Dotacje na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje"

Transkrypt

1 Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

2 Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Aktualizacja opracowania: Partner of Promotion Współpraca i redakcja: Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wydanie II Stan na listopad 2009 Nakład: 5000 egzemplarzy Publikacja bezpłatna Copyright by Polska Agencja Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009

3 Spis Treścii Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Spis Treści Wstęp Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki System wsparcia dla MSP Zasady ubiegania się o dotacje od czego zacząć? Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 3.1 Inwestowanie w przyszłość Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Sposób i miejsce składania wniosków Słowniczek

4 Wstęp Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Wykorzystywanie wiedzy, badań naukowych, nowych technologii, a przede wszystkim innowacyjnych pomysłów wpływa na szybki rozwój i wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Wprowadzanie nowych rozwiązań powinno być jednym z kluczowych działań przedsiębiorstwa Małe i średnie firmy, choć w zakresie nowych technologii mają mniejszy potencjał niż duże przedsiębiorstwa, mogą podnieść innowacyjność polskiej gospodarki i przyczynić się w ten sposób do wzrostu jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jedną z wiodących instytucji wdrażających Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Niniejsza publikacja jest przewodnikiem po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez PARP. Przewodnik wskazuje, kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości, jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz jakie są typy projektów, na które można otrzymać wsparcie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to szansa dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać polską gospodarkę poprzez osiąganie sukcesu w oparciu o nowe technologie. PARP będzie pomagała wszystkim, którzy stawiają przed sobą ambitne cele i potrafią przekonać, że są one w zasięgu ich możliwości. Wspieramy innowacyjne i prorozwojowe projekty, które przyczynią się do zmiany wizerunku polskiej gospodarki i wzrostu konkurencyjności rodzimych firm. Zapraszamy do lektury! 4

5 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z sześciu programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Program skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy planują realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami mającymi duże znaczenie dla polskiej gospodarki oraz wdrażaniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wsparcie w ramach programu przeznaczone jest także na ochronę własności przemysłowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Celem działań kierowanych do jednostek badawczo-naukowych jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wsparcie nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach. Kolejną grupę beneficjentów stanowią instytucje otoczenia biznesu, które otrzymują wsparcie m.in. na poprawę jakości świadczonych przez nie usług na rzecz przedsiębiorców oraz tworzenie sieci prywatnych inwestorów. Łącznie na realizację 13 działań wdrażanych przez Agencję przeznaczono w latach blisko 4 mld euro. Dzięki tym środkom polskie firmy staną się innowacyjne w kraju i konkurencyjne na świecie. W ramach Programu wspierane są te działania produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka nie przewiduje jednak dofinansowania działań innowacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to zadanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wsparcie poprzez PO IG mogą, więc uzyskać jedynie projekty, które są innowacyjne w skali kraju bądź na poziomie międzynarodowym. Łącznie na realizację 13 działań wdrażanych przez Agencję przeznaczono w latach blisko 4 mld euro. Dzięki tym środkom polskie firmy staną się innowacyjne w kraju i konkurencyjne na świecie. Program zapewnia także wsparcie systemowe, które ma na celu rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 5

6 Realizacja powyższych celów osiągnięta zostanie poprzez następujące cele szczegółowe: 1. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 2. wzrost innowacyjności polskiej nauki, 3. zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 4. zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, 5. wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. W poszczególnych osiach priorytetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje następujące działania: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.2 Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu, 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (business-to- -business). 6

7 System wsparcia dla MSP PARP jest inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających MSP, tj. Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatne lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu informacji, doradztwa, szkoleń oraz usługi finansowe. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucji Finansujące. Regionalne Instytucje Finansujące, to w większości agencje rozwoju regionalnego, funkcjonujące na terenie województwa lub instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorze wsparcia MSP (np. izby czy fundacje). To partnerzy Agencji we wdrażaniu programów pomocowych, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców w regionach. RIF, to także instytucja wojewódzka pełniąca podobną rolę wobec samorządowych władz regionalnych. RIF, określany punktem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorcy, gdzie można ubiegać się o informacje dotyczące pomocy publicznej. Regionalne Instytucje Finansujące są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach następujących działań , 4.2, 4.4, 6.1, 8.1,

8 Lista Regionalnych Instytucji Finansujących Województwo dolnośląskie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Krupnicza 13 (IV piętro) Wrocław tel. (0-71) fax. (0-71) Województwo kujawskopomorskie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kopernika Toruń tel. (0-56) ; ; ; ; fax. (0-56) Województwo lubelskie Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel. (0-81) ; ; fax. (0-81) Województwo lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze ul. Chopina 11/ Zielona Góra tel. (0-68) fax. (0-68) Województwo małopolskie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel. (0-12) ; fax. (0-12) Województwo mazowieckie Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa tel. (0-22) ; /12/13/14/15 fax. (0-22) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalna Instytucja Finansująca Ul. Włocławska Toruń Tel. (056) Fax. (056) Województwo łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź tel. (0-42) ; pk fax. (0-42) Województwo opolskie Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego Opole tel. (0-77) fax. (0-77)

9 Województwo podkarpackie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel. (0-17) fax. (0-17) Województwo podlaskie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel. (0-85) fax. (0-85) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Biuro Obsługi Klienta Regionalnej Instytucji Finansującej Ul. Spółdzielcza Białystok Tel: (085) Faks: (085) Województwo pomorskie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/ Gdańsk tel. (0-58) ; fax. (0-58) Województwo śląskie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice tel. (0-32) fax. (0-32) Województwo świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel. (0-41) ; fax. (0-41) Województwo warmińskomazurskie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn tel. (0-89) fax. (0-89) Województwo wielkopolskie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary Poznań tel. (0-61) fax. (0-61) Województwo zachodniopomorskie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Stoisława Szczecin tel. (0-91) , fax. (0-91) ,

10 Krajowy System Usług (KSU) to sieć ok. 200 dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących usługi na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dotyczące KSU wraz z listą i ofertą usług poszczególnych ośrodków dostępne są na stronach internetowych pod adresem: W ramach KSU działają Punkty Konsultacyjne (PK), które udzielają m.in. praktycznych informacji, związanych z możliwością uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych oraz innych źródeł finansowania. W całym kraju jest ich 111. Szczegółowe informacje dotyczące PK wraz z listą i ofertą usług poszczególnych ośrodków dostępne są na stronach internetowych pod adresem: lub Informacji na temat realizowanych przez PARP działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można również uzyskać w Informatorium PARP. 10

11 Zasady ubiegania się o dotacje od czego zacząć? Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Pierwszym krokiem w procesie aplikowania o dotacje powinna być odpowiedź na pytanie o rzeczywiste potrzeby firmy; tylko dopasowanie treści odpowiedzi do strategii rozwoju firmy może pozwolić później na przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie projektu, Następnie należy zidentyfikować źródło wsparcia, w tym celu należy zwrócić się do Informatorium PARP lub Punktu Konsultacyjnego, Niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją do programu do każdego z działań PO IG wdrażanych przez PARP opracowywany jest Regulamin Przeprowadzania Konkursu, osobna dokumentacja do każdego z działań dostępna jest na stronie poig.parp.gov.pl, Szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria oceny wniosków; kryteria wyboru i oceny projektów na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej zawarte są we właściwych dla działań Regulaminach Przeprowadzania Konkursu, Należy pamiętać, że przygotowanie wniosku wymaga zaangażowania czasu, nie należy więc odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, Przed złożeniem wniosku nie możemy jeszcze rozpoczynać działań w ramach projektu; datą początkową może tu być dzień po złożeniu wniosku lub dopiero dzień następujący po dniu otrzymania informacji (na piśmie) o dofinansowaniu; pamiętajmy, że rozpoczęcie działań przed złożeniem wniosku może skutkować jego odrzuceniem, Przygotowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie, miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, Wszystkie wnioski złożone w odpowiednim miejscu i terminie podlegają ocenie formalnej. Po jej przejściu zostają poddane ocenie merytorycznej obligatoryjnej oraz ocenie merytorycznej fakultatywnej. 11

12 Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Działanie W Polsce przedsiębiorcy wciąż mają wątpliwości, czy warto inwestować w innowacje, zwłaszcza te z sektora B+R. Z tego powodu priorytetem staje się udzielenie im odpowiedniego wsparcia, dzięki czemu uzyskają dostęp do nowatorskich narzędzi, produktów i usług. Takim właśnie instrumentem są projekty tworzone na bazie prac B+R (przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych), które służą zaspokajaniu potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Program PO IG jako pomost między nauką a biznesem ma zaowocować wzrostem znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorca, zachowując zasadę konkurencyjności, samodzielnie wybiera wykonawców prac B+R. Mogą one zostać zlecone jednostce naukowej, sieci naukowej lub innemu przedsiębiorcy (jeśli ten posiada odpowiednie zaplecze). Jeżeli przedsiębiorca dysponuje niezbędnymi środkami, może przeprowadzić prace B+R we własnym zakresie. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Realizacja Działania 1.4 obejmować będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych: Badania przemysłowe są rozumiane jako planowane badania ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności na potrzeby przedsiębiorstwa, która może być wykorzystana w rozwoju nowych produktów, procesów czy usług lub może przyczynić się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług już istniejących. Wyniki tych badań nie mogą mieć jeszcze przełożenia na zastosowanie ulepszeń w konkretnych produktach (towarach lub usługach) lub też wprowadzenie nowych produktów. Prace rozwojowe polegają na wykorzystaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów bądź usług. Prace te mogą obejmować stworzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań w tym: przygotowanie projektów, planów, opracowanie prototypów urządzeń, przeprowadzenie niezbędnych testów. Program PO IG jako pomost między nauką a biznesem ma zaowocować wzrostem znaczenia sektora nauki w gospodarce oraz podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw. 12

13 Działanie Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest kontynuacją prac badawczych i rozwojowych z Działania 1.4. Ze względu na to, że działanie to jest realizowane w ramach 4. osi priorytetowej, koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wyników prac badawczych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Działanie 4.1 polega na przygotowaniu do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. Warunkiem kontynuacji działań przez przedsiębiorcę w ramach Działania 4.1 jest przedstawienie sprawozdania potwierdzającego zakończenie realizacji Działania 1.4 (badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych wsparciem), a także przedłożenie przez przedsiębiorcę analiz ekonomicznych i badań rynkowych potwierdzających celowość i zasadność wdrożenia wyników tych badań. Działania 1.4 i 4.1 PO IG tworzą integralną całość. Dla uproszczenia procedury przedsiębiorca składa tylko jeden wniosek obejmujący oba etapy działań. Uzyskanie dofinansowania na drugą fazę projektu jest jednak uzależnione od pomyślnego zakończenia etapu pierwszego oraz przedłożenia po zakończeniu badań analiz opłacalności wdrożenia. Jeśli firmie nie uda się wdrożyć wyników badań z przyczyn innych niż określone w umowie o dofinansowanie, musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu dotacji uzyskanej w ramach działania 1.4 PO IG. Jeżeli jednak po dokonaniu analizy opłacalności wdrożenia wyników prac badawczych okaże się, iż wdrożenie będzie nieopłacalne albo gdy prace badawcze zakończą się fiaskiem, przedsiębiorca nie musi zwracać dofinansowania uzyskanego na przeprowadzenie prac badawczych. Kto może ubiegać się o dotację? O dofinansowanie z działania PO IG mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność i mające siedzibę na terenie Polski (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dotyczy to adresu zamieszkania). 13

14 Działanie Na co można uzyskać dotację? Wsparcie w ramach Działań mogą uzyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Uzyskanie wsparcia w ramach Działania 4.1 jest uwarunkowane pomyślnie zakończoną fazą badawczą w ramach Działania 1.4, z wyjątkiem projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I. Beneficjenci Inicjatywy Technologicznej I będą mogli złożyć wniosek o uzyskanie wsparcia wyłącznie z części 4.1. Wniosek taki powinien zawierać opis całości projektu celowego i jako taki będzie oceniany. Po rozliczeniu wsparcia uzyskanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać środki z 4.1 na zasadach analogicznych jak pozostali projektodawcy Działania Co można sfinansować w ramach realizowanego projektu? W ramach Działania 1.4 (badania przemysłowe i prace rozwojowe) dofinansowane będą projekty obejmujące przeprowadzenie badań we własnym zakresie lub zleconych zewnętrznej jednostce badawczej. Współfinansowaniu podlegają koszty bezpośrednie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Stworzenie prototypu będącego efektem prac badawczo-rozwojowych kończy okres kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 1.4, przy czym, w ramach projektów badawczych nie jest dopuszczalne utworzenie prototypu o komercyjnym przeznaczeniu. Komercjalizacja efektu badań jest przedmiotem projektu w ramach Działania 4.1. Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania 4.1 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). 14

15 Działanie Działanie 1.4 Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na: 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem; 2. pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; 3. pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem; 4. nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: a. będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektów celowych, b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; 5. zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego; 6. pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej; 7. pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego, do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6; 8. instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznane w umowie przekazywane jest w formie zaliczki, a jego wartość przekracza 1 milion złotych. 15

16 Działanie Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Działanie 4.1 Do wydatków kwalifikowanych zalicza się: 1. koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 2. koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 3. cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem warunków określonych dla nabywania używanych środków trwałych; 4. cenę nabycia robót i materiałów budowlanych. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa pkt 2 i 4, może wynosić do 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części wdrożeniowej; 5. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, jeżeli będą one wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem i będą podlegać amortyzacji. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 16

17 Działanie raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 7. raty spłat wartości początkowej aktywów innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych aktywów na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 8. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu; 9. cenę zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, do wysokości 10 % pozostałych wydatków na część wdrożeniową. Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przy czym: a. cena używanego aktywa nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego, b. sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę aktywa, miejsce i datę jego zakupu, c. w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych, ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 17

18 Działanie Poziom dofinansowania Najwyższe możliwe do uzyskania dofinansowanie nie może przekroczyć w pierwszym etapie projektu równowartości 7,5 mln euro. Na wdrożenie projektu do produkcji (etap II) można otrzymać do 20 mln zł. Całkowita wartość projektu celowego nie może przekroczyć 50 mln euro. W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińskomazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie badań i wdrożenie ich wyników to ponad 780 mln euro. 60% środków trafi do firm z sektora MSP. Budżet działania 1.4 PO IG na lata to prawie 390,5 mln euro, natomiast działania 4.1 PO IG 390 mln euro. BENEFICJENCI DZIAŁANIE 1.4 DZIAŁANIE 4.1 MIKROPRZEDSIĘBIORCA MAŁY PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 70% prace rozwojowe do 45% inwestycje od 50% do 70%, w zależności od lokalizacji projektu (wartości te nie obowiązują firm z sektora transportu), doradztwo 50% ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 60% prace rozwojowe do 35% inwestycje od 40% do 60%, w zależności od lokalizacji projektu (wartości te nie obowiązują firm z sektora transportu), doradztwo 50% DUŻY PRZEDSIĘBIORCA badania przemysłowe do 50% prace rozwojowe do 25% inwestycje od 30% do 50%, w zależności od lokalizacji projektu (oraz dla MSP z sektora transportu), doradztwo 50% ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta do 100 % 18

19 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Działanie 3.1 O rozwoju gospodarczym kraju świadczy poziom innowacyjności jego przedsiębiorstw. W inicjowaniu działań innowacyjnych bardzo ważną rolę pełnią instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest wspomaganie przedsiębiorców w zakresie tworzenia firm, doradztwa, dostępu do infrastruktury oraz wdrażania innowacyjnych koncepcji biznesowych. W ramach działania 3.1 PO IG ma powstać więcej przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Jaka jest w tym wszystkim rola instytucji otoczenia biznesu? Mają one weryfikować nowatorskie pomysły o dużym potencjale rynkowym oraz wspierać tworzenie na ich bazie nowej firmy (etap preinkubacji). Zaowocuje to wzmocnieniem powiązań między nowo powstającymi firmami a otoczeniem biznesu oraz wpłynie na zwiększenie liczby nowatorskich i innowacyjnych przedsięwzięć. Kto może ubiegać się o dotację instytucje otoczenia biznesu (IOB), które udzielą wsparcia nowo powstającym przedsiębiorstwom (np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo- -technologiczne). Etapy powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym: W ramach pierwszego etapu tzw. preinkubacji IOB oceniają i selekcjonują innowacyjne pomysły i na ich bazie wspierają przedsiębiorców w tworzeniu firmy. Jeżeli pomysł ma potencjał rynkowy, nowe przedsiębiorstwa wchodzą w drugą fazę mogą ubiegać się o wsparcie kapitałowe. Inwestycja polega na objęciu udziałów lub akcji nowo powstałego przedsiębiorstwa (wsparcie musi być niższe niż 50% wartości udziałów lub akcji nowo powstającej spółki). Zaangażowanie kapitałowe w spółkę nie może być dłuższe niż 10 lat. W inicjowaniu działań innowacyjnych bardzo ważną rolę pełnią instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości. Na co można uzyskać dotację? W ramach działania 3.1 PO IG dofinansowane zostaną projekty, które wykażą się wysokim poziomem innowacyjności, a ich celem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje kapitałowe w nowo powstające przedsiębiorstwo. 19

20 Działanie 3.1 Co można sfinansować w ramach realizowanego projektu? Kwalifikowalność kosztów w ramach projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do dnia określonego w umowie. Do wydatków kwalifikowanych zaliczane są wydatki ponoszone przez instytucję otoczenia biznesu na: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem, podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, zakup nowego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla spółki powstałej w wyniku preinkubacji, zakup oprogramowania, licencji, niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup usług (transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych) pod warunkiem iż stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, najem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu, koszty amortyzacji budynku (w zakresie i przez okres używania ich na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu), remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń (w zakresie niezbędnym dla realizowania projektu), tłumaczenia i druk materiałów i publikacji, działania informacyjne i promocyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, obsługę księgową, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie, 20

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo