. Akcje, programy i projekty realizowane w Ośrodku w roku szkolnym 2019/2020 Nazwa Termin Osoby odpowiedzialne* Rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin Za życiem na lata Dyrektor, A.Michalska Aktywna tablica Do grudnia 2019r. K.Kawiak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa M.Skibińska PROGRAMY I AKCJE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PROFILAKTYCZNYM I CHARYTATYWNYM Czytanie dobra rzecz - rodzice i nauczyciele czytają uczniom Unijny projekt,,aktywni na 100lat PCK pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wychowawcy klas, Bibliotekarz M.Uzniak ARS, czyli jak dbać o miłość? organizatorów A.Michalska, A.Bajko-Książe,,Trzymaj formę organizatorów A.Michalska, A.Bajko-Książe,,Czyste powietrze wokół nas organizatorów A.Michalska, A.Bajko-Książe Bieg po zdrowie organizatorów A.Michalska, A.Bajko-Książek 21

22 Nakrętki zbieramy- innym pomagamy R.Kwaśniewicz, A.Czerwińska Gorączka złota M.Uźniak, A. Tyrawa *Osoby odpowiedzialne przekazują informacje o akcji, projekcie na stronę internetową, facebooka i do prasy. IV. Harmonogram wydarzeń, imprez i konkursów MIESIĄC WYDARZENIE Termin Koordynator * Osoby współodpowiedzialne Wrzesień 80.rocznica wybuchu II Wojny Światowej B.Wołyniec A.Staniak, A.Cherszepska Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/ E. Lisiecka K.Zaorski, M.Flis Narodowe czytanie M.Skibińska K.Piecyk, R.Kwaśniewicz, B.Bytof M.Kaliszuk Obchody rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę B.Wołyniec Październik III Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora SOSW II Integracyjny Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych K.Zaorski A.Mierzwa, M.Orenczuk M.Flis D.Polak K.Piecyk M.Skibińska Rajd Rowerowy K.Zaorski D.Meniów Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia (klasy I-III) A.Kondraciuk, J. Rabczuk, E.Borkowska A.Pawelec 22

23 Dzień czystych rąk w Świetlicy w Grupach Wychowawczych K.Piecyk M.Skibińska E.Litkowiec Obchody Dnia Papieskiego B.Bytof M.Derkacz, D.Demianiuk Szkolny konkurs wiedzy o Polsce A.Staniak, M.Gąszcz Warsztaty orgiami dla grup wychowawczych A.Czerwińska A.Staniak, E.Litkowiec, R.Kwaśniewicz Listopad Zajęcia warsztatowe dla grup wychowawczych - Kotyliony niepodległościowe Konkurs piosenki Patriotycznej Wojenko,wojenko... (grupy wychowawcze) R.Kwaśniewicz A.Czerwińska, A.Cherszepska E.Litkowiec A.Staniak, A.Czerwińska Święto Odzyskania Niepodległości B.Wołyniec - akademia- D.Demianiuk, J.Tkaczuk - delegacja,kwiaty K. Chodakowska, J. Rabczuk. K. Piecyk (uczniowie) -przedszkole K.Tajer (dzieci+rodzice,opikunowie). Konkurs prozdrowotny,, Zdrowie to Twój Skarb M.Uzniak M.Orenczuk XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski XVIII Wojewódzki konkurs plastyczny D.Drożyńska K.Smolik J.Tkaczuk, K.Zaorski M.Flis A.Mierzwa Dzień Pluszowego Misia (dla grup przedszkolnych) Wychowawcy przedszkola Szkolny turniej tenisa stołowego D.Polak K.Zaorski, D.Meniów Andrzejki U. Ambrozik Dekoracja: M.Czerniak, I.Borzęcka, D.Drożyńska A.Nielipiuk 23

24 Grudzień Mikołajki Wychowawcy klas i przedszkola Konkurs kolęd i pastorałek (grupy wychowawcze) A. Czerwińska B.Bytof, R.Kwaśniewicz, A.Staniak Konkurs wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych (grupy wychowawcze) A. Pawluk D.Polak, J.Szymańska, E.Fajks Spotkanie opłatkowe B.Bytof -zaproszenia - U.Ambrozik,A.Nielipiuk, M.Uźniak (roznoszenie) -zdjęcia- J.Szymańska -filmowanie- M.Flis -oprawa muzyczna A.Mierzwa,K.Kawiak, K.Skoczelas -jasełka- B.Bytof,M.Derkacz, K. Zawadzki -dekoracja hali- K. Chodakowska, M. Skibińska, K.Piecyk -ustawianie stołów - K.Zaorski -dekoracja stołów-e.lisiecka, -nakrywanie do stołów-m.gąszcz, M.Kaliszuk -sprzątanie po- Internat -kronika K.Smolik, K.Olszewska Kiermasz Bożonarodzeniowy grudzień K.Smolik K.Olszewska, A.Pawluk, A.Cherszepska Styczeń -Spotkanie z przedstawicielami Koła Gospodyń Miejskich Zosie Samosie - warsztaty, spotkania. -Promowanie twórczości regionalnej: (spotkania z twórcami ludowymi). Międzygrupowy turniej gry w piłkarzyki (grupy wychowawcze) grudzień/styczeń R. Kwaśniewicz A. Staniak, A.Czerwińska D.Polak J.Szymańska, E.Fajks 24

25 Spotkanie z policjantem VI.2020 A. Bajko - Książek A.Michalska Turniej Bezpieczna zima dla grup wychowawczych A. Cherszepska D.Meniów Dzień Bezpiecznego Internetu U.Ambrozik A.Nielipiuk, D.Drożyńska Luty Bal karnawałowy A.Staniak A.Cherszepska Konkurs pięknego czytania J.Tkaczuk K. Skoczelas, M.Skibińska Szkolny konkurs plastyczny Bezpieczny w Sieci luty I.Samoszuk U.Ambrozik Marzec Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych M. Gąszcz Szkolny turniej warcabowy D.Polak D. Meniów, K. Zaorski III Integracyjny Turniej BOCCIA P.Huczuk K.Zaorski, A.Mierzwa, K.Kawiak, M.Orenczuk, D.Polak Międzygrupowy turniej w zbijaka (grupy wychowawcze) A. Cherszepska D.Polak Powitanie Wiosny E.Litkowiec A.Pawelec Konkurs matematyczny,, Matematyka jest wszędzie,, D.Demianiuk A.Nielipiuk, I.Samoszuk Kwiecień Konkurs dla grup wychowawczych Mistrz dobrych manier A. Czerwińśka A. Pawluk, M. Skibińska Światowy Dzień Książki zajęcia biblioteczne M.Skibińska Rocznica mordu w Katyniu B.Wołyniec 25

26 II Wojewódzki Konkurs Artystyczny Wytańcz, wyśpiewaj kwiecień K.Skoczelas K.Kawiak,A.Mierzwa, E.Borkowska III Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych kwiecień A.Mierzwa D.Polak Szkolny konkurs wiedzy o tradycjach wielkanocnych E.Lisiecka B.Bytof Dzień Ziemi E. Borkowska B. Wawryszuk M.Orenczuk Kiermasz Wielkanocny kwiecień K.Smolik K.Olszewska,,wychowawcy grup, Szkolny konkurs szachowy kwiecień K.Kawiak D.Polak Maj Konstytucja III Maja A.Pawelec - akademia- R. Kwaśniewicz -dekoracja- - delegacja, kwiaty J. Toporkiewicz, Konferencja dla rodziców maj A.Michalska J.Szymańska,A.Bajko-Książek, E.Fajks Szkolny konkurs plastyczny Ilustracje do wierszy ks. Jana Twardowskiego Konkurs plastyczny Biedronki, biedroneczki... (Świetlica i Przedszkole) K.Smolik K.Olszewska E.Lisiecka Szkolny konkurs Poezji Rosyjskiej D.Drożyńska Warsztaty plastyczne Techniką Decoupage (grupy wychowawcze) M.Skibińska 26

27 Wieczornica poświęcona ks.j.twardowskiemu (grupy wychowawcze) R.Kwaśniewicz A.Czerwińska, A.Staniak Czerwiec Dzień Rodziny czerwiec M.Gąszcz B.Bytof, E.Lisiecka, A.Pawelec Dzień Patrona M.Kaliszuk Gazetka: M.Czerniak, I.Borzęcka Kronika : K.Smolik Dzień Dziecka M.Orenczuk K.Zaorski, A.Mierzwa, M.Flis, J.Szymańska, A.Bajko-Ksiązek, D.Polak Szkolny konkurs plastyczny Bezpieczne wakacje M. Czerniak I. Borzęcka, E.Borkowska, B.Wawryszuk Turniej Bezpieczne wakacje dla grup wychowawczych A. Pawluk E.Litkowiec Spotkanie z policjantem A. Bajko - Książek A.Michalska Zakończenie roku szkolnego 2019/ K.Chodakowska M.Gąszcz, E.Lisiecka Wzorowy Świetliczanin (Świetlica) K.Piecyk Najlepszy Czytelnik Szkoły M.Skibińska Konkurs Czystości Pomieszczeń R. Kwaśniewicz E. Litkowiec Konkurs Grzecznościowy (grupy wychowawcze) A. Czerwińska A.Staniak *Koordynator odpowiada za przygotowanie programu imprezy, przydział czynności, przekazanie informacji o imprezie na stronę internetową, facebooka, kroniki szkolnej i do prasy. 27

28 Plan został opracowany przez zespół w składzie: Katarzyna Tajer, Katarzyna Olszewska,Monika Derkacz, Renata Kwaśniewicz. 28

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2018/2019 1 Plan został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2018/2019 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2018/2019 1 Plan został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO im. ks. Jana Twardowskiego WE WŁODAWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2017/2018 1 Plan został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr z dnia r.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie na rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019. Lublin 2018.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019. Lublin 2018. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Lublin 2018 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 XII 2016 r. ( tj. Dz.U. z poz. 996 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie na rok szkolny 2018/ Program opracowano na podstawie: Koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Lublin 2017.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Lublin 2017. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Lublin 2017 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej na rok szkolny 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej na rok /2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Plan pracy. Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Plan pracy. Szkoły Podstawowej Plan pracy Szkoły Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego na rok 2014/2015 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy szkoły na rok 2017/2018 Dydaktyka Lp. Działania Odpowiedzialny Termin 1. Analiza i weryfikacja ch programów wszyscy VIII nauczania 2 Organizacja zespołów przedmiotowych: zespół nauczycieli oddziału

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

PLAN PRACY W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. PLAN PRACY W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 201/201 Podstawa prawna: Ustawa z dnia września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 5 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 5 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie Gimnazjum nr 5 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 5 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Program opracowano na podstawie: Koncepcji Funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

I Podstawy planowania. Podstawa prawna:

I Podstawy planowania. Podstawa prawna: ORGANIZACJA I HARMONOGRAM ROCZNEGO PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO sprawowanego w Szkole Podstawowej Nr 73 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017 KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH Rok szkolny 2016/2017 Przedstawiona poniżej Koncepcja Rozwoju Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach jest efektem pracy zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu na rok szkolny 2018/2019 Główne zadania szkoły: 1.Podnoszenie jakości działań dydaktycznych szkoły poprzez badanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY / I. ASPEKT PROGRAMOWY KSZTAŁCENIE Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej 1. Aktualizacja szkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Sieńcu na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Sieńcu na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Sieńcu na rok szkolny 2018/2019 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 2. Plan Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im dra Janusza Korczaka w Przemyślu. Przemyśl, 30.08 2012 r. Wprowadzenie Podstawa do określenia priorytetów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I. KSZTAŁCENIE Zadania Sposoby realizacji Realizator/ realizatorzy Termin 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 1. Wybór programów na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

Plan pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie Plan pracy Zespołu Szkolno-Przed z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie na rok szkolny 2018/2019 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie na rok szkolny 2019/2020

Plan pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie na rok szkolny 2019/2020 Załącznik do uchwały nr 9/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2019r. Obowiązuje od 13 września 2019r. Plan pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie na rok szkolny 2019/2020 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach. rok szkolny 2017/2018

Plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach. rok szkolny 2017/2018 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź tel. 42-646-31-40 www.sp110.info Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego wicedyrektora oddziałów gimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego wicedyrektora oddziałów gimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego wicedyrektora oddziałów gimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce. w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy. Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce. w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce 2016/2017 1 Plan pracy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2017/2018 SP Chełmno Plan dydaktyczno wychowawczy 2017/2018 Strona 1 z 5 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2017/2018 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii uczniów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Podnoszenie przeprowadzanie i analizowanie testów na Zespoły wyników kształcenia i jakości

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozpoznanie Wychowawcy, uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozpoznanie Wychowawcy, uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP Plan pracy XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie na rok szkolny 2018/2019 Termin Zadanie Odpowiedzialni 31.08 Zebranie Rady Pedagogicznej. Dyrektor, wszyscy nauczyciele 3.09

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: 1. 100 rocznica

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy biblioteki szkolnej w roku 2018/2019

Roczny plan pracy biblioteki szkolnej w roku 2018/2019 Roczny plan pracy biblioteki szkolnej w roku 2018/2019 I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem Zadania do Formy pracy Termin 1. Przygotowanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH. Na rok szkolny 2019/2020

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH. Na rok szkolny 2019/2020 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH Na rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 24 maja 2018r.). Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 1 // Rady Pedagogicznej SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE Szkoła Podstawowa, Klasy gimnazjalne ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY / Plan został opracowany w oparciu o: - Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017 SP Chełmno Plan dydaktyczno wychowawczy 2016/2017 Strona 1 z 6 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 W skład zespołu przedmiotów humanistycznych działającego w Szkole Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie wchodzą

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego:

Harmonogram zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego: PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowe Woli na rok szkolny 2017/2018 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna Załącznik nr 1 do uchwały nr..rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu z dnia 15 września 2016r. Plan pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2012 2013 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POWROŹNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Lp CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POWROŹNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Lp CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POWROŹNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALI- ZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo