OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

2 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, zwane dalej ubezpieczycielem, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpieczającymi. 2. W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wszystkie warunki ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty prawne a ich postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków 3. Umowa ubezpieczenia może regulować prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od niniejszych ogólnych warunków Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymaga przyjęcia tych postanowień przez obie strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. O ile umowa ubezpieczenia nie została zawarta w drodze rokowań, ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczającemu na piśmie różnice pomiędzy umową ubezpieczenia a ogólnymi warunkami 5. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku ubezpieczeniowego lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczającemu te różnice na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu albo w razie zgłoszenia sprzeciwu po upływie wyznaczonego terminu uważa się, że umowa została zawarta zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie tego terminu. Zgłoszenie sprzeciwu w terminie oznacza, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta; w takiej sytuacji opłacona składka ubezpieczeniowa podlega zwrotowi bez potrąceń. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Z zastrzeżeniem ust. 2, postanowienia Działu I oraz Działu III niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń zawieranych na podstawie niniejszych ogólnych warunków Postanowienia Działu II niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odnoszą się do poszczególnych ubezpieczeń zawieranych na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i w przypadku sprzeczności mają pierwszeństwo przed postanowieniami Działu I oraz Działu III. 8. Użytym w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia terminom nadaje się znaczenie określone w załączniku nr 1 do niniejszych ogólnych warunków Zakres ubezpieczenia (od czego można się ubezpieczyć na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia) 2 1. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie w zakresie ubezpieczeń oraz ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, klauzulach, aneksach lub załącznikach do umowy. Jeśli w umowie nie wskazano wyraźnie zakresu ryzyk, w zakresie których została udzielona ochrona w ramach danego ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie wszystkich ryzyk wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia poza tymi, których objęcie ochroną wymaga opłacenia składki dodatkowej. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia może obejmować: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 2) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, 3) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 4) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 5) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, 6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 7) ubezpieczenie agro-casco, 8) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 10) ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności. 3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących konsekwencji nieopłacenia składki lub jej raty każde z ubezpieczeń wymienionych w ust. 2 traktuje się jako odrębną umowę Ubezpieczający (kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia) 3 1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osób fizycznych będących posiadaczami gospodarstwa rolnego pod warunkiem sporządzenia, przy zawarciu umowy, wykazu ubezpieczanego mienia zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami 2. Umowa ubezpieczenia może być również zawarta na rzecz przedsiębiorcy lub innej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która prowadzi działalność w sferze agrobiznesu, pod warunkiem ewidencjonowania mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez te podmioty. 3. Dla pozostałych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie prowadzących działalności w sferze agrobiznesu, które nie prowadzącą ewidencji mienia w sposób określony w ust. 2 dopuszcza się zawarcie umowy ubezpieczenia pod warunkiem załączenia wykazu ubezpieczanego mienia zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej (zawarcie umowy ubezpieczenia chroniącej inną osobę niż ubezpieczający) 4 1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej (ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odnoszące się do ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego. W takim przypadku ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mowa jest o ubezpieczającym, rozumie się przez to również ubezpieczonego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jednak obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz innych obowiązków, z których istoty wynika, iż obciążać mogą wyłącznie ubezpieczającego. 2. Ubezpieczyciel może podnieść przeciwko ubezpieczonemu zarzuty dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Miejsce ubezpieczenia 5 Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne i osobowe powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień niniejszych ogólnych warunków Zawarcie umowy ubezpieczenia 6 1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezbędne jest złożenie przez ubezpieczającego pisemnych oświadczeń w treści i formie wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawidłowej oceny ryzyka oraz sporządzenie dokumentu Dokument ubezpieczenia ma postać wnioskopolisy. Wnioskopolisa jest dokumentem ubezpieczenia wypełnianym przy udziale ubezpieczającego. 2. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową lub załączenia stosownych dokumentów. 3. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w dokumencie ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli zakład ubezpieczeń zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający jest zobowiązany zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 3. Zawiadomienie ubezpieczyciela o zmianie tych okoliczności powinno nastąpić niezwłocznie najpóźniej w ciągu 30 dni po uzyskaniu przez ubezpieczającego informacji o tych zmianach. 5. Jeżeli ubezpieczający podał niezgodnie z prawdą do wiadomości ubezpieczyciela okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 bądź nie wykonał obowiązku, o którym mowa w ust. 4, ubezpieczyciel jest uprawniony do podjęcia następujących działań: 1) W przypadku gdy nie zaszedł wypadek ubezpieczeniowy ubezpieczyciel może: a) zażądać dopłaty składki stosownie do niedoszacowanego ryzyka wraz z należnymi odsetkami ustawowymi albo b) wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, zachowując jednocześnie roszczenie o dopłatę składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej; wysokość składki zostanie ustalona na poziomie odpowiadającym ponoszonemu przez ubezpieczyciela ryzyku ubezpieczeniowym, proporcjonalnie za każdy rozpoczęty miesiąc ochrony. 2) W przypadku gdy wypadek ubezpieczeniowy już zaszedł ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności i odmówi wypłaty odszkodowania, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli ryzyko ubezpieczeniowe zostało niedoszacowane w stopniu nieznacznym, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, umniejszając je proporcjonalnie do stopnia zaniżenia składki związanego z niedoszacowanym ryzykiem. 6. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 i 4 spoczywają również na pełnomocniku ubezpieczającego i obejmują dodatkowo wszelkie okoliczności, o których wiadomo pełnomocnikowi. 7. W odniesieniu do osób fizycznych, posiadających gospodarstwo rolne, ubezpieczający zobowiązany jest złożyć pisemny wykaz wszystkich ubezpieczonych przedmiotów, których jednostkowa wartość przekracza 5.000,00 PLN. 8. W przypadku ubezpieczenia broni myśliwskiej, ubezpieczający jest zobowiązany złożyć pisemny wykaz broni z podaniem ilości i rodzaju broni, roku produkcji, nr serii, nazwy producenta i wartości broni. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej (czego nie obejmuje ubezpieczenie) 7 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego, osób z którymi ubezpieczający pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób, za które ubezpieczony ponosi w świetle prawa cywilnego odpowiedzialność. Przez osoby takie rozumie się w szczególności pracowników ubezpieczającego. W przypadku rażącego niedbalstwa odszkodowanie należy się tylko gdy jego wypłata odpowiada względom słuszności przy czym ciężar dowodu na tą okoliczność spoczywa na osobie uprawnionej do odszkodowania. 2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są ponadto szkody spowodowane przez: 1) sytuacje nadzwyczajne: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez organy władzy publicznej, 2) wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, chemiczne, biologiczne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne, 3) systematyczne działanie hałasu, wibracji, ciepła, wody lub innych czynników, 4) zagrzybianie lub przemarzanie, 5) wyciek lub inne formy przedostania się jakichkolwiek substancji do powietrza, wody lub gruntu, 6) osiadanie gruntu, 7) zapadanie się ziemi, gdy są to szkody: a) górnicze, tj. szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego, b) powstałe w związku z inną działalnością człowieka. 3. Ponadto odpowiedzialnością ubezpieczyciela nie są objęte inne dodatkowe koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą z wyłączeniem kosztów, wyraźnie włączonych do ochrony na podstawie niniejszych ogólnych warunków 4. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawiązek i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) 8 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający według wartości ubezpieczonego mienia ustalonej zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi poszczególnych ubezpieczeń. 2. Jeśli ubezpieczający zgodnie z obowiązującymi przepisami jest uprawniony jako podatnik do obniżenia należnego podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy nabytych przez siebie towarach lub usługach, suma ubezpieczenia ustalana jest w kwocie nie uwzględniającej podatku podlegającego odliczeniu.

3 3. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, chyba że strony ustaliły w umowie inny limit odpowiedzialności. 4. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) oraz ustalone w umowie odrębne limity odpowiedzialności ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczający za zgodą ubezpieczyciela oraz po opłacaniu dodatkowej składki może podwyższyć sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) do poprzedniej wysokości. W takim przypadku naliczenie składki następuje według zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, przy czym za rok uważa się 360 dni. 5. Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy na proponowaną przez ubezpieczającego sumę ubezpieczenia (gwarancyjną), zaproponować ubezpieczającemu zawarcie umowy na sumy niższe lub odroczyć akceptację sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej). 6. Ubezpieczający ustala oddzielne sumy ubezpieczenia w stosunku do poszczególnych rodzajów mienia. Składka ubezpieczeniowa 9 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej i tryb jej płatności są ustalane na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 2. Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie 3. Obowiązek zapłaty składki ciąży na ubezpieczającym. 4. Ubezpieczyciel udziela zniżek składki: 1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia: a) za kontynuację ubezpieczenia, b) za jednorazową opłatę składki, c) za liczbę zawartych umów ubezpieczenia, d) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a) za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe ponad wymagane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, b) za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, c) za ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do szkód wywołanych przez ryzyka wymienione w 28 ust. 2 pkt. 1)-13). 3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: a) za dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ponad wymagane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, b) za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, c) za stały dozór ubezpieczonego mienia wykonywany przez pracowników przedsiębiorstwa ochrony mienia. 4) w ubezpieczeniu zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności za zwiększenie udziału własnego ubezpieczającego w szkodzie, 5) innych, określonych w taryfie składek. 5. Ubezpieczyciel dokonuje zwyżek składki: 1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia: a) za rozłożenie płatności składki na 4 raty, b) za szkodowy przebieg ubezpieczenia, 2) w ubezpieczeniu agro-casco za wykupienie udziału własnego, 3) innych, określonych w taryfie składek. 6. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego mienia, środkami jego zabezpieczenia, zgłoszonymi szkodami lub innymi ważnymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, ubezpieczyciel może zastosować indywidualną ocenę ryzyka i określić wysokość składki ubezpieczeniowej w sposób odmienny niż wynikający z taryfy składek. Zwrot składki za ubezpieczenie W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia w sytuacjach określonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w przepisach kodeksu cywilnego, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy nie wypłacono odszkodowania ani nie powstało zobowiązanie ubezpieczyciela do jego zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po rozwiązaniu umowy. 3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki. 4. Jeśli nie umówiono się inaczej, zwrot składki następuje po otrzymaniu przez ubezpieczyciela oryginału umowy 5. Ubezpieczyciel nie potrąca kosztów manipulacyjnych, jeżeli sam odstąpił od umowy lub ją wypowiedział. 6. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli umowa ubezpieczenia została rozwiązana wskutek wyczerpania się (konsumpcji) sumy Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela Okres ubezpieczenia określa się w dokumencie 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy. 3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki lub jej pierwszej raty, chyba że strony umówiły się inaczej. 2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego. W braku odstąpienia od umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu 3. Jeśli ubezpieczający nie opłaci w terminie drugiej lub kolejnej raty składki, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem terminu wyznaczonego do zapłat. Na wniosek ubezpieczającego, w przypadku nieznacznego opóźnienia w zapłacie ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku uważa się, że od dnia wyznaczonego jako termin zapłaty do dnia zapłaty ochrona ubezpieczeniowa była zawieszona. 4. Jeżeli zapłata dokonana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku ubezpieczyciela odpowiednią kwotą, pod warunkiem, że na rachunku bankowym ubezpieczającego znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych. 5. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki łącznej za wszystkie ubezpieczenia (lub raty tej składki) w wysokości wskazanej w umowie W przypadku wpłaty kwoty niższej niż wskazanej w umowie ubezpieczenia uważa się, że ubezpieczający w ogóle nie opłacił składki lub jej raty. W takim przypadku przewidziane w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia konsekwencje nieopłacenia w terminie składki lub jej raty odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń, których dotyczy umowa Wpłacona przez ubezpieczającego kwota jest mu zwracana. 6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem, 2) w razie wyczerpania (konsumpcji) sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), 3) z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia jeśli przedmiot ubezpieczenia jest rzeczą ruchomą. Odstąpienie od umowy 13 Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia albo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłaty składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy 14 Każda ze stron umowy może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania, albo daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwiększenie ryzyka W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu W takim wypadku ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a ubezpieczający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. 2. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, że ubezpieczyciel nie zawarłby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedział, może on w ciągu miesiąca od ujawnienia tejże okoliczności od umowy odstąpić. W razie odstąpienia od umowy należy się ubezpieczycielowi tylko składka za czas trwania umowy. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło już po wypadku lub w ciągu ostatniego miesiąca przed wypadkiem, a przyczyną wypadku była wyłącznie ujawniona okoliczność, ubezpieczyciel może dokonać odmowy wypłaty odszkodowania. Obowiązki ubezpieczającego związane z zapobieganiem powstaniu szkody (co powinien robić ubezpieczający aby nie dopuścić do powstania szkody) Do obowiązków ubezpieczającego należy także usuwanie szczególnych zagrożeń, których usunięcia z uwagi na okoliczności mógł się domagać lub domagał się ubezpieczyciel. Za szczególne zagrożenie uważa się zwłaszcza przyczynę zaistniałej szkody. 2. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela zwalnia go z odpowiedzialności za szkody powstałe po tym terminie wskutek nieusunięcia wskazanego zagrożenia. 3. Ponadto do obowiązków ubezpieczającego należy: 1) przestrzeganie przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o budowie i eksploatacji mienia danego rodzaju oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń, 2) stosowanie się do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz do innych przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, a także do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, 3) przestrzeganie wymogów zabezpieczenia mienia przed kradzieżą określonych w postanowieniach szczególnych niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, utrzymanie ubezpieczonych budynków, budowli i lokali wraz z ich zabezpieczeniami w należytym stanie technicznym oraz stosowanie powszechnie przyjętych środków ostrożności, 4) w ubezpieczeniu od szkód wodociągowych, do obowiązków ubezpieczającego należy w szczególności: a) dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę, b) zastosowanie w terminie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem właściwych przewodów i urządzeń, 5) umożliwienie ubezpieczycielowi dostępu do ubezpieczonego mienia w celu dokonania lustracji ryzyka oraz przedstawienie dokumentów związanych z jego zakupem oraz eksploatacją. 4. W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub całości, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiar. Obowiązki ubezpieczającego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (co powinien robić ubezpieczający gdy dojdzie do zdarzenia powodującego szkodę) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego obowiązkiem ubezpieczającego jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie ubezpieczyciela, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty jej powstania lub uzyskania o niej wiadomości. 2. Do obowiązków ubezpieczającego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego należy również: 1) niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o wypadku ubezpieczeniowym, powiadomienie miejscowej lub najbliższej jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku środka transportu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu, 2) podjęcie wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego mienia, 3) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub jej zmniejszenia, a w przypadku maszyn rolniczych (sprzętu) zmiana uzasadniona jest również koniecznością kontynuowania bezpiecznego procesu wykonywania pracy; ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4) wypełnienie wymaganych przez ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody, 5) podjęcie aktywnej współpracy z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej wartości, 6) stosowanie się do zaleceń ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw, 7) umożliwienie ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i wartości, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów, w szczególności udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej ubezpieczonego mienia, a także dokumentów potwierdzających pochodzenie i nabycie mienia. 3z16

4 18 W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w 17 ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub całości, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiar ani na możliwość dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń regresowych. Jeśli odszkodowanie zostało już wypłacone a niedopełnienie przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w 17 miało wpływ na możliwość dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń regresowych, ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ustalenie i wypłata odszkodowania lub świadczenia 19 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie drogą elektroniczną, lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia (odszkodowania), jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody, ubezpieczający obowiązany jest do dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w tym w szczególności: 1) oryginałów rachunków, kosztorysów i innych dokumentów dotyczących poniesionych kosztów związanych z usunięciem lub naprawą szkód zaistniałych w przedmiocie ubezpieczenia, 2) wykazu utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich liczby oraz wartości; wykaz taki ubezpieczający sporządza na własny koszt. 2. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które ubezpieczyciel uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. 4. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia ubezpieczającemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania wartości szkody. 5. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa od poniesionej szkody. 3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela lub rachunku strat przedstawionego przez poszkodowanego lub jego pełnomocnika. 4. Ustalenie wartości szkody częściowej może nastąpić w wariancie kosztorysowym lub rachunkowym (serwisowym). 5. Ustalenie wartości szkody w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. 6. Ustalenie wartości szkody w przypadku wybrania wariantu rachunkowego (serwisowego) następuje według wcześniej uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego mienia przez zakład dokonujący tej naprawy. 7. Na wniosek ubezpieczającego pomimo przyjęcia wariantu rachunkowego (serwisowego) ubezpieczyciel może dokonać ustalenia wartości szkody w oparciu o wariant kosztorysowy. 8. Jeśli poszkodowany zgodnie z obowiązującymi przepisami jest jako podatnik uprawniony do obniżenia należnego podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy nabytych przez siebie towarach lub usługach, odszkodowanie ustalane jest w kwocie nie uwzględniającej podatku podlegającego odliczeniu. 9. W przypadku rozliczenia szkody w wariancie kosztorysowym ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie uwzględniając kwoty podatku od towarów i usług (VAT). Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie uwzględniające podatek od towarów i usług (VAT) bądź dopłaci kwotę tego podatku nie uwzględnioną wcześniej w wypłacanym odszkodowaniu tylko w przypadku gdy poszkodowany przedstawi komplet oryginałów faktur 4z16 z których wynika, iż przy naprawianiu szkody wykorzystano towary lub usługi, do ceny których naliczono podatek VAT. 10. W przypadku naprawy dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z ubezpieczycielem, ale udokumentowanymi fakturami: 1) koszty naprawy podlegają weryfikacji do średniego poziomu cen usług naprawczych na danym terenie, 2) koszty części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) podlegają weryfikacji maksymalnie do wartości ustalonej przez ubezpieczyciela. 11. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do oględzin mienia po dokonanej wymianie lub naprawie, a przed wypłatą odszkodowania. 12. Koszty związane z ustaleniem wysokości szkody, każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi we własnym zakresie. 13. Jeżeli ten sam przedmiot jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego Rozmiar szkody całkowitej umniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej przedmiotu ubezpieczenia, 2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępowanie karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie określonym w ust. 1, natomiast pozostała część odszkodowania jest wypłacana w terminie 14 dni od uzyskania przez ubezpieczyciela informacji o wynikach postępowania przygotowawczego lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. 4. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części W przypadku wypłaty odszkodowania lub świadczenia stają się natychmiast wymagalne wszystkie raty składki należnej za ubezpieczenie, którego dotyczyła wypłata odszkodowania. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania (świadczenia) nieopłaconych rat składki przypadających ubezpieczycielowi za ubezpieczenie, z którego wypłacane jest odszkodowanie. 2. Odzyskanie utraconych przedmiotów po wypłacie odszkodowania zobowiązuje ubezpieczającego do zwrotu odszkodowania wypłaconego za te przedmioty, albo zrzeczenia się praw do nich na rzecz ubezpieczyciela Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania (świadczenia). 2. W ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 uprawniony może zgłosić na piśmie sprzeciw wobec ustaleń ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania. Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez Zarząd ubezpieczyciela. 3. Zarząd ubezpieczyciela rozpatruje sprzeciw, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. DZIAŁ II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH RYZYK ROZDZIAŁ III Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 26 Warunki obowiązkowego ubezpieczenia: 1) odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 2) budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 3) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty prawne. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia (czego dotyczy ubezpieczenie) Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie: 1) wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego: a) budynki i budowle, w tym także pomieszczenia i budynki gospodarcze, b) stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, c) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe, d) środki obrotowe, w tym także ziemiopłody, materiały i zapasy zgromadzone i przechowywane w gospodarstwie rolnym, zwierzęta gospodarskie i konie, 2) nakłady inwestycyjne, 3) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu sprzedaży lub wykonania usługi, 4) mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych przez pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych. 2. W przypadku posiadania przez ubezpieczającego nieruchomości na podstawie tytułu prawnego innego niż prawo własności (w szczególności umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu), umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie na rzecz właściciela. 3. Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze również w innym miejscu na terytorium RP, w którym praca jest świadczona na polecenie ubezpieczonego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej (od czego chroni ubezpieczenie) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, objętego zakresem ochrony. 2. Mienie określone w umowie jest ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) trzęsienia ziemi, 6) huraganu, 7) dymu i sadzy, 8) spływu wód po zboczach, 9) gradu, 10) deszczu nawalnego, 11) osunięcia się ziemi, 12) zapadania się ziemi, 13) lawiny, 14) szkód wodociągowych, 15) powodzi, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) uderzenia pojazdu, 18) upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, 19) śniegu, 20) przepięcia,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Umowa ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo