Dotacje na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje"

Transkrypt

1 Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

2 Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Aktualizacja opracowania: Partner of Promotion Współpraca i redakcja: Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wydanie II Stan na listopad 2009 Nakład: 5000 egzemplarzy Publikacja bezpłatna Copyright by Polska Agencja Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009

3 Spis Treścii Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Spis Treści Wstęp Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki System wsparcia dla MSP Zasady ubiegania się o dotacje od czego zacząć? Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 3.1 Inwestowanie w przyszłość Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Sposób i miejsce składania wniosków Słowniczek

4 Wstęp Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Wykorzystywanie wiedzy, badań naukowych, nowych technologii, a przede wszystkim innowacyjnych pomysłów wpływa na szybki rozwój i wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Wprowadzanie nowych rozwiązań powinno być jednym z kluczowych działań przedsiębiorstwa Małe i średnie firmy, choć w zakresie nowych technologii mają mniejszy potencjał niż duże przedsiębiorstwa, mogą podnieść innowacyjność polskiej gospodarki i przyczynić się w ten sposób do wzrostu jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jedną z wiodących instytucji wdrażających Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Niniejsza publikacja jest przewodnikiem po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez PARP. Przewodnik wskazuje, kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości, jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz jakie są typy projektów, na które można otrzymać wsparcie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to szansa dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać polską gospodarkę poprzez osiąganie sukcesu w oparciu o nowe technologie. PARP będzie pomagała wszystkim, którzy stawiają przed sobą ambitne cele i potrafią przekonać, że są one w zasięgu ich możliwości. Wspieramy innowacyjne i prorozwojowe projekty, które przyczynią się do zmiany wizerunku polskiej gospodarki i wzrostu konkurencyjności rodzimych firm. Zapraszamy do lektury! 4

5 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z sześciu programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Program skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy planują realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami mającymi duże znaczenie dla polskiej gospodarki oraz wdrażaniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wsparcie w ramach programu przeznaczone jest także na ochronę własności przemysłowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Celem działań kierowanych do jednostek badawczo-naukowych jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wsparcie nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach. Kolejną grupę beneficjentów stanowią instytucje otoczenia biznesu, które otrzymują wsparcie m.in. na poprawę jakości świadczonych przez nie usług na rzecz przedsiębiorców oraz tworzenie sieci prywatnych inwestorów. Łącznie na realizację 13 działań wdrażanych przez Agencję przeznaczono w latach blisko 4 mld euro. Dzięki tym środkom polskie firmy staną się innowacyjne w kraju i konkurencyjne na świecie. W ramach Programu wspierane są te działania produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka nie przewiduje jednak dofinansowania działań innowacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to zadanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wsparcie poprzez PO IG mogą, więc uzyskać jedynie projekty, które są innowacyjne w skali kraju bądź na poziomie międzynarodowym. Łącznie na realizację 13 działań wdrażanych przez Agencję przeznaczono w latach blisko 4 mld euro. Dzięki tym środkom polskie firmy staną się innowacyjne w kraju i konkurencyjne na świecie. Program zapewnia także wsparcie systemowe, które ma na celu rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 5

6 Realizacja powyższych celów osiągnięta zostanie poprzez następujące cele szczegółowe: 1. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 2. wzrost innowacyjności polskiej nauki, 3. zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 4. zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, 5. wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. W poszczególnych osiach priorytetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje następujące działania: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.2 Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu, 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (business-to- -business). 6

7 System wsparcia dla MSP PARP jest inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających MSP, tj. Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatne lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu informacji, doradztwa, szkoleń oraz usługi finansowe. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucji Finansujące. Regionalne Instytucje Finansujące, to w większości agencje rozwoju regionalnego, funkcjonujące na terenie województwa lub instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorze wsparcia MSP (np. izby czy fundacje). To partnerzy Agencji we wdrażaniu programów pomocowych, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców w regionach. RIF, to także instytucja wojewódzka pełniąca podobną rolę wobec samorządowych władz regionalnych. RIF, określany punktem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorcy, gdzie można ubiegać się o informacje dotyczące pomocy publicznej. Regionalne Instytucje Finansujące są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach następujących działań , 4.2, 4.4, 6.1, 8.1,

8 Lista Regionalnych Instytucji Finansujących Województwo dolnośląskie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Krupnicza 13 (IV piętro) Wrocław tel. (0-71) fax. (0-71) Województwo kujawskopomorskie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kopernika Toruń tel. (0-56) ; ; ; ; fax. (0-56) Województwo lubelskie Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel. (0-81) ; ; fax. (0-81) Województwo lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze ul. Chopina 11/ Zielona Góra tel. (0-68) fax. (0-68) Województwo małopolskie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel. (0-12) ; fax. (0-12) Województwo mazowieckie Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa tel. (0-22) ; /12/13/14/15 fax. (0-22) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalna Instytucja Finansująca Ul. Włocławska Toruń Tel. (056) Fax. (056) Województwo łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź tel. (0-42) ; pk fax. (0-42) Województwo opolskie Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego Opole tel. (0-77) fax. (0-77)

9 Województwo podkarpackie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel. (0-17) fax. (0-17) Województwo podlaskie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel. (0-85) fax. (0-85) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Biuro Obsługi Klienta Regionalnej Instytucji Finansującej Ul. Spółdzielcza Białystok Tel: (085) Faks: (085) Województwo pomorskie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/ Gdańsk tel. (0-58) ; fax. (0-58) Województwo śląskie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice tel. (0-32) fax. (0-32) Województwo świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel. (0-41) ; fax. (0-41) Województwo warmińskomazurskie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn tel. (0-89) fax. (0-89) Województwo wielkopolskie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary Poznań tel. (0-61) fax. (0-61) Województwo zachodniopomorskie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Stoisława Szczecin tel. (0-91) , fax. (0-91) ,

10 Krajowy System Usług (KSU) to sieć ok. 200 dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących usługi na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dotyczące KSU wraz z listą i ofertą usług poszczególnych ośrodków dostępne są na stronach internetowych pod adresem: W ramach KSU działają Punkty Konsultacyjne (PK), które udzielają m.in. praktycznych informacji, związanych z możliwością uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych oraz innych źródeł finansowania. W całym kraju jest ich 111. Szczegółowe informacje dotyczące PK wraz z listą i ofertą usług poszczególnych ośrodków dostępne są na stronach internetowych pod adresem: lub Informacji na temat realizowanych przez PARP działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można również uzyskać w Informatorium PARP. 10

11 Zasady ubiegania się o dotacje od czego zacząć? Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Pierwszym krokiem w procesie aplikowania o dotacje powinna być odpowiedź na pytanie o rzeczywiste potrzeby firmy; tylko dopasowanie treści odpowiedzi do strategii rozwoju firmy może pozwolić później na przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie projektu, Następnie należy zidentyfikować źródło wsparcia, w tym celu należy zwrócić się do Informatorium PARP lub Punktu Konsultacyjnego, Niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją do programu do każdego z działań PO IG wdrażanych przez PARP opracowywany jest Regulamin Przeprowadzania Konkursu, osobna dokumentacja do każdego z działań dostępna jest na stronie poig.parp.gov.pl, Szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria oceny wniosków; kryteria wyboru i oceny projektów na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej zawarte są we właściwych dla działań Regulaminach Przeprowadzania Konkursu, Należy pamiętać, że przygotowanie wniosku wymaga zaangażowania czasu, nie należy więc odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, Przed złożeniem wniosku nie możemy jeszcze rozpoczynać działań w ramach projektu; datą początkową może tu być dzień po złożeniu wniosku lub dopiero dzień następujący po dniu otrzymania informacji (na piśmie) o dofinansowaniu; pamiętajmy, że rozpoczęcie działań przed złożeniem wniosku może skutkować jego odrzuceniem, Przygotowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie, miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, Wszystkie wnioski złożone w odpowiednim miejscu i terminie podlegają ocenie formalnej. Po jej przejściu zostają poddane ocenie merytorycznej obligatoryjnej oraz ocenie merytorycznej fakultatywnej. 11

12 Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Działanie W Polsce przedsiębiorcy wciąż mają wątpliwości, czy warto inwestować w innowacje, zwłaszcza te z sektora B+R. Z tego powodu priorytetem staje się udzielenie im odpowiedniego wsparcia, dzięki czemu uzyskają dostęp do nowatorskich narzędzi, produktów i usług. Takim właśnie instrumentem są projekty tworzone na bazie prac B+R (przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych), które służą zaspokajaniu potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Program PO IG jako pomost między nauką a biznesem ma zaowocować wzrostem znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorca, zachowując zasadę konkurencyjności, samodzielnie wybiera wykonawców prac B+R. Mogą one zostać zlecone jednostce naukowej, sieci naukowej lub innemu przedsiębiorcy (jeśli ten posiada odpowiednie zaplecze). Jeżeli przedsiębiorca dysponuje niezbędnymi środkami, może przeprowadzić prace B+R we własnym zakresie. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Realizacja Działania 1.4 obejmować będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych: Badania przemysłowe są rozumiane jako planowane badania ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności na potrzeby przedsiębiorstwa, która może być wykorzystana w rozwoju nowych produktów, procesów czy usług lub może przyczynić się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług już istniejących. Wyniki tych badań nie mogą mieć jeszcze przełożenia na zastosowanie ulepszeń w konkretnych produktach (towarach lub usługach) lub też wprowadzenie nowych produktów. Prace rozwojowe polegają na wykorzystaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów bądź usług. Prace te mogą obejmować stworzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań w tym: przygotowanie projektów, planów, opracowanie prototypów urządzeń, przeprowadzenie niezbędnych testów. Program PO IG jako pomost między nauką a biznesem ma zaowocować wzrostem znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw. 12

13 Działanie Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest kontynuacją prac badawczych i rozwojowych z Działania 1.4. Ze względu na to, że działanie to jest realizowane w ramach 4. osi priorytetowej, koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wyników prac badawczych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Działanie 4.1 polega na przygotowaniu do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. Warunkiem kontynuacji działań przez przedsiębiorcę w ramach Działania 4.1 jest przedstawienie sprawozdania potwierdzającego zakończenie realizacji Działania 1.4 (badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych wsparciem), a także przedłożenie przez przedsiębiorcę analiz ekonomicznych i badań rynkowych potwierdzających celowość i zasadność wdrożenia wyników tych badań. Działania 1.4 i 4.1 PO IG tworzą integralną całość. Dla uproszczenia procedury przedsiębiorca składa tylko jeden wniosek obejmujący oba etapy działań. Uzyskanie dofinansowania na drugą fazę projektu jest jednak uzależnione od pomyślnego zakończenia etapu pierwszego oraz przedłożenia po zakończeniu badań analiz opłacalności wdrożenia. Jeśli firmie nie uda się wdrożyć wyników badań z przyczyn innych niż określone w umowie o dofinansowanie, musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu dotacji uzyskanej w ramach działania 1.4 PO IG. Jeżeli jednak po dokonaniu analizy opłacalności wdrożenia wyników prac badawczych okaże się, iż wdrożenie będzie nieopłacalne albo gdy prace badawcze zakończą się fiaskiem, przedsiębiorca nie musi zwracać dofinansowania uzyskanego na przeprowadzenie prac badawczych. Kto może ubiegać się o dotację? O dofinansowanie z działania PO IG mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność i mające siedzibę na terenie Polski (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dotyczy to adresu zamieszkania). 13

14 Działanie Na co można uzyskać dotację? Wsparcie w ramach Działań mogą uzyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Uzyskanie wsparcia w ramach Działania 4.1 jest uwarunkowane pomyślnie zakończoną fazą badawczą w ramach Działania 1.4, z wyjątkiem projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I. Beneficjenci Inicjatywy Technologicznej I będą mogli złożyć wniosek o uzyskanie wsparcia wyłącznie z części 4.1. Wniosek taki powinien zawierać opis całości projektu celowego i jako taki będzie oceniany. Po rozliczeniu wsparcia uzyskanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać środki z 4.1 na zasadach analogicznych jak pozostali projektodawcy Działania Co można sfinansować w ramach realizowanego projektu? W ramach Działania 1.4 (badania przemysłowe i prace rozwojowe) dofinansowane będą projekty obejmujące przeprowadzenie badań we własnym zakresie lub zleconych zewnętrznej jednostce badawczej. Współfinansowaniu podlegają koszty bezpośrednie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Stworzenie prototypu będącego efektem prac badawczo-rozwojowych kończy okres kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 1.4, przy czym, w ramach projektów badawczych nie jest dopuszczalne utworzenie prototypu o komercyjnym przeznaczeniu. Komercjalizacja efektu badań jest przedmiotem projektu w ramach Działania 4.1. Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania 4.1 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). 14

15 Działanie Działanie 1.4 Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na: 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem; 2. pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; 3. pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem; 4. nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: a. będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektów celowych, b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; 5. zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego; 6. pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej; 7. pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego, do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6; 8. instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznane w umowie przekazywane jest w formie zaliczki, a jego wartość przekracza 1 milion złotych. 15

16 Działanie Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Działanie 4.1 Do wydatków kwalifikowanych zalicza się: 1. koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 2. koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 3. cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem warunków określonych dla nabywania używanych środków trwałych; 4. cenę nabycia robót i materiałów budowlanych. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa pkt 2 i 4, może wynosić do 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części wdrożeniowej; 5. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, jeżeli będą one wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem i będą podlegać amortyzacji. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 16

17 Działanie raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 7. raty spłat wartości początkowej aktywów innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych aktywów na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 8. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu; 9. cenę zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, do wysokości 10 % pozostałych wydatków na część wdrożeniową. Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przy czym: a. cena używanego aktywa nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego, b. sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę aktywa, miejsce i datę jego zakupu, c. w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 17

18 Działanie Poziom dofinansowania Najwyższe możliwe do uzyskania dofinansowanie nie może przekroczyć w pierwszym etapie projektu równowartości 7,5 mln euro. Na wdrożenie projektu do produkcji (etap II) można otrzymać do 20 mln zł. Całkowita wartość projektu celowego nie może przekroczyć 50 mln euro. W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińskomazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie badań i wdrożenie ich wyników to ponad 780 mln euro. 60% środków trafi do firm z sektora MSP. Budżet działania 1.4 PO IG na lata to prawie 390,5 mln euro, natomiast działania 4.1 PO IG 390 mln euro. BENEFICJENCI DZIAŁANIE 1.4 DZIAŁANIE 4.1 MIKROPRZEDSIĘBIORCA MAŁY PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 70% prace rozwojowe do 45% inwestycje od 50% do 70%, w zależności od lokalizacji projektu (wartości te nie obowiązują firm z sektora transportu), doradztwo 50% ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 60% prace rozwojowe do 35% inwestycje od 40% do 60%, w zależności od lokalizacji projektu (wartości te nie obowiązują firm z sektora transportu), doradztwo 50% DUŻY PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 50% prace rozwojowe do 25% inwestycje od 30% do 50%, w zależności od lokalizacji projektu (oraz dla MSP z sektora transportu), doradztwo 50% ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta do 100 % 18

19 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Działanie 3.1 O rozwoju gospodarczym kraju świadczy poziom innowacyjności jego przedsiębiorstw. W inicjowaniu działań innowacyjnych bardzo ważną rolę pełnią instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest wspomaganie przedsiębiorców w zakresie tworzenia firm, doradztwa, dostępu do infrastruktury oraz wdrażania innowacyjnych koncepcji biznesowych. W ramach działania 3.1 PO IG ma powstać więcej przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Jaka jest w tym wszystkim rola instytucji otoczenia biznesu? Mają one weryfikować nowatorskie pomysły o dużym potencjale rynkowym oraz wspierać tworzenie na ich bazie nowej firmy (etap preinkubacji). Zaowocuje to wzmocnieniem powiązań między nowo powstającymi firmami a otoczeniem biznesu oraz wpłynie na zwiększenie liczby nowatorskich i innowacyjnych przedsięwzięć. Kto może ubiegać się o dotację instytucje otoczenia biznesu (IOB), które udzielą wsparcia nowo powstającym przedsiębiorstwom (np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo- -technologiczne). Etapy powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym: W ramach pierwszego etapu tzw. preinkubacji IOB oceniają i selekcjonują innowacyjne pomysły i na ich bazie wspierają przedsiębiorców w tworzeniu firmy. Jeżeli pomysł ma potencjał rynkowy, nowe przedsiębiorstwa wchodzą w drugą fazę mogą ubiegać się o wsparcie kapitałowe. Inwestycja polega na objęciu udziałów lub akcji nowo powstałego przedsiębiorstwa (wsparcie musi być niższe niż 50% wartości udziałów lub akcji nowo powstającej spółki). Zaangażowanie kapitałowe w spółkę nie może być dłuższe niż 10 lat. W inicjowaniu działań innowacyjnych bardzo ważną rolę pełnią instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości. Na co można uzyskać dotację? W ramach działania 3.1 PO IG dofinansowane zostaną projekty, które wykażą się wysokim poziomem innowacyjności, a ich celem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje kapitałowe w nowo powstające przedsiębiorstwo. 19

20 Działanie 3.1 Co można sfinansować w ramach realizowanego projektu? Kwalifikowalność kosztów w ramach projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do dnia określonego w umowie. Do wydatków kwalifikowanych zaliczane są wydatki ponoszone przez instytucję otoczenia biznesu na: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem, podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, zakup nowego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla spółki powstałej w wyniku preinkubacji, zakup oprogramowania, licencji, niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup usług (transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych) pod warunkiem iż stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, najem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu, koszty amortyzacji budynku (w zakresie i przez okres używania ich na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu), remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń (w zakresie niezbędnym dla realizowania projektu), tłumaczenia i druk materiałów i publikacji, działania informacyjne i promocyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, obsługę księgową, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie, 20

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1 Paszport do eksportu 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 6.1 Paszport do eksportu Ponieważ Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe.

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Informacje podstawowe Beneficjenci mikro- oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.68.414 2009.02.05 zm. Dz.U.2009.19.103 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Broszura informacyjna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2012 Broszura informacyjna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Do połowy 2011 r. zostało wydatkowane 68% budżetu PARP

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - działanie 5.1 PO IG

Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - działanie 5.1 PO IG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - działanie 5.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Dotacje na innowacje. Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na innowacje Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 1007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo