REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, zwany dalej Regulaminem, powstał na podstawie: a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 168 z późn. zm.), d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349 ze zm.), e) innych podstaw prawnych i zasad powszechnie obowiązujących w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, poszczególne cele, rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń Funduszu. 2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Fundusz tworzy się z corocznego odpisu, naliczanego w sposób i w wysokościach określonych odpowiednimi przepisami Funduszem zarządza i administruje Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem. 2. Coroczny plan wydatkowania ustala Dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zwanymi dalej związkami, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 3. Zmian w planie wydatkowania Funduszu może dokonać Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami Środki Funduszu przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym. 2. Świadczenia wypłacane są do czasu wyczerpania środków znajdujących się na rachunku bankowym. Niewykorzystane środki przechodzą na rok następny Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez osobę uprawnioną nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 2. Świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi, mają charakter uznaniowy. Wnioski załatwione odmownie nie wymagają uzasadnienia. Nie przysługuje roszczenie. 1

2 3. W sytuacji, gdy odmowa przyznania świadczenia nastąpiła w skutek naruszeń postanowień Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do Dyrektora z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku, w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji o nieprzyznaniu świadczenia. 4. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po konsultacji ze związkami i reprezentantem pracowników. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu w ramach zatwierdzonego planu wydatkowania podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami. 2. Świadczenia z Funduszu przyznaje Dyrektor szkoły, po konsultacji ze związkami oraz reprezentantem pracowników. III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 7 Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na: a. dofinansowanie świadczeń wczasowo-wypoczynkowych, b. pomoc materialną finansową, tzw. zapomogi, c. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia w formie świadczeń finansowych, d. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, e. pożyczki na cele mieszkaniowe. IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8 1. Ze świadczeń finansowanych z Funduszu określonych w 7 mogą korzystać: a. pracownicy, w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych, b. emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę był ZS, CKU w Gronowie, c. członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 lit. a. i b., d. dzieci pozostałe po zmarłych w okresie zatrudnienia pracownikach, utrzymujący się z renty po pracowniku ZS, CKU w Gronowie uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, e. osoby pobierające świadczenia kompensacyjne lub świadczenia przedemerytalne, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na ww. świadczenia był ZS, CKU w Gronowie. 2. Osobom, o których mowa w 8 ust. 1 lit. b., będącym jednocześnie pracownikami ZS, CKU w Gronowie, może być przyznane świadczenie socjalne tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy ze Szkołą. 3. Członkami rodzin pracowników, emerytów i rencistów, uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są: a. współmałżonek, b. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, 2

3 c. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, d. rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe i pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek i nie mają charakteru roszczeniowego. 2. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń ulgowych uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 3. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Dyrektor, biorąc pod uwagę średnią wysokość wszystkich dochodów przypadającą na jednego członka rodziny oraz liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ustaloną na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych lub innych wymaganych dokumentów, o których mowa w dalszej części Regulaminu, a także znane mu fakty i zdarzenia. V. ŚWIADCZENIA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWE 10 Świadczenia wczasowo - wypoczynkowe realizuje się przez: a. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników i inne uprawnione osoby we własnym zakresie, tzw. "wczasów pod gruszą", b. świadczenia urlopowe dla nauczycieli, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 11 Dofinansowanie wypoczynku urlopowego przysługuje raz w ciągu roku Warunkiem przyznania dofinansowania do wypoczynku urlopowego jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr Do wniosku należy dołączyć zeznanie roczne PIT lub zaświadczenie o dochodach za rok ubiegły. 3. Brak oświadczenia o dochodach skutkuje rezygnacją z korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku. 2. Za termin złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do działu kadr. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 14 Osobom zatrudnionym na czas określony, których stosunek pracy ustaje w ciągu roku, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego przysługuje pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku. 3

4 15 Wysokość świadczenia wczasowo wypoczynkowego wylicza się według przedziałów ustalonych przez Dyrektora w porozumieniu ze związkami, z uwzględnieniem zasady podziału odwrotnie proporcjonalnego do wysokości dochodów wnioskodawcy, określonych na podstawie oświadczenia majątkowego, o którym mowa w 12 ust. 2, z uwzględnieniem sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika. Tabela z ustalonymi progami stanowi Załącznik nr 2. Kwoty podane w tabeli corocznie podlegają aktualizacji w oparciu o zapisy Rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 16 Wypłata dofinansowania do wypoczynku urlopowego, o którym mowa w 10 lit. a., następuje w lipcu danego roku kalendarzowego. VI. POMOC FINANSOWA Ze świadczeń w ramach pomocy finansowej, mogą korzystać osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych. 2. Wysokość i termin przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 mogą być także uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 18 Świadczenia w ramach pomocy finansowej przyznawane są w formie wypłat zapomóg losowych i zapomóg przyznanych w związku z trudnymi warunkami materialnymi, zwanymi dalej zapomogami Podstawą przyznania świadczenia, o którym mowa w 18 jest wniosek osoby uprawnionej, którego wzór stanowi Załącznik nr Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód ubiegania się o świadczenie, np.: a. informację o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenie, tj. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, odcinek renty/emerytury, decyzję o przyznaniu renty/emerytury lub wyciąg z konta współmałżonka i innych członków rodziny prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, b. aktualny odcinek renty/emerytury, decyzję o przyznaniu renty/emerytury lub wyciąg z konta w przypadku osób pracujących i pobierających emeryturę lub rentę, c. kserokopię wezwań do zapłaty, ponagleń, monitów d. zaświadczenie lekarskie - w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby, e. kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny, f. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub inne zdarzenie losowe) dokumenty mogące stanowić potwierdzenie zdarzenia, m.in.: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu. 3. O przyznanie świadczeń, można ubiegać się w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia Świadczenia, o których mowa w 18, w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyznane także na wniosek przedstawiciela związku. 4

5 2. Pomoc finansowa może być przyznana tej samej osobie dwa razy w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. VII. POMOC FINANSOWA W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONYMI WYDATKAMI W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 21 Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zwana dalej pomocą świąteczną przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego. 22 Pomoc świąteczna przysługuje raz w ciągu roku kalendarzowego Warunkiem przyznania pomocy świątecznej jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr Wnioski o wypłatę pomocy świątecznej należy składać w terminie do dnia 10 listopada każdego roku. 3. Za termin złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do działu kadr. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 4. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 24 Osobom zatrudnionym na czas określony, których stosunek pracy ustaje w ciągu roku, pomoc świąteczna przysługuje pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy dokonuje Dyrektor, na podstawie dokumentów, o których mowa w 12 pkt. 2 Regulaminu. 2. Osoby, które w danym roku nie korzystały z pomocy i nie złożyły dokumentów o których mowa w 12 pkt. 2 Regulaminu, zobowiązane są je złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy świątecznej. Ponadto, do wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr Wysokość pomocy świątecznej wylicza się zgodnie z zasadami określonymi w 15 Regulaminu. 27 Wypłata pomocy świątecznej następuje w grudniu danego roku kalendarzowego. VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA I KULTURALNO-OŚWIATOWA 28 Działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalno oświatowa dotyczą w szczególności: a. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, b. organizowania imprez, w szczególności: 5

6 zabawy mikołajkowej dla dzieci pracowników, noworocznego spotkania emerytów i rencistów, pikniku lub zabaw dla pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin Zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników organizowana jest w grudniu danego roku kalendarzowego. 2. Do udziału w zabawie uprawnione są dzieci pracowników od dnia urodzenia do ukończenia 16 roku życia (decyduje data zgłoszenia). 3. Zgłoszenia udziału dziecka w zabawie mikołajkowej należy dokonać w dziale kadr, do dnia 10 listopada każdego roku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr Zasady i tryb uczestnictwa w pozostałych imprezach, o których mowa w 27 ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości osobom uprawnionym w sposób przyjęty u Pracodawcy. 31 Świadczenia wypłacane w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej nie są świadczeniami ulgowymi i mogą być wypłacane w równej wysokości. IX. POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 32 Pomocy na cele mieszkaniowe udziela się osobom uprawnionym w formie pożyczek na: a. uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, b. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, c. zakup działki pod budowę domu, d. kupno domu jednorodzinnego lub mieszkania, e. nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, f. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, g. przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej w przypadku osoby uprawnionej, jej współmałżonka, dzieci lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, h. pokrycie kosztów wykupu lokalu mieszkalnego na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, i. spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego na cele mieszkaniowe, j. remonty domów jednorodzinnych lub mieszkań. 33 Maksymalna wysokość pożyczki na cele wskazane w 31 jest ustalana w corocznym planie gospodarowania Funduszem Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 3 lata. 2. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami. 3. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą otrzymać pożyczkę mieszkaniową na okres spłaty odpowiadający okresowi zatrudnienia. 6

7 4. Zaciągnięcie kolejnej pożyczki na cele mieszkaniowe możliwe jest po całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej pożyczki Wniosek o przyznanie pożyczki powinien być skierowany do Dyrektora szkoły. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich złożenia. 3. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy pożyczki, podpisanej przez Dyrektora szkoły i pożyczkobiorcę. 4. Wniosek o pożyczkę jest opiniowany przez związek i reprezentanta pracowników Zabezpieczenie pożyczek mieszkaniowych stanowi wskazanie dwóch poręczycieli. 2. Poręczycielem może być osoba zatrudniona w Szkole na czas nieokreślony. 3. Równocześnie nie można być poręczycielem więcej niż trzech osób. 4. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 37 Pożyczka z Funduszu jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1% w stosunku rocznym Spłata pożyczki następuje po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym pożyczka została przyznana. 2. W przypadku pożyczkobiorców, którzy są pracownikami Szkoły raty pożyczki będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia, natomiast w przypadku pożyczkobiorców, którzy są emerytami, rencistami-byłymi pracownikami Szkoły, raty pożyczki będą uiszczane w kasie Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, niespłacona pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w całości. 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, Dyrektor może wyrazić zgodę na zawarcie odrębnej umowy, określającej nowe zasady i formę spłaty zaciągniętej pożyczki Pracownik może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej z Funduszu. 2. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora pracownik w ciągu 30 dni jest zobowiązany do jednorazowej spłaty pozostałej kwoty pożyczki W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy, możliwe jest zawieszenie spłaty pożyczki na okres do jednego roku. Spłata pożyczki następuje automatycznie po zakończeniu okresu zawieszenia pożyczki. 2. Pożyczka może być umorzona w części lub w całości w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 3. Okres spłaty pożyczki może zostać wydłużony maksymalnie do 5 lat, w przypadku zdarzenia losowego powodującego zubożenie pożyczkobiorcy lub w przypadku rozwiązania z nim stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. 4. Zmiana zasad spłaty pożyczki dokonywana jest poprzez podpisanie odrębnej umowy określającej zasady i formę spłaty. O wydłużenie okresu spłaty pożyczki ubiegać się mogą 7

8 również poręczyciele. 5. Decyzję o umorzeniu lub wydłużeniu okresu spłaty podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami i reprezentantem pracowników. Przedkładający wniosek winien udokumentować okoliczności, na które powołuje się w jego uzasadnieniu W przypadku niespłacania rat w terminie, dwukrotnie wzywa się na piśmie pożyczkobiorcę do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 2. Po trzech miesiącach zalegania z płatnościami należne raty potrąca się z wynagrodzenia poręczycieli Przechowywanie zawartych umów o udzielenie pożyczek oraz prowadzenie ich ewidencji należy do Działu Księgowości. 2. Dział Księgowości dokonuje bieżącej kontroli realizacji umów o udzielenie pożyczek oraz podejmuje działania, zapewniające wykonanie wynikających z umów obowiązków pożyczkobiorców i poręczycieli. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 44 Wykładni Regulaminu dokonuje Dyrektor szkoły. 45 Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego tworzeniu. 46 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 47 Integralną częścią Regulaminu są następujące Załączniki: 1) Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS, 2) Tabela wysokości dofinansowania, 3) Wniosek o przyznanie zapomogi, 4) Wniosek o przyznanie pomocy świątecznej z ZFŚS, 5) Oświadczenie majątkowe osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia z ZFŚS, 6) Zgłoszenie dziecka pracownika do udziału z zabawie mikołajkowej, 7) Wniosek o pożyczkę mieszkaniową. 48 W momencie wejścia w życie uzgodnionego Regulaminu traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie wprowadzony z dniem r. 49 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora oraz organizacje związkowe. Organizacje Związkowe Dyrektor szkoły 8

9 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Adres Nr tel. kontaktowego Status wnioskodawcy Numer rachunku bankowego (nie dotyczy pracowników) Oświadczam, że wspólnie zamieszkała i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe rodzina, składa się z następujących osób i w 2012 r. uzyskała następujący dochód: L.p. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz członków rodziny 1 Stopień pokrewieństwa wraz z datą urodzenia dzieci Miejsce zatrudnienia/ Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkol. (akad.) 2012/2013 Kwota dochodu w oparciu o zeznanie podatkowe za 2012 r. 2 lub zaświadczenie o dochodach wnioskodawca Razem dochód: Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi:.... Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Szczególna sytuacja życiowa 3 : (data i podpis wnioskującego) Informacja: 1. Za członków rodziny pracownika, emeryta i rencisty uznaje się: a. współmałżonka, b. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, c. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, d. rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe i będący na jego wyłącznym utrzymaniu. 2. Należy podać kwotę dochodu (na podstawie PIT np.: PIT37 poz. 95 i 96, PIT36 poz.141 i 142, PIT36L poz.37, PIT28 poz.66, PIT40 poz. 71, PIT 40 A/11A poz. 33 lub zaświadczenia o dochodach) z tytułu zatrudnienia, działalności rolniczej, gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent itp. 3. Punkt dotyczący szczególnej sytuacji życiowej wypełniają tylko ci spośród pracowników i innych osób uprawnionych, którzy uważają, że ich szczególne okoliczności życiowe (choroba itp.) powinny mieć wpływ na wysokość świadczenia.

10 Wypełnia Pracownik Kadr: DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA: Dochody rodziny wynoszą... zł/na rok Ilość osób w rodzinie:... Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi... zł. Próg dochodowy Na podstawie zgłoszonego wniosku przyznaje się dopłatę do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w 2013 r. w wysokości:.. zł.... (podpis Dyrektora)

11 Załącznik Nr 2 TABELA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA Wysokość dochodu na osobę w rodzinie Próg dofinansowania Procent dofinansowania kwoty bazowej do 80% minimalnego wynagrodzenia 80% - 120% minimalnego wynagrodzenia 120% - 160% minimalnego wynagrodzenia powyżej 160% minimalnego wynagrodzenia 1 100% 2 85% 3 70% 4 55% Tabela została skonsultowana z przedstawicielem związków zawodowych. Zatwierdzam:

12 Załącznik Nr 3 Imię i nazwisko. Adres zamieszkania Numer telefonu Status Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Proszę o przyznanie mi zapomogi w związku z :. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi:.. zł. Do wniosku dołączam:.... Data. Własnoręczny podpis

13 Załącznik Nr 4 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Adres Nr tel. kontaktowego Status wnioskodawcy Numer rachunku bankowego (nie dotyczy pracowników)... Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy świątecznej.... (data i podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 4 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Adres Nr tel. kontaktowego Status wnioskodawcy Numer rachunku bankowego (nie dotyczy pracowników)... Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy świątecznej.... (data i podpis wnioskodawcy)

14 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Adres Nr tel. kontaktowego Status wnioskodawcy Numer rachunku bankowego (nie dotyczy pracowników) Oświadczam, że wspólnie zamieszkała i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe rodzina, składa się z następujących osób i w 2012 r. uzyskała następujący dochód: L.p. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz członków rodziny 1 Stopień pokrewieństwa wraz z datą urodzenia dzieci Miejsce zatrudnienia/ Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkol. (akad.) 2012/2013 Kwota dochodu w oparciu o zeznanie podatkowe za 2012 r. 2 lub zaświadczenie o dochodach wnioskodawca Razem dochód: Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi:.... Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Szczególna sytuacja życiowa 3 : (data i podpis wnioskującego) Informacja: 1. Za członków rodziny pracownika, emeryta i rencisty uznaje się: a. współmałżonka, b. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, c. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, d. rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe i będący na jego wyłącznym utrzymaniu. 2. Należy podać kwotę dochodu (na podstawie PIT np.: PIT37 poz. 95 i 96, PIT36 poz.141 i 142, PIT36L poz.37, PIT28 poz.66, PIT40 poz. 71, PIT 40 A/11A poz. 33 lub zaświadczenia o dochodach) z tytułu zatrudnienia, działalności rolniczej, gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent itp. 3. Punkt dotyczący szczególnej sytuacji życiowej wypełniają tylko ci spośród pracowników i innych osób uprawnionych, którzy uważają, że ich szczególne okoliczności życiowe (choroba itp.) powinny mieć wpływ na wysokość świadczenia.

15 Załącznik Nr 6 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZGŁOSZENIE DZIECKA PRACOWNIKA DO UDZIAŁU W ZABAWIE MIKOŁAJKOWEJ 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Stanowisko... Lp. Imię dziecka Data urodzenia Proszę wpisać obowiązkowo datę urodzenia dzieci. małżonków. W przypadku małżonków zatrudnionych u pracodawcy prosimy o wypełnienie wniosku tylko przez jednego z... (data i podpis wnioskodawcy)

16 Załącznik Nr 7a Gronowo, dnia. UMOWA O UDZIELENIA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Na poniższych warunkach zostaje w dniu. zawarta umowa pomiędzy Zespołem Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, zwanym dalej Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez: a Panem/Panią zatrudnionym/ą w Zespole Szkół, CKU w Gronowie na stanowisku:., zwanym w dalszej części niniejszej umowy Pożyczkobiorcą Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Decyzją z dnia.. podjętą na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznana została Panu/Pani pożyczka mieszkaniowa w wysokości (słownie: zł.). 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ciągu. lat. Spłata pożyczki następuje od dnia w miesięcznych równych ratach po zł. każda. 3 Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania rat pożyczki z należnego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę lub z innych należności z tytułu pracy. Potrącenia dokonuje dział księgowości szkoły poczynając od podanego w 2 dnia pierwszej spłaty. 4 Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania z Pożyczkobiorcą umowy o pracę. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pracodawca może wyrazić zgodę na zawarcie odrębnej umowy, określającej nowe zasady i formę spłaty zaciągniętej pożyczki. 5 W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej

17 przez Pożyczkobiorcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie spłaty pożyczki z własnego wynagrodzenia lub innych należności z tytułu pracy (zgodnie ze złożonymi oświadczeniami poręczycieli dołączonymi do wniosku o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS). 6 W przypadku likwidacji Pożyczkodawcy spłata pożyczki następuje według zasad określonych w niniejszej umowie na wskazany przez likwidatora rachunek bankowy. 7 Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 9 Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 10 Niniejsza umowa, której integralną część stanowi oświadczenie poręczycieli została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. (podpis Pożyczkobiorcy) (podpis Pożyczkodawcy)

18 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI Załącznik Nr 7b My niżej podpisani, pouczeni i świadomi odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania oświadczamy, że wyrażamy zgodę na solidarne spłacanie zaciągniętej przez Pana/Panią. pożyczki w razie nie uregulowania należności przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie. Należne z tego tytułu kwoty, prosimy potrącać z naszych wynagrodzeń lub innych należności z tytułu pracy na zasadach, które zostały ustalone w umowie pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część umowy o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS. Podpisy poręczycieli: 1... (imię i nazwisko). (adres zamieszkania). (dowód osobisty, numer, seria) PESEL:.... (podpis poręczyciela) (imię i nazwisko). (adres zamieszkania). (dowód osobisty, numer, seria) PESEL:.... (podpis poręczyciela)

19 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 7 Nazwisko i imię wnioskodawcy:. Adres zamieszkania: Status:.. Proszę o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: z przeznaczeniem na. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi: Na poręczycieli proponuję: 1... imię i nazwisko poręczyciela adres. nr i seria dowodu osobistego.. podpis poręczyciela 2... imię i nazwisko poręczyciela adres. nr i seria dowodu osobistego.. podpis poręczyciela Gronowo, dnia.. (podpis wnioskodawcy) Opinia przedstawiciela związków zawodowych: Gronowo, dnia (podpis) Opinia reprezentanta pracowników: Gronowo, dnia (podpis) **************************************************************** Decyzja Dyrektora: Gronowo, dnia (podpis)

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia R E G U L A M I N udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych scentralizowanego od jednostek oświatowych na podstawie podpisanych

Bardziej szczegółowo